Quyền sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn (Luận án tiến sĩ)

210 1 0
  • Loading ...
1/210 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2020, 17:02

Quyền sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn (Luận án tiến sĩ)Quyền sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn (Luận án tiến sĩ)Quyền sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn (Luận án tiến sĩ)Quyền sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn (Luận án tiến sĩ)Quyền sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn (Luận án tiến sĩ)Quyền sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn (Luận án tiến sĩ)Quyền sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn (Luận án tiến sĩ)Quyền sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn (Luận án tiến sĩ)Quyền sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn (Luận án tiến sĩ)Quyền sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn (Luận án tiến sĩ)Quyền sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn (Luận án tiến sĩ)Quyền sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn (Luận án tiến sĩ)Quyền sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn (Luận án tiến sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN THÀNH LUÂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI – 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN THÀNH LUÂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành : Luật Kinh tế Mã số : 9380107 Người hướng dẫn khoa học PGS.TS Dương Đăng Huệ HÀ NỘI - 2020 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.2 Cơ sở lý thuyết đề tài 33 Chương 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP 38 2.1 Lý luận quyền sử dụng đất 38 2.2 Lý luận quyền sử dụng đất nông nghiệp 52 2.3 Lược sử trình đời phát triển chế định quyền sử dụng đất nông nghiệp 64 Chương 3: THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 71 3.1 Thực trạng quy định pháp luật khách thể quyền sử dụng đất nông nghiệp 71 3.2 Thực trạng quy định pháp luật chủ thể quyền sử dụng đất nông nghiệp 95 3.3 Thực trạng quy định pháp luật nội dung quyền sử dụng đất nông nghiệp 118 Chương 4: ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 145 4.1 Định hướng hoàn thiện pháp luật quyền sử dụng đất nơng nghiệp 145 4.2 Giải pháp hồn thiện quy định pháp luật quyền sử dụng đất nông nghiệp giải pháp nâng cao hiệu thi hành quy định pháp luật quyền sử dụng đất nông nghiệp 152 KẾT LUẬN 180 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG CỦA LUẬN ÁN 185 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 186 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Kết nghiên cứu, trích dẫn luận án trung thực, xác, có nguồn rõ ràng cơng bố Những kết luận luận án hoàn toàn chưa công bố cơng trình khoa học Tác giả luận án Nguyễn Thành Luân LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lời cám ơn chân thành, sâu sắc tới PGS.TS Dương Đăng Huệ Đây người Thầy, nhà khoa học tâm huyết hướng dẫn học tập, nghiên cứu Thầy dành nhiều thời gian để trao đổi, định hướng khích lệ tơi hồn thành luận án tiến sĩ Tôi xin cám ơn Thầy/Cô giáo trường Đại học Luật Hà Nội tận tình dạy dỗ, hướng dẫn, giúp đỡ suốt khoảng thời gian làm nghiên cứu sinh Tôi xin cám ơn người thân gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ln cảm thơng, động viên để tơi có nghị lực, thời gian nguồn lực khác suốt q trình hồn thành luận án Tác giả luận án Nguyễn Thành Luân DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BLDS ĐNN HGĐ LĐĐ QSDĐ SHTD UBND : Bộ luật Dân : Đất nơng nghiệp : Hộ gia đình : Luật Đất đai : Quyền sử dụng đất : Sở hữu toàn dân : Uỷ ban nhân dân MỞ ĐẦU Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Hiện nay, cấu kinh tế Việt Nam chuyển dịch theo xu hướng giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp; tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng ngành dịch vụ Theo số liệu thống kê năm 2018, khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản chiếm tỷ trọng 14,57% GDP; khu vực cơng nghiệp xây dựng chiếm 34,28%; khu vực dịch vụ chiếm 41,17% [157] Tuy nhiên, với 65% dân số sinh sống vùng nông thôn lực lao động lớn hoạt động ngành (năm 2018, với 38,21% tổng số lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên 55,12 triệu người [17]) Việt Nam quốc gia có kinh tế phụ thuộc nhiều vào ngành nông nghiệp Nghị số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam xác định mục tiêu: “Đến năm 2030, Việt Nam hồn thành mục tiêu cơng nghiệp hố, đại hố, trở thành nước cơng nghiệp theo hướng đại; thuộc nhóm nước dẫn đầu khu vực ASEAN cơng nghiệp, số ngành cơng nghiệp có sức cạnh tranh quốc tế tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu” Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh, q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước khơng thể khơng dựa vào nguồn lực từ nông nghiệp không tránh khỏi việc giải vấn đề nông nghiệp, nông dân nông thôn Do vậy, Nghị số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam xác định rõ vấn đề này: “Các vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn phải giải đồng bộ, gắn với q trình đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Cơng nghiệp hố, đại hố nông nghiệp, nông thôn nhiệm vụ quan trọng hàng đầu q trình cơng nghiệp hố, đại hố đất nước” Để cơng nghiệp hố, đại hố ngành nông nghiệp bên cạnh việc phải đầu tư vốn, máy móc, khoa học cơng nghệ, nâng cao trình độ lực lượng lao động lĩnh vực nông nghiệp việc khai thác hiệu ĐNN yếu tố mang tính chất định Bởi lẽ: “Đất đai nguồn vốn tiềm ẩn quốc gia” [144], cụ thể hơn, ĐNN yếu tố đầu vào thiếu thay cho sản xuất nông nghiệp mà thiên nhiên ưu ban tặng Nếu đặt so sánh với Israel quốc gia có ngành nơng nghiệp phát triển với đất đai chủ yếu sa mạc khơ cằn, khí hậu khắc nghiệt bắt buộc phải có vốn đầu tư lớn để cải tạo đất sa mạc khơ cằn thành đất canh tác nơng nghiệp kèm theo hệ thống tưới tiêu đại, với quỹ ĐNN tương đối lớn (hơn 27 triệu ha, chiếm 80% diện tích đất tự nhiên nước [8]), đa dạng thổ nhưỡng khí hậu nên thích hợp với canh tác lương thực, công nghiệp, ăn quả, chăn ni, ni trồng thuỷ sản rõ ràng có ưu để phát triển nông nghiệp nhiều Vấn đề mấu chốt để phát huy ưu đòi hỏi phải có sách phù hợp, pháp luật ĐNN phải hoàn thiện để tạo sở vững cho chủ thể yên tâm đầu tư vào nông nghiệp khai thác hết giá trị to lớn ĐNN Ở nước ta, đất đai nói chung ĐNN nói riêng thuộc SHTD Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu Các chủ thể khơng có quyền sở hữu ĐNN mà có QSDĐ thơng qua việc Nhà nước giao đất, cho thuê đất công nhận QSDĐ nhận chuyển QSDĐ theo quy định pháp luật Đây khác biệt, đặc thù Việt Nam so với nhiều quốc gia giới có chế độ sở hữu tư nhân đất đai QSDĐ xác định quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam:“Là loại tài sản hàng hố đặc biệt, khơng phải quyền sở hữu, xác định cụ thể phù hợp với loại đất, đối tượng hình thức giao đất, cho thuê đất” [2] Thể chế hoá quan điểm thành quy định pháp luật để thi hành hiệu thực tế việc không đơn giản Theo đó, cần phải dựa sở lý thuyết khoa học pháp lý vững nhằm nhận diện cách xác chất pháp lý QSDĐ, tạo móng bền chặt cho tồn quy định pháp luật xây dựng hoàn thiện Chỉ có quy định pháp luật QSDĐ triển khai thực tế đảm bảo quyền lợi ích chủ thể khai thác, sử dụng đất đai kinh tế thị trường; giải hài hoà mặt lợi ích mối quan hệ Nhà nước với tư cách đại diện chủ sở hữu với chủ thể có QSDĐ Nếu thiếu vận dụng lý thuyết khoa học pháp lý, chất pháp lý QSDĐ không nhận diện cách xác dù có sửa đổi, bổ sung nhiều lần khó hoàn thiện quy định pháp luật QSDĐ Trong khoa học pháp lý, lý thuyết vật quyền thành tựu tinh hoa nhân loại Nhiều quốc gia có kinh tế phát triển cộng hoà Pháp, cộng hoà Liên bang Đức, Nhật Bản, Liên bang Nga, Bang Quebec (Canada)… vận dụng để xây dựng pháp luật tài sản với tính ổn định cao vận hành hiệu tạo sở vững phát triển kinh tế, ổn định xã hội SHTD đất đai đặc thù nước ta có nghiên cứu cách nghiêm túc, thấu đáo vận dụng lý thuyết vật quyền xây dựng quy định pháp luật QSDĐ yêu cầu nêu chắn thể đảm bảo quyền lợi ích chủ thể khai thác, sử dụng đất đai kinh tế thị trường; giải hài hoà mặt lợi ích mối quan hệ Nhà nước với tư cách đại diện chủ sở hữu với chủ thể có QSDĐ Kể từ đời nay, quy định pháp luật QSDĐ nói chung QSDĐ nơng nghiệp nói riêng sửa đổi, bổ sung nhiều lần theo hướng mở rộng quyền cho chủ thể, mở rộng hạn mức nhận chuyển QSDĐ nông nghiệp cho cá nhân HGĐ, kéo dài thời hạn sử dụng ĐNN nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn kinh tế, xã hội đất nước Sự phát triển ngành nông nghiệp nước ta thời gian qua như: từ chỗ phải nhập lương thực để giải nhu cầu nước trở thành nước xuất lúa gạo hàng đầu giới; kim ngạch xuất sản phẩm từ nông nghiệp cà phê, hồ tiêu, thuỷ sản đạt giá trị nhiều tỷ Đô la Mỹ (USD); sản xuất sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao theo quy trình thực hành sản xuất nơng nghiệp tốt (GAP) minh chứng rõ ràng cho việc sửa đổi, bổ sung có đạt hiệu thực tiễn Tuy nhiên, bối cảnh nay, quy định pháp luật hành QSDĐ nông nghiệp bộc lộ hàng loạt hạn chế, bất cập như: tình trạng manh mún, phân mảnh ĐNN cản trở sản xuất nông nghiệp quy mơ lớn; tình trạng nơng dân bỏ hoang đất trồng lúa ngày tăng gây lãng phí lớn doanh nghiệp lại khơng có đất nơng nghiệp để thực dự án đầu tư; Luật Đất đai năm 2013 nhiều rào cản cho doanh nghiệp nước doanh nghiệp có vốn đầu tư nước tiếp cận, sử dụng ĐNN để thực dự án đầu tư; bảo hộ Nhà nước với quyền lợi ích hợp pháp chủ thể có QSDĐ nơng nghiệp chưa đủ mạnh; giá ĐNN q thấp dẫn đến hàng loạt hệ xấu làm thất thu ngân sách nhà nước, ĐNN trở thành mảnh đất màu mỡ cho cán bộ, cơng chức lợi ích cá nhân mà cấu kết với chủ đầu thu hồi ĐNN bồi thường với mức giá rẻ mạt để thực dự án xây dựng khu đô thị sau chuyển nhượng với chênh lệch giá hàng ngàn lần… Tất hạn chế, bất cập nóng bỏng, khơng khẩn trương giải rào cản lớn cho phát triển nông nghiệp nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn, bất ổn xã hội nước ta thời gian tới Đồng thời, điều dường cho thấy việc sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật QSDĐ QSDĐ nông nghiệp thời gian qua giải vấn đề phát sinh mang tính ngắn hạn mà chưa thật vào chiều sâu, gốc rễ vấn đề nêu Nhận thức tầm quan trọng nông nghiệp giai đoạn công nghiệp hoá, đại hoá đất nước để vươn đến mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” mà Đảng đặt ra; tiềm năng, giá trị to lớn ĐNN chưa khai thác hiệu vướng mắc, bất cập quy định pháp luật hành; tầm quan trọng, hiệu việc vận dụng thành tựu khoa học pháp lý nhân loại giải điểm đặc thù chế độ SHTD đất đai nước ta, nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài “QSDĐ nông nghiệp Việt Nam – Những vấn đề lý luận thực tiễn” làm luận án tiến sĩ luật học Mục đích nghiên cứu Luận án “QSDĐ nơng nghiệp Việt Nam – Những vấn đề lý luận thực tiễn” thực với mục đích nghiên cứu sau đây: - Góp phần bổ sung, hồn thiện sở lý luận sở hữu toàn toàn dân đất đai, QSDĐ QSDĐ nơng nghiệp - Phân tích, đánh giá kết đạt vướng mắc, bất cập tồn quy định pháp luật hành - Đề xuất định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật hành QSDĐ nông nghiệp giải pháp góp phần nâng cao hiệu thi hành quy định pháp luật QSDĐ nông nghiệp thực tiễn Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích nghiên cứu nêu tác giả đặt nhiệm vụ nghiên cứu luận án sau: - Tập trung phân tích, làm rõ chất khái niệm sở hữu toàn dân đất đai, QSDĐ, QSDĐ nơng nghiệp - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến QSDĐ nông nghiệp q trình đời phát triển QSDĐ nơng nghiệp Việt Nam - Phân tích, đánh giá thực trạng quy định pháp luật thực tiễn thi hành QSDĐ nông nghiệp khách thể, chủ thể nội dung quyền - Phân tích làm rõ định hướng hoàn thiện quy định pháp luật đề xuất giải pháp sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật hành QSDĐ nông nghiệp giải pháp cụ thể nhằm góp phần nâng cao hiệu thi hành pháp luật QSDĐ nông nghiệp Phạm vi đối tượng nghiên cứu 4.1 Phạm vi nghiên cứu Với đề tài “QSDĐ nông nghiệp Việt Nam – Những vấn đề lý luận thực tiễn” luận án có phạm vi nghiên cứu sau: - Về phạm vi không gian: Luận án nghiên cứu vấn đề lý luận thực trạng quy định pháp luật QSDĐ nông nghiệp Việt Nam 190 [47] Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo cáo trị Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ IV, 12/1976 [48] Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo cáo trị Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ VI, 12/1986 [49] Đảng Cộng sản Việt Nam Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Văn phòng Trung ương Đảng H NXB Sự thật, 2016 [50] Nguyễn Minh Đoan (2014), Giáo trình lý luận Nhà nước Pháp luật, Nxb Chính trị Quốc gia, tr.24 [51] Đỗ Văn Đại (2016), “Bình luận khoa học điểm BLDS năm 2015”, Nhà xuất Hồng Đức, tr.250 [52] Nguyễn Ngọc Đào (1994), Luật La Mã, Nxb Đại học Quốc gia [53] Hà Đồng (2017), Dân xúc quyền huyện, xã thu hồi đất giá rẻ mạt, Đăng báo Tuổi trẻ online, địa: https://tuoitre.vn/dan-buc-xuc-vichinh-quyen-huyen-xa-thu-hoi-dat-gia-re-mat-20171210090856664.htm, ngày 10/12/2017 [54] Nguyễn Ngọc Điện (2009), Giáo trình Luật La Mã, Nxb Chính trị quốc gia, tr.17 [55] Nguyễn Ngọc Điện (2011), Lợi ích việc xây dựng chế định vật quyền việc thực hoàn thiện hệ thống pháp luật tài sản, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 03/2011, tr.92 [56] Nguyễn Ngọc Điện (2010), Sự cần thiết việc xây dựng chế định vật quyền trái quyền Luật dân sự, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 23/2010, tr.56 [57] Nguyễn Ngọc Điện (2013), Xây dựng lại hệ thống pháp luật bảo đảm nghĩa vụ sở lý thuyết vật quyền trái quyền, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, Số 05/2013, tr.39 [58] Nguyễn Ngọc Điện (2001), Một số vấn đề quyền tài sản hướng hoàn thiện, đăng địa web: https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dan-su/motso-van-de-ve-quyen-tai-san-va-huong-hoan-thien.aspx, ngày 26/9/2010 [59] Nguyễn Ngọc Điện (2005), Cần xây dựng lại khái niệm “Quyền tài sản” luật dân Việt Nam, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, số 04/2005, tr.16-21 [60] Nguyễn Ngọc Điện (2010), Hoàn thiện chế độ pháp lý BĐS khung cảnh hội nhập, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 08/2010, tr.29 [61] Nguyễn Ngọc Điện (2005), Quyền chủ thể, đặc quyền quyền ưu tiên, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 04/2005, tr 17 – 19 191 [62] Nguyễn Ngọc Điện (2011), Những vấn đề bị bỏ quên liên quan đến chế độ sở hữu BLDS năm 2005, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 10/2011, tr 27 Trớch dn t ti liu gc Franỗois Terré Philippe Simler (1992), Droit civil – Les biens, Précis Dalloz, Paris, tr 11 [63] Nguyễn Ngọc Điện & Đinh Xuân Thảo (2013), Đất đai thuộc SHTD phù hợp yêu cầu phát triển, Tạp chí Dân chủ pháp luật, số chuyên đề 03/2013; [64] Nguyễn Ngọc Điện (1999), Nghiên cứu tài sản luật dân Việt Nam, Nxb Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh [65] Nguyễn Ngọc Điện (2004), BLDS Việt Nam: Một cách vận dụng BLDS Napoleon hệ thống pháp lý dựa quyền sở hữu SHTD đất đai, Bài tham luận Hội thảo kỷ niệm 200 năm BLDS Pháp, Hà Nội, 2004 [66] Nguyễn Ngọc Điện (2011), Lợi ích việc xây dựng chế định vật quyền việc hồn thiện hệ thống pháp luật tài sản, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 02+03/2011; [67] Lê Văn Đức (2011), Công tác giải khiếu nại lĩnh vực đất đai, đăng tải http://www.giri.ac.vn/cong-tac-giai-quyet-khieu-nai-trong-linh-vuc-datdai_t104c2744n823tn.aspx?currentpage=1, ngày 09/11/2011 [68] Trương Thanh Đức (2012), Bình luận chế định HGĐ BLDS năm 2005, Bài tham luận Hội thảo quy định chủ thể, giao dịch đại diện BLDS năm 2005: định hướng sửa đổi, bổ sung, tổ chức Hà Nội, 6/2012 [69] Tạ Thị Đoàn (2017), Phát triển nông nghiệp Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Đăng tải Tạp chí Tài điện tử, địa chỉ: http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/phat-trien-nong-nghiep-viet-nam-trongboi-canh-hoi-nhap-kinh-te-quoc-te-129828.html, ngày 30/9/2017 [70] Trường Giang (2019), 55% số 14.452 Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả, Báo Tài nguyên Môi trường điện tử, Đăng tải địa chỉ: https://baotainguyenmoitruong.vn/thoi-su/55-trong-so-14-452-hop-tac-xa-nongnghiep-hoat-dong-hieu-qua-1272115.html, ngày 20/7/2019 [71] Phạm Thị Tuyết Giang (2019), Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp lĩnh vực đầu tư nơng nghiệp – Bất cập hướng hồn thiện, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, Số chuyên đề 5/2019 [72] Trần Thị Thu Hà (2018), Những vấn đề pháp lý đăng ký đất đai Việt Nam nay, Đăng Tạp chí Cơng thương điện tử, địa chỉ: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/nhung-van-de-phap-ly-ve-dang-ky-dat-dai-oviet-nam-hien-nay-57386.htm , ngày 20/11/2018 192 [73] Hồng Hải (2018), Tháo gỡ khó khăn để HTX nơng nghiệp phát triển, Cổng thông tin điện tử Hội Nông dân Việt Nam, Đăng tải địa chỉ: http://www.hoinongdan.org.vn/sitepages/news/1150/67455/thao-go-kho-khan-deho-tro-htx-nong-nghiep-phat-trien, ngày 15/01/2018 [74] Lê Hồng Hạnh (2017), Bản chất pháp lý QSDĐ pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, số 8/2017, tr 23 [75] Lã Thị Anh Hoa (2018), Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử vụ án tham nhũng, chức vụ lĩnh vực đất đai, Đăng trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tối cao, địa chỉ: http://www.vksndtc.gov.vn/tin-chi-tiet-7280 ngày 12/12/2018 118 [76] Việt Hoa (2017), Tại nông dân Tiên Yên “ngại” sổ đỏ ĐNN?, Đăng Báo Quảng Ninh điện tử, địa chỉ: http://baoquangninh.com.vn/kinhte/201710/vi-sao-nong-dan-tien-yen-ngai-nhan-so-do-dat-nong-nghiep-2360394/, ngày 10/11/2017 [77] Nguyễn Quỳnh Hoa (2015), Ứng dụng phương pháp thẩm định giá hàng loạt quản lý nhà nước đất đai, Tạp chí Phát triển & Hội nhập, số 22 (32), Tháng 05-06/2015 [78] Nguyễn Quỳnh Hoa, Nguyễn Thạch (2013), Định giá đất hàng loạt mơ hình hồi quy, Tạp chí Phát triển kinh tế, Số 269, 03/2013 [79] Nguyễn Quỳnh Hoa, Nguyễn Hồng Dương (2015), Xây dựng thẩm định giá đất hàng loạt cho địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Phát triển kinh tế, Số 26 (3), 03/2015 [80] Trần Hữu Hiệp (2019), Cần may lại áo pháp lý cho đất đai, Đăng tải Chuyên trang Đầu tư Tài Việt Nam, địa chỉ: https://vietnamfinance.vn/ts-tran-huu-hiep-can-may-lai-chiec-ao-phap-ly-cho-datdai-20180504224222778.htm, ngày 01/5/2019 [81] Dương Đăng Huệ (2013), SHTD đất đai phù hợp với thực tiễn Việt Nam, Trả lời phóng vấn chương trình Thời Đài truyền hình Việt Nam ngày 07/3/2013 [82] Dương Đăng Huệ (2015), Nên sử dụng khái niệm vật quyền BLDS, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc hội, số 13/2015, tr [83] Hoàng Thị Thuý Hằng (2013), Chế định vật quyền vấn đề sửa đổi phần “Tài sản quyền sở hữu BLDS năm 2005 Việt Nam, Tạp chí Luật học, số 4/2013, tr.19 193 [84] Bùi Thị Thanh Hằng (2016), “Một số vấn đề đáng lưu ý quyền sở hữu quyền khác tài sản BLDS năm 2015”, kỷ yếu tọa đàm “Giới thiệu BLDS 2015” ngày 17/6/2016 Bộ Tư pháp [85] Lương Văn Hinh (Chủ biên) (2003), Giáo trình quy hoạch sử dụng đất đai, Nxb Nông nghiệp, tr.06 [86] Hoàng Văn Huân Trần Thị Xuân Mỹ (2010), Tác động trình nước biển dâng vùng cửa sông, ven biển đồng Nam Bộ định hướng hành động ứng phó, Tuyển tập Khoa học công nghệ 50 năm xây dựng phát triển, Tập 02, tr.44 [87] Việt Hương (2016), Nghệ An: Nông dân bỏ ruộng tràn lan, Đăng Báo Tiền phong điện tử, ngày 12/03/2016, tai địa chỉ: https://www.tienphong.vn/kinh-te/nghe-an-nong-dan-bo-ruong-tran-lan-979871.tpo [88] Trần Quang Huy (2008), Pháp luật hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, Luận án tiến sỹ luật học, Viện Nhà nước Pháp luật [89] Hồ Quang Huy (2017), Suy nghĩ khái niệm QSDĐ Việt Nam, Đăng Website Bộ Tư pháp www.moj.gov.vn, ngày 03/7/2017 [90] Trần Quang Huy (2017), Khái niệm, phân loại nhóm ĐNN chủ thể sử dụng ĐNN, Tạp chí Luật học, số 03/2017, tr.63 81 [91] Đào Xuân Học (2010), Thuỷ lợi Việt Nam, thành tựu thách thức phát triển, Đăng tải Website Hội Đập lớn Phát triển nguồn nước Việt Nam, địa chỉ: http://www.vncold.vn/Web/Content.aspx?distid=2256, ngày 30/3/2010 104 [92] Thế Hưng (2018), Địa phương thuê đất dân 20 năm cho doanh nghiệp thuê lại, Đăng Báo Dân trí điện tử, địa chỉ: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/dia-phuong-thue-dat-cua-dan-20-nam-roi-chodoanh-nghiep-thue-lai-20181030120010815.htm, ngày 30/10/2018 173 [93] Nguyễn Thị Mai Hương (2017), Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi (FDI) vào ngành nơng nghiệp Việt Nam nay: thực trạng giải pháp, Tạp chí Khoa học Công nghệ Lâm nghiệp, số 03/2017 [94] Trần Trọng Hùng (1998), Chuyển nhượng QSDĐ – Những vấn đề lý luận thực tiễn, Luận văn thạc sĩ luật học, Đại học Luật Hà Nội [95] Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành (2018), Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ Thủ tục hành năm 2018 (Chỉ số APCI), Hà Nội 180 [96] Trần Thị Thanh Hợp (2010), Những vấn đề pháp lý hoạt động cho thuê đất nhà nước, Luận văn thạc sĩ luật học, Đại học Luật Hà Nội 194 [97] Institute for Brand and Competitiveness satrategy, Vietnam Business Monitor (2017), Báo cáo trồng trọt Việt Nam năm 2017, Đăng tải địa chỉ: http://vibiz.vn/upload/17604/20180503/BaO_CaO_NGaNH_TRoNG_TRoT_TaI_V IeT_NAM_NaM_2017 1_.pdf [98] Irish Aid, Uỷ ban Dân tộc, UNDP (2017), Tổng quan thực trạng kinh tế xã hội 53 dân tộc thiểu số, Hà Nội, 5/2017, tr.43 [99] Jina Architects (2015), Về nguy biến đổi khí hậu Việt Nam, Tạp chí Kiến trúc, Số 09/2015, tr.19 [100] Nguyễn Đình Kháng (2013), Cơ sở lý luận thực tiễn chế độ SHTD đất đai Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, số 11/2013; [101] Đơng Kiểm (2015), Vì người dân từ chối nhận sổ đỏ?, Đăng Báo Bình Phước online, địa chỉ: http://baobinhphuoc.com.vn/Content/vi-saonguoi-dan-tu-choi-so-do-38321, ngày 29/01/2015 114 [102] Trương Đắc Linh (2012), Những bất cập từ vụ cưỡng chế thu hồi đất Tiên Lãng vấn đề sửa đổi hiến pháp, pháp luật quyền địa phương, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 01/2012 [103] Hoài Lam (2018), Bất cập thu hồi đất: Giá đền bù xa giá thị trường, đăng tải báo Người lao động điện tử, địa chỉ: https://nld.com.vn/thitruong-nha-dat/bat-cap-thu-hoi-dat-gia-den-bu-qua-xa-gia-thi-truong20180828105537278.htm, ngày 28/8/2018 [104] Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (2018), Thống kê hoạt động phát triển hợp tác xã theo khu vực hoạt động, Đăng tải Website Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, địa chỉ: http://www.vca.org.vn/thong-ke/thanh-vien/17910tinh-hinh-phat-trien-htx-theo-khu-vuc.html, ngày 16/01/2018 [105] Trường Lưu (2016), Tự thoả thuận lấy đất kinh doanh: Doanh nghiệp “kêu trời” dân đòi giá cao, đăng tải báo Pháp luật Việt Nam, địa chỉ: http://baophapluat.vn/thi-truong/tu-thoa-thuan-lay-dat-kinh-doanh-doanh-nghiepkeu-troi-vi-dan-doi-gia-cao-267256.html, ngày 26/3/2016 [106] Nguyễn Bá Long (2019), Đổi LĐĐ: Kỳ II – Đổi vấn đề phân loại đất , đăng tải VietnamBiz địa chỉ: https://vietnambiz.vn/doi-moi-luatdat-dai-ky-ii-doi-moi-van-de-phan-loai-dat-119799.htm, ngày 11/2/2019 [107] Ngọc Lâm (2019), Một năm doanh nghiệp tiếp tra …138 lần, đăng Báo Tiền phong điện tử, địa chỉ: https://www.tienphong.vn/kinhte/mot-nam-doanh-nghiep-tiep-thanh-tra-138-lan-1427458.tpo, ngày 12/6/2019 195 [108] Vũ Văn Mẫu (1961), Dân luật khái luận, Nxb Bộ giáo dục quốc gia, tr 337 [109] Vũ Văn Mễ (2014), LĐĐ năm 2013: Cơ hội cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tỉnh Hồ Bình, Đăk Lăk, Đăk Nông Hà Nội 10/2014 Tr.11 [110] Nguyễn Ngọc Minh (2016), Pháp luật quyền nghĩa vụ tổ chức kinh tế sử dụng đất, Luận án tiến sĩ luật học, tr.55 [111] Tuyết Hùng Ngọc Khánh Vinh (2018), Sử dụng hiệu đất trồng lúa đồng sông Hồng (Kỳ 1), Đăng Báo Nhân dân điện tử, ngày 13/9/2018, địa chỉ: http://nhandan.com.vn/kinhte/thoi_su/item/37600502-sudung-hieu-qua-dat-trong-lua-o-dong-bang-song-hong-ky-1.html [112] Ngân hàng giới (2016), Báo cáo phát triển Việt Nam 2016, Chuyển đổi nông nghiệp Việt Nam: tăng giá trị, giảm đầu vào, Nxb Hồng Đức, 04/2016, tr.34 [113] Ngân hàng giới (2011), Báo cáo thu hồi đất bắt buộc chuyển đổi đất đai tự nguyện Việt Nam: Cách tiếp cận khái niệm, định giá đất chế giải khiếu nại, Hà Nội [114] Ngân hàng giới (2012), Báo cáo Sửa đổi LĐĐ hướng đến phát triển bền vững Việt Nam: Tóm tắt khuyến nghị sách cấp thiết từ nghiên cứu Ngân hàng Thế giới, Hà Nội [115] Ngân hàng giới (2011), Cơ chế nhà nước thu hồi đất chuyển dịch đất đai tự nguyện Việt Nam: Phương pháp tiếp cận, định giá đất giải khiếu nại dân, Hà Nội, 2011 [116] Ngân hàng giới (2017), Tổng quan ô nhiễm Nông nghiệp Việt Nam: Ngành trồng trọt, Washington, D.C, tr.33 [117] Ngân hàng giới (2019), Tổng quan Việt Nam, đăng tải tại: https://www.worldbank.org/vi/country/vietnam/overview, ngày 24/10/2019 [118] Quỳnh Như (2018), Khó khăn xử lý sai phạm đất Phú Quốc, đăng báo điện tử VTV News, địa chỉ: https://vtv.vn/kinh-te/kho-khan-xu-ly-saipham-dat-tai-phu-quoc-20180705160102712.htm, ngày 05/7/2018 [119] Nguyễn Bá Ngải (2016), Thi hành Luật Bảo vệ Phát triển rừng 2004 định hướng sửa đổi Luật, Bài tham luận Hội thảo Quốc gia Dự thảo Luật Bảo vệ Phát triển rừng, tổ chức Hà Nội, ngày 16/12/2016, tr.22 [120] Phạm Duy Nghĩa (2012), Vụ án Đồn Văn Vươn – Một góc nhìn từ sinh hoạt báo chí truyền thơng Việt Nam, Tài liệu mơn học Quản trị nhà nước, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 196 [121] Nguyễn Quốc Nghi, Lê Thị Diệu Hiền (2014), Rủi ro thị trường sản xuất nông nghiệp nông hộ đồng sơng Cửu Long, Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, số 33/2014, tr.39 [122] Nguyễn Thị Dương Nga (2012), Phát triển doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam, Tạp chí Tài điện tử, đăng tải địa chỉ: http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/phat-trien-doanh-nghiep-nong-nghiepo-viet-nam-128583.html, ngày 28/8/2017 176 [123] Sỹ Hồng Nam (2007), Quyền tài sản – Một loại tài sản theo pháp luật dân Việt Nam, Luận văn thạc sĩ luật học, Khoa Luật – ĐHQG Hà Nội [124] Sỹ Hồng Nam (2016), Pháp luật góp vốn QSDĐ, Luận án tiến sĩ luật học, tr.26 [125] Phạm Duy Nghĩa (2004), Chuyên khảo Luật Kinh tế, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.54 [126] Phạm Hữu Nghị (2005), Vai trò Nhà nước việc thực quyền SHTD đất đai, Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 01/2005 [127] Nhóm Nghiên cứu Kinh tế Phát triển (DERG), Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), Trung tâm Tư vấn Chính sách Nơng nghiệp (CAP), Viện Chính sách Chiến lược phát triển Nơng nghiệp Nơng thơn (IPSARD) (2013), Báo cáo phân tích yếu tố ảnh hưởng tới phân mảnh ruộng đât tác động Việt Nam, 2013, tr.03 [128] Nguyễn Thị Nga (2011), Những tồn tại, vướng mắc phát sinh trình áp dụng phương thức bồi thường Nhà nước thu hồi đất, Tạp chí Luật học, số 05/011 [129] Morishima (2010) Phát biểu Hội thảo khoa học “Báo cáo kết toạ đàm vấn đề cần sửa đổi, bổ sung BLDS năm 2005” Vụ pháp luật Dân - Kinh tế Bộ Tư pháp tổ chức ngày 05/9/2010 [130] Nguyễn Minh Oanh (chủ biên) (2018), Vật quyền pháp luật dân Việt Nam đại, sách chuyên khảo, Nxb Công an nhân dân, tr.337 [131] Quang Phong (2018), Ai chủ nhân cơng trình “xẻ thịt” rừng Sóc Sơn?, Đăng báo điện tử Dân trí, địa chỉ: https://dantri.com.vn/xahoi/ai-la-chu-nhan-cua-nhung-cong-trinh-xe-thit-rung-soc-son20181019144054543.htm, ngày 19/10/2018 [132] Trịnh Khánh Phong (1975), Tìm hiểu Dân luật Việt Nam, Nxb Phổ Thông, tr.26 197 [133] Tơ Đình Phúc, Phan Đình Nhã, Phạm Quang Tú, Đỗ Duy Khôi (2013), Mâu thuẫn đất đai công ty lâm nghiệp người dân địa phương, Hà Nội, 02/2013 [134] Nguyễn Phương (2018), Vị Xuyên đẩy mạnh giao đất, giao rừng, tạo sinh kế cho người dân, Đăng Báo Hà Giang online, địa chỉ: http://baohagiang.vn/kinh-te/201801/vi-xuyen-day-manh-giao-dat-giao-rung-taosinh-ke-cho-nguoi-dan-718440/, ngày 19/01/2018 [135] Kim Phụng (2018), Báo động: Khai man giá mua bán nhà, đất, Đăng Báo điện tử Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: https://plo.vn/thoisu/bao-dong-khai-man-gia-mua-ban-nha-dat-784855.html, ngày 30/7/2018 [136] PV (2017), Nhiều bất cập định giá đất, Đăng Báo Giáo dục online, địa chỉ: https://www.giaoduc.edu.vn/nhieu-bat-cap-trong-dinh-giadat.htm, ngày 20/4/2017 [137] PV/VOV- Miền Trung (2019), Cán sợ sai khơng dám làm, trì hỗn phát triển thành phố, Đăng Báo điện tử Đài tiếng nói Việt Nam, địa chỉ: https://vov.vn/xa-hoi/can-bo-so-sai-khong-dam-lam-tri-hoan-su-phat-triencua-thanh-pho-909538.vov, ngày 15/5/2019 178 [138] Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam (VCCI), Cơ quan Hợp tác Phát triển Hoa Kỳ (USAID) (2019), Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018 (PCI 2018): Đánh giá chất lượng điều hành kinh tế để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, Hà Nội [139] Vũ Văn Phúc (2013), SHTD đất đai: Tất yếu lịch sử điều kiện nước ta nay, Tạp chí Cộng sản, số 05/2013 [140] Quốc hội (2007), Nghị số 07/2007/QH12 ngày 12/11/2007 kế hoạch phát triển kinh tế năm 2008 [141] Đặng Anh Quân (2011), Hệ thống đăng ký đất đai theo pháp luật Việt Nam Thuỵ Điển, Luận án tiến sĩ luật học, Khoa Luật Đại học Lund (Thuỵ Điển) Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, tr.245 127 [142] Nhan Sinh (2017), Hiệu từ giao đất, giao rừng cho cộng đồng HGĐ Hòa Bình, Đăng Báo ảnh Dân tộc miền núi, địa chỉ: http://dantocmiennui.vn/xa-hoi/hieu-qua-tu-giao-dat-giao-rung-cho-cong-dong-vaho-gia-dinh-o-hoa-binh/152412.html, ngày 25/08/2017 [143] Trương Tấn Sang (2018), Đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng đất đai nay, Đăng Tạp chí Tuyên giáo điện tử, địa chỉ: http://tuyengiao.vn/dien-dan/van-de-quan-tam/day-manh-dau-tranh-ngan- 198 chan-day-lui-tinh-trang-tham-nhung-dat-dai-hien-nay-117177, ngày 09/12/2018 119 [144] Hernando de Soto (2015), Bí ẩn vốn - Vì chủ nghĩa tư thành cơng phương Tây, thất bại nơi khác, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, tr.175 [145] Lưu Quốc Thái (2016), Những vấn đề pháp lý thị trường QSDĐ Việt Nam, Nxb Hồng Đức, tr.28 [146] Nguyễn Quang Tuyến (2016), Vài suy nghĩ SHTD đất đai, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, số 01/2016 [147] Nguyễn Quang Tuyến, Nguyễn Ngọc Minh, Hoàn thiện quy định LĐĐ năm 2003 thời hạn sử dụng ĐNN, Tạp chí Luật học số tháng 9/2012 [148] Nguyễn Quang Tuyến, Hà Văn Hoà (2016), Cấu trúc SHTD đất đai vấn đề giám sát quyền đại diện chủ sở hữu đất đai Việt Nam, Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 06/2016 [149] Nguyễn Quang Tuyến (2010), Bàn quyền nghĩa vụ người sử dụng đất, Bài tham luận Hội thảo khoa học: Quản lý đất đai thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hoá, Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức Hà Nội, 10/2010 [150] Nguyễn Quang Tuyến (2004), Bàn thêm quy định chấp QSDĐ, Tạp chí Luật học, số 05/2004 [151] Nguyễn Trọng Tuấn (2010), Kinh nghiệm quản lý đất đai số nước giới vấn đề Việt Nam, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, số 03/2010 [152] Nguyễn Thuỳ Trang (2017), Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ theo pháp luật hành Việt Nam, Luận án tiến sĩ luật học, Trường đại học Luật Hà Nội, tr.31 [153] Đỗ Xuân Trọng (2013), Quá trình hình thành, phát triển nội dung quản lý nước định giá đất, Tạp chí Luật học, số Đặc san tháng 11/2014 [154] Hoàng Thị Biên Thùy (2013), Một số vấn đề thu hồi đất theo dự thảo LĐĐ sửa đổi, Tạp chí Khoa học pháp lý số đặc san 01/2013 [155] Bùi Ngọc Thanh (2017), Bất cập giá đất LĐĐ năm 2013, Đăng báo điện tử Đại Biểu nhân dân, địa chỉ: http://www.daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=76&NewsId=400332, ngày 31/12/2017 199 [156] Lê Đức Thịnh (2017), Phát biểu “Diễn đàn Nông nghiệp mùa xuân 2017”, tổ chức Hà Nội, ngày 28/3/2017 [157] Tổng cục Thống kê (2018), Tổng quan tình hình Kinh tế- xã hội Việt Nam năm 2018, đăng tải Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thống kê, địa chỉ: https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=382&idmid=2&ItemID=19041, ngày 28/12/2018 [158] Tổng cục Thống kê (2018), Báo cáo: Bộ tiêu chủ yếu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp nước địa phương năm 2017 giai đoạn 2010-2017, Đăng tải Website Tổng cục Thống kê, địa chỉ: https://www.gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=382&ItemID=18970, ngày 13/10/2018 [159] Tổng cục Thống kê (2017), Thơng cáo báo chí kết sơ Tổng điều tra Kinh tế năm 2017, Đăng tải website Tổng cục Thống kê, địa chỉ: https://www.gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=382&ItemID=18686, ngày 19/01/2018 [160] Tổng cục Thống kê (2016), Thông cáo báo chí kết thức Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp Thuỷ sản năm 2016, Đăng tải Website Tổng cục Thống Kê, địa chỉ: http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=421&idmid=&ItemID=18591 [161] Trường Đại học Luật Hà Nội (2016), Giáo trình lý luận Nhà nước Pháp luật, Nxb Tư pháp, tr.189 [162] Phan Tất (2017), Vận động đồng bào dân tộc trả lại đất rừng lấn chiếm, đăng Báo Lâm Đồng online, địa chỉ: http://baolamdong.vn/phapluat/201711/cong-an-thanh-pho-da-lat-van-dong-dongbao-dan-toc-tra-lai-dat-rung-lan-chiem-2861723/, ngày 23/11/2017 [163] Phạm Tất Thắng (2017), Một số vấn đề phát triển hợp tác xã giai đoạn nay, Tạp chí Cộng sản, Đăng địa chỉ: http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/kinh-te/2017/48585/Mot-so-van-de-phattrien-hop-tac-xa-trong-giai-doan.aspx, ngày 22/12/2017 [164] Thanh Tâm (2018), Làm để FDI “đổ” vào nông nghiệp nhiều hơn?, Đăng Báo Kinh tế nông thông điện tử, địa chỉ: http://kinhtenongthon.vn/lam-gi-de-fdi-do-vao-nong-nghiep-nhieu-honpost21174.html, ngày 03/8/2018 [165] Nguyễn Thị Thanh Tâm (2017), Báo cáo ngành đường: Đổi để phát triển, Đăng tải địa chỉ: https://www.ac.com.vn/upload/FPTS_Sugar%20Industry%20Report%20_July%202017.pdf 200 [166] Thủ tướng phủ (1999), Chỉ thị số 18/1999/CT-TTg 01 tháng năm 1999 số biện pháp đẩy mạnh việc hoàn thành cấp Giấy chứng nhận QSDĐ nông nghiệp, lâm nghiệp, đất nơng thơn vào năm 2000 [167] Vũ Đình Trung (2017), Huyện “tồn kho” hàng chục ngàn sổ đỏ, Đăng Báo Nông nghiệp Việt Nam điện tử, địa chỉ: https://nongnghiep.vn/huyenton-kho-hang-chuc-ngan-so-do-post205446.html, ngày 27/10/2017 [168] Trung tâm Nghiên cứu phát triển Hỗ trợ cộng đồng (CECODES), Trung tâm Nghiên cứu khoa học Đào tạo cán Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (VFF-CRT), Cơng ty Phân tích Thời gian thực Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) (2019), Chỉ số Hiệu Quản trị Hành cơng cấp tỉnh Việt Nam (PAPI) 2018: Đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn người dân, Hà Nội, 3/2019 [169] Thủ tướng Chính Phủ (2011), Chiến lược quốc gia biến đổi khí hậu, Ban hành kèm theo Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 05/12/2011 Thủ tướng Chính phủ [170] Thành Trung Hồng Tùng (2017), Thí điểm chế tích tụ đất đai: Bảo đảm hài hồ lợi ích, Đăng Báo Bnews điện tử, địa chỉ: https://bnews.vn/thi-diem-co-che-tich-tu-dat-dai-bao-dam-hai-hoa-loi-ich/61914.html, ngày 15/10/2017 [171] Trần Quốc Toản (chủ biên) (2013), Đổi quan hệ sở hữu đất đai – Lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia [172] Lê Văn Tứ (1997), QSDĐ – Một khái niệm pháp lý, khái niệm kinh tế, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, số 9/1997 [173] Trường Đại học Luật Hà Nội (2006), Tài sản pháp luật dân Việt Nam - vấn đề lý luận thực tiễn, Đề tài NCKH cấp Trường [174] Nguyễn Thuỳ Trang (2016), QSDĐ – Một số quan điểm tiếp cận đề xuất hướng giải khoa học pháp lý Việt Nam, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 04/2016 [175] Tổ chức Oxfam (2013), Báo cáo tham vấn cộng đồng góp ý kiến Dự thảo LĐĐ năm 2003 sửa đổi Hà Nội [176] Phạm Thị Thuỷ (2014), Pháp luật bồi thường nhà nước thu hồi ĐNN, Luận án tiến sỹ luật học, Đại học Luật Hà Nội [177] Ngô Thu Trang, Bùi Anh Vũ (2017), Tích tụ, tập trung đất đai Việt Nam bối cảnh nay, đăng tải địa chỉ: 201 http://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=2260, ngày 11/12/2017 [178] Nguyễn Minh Tuấn (2013), Chế độ SHTD đất đai – Một vấn đề kiên thực hiện, Tạp chí Cộng sản, Số 04/2013 [179] UBND tỉnh Đăk Nơng (2017), Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường kết thực Chỉ thị số 11/CTTTg ngày 04/4/2016 Thủ tướng Chính phủ, ngày 11/5/2017 [180] UBND huyện Hiệp Hoà (2016), Kết luận số 60/KL-UBND nội dung tố cáo người dân cán thôn Cẩm Trung, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hoà, ngày 11/01/2016 [181] UBND huyện Ân Thi (2016), Kết luận số 01/KL – UBND việc xác minh nội dung tố cáo, ngày 05/2/2016 [182] UBND huyện Sóc Sơn (2014), Kết luận số 1683/KL-UBND kết luận nội dung tố cáo lãnh đạo UBND xã Quang Tiến Tiểu ban dồn điền đổi Bắc Thượng sau buổi đối thoại ngày 10/4/2014 với công dân thôn Bắc Thượng số sai phạm thực dồn điền đổi thửa, ngày 07/11/2014 [183] UBND thành phố Hà Nội (2014), Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ban hành quy định giá loại đất địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019, ngày 29/12/2014 [184] UBND thành phố Hồ Chí Minh (2014), Quyết định số 96/2014/QĐUBND ban hành quy định giá loại đất địa bàn thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019, ngày 31/12/2014 [185] UBND tỉnh Đăk Nông (2014), Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND việc quy định bảng giá loại đất địa bàn tỉnh Đăk Nông giai đoạn 20152019, ngày 36/12/2014 [186] Uỷ ban thường vụ quốc hội (2012), Nghị số 539/NQUBTVQH13 kết việc thực sách, pháp luật đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, ngày 30/12/2012 [187] UBND tỉnh Đăk Lăk (2018), Báo cáo số 190 BC-UBND thực trạng quản lý, sử dụng đất nông, lâm nghiệp địa bàn tỉnh, ngày 27/7/2018 [188] UBND tỉnh Đăk Nơng (2017), Báo cáo số 251 BC-UBND tình hình quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường kết thực Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 Thủ tướng Chính phủ, ngày 11/5/2017 202 [189] Uỷ ban thường vụ quốc hội (2012), Báo cáo kết qủa giám sát việc thực sách, pháp luật đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, ngày 16/10/2012 [190] Đức Văn (2018), Hơn 70.000 sổ đỏ “ế” dân khơng chịu nhận, Đăng Báo Dân trí điện tử, địa chỉ: https://dantri.com.vn/xa-hoi/hon-70000-sodo-e-vi-dan-khong-chiu-nhan-20180726205728809.htm [191] Phan Thị Vân (2012), So sánh pháp luật đăng ký bất động sản Việt Nam Cộng hoà Liên bang Đức, Luận văn thạc sĩ luật học, Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội [192] H.Vũ (2019), Bộ Cơng an: có 12,5 triệu người cấp mã số định danh cá nhân, Đăng tải Báo Giao thông điện tử, địa chỉ: https://www.baogiaothong.vn/bo-cong-an-da-co-125-trieu-nguoi-duoc-cap-ma-sodinh-danh-ca-nhan-d409639.html, ngày 30/01/2019 [193] Viện Khoa học pháp lý (2008), Hoàn thiện pháp luật hình thức sở hữu kinh tế thị trường nước ta, Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Hà Nội tr 35 [194] Viện Ngôn ngữ học, Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, tr.1106 [195] Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), Viện Chính sách Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD), Viện Khoa học Lao động Xã hội (ILSSA, Nhóm nghiên cứu Kinh tế Phát triển (DERG) (2015), Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam: Kết điều tra HGĐ nông thôn năm 2014 12 tỉnh, Nxb Hồng Đức [196] Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật Phát triển (2013), Hồ giải tranh chấp đất đai Việt Nam: Phân tích pháp luật hành, thực tiễn khuyến nghị cho cải cách, Hà Nội [197] Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp (2018), Nhận diện lý thuyết vật quyền vấn đề áp dụng Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, tr.83 [198] Viện nghiên cứu lập pháp (2012), Chế định sở hữu đất đai việc hoàn thiện pháp luật sở hữu đất đai Việt Nam - vấn đề lý luận thực tiễn, Đề tài NCKH cấp Bộ [199] Viện Khoa học pháp lý (2008), Hoàn thiện pháp luật hình thức sở hữu kinh tế thị trường nước ta, Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Hà Nội 203 [200] Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật Phát triển (2013), Hoà giải tranh chấp đất đai Việt Nam: Phân tích pháp luật hành, thực tiễn khuyến nghị cho cải cách, Hà Nội [201] Đặng Hùng Võ, Nguyễn Văn Thắng (2013), Báo cáo cải thiện quản trị đất đai Việt Nam, tr.48 [202] Đặng Hùng Võ (2017), Bài 3: Mơ hình quan hệ sản xuất nông nghiệp phù hợp?, Đăng Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam, ngày 17/03/2017, địa chỉ: http://dangcongsan.vn/preview/newid/430460.html [203] Đặng Hùng Võ (2015), Bỏ hạn điền nông nghiệp? Đăng tải Cổng thông tin điện tử Viện Kinh tế Quản lý Thuỷ lợi, địa chỉ: https://www.iwem.gov.vn/vn/bo-han-dien-trong-nong-nghiep-_423.html, ngày 01/12/2015 [204] Vũ Thị Hồng Yến (2015), Mối quan hệ tài sản, vật QTS pháp luật dân Việt Nam hành hướng sửa đổi BLDS năm 2005, Tạp chí Luật học, số 8/2015, tr.68 [205] Vũ Thị Hồng Yến (2017), Tài sản chấp xử lý tài sản chấp theo quy định BLDS năm 2015, Nxb Chính trị Quốc gia, tr.22 [206] Vũ Thị Hồng Yến (2015), Áp dụng nguyên tắc vật quyền nhằm khắc phục hạn chế chế định tài sản quyền sở hữu BLDS, Tạp chí Luật học, số đặc biệt – Góp ý hồn thiện dự thảo BLDS (sửa đổi), năm 2015; II.Tài liệu tiếng Anh [207] Byron Shibata (2002), Land-Use Law in the United States and Japan: A Fundamental Overview and Comparative Analysis, Nxb Washington University Journal of Law & Policy, Tập 10 [208] Daley Catherine Kutzman (2016), This Land is Your Land: Property rights and land use in Mexico and Vietnam, Nxb University of California [209] Elisabeth Wickeri and Anil Kalhan (2010), Land Rights Issues in International Human Rights Law, Malaysian Journal on Human Rights, Vol.4, No.10, 2010 [210] Gregory S.Alexander (2003), Property as a Fundamental Constitutional Right? The German Example, Cornell Law Faculty Working Papers [211] James Hadley (1902), Introduction to Roman law in twelve academical lectures, Nxb D Apple & Co 204 [212] Jerold S.Kayden (2000), National Land-Use Planning in America: Something Whose Time Has Never Come, Nxb Washington University Journal of Law & Policy, Tập 03 [213] Krasil'nikov, N.A (1958), Vi sinh vật đất thực vật cao hơn, Thư viện trực tuyến Soil & Health, địa website: www.Soilandhealth.org [214] Kaitlin Hansen (2013), Land Law, Land Rights, and Land Reform in Vietnam: A Deeper Look into “Land Grabbing” for Public and Private Development (LĐĐ, quyền với đất đai cải cách đất đai Việt Nam: Một góc nhìn sâu thu hồi đất cho phát triển công cộng tư nhân), SIT Graduate Institute/SIT Study Abroad, SIT Digital Collections [215] Lynton K Caldwell (1974), “Right of ownership or right of use? The need for a new conceptual basis for land use policy, William & Mary Law Review, số 4/15, 1974 [216] Martin Ravallion vs Dominique Van De Walle (2008), Land in transition: Reform and Poverty in Rural Vietnam (Chuyển đổi đất đai: Những cải cách tình trạng nghèo đói nơng thơn Việt Nam), Nxb Palgrave Macmillan [217] Penny Abbott and Jill Stanford (2006), Vietnam Land Administration Project (Dự án quản lý nhà nước đất đai Việt Nam), Nxb Department of Geomatics The University of Melboure [218] Peter Narh (2016), Land Sector Reforms in Ghana, Kenya and Vietnam: A Comparative Analysis of Their Effectiveness, Journal of Land, Tập 5, vấn đề [219] Richard Van Derostyne (2013), The economic impact of land use right in rural in Vietnam, Nxb Naval War College ... chọn đề tài “QSDĐ nông nghiệp Việt Nam – Những vấn đề lý luận thực tiễn” làm luận án tiến sĩ luật học Mục đích nghiên cứu Luận án “QSDĐ nông nghiệp Việt Nam – Những vấn đề lý luận thực tiễn” thực... Những đóng góp Luận án Luận án “QSDĐ nơng nghiệp Việt Nam – Những vấn đề lý luận thực tiễn” thực dự kiến có đóng góp sau đây: - Làm rõ đời QSDĐ hệ thống pháp luật Việt Nam sáng tạo pháp lý nhằm... nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu luận án kết luận tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án - Chương 2: Luận án sử dụng phương pháp phân tích, so sánh, đánh giá, tổng hợp, khái quát, diễn
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyền sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn (Luận án tiến sĩ), Quyền sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn