Quyền nhân thân của nhóm người dễ bị tổn thương trong xã hội theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành (Luận án tiến sĩ)

283 3 0
  • Loading ...
1/283 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2020, 17:07

Quyền nhân thân của nhóm người dễ bị tổn thương trong xã hội theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành (Luận án tiến sĩ)Quyền nhân thân của nhóm người dễ bị tổn thương trong xã hội theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành (Luận án tiến sĩ)Quyền nhân thân của nhóm người dễ bị tổn thương trong xã hội theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành (Luận án tiến sĩ)Quyền nhân thân của nhóm người dễ bị tổn thương trong xã hội theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành (Luận án tiến sĩ)Quyền nhân thân của nhóm người dễ bị tổn thương trong xã hội theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành (Luận án tiến sĩ)Quyền nhân thân của nhóm người dễ bị tổn thương trong xã hội theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành (Luận án tiến sĩ)Quyền nhân thân của nhóm người dễ bị tổn thương trong xã hội theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành (Luận án tiến sĩ)Quyền nhân thân của nhóm người dễ bị tổn thương trong xã hội theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành (Luận án tiến sĩ)Quyền nhân thân của nhóm người dễ bị tổn thương trong xã hội theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành (Luận án tiến sĩ)Quyền nhân thân của nhóm người dễ bị tổn thương trong xã hội theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành (Luận án tiến sĩ)Quyền nhân thân của nhóm người dễ bị tổn thương trong xã hội theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành (Luận án tiến sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI PHẠM HÙNG CƯỜNG QUYỀN NHÂN THÂN CỦA NHÓM NGƯỜI DỄ BỊ TỔN THƯƠNG TRONG XÃ HỘI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC Hà Nội - 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI PHẠM HÙNG CƯỜNG QUYỀN NHÂN THÂN CỦA NHÓM NGƯỜI DỄ BỊ TỔN THƯƠNG TRONG XÃ HỘI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH Chuyên ngành: Luật Dân Tố tụng dân Mã số: 9.38.01.03 Người hướng dẫn khoa học: TS Lê Đình Nghị PGS.TS Hà Thị Mai Hiên Hà Nội – 2020 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu nêu luận án trung thực Những phân tích, kết luận khoa học luận án chưa cơng bố cơng trình khác TÁC GIẢ LUẬN ÁN Phạm Hùng Cường LỜI CẢM ƠN Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc TS Lê Đình Nghị PGS.TS Hà Thị Mai Hiên – hai người hướng dẫn tận tình bảo trình tác giả thực luận án Tác giả xin cảm ơn thầy, cô, anh, chị, em, bạn bè, đồng nghiệp gia đình động viên, khuyến khích, giúp đỡ, đóng góp ý kiến quý báu để tác giả hoàn thành Luận án TÁC GIẢ LUẬN ÁN Phạm Hùng Cường DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BLDS : Bộ luật Dân UBLHQ : Ủy ban Liên Hợp Quốc CESCR : Ủy ban Quyền Kinh tế, Xã hội Văn hố PVG : Chương trình Bảo vệ Các Nhóm Người dễ bị tổn thương PCSA : Luật Bảo vệ Đạo luật dành cho trẻ em (Scotland) năm 2003 DWCL : Danh sách khơng có Giấy phép làm việc với trẻ em ICESCR : Công ước quốc tế quyền kinh tế, xã hội văn hóa ICCPR : Cơng ước quốc tế quyền dân trị CEDAW : Cơng ước xóa bỏ hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ CRC : Công ước quyền trẻ em WHO : Tổ chức Y tế giới WB : Ngân hàng Thế giới UNICEF : Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNESCO : Tổ chức Giáo dục, khoa học Văn hóa Liên hợp quốc ILO : Tổ chức lao động quốc tế ICRMW : Công ước quốc tế bảo vệ quyền tất người lao động di trú thành viên gia đình họ ISDS : Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội UNDP : Chương trình phát triển Liên hợp quốc MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU Chương LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUYỀN NHÂN THÂN CỦA NHÓM NGƯỜI DỄ BỊ TỔN THƯƠNG TRONG XÃ HỘI 38 1.1 Khái quát chung nhóm người dễ bị tổn thương xã hội 38 1.1.1 Khái niệm đặc điểm nhóm người dễ bị tổn thương xã hội 38 1.1.2 Phân loại nhóm người dễ bị tổn thương xã hội 44 1.2 Khái niệm quyền nhân thân nhóm người dễ bị tổn thương xã hội 54 1.3 Cơ sở lý luận thực tiễn việc ghi nhận đảm bảo quyền nhân thân nhóm người dễ bị tổn thương xã hội 66 1.3.1 Cơ sở lý luận việc ghi nhận đảm bảo quyền nhân thân nhóm người dễ bị tổn thương xã hội 66 1.3.2 Cơ sở thực tiễn việc ghi nhận đảm bảo quyền nhân thân nhóm người dễ bị tổn thương xã hội 69 1.4 Sơ lược lịch sử phát triển pháp luật dân Việt Nam quyền nhân thân nhóm người dễ bị tổn thương xã hội 77 1.4.1 Tư tưởng phát triển quyền nhân thân nhóm người dễ bị tổn thương Việt Nam trước năm 1995 77 1.4.2 Quyền nhân thân nhóm người dễ bị tổn thương Việt Nam theo quy định Bộ luật dân năm 1995 79 1.4.3 Quyền nhân thân nhóm người dễ bị tổn thương Việt Nam theo quy định Bộ luật dân năm 2005 80 1.4.4 Quyền nhân thân nhóm người dễ bị tổn thương Việt Nam theo quy định Bộ luật dân năm 2015 82 1.5 Pháp luật quốc tế quyền nhân thân nhóm người dễ bị tổn thương xã hội 83 1.5.1 Quyền nhân thân phụ nữ 84 1.5.2 Quyền nhân thân trẻ em 87 1.5.3 Quyền nhân thân người sống chung với HIV/AIDS 90 1.5.4 Quyền nhân thân người khuyết tật 91 1.5.5 Quyền nhân thân người lao động di trú 93 1.5.6 Quyền nhân thân người thiểu số 95 KẾT LUẬN CHƯƠNG 98 Chương QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ QUYỀN NHÂN THÂN CỦA NHÓM NGƯỜI DỄ BỊ TỔN THƯƠNG TRONG XÃ HỘI .100 2.1 Khái quát chung quyền nhân thân nhóm người dễ bị tổn thương xã hội theo quy định pháp luật dân hành .100 2.2 Nội dung quyền nhân thân nhóm người dễ bị tổn thương xã hội theo quy định pháp luật dân hành 103 2.2.1 Các quyền nhân thân nhóm người dễ bị tổn thương xã hội liên quan đến cá biệt hóa cá nhân .103 2.2.2 Các quyền nhân thân nhóm người dễ bị tổn thương xã hội liên quan đến giá trị người xã hội 122 2.2.3 Các quyền nhân thân nhóm người dễ bị tổn thương xã hội liên quan đến thân thể người .128 2.2.4 Các quyền nhân thân nhóm người dễ bị tổn thương xã hội liên quan đến quan hệ nhân gia đình 136 2.2.5 Các quyền nhân thân nhóm người dễ bị tổn thương xã hội liên quan đến hoạt động lao động, sáng tạo cá nhân .140 KẾT LUẬN CHƯƠNG 143 Chương THỰC TIỄN VẬN DỤNG VÀ BẢO VỆ QUYỀN NHÂN THÂN CỦA NHÓM NGƯỜI DỄ BỊ TỔN THƯƠNG TRONG XÃ HỘI 145 3.1 Những mặt tích cực đạt việc vận dụng bảo vệ quyền nhân thân nhóm người dễ bị tổn thương xã hội 145 3.1.1 Trong việc bảo vệ quyền nhân thân trẻ em 145 3.1.2 Trong việc bảo vệ quyền nhân thân phụ nữ .151 3.1.3 Trong việc bảo vệ quyền nhân thân nhóm người dân tộc thiểu số 157 3.1.4 Trong việc bảo vệ quyền nhân thân nhóm người khuyết tật .160 3.1.5 Trong việc bảo vệ quyền nhân thân nhóm người lao động di trú 164 3.1.6 Trong việc bảo vệ quyền nhân thân nhóm người sống chung với HIV/AIDS 167 3.2 Những mặt hạn chế việc vận dụng bảo vệ quyền nhân thân nhóm người dễ bị tổn thương xã hội 170 3.2.1 Tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục, xâm phạm hình ảnh, quyền riêng tư, bí mật cá nhân bị ngược đãi trở nên phổ biến nghiêm trọng .170 3.2.2 Tình trạng phụ nữ bị xâm phạm sức khỏe, thân thể, bị bạo lực gia đình, phân biệt đối xử tồn có thiên hướng phức tạp 179 3.2.3 Việc tiếp cận số quyền nhân thân nhóm người thiểu số gặp nhiều khó khăn 186 3.2.4 Tình trạng kì thị, phân biệt đối xử người khuyết tật tồn tại, q trình hồ nhập cộng đồng người khuyết tật gặp nhiều khó khăn 191 3.2.5 Trong việc bảo vệ quyền nhân thân nhóm lao động di trú Việt Nam số lĩnh vực chưa có hướng dẫn cụ thể dẫn đến hệ khó khăn tiếp cận quyền 198 KẾT LUẬN CHƯƠNG 209 Chương PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN NHÂN THÂN CỦA NHÓM NGƯỜI DỄ BỊ TỔN THƯƠNG TRONG XÃ HỘI .211 4.1 Phương hướng hoàn thiện pháp luật quyền nhân thân nhóm người dễ bị tổn thương xã hội .211 4.1.1 Thể chế hóa kịp thời, đầy đủ đắn quan điểm Đảng, sách, pháp luật Nhà nước 211 4.1.2 Bảo đảm tính thống đồng hệ thống pháp luật việc bảo đảm quyền người, quyền nhân thân 212 4.1.3 Việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật quyền nhân thân nhóm người dễ bị tổn thương cần phù hợp với văn kiện quốc tế mà Việt Nam tham gia, ký kết 213 4.1.4 Kế thừa tính nhân văn, đặc biệt quyền người yếu sở bảo vệ thực nghiêm minh pháp luật 215 4.2 Giải pháp hoàn thiện nâng cao pháp luật quyền nhân thân nhóm người dễ bị tổn thương xã hội 215 4.2.1 Giải pháp hoàn thiện pháp luật quyền nhân thân nhóm người dễ bị tổn thương xã hội 215 4.2.2 Giải pháp góp phần nâng cao hiệu thực pháp luật quyền nhân thân nhóm người dễ bị tổn thương 232 KẾT LUẬN CHƯƠNG 240 KẾT LUẬN 242 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 246 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nếu số vấn đề chung nhân quyền tranh cãi số quốc gia bị coi nhạy cảm, vấn đề quyền nhóm xã hội dễ bị tổn thương, quốc gia thường có đồng thuận ủng hộ mức cao Điều thể việc hầu hết điều ước quốc tế quyền nhóm này, ví dụ Công ước quyền trẻ em, Công ước xóa bỏ hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ, gần Công ước quyền người khuyết tật thường có số lượng quốc gia thành viên đứng hàng đầu điều ước quốc tế nhân quyền Trong luật nhân quyền quốc tế, phần nội dung quyền nhóm dễ bị tổn thương xã hội ln chiếm vị trí quan trọng Kể từ Liên Hợp Quốc thành lập (1945), nhiều văn kiện quốc tế nhân quyền tổ chức thông qua, có số lượng ngày nhiều văn kiện đề cập đến quyền nhóm dễ bị tổn thương Hiện có hàng trăm văn kiện pháp luật quốc tế đề cập đến quyền người nhóm xã hội phụ nữ, trẻ em, người sống chung với HIV, người lao động di trú, người khuyết tật, người nước ngoài, người tỵ nạn Tuy nhiên, việc đề cập đến nhóm dễ bị tổn thương xã hội pháp luật Việt Nam chưa quan tâm mức, đặc biệt quyền nhân thân nhóm dễ bị tổn thương Theo thống kê Bộ Lao động, Thương binh Xã hội, số người thuộc nhóm dễ bị tổn thương Việt Nam chiếm 20% dân số nước, có khoảng 9,2% triệu người cao tuổi; 7,2% triệu người khuyết tật; 1,5 triệu trẻ em có hồn cảnh đặc biệt; gần 5% hộ nghèo; 1,8 triệu hộ gia đình cần trợ giúp đột xuất hàng năm thiên tai, hỏa hoạn, mùa; 234 nghìn người nhiễm HIV phát hiện; 204 nghìn người nghiện ma túy; khoảng 30 nghìn nạn nhân bị bạo lực, bạo hành gia đình1… Ngồi ra, nhiều phụ nữ, trẻ em bị ngược đãi, bị buôn bán, xâm hại lang thang kiếm sống đường phố… https://dantocmiennui.vn/chinh-sach/gop-phan-hoan-thien-chinh-sach-ve-tro-giup-cho-nhom-de-bi-tonthuong/165159.html Danh T hai con, lớn sinh năm 2007, nhỏ sinh năm 2008; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo ngoại, có mặt - Người bào chữa cho bị cáo: Ông Nguyễn Trọng Q - Luật sư Văn phòng luật sư An Phước thuộc Đồn luật sư tỉnh Hải Dương; có mặt - Bị hại: Bà Đào Thị M, sinh năm 1948; nơi cư trú: Thôn B, xã CD, huyện KT, tỉnh Hải Dương; có mặt - Người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người bị hại: Ông Phạm Ngọc Q - Trợ giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hải Dương; có mặt NỘI DUNG VỤ ÁN Theo tài liệu có hồ sơ vụ án diễn biến phiên tòa, nội dung vụ án tóm tắt sau: Khoảng 16 ngày 17/7/2018, Nguyễn Thị L cầm theo ví nhựa màu xanh kích thước dài 22,5 cm, rộng 11cm, dày 3cm, phần miệng mở ví hai thành bên bọc viền kim loại cứng màu vàng, chợ CD (chợ cũ) thuộc thôn B, xã CD, huyện KT, tỉnh Hải Dương để mua thức ăn Khi đến ki ốt bán hàng quần áo chị Trần Thị H gặp bà Đào Thị M (là đối tượng người khuyết tật nặng, hưởng trợ cấp xã hội) Do có mâu thuẫn việc bà M cho L vận động tiểu thương từ chợ cũ chuyển đến chợ G xây dựng xã CD để kinh doanh, nên L bà M xảy cãi nhau, xơ xát L cầm ví tay phải đánh nhiều nhát vào vùng đầu, mặt bà M Hậu quả, bà M bị rách da, chảy máu vùng gò má bên phải Trong lúc xơ xát, bà M cầm ghế nhựa màu đỏ ki ốt chị H đập phía L khơng gây thương tích Bà M đưa sơ cứu Trạm y tế xã CD, sau chuyển điều trị Bệnh viện E - Hà Nội từ ngày 17/7/2018 đến ngày 23/7/2018 Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Kim Thành quản lý ví nêu Nguyễn Thị L giao nộp trưng cầu giám định Tại Kết luận giám định vật gây thương số: 56/KLGĐ ngày 02/8/2018, Phòng kỹ thuật hình - Cơng an tỉnh Hải Dương kết luận: Vật gửi đến giám định ví thường 260 dùng cho phụ nữ, có phần bọc kim loại cứng xung quanh, sử dụng làm vật gây thương có khả gây thương tích nên coi khí nguy hiểm Tại Giấy chứng nhận thương tích Trạm y tế xã CD, Bản tóm tắt bệnh án điều trị nội trú Bệnh viện E (Khoa hàm mặt), Kết luận giám định pháp y thương tích số: 161/TgT ngày 28/8/2018 Phòng giám định pháp y Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương kết luận bà Đào Thị M: Vùng gò má phải có sẹo vết thương kích thước 2,7x0,15cm, phẳng, mềm, khơng ảnh hưởng thẩm mỹ, tỷ lệ tổn thương thể thương tích gây nên 03% Tổn thương có đặc điểm vật tày có cạnh gây nên Chiếc ví Cơng an huyện Kim Thành gửi giám định dùng để đánh, phần cạnh kim loại gây tổn thương cho bà M phù hợp, không xác định vị trí cụ thể gây nên Bà Đào Thị M có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình L Tại án hình sơ thẩm số 02/2019/HSST ngày 17/01/2019, Tòa án nhân dân (TAND) huyện Kim Thành vào điểm a, c khoản Điều 134, điểm h, i, s khoản khoản Điều 51, điểm a khoản Điều 47, Điều 48 Bộ luật Hình sự; Điều 357, 584, 590 Bộ luật dân sự, điểm a khoản Điều 106, khoản Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý sử dụng án phí lệ phí Tồ án; Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị L 07 tháng tù tội Cố ý gây thương tích; Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo L có trách nhiệm bồi thường cho bà M 2.000.000đ tiền thuê xe; 500.000 đồng tiền bồi dưỡng sức khoẻ; 1.390.000 đồng tiền tổn thất tinh thần Tổng 3.890.000đ Ngoài ra, án định xử lý vật chứng, án phí quyền kháng cáo bị cáo, bị hại Sau xét xử sơ thẩm, ngày 21/01/2019, bị hại bà Đào Thị M kháng cáo phần hình phạt bồi thường Ngày 28/01/2019, bị cáo Nguyễn Thị L kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt xin hưởng án treo Tại phiên tòa phúc thẩm: - Bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo 261 - Bị hại giữ nguyên kháng cáo đề nghị tăng mức hình phạt bị cáo tăng mức bồi thường cho bị hại Cụ thể: Yêu cầu tiền viện phí, tiền thuốc 50.000.000đ, tiền cơng người chăm sóc 2.400.000đ, tiền th xe 3.000.000đ, tiền bồi dưỡng sức khỏe tổn thất tinh thần theo quy định pháp luật - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh tham gia phiên tòa sau phân tích tình tiết vụ án xác định cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị L tội Cố ý gây thương tích có Tại cấp phúc thẩm, bị cáo có tình tiết giảm nhẹ bồi thường thiệt hại, nên áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ điểm b khoản Điều 51 Bộ luật hình Tuy nhiên, mức hình phạt án sơ thẩm phù hợp với tính chất mức độ hành vi phạm tội bị cáo Nên đề nghị HĐXX: Căn Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự; Khơng chấp nhận kháng cáo bị cáo, bị hại phần hình phạt; giữ nguyên hình phạt án sơ thẩm số 02/2019/HSST ngày 17/01/2019 Tòa án nhân dân huyện Kim Thành Chấp nhận phần kháng cáo bị hại phần bồi thường, buộc bị cáo bồi thường tiền viện phí theo hóa đơn bị hại cung cấp phiên tòa phúc thẩm, tiền cơng người chăm sóc, tiền tổn thất tinh thần, tổng cộng 8.295.000đ, trừ số tiền bị cáo bồi thường 3.890.000đ, bị cáo phải bồi thường 4.405.000đ Buộc bị cáo L phải chịu án phí hình phúc thẩm dân sơ thẩm Người bào chữa cho bị cáo, ơng Nguyễn Trọng Q trình bày: Nhất trí với tội danh mức bồi thường dân án sơ thẩm Mức hình phạt tháng tù bị cáo L nặng, nên bị cáo L kháng cáo giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo Căn kháng cáo: Bị cáo có tình tiết giảm nhẹ, có tình tiết theo khoản Điều 51 BLHS Sau xét xử sơ thẩm, bị cáo tự nguyện bồi thường cho người bị hại Chi cục thi hành án dân huyện Kim Thành, nên đề nghị áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ điểm b khoản Điều 51 BLHS Đề nghị HĐXX xem xét điều kiện hoàn cảnh bị cáo phải ni hai nhỏ, chăm sóc bố mẹ già Ghi nhận tự nguyện bồi thường thêm triệu đồng phiên tòa phúc thẩm bị cáo Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng, gây thiệt hại hậu không lớn, đề nghị HĐXX áp dụng điểm b 262 khoản Điều 355, điểm e khoản Điều 357, điểm a, c khoản Điều 134, điểm b, h, i, s khoản khoản Điều 51, khoản 1, Điều 65 Bộ luật Hình : Chấp nhận kháng cáo bị cáo, cho bị cáo hưởng án treo Đề nghị xem xét Đơn tố cáo bà M đề ngày 23/7/2018, đánh máy, có phải bà M ký ý chí bà M hay khơng để làm khởi tố vụ án Người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bị hại ơng Phạm Ngọc Q trình bày: Nhất trí quan điểm Viện kiểm sát đề nghị Về mức hình phạt tháng tù bị cáo nhẹ, đề nghị tăng hình phạt, đảm bảo tính răn đe, giáo dục bị cáo Về bồi thường dân sự: Đề nghị HĐXX chấp nhận yêu cầu tiền viện phí, tiền thuốc, tiền ngày cơng người chăm sóc 2.400.000đ, bị hại người khuyết tật; bà M bị đánh chợ đông người nên bị tổn thất lớn tinh thần, nên đề nghị tăng mức bồi thường NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN Trên sở nội dung vụ án, vào tài liệu hồ sơ vụ án tranh tụng phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định sau: Lời khai bị cáo phiên tòa phù hợp với lời khai bị cáo trình điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm, phù hợp với tài liệu có hồ sơ vụ án nên có đủ sở kết luận: Do mâu thuẫn cá nhân, khoảng 16 ngày 17/7/2018, chợ CD thuộc thôn B, xã CD, huyện KT, tỉnh Hải Dương, bị cáo L có hành vi dùng ví nhựa màu xanh, kích thước dài 22,5 cm, rộng 11 cm, dày cm, phần miệng mở ví hai thành bên bọc viền kim loại cứng màu vàng khí nguy hiểm đánh nhiều nhát vào vùng đầu, mặt bà Đào Thị M Hậu quả, bà Mếch bị tổn thương rách da vùng gò má phải, tổn hại 3% sức khỏe Bà M người già hưởng chế độ khuyết tật nặng nên xác định người già yếu Với hành vi nêu trên, cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị L tội Cố ý gây thương tích theo quy định điểm a, c khoản điều 134 Bộ luật Hình quy định pháp luật Bị cáo, bị hại không kháng cáo VKSND không kháng nghị tội danh Người bào chữa cho bị cáo đề nghị xem xét đơn bà M đề ngày 23/7/2018, ý chí bà M hay khơng để làm khởi tố vụ 263 án Tại giai đoạn sơ thẩm phiên tòa phúc thẩm, bà M xác định đơn tố cáo bà ký thể ý chí bà đề nghị xử bị cáo nghiêm theo pháp luật Nên khơng có xem xét đề nghị người bào chữa Xét kháng cáo bị cáo, bị hại, HĐXX nhận thấy: Về phần hình phạt bị cáo: Cấp sơ thẩm áp dụng đầy đủ tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu phạm tội thuộc trường hợp nghiêm trọng; phạm tội gây thiệt hại không lớn, bị cáo có bố đẻ Bộ trưởng Bộ quốc phòng tặng khen nên bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định điểm h, i, s khoản khoản Điều 51 Bộ luật Hình Tại cấp phúc thẩm bị cáo xuất trình thêm biên lai việc bồi thường cho bị hại thi hành án dân huyện Kim Thành, nên hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ điểm b khoản Điều 51 Bộ luật hình Tuy nhiên, tính chất, mức độ hành vi phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình thấy rằng: bị cáo L dùng ví đánh vào mặt, vào đầu bà M người già, lại bị khuyết tật nặng Hành vi không vi phạm pháp luật hình mà vi phạm mặt đạo đức xã hội, dư luận lên án Do đó, cấp sơ thẩm xử bị cáo 07 tháng tù giam tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội bị cáo, nên không chấp nhận kháng cáo bị cáo bị hại phần hình phạt bị cáo L, giữ nguyên hình phạt án sơ thẩm, đảm bảo mục đích răn đe, giáo dục bị cáo phòng ngừa chung với xã hội Đối với kháng cáo bị hại phần bồi thường dân sự: Người bị hại yêu cầu bồi thường thiệt hại khoản: Tiền thuốc viện phí 50.000.000đ; tiền thuê xe ba lần 3.000.000 đồng; tiền thuê người chăm sóc ngày 2.400.000 đồng; tiền phục hồi sức khỏe tiền tổn thất tinh thần theo quy định Xét yêu cầu bồi thường thiệt hại sức khỏe bị hại có theo Điều 584, 585, 586, 587, 590 Bộ luật dân Cấp sơ thẩm xem xét phần bồi thường, khơng chấp nhận khoản viện phí tiền thuốc tiền thu nhập người chăm sóc Tuy nhiên, vào bệnh án điều trị 264 thương tích bà M Bệnh viện E (BL 37,39) thấy bà M điều trị Viện E từ ngày 17/7/2018 đến ngày 23/7/2018 Tại phiên tòa phúc thẩm, bị hại yêu cầu bồi thường tiền viện phí, tiền thuốc 50.000.000đ, cung cấp 02 hóa đơn viện phí ngày 23/7/2018 với tổng số tiền 2.071.201đ, nên chấp nhận chi phí theo hóa 02 đơn Đối với thu nhập người chăm sóc, xét bà M người già, lại bị khuyết tật, cần có người chăm sóc Đây chi phí thực tế, hợp lý điều trị thương tích nên cần chấp nhận theo đề nghị bị hại Đối với tiền bồi dưỡng sức khỏe cần tăng mức 2.000.000đ đảm bảo Tiền thuê xe tiền tổn thất tinh thần án sơ thẩm phù hợp Như vậy, cần chấp nhận phần yêu cầu bị hại, cải sửa án sơ thẩm phần bồi thường thiệt hại: Buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại tiền viện phí, thuốc 2.071.201đ; tiền thu nhập người chăm sóc 2.400.000đ; tiền bồi dưỡng sức khỏe 2.000.000đ; tiền thuê xe 2.000.000đ; tiền tổn thất tinh thần 1.390.000đ Như vậy, tổng cộng số tiền bị cáo phải bồi thường cho bị hại 9.861.000đ (làm tròn) Đối trừ với số tiền bị cáo nộp tiền bồi thường Chi cục thi hành án huyện Kim thành 3.890.000đ Bị cáo phải bồi thường 5.971.000đ Các định khác án sơ thẩm kháng cáo, kháng nghị, HĐXX khơng xét có hiệu lực pháp luật kể từ hết thời hạn kháng cáo kháng nghị Về án phí: Kháng cáo bị cáo Nguyễn Thị L không chấp nhận nên bị cáo phải chịu án phí phúc thẩm hình án phí dân sơ thẩm Vì lẽ trên; QUYẾT ĐỊNH Căn Điều 355, Điều 356, khoản Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự; Không chấp nhận kháng cáo bị cáo Nguyễn Thị L; chấp nhận phần kháng cáo bị hại, giữ nguyên phần hình phạt bị cáo Nguyễn Thị L, sửa phần dân án hình sơ thẩm số 02/2019/HSST ngày 17/01/2019 Tòa án nhân dân huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương Điều luật áp dụng hình phạt: Căn vào điểm a, c khoản Điều 134, điểm b, h, i, s khoản khoản Điều 51 Bộ luật Hình sự; Điều 357, Điều 265 584, 585, 586, 587, 590 Bộ luật dân ; khoản Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý sử dụng án phí lệ phí Tồ án Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị L phạm tội Cố ý gây thương tích Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị L 07 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Nguyễn Thị L có trách nhiệm bồi thường cho bà Đào Thị M khoản : tiền viện phí, thuốc 2.071.201đ; tiền cơng người chăm sóc 2.400.000đ; tiền bồi dưỡng sức khỏe 2.000.000đ, tiền thuê xe 2.000.000đ, tiền tổn thất tinh thần 1.390.000đ Tổng cộng số tiền bị cáo phải bồi thường cho bị hại 9.861.000đ (làm tròn) Đối trừ với số tiền 3.890.000đ bị cáo nộp tiền bồi thường Chi cục thi hành án huyện Kim thành theo biên lai thu tiền số AA/2011/07980 ngày 21/3/2019 Bị cáo phải bồi thường 5.971.000đ (Năm triệu, chín trăm bảy mươi mốt nghìn đồng) Kể từ ngày người thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, bên có nghĩa vụ chậm trả tiền phải trả lãi số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả theo mức lãi suất quy định khoản Điều 468 Bộ luật Dân Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thị L phải chịu 200.000đ án phí hình phúc thẩm 300.000đ án phí dân sơ thẩm Các định khác án sơ thẩm khơng có kháng cáo, kháng nghị, có hiệu lực pháp luật kể từ hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị Bản án phúc thẩm có hiệu lực thi hành kể từ ngày tuyên án phúc thẩm (Ngày 16/4/2019) Trường hợp Bản án thi hành theo quy định Điều Luật Thi hành án dân người thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án bị cưỡng chế thi hành án theo quy định Điều 6, Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án thực theo quy định Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./ 266 Bản án nhân gia đình sơ thẩm số 27/2018/HNGĐ-ST ngày 11/07/2018 Tòa án nhân dân huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương tranh chấp ly hơn, quyền ni cấp dưỡng ni chung TỊA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DẦU TIẾNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG BẢN ÁN 27/2018/HNGĐ-ST NGÀY 11/07/2018 VỀ TRANH CHẤP LY HÔN, QUYỀN NUÔI CON VÀ CẤP DƯỠNG NUÔI CON CHUNG Ngày 11 tháng năm 2018, trụ sở Tòa án nhân dân huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cơng khai vụ án nhân gia đình thụ lý số: 263/2018/TLST-HNGĐ ngày 04 tháng năm 2018 việc: tranh chấp ly hôn, quyền nuôi cấp dưỡng nuôi chung, theo Quyết định đưa vụ án xét xử số 28/2018/QĐXXST-HNGĐ ngày 06 tháng năm 2018 đương sự: Nguyên đơn: Bà Bùi Thị P, sinh năm 1979; HKTT: Tổ 3, ấp X, xã T, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương Bị đơn: Ơng Hồ Đình H, sinh năm 1979; HKTT: Tổ 3, ấp X, xã T, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương Ngun đơn bà P có mặt phiên tòa Bị đơn ơng H triệu tập đến lần thứ hai H vắng mặt không lý NỘI DUNG VỤ ÁN * Theo đơn xin ly hôn ngày 02/5/2018, tự khai, biên làm việc, biên kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng biên hòa giải phiên tòa ngun đơn bà Bùi Thị P trình bày: - Về quan hệ hôn nhân: Bà P ông H chung sống với từ năm 1999 Hôn nhân tự nguyện, có tổ chức lễ cưới, có đăng ký kết hôn UBND xã Q, huyện Q1, tỉnh Nghệ An vào ngày 21/01/1999 Trong trình chung sống, vợ chồng thường xuyên phát sinh mâu thuẫn Nguyên nhân ơng H có tính đồ, thường xun uống rượu, chửi mắng, sỉ nhục bà P với lời thô tục, thường dùng bạo lực đánh bà P gây thương tích Ngồi ra, ơng H có người phụ nữ khác bên ngồi Bà P biết có khun ngăn H ơng H khơng thay đổi mà đe dọa bà P Hiện nay, bà P thấy tình trạng nhân 267 mức trầm trọng, mục đích nhân khơng đạt nên yêu cầu ly hôn với ông H - Về chung: Q trình chung sống, bà P với ơng H có 03 chung tên Hồ Thị P1, sinh năm 1999; Hồ Thị A, sinh ngày 16/8/2001 Hồ Thị Quỳnh D, sinh ngày 17/12/2012 Khi ly hôn, bà P yêu cầu trực tiếp nuôi dưỡng 02 chung Hồ Thị A Hồ Thị Quỳnh D Theo đơn xin ly hôn, bà P yêu cầu ông H cấp dưỡng nuôi 02 tháng 8.000.000 đồng (mỗi 4.000.000 đồng/tháng) chung đủ 18 tuổi Tại phiên tòa, bà P xác định yêu cầu ông H cấp dưỡng nuôi chung tên Hồ Thị Quỳnh D tháng 700.000 đồng chung trưởng thành đủ 18 tuổi, không yêu cầu ông H cấp dưỡng chung Hồ Thị A Đối với chung Hồ Thị P1 đủ tuổi trưởng thành nên khơng u cầu Tòa án giải Bà P xác định bà P làm cơng nhân cho Cơng ty GREAT PROCESS(VN) có địa đường 3/2, xã A, thị xã B, tỉnh Bình Dương với mức lương khoảng 6.500.000 đồng/tháng - Về tài sản chung, nợ chung: Không tranh chấp, không yêu cầu Tòa án giải Chứng nguyên đơn bà P cung cấp: Đơn khởi kiện ngày 02/5/2018 bà P; giấy CMND Sô hô khâu bà P; giấy chứng nhận đăng ký kết hôn; giấy khai sinh Hồ Thị A, sinh ngày 16/8/2001 Hồ Thị Quỳnh D, sinh ngày 17/12/2012, tự khai ngày 11/5/2018 bà P Ngoài ra, bà P không cung cấp chứng hay ý kiến khác * Tại tự khai ngày 11/5/2018, biên làm việc, biên kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, cơng khai chứng biên hòa giải bị đơn ơng Hồ Đình H trình bày: - Về quan hệ nhân: Ơng H thống ý kiến với bà P trình chung sống với từ năm 1999 Hơn nhân tự nguyện, có tổ chức lễ cưới, có đăng ký kết UBND xã Q, huyện Q1, tỉnh Nghệ An vào ngày 20/01/1999 Trong q trình chung sống, vợ chồng khơng có mâu thuẫn Ơng H 268 thương u vợ thương con, sợ ly hôn sau khổ nên không đồng ý ly hôn - Về chung: Ông H thống với bà P trình chung sống, ơng H với bà P có 03 chung tên Hồ Thị P, sinh năm 1999; Hồ Thị A, sinh ngày 16/8/2001 Hồ Thị Quỳnh D, sinh ngày 17/12/2012 Trương hợp Tòa án giải cho vợ chồng ly ơng H u cầu trực tiếp nuôi dưỡng 02 tên Hồ Thị A, Hồ Thị Quỳnh D không yêu cầu bà P cấp dưỡng nuôi Hiện nay, ông H làm thợ hồ với mức thu nhập khoảng 6.300.000 đồng/tháng - Về tài sản chung, nợ chung: Không tranh chấp, nên khơng u cầu Tòa án giải Chứng bị đơn ông H cung cấp: Bản tự khai ngày 11/5/2018 Ngồi ra, ơng H khơng cung cấp chứng hay ý kiến khác * Tại tự khai, biên kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng biên hòa giải phiên tòa chung Hồ Thị A trình bày: Trường hợp ơng H bà P ly cháu An có nguyện vọng sống với mẹ bà Bùi Thị P * Xác minh làm việc Tòa án: TAND huyên Dầu Tiếng tiến hành xác minh mâu thuẫn vợ chồng bà P với ông H, xác định được: Trong sống vợ chồng, ông H người không chung thủy, ông H có người phụ nữ khác, bà P muốn giữ hạnh phúc gia đình nên cố níu kéo ơng H khơng Ngồi ra, ơng H có hành vi bạo lực gia đình, ngược đãi bà P Hiện, bà P chung không chung với ơng H * Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Dầu Tiếng (ơng Thịnh) có ý kiến: Q trình tố tụng diễn biến phiên tòa, Thẩm phán Hội đồng xét xử thực quy định Bộ luật Tố tụng dân sự, thực đầy đủ việc tống đạt văn tố tụng cho bên đương Tại phiên 269 tòa, có mặt nguyên đơn bà P chung Hồ Thị A Bị đơn ơng H Tòa án triệu tập hợp lệ đên lân thư hai H cố tình vắng măt không ly Việc vắng mặt bị đơn ông H cố tình nên đề nghị xét xử vắng mặt đương theo Điều 227, 228 Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 Không kiến nghị khắc phục, bổ sung thủ tục tố tụng Quan phap luât tranh châp ly hôn, nuôi cấp dưỡng nuôi chung Đê nghi, Hội đồng xét xử châp nhân yêu câu khơi kiên nguyên đơn l y hôn, giao 02 cung tên Hồ Thị A Hồ Thị Quỳnh D cho bà P trực tiếp nuôi dưỡng buộc ông H cấp dưỡng nuôi chung tên Hồ Thị Quỳnh D mức 700.000 đồng/tháng chung đủ 18 tuổi NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN Từ tài liệu chứng thu thập có hồ sơ Sau nghe lời trình bày đương phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, nguyên đơn bà P có mặt, bị đơn ơng H triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai H vắng mặt không lý Q trình tiến hành tố tụng, Tòa án thực đầy đủ thủ tục tố tụng bị đơn ông H để thực quyền nghĩa vụ tham gia giải vụ án Việc vắng mặt bi đơn ông H phiên tòa cố tình nên Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt theo quy định Điều 227, 228 Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 Nguyên đơn bà P khởi kiện bị đơn ông H việc ly hôn yêu cầu trực tiếp nuôi dưỡng 02 chung Hồ Thị A, sinh ngày 16/8/2001 Hồ Thị Quỳnh D, sinh ngày 17/12/2012, đồng thời yêu cầu ông H cấp dưỡng nuôi cháu Hồ Thị Quỳnh D tháng 700.000 đồng chung trưởng thành đủ 18 tuổi Bị đơn ơng H có hộ thường trú ấp X, xã T, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương nên vụ án thuộc thẩm quyền thụ lý, giải TAND huyện Dầu Tiếng theo quy định Điều 28, 35, 39 Bộ luật Tố tụng dân năm 2015 quan hệ pháp luật tranh chấp ly hôn, tranh chấp nuôi cấp dưỡng nuôi 270 Theo đơn khởi kiện ly hôn ngày 02/5/2018, bà P yêu cầu trực tiếp nuôi dưỡng 02 chung Hồ Thị A Hồ Thị Quỳnh D, đồng thời yêu cầu ông H cấp dưỡng nuôi 02 tháng 8.000.000 đồng (mỗi 4.000.000 đồng/tháng) chung đủ 18 tuổi Tại phiên tòa, bà P xác định yêu cầu ông H cấp dưỡng nuôi chung tên Hồ Thị Quỳnh D tháng 700.000 đồng chung trưởng thành đủ 18 tuổi, không yêu cầu ông H cấp dưỡng chung Hồ Thị A Việc thay đổi phần yêu cầu khởi kiện cấp dưỡng nuôi chung tự nguyện phù hợp pháp luật nên Hội đồng xét xử ghi nhận ý kiến bà P Xét yêu cầu khởi kiện nguyên đơn bà P: Về quan hệ hôn nhân: Bà P với ông H chung sống với từ năm 1999 Hơn nhân tự nguyện, có tổ chức lễ cưới, có đăng ký kết UBND xã Q, huyện Q1, tỉnh Nghệ An vào ngày 21/01/1999 Hôn nhân bà P ông H tự nguyện hai bên thực thủ tục quy định nên đươc phap luât thưa nhân vợ chồng Q trình chung sống, bà P ơng H thường xảy mâu thuẫn nguyên nhân ông H có người phụ nữ khác, ơng H có hành vi ngược đãi, bạo hành gia đình Bà P xác định vợ chồng có q nhiều mâu thuẫn nên khơng tình cảm vợ chồng, khơng thể chung sống với yêu cầu ly hôn để không làm khổ cho hai Ngược lại, ông H xác định vợ chồng khơng có mâu thuẫn nên khơng đồng ý ly hôn Kết xác minh, thu thập chứng xác định lời trình bày bà P phù hợp Theo quy định Điều 19 Luật Hơn nhân gia đình năm 2014 vợ chồng có nghĩa vụ thương u, chung thủy, tơn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau, chia sẻ, thực cơng việc gia đình Hội đồng xét xử thấy mâu thuẫn vợ chồng bà P với ơng H trầm trọng, mục đích nhân khơng đạt được, kéo dài tình trạng nhân khơng có lợi cho hai Do đó, cần áp dụng quy định Điều 56 Luật Hơn nhân gia đình năm 2014 để giải việc xin ly hôn bà P với ông H phù hợp quy định pháp luật 271 Về ni chung: Q trình chung sống, bà P với ơng H có 03 chung tên Hồ Thị P1, sinh năm 1999; Hồ Thị A, sinh ngày 16/8/2001 Hồ Thị Quỳnh D, sinh ngày 17/12/2012 Bà P yêu cầu trực tiếp nuôi dưỡng 02 chung tên Hồ Thị A Hồ Thị Quỳnh D, đồng thời yêu cầu ông H cấp dưỡng nuôi chung tên Hồ Thị Quỳnh D với số tiền 700.000 đồng/tháng chung trưởng thành đủ 18 tuổi Tại tự khai, ơng H có ý kiến trường hợp Tòa án giải ly ơng H yêu cầu nuôi dưỡng 02 chung tên Hồ Thị A Hồ Thị Quỳnh D không yêu cầu bà P cấp dưỡng ni chung Ơng H yêu cầu nuôi chung H theo kết xác minh thu thập chứng ơng H thường có hành vi bạo lực Mặc khác cháu Hồ Thị A tuổi có nguyên vọng với mẹ bà P Đối với chung Hồ Thị Quỳnh D, cháu 06 tuổi, gái nên mẹ dễ dàng chăm sóc cho cha Theo quy định Điều 81, 82, 82 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 việc ni sau ly hôn trách nhiệm, nghĩa vụ cha mẹ chưa thành niên Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện bà P, bà P trực tiếp nuôi dưỡng 02 chung Về cấp dưỡng nuôi con: Bà P yêu cầu ông H phải cấp dưỡng nuôi chung Hồ Thị Quỳnh D, sinh ngày 17/12/2012 tháng 700.000 đồng chung đủ 18 tuổi Quá trình giải vụ án, ông H thừa nhận thân làm thợ hồ với thu nhập tháng 6.300.000 đồng Theo quy định Điều 82, 107, 110, 116, 117 Luật Hơn nhân gia đình năm 2014 ông H phải có nghĩa vụ cấp dưỡng cho chung Với mức thu nhập ông H thừa nhận mức u cầu cấp dưỡng ni bà P đưa phù hợp nên chấp nhận Về tài sản chung, nợ chung: Bà P không tranh chấp tài sản chung, nợ chung nên Hôi đông xet xư không xem xét giải Ý kiến đại diện Viện kiểm sát qu trình tiến hành tố tụng , diên biên tai phiên toa đề xuất hướng giải vụ án có cứ, phù hợp quy định pháp luật 272 Bà P phải chịu án phí nhân gia đình sơ thẩm, ơng H phải chịu án phí cấp dưỡng sơ thẩm theo quy định pháp luật Vì lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH - Căn vào Điều 5, 28, 35, 39, 71, 147, 227, 228, 266, 271, 273 Bộ luật Tố tụng dân năm 2015; - Căn vào Điều 9, 19, 53, 56, 81, 82, 83, 84, 107, 110, 116, 117 Luật Hơn nhân gia đình năm 2014; - Căn Nghị số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khoa 14 quy định mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý sử dụng án phí lệ phí Tòa án Chấp nhận u cầu khởi kiện việc ly hôn, tranh chấp nuôi cấp dưỡng nuôi bà Bùi Thị P ơng Hồ Đình H, xử lý cụ thể sau: Về quan hệ hôn nhân: Bà Bùi Thị P ly hôn ông Hồ Đình H Về chung: Bà Bùi Thị P quyền trực tiếp ni dưỡng, chăm sóc 02 chung tên Hồ Thị A, sinh ngày 16/8/2001 Hồ Thị Quỳnh D, sinh ngày 17/12/2012 Ơng Hồ Đình H có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi chung tên Hồ Thị Quỳnh D với số tiền 700.000 đồng (bảy trăm đồng)/tháng chung trưởng thành đủ 18 tuổi Hai bên quyền thăm nom, chăm sóc, giáo dục chung theo quy định pháp luật Người không trực tiếp ni có quyền, nghĩa vụ thăm nom mà không cản trở Trường hợp người không trực tiếp nuôi lạm dụng việc thăm nom để cản trở gây ảnh hưởng xấu đến việc trơng nom, chăm sóc, ni dưỡng giáo dục người trực tiếp ni có quyền u cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom người Vì lợi ích con, Tòa án định thay đổi người trực tiếp nuôi mức cấp dưỡng ni có đơn u cầu Sau án có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày bà P có đơn yêu cầu thi hành án, ông H không thực việc cấp dưỡng nêu trên, hàng tháng ơng H 273 phải chịu tiền lãi theo quy định khoản Điều 468 Bộ luật Dân năm 2015 tương ứng với thời gian chưa thi hành án Về tài sản chung nợ chung: Bà P không tranh chấp, không yêu cầu giải nên Hội đồng xét xử không xem xét Về án phí: Bà Bùi Thị P phải chịu số tiền 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) tiền án phí nhân gia đình sơ thẩm, khấu trừ vào số tiền 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí nhân gia đình sơ thẩm nộp theo biên lai thu số AA/2016/0011757 ngày 02 tháng năm 2018 Chi cục Thi hành án dân huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương Ơng Hồ Đình H phải chịu số tiền 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) tiền án phí cấp dưỡng sơ thẩm Ngun đơn có mặt phiên tòa có quyền kháng cáo Bản án thời hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa tuyên án (ngày 11.7.2018) Bị đơn vắng mặt phiên tòa có quyền kháng cáo Bản án thời hạn 15 ngày kể từ ngày Bản án tống đạt hợp lệ theo quy định Trường hợp Bản án thi hành theo quy định Điều Luật Thi hành án dân người thi hành án dân , người phải thi hành án dân có quyền thỏa thuận thi hành án, yêu cầu quan thi hành án , tự nguyện thi hành án bị cưỡng chế thi hành án theo quy định Điều 6, Điêu Luật thi hành án dân Thời hiệu khởi kiện thi hành án thực theo quy định Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./ 274 ... tổn thương Việt Nam theo quy định Bộ luật dân năm 1995 79 1.4.3 Quy n nhân thân nhóm người dễ bị tổn thương Việt Nam theo quy định Bộ luật dân năm 2005 80 1.4.4 Quy n nhân thân... lồng ghép, nghiên cứu quy định pháp luật số nước giới theo hướng so sánh với quy định pháp luật Việt Nam, nhằm hoàn thiện quy định pháp luật Việt Nam Thứ ba, ưu điểm, hạn chế quy định kiến nghị... luận án nghiên cứu pháp luật số nước sở so sánh với quy định pháp luật Việt Nam Cùng với việc nghiên cứu quy định pháp luật thực định, luận án vào nghiên cứu thực tiễn áp dụng pháp luật quy n
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyền nhân thân của nhóm người dễ bị tổn thương trong xã hội theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành (Luận án tiến sĩ), Quyền nhân thân của nhóm người dễ bị tổn thương trong xã hội theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn