Phát triển đội ngũ giảng viên các trường Cao đẳng vùng Đồng bằng Sông Hồng trong bối cảnh đổi mới giáo dục nghề nghiệp (Luận án tiến sĩ)

269 1 0
  • Loading ...
1/269 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2020, 22:03

Phát triển đội ngũ giảng viên các trường Cao đẳng vùng Đồng bằng Sông Hồng trong bối cảnh đổi mới giáo dục nghề nghiệp (Luận án tiến sĩ)Phát triển đội ngũ giảng viên các trường Cao đẳng vùng Đồng bằng Sông Hồng trong bối cảnh đổi mới giáo dục nghề nghiệp (Luận án tiến sĩ)Phát triển đội ngũ giảng viên các trường Cao đẳng vùng Đồng bằng Sông Hồng trong bối cảnh đổi mới giáo dục nghề nghiệp (Luận án tiến sĩ)Phát triển đội ngũ giảng viên các trường Cao đẳng vùng Đồng bằng Sông Hồng trong bối cảnh đổi mới giáo dục nghề nghiệp (Luận án tiến sĩ)Phát triển đội ngũ giảng viên các trường Cao đẳng vùng Đồng bằng Sông Hồng trong bối cảnh đổi mới giáo dục nghề nghiệp (Luận án tiến sĩ)Phát triển đội ngũ giảng viên các trường Cao đẳng vùng Đồng bằng Sông Hồng trong bối cảnh đổi mới giáo dục nghề nghiệp (Luận án tiến sĩ)Phát triển đội ngũ giảng viên các trường Cao đẳng vùng Đồng bằng Sông Hồng trong bối cảnh đổi mới giáo dục nghề nghiệp (Luận án tiến sĩ)Phát triển đội ngũ giảng viên các trường Cao đẳng vùng Đồng bằng Sông Hồng trong bối cảnh đổi mới giáo dục nghề nghiệp (Luận án tiến sĩ)Phát triển đội ngũ giảng viên các trường Cao đẳng vùng Đồng bằng Sông Hồng trong bối cảnh đổi mới giáo dục nghề nghiệp (Luận án tiến sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM Đề c-ơng nghiên cứu Họ tên thí sinh : Nguyễn Đăng Lăng NGUYN NG LĂNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC TRƢỜNG CAO ĐẲNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Hà Nội - 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM NGUYỄN ĐĂNG LĂNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC TRƢỜNG CAO ĐẲNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 14 01 14 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Ngô Quang Sơn PGS.TS Đỗ Thị Bích Loan Hà Nội - 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các kết nghiên cứu luận án trung thực, chưa công bố cơng trình tác giả khác Tác giả luận án Nguyễn Đăng Lăng ii LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy cô hƣớng dẫn PGS.TS Ngô Quang Sơn, PGS.TS Đỗ Thị Bích Loan tận tình hƣớng dẫn, khích lệ em thực hồn thành luận án Em xin bày tỏ lòng biết ơn đến Thầy - Cô cán Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tận tình giảng dạy, giúp đỡ em suốt q trình học tập nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo, cán quản lý đồng nghiệp trƣờng Cao đẳng Điện tử - Điện Lạnh Hà Nội; lãnh đạo, cán quản lý, giảng viên trƣờng Cao đẳng vùng Đồng Sơng Hồng bạn bè gia đình chia sẻ, động viên hỗ trợ suốt trình học tập nghiên cứu Tác giả luận án Nguyễn Đăng Lăng iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBQL : Cán quản lý CĐ : Cao đẳng CĐKT : Cao đẳng kỹ thuật CĐ KT-CN : Cao đẳng kỹ thuật- công nghiệp CNH-HĐH : Công nghiệp hóa- đại hóa CSVC : Cơ sở vật chất CTĐT : Chƣơng trình đào tạo ĐBSH : Đồng Sông Hồng ĐHCN : Đại học chuyên ngành ĐNGV : Đội ngũ giảng viên ĐHSP : Đại học sƣ phạm ĐT-BD : Đào tạo- Bồi dƣỡng ĐHSPKT : Đại học sƣ phạm kỹ thuật GDĐH : Giáo dục đại học GDNN : Giáo dục nghề nghiệp GD&ĐT : Giáo dục Đào tạo GV : Giảng viên GVCH : Giảng viên hữu GVTG : Giảng viên thỉnh giảng GVGDNN : Giảng viên giáo dục nghề nghiệp HSSV : Học sinh sinh viên KT-XH : Kinh tế - xã hội LĐ-TB&XH : Lao động- Thƣơng binh& Xã hội NCKH : Nghiên cứu khoa học NNL : Nguồn nhân lực NV : Nhân viên NVSP : Nghiệp vụ sƣ phạm NXB : Nhà xuất PGS : Phó giáo sƣ QL : Quản lý TCCN : Trung cấp chuyên nghiệp TS : Tiến sĩ UBND : Ủy ban nhân dân iv MỤC LỤC Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Khách thể đối tƣợng nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phạm vị nghiên cứu Phƣơng pháp tiếp cận phƣơng pháp nghiên cứu Luận điểm bảo vệ Đóng góp luận án 10 Cấu trúc luận án CHƢƠNG 1:CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƢỜNG CAO ĐẲNG TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Các cơng trình nghiên cứu giới 1.1.2 Các cơng trình nghiên cứu nước 11 1.2 Một số khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu 18 1.2.1 Quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường, quản lý đội ngũ giảng viên 18 1.2.2 Giảng viên, đội ngũ, đội ngũ giảng viên 23 1.2.3 Phát triển đội ngũ giảng viên 25 1.3 Trƣờng cao đẳng bổi cảnh đổi giáo dục nghề nghiệp 27 1.3.1 Bối cảnh đổi giáo dục nghề nghiệp 27 1.3.2 tr trường cao đ ng bối cảnh đổi giáo dục nghề nghiệp 29 1.3.3 trò trường cao đ ng bối cảnh đổi giáo dục nghề nghiệp 31 1.4 Đội ngũ giảng viên trƣờng cao đẳng bối cảnh đổi giáo dục nghề nghiệp 32 1.4.1 tr , vai trò người giảng viên trường cao đ ng bối cảnh đổi giáo dục nghề nghiệp 32 1.4.2 Yêu c u chu n giảng viên, chu n chức danh nghề nghiệp, ph m chất n ng lực nhiệm vụ giảng viên bối cảnh đổi giáo dục nghề nghiệp 34 1.5 Các yêu cầu việc phát triển đội ngũ giảng viên 38 1.5.1 Đảm bảo số lượng 38 v 1.5.2 Đảm bảo cấu 38 1.5.3 Đảm bảo chất lượng đội ngũ giảng viên 39 1.6 Các nội dung phát triển đội ngũ giảng viên giáo dục nghề nghiệp 40 1.6.1 Xây dựng qui hoạch phát triển đội ngũ giảng viên giáo dục nghề nghiệp 41 1.6.2 Tuyển dụng giảng viên 42 1.6.3 Bố tr sử dụng giảng viên 43 1.6.4 Đào tạo, bồi dưỡng giảng viên 45 1.6.5 Đánh giá n ng lực thực nhiệm vụ giảng viên giáo dục nghề nghiệp 46 1.6.6 Nâng cao số lượng, chất lượng giảng viên thông qua liên kết doanh nghiệp 48 1.6.7 Thực ch nh sách- tạo động lực phát triển đội ngũ giảng viên 49 1.7 Những yếu tố ảnh hƣởng đến việc phát triển đội ngũ giảng viên giáo dục nghề nghiệp 50 1.7.1 Môi trường quản lý 50 1.7.2 Chủ thể quản lý 51 1.7.3 Bản thân giảng viên 51 Kết luận chƣơng 53 CHƢƠNG 2:THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC TRƢỜNG CAO ĐẲNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 54 2.1 Khái quát kinh tế- xã hội, giáo dục đào tạo trƣờng Cao đẳng kỹ thuật- công nghiệp vùng Đồng Sông Hồng 54 2.1.1 Tình hình kinh tế- xã hội, giáo dục vùng Đồng sông Hồng 54 2.1.2 Khái quát giáo dục nghề nghiệp vùng đồng sông Hồng 55 2.1.3 Các trường Cao đ ng vùng ĐBSH đối tượng khảo sát luận án 60 2.2 Thực trạng đội ngũ giảng viên phát triển đội ngũ giảng v iên trƣờng Cao đẳng kỹ thuật- công nghiệp vùng Đồng Sông Hồng 64 2.2.1 Quy mô, cấu đào tạo số lượng đội ngũ giảng viên 65 2.2.2 Cơ cấu đội ngũ giảng viên 68 2.2.3 N ng lực sư phạm 75 2.2.4 Ph m chất đội ngũ giảng viên 76 2.2.5 Công tác quản l 77 2.3.6 Nhận xét chung 84 vi 2.3.Thực trạng phát triển đội ngũ giảng viên trƣờng Cao đẳng kỹ thuậtcông nghiệp vùng đồng Sông Hồng 86 2.3.1 Thực trạng nâng cao n ng lực quản l , ứng dụng công nghệ thông tin việc phát triển đội ngũ giảng viên 86 2.3.2 Thực trạng công tác quy hoạch đội ngũ giảng viên trường cao đ ng vùng đồng Sông Hồng bối cảnh đổi giáo dục nghề nghiệp 87 2.3.3 Thực trạng tuyển dụng sử dụng đội ngũ giảng viên 90 2.3.4 Thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên 92 2.3.5 Thực trạng việc thực chế độ ch nh sách, xây dựng môi trường thuận lợi cho phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đ ng kỹ thuật- công nghiệp 94 2.3.6 Thực trạng việc liên kết doanh nghiệp nâng cao chất lượng số lượng đội ngũ giảng viên trường cao đ ng kỹ thuật- công nghiệp 96 2.3.7 Thực trạng kiểm tra, đánh giá đội ngũ giảng viên 99 2.3.8 Nhận xét chung mặt mạnh, nguyên nhân hạn chế công tác phát triển ĐNG Trường Cao đ ng kỹ thuật - công nghiệp vùng Đồng Sông Hồng100 Kết luận chƣơng 102 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC TRƢỜNG CAO ĐẲNG VÙNG ĐỒNG BẲNG SÔNG HỒNG TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 104 3.1 Nguyên tắc xây dựng giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên trƣờng Cao đẳng vùng Đồng Sông Hồng 104 3.1.1 Nguyên tắc bảo đảm t nh hệ thống 104 3.1.2 Nguyên tắc bảo đảm t nh thực tiễn 104 3.1.3 Nguyên tắc kế thừa, hiệu phát triển 105 3.1.4 Nguyên tắc phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực kết hợp hài hòa nội lực với ngoại lực 105 3.1.5 Nguyên tắc đ nh hướng sử dụng 105 3.2 Giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên trƣờng Cao đẳng vùng đồng Sông Hồng bối cảnh đổi giáo dục nghề nghiệp 106 3.2.1 Nhóm giải pháp nâng cao n ng lực quản l đáp ứng công tác phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đ ng bối cảnh đổi giáo dục nghề nghiệp 106 Giải pháp 1: Nâng cao nhận thức CBQL ĐNG sứ mạng, nhiệm vụ chiến lược, mục tiêu đào tạo Trường vai trò nhiệm vụ G 106 vii Giải pháp 2: Bồi dưỡng nâng cao n ng lực QL cho đội ngũ CBQL 108 Giải pháp 3: Ứng dụng CNTT công tác quản lý 109 3.2.2 Nhóm giải pháp hồn thiện chế ch nh sách tuyển dụng, đãi ngộ, sử dụng bảo vệ quyền lợi cho đội ngũ giảng viên 111 Giải pháp 1: Điều chỉnh tiền lương, phụ cấp, tiền vượt 111 Giải pháp 2: Thực chế độ nghỉ (ốm đau, thai sản, hè ) theo quy đ nh 112 Giải pháp 3: Xây dựng nội quy làm việc hợp l 113 Giải pháp 4: Chế độ khen thưởng, kỉ luật rõ ràng 113 3.2.3 Nhóm giải pháp quy hoạch đội ngũ giảng viên trường cao đ ng vùng đồng Sông Hồng bối cảnh đổi giáo dục nghề nghiệp 115 Giải pháp 1: Quy hoạch số lượng, cấu đội ngũ giảng viên 117 Giải pháp 2: Quy hoạch chất lượng 117 3.2.4 Nhóm giải pháp đ y mạnh cơng tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trường Cao đ ng theo chu n chức danh nghề nghiệp giảng viên giáo dục nghề nghiệp 120 Giải pháp 1: Lập kế hoạch chiến lược đào tạo, bồi dưỡng cho ĐNG 122 Giải pháp 2: Xây dựng nội dung, hình thức đào tạo, bồi dưỡng cho ĐNG 123 Giải pháp 3: Các điều kiện đảm bảo cho công tác đào tạo, bồi dưỡng (thời gian, CS C, tài ch nh…) 125 3.2.5 Nhóm giải pháp xây dựng mơi trường thuận lợi cho phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đ ng bối cảnh đổi giáo dục nghề nghiệp 128 Giải pháp 1: Môi trường mặt pháp l 129 Giải pháp 2: Môi trường mặt sư phạm 130 Giải pháp 3: Môi trường làm việc theo phong cách riêng trường 132 Giải pháp 4: Đ u tư CS C, trang thiết b , sở hạ t ng CNTT 132 Giải pháp 5: Xây dựng mối quan hệ hợp tác đào tạo nhà trường doanh nghiệp 133 3.2.6 Nhóm giải pháp xây dựng chế kiểm tra, đánh giá ĐNG trường cao đ ng bối cảnh đổi giáo dục nghề nghiệp 136 Giải pháp 1: Xây dựng tiêu chu n đánh giá ĐNG 137 Giải pháp 2: Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá ĐNG 138 Giải pháp 3: Tổ chức công tác kiểm tra, đánh giá 139 viii 3.3 Khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi nhóm giải pháp 141 3.3.1 Mục đ ch 141 3.3.2 Đối tượng phương pháp khảo nghiệm 141 3.3.3 Nội dung, phương pháp kết khảo nghiệm 142 3.4.Thử nghiệm nhóm giải pháp đẩy mạnh cơng tác đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ giảng viên trƣờng Cao đẳng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên giáo dục nghề nghiệp 151 3.4.1 Mục đ ch thử nghiệm 151 3.4.2 Cơ sở lựa chọn giải pháp thử nghiệm 151 3.4.3 Giả thuyết thử nghiệm 152 3.4.4 Mẫu thử nghiệm tiêu ch đánh giá thử nghiệm 152 Kết luận chƣơng 160 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 161 Kết luận 161 Khuyến nghị 163 MỘT SỐ CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 165 TÀI LIỆU THAM KHẢO 166 Phụ lục CƠNG THỨC TỐN HỌC VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Xử lý số liệu theo phƣơng pháp thống kê toán học: n x x n i i i (1) n  ni i Trong đó: xi số điểm câu, ni số ngƣời đánh giá Hệ số tƣơng quan thứ bậc Specman: r=1- 6 D N ( N  1) Trong đó: R.(r) hệ số tƣơng quan D hiệu số thứ bậc đại lƣợng đem so sánh N số đơn vị đƣợc nghiên cứu Một số kết nghiên cứu 3.1 Tính kết đánh giá c a CBQL đề xuất giải pháp nhà trường cần hỗ trợ để GV đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ Mức độ ƣu tiên Phần Giá trị TT Nội dung Xếp +3 Tăng cƣờng tài liệu thiết bị thực hành, thực tập để GV tự nghiên cứu Có chế độ đãi ngộ để GV giỏi bồi dƣỡng GV yếu, giảng viên +2 +1 SL 13 28 24 % 43,1 66.9 SL 19 20 26 % 30.8 40.0 18 12 20.0 29.2 Tạo điều kiện thời gian SL 35 (x) hạng 1,7 1,9 2,35 kinh phí để GV % 53.8 27.7 18.5 đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao trình độ ngồi nƣớc Áp dụng cơng thức (1) với ta có: Tiêu chí : x (3  13)  (2  28)  (1  24) 111   1,7 65 65 Tƣơng tự ta thu đƣợc : Tiêu chí 2: x = 1,9 ;Tiêu chí 3: x = 2,35; 3.2 Tính kết đánh giá c a GV GDNN đề xuất giải pháp nhà trường cần hỗ trợ để GV đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ Mức độ ƣu tiên Phần Giá trị Xếp TT Nội dung +3 Tăng cƣờng tài liệu thiết bị thực hành, thực tập để GV tự nghiên cứu Có chế độ đãi ngộ để GV giỏi bồi dƣỡng GV yếu, giảng viên +2 +1 SL 75 97 % 25,5 54,7 19,7 208 SL 66 146 % 38,4 44,2 17,4 168 (x) hạng 1,65 1,73 2,48 Tạo điều kiện thời gian kinh phí để GV đào SL 230 105 tạo, bồi dƣỡng nâng cao trình độ % 27,6 11,8 60,5 45 ngồi nƣớc Áp dụng cơng thức (1) với ta có: Tiêu chí : x (3  75)  (2  97)  (1  108) 627   1,65 380 380 Tƣơng tự ta thu đƣợc :Tiêu chí 2: x = 1,73 ; Tiêu chí 3: x = 2,48; 3.3 Tính kết đánh giá kết khảo nghiệm tính cấp thiết c a giải pháp đề xuất trường CĐ KT-CN giai đoạn Mức độ cấp thiết Giá Các giải pháp T T Rất Cấp Không trị Xếp cấp thiết cấp trung thứ thiết bình bậc 2,76 2,60 2,71 2,67 2,35 thiết Nhóm giải pháp nâng cao lực quản lí đáp ứng công 58 16 tác phát triển đội ngũ giảng 77,3 % 21,4 1,3 % viên trƣờng cao đẳng % bối cảnh đổi giáo dục nghề nghiệp Nhóm giải pháp hồn thiện 46 28 chế sách tuyển dụng, 61,3% 37,3% 1,3% Nhóm giải pháp quy hoạch 55 18 đội ngũ giảng viên trƣờng cao 73,3% 24,0% 2,7% công tác đào tạo, bồi dƣỡng 53 19 đội ngũ giảng viên trƣờng Cao 70,7% 25,3% 4,0% 32 37 đãi ngộ, sử dụng bảo vệ quyền lợi cho đội ngũ giảng viên đẳng vùng đồng Sông Hồng bối cảnh đổi giáo dục nghề nghiệp Nhóm giải pháp đẩy mạnh đẳng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên giáo dục nghề nghiệp Nhóm giải pháp xây dựng môi trƣờng thuận lợi cho phát triển đội ngũ giảng viên trƣờng cao đẳng bối 42,7% 49,3% 8,0% Nhóm giải pháp xây dựng 41 33 chế kiểm tra, đánh giá ĐNGV 54,7% 44,0% 1,3% cảnh đổi giáo dục nghề nghiệp 2,53 trƣờng cao đẳng bối cảnh đổi giáo dục nghề nghiệp 2,61 Áp dụng công thức (1) với ta có: Nhóm giải pháp : (3  58)  (2  16)  (1  1) 207   2,76 75 75 Tƣơng tự ta thu đƣợc : Nhóm giải pháp 2: x = 2,60 ; Nhóm giải x pháp 3: x = 2,71; Nhóm giải pháp 4: x = 2,67 ; Nhóm giải pháp 5: x = 2,35 ; Nhóm giải pháp 6: x = 2,53 3.4 Tính kết đánh giá kết khảo nghiệm tính khả thi c a giải pháp đề xuất trường CĐ KT-CN giai đoạn Mức độ Khả thi T Các giải pháp khả thi T Không Giá Xếp Khả khả trị thứ thi thi trung bậc Rất bình Nhóm giải pháp nâng cao lực quản lí đáp ứng cơng 38 35 tác phát triển đội ngũ giảng 50,7% 46,7% 2,6% viên trƣờng cao đẳng bối cảnh đổi giáo dục nghề nghiệp 2,48 Nhóm giải pháp hồn thiện 35 34 chế sách tuyển dụng, 46,7% 45,3% 8,0% Nhóm giải pháp quy hoạch 41 32 đội ngũ giảng viên trƣờng cao 54,7% 42,7% 2,6% công tác đào tạo, bồi dƣỡng 38 33 đội ngũ giảng viên trƣờng Cao 50,7% 44,0% 5,3% Nhóm giải pháp xây dựng môi 28 44 trƣờng thuận lợi cho phát 37,3% 58,7% Nhóm giải pháp xây dựng 35 chế kiểm tra, đánh giá ĐNGV 46,7% 2,39 2,52 2,45 4,0% 2,33 35 2,40 46,7% 6,6% đãi ngộ, sử dụng bảo vệ quyền lợi cho đội ngũ giảng viên đẳng vùng đồng Sông Hồng bối cảnh đổi giáo dục nghề nghiệp Nhóm giải pháp đẩy mạnh đẳng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên giáo dục nghề nghiệp triển đội ngũ giảng viên trƣờng cao đẳng bối cảnh đổi giáo dục nghề nghiệp trƣờng cao đẳng bối cảnh đổi giáo dục nghề nghiệp 2,43 Áp dụng công thức (1) với ta có: Nhóm giải pháp : (3  38)  (2  35)  (1  2) 186   2,48 75 75 Tƣơng tự ta thu đƣợc : Nhóm giải pháp 2: x = 2,39 ; Nhóm giải x pháp 3: x = 2,52; Nhóm giải pháp 4: x = 2,45 ; Nhóm giải pháp 5: x = 2,33 ; Nhóm giải pháp 6: x = 2,40 3.5 Tính tương quan mức độ cần thiết tính khả thi c a nhóm pháp phát triển ĐNGV trường Cao đẳng vùng ĐBSHtrong bối cảnh đổi GDNN TT Các giải pháp quản lý Tính cần Tính khả thiết thi TB Thứ bậc TB Thứ D D2 -1 -1 1 0 bậc Nhóm giải pháp nâng cao lực quản lí đáp ứng công tác phát triển đội ngũ giảng viên trƣờng 2,76 2,48 chế sách tuyển dụng, đãi 2,60 ngộ, sử dụng bảo vệ quyền lợi 2,39 2,52 cao đẳng bối cảnh đổi giáo dục nghề nghiệp Nhóm giải pháp hồn thiện cho đội ngũ giảng viên Nhóm giải pháp quy hoạch đội ngũ giảng viên trƣờng cao đẳng vùng đồng Sông 2,71 Hồng bối cảnh đổi giáo dục nghề nghiệp Nhóm giải pháp đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ giảng viên trƣờng Cao 2,67 2,45 2,35 2,33 2,53 2,40 đẳng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên giáo dục nghề nghiệp Nhóm giải pháp xây dựng mơi trƣờng thuận lợi cho phát triển đội ngũ giảng viên trƣờng 0 1 cao đẳng bối cảnh đổi giáo dục nghề nghiệp Nhóm giải pháp xây dựng chế kiểm tra, đánh giá ĐNGV trƣờng cao đẳng bối cảnh đổi giáo dục nghề nghiệp Để tìm hiểu tƣơng quan mức độ thực mức độ cần thiết giải pháp quản lý phát triển ĐNGV Trƣờng cao đẳng Điện tử điện lạnh Hà Nội, chúng tơi sử dụng cơng thức tính hệ số tƣơng quan thứ bậc Specman: r=1- 6 D N ( N  1) =1- x4 = - 0,11 = 0,89 6.x35 ... giảng viên trƣờng Cao đẳng vùng Đồng Sông Hồng bối cảnh đổi giáo dục nghề nghiệp Chƣơng 3: Giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên trƣờng Cao đẳng vùng Đồng Sông Hồng bối cảnh đổi giáo dục nghề nghiệp. .. PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CÁC TRƢỜNG CAO ĐẲNG VÙNG ĐỒNG BẲNG SÔNG HỒNG TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 104 3.1 Nguyên tắc xây dựng giải pháp phát triển đội ngũ giảng viên. .. dục nghề nghiệp 27 1.3.1 Bối cảnh đổi giáo dục nghề nghiệp 27 1.3.2 tr trường cao đ ng bối cảnh đổi giáo dục nghề nghiệp 29 1.3.3 trò trường cao đ ng bối cảnh đổi giáo dục nghề nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển đội ngũ giảng viên các trường Cao đẳng vùng Đồng bằng Sông Hồng trong bối cảnh đổi mới giáo dục nghề nghiệp (Luận án tiến sĩ), Phát triển đội ngũ giảng viên các trường Cao đẳng vùng Đồng bằng Sông Hồng trong bối cảnh đổi mới giáo dục nghề nghiệp (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn