Chiến lược marketing đối với hàng mây, tre đan xuất khẩu Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

207 1 0
  • Loading ...
1/207 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2020, 15:45

Chiến lược marketing đối với hàng mây, tre đan xuất khẩu Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Chiến lược marketing đối với hàng mây, tre đan xuất khẩu Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Chiến lược marketing đối với hàng mây, tre đan xuất khẩu Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Chiến lược marketing đối với hàng mây, tre đan xuất khẩu Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Chiến lược marketing đối với hàng mây, tre đan xuất khẩu Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Chiến lược marketing đối với hàng mây, tre đan xuất khẩu Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Chiến lược marketing đối với hàng mây, tre đan xuất khẩu Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Chiến lược marketing đối với hàng mây, tre đan xuất khẩu Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Chiến lược marketing đối với hàng mây, tre đan xuất khẩu Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Chiến lược marketing đối với hàng mây, tre đan xuất khẩu Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Chiến lược marketing đối với hàng mây, tre đan xuất khẩu Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Chiến lược marketing đối với hàng mây, tre đan xuất khẩu Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Chiến lược marketing đối với hàng mây, tre đan xuất khẩu Việt Nam (Luận án tiến sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN VIỆT ANH CHIẾN LƢỢC MARKETING ĐỐI VỚI HÀNG MÂY TRE ĐAN XUẤT KHẨU VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2020 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN VIỆT ANH CHIẾN LƢỢC MARKETING ĐỐI VỚI HÀNG MÂY TRE ĐAN XUẤT KHẨU VIỆT NAM Ngành: Kinh tế quốc tế Mã số: 9.31.01.06 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: GS TS NGƠ XN BÌNH PGS TS ĐINH CÔNG TUẤN HÀ NỘI - 2020 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học Các số liệu sử dụng phân tích luận án trung thực, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng Nội dung kết nghiên cứu luận án không trùng với cơng trình khác Nghiên cứu sinh Nguyễn Việt Anh i MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN 1.1 Tổng quan nghiên cứu chiến lƣợc marketing xuất 1.1.1 Tài liệu nước 1.1.2 Tài liệu nước 12 1.2 Tổng quan nghiên cứu chiến lƣợc marketing xuất mây, tre đan hàng thủ công, mỹ nghệ 15 1.2.1 Tài liệu nước 16 1.2.2 Tài liệu nước 21 1.3 Đánh giá chung 23 Chƣơng 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRIỂN KHAI CHIẾN LƢỢC MARKETING XUẤT KHẨU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 x ấ ẩ 26 2.1.1 Chiến lược marketing 26 2.1.2 Chiến lược marketing xuất 27 2.1.3 Triển khai chiến lược marketing xuất doanh nghiệp mây, tre đan 30 2.2 Nội dung triển khai chiến lƣợc marketing xuất 32 2.2.1 Phân t ch th trư ng 32 2.2.2 Lựa chọn th trư ng mục tiêu 33 2.2.3 Triển khai chiến lược marketing h n hợp đ i với sản phẩm xuất 35 2.2.4 T ch c ngu n lực triển khai chiến lược marketing đ i với sản phẩm xuất 39 2.2.5 Kiểm tra, đánh giá thực chiến lược marketing xuất 40 x ấ â ố ả đ ể ẩ 41 ii 2.3.1 Môi trư ng vĩ mô 41 2.3.2 Môi trư ng cạnh tranh 42 2.3.3 Môi trư ng nội 44 2.4 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 46 2.4.1 Mô hình nghiên c u 46 2.4.2 Các giả thuyết nghiên c u 47 2.5 Quy trình nghiên cứu phƣơng pháp nghiên cứu 48 2.5.1 Quy trình nghiên c u 48 2.5.2 Phương pháp nghiên c u 49 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CHIẾN LƢỢC MARKETING ĐỐI VỚI HÀNG MÂY, TRE ĐAN XUẤT KHẨU VIỆT NAM 60 3.1 Khái quát thực trạng xuất mặt hàng mây, tre đan 60 3.1.1 Đặc điểm mặt hàng mây tre đan xuất 60 3.1.2 Các th trư ng trọng điểm xuất mây, tre đan 60 3.2 Phân tích thực trạng triển khai chiến lƣợc marketing xuất 65 3.2.1 Quá trình đ nh thực triển khai chiến lược marketing xuất 65 3.2.2 Thực trạng phân t ch th trư ng 67 3.2.3 Thực trạng triển khai lựa chọn th trư ng mục tiêu 68 3.2.4 Thực trạng triển khai chiến lược marketing h n hợp đ i với sản phẩm xuất 72 3.2.5 Thực trạng triển khai ngu n lực chiến lược marketing đ i với sản phẩm xuất 80 3.2.6 Thực trạng kiểm tra, đánh giá việc thực chiến lược marketing xuất doanh nghiệp 82 3 Đá á x ấ â ố ả đ ể ẩ 83 3.3.1 Kết phân t ch ảnh hưởng môi trư ng nước xuất đến chiến lược marketing xuất 83 iii 3.3.2 Kết phân t ch ảnh hưởng môi trư ng nước nhập đến chiến lược marketing xuất 89 3.3.3 Kết phân t ch ảnh hưởng môi trư ng nội doanh nghiệp đến chiến lược marketing xuất 94 3.3.4 Kết kiểm đ nh khác biệt chiến lược marketing xuất dựa theo đặc điểm doanh nghiệp 98 3.4 Thảo luận kết nghiên cứu 101 3.5 Kết luận 106 3.5.1 Thành tựu 106 3.5.2 Hạn chế 107 Chƣơng 4: GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI CHIẾN LƢỢC MARKETING XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI HÀNG MÂY TRE ĐAN CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 111 4.1 Giải pháp để triển khai chiến lƣợc marketing xuất 111 4.1.1 Giải pháp triển khai phân t ch th trư ng 111 4.1.2 Giải pháp triển khai lựa chọn th trư ng mục tiêu 115 4.1.3 Giải pháp triển khai chiến lược marketing h n hợp đ i với sản phẩm xuất 117 4.1.4 Giải pháp triển khai ngu n lực triển khai chiến lược marketing xuất 121 4.1.5 Giải pháp kiểm tra, đánh giá thực chiến lược marketing xuất 123 4.2 Đ x ấ , ị ằ ể x ấ ẩ 123 4.2.1 Đ i với quan nhà nước 123 4.2.2 Cải thiện nhân t Kỹ thuật - công nghệ 130 4.2.3 Nâng cao lực doanh nghiệp xuất mây, tre đan 132 KẾT LUẬN 133 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 137 TÀI LIỆU THAM KHẢO 138 PHỤ LỤC iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Danh mục chữ viết tắt tiếng Việt Bộ NN&PTNT Bộ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn CHDCND Lào Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào CLMXK Chiến lược marketing xuất CTPL Chính tr - Pháp luật CTPLNK Chính tr - Pháp luật nước nhập ĐTCT Đ i thủ cạnh tranh DN Doanh nghiệp GC Giá KTCN Kỹ thuật - Công nghệ KTCNNK Kỹ thuật - Công nghệ nước nhập MKT XK Marketing xuất MT Môi trư ng MTCT Môi trư ng cạnh tranh MTCTNK Môi trư ng cạnh tranh nước nhập MTĐ XK Mây, tre đan xuất MTNB Môi trư ng nội NXB Nhà xuất PP Phân ph i QTKD Quản tr Kinh doanh SP Sản phẩm TCMN Thủ công mỹ nghệ TMQT Thương mại Qu c tế VHXH Văn hóa - Xã hội VHXHNK Văn hóa - Xã hội nước nhập XK/NK Xuất khẩu/Nhập XT Xúc tiến v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG ANH ASEAN DSA Association of South - Hiệp hội Các qu c gia Đông East Asian Nations Nam Á Decision system analysis Phân t ch hệ th ng đ nh EFA Exploratory Factor Analysis Phân t ch nhân t khám phá EU European Union Liên minh châu Âu GATT General Agreement on Tariffs Hiệp ước chung Thuế quan and Trade Mậu d ch ITC International Trade Commission Ủy ban Thương mại Qu c tế SWOT Strengths, weaknesses, Điểm mạnh, điểm yếu, hội, opportunities, threats thách th c UNCTAD United Nations Conference on Hội ngh Liên hợp qu c Trade and Development Thương mại Phát triển USD United State Dollar Đô la Mỹ WB World Bank Ngân hàng Thế giới WTO The World Trade Organization T ch c Thương mại Thế giới vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thông tin chuyên gia m i vấn vòng 51 Bảng 2.2 Thông tin chuyên gia m i vấn vòng 51 Bảng 2.3.Các tiêu chí liên quan đến triển khai chiến lược marketing xuất 52 Bảng 2.4.Cấu trúc biến mã hoá nhân t ảnh hưởng đến Kết triển khai chiến lược Marketing 54 Bảng 2.5: Thông tin đ i tượng trả l i phiếu khảo sát Trình độ học vấn 57 Bảng 3.1.Th ng kê mô tả trạng nghiên c u th trư ng mặt hàng mây, tre đan xuất 68 Bảng 3.2 Thực trạng th trư ng xuất doanh nghiệp mây, tre đan 69 Bảng 3.3 Kim ngạch xuất mặt hàng mây, tre đan th trư ng ch nh 70 Bảng 3.4 Th ng kê mô tả trạng lựa chọn th trư ng mục tiêu 70 Bảng 3.5 Th ng kê mô tả trạng ch nh sách sản phẩm đ i với mặt hàng mây, tre đan xuất 73 Bảng 3.6 Th ng kê mô tả trạng ch nh sách giá đ i với mặt hàng mây, tre đan xuất 75 Bảng 3.7 Th ng kê mô tả trạng ch nh sách phân ph i mặt hàng mây, tre đan xuất 77 Bảng 3.8 Th ng kê mô tả trạng ch nh sách xúc tiến mặt hàng mây, tre đan xuất 78 Bảng 3.9 Th ng kê mô tả trạng phân b ngu n lực dành cho marketing mặt hàng mây, tre đan xuất 81 Bảng 3.10.Th ng kê mô tả thực trạng công tác kiểm tra thực chiến lược marketing mặt hàng mây, tre đan xuất 82 Bảng 3.11 Độ tin cậy biến thuộc môi trư ng nước xuất 84 Bảng 3.12 Phân t ch nhân t đ i với biến thuộc môi trư ng nước xuất 84 Bảng 3.13 Kết phân t ch nhân t khám phá biến phụ thuộc 86 vii Bảng 3.14 Hệ s tương quan biến nước xuất chiến lược marketing xuất 86 Bảng 3.15 H i quy bội nhân t môi trư ng nước tác động đến chiến lược marketing xuất 88 Bảng 3.16 Độ tin cậy biến thuộc môi trư ng nước nhập 89 Bảng 3.17 Phân t ch nhân t đ i với biến thuộc môi trư ng nước nhập 91 Bảng 3.18 Hệ s tương quan biến môi trư ng nước nhập chiến lược marketing xuất 92 Bảng 3.19 H i quy bội nhân t môi trư ng nước nhập tác động đến chiến lược marketing xuất 93 Bảng 3.20 Kết kiểm đ nh độ tin cậy nhân t 94 môi trư ng nội doanh nghiệp 94 Bảng 3.21.Kết phân t ch nhân t khám phá biến môi trư ng nội doanh nghiệp 95 Bảng 3.22 Hệ s tương quan biến môi trư ng nội doanh nghiệp chiến lược marketing xuất 96 Bảng 3.23 Kết h i quy m i quan hệ môi trư ng nội chiến lược marketing xuất mặt hàng mây, tre đan doanh nghiệp 97 Bảng 3.24 Kiểm đ nh khác biệt chiến lược marketing xuất theo th trư ng xuất 98 Bảng 3.25 Kiểm đ nh khác biệt chiến lược marketing xuất theo loại hình doanh nghiệp 99 Bảng 3.26 Kiểm đ nh khác biệt chiến lược marketing xuất theo th i gian hoạt động doanh nghiệp 99 Bảng 3.27 Kiểm đ nh khác biệt chiến lược marketing xuất theo khu vực hoạt động doanh nghiệp 100 Bảng 3.28 Kiểm đ nh khác biệt chiến lược marketing xuất theo loại hình kinh doanh 100 viii MTCTXK4 1.000 696 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Total 7.353 31.969 31.969 7.353 31.969 31.969 4.207 2.777 12.074 44.043 2.777 12.074 44.043 2.849 2.145 9.324 53.367 2.145 9.324 53.367 2.840 1.408 6.124 59.491 1.408 6.124 59.491 2.708 1.310 5.697 65.188 1.310 5.697 65.188 2.397 771 3.353 68.541 740 3.218 71.759 632 2.750 74.508 620 2.696 77.205 10 606 2.633 79.838 11 576 2.503 82.340 12 550 2.390 84.730 13 494 2.147 86.877 14 457 1.989 88.866 15 436 1.896 90.762 16 384 1.669 92.431 17 352 1.529 93.960 18 301 1.309 95.270 19 281 1.220 96.490 20 243 1.057 97.547 21 213 925 98.472 22 181 788 99.261 23 170 739 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a Component P1.1 CTPLXK1 623 -.575 CTPLXK2 571 -.563 CTPLXK3 609 CTPLXK4 554 CTPLXK5 589 CTPLXK6 556 CTPLXK7 MTKTXK1 586 MTKTXK2 606 MTKTXK3 MTKTXK4 670 VHXHXK2 524 691 VHXHXK3 620 576 VHXHXK4 588 VHXHXK5 613 KTCNXK1 618 KTCNXK3 KTCNXK4 574 KTCNXK5 529 MTCTXK1 647 MTCTXK2 633 MTCTXK3 622 MTCTXK4 646 Extraction Method: Principal Component Analysis a a components extracted Rotated Component Matrix a Component CTPLXK1 869 CTPLXK2 787 CTPLXK3 634 CTPLXK4 746 CTPLXK5 736 CTPLXK6 716 CTPLXK7 654 MTKTXK1 804 MTKTXK2 760 MTKTXK3 814 P1.1 MTKTXK4 701 VHXHXK2 844 VHXHXK3 768 VHXHXK4 765 VHXHXK5 771 KTCNXK1 742 KTCNXK3 785 KTCNXK4 777 KTCNXK5 713 MTCTXK1 808 MTCTXK2 661 MTCTXK3 619 MTCTXK4 720 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Component 572 440 386 409 405 -.755 461 -.010 450 121 -.299 -.188 867 -.326 131 -.108 -.550 -.212 167 783 037 -.506 234 704 -.437 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Các yếu tố thuộc môi trƣờng nội doanh nghiệp KMO and Barlett’s's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Barlett’s's Test of Sphericity df Sig .824 707.255 21 000 Correlation Matrix MTNB1 Sig (1-tailed) MTNB1 MTNB2 000 MTNB2 000 MTNB3 000 000 P1.1 MTNB4 000 000 MTNB5 000 000 MTNB6 000 000 MTNB7 000 000 MTNB3 MTNB4 MTNB5 MTNB6 MTNB7 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Communalities Initial Extraction MTNB1 1.000 715 MTNB2 1.000 662 MTNB3 1.000 554 MTNB4 1.000 569 MTNB5 1.000 569 MTNB6 1.000 516 MTNB7 1.000 497 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 4.081 58.305 58.305 4.081 58.305 58.305 1.820 11.714 70.019 651 9.298 79.317 606 8.657 87.974 336 4.801 92.775 308 4.402 97.177 198 2.823 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a Component MTNB1 827 MTNB2 784 MTNB4 581 MTNB5 764 P1.1 MTNB3 773 MTNB6 860 MTNB7 833 Extraction Method: Component Analysis Principal a a components extracted P1.1 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH HỆ SỐ TƢƠNG QUAN Correlations Notes Output Created 14-APR-2018 22:27:05 Comments Input Data /Users/ /Anh vietanh/vietanh1.sav Active Dataset DataSet1 Filter Weight Split File N of Rows in Working Data File 207 User-defined missing values are Definition of Missing treated as missing Missing Value Handling Statistics for each pair of variables Cases Used are based on all the cases with valid data for that pair CORRELATIONS /VARIABLES=CTPL MTKT VHXH Syntax KTCN MTCT CLMXK /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE Processor Time 00:00:00.01 Elapsed Time 00:00:01.00 Resources [DataSet1] /Users/ Anh vietanh/vietanh1.sav Correlations CTPL Pearson Correlation CTPL VHXH 329 Sig (2-tailed) N MTKT 207 Pearson Correlation 329 Sig (2-tailed) 000 N 207 Pearson Correlation 480 MTKT ** ** 480 000 000 207 207 441 207 ** VHXH 441 ** P1.1 ** KTCN 484 000 355 000 207 207 490 MTCT 301 ** 000 207 ** 000 ** 332 446 ** 000 207 375 ** 207 ** 000 ** 688 000 207 ** CLMXK 207 ** 569 ** KTCN MTCT CLMXK Sig (2-tailed) 000 N 207 000 207 ** Pearson Correlation 484 Sig (2-tailed) 000 000 000 N 207 207 207 Pearson Correlation 301 Sig (2-tailed) 000 N 207 ** 355 207 ** 332 490 ** 375 000 446 ** 569 207 207 428 428 ** 000 207 ** 630 000 000 207 207 441 000 207 ** 000 207 000 207 ** ** 000 630 ** 000 207 ** ** 207 ** 441 207 ** Pearson Correlation 688 Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 N 207 207 207 207 207 207 VHXHXK ** 328 000 207 ** 302 000 207 KTCNXK ** 301 000 207 ** 525 000 207 ** 258 000 207 MTCTXK ** 410 000 207 ** 465 000 207 ** 423 000 207 ** 452 000 207 CLMXK ** 465 000 207 ** 659 000 207 ** 441 000 207 ** 707 000 207 ** 632 000 207 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Correlations CTPLXK MTKTXK VHXHXK KTCNXK MTCTXK CLMXK Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N CTPLXK 207 ** 309 000 207 ** 328 000 207 ** 301 000 207 ** 410 000 207 ** 465 000 207 MTKTXK ** 309 000 207 207 ** 302 000 207 ** 525 000 207 ** 465 000 207 ** 659 000 207 207 ** 258 000 207 ** 423 000 207 ** 441 000 207 207 ** 452 000 207 ** 707 000 207 207 ** 632 000 207 207 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Correlations CLMXK HDHT HDC Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N CLMXK 207 ** 436 000 207 ** 364 000 207 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) P1.1 HDHT ** 436 000 207 207 ** 713 000 207 HDC ** 364 000 207 ** 713 000 207 207 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH HỒI QUY Regression Notes Output Created 14-APR-2018 22:28:41 Comments Input Data /Users /Anh vietanh/vietanh1.sav Active Dataset DataSet1 Filter Weight Split File N of Rows in Working Data File 207 Definition of Missing Missing Value Handling User-defined missing values are treated as missing Statistics are based on cases with Cases Used no missing values for any variable used REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA Syntax /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT CLMXK /METHOD=ENTER CTPL MTKT VHXH KTCN MTCT Resources Processor Time 00:00:00.01 Elapsed Time 00:00:00.00 Memory Required 7808 bytes Additional Memory Required for Residual Plots [DataSet1] /Users /Anh vietanh/vietanh1.sav Môi trư ng nước chiến lược Marketing XK Variables Entered/Removed a P1.1 bytes Model Variables Entered MTCT, CTPL, MTKT, KTCN, VHXH b Variables Removed Method Enter a Dependent Variable: CLMXK b All requested variables entered b Model Summary Model R 799 a R Adjusted Square Square 639 R Std Error of the Change Statistics Estimate 629 R 50859 Square F df1 df2 Change Change 639 68.556 194 b Model Summary Model Change Statistics Durbin-Watson Sig F Change 000 a 1.831 a Predictors: (Constant), MTCT, CTPL, MTKT, KTCN, VHXH b Dependent Variable: CLMXK a ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square F Sig Regression 88.666 17.733 68.556 000 Residual 50.181 194 259 Total 138.847 199 b a Dependent Variable: CLMXK b Predictors: (Constant), MTCT, CTPL, MTKT, KTCN, VHXH Coefficients Model a Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients for B B Beta Lower Upper Bound Bound (Constant) -.345 Std Error t - 203 1.702 P1.1 Sig 95.0% Confidence Interval 090 -.744 055 CTPL 384 048 417 7.973 000 289 479 MTKT 115 050 113 2.277 024 015 214 VHXH 151 057 146 2.656 009 039 263 KTCN 245 049 271 4.950 000 147 343 MTCT 094 044 107 2.170 031 009 180 Coefficients a Model Correlations Collinearity Statistics Zero-order Partial Part Tolerance VIF CTPL 688 497 344 680 1.470 MTKT 446 161 098 755 1.324 VHXH 569 187 115 616 1.624 KTCN 630 335 214 624 1.603 MTCT 441 154 094 760 1.315 (Constant) a Dependent Variable: CLMXK Collinearity Diagnostics Model Dimension a Eigenvalue Condition Index Variance Proportions (Constant) CTPL MTKT VHXH KTCN MTCT 5.826 1.000 00 00 00 00 00 00 048 11.011 03 49 06 02 03 30 040 12.121 04 01 39 05 20 35 033 13.345 08 43 00 41 27 07 030 13.953 05 02 08 47 50 19 024 15.623 80 05 47 04 00 09 a Dependent Variable: CLMXK a Residuals Statistics Minimum Maximum Mean Std Deviation N Predicted Value 1.2663 4.2481 3.0213 66750 207 Residual -1.72188 1.56279 00000 50216 207 Std Predicted Value -2.629 1.838 000 1.000 207 Std Residual -3.386 3.073 000 987 207 a Dependent Variable: CLMXK Môi trư ng Nước XK Chiến lược Marketing XK P1.1 Variables Entered/Removed Model a Variables Entered MTCTXK, CTPLXK, VHXHXK, KTCNXK, MTKTXK b Variables Removed Method Enter a Dependent Variable: CLMXK b All requested variables entered b Model Summary Model R 844 a R Adjusted Square Square 712 R Std .704 Error of the Change Statistics Estimate R 45417 Square F df1 df2 Change Change 712 95.826 194 b Model Summary Model Change Statistics Durbin-Watson Sig F Change 000 a 1.945 a Predictors: (Constant), MTCTXK, CTPLXK, VHXHXK, KTCNXK, MTKTXK b Dependent Variable: CLMXK a ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square F Sig Regression 98.831 19.766 95.826 000 Residual 40.017 194 206 Total 138.847 199 b a Dependent Variable: CLMXK b Predictors: (Constant), MTCTXK, CTPLXK, VHXHXK, KTCNXK, MTKTXK Coefficients Model a Unstandardized Standardized t Coefficients Coefficients for B Beta Lower Upper Bound Bound -.822 -.102 B (Constant) -.462 Std Error 183 -2.530 P1.1 Sig .012 95.0% Confidence Interval CTPLXK 138 046 132 3.022 003 048 228 MTKTXK 251 044 272 5.679 000 164 338 VHXHXK 106 038 120 2.758 006 030 181 KTCNXK 339 041 392 8.286 000 258 419 MTCTXK 207 045 224 4.563 000 118 297 Coefficients a Model Correlations Collinearity Statistics Zero-order Partial Part Tolerance VIF CTPLXK 465 212 116 784 1.275 MTKTXK 659 378 219 647 1.545 VHXHXK 441 194 106 783 1.278 KTCNXK 707 511 319 663 1.508 MTCTXK 632 311 176 619 1.615 (Constant) a Dependent Variable: CLMXK Collinearity Diagnostics a Mode Dimensio Eigenvalu Conditio Variance Proportions l e n Index (Constant CTPLX MTKTX VHXHX KTCNX MTCTX ) K K K K K n 5.807 1.000 00 00 00 00 00 00 064 9.510 03 05 09 16 45 00 037 12.490 07 43 02 57 00 03 036 12.663 00 01 80 06 51 00 032 13.412 07 00 05 12 04 94 023 15.982 82 51 04 09 00 03 a Dependent Variable: CLMXK a Residuals Statistics Minimum Maximum Mean Std Deviation N Predicted Value 1.4281 4.3320 3.0213 70472 207 Residual -1.39028 1.15364 00000 44843 207 Std Predicted Value -2.261 1.860 000 1.000 207 Std Residual -3.061 2.540 000 987 207 P1.1 a Dependent Variable: CLMXK Môi trư ng nội Chiến lược Marketing XK Variables Entered/Removed Model a Variables Entered b HDC, HDHT Variables Removed Method Enter a Dependent Variable: CLMXK b All requested variables entered b Model Summary Model R R Square Adjusted R Std Error of Change Statistics Square 442 a 196 187 the Estimate 75295 R Square F Change Change 196 23.955 df1 df2 197 b Model Summary Model Change Statistics Durbin-Watson Sig F Change 000 a 1.998 a Predictors: (Constant), HDC, HDHT b Dependent Variable: CLMXK a ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square F Sig Regression 27.162 13.581 23.955 000 Residual 111.686 197 567 Total 138.847 199 b a Dependent Variable: CLMXK b Predictors: (Constant), HDC, HDHT Coefficients Model a Unstandardized Standardized t Coefficients Coefficients for B Beta Lower Upper Bound Bound B Std Error P1.1 Sig 95.0% Confidence Interval (Constant) 1.437 244 HDHT 338 086 HDC 106 090 Coefficients 5.897 000 957 1.918 359 3.941 000 169 508 208 2.182 038 -.071 284 a Model Correlations Collinearity Statistics Zero-order Partial Part Tolerance VIF HDHT 436 270 252 492 2.033 HDC 364 084 076 492 2.033 (Constant) a Dependent Variable: CLMXK Collinearity Diagnostics Model Dimension a Eigenvalue Condition Index Variance Proportions (Constant) HDHT HDC 2.952 1.000 01 00 00 032 9.552 98 20 09 016 13.645 02 80 90 a Dependent Variable: CLMXK a Residuals Statistics Minimum Maximum Mean Std Deviation N Predicted Value 1.8821 3.6610 3.0212 36945 207 Residual -1.68695 1.87213 00000 74916 207 Std Predicted Value -3.083 1.732 000 1.000 207 Std Residual -2.240 2.486 000 995 207 a Dependent Variable: CLMXK P1.1 PHỤ LỤC KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT GIƢA ĐẶC ĐIỂM DOANH NGHIỆP TRONG CHIẾN LƢỢC Marketing XUẤT KHẨU HÀNG MÂY, TRE ĐAN Oneway Notes Output Created 14-APR-2018 22:33:36 Comments Input Data Active Dataset Filter Weight Split File /Users /Anh vietanh/vietanh1.sav DataSet1 N of Rows in Working Data File 207 User-defined missing values are Definition of Missing treated as missing Missing Value Handling Statistics for each analysis are Cases Used based on cases with no missing data for any variable in the analysis ONEWAY Thị TGianHDong trườngXK Khuvuc LHKD /MISSING ANALYSIS /POSTHOC=TUKEY LSD ALPHA(0.05) Processor Time 00:00:00.41 Elapsed Time 00:00:01.00 Resources [DataSet1] /Users/ Anh vietanh/vietanh1.sav ANOVA LHDN TGianHDong Khuvuc LHKD BY CLMXK Syntax Thị trườngXK LHDN Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 74.420 611.575 685.995 6.153 131.802 137.955 6.295 212.425 218.720 7.929 162.691 170.620 6.549 112.326 118.875 df 15 184 199 15 184 199 15 184 199 15 184 199 15 184 199 P1.1 Mean Square 4.961 3.324 F 1.493 Sig .111 410 716 573 893 420 1.154 364 986 529 884 598 874 437 610 715 767 ... hưởng đến chiến lược marketing xuất hàng mây, tre đan bỏ ngỏ, nghiên c u Chiến lược marketing xuất mặt hàng mây, tre đan Việt Nam với mục tiêu đánh giá việc triển khai chiến lược marketing xuất. .. TRIỂN KHAI CHIẾN LƢỢC MARKETING ĐỐI VỚI HÀNG MÂY, TRE ĐAN XUẤT KHẨU VIỆT NAM 60 3.1 Khái quát thực trạng xuất mặt hàng mây, tre đan 60 3.1.1 Đặc điểm mặt hàng mây tre đan xuất ... hiệu triển khai chiến lược marketing xuất đ i với ngành hàng mây, tre đan Việt Nam góp phần sáng tỏ q trình triển khai chiến lược marketing xuất doanh nghiệp mây, tre đan Việt Nam Mục tiêu nhiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Chiến lược marketing đối với hàng mây, tre đan xuất khẩu Việt Nam (Luận án tiến sĩ), Chiến lược marketing đối với hàng mây, tre đan xuất khẩu Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn