Thúc đẩy tăng trưởng bền vững về kinh tế ở vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030 (Luận án tiến sĩ)

195 1 0
  • Loading ...
1/195 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2020, 15:49

Thúc đẩy tăng trưởng bền vững về kinh tế ở vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030 (Luận án tiến sĩ)Thúc đẩy tăng trưởng bền vững về kinh tế ở vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030 (Luận án tiến sĩ)Thúc đẩy tăng trưởng bền vững về kinh tế ở vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030 (Luận án tiến sĩ)Thúc đẩy tăng trưởng bền vững về kinh tế ở vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030 (Luận án tiến sĩ)Thúc đẩy tăng trưởng bền vững về kinh tế ở vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030 (Luận án tiến sĩ)Thúc đẩy tăng trưởng bền vững về kinh tế ở vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030 (Luận án tiến sĩ)Thúc đẩy tăng trưởng bền vững về kinh tế ở vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030 (Luận án tiến sĩ)Thúc đẩy tăng trưởng bền vững về kinh tế ở vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030 (Luận án tiến sĩ)Thúc đẩy tăng trưởng bền vững về kinh tế ở vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030 (Luận án tiến sĩ)Thúc đẩy tăng trưởng bền vững về kinh tế ở vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030 (Luận án tiến sĩ)Thúc đẩy tăng trưởng bền vững về kinh tế ở vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030 (Luận án tiến sĩ)Thúc đẩy tăng trưởng bền vững về kinh tế ở vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030 (Luận án tiến sĩ)Thúc đẩy tăng trưởng bền vững về kinh tế ở vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030 (Luận án tiến sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐỖ LÝ HOÀI TÂN Tên đề tài: THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG VỀ KINH TẾ Ở VÙNG ĐÔNG NAM BỘ ĐẾN NĂM 2030 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Hà Nội, năm 2019 i VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐỖ LÝ HOÀI TÂN THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG VỀ KINH TẾ Ở VÙNG ĐÔNG NAM BỘ ĐẾN NĂM 2030 Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 9.31.01.05 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Thanh Sang GS.TS Nguyễn Trọng Hoài Năm 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu nêu luận án trung thực Những kết luận khoa học luận án chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận án Đỗ Lý Hoài Tân Tác giả luận án Đỗ Lý Hoài Tân ii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ ix MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG KINH TẾ VÙNG 1.1 Cơng trình nghiên cứu quốc tế 1.1.1 Cơng trình nghiên cứu mơ hình tăng trưởng kinh tế 1.1.2 Công trình nghiên cứu tăng trưởng vùng 13 1.1.3 Cơng trình nghiên cứu tăng trưởng bền vững kinh tế 18 1.2 Cơng trình nghiên cứu nước 25 TIỂU KẾT CHƯƠNG 30 CHƯƠNG 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG KINH TẾ VÙNG 32 2.1 Một số khái niệm tăng trưởng bền vững kinh tế vùng 32 2.1.1 Vùng kinh tế vùng 32 2.1.2 Tăng trưởng kinh tế phát triển kinh tế 33 2.1.3 Phát triển bền vững 35 2.1.4 Tăng trưởng bền vững kinh tế 39 2.2 Mô thức tăng trưởng bền vững kinh tế vùng tiêu chí đánh giá 39 2.2.1 Mô thức tăng trưởng bền vững kinh tế 39 2.2.2 Hệ thống tiêu chí đánh giá phương pháp đánh giá tăng trưởng bền vững kinh tế vùng .47 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng bền vững kinh tế vùng 53 2.3.1 Các yếu tố tự nhiên kinh tế - xã hội vùng 53 2.3.2 Các yếu tố thể chế nước 54 2.3.3 Các yếu tố điều kiện quốc tế 55 2.4 Kinh nghiệm tăng trưởng bền vững kinh tế vùng số nước học cho Việt Nam tăng trưởng bền vững kinh tế vùng Đông Nam Bộ 55 iii 2.4.1 Kinh nghiệm tăng trưởng bền vững kinh tế vùng số nước giới 55 2.4.2 Một số học từ kinh nghiệm nước rút cho tăng trưởng bền vững kinh tế vùng Đông Nam Bộ 61 TIỂU KẾT CHƯƠNG 64 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG VỀ KINH TẾ VÙNG ĐÔNG NAM BỘ 65 3.1 Khái quát thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng bền vững kinh tế vùng Đông Nam Bộ 65 3.1.1 Các yếu tố kinh tế vùng 65 3.1.3 Tác động từ điều kiện quốc tế 78 3.2 Phân tích thực trạng tăng trưởng bền vững kinh tế vùng Đông Nam Bộ 81 3.2.1 Nhóm tăng trưởng nhanh gắn với chuyển dịch cấu kinh tế vùng 81 3.2.2 Nhóm hiệu tăng trưởng kinh tế vùng 84 3.2.3 Nhóm bền vững môi trường 86 3.2.4 Nhóm sáng tạo 87 3.2.5 Nhóm cân 90 3.2.6 Nhóm an toàn 93 3.2.7 Mức độ tăng trưởng bền vững kinh tế vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2008-2017 97 3.3 Đánh giá chung thực trạng tăng trưởng bền vững kinh tế vùng Đông Nam Bộ 100 3.3.1 Những thành công 100 3.3.2 Những hạn chế 102 3.3.3 Nguyên nhân hạn chế 107 TIỂU KẾT CHƯƠNG 111 CHƯƠNG 4: MỘT SỐ QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG VỀ KINH TẾ VÙNG ĐẾN NĂM 2030 113 4.1 Bối cảnh phát triển 113 4.1.1 Bối cảnh toàn cầu khu vực 113 4.1.2 Bối cảnh đất nước 118 iv 4.1.3 Bối cảnh phát triển vùng Đông Nam Bộ 121 4.2 Dự báo nhận định trường hợp tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030 123 4.2.1 Các trường hợp tăng trưởng vùng ĐNB đến năm 2030 124 4.2.2 Nhận định khả tăng trưởng vùng ĐNB giai đoạn 2020-2030 125 4.3 Quan điểm mục tiêu để tăng trưởng bền vững kinh tế vùng 127 4.3.1.Tái cấu trúc kinh tế vùng theo hướng phát huy lợi liên kết chặt chẽ địa phương vùng 127 4.3.2 Phát triển có trọng điểm ln ý đến phát triển tất địa phương vùng để đảm bảo ổn định cho tăng trưởng 128 4.3.3 Từng bước chuyển đổi sang kinh tế xanh dựa tảng KHCN cao, nguồn nhân lực chất lượng cao quản trị đại .129 4.3.4 Phát triển nơng nghiệp sở gắn bó với cơng nghiệp dịch vụ địa bàn vùng 129 4.3.5 Tăng trưởng kinh tế vùng phải hài hòa thúc đẩy xã hội mơi trường vùng bền vững 130 4.4 Một số giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng bền vững kinh tế vùng Đông Nam Bộ 131 4.4.1 Nhóm giải pháp cấp Trung ương 131 4.4.2 Nhóm giải pháp cấp quyền địa phương vùng ĐNB 134 TIỂU KẾT CHƯƠNG 144 KẾT LUẬN 145 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 147 TÀI LIỆU THAM KHẢO 148 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ASEAN : Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations) BD Bình Dương BP Bình Phước BR-VT Bà Rịa – Vũng Tàu CN Công nghiệp ĐN Đồng Nai ĐNB : Đông Nam Bộ EKC : Vòng cầu mơi trường Kuznets (Environmental Kuznets Curve) FDI : Đầu tư trực tiếp nước (Foreign Direct Investment) GEI: Green Economy Initiative (Sáng kiến kinh tế xanh) GDP : Tổng sản phẩm nội địa (Gross Domestic Product) GDP per Tổng sản phẩm bình quân đầu người (Gross Domestic Product per capita capita) IUCN : Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên Tài nguyên Thiên nhiên (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) KCN : Khu công nghiệp KCX : Khu chế xuất MAFF : Bộ Nông nghiệp Ngư nghiệp Lâm nghiệp Nhật Bản (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) NAFTA : Hiệp định Thương mại Tự Bắc Mỹ (The North American Free Trade Agreement) NN Nông nghiệp PTBV : Phát triển bền vững SCOLI : Chỉ số sinh hoạt theo không gian ((Spatial Cost Of Living Index) TB Trung bình TFP Năng suất nhân tố tổng hợp (Total Factor Productivity) TN Tây Ninh vi TPHCM : Thành phố Hồ Chí Minh TTBV Tăng trưởng bền vững UN : Liên Hợp Quốc (United Nations) UNDP : Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (United Nations Development Programme) UNCED: United Nations Conference on Environment and Development UNEF : Lực lượng Khẩn cấp Liên Hợp Quốc (United Nations Emergency Force) USD: Đô la Mỹ WCED : Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên (World Commission on Environment and Development) WSSD World Summit on Sustainable Development WWF : Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (World Wide Fund For Nature) vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Hệ tiêu chí đánh giá bền vững tăng trưởng kinh tế vùng……………………………………………………………………………… 50 Bảng 2.2: Hệ tiêu chí xác định mức độ bền vững tăng trưởng kinh tế vùng ĐNB giai đoạn 2008-2017………………………………………………… 52 Bảng 3.1: Đơn vị hành tỉnh vùng ĐNB giai đoạn 2005-2014 65 Bảng 3.2: Nguồn vốn đầu tư phát triển địa phương (theo giá hành) vùng Đông Nam Bộ giai đoạn từ 2011 đến 2015 70 Bảng 3.3: Cơ cấu vốn đầu tư địa phương vùng Đông Nam Bộ (theo giá hành) phân theo số ngành kinh tế giai đoạn từ 2011 đến 2015 72 Bảng 3.4: Dân số theo khu vực vùng Đông Nam Bộ giai đoạn từ 2000 đến 2017 73 Bảng 3.5: Mật độ lao động nhóm ngành nơng nghiệp vùng ĐNB giai đoạn 2005-2015 74 Bảng 3.6: Cơ cấu xã hội dựa 10 nghề vùng ĐNB giai đoạn 19992009 75 Bảng 3.7: Tốc độ tăng trưởng GRDP vùng ĐNB giai đoạn 2008-2017 81 Bảng 3.3: GRDP bình quân đầu người vùng ĐNB giai đoạn 2008-2017 82 Bảng 3.9: Cơ cấu ngành kinh tế vùng ĐNB giai đoạn 2005-2017 83 Bảng 3.10: Quy mô vốn đầu tư vùng ĐNB nước giai đoạn 2008-2017 84 Bảng 3.11: Tổng số lao động vùng ĐNB nước giai đoạn 2008-2017 85 Bảng 3.12: Năng suất lao động xã hội bình quân vùng ĐNB nước giai đoạn 2008-2017 86 Bảng 3.13: Tỷ lệ che phủ rừng số biến động diện tích rừng so với năm trước vùng ĐNB nước giai đoạn 2008-2017 86 Bảng 3.14: Tỷ lệ khu công nghiệp xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn toàn vùng ĐNB nước giai đoạn 2015-2017 87 Bảng 3.15: Tốc độ tăng trưởng TFP tỉnh thành vùng ĐNB giai đoạn 20082014 88 viii Đối với doanh nghiệp, khoản tiền phạt phát sinh khơng kiểm sốt nhiễm f cố định Chính phủ ln thực giám sát, kiểm tra chi phí thực kiểm tra Chính phủ b cao khả doanh nghiệp lựa chọn chiến lược kiểm sốt nhiễm cao Ngược lại, chi phí thực kiểm tra Chính phủ b thấp khả doanh nghiệp lựa chọn chiến lược kiểm sốt nhiễm cao Trong trường hợp khác, chi phí thực kiểm tra Chính phủ b cố định khoản tiền phạt f cao khả doanh nghiệp chọn lựa chiến lược kiểm sốt nhiễm cao Ngược lại, khoản tiền phạt f thấp khả doanh nghiệp chọn lựa chiến lược kiểm soát ô nhiễm thấp Bởi doanh nghiệp tin mức phạt cao khả rủi rocho việc khơng kiểm sốt nhiễm cao Đối với Chính phủ, chi phí kiểm tra doanh nghiệp c ảnh hưởng kinh tế ô nhiễm cộng đồng xã hội d cố định, khoản tiền phạt f cao khả Chính phủ thực kiểm tra thấp Ngược lại, khoản tiền phạt f thấp khả Chính phủ thực kiểm tra cao Lý Chính phủ tin khoản tiền phạt f cao khiến doanh nghiệp không dám vi phạm quy định Trong trường hợp khác, khoản tiền phạt f cố định, chi phí kiểm sốt nhiễm c cao ảnh hưởng kinh tế ô nhiễm đến cộng đồng xã hội d thấp khả Chính phủ thực kiểm tra cao Chính phủ tin khả doanh nghiệp chọn lựa kiểm sốt nhiễm khơng cao Ngược lại, chi phí kiểm sốt ô nhiễm c thấp ảnh hưởng kinh tế ô nhiễm cộng đồng xã hội d cao khả Chính phủ thực kiểm tra thấp Chính phủ tin khả doanh nghiệp chọn lựa kiểm sốt nhiễm cao Từ phân tích đưa số kết luận sau: Để giải vấn đề kiểm sốt nhiễm mơi trường đảm bảo TTBV cần phải đáp ứng ba điều kiện tiên quyết, bao gồm: Thứ nhất, Chính phủ cần phải hỗ trợ doanh nghiệp việc kiểm sốt nhiễm Thứ hai, Chính phủ phải có chế kiểm tra hỗ trợ doanh nghiệp 169 Thứ ba, khoản tiền phạt khơng kiểm sốt nhiễm cần phải đủ lớn để ràng buộc doanh nghiệp phải thực kiểm sốt giải vấn đề nhiễm gây Tuy nhiên, thực tế, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ, khơng đủ kỹ thuật để xử lý chất thải nhiễm khơng tập đồn doanh nghiệp lớn, đủ khả để tự xử lý chất thải nhiễm muốn tiết kiệm chi phí họ thường xem xét lựa chọn thuê mướn doanh nghiệp bên ngồi để xử lý chất thải nhiễm cho họ Như vậy, thấy quy định luật liên quan đến mơi trường phải có hướng chỉnh sửa linh hoạt để xử phạt nghiêm trường hợp doanh nghiệp xả chất thải gây ô nhiễm môi trường thực thu phí vệ sinh khoản thuế trợ cấp phù hợp, tương ứng cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, nhà máy xử lý chất thải chuyên nghiệp 170 PHỤ LỤC MỘT SỐ BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VỀ MỘT NƯỚC CÔNG NGHIỆP CHO VIỆT NAM (Nguyễn Kế Tuấn (2015), Phát triển đất nước thành nước công nghiệp đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội) Nguyễn Hồng Sơn đề xuất Tiêu chí Giá trị Thu nhập/người ≥10.000 USD theo PPP Chuyển dịch cấu Công nghiệp: 45-50% Cơ cấu ngành kinh tế Dịch vụ: 40-50% Nông nghiệp: 10% Tỷ trọng ngành GDP ≥27% 2.500 USD PPP Đóng góp ngành cơng nghiệp chế tạo >MVA/người ≥1.000 USD Tỷ trọng ngành so với giới ≥0.5% Mức độ hội nhập quốc tế (xuất khẩu/GDP) ≥160% Cơ cấu hàng xuất (hàng chế tạo không chế 80% - 20% tạo) Cơ cấu lao động phi nông nghiệp nông nghiệp 75% - 25% Cơ cấu vùng (mức độ thị hóa) Tỷ lệ dân số thị ≥50% Phát triển bền vững Công xã hội (chênh lệch thu nhập) Nhỏ 10 lần Nghèo đói (tỷ lệ dân số mức nghèo theo ≤5% chuẩn quốc tế chuẩn GSO-WB) Tỷ lệ thất nghiệp ≤4% Lao động qua đào tạo ≥50% Giáo dục đào tạo ≥70 cán khoa học kỹ thuật/1 vạn dân Chỉ số phát triển người (HDI) Cao Tỷ lệ dân số tiếp cận nước đạt 100% Độ bao phủ diện tích rừng Mơi trường tự nhiên (mức độ hủy hoại, hồi phục) ≥42% EPI thuộc nhóm 25% cao thứ hai Tiêu chí tham khảo Đóng góp suất nhân tố tổng hợp (TFP) ≥50% vào tăng trưởng kinh tế 171 Chỉ số kinh tế tri thức (KEI) Vị trí lực cạnh tranh toàn cầu Trương Văn Đoan đề xuất Chỉ tiêu GDP/người (USD) Cơ cấu ngành kinh tế (%) - Công nghiệp xây dựng - Dịch vụ - Nông nghiệp Cơ cấu lao động (%) - Phi nơng nghiệp - Nơng nghiệp Tích lũy/GDP (%) Đầu tư xã hội/GDP (%) Đóng góp NSLĐ vào tăng GDP (%) Tốc độ đổi công nghệ (%/năm) Tỷ lệ lao động đào tạo (%) Số cán KHKT/10.000 dân (người) Đầu tư cho R&D/GDP (%) Tỷ lệ thị hóa (%) Chỉ số phát triển người (HDI) Chênh lệch giàu nghèo (lần) Tuổi thọ trung bình (năm) Mức ăn (kcal/người/ngày) Cao Viết Sinh đề xuất Tiêu chí Thuộc nhóm 25% cao thứ hai Thuộc nhóm 25% cao Mức tham khảo NIE > 3.000 Đề xuất cho Việt Nam 1.700 - 2.500 45 - 50 40 - 50 < 10 40 - 45 45 - 50 < 10 70 - 75 25 30 35 70 15 - 20 70 50 - 60 3.200 70 - 75 25 > 30 35 - 40 >70 15 – 20 > 50 70 >4 50 – 60 Top 50 giới 4-5 70 - 72 3.200 Giá trị Về phát triển kinh tế GDP bình quân đầu người theo giá thực tế (USD) ≥ 5.000 Tỷ trọng nông nghiệp GDP (%) ≤ 10 Tỷ lệ lao động nông nghiệp (%) 20 – 30 Giá trị gia tăng công nghiệp chế tạo GDP (%) 20 Tỷ lệ thị hóa (%) > 50 Về phát triển xã hội Chỉ số phát triển người ≥ 0,7 Tuổi thọ bình quân (năm) ≥ 73 Chỉ số GINI 0,32 - 0,38 Số bác sĩ/10.000 dân (người) ≥ 10 Lao động qua đào tạo nghề/Tổng lao động xã hội (%) > 55 Sử dụng Internet/dân số (%) > 35 172 Về môi trường Sử dụng nước sạch/dân số (%) Độ che phủ rừng (%) Giảm mức phát thải nhà kính bình qn năm (%) Lưu Bích Hồ đề xuất Tiêu chí 100 ≥ 42 1,5 - Giá trị Về kinh tế GDP bình quân đầu người PPP (USD) Cơ cấu ngành - Công nghiệp dịch vụ - Nông nghiệp Giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao/GDP (%) Tỷ lệ lao động nông nghiệp/Lao động xã hội (%) Chỉ số kinh tế tri thức Mức độ thị hóa (%) Về văn hóa - xã hội Chỉ số phát triển người Phổ cập trung học phổ thơng, sau vào đại học, cao đẳng Tỷ lệ lao động qua đào tạo Tuổi thọ bình quân (năm) Sử dụng Internet/dân số (%) Chỉ số GINI Độ minh bạch, không tham nhũng Về môi trường Dân cư sử dụng nước (%) Độ che phủ rừng (%) Xử lý chất thải 173 6.000 7.000 85 - 90 10 - 15 45 - 50 30 6,0 - 7,0 60 ≥ 0,7 > 60 > 60 ≥ 75 > 50 < 0,3 Top 20 giới 100 45 Hầu hết PHỤ LỤC CÁC CHỈ TIÊU GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011 – 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12 tháng năm 2012 Thủ tướng Chính phủ) TT I Chỉ tiêu Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp Lộ trình thực 2010 2015* 2020** Bộ Kế hoạch Đầu tư (Tổng cục Thống kê) 2015 - - đạt nhóm trung bình cao giới Các tiêu tổng hợp GDP xanh (VND USD) Chỉ số phát triển người (HDI) (0-1) Bộ Kế hoạch Đầu tư (Tổng cục Thống kê) 2015 0,733 đạt nhóm trung bình giới Chỉ số bền vững môi trường (0-1) Bộ Kế hoạch Đầu tư (Tổng cục Thống kê) 2015 - - - Bộ Kế hoạch Đầu tư (Tổng cục Thống kê) 2011 5,27 < 5,0 < 5,0 Bộ Kế hoạch Đầu tư (Tổng cục Thống kê) 2011 1.917 3.9004.000 6.1006.500 Bộ Kế hoạch Đầu tư (Tổng cục Thống kê) 2015 28,2 30,0 35,0 Bộ Kế hoạch Đầu tư (Tổng cục Thống kê) 2015 - 2,53%/năm 2,53%/năm Bộ Công Thương 2011 11,75 bình quân năm < 10 bình quân năm < II Các tiêu kinh tế Hiệu sử dụng vốn đầu tư (ICOR) (số đồng vốn đầu tư thực tăng thêm để tăng thêm đồng GDP) Năng suất lao động xã hội (USD/lao động) Tỷ trọng đóng góp suất nhân tố tổng hợp vào tốc độ tăng trưởng chung (%) Mức giảm tiêu hao lượng để sản xuất đơn vị GDP (%) Tỷ lệ lượng tái tạo cấu sử dụng lượng (%) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) (% so với tháng 12 năm trước) Bộ Kế hoạch Đầu tư (Tổng cục Thống kê) 174 2011 10 Cán cân vãng lai (tỷ USD) 12 Bội chi ngân sách Nhà nước (%/GDP) Nợ Chính phủ (%/GDP) 13 Nợ nước (%/GDP) 11 Ngân hàng Nhà nước 2011 -3,524 (năm 2011) -3,1 < -3,0 Bộ Tài 2011 5,53 4,5 < 4,0 Bộ Tài Chủ trì: Bộ Tài Phối hợp: Ngân hàng Nhà nước 2011 45,7 60-65 < 55,0 2011 42,2 < 50,0 < 50,0 2011 10% giảm bình quân 1,5 – 2%/năm giảm bình quân 1,5 – 2%/năm 2011 2,88 < 3,00 < 3,00 2011 40 55 >70 2011 0,425 < 5,0 < 5,0 Bộ Y tế 2011 111 113 115 Bộ Giáo dục Đào tạo 2011 200 300 450 2011 30 8,5 (Băng thông rộng) 20 (Băng thông rộng) Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 2011 XH: Y tế: 60 TN: XH: 38 Y tế: 75 TN: 73 XH: 51 Y tế: 80 TN: 84,5 Bộ Công an 2011 13 11 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn 2015 - 20 50 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn 2011 39,7 42-43 45 III Các tiêu xã hội 14 15 16 17 18 19 Tỷ lệ nghèo (%) Tỷ lệ thất nghiệp (%) Tỷ lệ lao động làm việc kinh tế qua đào tạo (%) Hệ số bất bình đẳng phân phối thu nhập (hệ số Gini) (lần) Tỷ số giới tính sinh (trai/100 gái) Số sinh viên/10.000 dân (SV) 20 Số thuê bao Internet (số thuê bao/100 dân) 21 Tỷ lệ người dân hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (%) 22 23 IV 24 Số người chết tai nạn giao thông (người/100.000 dân/năm) Tỷ lệ số xã công nhận đạt tiêu chí nơng thơn (%) Các tiêu tài nguyên môi trường Tỷ lệ che phủ rừng (%) Bộ Kế hoạch Đầu tư (Tổng cục Thống kê) Bộ Kế hoạch Đầu tư (Tổng cục Thống kê) Bộ Kế hoạch Đầu tư (Tổng cục Thống kê) Bộ Kế hoạch Đầu tư (Tổng cục Thống kê) Bộ Thông tin Truyền thông 175 25 26 27 28 29 30 Tỷ lệ đất bảo vệ, trì đa dạng sinh học (%) Diện tích đất bị thối hóa (triệu ha) Bộ Tài ngun Môi trường Bộ Tài nguyên Môi trường Mức giảm lượng nước ngầm, Bộ Tài nguyên Môi nước mặt (m3/người/năm) trường Tỷ lệ ngày có nồng độ chất độc hại khơng khí vượt q tiêu chuẩn cho phép (%) Tỷ lệ đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp xử lý chất thải rắn, nước thải đạt tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng (%) Tỷ lệ chất thải rắn thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng (%) Bộ Tài ngun Mơi trường - Chủ trì: Bộ Xây dựng - Phối hợp: Bộ Tài nguyên Môi trường; Bộ Cơng Thương - Chủ trì: Bộ Xây dựng - Phối hợp: Bộ Tài nguyên Môi trường 2011 7,6 (2,5 tr.ha) - - 2015 9,3 - - 2011 2098 m3/ng/ năm - 1770 m3/ng/ năm 2011 - - - 2011 50 60 70 2011 83 85 90 * Theo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 – 2015 ** Theo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 – 2020 176 PHỤ LỤC BỘ CHỈ TIÊU GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2013 – 2020 (Trích từ Quyết định số 2157/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ) CÁC CHỈ TIÊU CHUNG (28 CHỈ TIÊU) STT Tên tiêu Đơn vị tính CHỈ TIÊU TỔNG HỢP (1 tiêu) 1 Chỉ số phát triển người £ Hệ số £ (HDI) LĨNH VỰC KINH TẾ (7 tiêu) Tỷ lệ vốn đầu tư phát triển % địa bàn so với tổng sản phẩm địa bàn Hiệu sử dụng vốn đầu tư Hệ số (Hệ số ICOR) Năng suất lao động xã hội Triệu đồng /lao động Tỷ lệ thu ngân sách so với chi % ngân sách địa bàn Diện tích đất lúa bảo vệ trì (theo Nghị CP) Chỉ tiêu khuyến khích sử dụng* Tỷ trọng đóng góp suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tốc độ tăng trưởng chung Mức giảm tiêu hao lượng để sản xuất đơn vị tổng sản phẩm địa bàn LĨNH VỰC XÃ HỘI (11 tiêu) Tỷ lệ hộ nghèo Nghìn Kỳ Lộ Cơ quan chịu trách cơng trình nhiệm thu thập/tổng bố hợp 3-5 2015 năm Cục Thống kê Năm 2014 Cục Thống kê 2014 năm Năm 2014 Cục Thống kê Cục Thống kê Năm 2014 - Chủ trì: Sở Tài - Phối hợp: Cục Thống kê, Kho bạc nhà nước tỉnh, Cục Thuế Năm 2014 - Chủ trì: Sở Nơng nghiệp Phát triển nông thôn - Phối hợp: Sở Tài nguyên Môi trường, Cục Thống kê % 3-5 2015 năm Cục Thống kê % Năm 2015 - Chủ trì: Sở Công Thương - Phối hợp: Cục Thống kê % Năm 2014 - Chủ trì: Cục Thống kê - Phối hợp: Sở Lao động-Thương binh Xã hội 177 Năm 2014 - Chủ trì: Cục Thống kê - Phối hợp: Sở Lao động-Thương binh Xã hội 11 Tỷ lệ lao động làm việc % Năm 2014 - Chủ trì: Cục Thống kê qua đào tạo - Phối hợp: Sở Lao động-Thương binh Xã hội 12 Hệ số bất bình đẳng phân £ Hệ số £ 2015 Cục Thống kê phối thu nhập (Hệ số Gini) năm 13 Tỷ số giới tính trẻ em trai/100 gái Năm 2014 - Chủ trì: Cục Thống kê sinh - Phối hợp: Sở Y tế 14 Tỷ lệ người dân đóng bảo hiểm % Năm 2014 - Chủ trì: Bảo hiểm Xã xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, hội tỉnh bảo hiểm y tế - Phối hợp: Sở Lao động-Thương binh Xã hội 15 Tỷ lệ chi ngân sách địa phương % Năm 2014 - Chủ trì: Sở Văn hóa, cho hoạt động văn hóa, thể thao Thể thao Du lịch - Phối hợp: Sở Tài chính, Cục Thống kê, Kho bạc nhà nước tỉnh 16 Tỷ lệ xã công nhận đạt tiêu % Năm 2014 - Chủ trì: Sở Nơng chí nơng thơn nghiệp Phát triển nông thôn - Phối hợp: Cơ quan Bộ phận chuyên trách giúp Ban đạo tỉnh Chương trình nơng thơn 17 Tỷ suất chết trẻ em % Năm 2014 - Chủ trì: Cục Thống kê tuổi - Phối hợp: Sở Y tế 18 10 Số người chết tai nạn giao Người Năm 2014 - Chủ trì: Sở Cơng an thơng /100.000 - Phối hợp: Ban An dân/năm tồn giao thơng tỉnh 19 11 Tỷ lệ học sinh học phổ thơng % Năm 2014 - Chủ trì: Sở Giáo dục độ tuổi Đào tạo - Phối hợp: Cục Thống kê LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (9 tiêu) 20 Tỷ lệ dân số sử dụng nước % 2014 - Chủ trì: Cục Thống năm kê - Phối hợp: Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn 10 Tỷ lệ thất nghiệp % 178 21 Tỷ lệ diện tích đất bảo vệ, trì đa dạng sinh học 22 Diện tích đất bị thối hóa 23 Tỷ lệ đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp xử lý chất thải rắn, nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường 24 Tỷ lệ che phủ rừng 25 Tỷ lệ chất thải rắn thu gom, xử lý 26 Số vụ thiên tai mức độ thiệt hại Chỉ tiêu khuyến khích sử dụng* 27 Tỷ lệ dự án khai thác khoáng sản phục hồi môi trường 28 Số dự án xây dựng theo chế phát triển sạch-CDM Năm 2014 Sở Tài ngun Mơi trường 2015 - Chủ trì: Sở Tài năm nguyên Môi trường - Phối hợp: Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn % Năm 2014 - Chủ trì: Sở Xây dựng - Phối hợp: Sở Tài nguyên Môi trường; Sở Công Thương, Ban Quản lý KKT, KCN, KCX, CCN tỉnh % Năm 2014 Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn % Năm 2014 - Chủ trì: Sở Xây dựng - Phối hợp: Sở Tài nguyên Môi trường; Sở Công Thương, Sở Y tế Vụ, Triệu đồng Năm 2014 Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn % % Dự án Năm 2015 Sở Tài nguyên Môi trường Năm 2015 - Chủ trì: Sở Tài ngun, mơi trường - Phối hợp: Cục Thống kê II CÁC CHỈ TIÊU ĐẶC THÙ VÙNG (15 CHỈ TIÊU) VÙNG TRUNG DU, MIỀN NÚI (1 tiêu) 1 Số vụ diện tích rừng bị cháy, Vụ, Năm 2014 Sở Nông nghiệp bị chặt phá Phát triển nông thôn VÙNG ĐỒNG BẰNG (2 tiêu) Tỷ lệ diện tích gieo trồng % Năm 2014 Sở Nông nghiệp hàng năm tưới, tiêu Phát triển nông thôn Chỉ tiêu khuyến khích sử dụng* Tỷ lệ diện tích đất ngập % Năm 2015 - Chủ trì: Sở Tài nước vùng đồng bảo nguyên Môi trường vệ trì đa dạng sinh học - Phối hợp: Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn VÙNG VEN BIỂN (2 tiêu) Chỉ tiêu khuyến khích sử dụng* 179 Hàm lượng số chất hữu nước biển vùng cửa sông, ven biển Diện tích rừng ngập mặn ven biển bảo tồn, trì đa dạng sinh học mg/lít Năm 2015 Sở Tài nguyên Môi trường Năm 2015 - Chủ trì: Sở Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn - Phối hợp: Sở Tài ngun Mơi trường ĐƠ THỊ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG (5 tiêu) Diện tích nhà bình qn đầu m2 2014 - Chủ trì: Cục Thống kê người năm - Phối hợp: Sở Xây dựng Mức giảm lượng nước ngầm, m /người/năm 2014 Sở Tài nguyên Mơi nước mặt năm trường Chỉ tiêu khuyến khích sử dụng* Tỷ lệ chi ngân sách cho tu, % Năm 2015 - Chủ trì: Sở Văn hóa, bảo dưỡng di tích lịch sử Thể thao Du lịch điểm du lịch - Phối hợp: Sở Tài Diện tích đất xanh đô thị m /người Năm 2015 Sở Xây dựng bình qn đầu người 10 Tỷ lệ ngày có nồng độ chất % Năm 2015 Sở Tài nguyên Mơi độc hại khơng khí vượt trường q tiêu chuẩn cho phép NÔNG THÔN (5 tiêu) 11 Giá trị sản phẩm thu hoạch triệu đồng Năm 2014 - Chủ trì: Cục Thống kê đất trồng trọt nuôi trồng - Phối hợp: Sở Nông thủy sản nghiệp Phát triển nông thôn 12 Tỷ lệ dân số nông thôn sử % Năm 2014 - Chủ trì: Sở Nơng dụng nước hợp vệ sinh nghiệp Phát triển nông thôn - Phối hợp: Cục Thống kê 13 Tỷ lệ chất thải rắn nơng thơn % Năm 2014 - Chủ trì: Sở Xây dựng thu gom xử lý - Phối hợp: Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Chỉ tiêu khuyến khích sử dụng* 14 Lượng phân bón hóa học, thuốc kg/ha Năm 2015 Sở Nông nghiệp bảo vệ thực vật bình qn Phát triển nơng thơn đất canh tác 15 Tỷ lệ chất thải rắn làng nghề % Năm 2015 - Chủ trì: Sở Xây dựng thu gom, xử lý - Phối hợp: Sở Tài nguyên Môi trường, 180 Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn * Chỉ tiêu không bắt buộc sử dụng: Khuyến khích địa phương sẵn có nguồn số liệu có điều kiện khảo sát thu thập số liệu áp dụng để giám sát, đánh giá phát triển bền vững 181 PHỤ LỤC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA VÙNG ĐƠNG NAM BỘ (trích từ Quyết định số 943/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ đến năm 2020) Về phát triển kinh tế: - Quy mô GDP vùng Đông Nam Bộ đến năm 2020 tăng gấp 2,7 lần so với năm 2010, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2011 - 2020 đạt 9,5 - 10%/năm, giai đoạn 2011 - 2015 tăng khoảng 10%/năm giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 9,5%/năm; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng dịch vụ chiếm 97 - 98% tổng GDP Vùng năm 2020, dịch vụ chiếm 44%, cao mức bình quân chung nước - Phấn đấu GDP bình quân đầu người đến năm 2015 đạt tương đương 4.600 USD năm 2020 đạt 6.400 USD; giá trị xuất bình quân đầu người đạt 4.200 USD vào năm 2015 7.800 USD năm 2020 Giữ mức đóng góp cho ngân sách nhà nước khoảng 50-55% thời kỳ 2011 - 2020 - Tốc độ đổi cơng nghệ đạt bình qn 20 - 25%/năm; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 90% vào năm 2020 - Hình thành trung tâm dịch vụ sản xuất xã hội chất lượng cao, đạt trình độ quốc tế khu vực Đông Nam Á Về phát triển xã hội: - Đến năm 2020 ổn định số dân Vùng khoảng 18 triệu người; tỷ lệ thị hóa đạt 75%; giải việc làm hàng năm cho khoảng 29 - 30 vạn lao động; tỷ lệ lao động khơng có việc làm mức 4%; tỷ lệ thất nghiệp thành thị 5% - Phấn đấu đạt 500 sinh viên/1 vạn dân vào năm 2015 550 sinh viên/1 vạn dân vào năm 2020; nâng cao sức khoẻ nhân dân, tăng tuổi thọ bình quân lên 78 tuổi, giảm tỷ lệ trẻ em tuổi bị suy dinh dưỡng xuống 7% vào năm 2020 Về bảo vệ mơi trường: - Đảm bảo hài hòa tăng trưởng kinh tế, thực tiến bộ, công xã hội bảo vệ môi trường, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh 182 học Kết hợp ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng nhiễm, suy thối cố mơi trường hoạt động người tác động tự nhiên gây với khắc phục ô nhiễm môi trường, trước hết nơi bị ô nhiễm nghiêm trọng, phục hồi hệ sinh thái bị suy thoái - Tỷ lệ che phủ rừng 35% vào năm 2015 45% vào năm 2020 - Đến năm 2015 đạt 100% sở sản xuất xây dựng dược áp dụng công nghệ trang bị thiết bị giảm thiểu ô nhiễm, đảm bảo xử lý chất thải 60% sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường; 70% khu đô thị 100% khu công nghiệp, khu chế xuất có hệ thống xử lý nước thải tập trung, 95% chất thải rắn thu gom; xử lý 90% chất thải nguy hại 100% chất thải y tế - Đến năm 2020, trì tiêu đạt giai đoạn trước, phấn đấu 100% sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường, 100% khu đô thị có hệ thống xử lý nước thải tập trung, 100% chất thải rắn, chất thải nguy hại thu gom xử lý Về an ninh, quốc phòng trật tự an tồn xã hội: - Tăng cường cơng tác đảm bảo an ninh trị, trật tự xã hội sở, phòng, chống tệ nạn xã hội; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiến tới xây dựng địa bàn vùng trở thành địa bàn văn minh, lịch sự, có đời sống văn hóa xã hội lành mạnh - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục vận động quần chúng chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp Nhà nước nhằm hạn chế, đẩy lùi tai nạn giao thông 183 ... VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐỖ LÝ HOÀI TÂN THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG VỀ KINH TẾ Ở VÙNG ĐÔNG NAM BỘ ĐẾN NĂM 2030 Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 9.31.01.05 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ... triển bền vững 35 2.1.4 Tăng trưởng bền vững kinh tế 39 2.2 Mô thức tăng trưởng bền vững kinh tế vùng tiêu chí đánh giá 39 2.2.1 Mô thức tăng trưởng bền vững kinh tế ... án nhằm làm rõ vấn đề lý luận tăng trưởng kinh tế định hướng tăng trưởng kinh tế vùng theo hướng bền vững Trên sở đánh giá thực trạng đề xuất số giải pháp thúc đẩy tăng trưởng bền vững kinh tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Thúc đẩy tăng trưởng bền vững về kinh tế ở vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030 (Luận án tiến sĩ), Thúc đẩy tăng trưởng bền vững về kinh tế ở vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030 (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn