Quá trình đấu tranh giữ gìn và xây dựng lực lượng cách mạng, tiến tới Đồng Khởi ở Nam Bộ (1954 - 1960) (Luận án tiến sĩ)

302 1 0
  • Loading ...
1/302 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2020, 21:55

Quá trình đấu tranh giữ gìn và xây dựng lực lượng cách mạng, tiến tới Đồng Khởi ở Nam Bộ (1954 - 1960) (Luận án tiến sĩ)Quá trình đấu tranh giữ gìn và xây dựng lực lượng cách mạng, tiến tới Đồng Khởi ở Nam Bộ (1954 - 1960) (Luận án tiến sĩ)Quá trình đấu tranh giữ gìn và xây dựng lực lượng cách mạng, tiến tới Đồng Khởi ở Nam Bộ (1954 - 1960) (Luận án tiến sĩ)Quá trình đấu tranh giữ gìn và xây dựng lực lượng cách mạng, tiến tới Đồng Khởi ở Nam Bộ (1954 - 1960) (Luận án tiến sĩ)Quá trình đấu tranh giữ gìn và xây dựng lực lượng cách mạng, tiến tới Đồng Khởi ở Nam Bộ (1954 - 1960) (Luận án tiến sĩ)Quá trình đấu tranh giữ gìn và xây dựng lực lượng cách mạng, tiến tới Đồng Khởi ở Nam Bộ (1954 - 1960) (Luận án tiến sĩ)Quá trình đấu tranh giữ gìn và xây dựng lực lượng cách mạng, tiến tới Đồng Khởi ở Nam Bộ (1954 - 1960) (Luận án tiến sĩ)Quá trình đấu tranh giữ gìn và xây dựng lực lượng cách mạng, tiến tới Đồng Khởi ở Nam Bộ (1954 - 1960) (Luận án tiến sĩ)Quá trình đấu tranh giữ gìn và xây dựng lực lượng cách mạng, tiến tới Đồng Khởi ở Nam Bộ (1954 - 1960) (Luận án tiến sĩ)Quá trình đấu tranh giữ gìn và xây dựng lực lượng cách mạng, tiến tới Đồng Khởi ở Nam Bộ (1954 - 1960) (Luận án tiến sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁI VĂN THƠ Thái Văn Thơ QUÁ TRÌNH ĐẤU TRANH GIỮ GÌN VÀ XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG, TIẾN TỚI ĐỒNG KHỞI Ở NAM BỘ (1954 - 1960) QUÁ TRÌNH ĐẤU TRANH GIỮ GÌN VÀ XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG, TIẾN TỚI ĐỒNG KHỞI Ở NAM BỘ (1954 - 1960) CHUYÊN NGÀNH: LỊCH SỬ VIỆT NAM MÃ SỐ: 62 22 03 13 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LỊCH SỬ VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ LỊCH SỬ VIỆT NAM NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HỒ SƠN ĐÀI Thành phố Hồ Chí Minh - 2020 Thành phố Hồ Chí Minh - 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập Các số liệu luận án trung thực kết luận khoa học luận án chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận án Thái Văn Thơ LỜI CẢM ƠN Trong suốt q trình học tập nghiên cứu để hồn thành luận án, nỗ lực, cố gắng thân, nhận động viên giúp đỡ quý báu từ nhiều đơn vị cá nhân Tôi xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi cho học tập thực tốt luận án; quý thầy, cô giảng viên dạy lớp Nghiên cứu sinh Lịch sử Việt Nam khóa: 2015 - 2019 Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp cho nhiều kiến thức tồn khóa học Tơi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến sở lưu trữ tài liệu Viện Lịch sử Quân Việt Nam; Viện Lịch sử Đảng; Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, III; phòng Khoa học Quân Quân khu 7; phòng Khoa học Quân Quân khu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy số tỉnh Nam Bộ tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp nhiều tư liệu cho luận án Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn PGS.TS Hồ Sơn Đài, người thầy hướng dẫn, động viên tơi cách tận tình q trình thực luận án Tôi xin chân thành cảm ơn đến gia đình, người thân, bạn bè, tất anh chị, em nghiên cứu sinh chuyên ngành Lịch sử Việt Nam khóa 2015 - 2019 quan công tác động viên, giúp đỡ học tập q trình hồn thành luận án Trân trọng cảm ơn! Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 Tác giả luận án Thái Văn Thơ DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT Chính quyền Sài Gòn CQSG Đấu tranh trị ĐTCT Đấu tranh vũ trang ĐTVT Lực lượng cách mạng LLCM Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam MTDTGPMNVN Quân đội Sài Gòn QĐSG Việt Nam Dân chủ Cộng hòa VNDCCH Việt Nam Cộng hòa VNCH Xứ ủy Nam Bộ XUNB Nhà xuất NXB Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II Thành phố Hồ Chí TTLTQG II TP.HCM Minh 4 MỤC LỤC Trang phụ bìa Trang Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Danh mục chữ viết tắt iii MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 4.1 Cơ sở lý luận 4.2 Phương pháp nghiên cứu Nguồn tài liệu .4 Những đóng góp luận án Bố cục luận án .6 Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI .7 1.1 Một số khái niệm sử dụng luận án 1.1.1 Lực lượng cách mạng .7 1.1.2 Đấu tranh giữ gìn xây dựng lực lượng cách mạng .7 1.1.3 Đồng Khởi 1.2 Lịch sử nghiên cứu vấn đề .9 1.2.1 Nhóm cơng trình khoa học chung kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhân dân Việt Nam 1.2.2 Nhóm cơng trình khoa học kháng chiến chống Mỹ địa phương Nam Bộ .18 1.2.3 Nhóm cơng trình khoa học đề cập trực tiếp đến hoạt động đấu tranh giữ gìn, xây dựng lực lượng cách mạng Đồng Khởi Nam Bộ .23 1.3 Nội dung kế thừa vấn đề đặt cho luận án .28 1.3.1 Nhận xét chung tình hình nghiên cứu liên quan đến luận án 28 1.3.2 Các nội dung luận án kế thừa .29 1.3.3 Những vấn đề luận án cần giải 29 Chương NHÂN DÂN NAM BỘ ĐẤU TRANH GIỮ GÌN VÀ XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG TRONG NHỮNG NĂM 1954 - 1959 .30 2.1 Âm mưu, hành động Mỹ - Diệm tình hình lực lượng cách mạng Nam Bộ sau Hiệp định Genève 30 2.1.1 Bối cảnh lịch sử âm mưu, hành động Mỹ - Diệm .30 2.1.2 Tình hình lực lượng cách mạng Nam Bộ 37 2.2 Nhân dân Nam Bộ đấu tranh đòi thi hành Hiệp định Genève 1954 giữ gìn lực lượng cách mạng năm 1954 - 1956 45 2.2.1 Đấu tranh đòi quyền Sài Gòn thi hành Hiệp định Genève 45 2.2.2 Đấu tranh chống quyền Sài Gòn khủng bố giữ gìn lực lượng cách mạng 52 2.3 Quân dân Nam Bộ đấu tranh giữ gìn lực lượng cách mạng năm 1957 - 1959 61 2.3.1 Đấu tranh chống khủng bố, đàn áp, đẩy mạnh công tác binh vận xây dựng trận lòng dân 61 2.3.2 Tái lập địa lực lượng vũ trang cách mạng 73 2.3.3 Phối hợp đấu tranh trị với đấu tranh vũ trang binh vận để xây dựng phát triển lực lượng cách mạng 86 2.4 Những hình thức phương cách đấu tranh độc đáo, sáng tạo quân dân Nam Bộ trình đấu tranh giữ gìn xây dựng lực lượng cách mạng năm 1954 - 1959 95 Tiểu kết chương 100 Chương PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG TIẾN TỚI ĐỒNG KHỞI Ở NAM BỘ (1959 - 1960) 102 3.1 Bối cảnh lịch sử chủ trương Đảng Lao động Việt Nam .102 3.1.1 Tình cách mạng Nam Bộ năm 1959 102 3.1.2 Nghị 15 Trung ương Đảng chủ trương Xứ ủy Nam Bộ 108 3.2 Phát triển lực lượng cách mạng chuẩn bị Đồng Khởi .111 3.2.1 Củng cố, xây dựng tổ chức Đảng đoàn thể cách mạng 111 3.2.2 Phát triển lực lượng trị lực lượng vũ trang, đẩy mạnh công tác binh vận .114 3.3 Phong trào Đồng Khởi Nam Bộ .128 3.3.1 Đồng Khởi Bến Tre tỉnh miền Trung, Tây Nam Bộ .128 3.3.2 Chiến thắng Tua Hai phong trào Đồng Khởi tỉnh miền Đông Nam Bộ 135 3.3.3 Tác động ảnh hưởng phong trào Đồng Khởi Nam Bộ đến địa phương miền Nam Việt Nam 140 3.4 Những hình thức phương cách đấu tranh độc đáo, sáng tạo phong trào Đồng Khởi Nam Bộ .143 Tiểu kết chương 148 Chương MỘT SỐ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ QUÁ TRÌNH ĐẤU TRANH GIỮ GÌN VÀ XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG, TIẾN TỚI ĐỒNG KHỞI Ở NAM BỘ (1954 - 1960) 150 4.1 Đặc điểm 150 4.1.1 Nam Bộ nơi quân đội quyền Sài Gòn đánh phá khốc liệt nhất, lực lượng cách mạng bị tổn thất nặng nề .150 4.1.2 Nam Bộ nơi tiếp xúc sớm chủ trương đấu tranh giữ gìn, xây dựng lực lượng cách mạng đấu tranh vũ trang Đảng Lao động Việt Nam 153 4.1.3 Thành phần tham gia đấu tranh giữ gìn xây dựng lực lượng cách mạng đa dạng, gồm có nơng dân, cơng nhân, trí thức, học sinh, sinh viên binh lính đảng phái, giáo phái 154 4.1.4 Hình thức đấu tranh giữ gìn xây dựng lực lượng cách mạng phong phú từ đấu tranh trị, đấu tranh vũ trang, binh vận đến đấu tranh lực lượng báo chí cơng khai Sài Gòn .156 4.1.5 Đỉnh cao trình đấu tranh giữ gìn xây dựng lực lượng cách mạng phong trào Đồng Khởi, góp phần tạo bước chuyển lớn chiến trường miền Nam Việt Nam 159 4.2 Vai trò 164 4.2.1 Góp phần vạch trần chất, âm mưu, thủ đoạn đế quốc Mỹ quyền Sài Gòn, đồng thời hạn chế tổn thất lực lượng cách mạng quyền Sài Gòn khơng thi hành Hiệp định Genève 1954 164 4.2.2 Tập hợp đông đảo lực lượng gồm nông dân, công nhân, trí thức, binh lính giáo phái… vào mặt trận chung chống Mỹ - Diệm 166 4.2.3 Tạo hệ thống địa làm nơi đứng chân để bảo vệ, phát triển lực lượng hậu phương cách mạng chỗ cho chiến tranh cách mạng Nam Bộ 168 4.2.4 Xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, tạo điều kiện để phát triển lực lượng vũ trang thứ quân, góp phần đưa cách mạng miền Nam chuyển từ khởi nghĩa sang chiến tranh cách mạng .170 4.2.5 Đồng Khởi Nam Bộ góp phần tạo nên cao trào đấu tranh trị với đấu tranh vũ trang binh vận kết hợp toàn miền Nam Việt Nam 171 4.3 Hạn chế trình đấu tranh giữ gìn xây dựng lực lượng cách mạng, tiến tới Đồng Khởi Nam Bộ (1954 - 1960) 173 4.3.1 Sau Hiệp định Genève 1954, số địa phương Nam Bộ chưa nhận thức đầy đủ, kịp thời chất, âm mưu thủ đoạn Mỹ quyền Sài Gòn 173 4.3.2 Trong năm 1954 - 1956, trọng đấu tranh trị mà thiếu chủ động xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng địa cách mạng 173 4.3.3 Từ cuối năm 1956 trở sau, Xứ ủy Nam Bộ chậm tham mưu, thiếu chủ động đề nội dung đấu tranh cho phù hợp, bị động chờ đợi chủ trương cấp .175 4.3.4 Trong năm 1957 - 1959, lúc chuyển lên kết hợp đấu tranh trị với đấu tranh vũ trang tự vệ chưa thực đồng loạt toàn vùng 178 4.3.5 Khi phát động Đồng Khởi tập trung chủ yếu địa bàn nông thôn mà chưa trọng địa bàn đô thị nhằm tạo sức mạnh cộng hưởng toàn Nam Bộ 179 4.4 Một số học kinh nghiệm .180 4.4.1 Luôn đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nhận thức xác chất, âm mưu kẻ thù đề đường lối đấu tranh kịp thời, phù hợp với thực tiễn .180 4.4.2 Phát huy sức mạnh tổng hợp lực lượng cách mạng, trọng vai trò “đội quân tóc dài” 182 4.4.3 Chủ động, linh hoạt, sáng tạo sử dụng kết hợp nhiều biện pháp đấu tranh để giữ gìn, xây dựng phát triển lực lượng cách mạng 185 4.4.4 Kết hợp xây dựng lực lượng vũ trang với xây dựng địa xây dựng trận lòng dân 186 4.4.5 Luôn giữ vững tinh thần tiến công cách mạng, không ngừng phát triển tiến công 189 Tiểu kết chương 190 KẾT LUẬN 192 DANH MỤC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN .197 TÀI LIỆU THAM KHẢO 199 PHỤ LỤC 217 272 Phụ lục 12: Sơ đồ tổ chức hoạt động binh vận cách mạng theo mơ tả quyền Sài Gòn (Nguồn: Phủ Tổng thống Đệ Cộng hòa (1954-1963) Tài liệu khai cung, khai thác Phòng II Bộ TTM tổ chức hoạt động binh vận Việt Cộng năm 1959, Hồ sơ số: 5709 Đề mục: Kế hoạch binh vận Việt Cộng phương pháp chống binh vận ta” ngày 20/3/1959 Tài liệu lưu trữ TTLTQG II TP.HCM) 273 Phụ lục 13: Một số hình ảnh tư liệu hoạt động đấu tranh cách mạng số địa phương tiểu biểu Nam Bộ năm 1959 - 1960 Sơ đồ trận tập kích trụ sở Phái Cố vấn Quân Mỹ (MAAG) Tân Mai, Biên Hòa, ngày 7/7/1959 (Nguồn: Bộ Chỉ huy Quân tỉnh Đồng Nai (1999) Lịch sử lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Nai (1945 - 1995) Hà Nội: NXB Quân đội Nhân dân, tr.152) 274 Sơ đồ diễn tiến hành quân quân đội Sài Gòn Giồng Thị Đam - Gò Quản Cung ngày 25-26/9/1959 (theo tài liệu quyền Sài Gòn) (Nguồn: Ban Chấp hành Đảng tỉnh Đồng Tháp (1997) Lịch sử Đảng tỉnh Đồng Tháp (1954 - 1975), tập 3, Sơ thảo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp NXB Đồng Tháp, tr.44) 275 Nhân dân tỉnh Kiến Phong biểu tình chống Luật 10/59 phát xít Mỹ - Diệm (Nguồn: Ban Chấp hành Đảng tỉnh Đồng Tháp (1997) Lịch sử Đảng tỉnh Đồng Tháp (1954 - 1975), tập 3, Sơ thảo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp NXB Đồng Tháp, tr.53) 276 Khu trù mật Mỹ Phước Tây 1959 (Định Tường – Tiền Giang) Phong trào đấu tranh trị đòi Ngơ Đình Diệm từ chức (Định Tường - Tiền Giang) (Nguồn: Địa chí Tiền Giang (2005) Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang xuất bản) 277 Đả đảo luật 10/59 Long An (Nguồn: Ban Chấp hành Đảng tỉnh Long An (2005) Lịch sử Đảng tỉnh Long An (1930 - 2000) NXB Chính trị quốc gia, tr.576) 278 Long An cao trào Đồng Khởi (1960 - 1961) (Nguồn: Nguyễn Minh Đường (2001) Khu VIII - Trung Nam Bộ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975) NXB Chính trị quốc gia) 279 Đội qn tóc dài Bến Tre chống Mỹ - Diệm (Nguồn dẫn: Trầm Hương: Huyền thoại Nữ tướng Nguyễn Thị Định, http://www.hoilhpn.org.vn/NewsDetail.asp?Catid=56&NewsId=6192&lang=VN; truy cập ngày 15/7/2017) Nhân dân Bến Tre biểu tình chống chế độ Mỹ - Diệm (Nguồn: Bộ Chỉ huy Quân tỉnh Bến Tre (1985) Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhân dân Bến Tre, lược sử, Bộ Chỉ huy Quân tỉnh Bến Tre, tr.67) 280 Quang cảnh Đồng Khởi Bến Tre ngày 17/1/1960 Diễn biến Đồng Khởi đợt từ ngày 17/1 đến 23/3/1960 Bến Tre (Nguồn: Bộ Chỉ huy Quân tỉnh Bến Tre (1985) Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhân dân Bến Tre, lược sử, Bộ Chỉ huy Quân tỉnh Bến Tre, tr.68, 80) 281 Diễn biến trận tập kích Tua Hai lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ (Nguồn: Ban Chấp hành Đảng tỉnh Tây Ninh & Bộ Tư lệnh Quân khu (1999) Chiến thắng Tua Hai phong trào Đồng Khởi miền Đông Nam Bộ, tài liệu hội thảo khoa học Hà Nội: NXB Quân đội Nhân dân, tr.160) 282 Phong trào Đồng Khởi miền Nam (1959 - 1960) (Nguồn: Bộ Tư lệnh Quân khu (1998) Quân khu ba mươi năm kháng chiến (1945 - 1975) NXB Quân đội Nhân dân, tr.288) Lễ thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam 283 (Nguồn: Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (TP Hồ Chí Minh) 284 Mít tinh mừng Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam đời (Nguồn: Ban Chấp hành Đảng tỉnh Tiền Giang (2011) Lịch sử Đảng tỉnh Tiền Giang (1954 - 1975), tập NXB Chính trị quốc gia, tr.81) 285 Phụ lục 14: Hình thái chiến trường Nam Bộ sau Đồng Khởi 1960 Hình thái chiến trường Nam Bộ sau Đồng Khởi 1960 (Nguồn: Quân khu (2004) Lịch sử Bộ Chỉ huy Miền (1961 - 1976) Hà Nội: NXB Chính trị quốc gia, tr.692) 286 Phụ lục 15: Lược đồ tỉnh Nam Bộ (Nguồn dẫn: http://vnwin.vn/bandovietnam_nambo.html) ... 1954 - 1959 Chương 3: Phát triển lực lượng cách mạng tiến tới Đồng Khởi Nam Bộ (1959 - 1960) Chương 4: Một số nhận xét, đánh giá trình đấu tranh giữ gìn xây dựng lực lượng cách mạng, tiến tới Đồng. .. SỐ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ QUÁ TRÌNH ĐẤU TRANH GIỮ GÌN VÀ XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG, TIẾN TỚI ĐỒNG KHỞI Ở NAM BỘ (1954 - 1960) 150 4.1 Đặc điểm 150 4.1.1 Nam Bộ nơi quân đội... đấu tranh giữ gìn xây dựng LLCM, tiến tới Đồng Khởi Nam Bộ năm 1954 - 1960 Mặt khác, nghiên cứu trình đấu tranh giữ gìn xây dựng LLCM, tiến tới Đồng Khởi Nam Bộ (1954 - 1960) có ý nghĩa khoa
- Xem thêm -

Xem thêm: Quá trình đấu tranh giữ gìn và xây dựng lực lượng cách mạng, tiến tới Đồng Khởi ở Nam Bộ (1954 - 1960) (Luận án tiến sĩ), Quá trình đấu tranh giữ gìn và xây dựng lực lượng cách mạng, tiến tới Đồng Khởi ở Nam Bộ (1954 - 1960) (Luận án tiến sĩ)

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn