Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ)

197 1 0
  • Loading ...
1/197 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2020, 17:00

Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ)Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ)Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ)Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ)Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ)Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ)Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ)Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ)Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ)Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ)Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ)Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN QUỲNH LIÊN HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SỐT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SỸ LUẬT HỌC HÀ NỘI, 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN QUỲNH LIÊN HỒN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SỐT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SỸ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Mã số: Luật Hiến pháp Luật Hành 62380102 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Văn Quang TS Nguyễn Thị Kim Thoa HÀ NỘI, 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập cá nhân Các tài liệu, số liệu trình bày Luận án trung thực, trích dẫn nguồn đầy đủ Những kết luận khoa học mang tính Luận án chưa cơng bố cơng trình khác TÁC GIẢ LUẬN ÁN ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN STT Từ viết tắt Nghĩa đầy đủ QĐHC Quyết định hành XHCN Xã hội chủ nghĩa QPPL Quy phạm pháp luật CQNN Cơ quan nhà nước VBQPPL Văn quy phạm pháp luật iii MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết Đề tài Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Luận án .3 2.1 Mục đích Luận án 2.2 Nhiệm vụ Luận án Đối tượng phạm vi nghiên cứu Luận án 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu 4 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 5 Những đóng góp khoa học luận án 6 Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án .7 Kết cấu Luận án Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 Các cơng trình nghiên cứu nước .8 1.1.1 Nhóm cơng trình liên quan đến định hành ban hành định hành 1.1.2 Nhóm cơng trình liên quan đến kiểm sốt ban hành định hành pháp luật kiểm sốt ban hành định hành .14 1.2 Các công trình nghiên cứu ngồi nước 15 1.3 Một số nhận xét kết cơng trình nghiên cứu liên quan đến Đề tài vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu Luận án 18 1.3.1 Nhận xét tổng quan .18 1.3.2 Những nội dung nghiên cứu sáng tỏ luận án kế thừa, phát triển nghiên cứu đề tài 19 1.3.3 Những vấn đề liên quan đến đề tài luận án chưa giải thấu đáo chưa đặt cơng trình nghiên cứu cơng bố 20 1.3.4 Những vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu luận án .21 1.4 Giả thuyết nghiên cứu 23 1.4.1 Lý thuyết nghiên cứu 23 iv 1.4.2 Các giả thuyết nghiên cứu 23 Câu hỏi nghiên cứu 25 KẾT LUẬN CHƯƠNG 27 Chương .28 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SỐT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH 28 2.1 Nhận thức chung định hành ban hành định hành 28 2.1.1 Về định hành 28 2.1.2 Về ban hành định hành 33 2.2 Khái niệm, đặc điểm, phương thức tiêu chí kiểm sốt ban hành định hành 34 2.2.1 Khái niệm kiểm sốt ban hành định hành .34 2.2.2 Đặc điểm kiểm soát ban hành định hành 37 2.2.3 Các phương thức kiểm soát ban hành định hành 40 2.2.4 Tiêu chí kiểm sốt ban hành QĐHC 42 2.3 Khái niệm, đặc điểm, nội dung tiêu chí đánh giá mức độ hồn thiện pháp luật kiểm sốt ban hành định hành 52 2.3.1 Khái niệm pháp luật kiểm soát ban hành định hành 52 2.3.2 Đặc điểm pháp luật kiểm soát ban hành định hành 54 2.3.3 Nội dung pháp luật kiểm soát ban hành định hành 56 2.3.4 Tiêu chí đánh giá mức độ hồn thiện pháp luật kiểm sốt ban hành định hành Việt Nam 61 2.4 Kiểm soát ban hành định hành theo pháp luật số quốc gia giới học kinh nghiệm cho Việt Nam .69 2.4.1 Pháp luật kiểm soát ban hành định hành số quốc gia giới 69 2.4.2 Những giá trị tham khảo cho Việt Nam q trình hồn thiện pháp luật kiểm soát ban hành định hành .81 KẾT LUẬN CHƯƠNG 84 Chương .86 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SỐT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 86 v 3.1 Thực trạng quy định pháp luật kiểm soát ban hành định hành theo nhóm lĩnh vực 86 3.1.1 Nhóm quy định chủ thể kiểm sốt ban hành định hành 86 3.1.2 Nhóm quy định tiêu chí kiểm sốt tính hợp pháp, tính hợp lý định hành 88 3.1.3 Nhóm quy định thủ tục kiểm soát ban hành QĐHC .108 3.1.4 Nhóm quy định xử lý kết kiểm soát ban hành định hành 115 3.1.5 Nhóm quy định kiểm soát xử lý kết kiểm soát ban hành định hành bất hợp pháp 117 3.1.6 Nhóm quy định trách nhiệm chủ thể kiểm soát ban hành định hành 119 3.2 Đánh giá chung thực trạng pháp luật kiểm soát ban hành định hành .119 3.2.1 Những kết đạt .119 3.2.2 Những điểm hạn chế 124 KẾT LUẬN CHƯƠNG 134 Chương .135 QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SỐT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM .135 4.1 Quan điểm hồn thiện pháp luật kiểm sốt ban hành định hành 135 4.1.1 Thể chế hóa đầy đủ quan điểm, đường lối, chủ trương Đảng Nhà nước cải cách hành chính, xây dựng hành sạch, hiệu quả, chuyên nghiệp 135 4.1.2 Cụ thể hóa quy định Hiến pháp năm 2013 kiểm soát quyền lực nhà nước, bảo đảm quyền tham gia quản lý Nhà nước xã hội cơng dân; có chế hợp lý để quan, tổ chức, cá nhân kiểm soát việc ban hành định hành 137 4.1.3 Tạo lập khn khổ pháp lý chung cho việc kiểm sốt ban hành định hành bảo đảm đồng bộ, quán quy định pháp luật kiểm sốt ban hành định hành 138 4.1.4 Thiết lập nguyên tắc biện pháp bảo đảm công khai, minh bạch hoạt động quản lý nhà nước, tăng cường trách nhiệm giải trình quan Nhà nước việc ban hành định hành 139 vi 4.1.5 Bảo đảm tính thống nhất, đồng hệ thống pháp luật theo yêu cầu xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, phù hợp với điều kiện cụ thể Việt Nam bối cảnh hội nhập quốc tế .141 4.2 Các giải pháp chung .141 4.2.1 Thực nghiên cứu tồn diện kiểm sốt ban hành định hành 141 4.2.2 Bảo đảm hiệu công tác theo dõi thi hành pháp luật kiểm sốt ban hành định hành 144 4.2.3 Thực thường xuyên rà sốt, hệ thống hóa pháp luật kiểm sốt ban hành định hành 145 4.3 Các giải pháp cụ thể hoàn thiện pháp luật .146 4.3.1 Hoàn thiện pháp luật kiểm soát ban hành định hành quy trình ban hành định hành 146 4.3.2 Hồn thiện pháp luật kiểm sốt ban hành định hành tổ chức thi hành định hành 166 4.4 Các giải pháp khác 171 KẾT LUẬN CHƯƠNG 174 KẾT LUẬN 175 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 179 MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết Đề tài Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Luận án .3 2.1 Mục đích Luận án 2.2 Nhiệm vụ Luận án Đối tượng phạm vi nghiên cứu Luận án 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu 4 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 5 Những đóng góp khoa học luận án 6 Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án .7 Kết cấu Luận án Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI vii 1.1 Các cơng trình nghiên cứu nước .8 1.1.1 Nhóm cơng trình liên quan đến định hành ban hành định hành 1.1.2 Nhóm cơng trình liên quan đến kiểm sốt ban hành định hành pháp luật kiểm sốt ban hành định hành .14 1.2 Các cơng trình nghiên cứu nước 15 1.3 Một số nhận xét kết cơng trình nghiên cứu liên quan đến Đề tài vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu Luận án 18 1.3.1 Nhận xét tổng quan .18 1.3.2 Những nội dung nghiên cứu sáng tỏ luận án kế thừa, phát triển nghiên cứu đề tài 19 1.3.3 Những vấn đề liên quan đến đề tài luận án chưa giải thấu đáo chưa đặt cơng trình nghiên cứu cơng bố 20 1.3.4 Những vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu luận án .21 1.4 Giả thuyết nghiên cứu 23 1.4.1 Lý thuyết nghiên cứu 23 1.4.2 Các giả thuyết nghiên cứu 23 Câu hỏi nghiên cứu 25 KẾT LUẬN CHƯƠNG 27 Chương .28 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC HỒN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SỐT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH 28 2.1 Nhận thức chung định hành ban hành định hành 28 2.1.1 Về định hành 28 2.1.2 Về ban hành định hành 33 2.2 Khái niệm, đặc điểm, phương thức tiêu chí kiểm sốt ban hành định hành 34 2.2.1 Khái niệm kiểm soát ban hành định hành .34 2.2.2 Đặc điểm kiểm soát ban hành định hành 37 2.2.3 Các phương thức kiểm sốt ban hành định hành 40 2.2.4 Tiêu chí kiểm sốt ban hành QĐHC 42 viii 2.3 Khái niệm, đặc điểm, nội dung tiêu chí đánh giá mức độ hồn thiện pháp luật kiểm soát ban hành định hành 52 2.3.1 Khái niệm pháp luật kiểm soát ban hành định hành 52 2.3.2 Đặc điểm pháp luật kiểm soát ban hành định hành 54 2.3.3 Nội dung pháp luật kiểm soát ban hành định hành 56 2.3.4 Tiêu chí đánh giá mức độ hồn thiện pháp luật kiểm sốt ban hành định hành Việt Nam 61 2.4 Kiểm sốt ban hành định hành theo pháp luật số quốc gia giới học kinh nghiệm cho Việt Nam .69 2.4.1 Pháp luật kiểm sốt ban hành định hành số quốc gia giới 69 2.4.2 Những giá trị tham khảo cho Việt Nam q trình hồn thiện pháp luật kiểm sốt ban hành định hành .81 KẾT LUẬN CHƯƠNG 84 Chương .86 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ KIỂM SỐT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 86 3.1 Thực trạng quy định pháp luật kiểm sốt ban hành định hành theo nhóm lĩnh vực 86 3.1.1 Nhóm quy định chủ thể kiểm soát ban hành định hành 86 3.1.2 Nhóm quy định tiêu chí kiểm sốt tính hợp pháp, tính hợp lý định hành 88 3.1.3 Nhóm quy định thủ tục kiểm soát ban hành QĐHC .108 3.1.4 Nhóm quy định xử lý kết kiểm sốt ban hành định hành 115 3.1.5 Nhóm quy định kiểm sốt xử lý kết kiểm soát ban hành định hành bất hợp pháp 117 3.1.6 Nhóm quy định trách nhiệm chủ thể kiểm sốt ban hành định hành 119 3.2 Đánh giá chung thực trạng pháp luật kiểm soát ban hành định hành .119 3.2.1 Những kết đạt .119 3.2.2 Những điểm hạn chế 124 171 cường vai trò hướng dẫn áp dụng pháp luật Tòa án nhân dân tối cao việc xét xử án hành Tồ án nhân dân tối cao với vai trò quan hướng dẫn án áp dụng thống pháp luật tổng kết kinh nghiệm xét xử tồ án cần có văn đề cập cách có hệ thống đánh giá tính hợp pháp định hành nhằm tạo điều kiện áp dụng pháp luật cách thống Khác với quy định khung Luật Tố tụng hành 2015, văn Tồ án nhân dân tối cao cần giải thích, hướng dẫn cách cụ thể, chi tiết đánh giá tính hợp pháp định hành Việc giải thích, hướng dẫn cụ thể, chi tiết đảm bảo tính thống hoạt động áp dụng pháp luật để xét xử Để làm điều này, kinh nghiệm hoạt động xét xử án, ý kiến trao đổi thẩm phán nhà chuyên môn phải coi sở thực tiễn quan trọng để xác định thống đánh giá tính hợp pháp định hành Bên cạnh đó, cần nghiên cứu bổ sung tiêu chí xem xét định hành chính/hành vi hành ngồi tính hợp pháp đảm bảo tính hợp lý để bảo đảm định hành ban hành chủ thể phải đáp ứng tiêu chuẩn hợp lý (tính khả thi, chi phí thực hiện, điều kiện thực hiện, giải pháp lựa chọn định) Hiện nay, có định hành hồn tồn đáp ứng u cầu tính hợp pháp lại khơng thỏa mãn u cầu tính hợp lý, chưa có quy định để cơng dân có quyền khởi kiện loại định Học tập kinh nghiệm từ Luật thủ tục hành Hoa Kỳ cần nghiên cứu bổ sung tiêu chí xem xét lại định hành chính, đặc biệt tiêu chí “độc đốn tùy tiện” để đảm bảo kiểm soát tốt việc ban hành QĐHC quan nhà nước, đặc biệt việc ban hành định có liên quan tới lợi ích cộng đồng Pháp luật tố tụng cần cân nhắc vấn đề áp dụng yếu tố phù hợp học thuyết án lệ Mặc dù quy định pháp luật khung hướng dẫn, giải thích Tòa án nhân dân tối cao trình bày dễ dàng đưa đánh giá tính hợp pháp định hành chính, xác định xác đánh giá chứa đựng nội dung cụ thể công việc đơn giản thông thường phải viện dẫn đến vụ việc xử lý cụ thể Vì vậy, vấn đề áp dụng yếu tố phù hợp học thuyết án lệ điều cần bàn luận đề cập đến đánh giá tính hợp pháp định hành 4.4 Các giải pháp khác Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, quản lý nhà nước việc ban hành, thực QĐHC Để nâng cao chất lượng QĐHC, hạn chế việc ban hành QĐHC trái 172 pháp luật, thiếu khách quan, không minh bạch dẫn đến phát sinh tiêu cực, khiếu nại, khiếu kiện, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý nhà nước hoạt động ban hành QĐHC tất cấp; tăng cường trách nhiệm quan việc giám sát, kiểm tra việc ban hành thi hành định hành chính, xử lý định hành bất hợp pháp Điều khơng có ý nghĩa việc kịp thời phát sai phạm ban hành QĐHC để áp dụng biện pháp xử lý trực tiếp định hành cụ thể có khiếm khuyết mà sâu xa yêu cầu chế độ, trách nhiệm hoạt động quan, chế độ kiểm tra, giám sát lẫn quan máy nhà nước giám sát nhân dân hoạt động nhà nước Tăng cường tham gia quan dân cử, tổ chức trị - xã hội nhân dân địa phương vào công tác giám sát, kiểm tra hoạt động xây dựng, ban hành tổ chức thực định quản lý nhà nước chủ thể quản lý Ngoài ra, tăng cường vai trò phản biện xã hội Một chủ trương đắn, định hợp pháp, hợp lý chưa ủng hộ nhân dân phải xem lại chủ trương, định đó, dân chưa hiểu phải có thời gian giải thích, làm rõ; dân đúng, quan nhà nước phải xem lại chủ trương Khơng phải tập thể định, thống rồi, tính pháp luật, pháp lý khơng có sai Dân chưa đồng thuận chưa thể làm Khi thiết chế dân chủ tăng lên, thiết nghĩ quy định cần đề cao quan trọng phải thực thi cách nghiêm chỉnh sống Tăng cường nhận thức, nâng cao lực chủ thể ban hành QĐHC nhằm kiểm sốt việc bảo đảm tính hợp pháp định hành Nhằm thúc đẩy việc thực cải cách hành cách có hệ thống, hướng tới hành sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, động; góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, tạo thuận lợi cho sống nhân dân; việc cải cách từ “nền hành quan liêu” sang “nền hành phục vụ”, xây dựng hành đại, bên cạnh đòi hỏi hồn thiện mặt pháp luật sở tảng cho hoạt động quan hành yếu tố có vị trí quan trọng khơng kèm hiệu thi hành pháp luật Trong đó, nhận thức cơng chức hành áp dụng pháp luật yếu tố chi phối trực tiếp đến hiêu thi hành pháp luật Hiệu ban hành định hành khơng nằm ngồi chi phối Do nay, trình độ cán tham mưu ban hành QĐHC số quan hạn chế, chí có đề xuất, ban hành ấu trĩ, quan liêu, phi thực tiễn Mặc dù, để nắm bắt thực tiễn đưa vào QĐHC điều dễ dàng, khơng mà người đề xuất, tham mưu, trình, ký văn tùy tiện, không xuất phát từ nhu cầu thực tế để xây dựng trình, ban hành QĐHC cho chuẩn mực Vì 173 vậy, thời gian tới việc tăng cường tập huấn, phổ biến, tuyên truyền vấn đề, quy định liên quan đến ban hành QĐHC cho Bộ, ngành, quan có thẩm quyền ban hành QĐHC vô quan trọng Đặc biệt, cán làm công tác tham mưu soạn thảo, ban hành QĐHC cần phải đào tạo qua trường lớp luật, chuyên môn lĩnh vực, phải đào tạo kiến thức quản lý nhà nước, kỹ soạn thảo, ngoại ngữ, tin học kiến thức bổ trợ khác Bên cạnh đó, cần trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức làm việc quan hành nhằm tăng cường nhận thức họ trách nhiệm quan hành nhà nước trước công dân bảo đảm quyền lợi cơng dân, lợi ích cộng đồng nâng cao hiệu bảo đảm tính hợp pháp định hành Cần tăng cường phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân bảo vệ quyền công dân trước quan hành quyền kiến nghị, đề xuất ban hành QĐHC; quyền tham gia xây dựng, ban hành QĐHC; quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện định hành bất hợp pháp, bảo đảm tính hợp pháp định hành chính, góp phần nâng cao chức giám sát xã hội phản biện xã hội việc bảo đảm tính hợp pháp định hành 174 KẾT LUẬN CHƯƠNG Hồn thiện pháp luật kiểm sốt ban hành QĐHC yêu cầu quan trọng đặt bối cảnh đẩy mạnh thực cải cách hành chính, cải cách chế độ cơng vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động quan nhà nước, tăng cường tín nhiệm nhân dân hoạt động Nhà nước tiến trình xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Do đó, quan điểm việc hoàn thiện pháp luật phải tạo sở pháp lý cho việc ban hành QĐHC hợp pháp có chế, biện pháp hữu hiệu để kiểm sốt tồn q trình ban hành QĐHC nhằm bảo đảm tính hợp pháp, hợp lý, khả thi QĐHC Với quan điểm nêu trên, hoàn thiện pháp luật kiểm soát ban hành QĐHC phải thực với nhiều giải pháp đồng để giải vấn đề chung hoạt động quản lý hành hiệu hoạt động quan hành nhà nước Theo đó, giải pháp cần thực từ vấn đề nghiên cứu lý luận, làm sáng tỏ kiểm sốt ban hành QĐHC nói chung lĩnh vực cụ thể Trên sở nghiên cứu lý luận, quan nhà nước cần xác định rõ nhu cầu kiểm soát ban hành QĐHC thời kỳ với điều kiện bảo đảm thực hiệu biện pháp kiểm sốt Cùng với việc thực tốt cơng tác rà sốt, hệ thống hóa theo dõi tình hình thi hành pháp luật để bảo đảm thường xuyên đánh giá, theo dõi, phát kịp thời hiệu văn thực tiễn sống để từ có kiến nghị, giải pháp tiếp tục hồn thiện pháp luật kiểm sốt ban hành QĐHC Từ giải pháp chung, để hoàn thiện nội dung, bảo đảm tính đồng bộ, thống pháp luật kiểm soát ban hành QĐHC với hệ thống pháp luật nói chung, giải pháp hồn thiện pháp luật cụ thể cần phải thực Trước hết, pháp luật cần hoàn thiện quy định kiểm sốt ban hành QĐHC, lưu ý đến việc xây dựng quy định hệ thống nguyên tắc ban hành QĐHC biện pháp hữu hiệu để kiểm sốt tính hợp pháp, hợp lý, khả thi QĐHC Cùng với đó, hồn thiện pháp pháp luật kiểm soát ban hành QĐHC bao gồm sửa đổi, bổ sung quy định ban hành QĐHC lĩnh vực để bổ sung quy định chưa phù hợp với nguyên tắc chung ban hành QĐHC biện pháp để kiểm soát tính hợp pháp QĐHC phù hợp với lĩnh vực quản lý nhà nước; quy định pháp luật có liên quan trực tiếp tới việc kiểm sốt ban hành QĐHC phân cấp thẩm quyền, công khai, minh bạch QĐHC, giải khiếu nại, khiếu kiện QĐHC 175 KẾT LUẬN Kiểm sốt ban hành QĐHC tồn hoạt động xem xét, theo dõi, đánh giá, biện pháp mà thơng qua ngăn ngừa, loại bỏ nguy ban hành QĐHC sai trái kịp thời xử lý QĐHC sai trái, bảo đảm cho QĐHC ban hành hợp pháp, hợp lý đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu đáng đối tượng quản lý Kiểm soát ban hành QĐHC cần thực QĐHC chủ thể có thẩm quyền ban hành QĐHC với phương thức, tiêu chí kiểm sốt phù hợp với loại QĐHC Pháp luật tảng Nhà nước pháp quyền pháp luật Nhà nước pháp quyền phải bảo đảm quyền tự do, dân chủ công lý Trong trình kiểm sốt ban hành QĐHC, pháp luật sở pháp lý quan trọng cho việc tổ chức thực việc kiểm soát hợp pháp, hiệu thực chất Pháp luật điều chỉnh vấn đề kiểm soát ban hành QĐHC bao gồm tổng thể quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh trình thực việc kiểm soát ban hành QĐHC nhằm bảo đảm QĐHC ban hành hợp pháp, hợp lý, khả thi, hiệu lực, hiệu quả, thể văn quy phạm pháp luật quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Việc hoàn thiện pháp luật kiểm soát ban hành QĐHC chịu ảnh hưởng yếu tố khách quan chủ quan, vậy, pháp luật phải bảo đảm tính ổn định, khả thi, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động quản lý bảo đảm người dân ngày tham gia tích cực vào q trình ban hành QĐHC Cùng với q trình xây dựng hồn thiện hệ thống pháp luật nói chung, pháp luật kiểm soát ban hành QĐHC bước hình thành, phát triển hồn thiện theo u cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp Việt Nam Pháp luật tạo sở pháp lý cho quan nhà nước, tổ chức, cá nhân thực việc kiểm sốt q trình ban hành QĐHC trình thực thi QĐHC, nhằm kịp thời ngăn ngừa việc ban hành QĐHC sai trái xử lý kịp thời QĐHC bất hợp pháp, bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân Đến nay, việc ban hành QĐHC quan nhà nước trọng, áp dụng nhiều biện pháp kiểm sốt tồn quy trình ban hành, thực thi QĐHC phù hợp với điều kiện đặc thù ngành, lĩnh vực phạm vi, đối tượng quản lý mình, đó, bản, chất lượng hiệu lực, hiệu QĐHC nâng cao Các QĐHC khiếu nại, khiếu kiện thông qua hoạt động tra, kiểm tra, giám sát phát sai trái xử lý kịp thời trường hợp cần thiết có khắc phục biện pháp phù hợp 176 Trước yêu cầu thực tiễn bối cảnh đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phục vụ pháp luật kiểm sốt ban hành QĐHC bộc lộ hạn chế, bất cập Pháp luật thiếu quy định cụ thể nên dẫn đến lúng túng, khó khăn thực hiện, đặc biệt nội dung biện pháp thực việc kiểm soát ban hành QĐHC giai đoạn ban hành QĐHC Pháp luật kiểm soát ban hành QĐHC quy định mâu thuẫn, chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng thực Một số quy định mang tính hình thức, thiếu khả thi hạn chế kỹ thuật lập pháp Nguyên nhân hạn chế, bất cập bắt nguồn từ nguyên nhân khách quan chủ quan, mà đó, việc chưa có hệ thống quy định điều chỉnh toàn diện vấn đề ban hành QĐHC tầm Luật để làm sở cho việc ban hành QĐHC nguyên tắc, hợp pháp, hợp lý nguyên nhân Kinh nghiệm số nước cho thấy kiểm soát ban hành QĐHC nhu cầu nội tất yếu hành đại yêu cầu đổi chất hoạt động ban hành QĐHC, đòi hỏi phải hoàn thiện pháp luật phù hợp nhằm tạo sở pháp lý cho việc thực kiểm soát hiệu lực, hiệu Hoàn thiện pháp luật kiểm soát ban hành QĐHC yêu cầu quan trọng đặt bối cảnh đẩy mạnh thực cải cách hành chính, cải cách chế độ cơng vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động quan nhà nước, tăng cường tín nhiệm nhân dân hoạt động Nhà nước tiến trình xây dựng hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Do đó, quan điểm việc hoàn thiện pháp luật phải tạo sở pháp lý cho việc ban hành QĐHC hợp pháp có chế, biện pháp hữu hiệu để kiểm sốt tồn q trình ban hành QĐHC nhằm bảo đảm tính hợp pháp, hợp lý, khả thi QĐHC Với quan điểm nêu trên, hoàn thiện pháp luật kiểm soát ban hành QĐHC phải thực với nhiều giải pháp đồng để giải vấn đề chung hoạt động quản lý hành hiệu hoạt động quan hành nhà nước Theo đó, giải pháp cần thực từ vấn đề nghiên cứu lý luận, làm sáng tỏ kiểm sốt ban hành QĐHC nói chung lĩnh vực cụ thể Trên sở nghiên cứu lý luận, quan nhà nước cần xác định rõ nhu cầu kiểm soát ban hành QĐHC thời kỳ với điều kiện bảo đảm thực hiệu biện pháp kiểm soát Cùng với việc thực tốt cơng tác rà sốt, hệ thống hóa theo dõi tình hình thi hành pháp luật để bảo đảm thường xuyên đánh giá, theo dõi, phát kịp thời hiệu văn thực tiễn sống để từ có kiến nghị, giải pháp tiếp tục hồn thiện pháp luật kiểm sốt ban hành QĐHC 177 Từ giải pháp chung, để hoàn thiện nội dung, bảo đảm tính đồng bộ, thống pháp luật kiểm soát ban hành QĐHC với hệ thống pháp luật nói chung, giải pháp hồn thiện pháp luật cụ thể cần phải thực Trước hết, pháp luật cần hoàn thiện quy định kiểm sốt ban hành QĐHC, lưu ý đến việc xây dựng quy định hệ thống nguyên tắc ban hành QĐHC biện pháp hữu hiệu để kiểm sốt tính hợp pháp, hợp lý, khả thi QĐHC Cùng với đó, hồn thiện pháp pháp luật kiểm soát ban hành QĐHC bao gồm sửa đổi, bổ sung quy định ban hành QĐHC lĩnh vực để bổ sung quy định chưa phù hợp với nguyên tắc chung ban hành QĐHC biện pháp để kiểm sốt tính hợp pháp QĐHC phù hợp với lĩnh vực quản lý nhà nước; quy định pháp luật có liên quan trực tiếp tới việc kiểm soát ban hành QĐHC phân cấp thẩm quyền, công khai, minh bạch QĐHC, giải khiếu nại, khiếu kiện QĐHC 178 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ Nguyễn Quỳnh Liên (2019), “Bảo đảm tham gia bên liên quan quy trình ban hành định hành chính”, Tạp chí Thanh tra, trang 25-28 Nguyễn Quỳnh Liên (2019), “Hồn thiện pháp luật kiểm sốt ban hành định hành chính”, Tạp chí Tổ chức nhà nước, trang 17-21 179 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Các văn kiện Đảng văn pháp luật I Các văn kiện Đảng Nghị số 17-NQ/TW ngày 01/08/2007 Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành trung ương Khóa X đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý máy nhà nước Báo cáo trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khố X) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, XI, XII Nghị số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 Bộ Chính trị chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 Nghị số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 Bộ Chính trị Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 II Các văn pháp luật Hiến pháp năm 2013 Luật tổ chức Quốc hội, 2015 Luật tổ chức Chính phủ, 2015 Luật tổ chức quyền địa phương 2015 10 Luật khiếu nại, 2011 11 Luật tra, 2010 12 Luật tố cáo, 2018 13 Luật tố tụng hành chính, 2015 14 Luật hoạt động giám sát Quốc hội Hội đồng nhân dân, 2015 15 Luật Mặt trận tổ quốc, 2016 16 Pháp lệnh dân chủ sở, 2004 17 Nghị định số 123/2016/NĐ-CP Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hàn cấu tổ chức bộ, quan ngang 18 Luật Xử lý vi phạm hành chính, 2012 19 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 Chính phủ quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành 180 20 Nghị số 30c/NQ-CP ngày 6/11/2011 Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011-2020 B Các tài liệu tham khảo khác I Tài liệu tiếng Việt 21 Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng, 2004 22 Nguyễn Ngọc Hòa, Từ điền giải thích từ ngữ luật học, NXB Bộ Công an nhân dân, Hà Nội, 1999 23 Nguyễn Như Ý (chủ biên), Đại từ điển Tiếng Việt, NXB Văn hóa - Thơng tin, Hà Nội, 1998 24 Nguyễn Cửu Việt, Giáo trình Luật hành Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2008 25 Nguyễn Cửu Việt, Giáo trình Luật hành Việt Nam, NXB Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam, TP Hồ Chí Minh, 2014 26 Nguyễn Như Phát Nguyễn Thị Việt Hương (Đồng chủ biên), Tài phán hành bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền hội nhập quốc tế Việt Nam nay, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2010 27 Bùi Thị Đào (sách chuyên khảo), Tính hợp pháp hợp lý định hành chính, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà nội, 2015 28 Phạm Văn Lợi, Hồng Thị Ngân (sách chun khảo), Luật hành số nước giới, NXB Tư pháp, 2004 29 Viện nghiên cứu sách, pháp luật phát triển, Tính minh bạch định hành chính, 2012 30 Martine Lombard, Gilles Dumont (sách tham khảo), Luật hành cộng hòa Pháp, NXB Tư pháp, Hà Nội, 2007 31 Viện Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp), “Hoàn thiện pháp luật ban hành định hành nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành nâng cao hiệu hoạt động quan nhà nước'' (Chủ nhiệm: TS Nguyễn Thị Kim Thoa), Đề tài khoa học cấp bộ, Hà Nội, 2011 32 Viện Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp), Thực trạng ủy quyền, pháp luật hành ủy quyền lĩnh vực quản lý, điều hành hành giải pháp hoàn thiện (chủ nhiệm: TS Nguyễn Thị Kim Thoa), đề tài khoa học cấp Bộ, Hà Nội, 2010 181 33 Viện Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp), “Thực tiễn việc ban hành định hành Bộ tư pháp giải pháp hoàn thiện”, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Cơ sở (Chủ nhiệm đề tài: Đồng Ngọc Ba), Hà Nội, 2011 34 Trường Đại học Luật Hà Nội, “Hoàn thiện pháp luật ban hành định hành nước ta giai đoạn nay”, đề tài nghiên cứu cấp trường (Chủ nhiệm Đề tài: TS Nguyễn Văn Quang), Hà Nội, 2015 35 Đào Kim Cương, Một số huỷ định hành bị khiếu kiện, quan nhà nước ban hành định hành trái pháp luật bồi thường thiệt hại cho cơng dân, Tạp chí tồ án nhân dân, số 4/2001 36 Nguyễn Văn Cương, Bình luận tiêu chí đánh giá tính hợp hiến, hợp pháp tiêu chí thẩm định đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh, tham luận hội thảo, Hà Nội, tháng 3/2016 37 Trần Văn Duy, Về tính hợp pháp, hợp lý định quản lý nhà nước 38 Bùi Thị Đào, Mối quan hệ tính hợp pháp tính hợp lý định hành chính, Tạp chí Luật học số 2/2008 39 Hồng Quốc Hồng, Một số ý kiến bàn đối tượng xét xử Tòa Hành nay, Tạp chí Luật học 40 Hồng Quốc Hồng, Quyết định hành chính, hành vi hành thuộc thẩm quyền xét xử Tòa hành chính, Tạp chí Luật học, số 6/2005 41 Nguyễn Thị Thu Hương, Quyền hạn kiểm tra tính hợp pháp định hành Tòa án, Tạp chí Dân chủ & Pháp luật, số 3(228) – 2011 42 Nguyễn Quỳnh Liên, Chủ thể có thẩm quyền ban hành định hành – Nhìn từ góc độ bảo đảm tính hợp pháp định hành chính, Kỷ yếu Hội thảo “Tiêu chí đánh giá tính hợp pháp định hành chính”, Viện Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp), Hà Nội, 2013 43 Nguyễn Văn Quang, Căn đánh giá tính hợp pháp định hành chính, Hội thảo “Tiêu chí đánh giá tính hợp pháp định hành chính”, Viện Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp), Hà Nội, 2013 44 Nguyễn Văn Quang (2004), Về xác định đánh giá tính hợp pháp định hành xét xử vụ án hành chính, tạp chí Luật học số 4/2004 45 Dr.Thomas Schmitz, Các yêu cầu tính hợp pháp định hành pháp luật Đức Châu Âu, tham luận Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm 182 Cộng hòa Pháp Cộng hòa liên bang Đức ban hành định hành vấn đề có liên quan”, Hà Nội, 7/2013 46 Phạm Hồng Quang, Kinh nghiệm pháp luật ban hành định hành Đức, Nhật, Hàn Quốc, Tạp chí dân chủ pháp luật, Bộ Tư pháp, số chuyên đề 12, 2014 47 Phan Lan Hương, Kiểm soát thực quyền hành pháp tòa án Hoa Kỳ - số khuyến nghị cho Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo “cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước”, Đại học Luật Hà Nội, 2019 48 Nguyễn Văn Quang, “Bảo đảm tính hợp pháp định hành – Nhìn từ góc độ quy trình, thủ tục ban hành”, Tạp chí Luật học 49 Nguyễn Văn Quang, “Quyền tự định liệu kiểm soát tư pháp việc sử dụng quyền tự định liệu hoạt động hành nhà nước”, Tạp chí Luật học số 2/2014 50 Nguyễn Quốc Văn, Bất cập pháp luật khiếu nại, tố cáo đề xuất hướng hoàn thiện, Kỷ yếu hội thảo “Hoàn thiện pháp luật khiếu nại, tố cáo nước ta nay” Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội Ban dân nguyện - Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hà Nội, 7/2016 51 Nguyễn Đăng Dung, Nguyễn Hồng Anh, Tăng cường tính minh bạch định hành chính, Tạp chí khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Luật học 28 (2012), 204-211 52 TS Phan Lan Hương, Luật thủ tục hành Nhật Bản, kỷ yếu Hội thảo “Xây dựng khung pháp lý ban hành định hành Việt Nam nhằm bảo đảm tính minh bạch chế độ trách nhiệm – Một số kinh nghiệm Nhật bản”, Hà Nội, 3/2015 53 TS Hoàng Ly Anh, Luật định hành Úc, Kỷ yếu Hội thảo “Xây dựng khung pháp lý ban hành định hành Việt Nam nhằm bảo đảm tính minh bạch chế độ trách nhiệm – Một số kinh nghiệm Nhật bản”, Hà Nội, 3/2015 54 Nguyễn Quỳnh Liên (2019), “Bảo đảm tham gia bên liên quan quy trình ban hành định hành chính”, Tạp chí Thanh tra, 5/2019 55 Nguyễn Quỳnh Liên (2019), “Hồn thiện pháp luật kiểm sốt ban hành định hành chính”, Tạp chí Tổ chức nhà nước, 5/2019 56 GS.TS Thomas Schmitz, TS Nguyễn Văn Quang, Pháp luật ban hành định hành Cộng hòa liên bang Đức, kỷ yếu Hội thảo “Xây dựng khung pháp lý ban hành định hành Việt Nam nhằm bảo đảm tính minh 183 bạch chế độ trách nhiệm – Một số kinh nghiệm Nhật bản”, Hà Nội, 3/2015 57 Thanh Tra Chính phủ, Hoạt động tiếp công dân – thực trạng kiến nghị, Kỷ yếu hội thảo “Hoàn thiện pháp luật khiếu nại, tố cáo nước ta nay” KHoa Luật – Đại Học QGHN Ban dân nguyện – UBTVQH tổ chức, Hà Nội, 7/2016 58 Trường Đại học Luật Hà Nội, Thực trạng pháp luật Việt Nam Ban hành định hành số định hướng sách xây dựng Luật Ban hành định hành chính, kỷ yếu Hội thảo “Xây dựng khung pháp lý ban hành định hành Việt Nam nhằm bảo đảm tính minh bạch chế độ trách nhiệm – Một số kinh nghiệm Nhật bản”, Hà Nội, 3/2015 59 Nhà Pháp luật Việt Pháp, Tọa đàm “Kinh nghiệm ban hành định hành Cộng hòa Pháp”, tháng 9/2012; 60 Ban tiếp Cơng dân trung ương Thanh Tra Chính phủ, Hoạt động tiếp công dân – thực trạng kiến nghị, Kỷ yếu hội thảo “Hoàn thiện pháp luật khiếu nại, tố cáo nước ta nay” KHoa Luật – Đại Học quốc gia Hà Nội Ban dân nguyện – UBTVQH tổ chức, Hà Nội, 7/2016 61 Giáo sư Phạm Lệ Huyền (đại học Texas A&M), Luật hành Hoa Kỳ: cấu trúc thách thức, Bài thuyết trình Hội thảo luật hành cơng, 2017 62 Đinh Văn Minh, Tài phán hành Hoa Kỳ, 2009 63 Tọa đàm khoa học “Cải cách hành Thành phố Hồ Chí Minh: số vấn đề lý luận thực tiễn” – Tạp chí nghiên cứu lập pháp số 3, tháng 8/2002, Tr.95 64 Chính phủ, Báo cáo tình hình giải khiếu nại, tố cáo năm 2018 Chính phủ trình Quốc hội kỳ họp thứ 6, tháng 10/2018 65 Bộ Tư pháp, Báo cáo số 42/BC-BTP ngày 14/2/2019 Bộ Tư pháp trình Chính phủ cơng tác thi hành án hành năm 2018 66 Bộ Tư pháp, Báo cáo kinh nghiệm quốc tế ban hành định hành chính, Tài liệu kèm theo hồ sơ dự án Luật ban hành Quyết định hành trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, 2015 67 Bộ Tư pháp, Báo cáo “Rà soát, đánh giá thực trạng pháp luật ban hành định hành chính”, Tài liệu kèm theo hồ sơ dự án Luật ban hành Quyết định hành trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, 2015 68 Bộ Tư pháp, Hồ sơ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội Dự án Luật ban hành định hành chính, 2015 184 69 Tòa án nhân dân tối cao, Báo cáo số 04/BC-TANDTC ngày 29/01/2015 “Tổng kết năm thi hành Luật TTHC”, 2015 II Tài liệu Tiếng Anh 70 Roger Douglas Douglas and Jones’s Administrative Law (fith edition), the Federation Press 2006 71 Hilare Barnett, Constitusional and Administrative Law, Cavendish Publishing Limited, 2000 72 Matina Kunnecke, Tradition and Change in Administrative Law: An AngloGerman Comparision, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2007 C Website 73 Dự án Luật Ban hành định hành chính: Phải thật minh bạch thẩm quyền, nguồn: http://nguoibaovequyenloi.com/User/ThongTin_ ChiTiet.aspx?MaTT=27920156204781126&MaMT=22 74 Phân biệt văn hành thông thường văn quy phạm pháp luật HĐND UBND ban hành, nguồn: http://honglinh.gov.vn /vi/news/KT-XH-QPAN/Phan-biet-van-ban-hanh-chinh-thong-thuong-va-van-ban-quy-pham-phapluat-do-HDND-va-UBND-ban-hanh-625/ 75 Nguyễn Văn Viên, Tính hợp pháp hợp lý quản lý hành nhà nước, Tạp chí tổ chức nhà nước điện tử, nguồn: http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News/125/0/5017/0/33322/Tinh_hop_phap_va_hop_l y_trong _quan_ly_hanh_chinh_nha_nuoc 76 Nguyễn Duy Phương, Phạm vi điều chỉnh thẩm quyền ban hành định hành Dự thảo Luật Ban hành định hành chính, Tạp chí Tổ chức nhà nước, tin ngày 25/02/2016 nguồn: http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News/125/0/1010067/0/32289/Pham_vi_dieu_chinh_ va_tham_quyen_ban_hanh_quyet_dinh_hanh_chinh_trong_Du_thao_Luat_Ban_ hanh_quyet_dinh 77 Nguyễn Thị Bạch Yến, Bàn đối tượng khởi kiện vụ án hành chính, nguồn: hocvientuphap.edu.vn/desktops/news/download.aspx?id=328 78 Hồng Vĩnh Giang, Phạm Thị Minh Huế (2012), Hướng tới hành có tham gia tích cực người dân, Tạp chí Thanh tra, nguồn: http://thanhtravietnam.vn/vi-VN/Home/magazinestory.aspx ?ID=537 185 79 Tính hợp pháp tính hợp lý định quản lý nhà nước, nguồn: http://sotuphap.thaibinh.gov.vn/ct/news/Lists/PhongChongTNXH/View_Detail.a spx?ItemId=71 80 Quyết định hành vấn đề liên quan, nguồn: https://luatduonggia.vn/quyet-dinh-hanh-chinh-va-nhung-van-de-lien-quan 81 Đôi điều Dự thảo Luật ban hành định hành chính, nguồn: http://www.sotuphapqnam 82 Sẽ siết chặt quy trình ban hành định hành chính?, nguồn:http://baophapluat.vn/tu-phap/se-siet-chat-quy-trinh-ban-hanh-quyet-dinh83 Những định hành sai pháp luật, nguồn: http://thanhtra.com vn/thanh-tra/nhung-quyet-dinh-hanh-chinh-sai-phap-luat_t114c2n57172, tin ngày 07/06/2013 84 Ngô Sách Thực, Thực nghị trung ương khóa 12 xây dựng chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguồn: http:/nhandan.com.vn/chính trị/item/33850402-phat - huy - vai - tro - giam - sat – va - phan - bien – xa - hoi - cua - Mat - tran - To – quoc – Viet – Nam.html 85 Xem: Việc ban hành Quyết định hành đất đai nhiều thiếu sót, nguồn: http://phapluatxahoi.vn /phap-luat/tin-an/viec-ban-hanh-quyet-dinh-hanhchinh-ve-dat-dai-con-nhieu-thieu-sot-38407 ... pháp luật kiểm sốt ban hành định hành 56 2.3.4 Tiêu chí đánh giá mức độ hồn thiện pháp luật kiểm sốt ban hành định hành Việt Nam 61 2.4 Kiểm soát ban hành định hành theo pháp luật. .. hồn thiện pháp luật kiểm sốt ban hành định hành 52 2.3.1 Khái niệm pháp luật kiểm soát ban hành định hành 52 2.3.2 Đặc điểm pháp luật kiểm soát ban hành định hành 54 2.3.3 Nội dung pháp. .. pháp luật kiểm sốt ban hành định hành 56 2.3.4 Tiêu chí đánh giá mức độ hồn thiện pháp luật kiểm soát ban hành định hành Việt Nam 61 2.4 Kiểm sốt ban hành định hành theo pháp luật
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ), Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành chính ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn