Quá trình phát triển kinh tế, xã hội của Cộng hòa Liên bang Đức (1990 – 2015) (Luận án tiến sĩ)

203 1 0
  • Loading ...
1/203 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2020, 21:56

Quá trình phát triển kinh tế, xã hội của Cộng hòa Liên bang Đức (1990 – 2015) (Luận án tiến sĩ)Quá trình phát triển kinh tế, xã hội của Cộng hòa Liên bang Đức (1990 – 2015) (Luận án tiến sĩ)Quá trình phát triển kinh tế, xã hội của Cộng hòa Liên bang Đức (1990 – 2015) (Luận án tiến sĩ)Quá trình phát triển kinh tế, xã hội của Cộng hòa Liên bang Đức (1990 – 2015) (Luận án tiến sĩ)Quá trình phát triển kinh tế, xã hội của Cộng hòa Liên bang Đức (1990 – 2015) (Luận án tiến sĩ)Quá trình phát triển kinh tế, xã hội của Cộng hòa Liên bang Đức (1990 – 2015) (Luận án tiến sĩ)Quá trình phát triển kinh tế, xã hội của Cộng hòa Liên bang Đức (1990 – 2015) (Luận án tiến sĩ)Quá trình phát triển kinh tế, xã hội của Cộng hòa Liên bang Đức (1990 – 2015) (Luận án tiến sĩ)Quá trình phát triển kinh tế, xã hội của Cộng hòa Liên bang Đức (1990 – 2015) (Luận án tiến sĩ)Quá trình phát triển kinh tế, xã hội của Cộng hòa Liên bang Đức (1990 – 2015) (Luận án tiến sĩ)Quá trình phát triển kinh tế, xã hội của Cộng hòa Liên bang Đức (1990 – 2015) (Luận án tiến sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THỊ NGA QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI CỦA CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC (1990 – 2015) LUẬN ÁN TIẾN SĨ LỊCH SỬ HÀ NỘI – 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THỊ NGA QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI CỦA CỘNG HỊA LIÊN BANG ĐỨC (1990 – 2015) Chuyên ngành: Lịch sử giới Mã số: 9.22.90.11 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LỊCH SỬ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đào Tuấn Thành GS.TS Trần Thị Vinh HÀ NỘI – 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu cá nhân Các tư liệu sử dụng luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Tơi xin chịu trách nhiệm hồn toàn kết nghiên cứu luận án Tác giả Nguyễn Thị Nga ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ kính trọng lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Đào Tuấn Thành GS.TS Trần Thị Vinh ln tận tình hướng dẫn, động viên giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu để hồn thành luận án Tơi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, thầy, cô Tổ Lịch sử Thế giới, Khoa Lịch sử, trường Đại học Sư phạm Hà Nội đóng góp ý kiến tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình học tập Khoa Tôi xin gửi lời cảm ơn trường Đại học Sư phạm Hà Nội nơi cho hội học tập phát triển thân năm tháng học đại học sau đại học Tơi xin cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp người giúp đỡ suốt bốn năm học tập vừa qua Hà Nội, ngày … tháng … năm 2020 Tác giả Nguyễn Thị Nga iii MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 4 Nguồn tài liệu phương pháp nghiên cứu Đóng góp luận án Bố cục luận án NỘI DUNG Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1.1 Nghiên cứu tổng quan kinh tế, xã hội CHLB Đức (1990 – 2015) 1.1.1 Cơng trình nhà nghiên cứu nước 1.1.2 Cơng trình học nhà nghiên cứu nước 1.2 Nghiên cứu kinh tế Đức 10 1.2.1 Cơng trình nhà nghiên cứu nước 10 1.2.2 Cơng trình nhà nghiên cứu nước ngồi 13 1.3 Nghiên cứu xã hội Đức 21 1.3.1 Cơng trình nhà nghiên cứu nước 21 1.3.2 Cơng trình nhà nghiên cứu nước 22 1.4 Một số nhận xét vấn đề luận án cần tập trung giải 25 1.4.1 Nhận xét tình hình nghiên cứu đề tài 25 1.4.2 Những vấn đề luận án cần tập trung giải 26 Chương 2: CƠ SỞ CỦA Q TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI CỦACỘNG HỊA LIÊN BANG ĐỨC (1990 - 2015) 27 2.1 Tình hình quốc tế 27 2.1.1 Những chuyển biến tình hình giới sau Chiến tranh lạnh 27 2.1.2 Xu hướng tồn cầu hóa 29 2.1.3 Xu khu vực hóa 30 2.1.4 Tình trạng gia tăng dân số thay đổi môi trường 32 iv 2.2 Tình hình khu vực 34 2.2.1 Sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội trình chuyển đổi kinh tế, xã hội Đông Âu Liên Xô 34 2.2.2 Quá trình mở rộng tăng cường liên kết EU 36 2.3 Tình hình CHLB Đức 37 2.3.1 Điều kiện tự nhiên 37 2.3.2 Nguồn nhân lực 38 2.3.3 Điều kiện trị 39 2.3.4 Điều kiện kinh tế, xã hội 44 Tiểu kết chương 48 Chương 3: CHÍNH SÁCH VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI CỦA CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC GIAI ĐOẠN 1990 – 2005 49 3.1 Chính sách phát triển kinh tế, xã hội 49 3.1.1 Mục tiêu 49 3.1.2 Biện pháp 51 3.1.3 Quá trình thực 52 3.2 Tình hình phát triển kinh tế 69 3.2.1 Nền kinh tế tăng trưởng chậm sau thống 69 3.2.2 Sự hội nhập kinh tế hai miền Đông - Tây Đức 72 3.2.3 Cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng đại phát triển bền vững 75 3.2.4 Sự gắn kết kinh tế Đức với thị trường châu Âu tồn cầu 78 3.3 Tình hình phát triển xã hội 80 3.3.1 Sự thay đổi cấu trúc xã hội tình trạng đói nghèo 80 3.3.2 Sự biến động tình hình dân số, di dân nhập cư 81 3.3.3 Những chuyển biến thị trường lao động, việc làm đào tạo nghề 83 3.3.4 Tình hình giáo dục, khoa học – cơng nghệ văn hóa 85 3.3.5 Sự mở rộng hệ thống an sinh phúc lợi xã hội 88 Tiểu kết chương 91 v Chương 4: SỰ ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI CỦA CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC GIAI ĐOẠN 2005 – 2015 93 4.1 Những nhân tố tác động đến phát triển kinh tế, xã hội CHLB Đức (2005 – 2015) 93 4.1.1 Các khủng hoảng kinh tế, tài giới châu Âu 93 4.1.2 Di dân khủng hoảng di dân châu Âu 96 4.1.3 Quá trình cầm quyền Thủ tướng Angela Merkel 97 4.2 Những điều chỉnh sách phát triển kinh tế, xã hội 97 4.2.1 Mục tiêu 97 4.2.2 Biện pháp 99 4.2.3 Quá trình thực 99 4.3 Những chuyển biến kinh tế Đức 106 4.3.1 Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh ổn định 106 4.3.2 Cơ cấu kinh tế theo định hướng phát triển bền vững tiếp tục củng cố 108 4.3.3 Tăng cường hội nhập gắn kết kinh tế 111 4.4 Những chuyển biến xã hội 116 4.4.1 Sự gia tăng phân hóa xã hội tình trạng đói nghèo 116 4.4.2 Những thay đổi cấu trúc dân số, di dân nhập cư 117 4.4.3 Sự tăng trưởng thị trường lao động, việc làm 118 4.4.4 Sự phát triển giáo dục, khoa học – công nghệ văn hóa 120 4.4.5 Những chuyển biến an sinh xã hội 121 Tiểu kết chương 123 Chương 5: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI CỦA CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC (1990 – 2015) 125 5.1 Nhận xét trình phát triển kinh tế, xã hội CHLB Đức (1990- 2015) 125 5.1.1 Sự chuyển biến rõ rệt kinh tế, xã hội CHLB Đức sau tái thống 125 5.1.2 Sự phát triển kinh tế, xã hội gắn liền với trình tái thống nước Đức 129 vi 5.1.3 Tăng trưởng kinh tế song hành với đảm bảo an sinh xã hội phát triển bền vững 132 5.1.4 Sự phát triển kinh tế, xã hội gắn liền với trình hội nhập với khu vực giới 133 5.1.5 Vai trò Thủ tướng Đức 134 5.2 Vị trí, ý nghĩa q trình phát triển kinh tế, xã hội CHLB Đức (1990 – 2015) 137 5.2.1 Đối với nước Đức 137 5.2.2 Đối với EU giới 138 5.3 Một số kinh nghiệm từ trình phát triển kinh tế, xã hội CHLB Đức (1990 – 2015) 141 5.3.1.Thận trọng với liệu pháp “sốc” chuyển đổi kinh tế, xã hội 142 5.3.2 Giải đắn mối quan hệ phát triển kinh tế với thực an sinh xã hội 142 5.3.3 Tạo tính linh hoạt kinh tế, xã hội thông qua công ty vừa nhỏ 144 5.3.4 Chú trọng phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xã hội 145 5.3.5 Đảm bảo ổn định trị an ninh 145 Tiểu kết chương 146 KẾT LUẬN 148 DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 153 TÀI LIỆU THAM KHẢO 154 PHỤ LỤC vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN Ký hiệu viết tắt APEC AU ASEM ASEAN CDU CHLB CHDC CNXH CSU ECB EERP EU FAO Tên gốc Asia-Pacific Economic Cooperation African Union The Asia-Europe Meeting Association of Southeast Asian Nations Christlich Demokratische Union Cộng hòa Liên bang Cộng hòa Dân chủ Chủ nghĩa xã hội Christlich Soziale Union European Central Bank European Economic Recovery Plan European Union Food and Agriculture Organization of the United Nations FDP Freie Demokratische Partei IMF International Monetary Fund IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change NICs Newly Industrialized Countries OAU Organisation of African Unity OECD The Organisation for Economic Cooperation and Development SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change WEF World Economic Forum WTO World Trade Organization Tên tiếng Việt Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương Liên minh châu Phi Hội nghị thượng đỉnh Á – Âu Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo Ngân hàng Trung ương châu Âu Kế hoạch phục hồi kinh tế châu Âu Liên minh châu Âu Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hợp Quốc Đảng Dân chủ Tự Quỹ Tiền tệ quốc tế Ủy ban Liên phủ Biến đổi Khí hậu Các nước cơng nghiệp hóa Tổ chức thống châu Phi Tổ chức Hợp tác Phát triển kinh tế Đảng Dân chủ Xã hội Đức Công ước khung Liên Hiệp Quốc Biến đổi Khí hậu Diễn đàn kinh tế giới Tổ chức thương mại giới viii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Các khoản đầu tư Chính phủ Liên bang Đức vào bang (1991 – 2003) 59 Bảng 3.2 Sản xuất công nghiệp CHLB Đức (1990 – 2005) 76 Bảng 3.3 Tình hình thương mại CHLB Đức (1990 – 2005) 78 Bảng 3.4 Tình hình đầu tư Đức (1995 – 2005) 79 Bảng 3.5 Các số nghèo đói Đức (1995 – 2005) 81 Bảng 3.6 Tình hình nhập cư di cư Đức (1991 – 2005) 82 Bảng 3.7 Tình hình dân số, lao động việc làm Đức (1991 – 2005) 84 Bảng 3.8 Chi phí ngân sách xã hội CHLB Đức (1991 – 2005) 89 Bảng 4.1 Sản xuất công nghiệp CHLB Đức (2005 – 2015) 109 Bảng 4.2 Tình hình thương mại CHLB Đức (2005 – 2015) 113 Bảng 4.3 Nhóm mặt hàng có giá trị xuất lớn năm 2015 114 Bảng 4.4 Nhóm mặt hàng có giá trị nhập lớn năm 2015 114 Bảng 4.5 Tình hình đầu tư Đức (2005 – 2015) 115 Bảng 4.6 Các số nghèo đói Đức (2005 – 2015) 116 Bảng 4.7 Tình hình nhập cư di cư Đức (2005 – 2015) 118 Bảng 4.8 Tình hình dân số, lao động việc làm Đức (2005 – 2015) 119 Bảng 4.9 Chi phí ngân sách xã hội CHLB Đức (2005 – 2015) 121 Bảng 5.1 So sánh số liệu kinh tế Đông – Tây Đức (1991 – 2014) 130 178 289 Tổng quan hệ thống giáo dục CHLB Đức https://megastudy.edu.vn/du-hoc-%c4%90%e1%bb%a9c/tong-quan-ve-hethong-giao-duc-chlb-duc-a1317.html?b_IsRoot=1, truy cập ngày 23/11/2019 290 Trở lại tương lai: Sự bất ổn Châu Âu sau Chiến tranh Lạnh (Phần 1) http://nghiencuuquocte.org/2013/12/26/back-to-the-future-p1/, truy cập ngày 1/9/2018 291 Umweltbundesamt: Der Himmel über der Ruhr ist wieder blau! https://www.umweltbundesamt.de/presse/pressemitteilungen/umweltbundesamt -der-himmel-ueber-der-ruhr-ist, truy cập ngày 4/8/2019 292 Vergleich von West- und Ostdeutschland vor der Wiedervereinigung im Jahr 1988 bzw 1989 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/249689/umfrage/vergleich-vonwest-und-ostdeutschland-vor-der-wiedervereinigung/, truy cập 3/8/2019 293 What Are The Major Natural Resources Of Germany? https://www.worldatlas.com/articles/what-are-the-major-natural-resources-ofgermany.html, truy cập ngày 1/8/2019 294 Why is the German economy so strong? https://www.deutschland.de/en/topic/business/why-is-the-german-economy-sostrong-seven-reasons, truy cập ngày 21/11/2019 295 Wirtschaft und Soziales https://www.helmutkohl.de/index.php?key=menu_sel3&menu_sel=15&menu_sel2=213&menu_sel 3=129, truy cập ngày 1/1/2019 PL1 PHỤ LỤC Phụ lục Bảng số liệu Bảng 1.1: Số lượng quy mô trang trại nông nghiệp CHLB Đức (1990 – 2015) Năm Tổng Số lượng 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 54.383 51.506 49.693 47.893 45.864 43.694 41.721 40.250 39.229 35.475 33.900 32.678 30.400 29.330 27.900 27.347 25.900 25.529 24.700 23.800 20.564 20.000 19.200 19.100 18.800 18.100 Dưới 5ha Diện tích (ha) Số lượng Diện tích 26 685 50 586 711.151 24 824 46 867 711.858 24 115 45 692 710.296 23 225 43 580 718.290 22 145 41 701 718.071 21.075 39 902 715.930 20 033 38 027 711.129 19 277 36 783 717.357 18 689 36 180 719.437 15 357 30 960 715.831 14 600 29 600 715.800 13 963 27 859 712.896 12 400 24 900 707.000 11 965 24 406 706.537 11 200 23 200 709.800 10 773 22 149 718.883 800 20 400 708.400 568 20 498 715.356 000 19 300 719.400 600 18 400 704.800 494 11 387 705.223 200 10 900 703.000 800 10 000 698.000 600 900 707.000 600 600 703.500 300 000 705.400 5- 10ha Số lượng Diện tích 124 58 479 638 54 756 315 52 415 035 50 381 669 47 469 242 44 442 863 41 659 629 40 112 450 38 901 307 37 804 800 35 000 748 33 964 500 32 600 193 29 996 900 28 400 864 27 694 600 25 500 746 26 878 600 25 600 400 24 500 331 24 066 300 23 900 100 22 000 100 22 400 900 21 400 900 20 800 Các loại trang trại theo quy mô 10 – 20ha 20 – 50ha Số lượng Diện tích Số lượng Diện tích 862 112 764 927 281 911 426 106 273 557 272 091 863 97 991 121 260 517 411 91 472 565 243 233 041 86 185 142 229 859 651 80 543 743 218 367 314 75 671 439 209 081 986 71 039 122 199 083 873 69 502 913 192 848 949 71 251 462 179 638 000 73 200 000 164 100 772 69 870 621 153 350 500 65 900 400 144 400 380 63 990 175 138 738 100 60 100 100 135 100 090 59 695 882 128 191 000 58 000 800 125 700 871 56 443 650 120 822 900 57 700 500 116 500 800 54 900 400 115 000 719 54 235 411 112 930 600 52 900 400 111 200 400 49 900 300 110 500 500 51 000 300 108 400 400 49 300 300 109 000 300 48 900 100 100 400 50 – 100ha Số lượng Diện tích 439 161 334 639 175 772 778 187 265 025 204 773 115 211 767 112 213 571 107 215 080 155 220 031 143 220 202 165 222 583 100 222 000 137 221 833 100 222 100 013 214 189 000 210 700 953 210 304 900 206 000 820 200 820 800 197 600 700 190 200 629 188 680 500 178 300 600 183 300 500 178 100 600 184 900 400 175 900 100ha trở lên Số lượng Diện tích 346 46 081 422 56 093 501 66 426 632 84 849 752 101 098 874 119 101 965 132 213 081 150 308 161 161 805 235 173 596 400 191 900 437 206 020 500 217 100 604 235 218 700 252 300 785 270 849 800 272 800 874 289 894 900 302 800 900 301 800 980 313 925 100 325 900 000 322 400 100 337 200 000 329 200 100 350 400 [190; tr.42-43] PL2 Bảng 1.2: Tình hình đất đai nông nghiệp CHLB Đức (1990 – 2003) Năm Tổng diện Đất sản xuất Điện tích đất Tỉ trọng đất nơng tích đất ngũ cốc (ha) rừng (km2) nghiệp tổng (Km2) 1ha = diện tích đất (%) 0,01km2 1990 349.130 6.944.862 113.000 51,648 1991 349.130 6.559.827 113.054,004 49,082 1992 349.130 6.514.520 113.107,998 48,552 1993 349.120 6.223.589 113.162,002 49,158 1994 349.110 6.235.406 113.215,996 49,577 1995 349.110 6.526.733 113.270 49,679 1996 349.090 6.707.371 113.324,004 49,663 1997 349.050 7.014.075 113.377,998 49,640 1998 349.020 7.041.633 113.432,002 49,777 1999 348.980 6.634.681 113.485,996 49,149 2000 348.950 7.015.690 113.540 48,912 2001 348.900 7.045.737 113.600 48,822 2002 348.860 6.940.982 113.660 48,636 2003 348.810 6.839.431 113.720 48,740 2004 357.050 6.946.946 113.780 48,78 2005 357.090 8.839.000 113.840 48,833 2006 357.100 6.702.200 113.890 48,595 2007 357.100 6.571.690 113.940 48,613 2008 357.110 7.038.419 113.990 48,536 2009 357.120 6.908.443 114.040 47,438 2010 357.126 6.587.482 114.090 47,91 2011 357.140 6.490.900 114.110 47,966 2012 357.170 6.517.900 114.130 47,811 2013 357.340 6.526.000 114.150 47,859 2014 357.380 6.460.700 114.170 47,936 2015 357.408 6.517.500 114.190 47,959 (Nguồn: Agriculture & Rural Development, https://data.worldbank.org/topic/agriculture-and-rural-development?locations=DE ) PL3 Bảng 1.3: Những cải cách Bảo hiểm hưu trí Đức (1990 – 2014) Năm 1990 1991 1992 1996 19971999 2000 2001 2004 2006 2007 2012 2014 Những cải cách Bảo hiểm hưu trí (1990 – 2014) Đạo luật bình đẳng hưu trí (Bundestag) Đạo luật an sinh xã hội (Volkskammer); Hiệp ước thống đất nước Đạo luật chuyển tiền hưu trí quy định khác bối cảnh thống nước Đức Xây dựng luật cải cách lương hưu (bao gồm điều chỉnh lương hưu theo phát triển tiền lương ròng, tăng dần giới hạn độ tuổi, giới thiệu giảm lương hưu) Đạo luật tăng trưởng thúc đẩy việc làm; Đạo luật cứu trợ đóng góp; Luật thúc đẩy chuyển đổi sang nghỉ hưu (đặc biệt biện pháp tiết kiệm) Luật cải cách hưu trí (biện pháp tiết kiệm - cải thiện thời gian nuôi con) Luật cải cách lương hưu giảm khả kiếm tiền (đặc biệt biện pháp tiết kiệm) Đạo luật bổ sung phúc lợi tuổi già luật hưu trí tuổi già (đặc biệt biện pháp tiết kiệm) Luật thu nhập hưu trí luật bền vững RV (chuyển đổi sang thuế hạ nguồn, đặc biệt biện pháp tiết kiệm tiền) Luật cải cách tổ chức bảo hiểm hưu trí theo luật định Các biện pháp tiết kiệm cho người nhận ALG II Đạo luật kèm hộ gia đình năm 2006 (đặc biệt biện pháp tiết kiệm) RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz ("lương hưu 67" từ 2012/2029, biện pháp tiết kiệm) Luật thay đổi lĩnh vực việc làm cận biên Luật Bảo hiểm hưu trí Performance Improvement PL4 Bảng 1.4 Tình hình khởi nghiệp lý cơng ty Đông Đức (1991 – 2003) Năm 1991 1992 Số công ty khởi 140.000 96.000 nghiệp Số công ty 11.000 24.000 lý Tỉ lệ khởi 129.000 72.000 nghiệp 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 79.000 74.000 76.000 86.000 108.500 110.400 104.200 95.500 90.400 87.300 100.600 41.000 44.000 49.000 74.000 87.900 91.000 91.000 87.500 84.100 82.000 77.000 38.000 30.000 27.000 12.000 20.600 19.400 13.200 8.000 6.300 2002 5.300 2003 23.600 (Ghi chú: Trước năm 1996 bao gồm Đông Berlin, từ năm 1996 bao gồm Berlin) [124; 171] Bảng 1.5 Tình hình khởi nghiệp lý công ty Đông Đức (2003 - 2014) Năm Số công ty khởi nghiệp Số công ty lý Tỉ lệ khởi nghiệp 2003 2004 2005 76.200 91.700 70.800 60.300 59.000 15.900 32.600 2006 2007 2008 2009 62.900 51.000 48.300 46.900 61.900 58.000 55.600 55.500 8.900 4.900 -4.600 -7.300 2010 2011 2012 2013 2014 45.400 41.400 33.100 31.100 29.300 49.300 46.500 45.000 42.800 40.400 38.700 -2.400 -1.200 -3.600 -9.700 -9.300 -9.400 (Ghi chú: Các số liệu thống kê không bao gồm Berlin) [126; 114] PL5 Phụ lục Biểu đồ, lược đồ, sơ đồ Lược đồ 2.1.Mật độ công ty phân phối công nghiệp Đức (Nguồn:Firmendichte und Branchen Deutschland http://www.gfkgeomarketing.de/fileadmin/newsletter/bild_des_monats/12_2011.html) Biểu đồ 2.2.: Các quốc gia thương mại lớn giới (năm 2015) [221 ; tr.65] PL6 Biểu đồ 2.3 Số lượng trang trại diện tích canh tác hữu Đức (Nguồn: Ưkologischer Landbau https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/384/bilder/2_abb_betriebeflaeche-oekolandbau_2019-06-27.png) Biểu đồ 2.4: Tỉ trọng mục tiêu lượng điện từ nguyên liệu tái tạp Đức (2007 – 2050) [221; tr.89] PL7 Biểu đồ 2.5: Lượng khí thải Carbon Đức số quốc gia khác [ 221; tr.89] Biểu đồ 2.6.Chi phí bảo hiểm y tế tư nhân (PHI) cho điều trị y tế (1998 - 2015) Đơn vị: Tỉ Euro 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 5.8 5.7 5.5 5.4 5.2 5.1 4.9 4.6 4.3 4.3 4.1 3.8 3.6 3.4 3.2 2.8 (Nguồn: Ausgaben der privaten Krankenversicherung (PKV) für Arztbehandlungen in den Jahren 1998 bis 2017, https://de.statista.com/statistik/daten/studie/157183/umfrage/pkvausgaben-fuer-aerzte-seit-1998/) PL8 Biểu đồ 2.7 Sự di cư Đông Tây Đức năm 1957 – 2005 Đơn vị: Nghìn người Số người di cư từ Đông sang Tây Đức Số người di cư từ Tây sang Đơng Đức (Nguồn: Văn phòng thống kê Liên bang, dẫn theo “Thông xã Việt Nam, Tình hình kinh tế - xã hội Cộng hòa liên bang Đức năm 1997”, tr.24) PL9 Sơ đồ 2.8 Cấu trúc hệ thống giáo dục Đức (Nguồn: Tổng quan hệ thống giáo dục CHLB Đức https://megastudy.edu.vn/du-hoc%c4%90%e1%bb%a9c/tong-quan-ve-he-thong-giao-duc-chlb-duca1317.html?b_IsRoot=1) Lược đồ 2.9 Các trung tâm nghiên cứu Đức (Nguồn: Forschungsstandorte in Deutschland, https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bildung-ForschungKultur/Forschung-Entwicklung/_inhalt.html,) PL10 Phụ lục 3: Hình ảnh Hình 1.1: Các Tồng thống Thủ tướng CHLB Đức (1949 – 2015) Ghi chú: Từ năm 1949 – 1989 Tây Đức, từ năm 1990 nước Đức thống [221; tr.19] PL11 Hình 1.2: Sau thống nhất, chương trình "Aufbau Ost" đời nhằm mang đến khoản đầu tư cho bang miền Đông Ngôi nhà cải tạo phần Jüterbog, Brandenburg (Nguồn: Bundeszentrade für politische Bildung (2014), Informationen zur politischen Bildung Nr 324/2014 – Sozialer Wandel in Deutschland; tr.14, https://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/bpb_IzpB_324_Sozialer_Wandel_in_Deutschlan ) PL12 Hình 1.3: Nhà máy hóa chất Brunsbüttel (Nguồn: Metropolregion Hamburg - Stark in der Chemieindustrie, https://metropolregion.hamburg.de/chemie/) Hình 1.4: Hố than nâu (than non) Eschweiler cánh đồng Rhenish Cologne Aachen, Đức (Nguồn: Germany, https://www.britannica.com/place/Germany/Economy) PL13 Hình 1.5: Cảng Hamburg – cảng biển lớn nước Đức (Nguồn: German Ports – successful port marketing cooperation https://www.hafen-hamburg.de/en/german-ports) Hình 1.6: Tháp xe Volkswagen Wolfsburg (Nguồn: VW-Autostadt-Car Tower, https://www.pinterest.ca/pin/667236501016083847/?lp=true) PL14 Hình 1.7: Các lượng mặt trời quang điện Pasewalk (Nguồn: Germany’s High-Priced Energy Revolution https://fortune.com/2017/03/14/germany-renewable-clean-energy-solar/) Hình 1.8: Cánh đồng quạt gió Biển Bắc CHLB Đức [221; tr 87] ... HỌC KINH NGHIỆM VỀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI CỦA CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC (1990 – 2015) 125 5.1 Nhận xét trình phát triển kinh tế, xã hội CHLB Đức (1990- 2015) 125 5.1.1... sở trình phát triển kinh tế, xã hội CHLB Đức (1990 – 2015) Chương 3: Chính sách thực trạng phát triển kinh tế, xã hội CHLB Đức (1990 – 2005) Chương 4: Sự điều chỉnh sách thực trạng phát triển kinh. .. chế tồn phát triển nước Đức - Chỉ đặc điểm trình phát triển kinh tế, xã hội CHLB Đức - Đưa nhận xét, đánh giá học kinh nghiệm từ trình phát triển kinh tế, xã hội CHLB Đức cho Việt Nam kinh tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Quá trình phát triển kinh tế, xã hội của Cộng hòa Liên bang Đức (1990 – 2015) (Luận án tiến sĩ), Quá trình phát triển kinh tế, xã hội của Cộng hòa Liên bang Đức (1990 – 2015) (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn