Pháp luật về quản lý chất thải rắn từ thực tiễn quận hoàng mai, thành phố hà nội

105 2 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/04/2020, 17:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TỪ THỰC TIỄN QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI NGUYỄN THỊ HÒA RIÊNG HÀ NỘI – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TỪ THỰC TIỄN QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI NGUYỄN THỊ HÒA RIÊNG CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ MÃ SỐ: 8380107 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS VŨ THỊ DUYÊN THỦY HÀ NỘI – 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng: Luận văn Thạc sỹ khoa học với đề tài: “Pháp luật quản lý chất thải rắn từ thực tiễn quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội” học viên Cao học Nguyễn Thị Hòa Riêng thực hồn thành vào tháng 10/2019, giáo viên hướng dẫn PGS.TS Vũ Thị Duyên Thủy Các kết nêu Luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Các số liệu, ví dụ trích dẫn Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Tơi hồn thành tất mơn học tốn tất nghĩa vụ tài theo quy định Trường Đại học Mở Hà Nội Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2019 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hòa Riêng LỜI CẢM ƠN Sau hai năm học tập nghiên cứu, đến hồn thành luận văn thạc sỹ khoa học Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Vũ Thị Duyên Thủy – Giảng viên cao cấp, Phó Trưởng Bộ môn Luật Môi trường, Trường Đại học Luật Hà Nội tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Khoa Sau Đại học – Trường Đại học Mở Hà Nội dày công giảng dạy, truyền đạt kiến thức làm tảng cho hồn thành khóa học Cao học Tơi xin trân trọng cảm ơn UBND quận Hồng Mai phòng, ban chuyên môn giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu, khảo sát, thu thập tài liệu thời gian thực luận văn Bên cạnh tơi nhận nguồn động viên to lớn gia đình, giúp đỡ tơi có điều kiện tốt để hoàn thành luận văn Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2019 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hòa Riêng MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 Chương .8 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ LÝ LUẬN PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN 1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò pháp luật quản lý chất thải rắn 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm chất thải rắn quản lý chất thải rắn 1.1.2 Vai trò pháp luật quản lý chất thải rắn .17 1.2 Nội dung nguyên tắc điều chỉnh pháp luật quản lý chất thải rắn 19 1.2.1 Khái niệm pháp luật quản lý chất thải rắn 19 1.2.2 Nội dung điều chỉnh pháp luật quản lý chất thải rắn 20 1.2.3 Nguyên tắc quản lý chất thải rắn .22 1.4 Kinh nghiệm quốc tế số địa phương quản lý chất thải rắn 27 1.4.1 Kinh nghiệm số nước trến giới 27 1.4.2 Kinh nghiệm số địa phương 29 1.4.3 Những học rút từ kinh nghiệm quản lý chất thải rắn nước giới Việt Nam 34 Kết luận chương .36 Chương 37 THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN QUA THỰC TIỄN THỰC HIỆN TẠI QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 37 2.1 Thực trạng pháp luật quản lý chất thải rắn 37 2.1.1 Quy định chủ thể phát sinh chất thải rắn 37 2.1.2 Quy định thu gom chất thải rắn 43 2.1.3 Quy định vận chuyển chất thải rắn 45 2.1.4 Quy định xử lý chất thải rắn .49 2.1.5 Quy định phân loại chất thải rắn .52 2.1.6 Quy định phòng ngừa, giảm thiểu chất thải rắn 54 2.1.7 Quy định giám sát quản lý chất thải rắn 55 2.1.8 Quy định quan quản lý nhà nước quản lý chất thải rắn 56 2.2 Đánh giá thực trạng pháp luật quản lý chất thải rắn 57 2.2.1 Kết đạt 57 2.2.2 Hạn chế 59 2.3 Thực tiễn thực pháp luật quản lý chất thải rắn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 62 2.3.1 Thực tiễn thực quy định trách nhiệm chủ nguồn thải 63 2.3.2 Thực tiễn thực quy định chủ thể phát sinh chất thải rắn 65 2.3.3 Thực tiễn thực quy định thu gom, vận chuyển chất thải rắn 66 2.3.4 Thực tiễn thực quy định xử lý chất thải rắn 68 2.3.5 Thực tiễn thực phân loại chất thải rắn .69 Kết luận chương .71 Chương 72 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN QUA THỰC TIỄN TẠI QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 72 3.1 Định hướng hoàn thiện pháp luật quản lý chất thải rắn Việt Nam 72 3.2 Các giải pháp hoàn thiện pháp luật quản lý chất thải rắn 74 3.2.1 Hoàn thiện quy định pháp luật thống quản lý chất thải rắn 74 3.2.2 Hoàn thiện quy định pháp luật vai trò chủ nguồn thải tham gia vào quản lý chất thải rắn 75 3.2.3 Hoàn thiện quy định nguồn tài cho quản lý chất thải rắn 75 3.3 Các giải pháp nâng cao hiêu thực pháp luật quản lý chất thải rắn 76 2.3.1 Các giải pháp chung .76 3.3.1.1 Tiếp tục hoàn thiện thống thể chế sách liên quan đến quản lý CTR 76 3.3.1.2 Tăng cường tra, kiểm tra liên ngành việc chấp hành quy định pháp luật bảo vệ môi trường chất thải rắn .77 3.3.2 Các giải pháp riêng cho quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội thời gian tới .78 3.3.2.1 Đẩy mạnh công tác truyền thông phương tiện thông tin đại chúng nhằm phổ biến pháp luật quản lý chất thải rắn 78 3.3.2.2 Giải pháp kỹ thuật 79 Kết luận chương .82 KẾT LUẬN .83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Từ viết tắt BTTH Bồi thường thiệt hại BVMT Bảo vệ môi trường CTR Chất thải rắn LMT Luật môi trường MT Mơi trường NN Nhà nước ƠNMT Ơ nhiễm mơi trường QLNN Quản lý nhà nước MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Rác thải vấn đề mang tính tồn cầu, Việt Nam ngoại lệ Hiện bảo vệ môi trường mục tiêu hàng đầu quốc gia hướng đến Muốn phát triển bền vững yếu tố môi trường phải quan tâm mức Môi trường ảnh hưởng lớn đến đời sống người, sinh vật kinh tế, văn hoá, xã hội quốc gia, dân tộc toàn nhân loại Đặc biệt thời kỳ đất nước ta đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố xây dựng kinh tế tri thức bảo vệ mơi trường trở nên cấp bách Trong hoạt động BVMT công tác xử lý rác thải trở nên cần thiết hết Chất thải rắn có nguy ảnh hưởng đến mơi trường trực tiếp đến sức khỏe người Do đó, việc kiểm soát nguồn chất thải rắn đặc biệt quan tâm, nhằm hạn chế đến mức thấp nguy xảy Bên cạnh đó, Nghị Bộ Chính trị số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 bảo vệ mơi trường thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước ; Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 định hướng đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg ngày 02/12/2003; Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ban hành Định hướng chiến lược phát trin quận Hồng Mai tháng 4/2019 48 Viện Ngơn ngữ học (2010), Từ điển tiếng Việt 49 Viện Ngôn ngữ học (2008), Từ điển môi trường Anh - Việt Việt – Anh Tiếng Anh 50 Asakura H, Matsuto T, Inoue Y (2010), Adopted technologies and basis for selection at municipal solid waste landfill facilities constructed in recent years in Japan Waste Manag & Ressearch Vol 28(8):685-694 51 Boadi KO, Kuitunen M (2005), Environmental and health impacts of household solid waste handling and disposal practices in third world cities: the case of the Accra Metropolitan Area, Ghana Journal of Environmentl Health Vol 68(4):32-36 52 Burnley SJ (2007), A review of municipal solid waste composition in the United Kingdom Waste Management Vol 27(10):1274-1285 53 Cecilia MP, Berg EO, Lars R (2005), Quality control of waste to incineration - waste composition analysis in Lidköping, Sweden Waste Management & Research Vol 23: 527-533 54 Chiemchaisri C, Juanga JP, Visvanathan C (2007), Municipal solid waste management in Thailand and disposal emission inventory Environmental 89 Monitoring Assessment Vol 135 (1-3): 13-20 55 Coomaren P V, Marianne O, Thomas B (2000), A survey of recycling behaviour in households in Kiruna, Sweden Waste Management & Research Vol 18: 545-556 WEB 56 https://baotainguyenmoitruong.vn/moi-truong/thay-doi-co-che- chinh-sach-de-thong-nhat-quan-ly-chat-thai-ran-1268955.html 57 https://infonet.vn/kinh-nghiem-quan-ly-chat-thai-ran-trong-xay- dung-nong-thon-moi-o-tinh-ninh-binh-post243604.info 58 https://moitruong.net.vn/ha-tinh-chia-se-kinh-nghiem-xay-mo- hinh-xu-ly-rac-thai/ 59 http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/ban-doc/932944/xoa-diem-den-rac- thai-va-lan-chiem-via-he-tai-quan-hoang-mai-tim-giai-phap-hieu-qua 60 https://baotainguyenmoitruong.vn/moi-truong/hoang-mai-ha-noi- tran-lan-rac-phe-thai-tai-chan-cau-thanh-tri-1251801.html 61 https://hanoi.gov.vn/bau_cu_dbqh_khoa_xiv/- /hn/A1u8Pq7Iv55Y/111101/2825429/75/quan-hoang-mai-thong-tin-ve-tinh-hinhphat-trien-kinh-te-quyi2019.html;jsessionid=pu0FTegT+4VUuOLxwL+Gqj7Z.app2 62 http://laodongthudo.vn/buoc-dot-pha-trong-xu-ly-chat-thai-ran- 65454.html 63 https://www.moitruongvadothi.vn/moi-truong/quan-hoang-mai-lai- nhuc-nhoi-nan-do-trom-phe-thai-xay-dung-a24774.html 64 https://m.moitruongvadothi.vn/moi-truong/bai-toan-nao-cho-xu-ly- rac-thai-tai-bac-ninh-a54950.html 65 https://www.thiennhien.net/2013/07/12/dong-cua-hoan-toan-bai- rac-dong-ngo-vao-cuoi-2013/ 90 ... 59 2.3 Thực tiễn thực pháp luật quản lý chất thải rắn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 62 2.3.1 Thực tiễn thực quy định trách nhiệm chủ nguồn thải 63 2.3.2 Thực tiễn thực quy... GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN QUA THỰC TIỄN TẠI QUẬN HOÀNG MAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 72 3.1 Định hướng hoàn thiện pháp luật quản lý chất. .. LUẬN PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN 1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò pháp luật quản lý chất thải rắn 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm chất thải rắn quản lý chất thải rắn 1.1.2 Vai trò pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về quản lý chất thải rắn từ thực tiễn quận hoàng mai, thành phố hà nội , Pháp luật về quản lý chất thải rắn từ thực tiễn quận hoàng mai, thành phố hà nội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn