Giáo dục đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam từ năm 1957 đến năm 1975 (Luận án tiến sĩ)

237 1 0
  • Loading ...
1/237 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/04/2020, 08:32

Giáo dục đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam từ năm 1957 đến năm 1975 (Luận án tiến sĩ)Giáo dục đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam từ năm 1957 đến năm 1975 (Luận án tiến sĩ)Giáo dục đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam từ năm 1957 đến năm 1975 (Luận án tiến sĩ)Giáo dục đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam từ năm 1957 đến năm 1975 (Luận án tiến sĩ)Giáo dục đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam từ năm 1957 đến năm 1975 (Luận án tiến sĩ)Giáo dục đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam từ năm 1957 đến năm 1975 (Luận án tiến sĩ)Giáo dục đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam từ năm 1957 đến năm 1975 (Luận án tiến sĩ)Giáo dục đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam từ năm 1957 đến năm 1975 (Luận án tiến sĩ)Giáo dục đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam từ năm 1957 đến năm 1975 (Luận án tiến sĩ)Giáo dục đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam từ năm 1957 đến năm 1975 (Luận án tiến sĩ)Giáo dục đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam từ năm 1957 đến năm 1975 (Luận án tiến sĩ)Giáo dục đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam từ năm 1957 đến năm 1975 (Luận án tiến sĩ)Giáo dục đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam từ năm 1957 đến năm 1975 (Luận án tiến sĩ) LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi Những trích dẫn, số liệu sử dụng luận án có nguồn gốc rõ ràng; đánh giá, nhận định, kết luận khoa học thân đúc kết dựa nguồn tài liệu xác thực Tác giả luận án Phạm Ngọc Bảo Liêm DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Tiếng Việt: cb Chủ biên CTQG Chính trị Quốc gia ĐHQG HN Đại học Quốc gia Hà Nội ĐHQG TP HCM Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh KHXHNV Khoa học Xã hội Nhân văn Nxb Nhà Xuất Nxb KHXH Nhà Xuất Khoa học Xã hội Tlđd Tài liệu dẫn TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh tr trang TTLTQGII Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II UBND Ủy ban Nhân dân Tiếng Anh: CA California p page U.S.A The United States of America USAID United States Agency for International Development (Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ) Tiếng Pháp: p page MỤC LỤC (xin xem cuối file) DANH MỤC CÁC BẢNG (xin xem cuối file) DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ (xin xem cuối file) MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Những hiểu biết lịch sử Việt Nam thời kì 1954 – 1975 thường gắn liền với kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nhân dân Việt Nam Những vấn đề sử học thời kì nhiều nhà nghiên cứu ý thường vấn đề chiến tranh cách mạng, đấu tranh trị, ngoại giao nội dung văn hóa – xã hội miền Nam chưa nhận quan tâm đầy đủ Nghiên cứu giáo dục đại học tư thục miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 góp phần quan trọng vào việc tìm hiểu hình thành, tổ chức hoạt động sở giáo dục đại học miền Nam trước năm 1975, sở đóng góp vào việc nghiên cứu lịch sử giáo dục nói riêng, vấn đề văn hóa – xã hội khác miền Nam Việt Nam nói chung Với nhận thức đó, dựa sở kết nghiên cứu lịch sử hình thành, tổ chức hoạt động sở giáo dục đại học tư thục, luận án đưa nhận định, đánh giá giáo dục đại học tư thục miền Nam trước năm 1975 Trong bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam nói chung, giáo dục đại học ngồi cơng lập nói riêng gặp nhiều vấn đề trình đổi nay, thiết nghĩ, điểm ưu khuyết sở giáo dục đại học tư thục miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 cần nghiên cứu, phân tích, đánh giá cụ thể Trên sở đó, sách giáo dục đại học tư thục có hội so chiếu nhiều góc độ khác nhằm tìm phương thức tối ưu Về ý nghĩa khoa học, giáo dục đại học tư thục nói riêng giáo dục đại học nói chung miền Nam thời kì 1954 – 1975 nhiều vấn đề văn hóa – xã hội tương đối mẻ Nghiên cứu sở giáo dục đại học tư thục miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 phục dựng tranh giáo dục đại học tư thục, góp phần quan trọng vào việc nhận thức ngày đầy đủ lịch sử hình thành, mục tiêu đào tạo, tổ chức hoạt động sở giáo dục đại học tư thục miền Nam thời gian Kết nghiên cứu tái cách hệ thống, toàn diện giáo dục đại học tư thục miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975, góp phần đáng kể vào việc hệ thống hóa nguồn tài liệu giáo dục đại học tư thục nói riêng, giáo dục đại học Việt Nam đại nói chung Nghiên cứu giáo dục đại học tư thục miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 sở để hiểu rõ hơn, hơn, có khoa học sách văn hóa giáo dục quyền Việt Nam Cộng hòa bảo trợ Mỹ Về ý nghĩa thực tiễn, bối cảnh đổi giáo dục giáo dục đại học, đặc biệt thay đổi sách giáo dục đại học ngồi cơng lập với nhiều vấn đề thảo luận sôi nổi, hướng nghiên cứu đề tài đưa nhận định, đánh giá đặc điểm, tính chất, vai trò đóng góp hạn chế viện đại học tư thục miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 từ rút kinh nghiệm thực tiễn việc phát triển giáo dục đại học ngồi cơng lập giai đoạn Nghiên cứu giáo dục đại học tư thục miền Nam khía cạnh tổ chức hoạt động (tuyển sinh, chương trình, nội dung giảng dạy ) sở giáo dục đại học tư thục miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 góp phần xác định vị giáo dục đại học tư thục tổng thể giáo dục miền Nam Đó sở để so chiếu, từ có nhìn đắn đầy đủ vai trò giáo dục đại học tư thục đại học Việt Nam nay; xác định sở khoa học giúp cho nhà quản lí giáo dục có nhìn đa dạng, nhiều chiều từ thực tiễn lịch sử giáo dục Việt Nam, giúp ích cho việc hoạch định sách giáo dục đại học tư thục Nghiên cứu giáo dục đại học tư thục miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 sở để tìm hiểu lịch sử giáo dục miền Nam Việt Nam nói chung thời kì 1954 – 1975, nhiều điều kiện để nhận thức ngày đầy đủ vấn đề trị, văn hóa – xã hội khác viện đại học tư thục miền Nam thời kì có vị trí, vai trò tầm ảnh hưởng sâu rộng xã hội miền Nam Với ý nghĩa đó, chúng tơi nhận thấy việc lựa chọn vấn đề “Giáo dục đại học tư thục miền Nam Việt Nam từ năm 1957 đến năm 1975” làm nội dung cho đề tài luận án hướng nghiên cứu phù hợp, góp phần bổ sung góc nhìn lịch sử giáo dục đại học Việt Nam đại MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Nghiên cứu giáo dục đại học tư thục miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975, luận án có mục đích sau đây: Phác dựng lại tranh tổng thể giáo dục đại học tư thục (chính sách quyền Sài Gòn giáo dục đại học tư thục, đời, phát triển viện đại học tư thục lớn) miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 Trên sở đó, luận án đưa nhận định, đánh giá giáo dục đại học tư thục miền Nam thời gian này; rút số kinh nghiệm lịch sử việc quản lí huy động nguồn lực nhằm phát triển giáo dục đại học tư thục Về nhiệm vụ nghiên cứu, luận án: – Làm rõ sách quyền Sài Gòn giáo dục đại học giáo dục đại học tư thục, đời viện đại học tư thục miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975; tổ chức viện đại học thông qua khảo sát viện đại học tư thục lớn: Viện Đại học Đà Lạt, Viện Đại học Vạn Hạnh, Viện Đại học Cao Đài, Viện Đại học Hòa Hảo, Viện Đại học Minh Đức – Trình bày hoạt động viện đại học tư thục miền Nam với nội dung chủ yếu: tôn hoạt động/mục tiêu đào tạo; vấn đề nhân (giảng viên, nhân viên hành chính…); sở vật chất phục vụ việc dạy – học; vấn đề tuyển sinh (ghi danh nhập học, thi tuyển…) đánh giá người học (trong trình đào tạo); chương trình nội dung giảng dạy; nghiên cứu khoa học, đối ngoại hoạt động khác viện đại học tư thục – Trên sở nghiên cứu tổ chức hoạt động sở giáo dục đại học tư thục, chúng tơi rút nhận xét đặc điểm, tính chất giáo dục đại học tư thục miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975, đồng thời đánh giá vai trò, đóng góp số hạn chế sở giáo dục đại học tư thục đó; rút số kinh nghiệm từ lịch sử phát triển giáo dục đại học tư thục miền Nam Việt Nam trước năm 1975 ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU Thời kì 1954 – 1975, miền Nam Việt Nam tạm phân làm hai vùng Một vùng nằm kiểm soát Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (từ năm 1969 phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam) vùng nằm quản lí quyền Việt Nam Cộng hòa Về giáo dục đại học, vùng thuộc Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam chưa hình thành sở giáo dục đại học Do vậy, đối tượng khảo sát sở giáo dục đại học tư thục nằm vùng kiểm sốt quyền Việt Nam Cộng hòa Về đối tượng nghiên cứu, với 16 sở giáo dục đại học tư thục hình thành từ năm 1957 đến năm 1975, viện đại học: Viện Đại học Đà Lạt, Viện Đại học Vạn Hạnh, Viện Đại học Minh Đức, Viện Đại học Hòa Hảo, Viện Đại học Cao Đài hình thành sớm, chương trình đào tạo đa dạng, số lượng sinh viên theo học đơng đảo, có ảnh hưởng nhiều mặt đời sống xã hội miền Nam Do đối tượng nghiên cứu, luận án tập trung khảo sát viện đại học Các viện, trường đại học tư thục lại, thời gian tồn khơng lâu, số lượng sinh viên theo học ít, số viện đại học thành lập mà chưa có nhiều hoạt động cụ thể nên trình bày có nội dung liên quan đến nhiệm vụ nghiên cứu nhằm làm rõ vấn đề nghiên cứu Giáo dục đại học tư thục miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 vấn đề có nội hàm tương đối rộng, lại có nhiều nội dung khác liên quan nên phạm vi luận án, nhằm giải mục tiêu nghiên cứu đặt ra, nội dung phạm vi nghiên cứu giới hạn sau: – Về nội dung luận án, chủ yếu nghiên cứu: + Sự đời, phát triển sở giáo dục đại học tư thục miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 (trong vùng kiểm sốt quyền Việt Nam Cộng hòa) Khái niệm trường tư thục (nói chung): hiểu theo nghĩa phổ biển sở giáo dục tư nhân thành lập Trong bối cảnh miền Nam thời kì 1954 – 1975, khái niệm “đại học tư thục” có nội hàm rộng hơn, hiểu sở giáo dục bậc đại học cá nhân, đoàn thể, giáo hội… thiết lập quản trị Khái niệm “đại học tư thục” thường đặt song khái niệm “đại học công lập” – sở giáo dục nhà nước thành lập quản lí q trình hoạt động 10 ... giáo dục đại học tư thục miền Nam trước năm 1975 nói riêng, giáo dục đại học Việt Nam đại nói chung góc nhìn sử học Về tư liệu, luận án Giáo dục đại học tư thục miền Nam Việt Nam từ năm 1957 đến. .. viện đại học tư thục số nội dung giáo dục đại học tư thục miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 Có thể phân chia tình hình nghiên cứu giáo dục đại học tư thục miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 thành... động giáo dục đại học tư thục miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 Từ năm 2000 đến nay, có số khảo cứu viện đại học tư thục miền Nam từ năm 1957 đến năm 1975 tác giả cơng bố Các khảo cứu kể đến như:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo dục đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam từ năm 1957 đến năm 1975 (Luận án tiến sĩ), Giáo dục đại học tư thục ở miền Nam Việt Nam từ năm 1957 đến năm 1975 (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn