Bài tập môn luật dân sự Đề bài: Đánh giá các quy định pháp lý hiện hành về thời điểm xác lập quyền sở hữu đối với tài sản BLDS 2015

15 101 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/04/2020, 09:14

Bài tập môn luật dân sự Đề bài: Đánh giá các quy định pháp lý hiện hành về thời điểm xác lập quyền sở hữu đối với tài sản BLDS 2015MỞ ĐẦU..........................................................................................................2NỘI DUNG.......................................................................................................3I)Khái quát chung về thời điểm xác lập quyền sở hữu đối với tài sản......................................................................................................31.Khái niệm................................................................................................32.Thời điểm trong mối liên hệ với thời hạn và thời hiệu trong BLDS 2005.........................................................................................................33.Ý nghĩa của thời điểm xác lập quyền sở hữu đối với tài sản...........................................................................................................3 II) Đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành về thời điểm xác lập quyền sở hữu............................................................................41.Thời điểm xác lập quyền sở hữu đối với tài sản có được do lao động, do hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp...............................................42.Thời điểm xác lập quyền sở hữu theo hợp đồng hoặc giao dịch một bên...........................................................................................................43.Thời điểm xác lập quyền sở hữu do các sự kiện trộn lẫn, sáp nhập, chế biến.........................................................................................................64.Thời điểm xác lập quyền sở hữu do các sự kiện không xác định được chủ sở hữu, vô chủ, do bị chôn giấu, đánh rơi, bỏ quên.........................7III) Tìm hiểu thêm về thời điểm xác lập quyền sở hữu đối với tài sản trong dự thảo sửa đổi bộ luật dân sự..........................................12 MỤC LỤC MỞ ĐẦU NỘI DUNG .3 I) Khái quát chung thời điểm xác lập quyền sở hữu tài sản Khái niệm Thời điểm mối liên hệ với thời hạn thời hiệu BLDS 2005 .3 Ý nghĩa thời điểm xác lập quyền sở hữu tài sản II) Đánh giá quy định pháp luật hành thời điểm xác lập quyền sở hữu Thời điểm xác lập quyền sở hữu tài sản có lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp .4 Thời điểm xác lập quyền sở hữu theo hợp đồng giao dịch bên Thời điểm xác lập quyền sở hữu kiện trộn lẫn, sáp nhập, chế biến .6 Thời điểm xác lập quyền sở hữu kiện không xác định chủ sở hữu, vô chủ, bị chôn giấu, đánh rơi, bỏ quên .7 III) Tìm hiểu thêm thời điểm xác lập quyền sở hữu tài sản dự thảo sửa đổi luật dân 12 KẾT BÀI .15 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 16 MỞ ĐẦU Tài sản quyền sở hữu chế định quan trọng, chiếm vị trí lớn pháp luật dân Để xác định tài sản thuộc sở hữu chủ thể, pháp luật Bộ luật dân có quy định cụ thể, chi tiết Trong đó, quy định thời điểm xác lập quyền sở hữu tài sản phần quan trọng khơng mang ý nghĩa pháp lý mà ảnh hưởng lớn đến thực tiễn áp dụng Vì vậy, luận xin chọn đề tài “ Đánh giá quy định pháp lý hành thời điểm xác lập quyền sở hữu tài sản ” để tìm hiểu nhận thức sâu sắc nội dung NỘI DUNG I) Khái quát chung thời điểm xác lập quyền sở hữu tài sản Khái niệm Thời điểm hiểu 'điểm mốc' khoảng thời gian Thời điểm khơng có độ dài, nghĩa dùng để 'một điểm' để làm 'mốc' thời gian Thời điểm xác lập quyền sở hữu tài sản dấu mốc mặt thời gian để xác định tài sản thuộc sở hữu chủ thể Thời điểm mối liên hệ với thời hạn thời hiệu BLDS 2005 Trong luật dân quy định “ thời hạn khoảng tời gian xác định từ thời điểm đến thời điểm khác” (khoản Điều 149) Còn “thời hiệu thời hạn pháp luật quy định mà kết thúc thời hạn chủ thể hưởng quyền dân sự, miễn trừ nghĩa vụ dân quyền khởi kiện vụ án dân sự, quyền yêu cầu giải việc dân sự” (điều 154) Như vậy, hiểu thời điểm xác lập quyền sở hữu tài sản mốc thời gian bắt đầu kết thúc thời hạn, mà thời điểm quyền sở hữu tài sản xác định Ý nghĩa thời điểm xác lập quyền sở hữu tài sản Việc xác định thời điểm xác lập quyền sở hữu tài sản có ý nghĩa quan trọng, giải vụ việc sở hữu tài sản Có thể thấy việc xác định thời điểm xác lập quyền sở hữu có ý nghĩa sau: – để xác định chủ sở hữu tài sản ( sau thời điểm quy định, chủ sở hữu tài sản thay đổi, ví dụ sau tháng, kể từ ngày thơng báo cơng khai mà khơng có người đến nhận gia cầm bị thất lạc thuộc sở hữu người bắt được) – để xác định thời điểm phát sinh quyền nghĩa vụ chủ sở hữu tài sản ( ví dụ: sau thời điểm kí kết hợp đồng, chủ sở hữu phải thực nghĩa vụ sở hữu tài sản) – mốc để xác định thời hiệu khởi kiện quyền sở hữu tài sản ( ví dụ khởi kiện quyền thừa kế ) II) Đánh giá quy định pháp luật hành thời điểm xác lập quyền sở hữu Quyền sở hữu tài sản hợp pháp công dân quyền công dân nhà nước bảo hộ Để thực quyền công dân, BLDS 2005 quy định rõ quyền sở hữu thời điểm để xác lập quyền sở hữu Trong BLDS hành có quy định 15 trường hợp xác lập quyền sở hữu tài sản quy định điều 233 đến 247 BLDS Trong đó, quy định có quy định thời điểm xác lập quyền sở hữu tài sản thời điểm xác lập quyền sở hữu tài sản có lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp Điều 233 BLDS 2005 ghi nhận quyền sở hữu phát sinh lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp sau: “ Người lao động, người tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp có quyền sở hữu tài sản lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp, kể từ thời điểm có tài sản đó.” Qua quy định này, thấy thời điểm xác lập quyền sở hữu lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp thời điểm có tài sản Tức chủ thể sở hữu tài sản đồng thời có quyền sở hữu tài sản thời điểm xác lập quyền sở hữu theo hợp đồng giao dịch bên: Điều 234 BLDS 2005 ghi nhận quyền sở hữu phát sinh theo thỏa thuận sau: “ Người giao tài sản thông qua hợp đồng mua bán, tặng cho, trao đổi, cho vay có quyền sở hữu tài sản đó, kể từ thời điểm chuyển giao tài sản, bên khơng có thỏa thuận khác pháp luật khơng có quy định khác” Như vậy, thơng thường thời điểm xác lập quyền sở hữu tính từ thời điểm nhận tài sản Ngồi bên thỏa thuận thời điểm xác lập quyền sở hữu hợp đồng Thỏa thuận mốc thời gian cụ thể, kiện pháp lý ( lưu ý, kiện pháp lý phải diễn tự nhiên, khơng mang tính tác động hai bên tham gia giao dịch) Ví dụ: A B có hợp đồng tặng cho tài sản Hiện tại, B nhờ nhà A Theo hợp đồng, A tặng cho B nhà gái A lấy chồng Như thời điểm xác lập quan hệ sở hữu bên thỏa thuận gái A lấy chồng Sự kiện phải kiện diễn tự nhiên, không chịu tác động bên người thứ ba ( theo khoản điều 125 BLDS 2005 giao dịch dân có điều kiện) Pháp luật quy định rõ thời điểm phát sinh quyền sở hữu cần thiết: “Việc chuyển quyền sở hữu bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng kí quyền sở hữu trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.” ( điều 692 BLDS 2005) Có thể thấy BLDS 2005 quy định chặt chẽ vấn đề thời điểm xác lập quan hệ sở hữu tài sản Tuy nhiên, xuất bất cập, không thống phối hợp với luật khác, đặc biệt luật Nhà Hiện nay, theo quy định Luật Nhà ở: thời điểm xác lập quyền sở hữu nhà chuyển thời điểm hợp đồng công chứng (điều 93.5 Luật Nhà ở) Nhưng đất đai quyền sử dụng đất lại chuyển từ thời điểm đăng kí quyền sử dụng đất ( điều 692 BLDS 2005) Như vậy, khói tài sản thống nhà đất thời điểm chuyển quyền sở hữu đất nhà đất lại khác Như dễ dẫn đến khó khăn, vướng mắc thực tiễn áp dụng Trong trường hợp thời điểm xác lập quyền sở hữu theo giao dịch bên cần đặc biệt ý tới thời điểm xác lập quyền sở hữu theo di chúc thời điểm xác lập quyền sở hữu kiện trộn lẫn, sáp nhập, chế biến Theo quy định điều 236, 237, 238 xác lập quyền sở hữu tường hợp trộn lẫn, sáp nhập, chế biến không quy định rõ thời điểm xác lập quyền sở hữu Tuy nhiên, dựa tính chất trường hợp này, vật bị trộn lẫn, sáp nhập, chế biến, tài sản tạo thành có gắn bó, pha trộn tính chất Nhiều trường hợp khơng thể phân chia vật trộn lẫn, sáp nhập, chế biến với vật bị trộn lẫn, sáp nhập, chế biến Vì vậy, luật quy định trường hợp phân chia, trả lại tài sản lại ban đầu cho chủ sở hữu Về thời điểm xác lập quyền sở hữu trường hợp trộn lẫn, sáp nhập, chế biến vật, khơng quy định rõ luật nên có vấn đề đặt ra, thời điểm xác lập quyền sở hữu tính thời điểm vật tạo thành hay từ thời điểm người tốn hết nghĩa vụ bồi thường thiệt hại? Vì trường hợp không thuộc điều 233 xác lập quyền sở hữu tài sản có lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp nên xác định thời điểm “có tài sản đó” người trộn lẫn, sáp nhập, chế biến thời điểm phát sinh quyền sở hữu Ngoài ra, vấn đề đặt là: Trong thời gian chưa bồi thường thiệt hại vật thuộc sở hữu chủ thể nào? Và hoa lợi, lợi tức phát sinh thời gian chưa bồi thường thiệt hại thuộc ai? thời điểm xác lập quyền sở hữu kiện không xác định chủ sở hữu, vô chủ, bị chơn giấu, đánh rơi, bỏ qn • thời điểm xác lập quyền sở hữu vật không xác định chủ sở hữu Mục 2.1 khoản điều 239 BLDS 2005 quy định: “ Người phát vật không xác định chủ sở hữu phải thông báo giao nộp cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thi trấn công an sở gần để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại” “Trong trường hợp vật không xác định chủ sở hữu động sản sau năm, kể từ ngày thơng báo công khai, mà không xác định chủ sở hữu động sản thuộc sở hữu người phát theo quy định người phát theo quy định pháp luật; vật bất động sản sau năm năm, kể từ ngày thông báo công khai chưa xác định chủ sở hữu bất động sản thuộc nhà nước; người phát hưởng khoản tiền thưởng theo quy định pháp luật” Như vậy, thời điểm quy định năm sau ngày thông báo công khai động sản năm bất động sản Tuy nhiên, nhận điểm bất cập rằng: theo quy định khoản 1, điều 174 BLDS 2005 Bất động sản động sản đến chưa có quy định pháp luật xác định “tài sản khác “ bất động sản, việc phát bất động sản theo điều 239 đất đai tài sản gắn liền với đất xuất lộ thiên mặt đất Mà đất đai ln xác định thuộc sở hữu nhà nước nguyên tắc tài sản đất, không xác định thuộc sở hữu chủ thể thuộc sở hữu Nhà nước Còn vật tài sản bị chơn giấu, bị chìm đắm xác định quyền sở hữu theo quy định riêng điều 240 BLDS Tức là, ta thấy khơng có bất động sản xác định chủ sở hữu điều 239, quy định thời hiệu năm khơng thực tế • Thời điểm xác lập quyền sở hữu vật vô chủ vật bị chơn giấu, bị chìm đắm tìm thấy Về thời điểm xác lập quyền sở hữu vật vô chủ Khoản điều 239 BLDS 2005 quy định: Người phát vật vơ chủ động sản có quyền sở hữu tài sản theo quy định pháp luật; vật phát bất động sản thuộc Nhà nước Về thời điểm xác lập quyền sở hữu vật bị chôn giấu, bị chìm đắm tìm thấy vật vơ chủ Điều 240 BLDS 2005 quy định: Vật tìm thấy di tích lịch sử, văn hố thuộc Nhà nước; người tìm thấy vật hưởng khoản tiền thưởng theo quy định pháp luật; Vật tìm thấy khơng phải di tích lịch sử, văn hố, mà có giá trị đến mười tháng lương tối thiểu Nhà nước quy định thuộc sở hữu người tìm thấy; vật tìm thấy có giá trị lớn mười tháng lương tối thiểu Nhà nước quy định người tìm thấy hưởng giá trị mười tháng lương tối thiểu Nhà nước quy định 50% giá trị phần vượt mười tháng lương tối thiểu Nhà nước quy định, phần giá trị lại thuộc Nhà nước Vật vô chủ quy định vật mà chủ sở hữu từ bỏ quyền sở hữu vật Nghĩa là, vật vơ chủ vật trước xác lập quyền sở hữu lý chủ sở hữu tuyên bố công khai thực hành vi chứng tỏ việc từ bỏ quyền sở hữu tài sản Còn vật bị chơn giấu hiểu vật bị chơn lòng đất bị cất giấu nơi đó; vật bị chìm đắm hiểu vật chìm sơng, hồ, ao, biển Trong xác lập quyền sở hữu với vật vô chủ, vật bị chơn giấu, chìm đắm thời điểm xác lập quyền sở hữu, quyền chiếm hữu hợp pháp gần thời điểm phát vật Cả hai trường hợp có thời điểm xác lập quyền sở hữu giống Điều xuất phát từ từ đặc điểm vật vật khơng có chủ sở hữu, vật xác định chủ sở hữu: Vật bị chôn giấu, bị chìm đắm vật vơ chủ (Ví dụ: chủ sở hữu từ bỏ quyền sở hữu hình thức chơn xuống đất ném xuống sơng) vật khơng xác định chủ sở hữu (Ví dụ: phát vật dược chơn đất, chìm biển chủ sở hữu, không xác định chủ sở hữu từ bỏ quyền sở hữu hay chưa) • thời điểm xác lập quyền sở hữu vật người khác đánh rơi, bỏ quên Theo điều 241 quy định thời điểm xác lập quyền sở hữu vật người khác đánh rơi, bỏ quên sau năm, kể từ ngày thông báo công khai vật nhặt mà không xác định chủ sở hữu chủ sở hữu không đến nhận Vấn đề quan trọng phức tạp là: thời điểm xác lập quyền sở hữu vật vô chủ, vật không xác định chủ sở hữu, vật bị đánh rơi, bị bỏ qn, bị chơn giấu, chìm đắm khác nên việc xác định tài sản phát thuộc trường hợp vô quan trọng Trong thực tế lại có nhiều trường hợp khó xác định tài sản vật vô chủ hay vật không xác định chủ sở hữu hay vật bị chơn giấu chìm đắm, ví dụ vật bị chơn giấu, bị chìm đắm vật vô chủ ( chủ sở hữu từ bỏ quyền sở hữu hình thức chơn xuống đất ném xuống sông ) vật không xác định chủ sở hữu ( phát vật dược chôn đất, chìm biển khơng biết chủ sở hữu, không xác định chủ sở hữu từ bỏ quyền sở hữu hay chưa ) Có thể thấy việc xác định thời điểm xác lập quyền sở hữu tài sản theo vơ phức tạp, gây nhiều tranh cãi trình giải • Thời điểm xác lập quyền sở hữu gia súc bị thất lạc Nội dung quy định điều 242 243 BLDS 2005: Sau sáu tháng, kể từ ngày thông báo công khai mà khơng có người đến nhận gia súc thuộc sở hữu người bắt được; gia súc bắt gia súc thả rơng theo tập qn thời hạn năm ( Điều 242) Sau tháng, kể từ ngày thông báo công khai mà khơng có người đến nhận gia cầm thuộc sở hữu người bắt được.( Điều 243) Gia súc tên dùng để nhiều loài động vật có vú hóa ni trâu, bò, chó, lợn, Gia cầm tên gọi chung cho lồi động vật có hai chân, có lơng vũ thuộc nhóm động vật có cánh người nuôi giữ gà, vịt, ngan, ngỗng, Thời điểm xác lập quyền sở hữu gia súc bị thất lạc tháng ( năm gia súc thả rông theo tập quán) tháng gia cầm kể từ ngày thông báo công khai Bởi lẽ việc thất lạc gia súc, gia cầm nguyên nhân khách quan, không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan người bắt gia súc, gia cầm bị bắt chủ sở hữu Khoảng thời gian phù hợp với vòng sinh trưởng hầu hết gia súc, gia cầm Nếu sau khoảng thời gian quy định, chủ sở hữu đến nhận người bắt gia súc, gia cầm xác lập quyền sở hữu Như vậy, việc bắt gia súc, gia cầm thất lạc không làm phát sinh quyền sở hữu người bắt người bắt lại có quyền chiếm hữu hợp pháp có quyền hưởng nửa số gia súc sinh hoa lợi gia cầm sinh Đây điểm đặc biệt mà có hình thức xác lập quyền sở hữu có Tuy nhiên, luật lại chưa quy định thời hạn mà người bắt gia súc, gia cầm phải thông báo cho quan địa phương ngày kể từ ngày bắt gia súc, gia cầm bị thất lạc Điều dễ dẫn đến kẽ hở việc người bắt gia súc, gia cầm thất lạc trục lợi cá nhân Ví dụ: Ơng A bắt đàn vịt thời kì đẻ trứng, ơng A cố ý ni giữ đàn vịt vài ngày thông báo cho Ủy ban nhân dân xã biết để thông báo công khai Ngày hơm sau, có người đến nhận chủ sở hữu đàn vịt Như vậy, số trứng hoa lợi phát sinh thời kì ơng A bắt đàn vịt nhiều ông A khai báo sau • thời điểm xác lập quyền sở hữu vật nuôi nước Thời điểm phát sinh quyền sở hữu cá nhân phụ thuộc vào đặc điểm vật nuôi nước: “Khi vật nuôi nước người di chuyển tự nhiên vào ruộng, ao, hồ người khác thuộc sở hữu người có ruộng, ao, hồ Trong trường hợp vật ni nước có dấu hiệu riêng biệt để xác định vật ni khơng thuộc sở hữu người có ruộng, ao, hồ phải thông báo công khai để chủ sở hữu biết mà nhận lại Sau tháng, kể từ ngày thông báo cơng khai mà khơng có người đến nhận vật ni nước thuộc sở hữu người có ruộng, ao, hồ đó.” ( điều 244 BLDS 2005) Xuất phát từ đặc điểm vật nuôi nước thường nuôi theo mùa vụ nuôi theo đàn nên tốc độ phát triển, sinh trưởng đồng nên khó phân biệt vật nuôi hồ với hồ khác chúng chủng loại Mặt khác, vật ni nước khó đếm số lượng chúng Do vậy, pháp luật quy định vật ni nước mà khơng có dấu hiệu riêng biệt kể từ thời điểm vật ni nước di chuyển vào ruộng, ao, hồ người khác đồng thời phát sinh quyền sở hữu người Trong tường hợp vật ni nước có dấu hiệu riêng biệt để xác định vật ni khơng thuộc sở hữu người phải thơng báo công khai để chủ sở hữu biết mà nhận lại Dấu hiệu riêng biệt vật nuôi nước hiểu khác biệt vật nuôi nước với vật nuôi nước đặc điểm lồi, loại, độ lớn, Ví dụ: Hồ thả cá xuất đàn tôm, hồ nuôi cá giống xuất đàn cá trưởng thành, Trong trường hợp này, sau tháng kể từ ngày thông báo công khai mà khơng có người đến nhận vật ni thuộc sở hữu người có ai, hồ, ruộng, • Thời điểm xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu “Thời hiệu thời hạn pháp luật quy định mà kết thúc thời hạn chủ thể hưởng quyền dân sự, quyền yêu cầu giải việc dân ( Điều 154 BLDS 2005) vậy, thời điểm xác lập quyền sở hữu tài sản kết thúc khoảng thời gian quy định thời hiệu Điều 247 quy định Xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu Người chiếm hữu, người lợi tài sản pháp luật tình, liên tục, công khai thời hạn mười năm động sản, ba mươi năm bất động sản trở thành chủ sở hữu tài sản đó, kể từ thời điểm bắt đầu chiếm hữu, trừ trường hợp quy định khoản Điều Người chiếm hữu tài sản thuộc hình thức sở hữu nhà nước khơng có pháp luật dù tình, liên tục, công khai, dù thời gian chiếm hữu trở thành chủ sở hữu tài sản Như vậy, thời điểm xác lập quyền sở hữu cá nhân theo thời hiệu phụ thuộc vào loại tài sản: Nếu tài sản bất động sản, quyền sở hữ cá nhân xác lập sau thời hạn 30 năm kể từ thòi điểm bắt đầu chiếm hữu Nhưng phái ý tới điều kiện khác, người chiếm hữu, người lợi tài sản bất động sản phải liên tục, tình, cơng khai thời hạn ba mươi năm kể từ bắt đầu chiếm hữu trở thành chủ sở hữu tài sản Nếu tài sản người chiếm hữu, người lợi tài sản tình, liên tục, cơng khai thời hạn mười năm trở thành chủ sở hữu động sản Cần ý việc xác định thời điểm bắt đầu trường hợp trên, tính liên tục thời hiệu tính từ bắt đầu kết thúc, có kiện gián đoạn xảy thời hiệu phải tính lại từ đầu sau kiện làm gián đoạn chấm dứt Còn với tài sản thuộc hình thức sở hữu nhà nước đất đai, rừng tự nhiên, tài nguyên tỏng lòng đất, nguồn nước, người chiếm hữu khơng có pháp luật tình, liên tục, cơng khai dù trở thành chủ sở hữu tài sản III) Tìm hiểu thêm thời điểm xác lập quyền sở hữu tài sản dự thảo sửa đổi luật dân Điều 182 Khoản dự thảo Bộ luật dân quy định: "Việc xác lập quyền sở hữu vật quyền khác có hiệu lực kể từ thời điểm tài sản chuyển giao, hợp đồng luật khơng có quy định khác Trường hợp hợp đồng luật quy định khác thời điểm xác lập quyền sở hữu, vật quyền khác áp dụng theo quy định luật Thời điểm tài sản chuyển giao hiểu thời điểm bên có quyền người đại diện hợp pháp họ trực tiếp nắm giữ, chi phối tài sản” Bàn luận vấn đề này, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân - Kinh tế Bộ Tư pháp, thành viên Ban soạn thảo Dương Đăng Huệ khẳng định, vấn đề mà chế định quyền sở hữu phải giải vấn đề thời điểm chuyển giao quyền sở hữu Ông Huệ cho biết, giới tồn hai hệ thống Hệ thống thứ hệ thống thỏa thuận tức hợp đồng coi ký kết quyền sở hữu chuyển sang người mua Mơ hình nước theo Pháp hay Nhật Hệ thống thứ thời điểm chuyển quyền sở hữu thời điểm ký kết hợp đồng Đối với động sản kể từ thời điểm giao tài sản cho người nhận lúc chủ sở hữu Đối với bất động sản khơng phải từ thời điểm chuyển giao mà từ thời điểm bất động sản đăng ký quan nhà nước có thẩm quyền Ơng Dương Đăng Huệ cho biết, tuyệt đại đa số nước giới có nước Nga, Trung Quốc, Đức… theo hệ thống chuyển giao dự thảo Bộ luật dân Việt Nam quy định theo hướng Đề cập tới quy định thời điểm xác lập quyền sở hữu vật quyền khác dự thảo Bộ luật dân sự, PGS.TS Phùng Trung Tập cho rằng, thời điểm xác lập quyền sở hữu động sản, hay bất động sản quyền tài sản hay tài sản khác cần vào chuyển giao sở hữu từ cá nhân sang cá nhân, tổ chức sang tổ chức Vấn đề xác định quyền sở hữu người chuyển giao quan trọng để ngăn chặn hành vi xâm phạm xác lập chủ quyền sở hữu tài sản PGS.TS Phùng Trung Tập thể quan điểm tán đồng cho quy định dự thảo Bộ luật phù hợp, khái quát Đối với tài sản mà không buộc phải đăng ký vào tình hình chuyển giao dạng hợp đồng thực tiễn chuyển giao vật, chuyển giao tài sản phát sinh quyền người nhận tài sản Liên quan tới bất động sản đất đai hay nhà hợp đồng chứng nhận cơng chứng, nhà nước ta thống quản lý đất đai phải theo thủ tục để đăng ký quyền sở hữu Quy định nhằm bảo vệ quyền người sử dụng đất, bảo vệ lợi ích chung, ngăn chặn hành vi lạm dụng để chiếm đoạt tài sản… Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng Nguyễn Mạnh Khởi đánh giá vấn đề không đơn giản Theo ông, nội dung xây dựng Luật nhà Luật kinh doanh bất động sản tồn hai luồng quan điểm trái ngược Hiện q trình tranh luận có quan niệm khác việc phân biệt thời điểm xác lập, thời điểm chuyển quyền thời điểm công nhận quyền sở hữu Có quan điểm đánh đồng thời điểm xác lập thời điểm công nhận quyền sở với Bởi vậy, đề nghị xem xét thêm quy định bất động sản KẾT BÀI Có thể nói việc xác định thời điểm xác lập quyền sở hữu tài sản nội dung quan trọng việc xác định chủ sở hữu xác lập, chuyển giao quyền sở hữu tài sản Những vấn đề pháp luật quy định bao quát, xử lý hầu hết trường hợp xảy thực tế tồn bất cập, vướng mắc Hi vọng luật dân sửa đổi giải tồn cũ, giúp cho quy định pháp lý bao quát, dễ thực áp dụng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ luật Dân sự, Nxb Lao Động, Hà Nội, 2014 Giáo trình Luật Dân Việt Nam ( tập ), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Cơng an Nhân dân, Hà Nội, 2014 Bình luận khoa học Bộ luật Dân 2005, Bộ Tư pháp – Viện khoa học pháp lý, Chủ biên PGS.TS Hồng Thế Liên, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2013 Cổng thơng tin điện tử phủ, Đối thoại trực tuyến: Điểm quy định sở hữu quyền sở hữu Bộ luật Dân sửa đổi, http://media.chinhphu.vn/video/doi-thoai-truc-tuyen-diem-moi-quy-dinh-ve-so-huuquyen-so-huu-trong-bo-luat-dan-su-sua-doi-2751 VOV, Tọa đàm Bộ luật Dân (sửa đổi): Phần cuối – Thời điểm xác lập quyền sở hữu vật quyền khác http://vovgiaothong.vn/tam-diem/toa-dam-ve-bo-luat-dan-susua-doi-phan-cuoi%E2%80%93-thoi-diem-xac-lap-quyen-so-huu-va-cac-vat-quyen-khac/36577 ... mà thời điểm quy n sở hữu tài sản xác định Ý nghĩa thời điểm xác lập quy n sở hữu tài sản Việc xác định thời điểm xác lập quy n sở hữu tài sản có ý nghĩa quan trọng, giải vụ việc sở hữu tài sản. .. định thời hiệu khởi kiện quy n sở hữu tài sản ( ví dụ khởi kiện quy n thừa kế ) II) Đánh giá quy định pháp luật hành thời điểm xác lập quy n sở hữu Quy n sở hữu tài sản hợp pháp công dân quy n... công dân nhà nước bảo hộ Để thực quy n công dân, BLDS 2005 quy định rõ quy n sở hữu thời điểm để xác lập quy n sở hữu Trong BLDS hành có quy định 15 trường hợp xác lập quy n sở hữu tài sản quy định
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập môn luật dân sự Đề bài: Đánh giá các quy định pháp lý hiện hành về thời điểm xác lập quyền sở hữu đối với tài sản BLDS 2015, Bài tập môn luật dân sự Đề bài: Đánh giá các quy định pháp lý hiện hành về thời điểm xác lập quyền sở hữu đối với tài sản BLDS 2015

Từ khóa liên quan