Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non theo tiếp cận năng lực trong đổi mới giáo dục (Luận án tiến sĩ)

204 1 0
  • Loading ...
1/204 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2020, 22:05

Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non theo tiếp cận năng lực trong đổi mới giáo dục (Luận án tiến sĩ)Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non theo tiếp cận năng lực trong đổi mới giáo dục (Luận án tiến sĩ)Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non theo tiếp cận năng lực trong đổi mới giáo dục (Luận án tiến sĩ)Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non theo tiếp cận năng lực trong đổi mới giáo dục (Luận án tiến sĩ)Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non theo tiếp cận năng lực trong đổi mới giáo dục (Luận án tiến sĩ)Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non theo tiếp cận năng lực trong đổi mới giáo dục (Luận án tiến sĩ)Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non theo tiếp cận năng lực trong đổi mới giáo dục (Luận án tiến sĩ)Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non theo tiếp cận năng lực trong đổi mới giáo dục (Luận án tiến sĩ)Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non theo tiếp cận năng lực trong đổi mới giáo dục (Luận án tiến sĩ)Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non theo tiếp cận năng lực trong đổi mới giáo dục (Luận án tiến sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI CÙ THỊ THUỶ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN MẦM NON THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC TRONG ĐỔI MỚI GIÁO DỤC LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Hà Nội - 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI CÙ THỊ THUỶ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN MẦM NON THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC TRONG ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 9.14.01.14 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Nguyễn Thị Yến Phương PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng Hà Nội - 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu kết nghiên cứu trình bày Luận án trung thực, khách quan chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận án Cù Thị Thủy ii LỜI CẢM N Với tình cảm chân thành lòng biết ơn sâu sắc nhất, xin trân trọng cám ơn: PGS.TS Nguyễn Thị Yến Phương PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng tận tình giúp đỡ, trực tiếp hướng dẫn suốt trình học tập nghiên cứu để hồn thành Luận án Tôi xin trân trọng cảm ơn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, quý Thầy Cô, cán khoa Quản lý Giáo dục, trường Đại học Sư phạm Hà Nội giảng dạy, hướng dẫn giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu Tơi xin trân trọng cám ơn đồng chí lãnh đạo chuyên viên Bộ Giáo dục Đào tạo, Cục Nhà giáo CBQL giáo dục; lãnh đạo, cán quản lý Sở Giáo dục Đào tạo; cán quản lý giáo viên mầm non tỉnh (Sơn La, Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình, Kon Tum, Bình Dương Cần Thơ) đại diện vùng miền nước hỗ trợ giúp đỡ, tư vấn, cung cấp số liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình thực Luận án Tơi xin trân trọng cám ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp quan tâm, động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học tập, nghiên cứu hồn thành Luận án Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2020 Tác giả luận án Cù Thị Thủy iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CBQL : CBQL CLC : Chất lượng cao CNH, HĐH : Cơng nghiệp hóa, đại hóa GDĐT : Giáo dục đào tạo GDMN : Giáo dục mầm non GVMN : Giáo viên mầm non KH-CN : Khoa học công nghệ KT-XH : Kinh tế xã hội Nxb : Nhà xuất XHCN : Xã hội chủ nghĩa iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM N ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iii DANH MỤC BẢNG SỐ ix DANH MỤC S ĐỒ, BIỂU ĐỒ xi MỞ ĐẦU .1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tượng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Các luận điểm bảo vệ Đóng góp luận án 10 Cấu trúc luận án Chương 1: C SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN MẦM NON THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC TRONG ĐỔI MỚI GIÁO DỤC 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực 1.1.2 Nghiên cứu vấn đề phát triển đội ngũ giáo viên giáo viên mầm non 10 1.1.3 Nghiên cứu phát triển đội ngũ giáo viên mầm non theo tiếp cận lực đổi giáo dục 13 1.1.4 Đánh giá nghiên cứu trước xác định nội dung nghiên cứu luận án 17 1.2 Đổi giáo dục yêu cầu đặt với đội ngũ giáo viên mầm non phát triển đội ngũ giáo viên mầm non 18 1.2.1 Bối cảnh xã hội đổi giáo dục 18 1.2.2 Yêu cầu đặt với đội ngũ GVMN phát triển đội ngũ GVMN 22 1.3 Giáo viên mầm non đổi giáo dục 25 1.3.1 Khái niệm giáo viên mầm non đội ngũ giáo viên mầm non 25 v 1.3.2 Chức nhiệm vụ giáo viên mầm non 26 1.3.3 Đặc điểm lao động sư phạm giáo viên mầm non 26 1.3.4 Yêu cầu phẩm chất lực người giáo viên mầm non 28 1.3.5 Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non 31 1.3.6 Năng lực nghề nghiệp khung lực nghề nghiệp giáo viên mầm non đổi giáo dục 32 1.4 Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non theo tiếp cận lực đổi giáo dục 38 1.4.1 Khái niệm phát triển, phát triển nguồn nhân lực phát triển đội ngũ giáo viên mầm non theo tiếp cận lực 38 1.4.2 Phân cấp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên mầm non đổi giáo dục 41 1.4.3 Nội dung phát triển đội ngũ giáo viên mầm non theo tiếp cận lực đổi giáo dục 42 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ giáo viên mầm non theo tiếp cận lực đổi giáo dục 50 1.5.1 Các yếu tố chủ quan 50 1.5.2 Các yếu tố khách quan 52 Kết luận chương .54 Chương 2: C SỞ THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN MẦM NON THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC TRONG ĐỔI MỚI GIÁO DỤC 55 2.1 Kinh nghiệm quốc tế phát triển đội ngũ giáo viên mầm non theo tiếp cận lực 55 2.1.1 Kinh nghiệm Hoa Kỳ 55 2.1.2 Kinh nghiệm Úc 56 2.1.3 Kinh nghiệm Đức 59 2.1.4 Kinh nghiệm Pháp 60 2.1.5 Kinh nghiệm nước châu Á 61 2.1.6 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam phát triển đội ngũ giáo viên mầm non theo tiếp cận lực 65 2.2 Tổ chức khảo sát thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên mầm non theo tiếp cận lực đổi giáo dục 66 2.2.1 Mục đích khảo sát 66 vi 2.2.2 Nội dung khảo sát 66 2.2.3 Phương pháp khảo sát 66 2.2.4 Cách cho điểm thang đánh giá 68 2.2.5 Mẫu khảo sát thực trạng 68 2.3 Thực trạng phát triển giáo dục mầm non địa phương nước 68 2.3.1 Quy hoạch, phát triển quy mô, mạng lưới trường, lớp 69 2.3.2 Đội ngũ CBQL, giáo viên mầm non 70 2.3.3 Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ 71 2.3.4 Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi 74 2.4 Thực trạng đội ngũ giáo viên mầm non 75 2.4.1 Số lượng cấu 75 2.4.2 Năng lực nghề nghiệp giáo viên mầm non 76 2.5 Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên mầm non theo tiếp cận lực đổi giáo dục 82 2.5.1 Thực trạng quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên mầm non theo tiếp cận lực đổi giáo dục 82 2.5.2 Thực trạng tuyển dụng sàng lọc đội ngũ giáo viên mầm non theo tiếp cận lực đổi giáo dục 84 2.5.3 Thực trạng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mầm non theo tiếp cận lực đổi giáo dục 85 2.5.4 Thực trạng đánh giá đội ngũ giáo viên mầm non theo tiếp cận lực đổi giáo dục 86 2.5.5 Thực trạng xây dựng môi trường tạo động lực làm việc cho đội ngũ giáo viên mầm non theo tiếp cận lực đổi giáo dục 88 2.5.6 Thực trạng tạo hội phát triểnnghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên mầm non theo tiếp cận lực đổi giáo dục 89 2.5.7 Tổng hợp thực trạng nội dung phát triển đội ngũ giáo viên mầm non theo tiếp cận lực đổi giáo dục 91 2.6 Thực trạng mức độ ảnh hưởng yếu tố đến phát triển đội ngũ giáo viên mầm non theo tiếp cận lực đổi giáo dục 92 2.6.1 Thực trạng mức độ ảnh hưởng yếu tố nhà nước đến phát triển đội ngũ giáo viên mầm non theo tiếp cận lực đổi giáo dục 92 vii 2.6.2 Thực trạng mức độ ảnh hưởng yếu tố môi trường xã hội đến phát triển đội ngũ GVMN theo tiếp cận lực đổi giáo dục 94 2.6.3 Thực trạng mức độ ảnh hưởng yếu tố nhà trường đến phát triển đội ngũ GVMN theo tiếp cận lực đổi giáo dục 95 2.6.4 Thực trạng mức độ ảnh hưởng yếu tố giáo viên đến phát triển đội ngũ GVMN theo tiếp cận lực đổi giáo dục 97 2.6.5 Tổng hợp thực trạng mức độ ảnh hưởng yếu tố đến phát triển đội ngũ giáo viên mầm non theo tiếp cận lực đổi giáo dục 98 2.7 Đánh giá chung thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên mầm non theo tiếp cận lực đổi giáo dục 99 2.7.1 Thành công 99 2.7.2 Hạn chế 100 2.7.3 Nguyên nhân 102 Kết luận chương 103 Chương 3: BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN MẦM NON THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC TRONG ĐỔI MỚI GIÁO DỤC .104 3.1 Định hướng phát triển đội ngũ giáo viên mầm non theo tiếp cận lực đổi giáo dục 104 3.1.1 Các quan điểm đạo Đảng Nhà nước đổi giáo dục đào tạo nói chung GDMN nói riêng 104 3.1.2 Quan điểm đạo phát triển đội ngũ GVMN theo tiếp cận lực 105 3.2 Nguyên tắc đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên mầm non theo tiếp cận lực 106 3.2.1 Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 106 3.2.2 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa phát triển 107 3.2.3 Đảm bảo tính đồng 107 3.2.4 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 108 3.2.5 Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu 108 3.2.6 Nguyên tắc bảo đảm công giáo dục 108 3.3 Các biện pháp phát triển đội ngũ GVMN theo tiếp cận lực 109 3.3.1 Tổ chức nâng cao nhận thức cho đội ngũ CBQL, giáo viên mầm non lực nghề nghiệp GVMN đổi giáo dục 109 3.3.2 Quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên mầm non theo tiếp cận lực 111 viii 3.3.3 Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lực nghề nghiệp cho giáo viên mầm non đáp ứng theo khung lực 116 3.3.4 Chỉ đạo hướng dẫn giáo viên tự phát triển lực nghề nghiệp thường xuyên đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục 122 3.3.5 Kiểm tra đánh giá đội ngũ giáo viên mầm non theo chuẩn lực nghề nghiệp 124 3.3.6 Xây dựng hành lang pháp lý tôn vinh nghề nghiệp tạo động lực cho phát triển lực nghề nghiệp đội ngũ giáo viên mầm non 129 3.4 Mối quan hệ biện pháp phát triển đội ngũ GVMN theo tiếp cận lực đổi giáo dục 133 3.5 Khảo nghiệm tính cần thiết khả thi, biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên mầm non theo tiếp cận lực đổi giáo dục 134 3.5.1 Mục đích khảo nghiệm 134 3.5.2 Phương pháp khảo nghiệm, cách cho điểm thang đánh giá 134 3.5.3 Tổ chức khảo nghiệm 135 3.5.4 Kết trưng cầu ý kiến chuyên gia biện pháp phát triển đội ngũ GVMN theo tiếp cận lực đổi giáo dục 135 3.6 Thử nghiệm biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên mầm non theo tiếp cận lực đổi giáo dục 139 3.6.1 Mục đích thử nghiệm 139 3.6.2 Giả thuyết thử nghiệm 139 3.6.3 Tổ chức thử nghiệm 140 3.6.4 Kết thử nghiệm 141 Kết luận chương 146 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 147 Kết luận 147 Khuyến nghị 148 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ ĐƯỢC CƠNG BỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PL-19 3.4 Giáo viên mầm non cốt cán a) Tiêu chuẩn lựa chọn giáo viên sở GDMN cốt cán -Là GVMN có 05 năm kinh nghiệm trực tiếp thực nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ em sở GDMN thời điểm xét chọn -Được đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp GVMN đạt mức trở lên, tiêu chí 1, 3, 4, 5, 6, 7, phải đạt mức tốt -Có khả thiết kế, triển khai hoạt động giáo dục mẫu, tổ chức toạ đàm, hội thảo, bồi dưỡng đổi nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non cho đồng nghiệp trường cụm trường tham khảo học tập -Có khả sử dụng ngoại ngữ, ứng dụng cơng nghệ thông tin, khai thác, sử dụng thiết bị công nghệ trong tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em bồi dưỡng giáo viên -Có nguyện vọng trở thành GVMN cốt cán b) Quy trình lựa chọn GVMN cốt cán Quy trình lựa chọn GVMN cốt cán Bước 1: Cơ sở GDMN lựa chọn đề xuất GVMN cốt cán báo cáo quan quản lý trực tiếp cấp Bước 2: Trưởng phòng giáo dục đào tạo lựa chọn phê duyệt danh sách GVMN cốt cán theo thẩm quyền; báo cáo sở giáo dục đào tạo Bước 3: Giám đốc sở giáo dục đào tạo lựa chọn phê duyệt danh sách GVMN cốt cán theo thẩm quyền; báo cáo Bộ Giáo dục Đào tạo theo yêu cầu c) Nhiệm vụ GVMN cốt cán -Hỗ trợ, tư vấn cho đồng nghiệp sở GDMN sở GDMN địa bàn vấn đề liên quan đến đảm bảo nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm non; biên soạn tài liệu chuyên đề bồi dưỡng, hướng dẫn (cho giáo viên, cha mẹ, người giám hộ trẻ em); tổ chức hướng dẫn cho sinh viên thực hành, thực tập sư phạm; kết nối với giảng viên sư phạm khoa GDMN trao đổi kiến thức ni dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em -Hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp trường trường địa bàn hoạt động xây dựng thực kế hoạch giáo dục nhà trường; kế hoạch PL-20 hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc sức khoẻ, kế hoạch hoạt động giáo dục trẻ em nhóm, lớp; việc thực khoá đào tạo, bồi dưỡng giáo viên qua mạng internet; bồi dưỡng, tham gia tập huấn nâng cao lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường trường địa bàn; tham gia tập huấn, bồi dưỡng giáo viên theo yêu cầu năm ngành (cấp phòng, sở, Bộ) -Tham mưu, tư vấn cho cấp quản lý trực tiếp công tác xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường phù hợp với điều kiện cụ thể trường, lớp tình hình kinh tế - xã hội địa phương nhằm bảo đảm mục tiêu, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ giáo viên; tham gia tổ chức, báo cáo chuyên môn, nghiệp vụ hội nghị chuyên đề, buổi sinh hoạt chuyên môn sở GDMN sở GDMN địa bàn PL-21 Phụ lục SỐ LIỆU VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN MẦM NON: MẠNG LƯỚI GIÁO DỤC MẦM NON, CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, TỈ LỆ GIÁO VIÊN /LỚP Bảng Tình hình trường, lớpGDMN trẻ mẫu giáo Lớp CÁC ĐỊA PHƯ NG CẢ NƯỚC Tổng số Cơng lập 155,775 125,162 Trẻ em Ngồi cơng lập Tổng số Cơng lập Ngồi cơng lập 30,613 4,599,841 3,855,778 744,063 1,230,596 1,076,097 154,499 Đồng sông Hồng 40,197 32,293 7,904 Hà Nội 14,886 9,437 5,449 466,069 367,536 98,533 Vĩnh Phúc 2,351 2,253 98 70,138 67,805 2,333 Bắc Ninh 2,589 2,326 263 79,726 73,201 6,525 Quảng Ninh 2,570 1,862 708 68,898 53,593 15,305 Hải Dương 3,447 3,157 290 107,637 100,768 6,869 Hải Phòng 3,412 2,752 660 95,162 80,786 14,376 Hưng Yên 2,291 2,025 266 67,759 61,511 6,248 Thái Bình 2,822 2,760 62 86,136 84,694 1,442 Hà Nam 1,553 1,514 39 46,233 45,304 929 Nam Định 2,798 2,770 28 91,693 90,711 982 Ninh Bình 1,478 1,437 41 51,145 50,188 957 28,889 28,175 714 799,222 779,001 20,221 Hà Giang 2,608 2,608 60,777 60,777 Cao Bằng 1,370 1,368 30,209 30,178 873 873 18,833 18,833 Tuyên Quang 1,764 1,760 51,962 51,696 266 Lào Cai 1,996 1,884 112 49,190 46,146 3,044 Yên Bái 1,536 1,474 62 49,244 47,482 1,762 Thái Nguyên 2,125 2,039 86 72,342 70,128 2,214 Lạng Sơn 1,720 1,654 66 45,795 43,788 2,007 Bắc Giang 3,567 3,448 119 109,222 106,173 3,049 Phú Thọ 2,954 2,812 142 89,738 85,347 4,391 Điện Biên 1,812 1,803 45,344 45,108 236 Lai Châu 1,525 1,525 37,394 37,394 Sơn La 3,191 3,140 86,976 85,379 Trung du Miền núi phía Bắc Bắc Kạn 51 31 1,597 PL-22 Hòa Bình 1,848 1,787 61 52,196 33,037 28,801 4,236 969,260 855,708 113,552 Thanh Hóa 6,557 6,430 127 187,145 183,018 4,127 Nghệ An 5,647 5,271 376 188,342 177,830 10,512 Hà Tĩnh 2,259 2,170 89 75,376 72,501 2,875 Quảng Bình 1,754 1,697 57 52,997 51,476 1,521 Quảng Trị 1,254 1,168 86 34,513 32,205 2,308 Thừa Thiên Huế 2,030 1,816 214 50,532 44,602 5,930 Đà Nẵng 1,901 751 1,150 51,029 22,784 28,245 Quảng Nam 2,330 2,134 196 63,453 58,411 5,042 Quảng Ngãi 2,045 1,893 152 47,906 43,435 4,471 Bình Định 1,871 1,558 313 56,906 47,234 9,672 Phú Yên 1,111 873 238 30,520 24,792 5,728 Khánh Hòa 1,764 1,172 592 52,260 37,234 15,026 Ninh Thuận 792 559 233 23,035 16,708 6,327 Bình Thuận 1,722 1,309 413 55,246 43,478 11,768 Tây Nguyên 11,216 8,634 2,582 306,504 250,154 56,350 Kon Tum 1,365 1,219 146 36,006 32,100 3,906 Gia Lai 3,485 2,592 893 80,873 67,607 13,266 Đắk Lắk 3,327 2,527 800 93,022 75,977 17,045 Đắk Nông 1,141 932 209 35,283 28,948 6,335 Lâm Đồng 1,898 1,364 534 61,320 45,522 15,798 23,246 10,673 12,573 706,094 Bình Phước 1,457 1,251 206 46,659 40,500 6,159 Tây Ninh 1,216 1,136 80 35,926 33,987 1,939 Bình Dương 2,820 1,154 1,666 95,347 41,555 53,792 Đồng Nai 4,877 2,136 2,741 149,646 67,152 82,494 Bà Rịa Vũng Tàu 1,584 1,017 567 49,451 32,710 16,741 Tp Hồ Chí Minh 11,292 3,979 7,313 329,065 151,907 177,158 Đồng sông Cửu Long 19,190 16,586 2,604 588,165 527,007 61,158 Long An 1,798 1,414 384 54,900 45,123 9,777 Tiền Giang 1,526 1,420 106 55,918 52,412 3,506 Bến Tre 1,287 1,158 129 44,038 39,882 4,156 Trà Vinh 1,261 1,202 59 38,141 35,983 2,158 Vĩnh Long 1,294 1,203 91 38,865 36,701 2,164 Bắc Trung Bộ DH Miền Trung Đông Nam Bộ 50,572 1,624 367,811 338,283 PL-23 Đồng Tháp 1,963 1,846 117 58,227 55,178 3,049 An Giang 1,882 1,613 269 59,010 53,308 5,702 Kiên Giang 1,620 1,384 236 49,196 42,083 7,113 Cần Thơ 1,933 1,137 796 46,583 35,478 11,105 Hậu Giang 962 870 92 29,569 27,171 2,398 Sóc Trăng 1,567 1,421 146 49,146 44,942 4,204 867 774 93 28,412 25,598 2,814 1,230 1,144 86 36,160 33,148 3,012 Bạc Liêu Cà Mau Bảng Tình hình trường, lớpGDMN trẻ nhà trẻ Trẻ em Nhóm CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ Tổng số CẢ NƯỚC 39,987 23,759 Đồng sông Hồng 15,555 Tổng số Công lập 16,228 708,074 475,709 232,365 8,865 6,690 242,784 169,894 72,890 5,756 2,044 3,712 100,483 51,187 49,296 420 395 25 8,118 7,590 528 2,480 612 1,868 20,219 10,522 9,697 712 462 250 11,822 8,112 3,710 Hải Dương 1,164 995 169 19,410 17,309 2,101 Hải Phòng 1,011 586 425 13,157 9,394 3,763 Hưng Yên 734 632 102 11,325 9,878 1,447 Thái Bình 1,218 1,192 26 18,893 18,436 457 Hà Nam 532 449 83 9,829 8,322 1,507 Nam Định 944 938 17,788 17,640 148 Ninh Bình 584 560 24 11,740 11,504 236 6,621 5,921 700 130,800 118,387 12,413 Hà Giang 923 910 13 13,641 13,462 179 Cao Bằng 213 212 4,674 4,664 10 Bắc Kạn 266 237 29 4,231 3,853 378 Tuyên Quang 405 391 14 7,363 7,057 306 Lào Cai 290 221 69 7,426 6,095 1,331 Yên Bái 312 262 50 7,391 6,509 882 Thái Nguyên 504 463 41 11,722 10,769 953 Lạng Sơn 501 459 42 11,412 10,582 830 Hà Nội Vĩnh Phúc Bắc Ninh Quảng Ninh Trung du Miền núi phía Bắc Cơng lập Ngồi cơng lập Ngồi công lập PL-24 Bắc Giang 510 233 277 8,717 4,238 4,479 Phú Thọ 602 555 47 13,144 12,162 982 Điện Biên 588 576 12 11,791 11,659 132 Lai Châu 226 214 12 4,467 4,233 234 Sơn La 555 521 34 11,181 10,379 802 Hòa Bình 726 667 59 13,640 12,725 915 Bắc Trung Bộ DH Miền Trung 8,390 5,372 3,018 156,271 107,521 48,750 Thanh Hóa 2,073 2,035 38 32,585 31,702 883 Nghệ An 1,271 1,050 221 30,804 26,724 4,080 Hà Tĩnh 548 516 32 12,725 12,046 679 Quảng Bình 465 351 114 8,623 7,402 1,221 Quảng Trị 328 240 88 5,812 4,754 1,058 Thừa Thiên Huế 602 431 171 11,239 8,524 2,715 Đà Nẵng 991 115 876 15,703 2,344 13,359 Quảng Nam 344 51 293 5,620 1,057 4,563 Quảng Ngãi 280 205 75 5,372 3,880 1,492 Bình Định 216 67 149 4,467 1,671 2,796 Phú Yên 219 48 171 3,946 909 3,037 Khánh Hòa 556 191 365 10,083 4,659 5,424 Ninh Thuận 171 14 157 3,070 324 2,746 Bình Thuận 326 58 268 6,222 1,525 4,697 1,626 619 1,007 26,898 12,686 14,212 Kon Tum 246 100 146 3,885 1,924 1,961 Gia Lai 394 136 258 5,975 2,585 3,390 Đắk Lắk 347 225 122 6,873 4,497 2,376 Đắk Nông 108 56 52 2,210 1,276 934 Lâm Đồng 531 102 429 7,955 2,404 5,551 5,634 1,891 3,743 111,364 44,359 67,005 193 105 88 3,841 2,189 1,652 77 55 22 1,731 1,406 325 679 116 563 13,983 2,914 11,069 1,184 448 736 27,091 9,838 17,253 377 234 143 8,477 5,632 2,845 Tp Hồ Chí Minh 3,124 933 2,191 56,241 22,380 33,861 Đồng sông Cửu Long 2,161 1,091 1,070 39,957 22,862 17,095 Tây Ngun Đơng Nam Bộ Bình Phước Tây Ninh Bình Dương Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu PL-25 Long An 307 47 260 4,805 889 3,916 Tiền Giang 229 141 88 4,655 2,826 1,829 Bến Tre 160 81 79 3,497 2,029 1,468 Trà Vinh 51 35 16 1,066 814 252 Vĩnh Long 117 71 46 1,995 1,482 513 Đồng Tháp 228 171 57 4,747 3,683 1,064 An Giang 198 98 100 3,435 1,622 1,813 Kiên Giang 115 38 77 2,190 759 1,431 Cần Thơ 385 178 207 6,523 3,946 2,577 Hậu Giang 80 46 34 1,367 958 409 Sóc Trăng 134 93 41 2,569 1,933 636 Bạc Liêu 75 46 29 1,653 1,099 554 Cà Mau 82 46 36 1,455 822 633 Bảng Tình hình đội ngũ giáo viên mẫu giáo Giáo viên CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ CẢ NƯỚC Tổng số Giáo viên nữ Viên chức Cơng lập Ngồi cơng lập 266,346 265,641 174,325 217,192 49,154 Đồng sông Hồng 76,430 76,359 44,257 61,947 14,483 Hà Nội 34,174 34,153 21,944 23,855 10,319 Vĩnh Phúc 3,028 3,028 471 2,872 156 Bắc Ninh 4,139 4,126 3,450 3,759 380 Quảng Ninh 4,759 4,756 1,948 3,560 1,199 Hải Dương 6,684 6,664 4,386 6,150 534 Hải Phòng 6,283 6,278 4,234 5,141 1,142 Hưng Yên 2,983 2,983 2,583 2,588 395 Thái Bình 4,427 4,419 929 4,292 135 Hà Nam 2,100 2,099 612 2,020 80 Nam Định 4,897 4,897 930 4,839 58 Ninh Bình 2,956 2,956 2,770 2,871 85 49,211 48,979 42,143 47,810 1,401 3,664 3,660 3,583 3,664 Trung du Miền núi phía Bắc Hà Giang PL-26 Cao Bằng 2,144 2,137 1,915 2,142 Bắc Kạn 1,238 1,228 1,115 1,238 Tuyên Quang 3,227 3,213 1,600 3,227 Lào Cai 3,638 3,576 3,145 3,421 217 Yên Bái 2,850 2,843 2,722 2,723 127 Thái Nguyên 4,447 4,441 3,582 4,288 159 Lạng Sơn 3,295 3,291 2,804 3,163 132 Bắc Giang 5,892 5,878 5,382 5,656 236 Phú Thọ 6,051 6,042 3,971 5,764 287 Điện Biên 2,428 2,422 2,318 2,410 18 Lai Châu 2,381 2,340 2,359 2,381 Sơn La 4,165 4,152 4,072 4,075 90 Hòa Bình 3,791 3,756 3,575 3,658 133 Bắc Trung Bộ DH Miền Trung 55,693 55,436 37,035 47,513 8,180 Thanh Hóa 10,275 10,072 7,540 9,991 284 Nghệ An 9,053 9,037 6,709 8,342 711 Hà Tĩnh 3,963 3,963 2,959 3,753 210 Quảng Bình 3,409 3,408 2,871 3,298 111 Quảng Trị 2,317 2,313 1,933 2,154 163 Thừa Thiên Huế 3,326 3,325 2,899 2,982 344 Đà Nẵng 3,961 3,957 108 1,565 2,396 Quảng Nam 4,160 4,160 2,810 3,723 437 Quảng Ngãi 2,819 2,819 1,910 2,522 297 Bình Định 2,807 2,780 1,790 2,180 627 Phú Yên 1,731 1,731 1,018 1,289 442 Khánh Hòa 3,215 3,214 1,956 2,111 1,104 Ninh Thuận 1,293 1,293 662 951 342 Bình Thuận 3,364 3,364 1,870 2,652 712 Tây Nguyên 16,293 16,275 9,368 13,196 3,097 Kon Tum 1,829 1,827 1,417 1,577 252 Gia Lai 3,741 3,741 2,187 3,088 653 Đắk Lắk 5,187 5,171 2,934 4,261 926 PL-27 Đắk Nông 1,930 1,930 1,206 1,586 344 Lâm Đồng 3,606 3,606 1,624 2,684 922 38,856 38,796 18,529 20,683 18,173 Bình Phước 2,721 2,720 2,131 2,401 320 Tây Ninh 1,686 1,686 1,531 1,570 116 Bình Dương 4,801 4,801 2,184 2,464 2,337 Đồng Nai 7,225 7,223 3,079 4,263 2,962 Bà Rịa Vũng Tàu 2,941 2,913 1,792 1,940 1,001 Tp Hồ Chí Minh 19,482 19,453 7,812 8,045 11,437 Đồng sông Cửu Long 29,863 29,796 22,993 26,043 3,820 Long An 3,440 3,440 2,684 2,707 733 Tiền Giang 2,515 2,497 1,627 2,291 224 Bến Tre 1,998 1,993 1,766 1,798 200 Trà Vinh 1,685 1,685 1,253 1,580 105 Vĩnh Long 2,196 2,196 2,068 2,091 105 Đồng Tháp 3,028 3,025 2,659 2,821 207 An Giang 2,312 2,305 1,954 1,988 324 Kiên Giang 2,360 2,332 1,793 1,932 428 Cần Thơ 2,935 2,935 2,034 2,141 794 Hậu Giang 1,599 1,594 1,097 1,474 125 Sóc Trăng 2,477 2,477 1,581 2,203 274 Bạc Liêu 1,569 1,569 1,219 1,419 150 Cà Mau 1,749 1,748 1,258 1,598 151 Đông Nam Bộ Bảng Tình hình đội ngũ giáo viên nhà trẻ CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ Tổng số Giáo viên nữ Viên chức Công lập Ngồi cơng lập CẢ NƯỚC 71,152 70,989 34,308 44,902 26,250 Đồng sông Hồng 29,132 29,096 11,530 17,666 11,466 Hà Nội 14,669 14,657 4,921 5,453 9,216 685 685 81 634 51 Bắc Ninh 1,563 1,556 912 1,011 552 Quảng Ninh 1,295 1,295 476 898 397 Vĩnh Phúc PL-28 Hải Dương 2,232 2,220 1,359 1,944 288 Hải Phòng 1,525 1,523 862 1,062 463 Hưng Yên 1,022 1,022 826 852 170 Thái Bình 2,053 2,053 327 1,983 70 929 926 255 732 197 Nam Định 1,915 1,915 353 1,899 16 Ninh Bình 1,244 1,244 1,158 1,198 46 11,831 11,801 8,971 10,474 1,357 Hà Giang 1,301 1,301 1,219 1,270 31 Cao Bằng 407 407 349 405 Bắc Kạn 419 417 322 363 56 Tuyên Quang 747 745 346 734 13 Lào Cai 499 499 326 360 139 Yên Bái 625 624 518 518 107 1,144 1,144 880 1,048 96 Lạng Sơn 996 996 764 909 87 Bắc Giang 682 672 135 239 443 1,278 1,277 740 1,173 105 Điện Biên 805 805 744 786 19 Lai Châu 420 420 358 372 48 Sơn La 827 827 753 753 74 1,681 1,667 1,517 1,544 137 14,771 14,714 7,426 9,403 5,368 Thanh Hóa 2,728 2,696 1,979 2,620 108 Nghệ An 2,423 2,422 1,590 1,995 428 Hà Tĩnh 1,055 1,055 738 987 68 Quảng Bình 887 887 577 701 186 Quảng Trị 625 622 418 481 144 Thừa Thiên Huế 1,281 1,281 922 954 327 Đà Nẵng 2,053 2,053 61 271 1,782 Quảng Nam 506 503 83 109 397 Quảng Ngãi 535 535 299 388 147 Bình Định 423 407 97 135 288 Hà Nam Trung du Miền núi phía Bắc Thái Nguyên Phú Thọ Hòa Bình Bắc Trung Bộ DH Miền Trung PL-29 Phú Yên 446 446 110 115 331 Khánh Hòa 1,096 1,094 416 469 627 Ninh Thuận 228 228 27 34 194 Bình Thuận 485 485 109 144 341 Tây Nguyên 2,572 2,570 834 1,166 1,406 Kon Tum 359 357 170 140 219 Gia Lai 634 634 230 297 337 Đắk Lắk 641 641 199 389 252 Đắk Nông 177 177 91 118 59 Lâm Đồng 761 761 144 222 539 9,274 9,250 3,821 4,219 5,055 Bình Phước 388 388 182 223 165 Tây Ninh 137 137 92 96 41 Bình Dương 892 892 268 279 613 1,532 1,532 698 929 603 820 802 476 524 296 Tp Hồ Chí Minh 5,505 5,499 2,105 2,168 3,337 Đồng sông Cửu Long 3,572 3,558 1,726 1,974 1,598 Long An 561 561 95 98 463 Tiền Giang 374 371 138 197 177 Bến Tre 269 269 172 179 90 Trà Vinh 95 95 65 68 27 Vĩnh Long 172 172 128 132 40 Đồng Tháp 418 418 269 308 110 An Giang 254 251 155 153 101 Kiên Giang 158 150 48 57 101 Cần Thơ 727 727 389 406 321 Hậu Giang 120 120 68 80 40 Sóc Trăng 215 215 69 140 75 Bạc Liêu 122 122 84 89 33 Cà Mau 87 87 46 67 20 Đông Nam Bộ Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu PL-30 Bảng Tỉ lệ giáo viên /lớp Nhà trẻ CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ Tỷ lệ GV/lớp Mẫu giáo TS GV Tỷ lệ GV/lớp TS GV CẢ NƯỚC 1.65 62,742 1.58 231,931 Đồng sông Hồng 1.81 23,443 1.74 64,968 Hà Nội 1.94 9,306 2.02 27,081 Vĩnh Phúc 1.11 708 0.91 2,942 Bắc Ninh 1.21 947 1.31 3,182 Quảng Ninh 1.82 1,146 1.85 4,183 Hải Dương 1.82 2,188 1.86 5,867 Hải Phòng 1.80 1,424 1.95 5,611 Hưng Yên 1.33 1,031 1.21 2,652 Thái Bình 1.76 2,223 1.55 4,139 Hà Nam 1.84 885 1.64 2,007 Nam Định 2.13 2,082 1.84 4,738 Ninh Bình 2.60 1,503 1.99 2,566 Trung du Miền núi phía Bắc 1.61 11,513 1.58 44,611 Hà Giang 1.17 1,250 1.39 3,588 Cao Bằng 1.81 400 1.54 2,073 Bắc Kạn 1.40 469 1.25 1,062 Tuyên Quang 1.66 975 1.77 3,059 Lào Cai 1.46 364 1.84 3,526 Yên Bái 1.97 595 1.83 2,642 Thái Nguyên 1.92 1,074 1.67 3,624 Lạng Sơn 1.81 900 1.68 2,797 Bắc Giang 1.45 1,166 1.48 4,238 Phú Thọ 2.06 1,181 2.06 5,555 Điện Biên 1.40 505 1.41 2,417 Lai Châu 1.79 310 1.59 2,482 Sơn La 1.66 661 1.26 3,989 Hòa Bình 1.64 1,663 1.37 3,559 Bắc Trung Bộ DH Miền 1.77 13,666 1.68 49,119 PL-31 Nhà trẻ CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ Tỷ lệ GV/lớp Mẫu giáo TS GV Tỷ lệ GV/lớp TS GV Trung Thanh Hóa 1.70 3,182 1.67 9,738 Nghệ An 1.88 2,311 1.63 7,876 Hà Tĩnh 1.70 1,073 1.77 3,634 Quảng Bình 2.00 820 1.93 3,034 Quảng Trị 1.86 548 1.87 2,187 Thừa Thiên Huế 2.24 1,028 1.95 2,850 Đà Nẵng 1.93 1,585 2.05 3,189 Quảng Nam 1.17 354 1.66 3,608 Quảng Ngãi 1.70 407 1.56 2,445 Bình Định 1.29 355 1.29 2,492 Phú Yên 1.67 441 1.30 1,512 Khánh Hòa 1.82 979 1.81 2,882 Ninh Thuận 1.63 183 1.49 1,037 Bình Thuận 1.46 400 1.70 2,635 Tây Nguyên 1.20 1,990 1.30 14,538 Kon Tum 1.48 262 1.30 1,670 Gia Lai 1.63 572 1.14 3,361 Đắk Lắk 0.96 464 1.21 4,709 Đắk Nông 1.18 117 1.54 1,577 Lâm Đồng 1.05 575 1.55 3,221 Đông Nam Bộ 1.44 8,821 1.49 32,348 Bình Phước 1.83 363 1.85 2,441 Tây Ninh 1.65 112 1.45 1,426 Bình Dương 1.56 1,110 1.62 4,476 Đồng Nai 0.92 1,353 1.04 5,749 Bà Rịa Vũng Tàu 1.40 754 1.38 2,510 Tp Hồ Chí Minh 1.65 5,129 1.70 15,746 Đồng sông Cửu Long 1.39 3,309 1.34 26,347 Long An 2.00 407 1.78 2,826 PL-32 Nhà trẻ CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ Tỷ lệ GV/lớp Mẫu giáo TS GV Tỷ lệ GV/lớp TS GV Tiền Giang 1.68 347 1.61 2,271 Bến Tre 1.54 246 1.51 1,790 Trà Vinh 1.72 79 1.29 1,571 Vĩnh Long 1.05 161 0.92 1,863 Đồng Tháp 1.27 451 1.09 2,904 An Giang 0.59 264 1.13 2,134 Kiên Giang 1.45 144 1.29 1,951 Cần Thơ 1.99 683 1.69 2,661 Hậu Giang 1.62 128 1.40 1,283 Sóc Trăng 1.61 175 1.32 2,165 Bạc Liêu 1.49 118 1.57 1,278 Cà Mau 1.13 106 1.42 1,650 Bảng Quy mô hệ thốngGDMN tỉnh khảo sát đại diện vùng nước Tổng số TT Tỉnh trường Trong Số nhóm/ lớp mầm non CL NCL Tổng số Chia NT MG Lớp 5T Sơn La 269 258 11 5155 465 3131 1559 Hà Nội 1056 752 304 23996 5815 14600 3445 Nghệ An 536 501 35 8712 1352 5383 1977 Quảng Bình 179 173 2697 427 1696 574 Kon Tum 137 116 21 2335 203 1353 779 Bình Dương 324 120 204 4544 854 2872 818 Cần Thơ 178 139 39 2367 335 1468 546 1959 2948 47774 10584 29581 Tổng cộng 2640 9152 PL-33 Bảng Số lượng tỷ lệ huy động trẻ mầm non lớp tỉnh TT Tỉnh Tổng số trẻmầm Nhà trẻ Mẫu giáo Trẻ tuổi non lớp SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ SL Tỷ lệ Sơn La 93468 9013 14,6 84455 97,1 27817 99,7 Hà Nội 576264 114978 41,5 461286 99,7 141973 100 Nghệ An 212113 32470 21,6 179643 88,6 58702 99,5 Quảng Bình 62986 10507 36,3 52479 97,2 16603 99,8 Kom Tum 39575 4015 14,0 35560 88,8 12490 95,5 Bình Dương 119501 20256 31,7 99245 98,1 32512 98,1 Cần Thơ 56863 8755 33,8 48108 97,8 17159 100 Tổng cộng 1160770 199994 27,64% 960776 95,33% 307256 98,94% Bảng 8: Tình hình đội ngũ bậc học mầm non tỉnh đại diện vùng nước TT Tỉnh Giáo viên CBQL TSCBQ LGV, NV Biên chế TS Đạt chuẩn trở lên Trên chuẩn TS 4723 Đạt chuẩn trở lên Trên chuẩn Sơn La 6179 5914 670 699 384 4695 2030 Hà Nội 67267 31919 2753 2745 2654 47384 47384 26805 Nghệ An 16953 11003 1392 1386 1228 11249 11249 8932 Quảng Bình 6493 4371 506 506 502 4163 4163 3310 Kom Tum 3229 2080 334 334 315 2203 2187 1487 Bình Dương 11888 4699 682 682 548 5940 5940 2563 Cần Thơ 5548 3395 453 453 419 3575 3413 1857 117557 63381 6790 6805 6050 79237 79031 46984 Tổng cộng 53,9% 89,1% 99,7% 59,3% ... BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN MẦM NON THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC TRONG ĐỔI MỚI GIÁO DỤC .104 3.1 Định hướng phát triển đội ngũ giáo viên mầm non theo tiếp cận lực đổi giáo dục ... hưởng yếu tố đến phát triển đội ngũ giáo viên mầm non theo tiếp cận lực đổi giáo dục 98 2.7 Đánh giá chung thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên mầm non theo tiếp cận lực đổi giáo dục 99... pháp phát triển đội ngũ GVMN theo tiếp cận lực đổi giáo dục 1.2 Đổi giáo dục yêu cầu đặt với đội ngũ giáo viên mầm non phát triển đội ngũ giáo viên mầm non 1.2.1 Bối cảnh xã hội đổi giáo dục 1.2.1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non theo tiếp cận năng lực trong đổi mới giáo dục (Luận án tiến sĩ), Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non theo tiếp cận năng lực trong đổi mới giáo dục (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn