ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÍ 8 HỌC KÌ II

6 5,579 100
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2013, 04:10

Ma trận đề thi học Ii. môn vật 8 năm học 2009 2010. Mức độ Nội dung Biết Hiểu Vận dụng Trọng số Công suất C3- 1đ 1đ Cơ năng C1-1đ 1đ Sự bảo toàn và chuyển hoá năng lợng C2-1,5đ 1,5đ Dẫn nhiệt - Đối lu Bức nhiệt C4a-1đ C4b- 1đ 2đ Nhiệt lợng - Công thức tính nhiêt lợng C5a-1đ C6 - 1đ 2đ Phơng trình cân bằng nhiệt C6- 0,5đ 0,5đ Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu C5b-1đ C6 - 1đ 2đ Cộng 4,5đ 3đ 2,5đ 10đ Kiểm tra chất lợng học Ii Năm học 2009- 2010 Môn : Vật 8 Thời gian: 45 phút Thứ .ngày tháng năm 2010 Trờng THCS Xuân Phú đề a Họ và tên: . Lớp: 8 . Điểm Lời nhận xét của giáo viên Đề bài: Câu 1 (1đ): Một mũi tên đợc bắn ra từ một cách cung là nhờ năng lợng của mũi tên hay của cách cung? Đó là dạng năng lợng nào? Câu 2 (1,5đ): Thả một vật rơi từ độ cao h xuống mặt đất. Hãy cho biết trong quá trình rơi, cơ năng của vật ở những dạng nào ? Chúng chuyển hoá nh thế nào? Câu 3 (1đ): Một ngời kéo một vật từ giếng sâu 8m lên đều trong 20 giây. Ngời ấy phải dùng một lực F = 180N. Tính công và công suất của ngời kéo? Câu 4 (2đ): a/ Thế nào là sự sự đối lu? Bức xạ nhiệt? Môi trờng chủ yếu xảy ra sự đối lu, bức xạ nhiệt ? b/ Tại sao khi rót nớc sôi vào cốc thuỷ tinh thì cốc dày dễ vỡ hơn cốc mỏng. Muốn cốc khỏi bị vỡ khi rót nớc sôi vào thì ta làm nh thế nào? Câu 5 (2đ): a/ Nhiệt lợng là gì? Công thức tính nhiệt lợng? b/ Nói năng suất toả nhiệt của than đá là 27.10 6 J/kg nghĩa là gì? Câu 6 (2,5đ): Dùng một bếp than để đun sôi 2 lit nớc có nhiệt độ ban đầu 20 0 C đựng trong ấm nhôm có khối lợng 400g. Tính khối lợng than cần dùng. Cho biết hiệu suất của bếp than là 35%, nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg.K, của nớc là 4200J/kg.K, năng suất toả nhiệt của than đá là 27.10 6 J/kg. Bài làm. . đáp án và biểu điểm bài kiểm tra học II. Môn : Vật 8. Đề A. Câu Nội dung Điểm 1 Mũi tên đợc bắn từ cung ra là nhờ năng lợng của cách cung. Năng lợng đó là thế năng đàn hồi. 1đ 2 Thả một vật rơi từ độ cao h xuống đất. Trong quá trình rơi cơ năng của vật gồm động năng và thế năng. Thế năng chuyển dần sang động năng. 1đ 0,5đ 3 - Công của lực kéo là: A = F .S = 180. 8 = 1440 J. - Công suất của ngời kéo là: P = A/t Với A = 1440J ; t = 20 giây. => P = 1440/ 20 = 72 W. 1đ 1đ 4 a/ Đối lu là hình thức truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng hoặc chất khí. Đối lu chỉ xảy ra trong môi trờng chất lỏng và khí. Bức xạ nhiệt là sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng. Bức xạ nhiệt chủ chủ yếu xảy ra trong môi trờng chất khí và chân không. b/ Thuỷ tinh dãn nở kém nên khi rót nớc nóng vào cốc thì phần bên trong bị giản nở, nhng phần bên ngoài không kịp nở ra do đó cốc dày dễ vỡ hơn cốc mỏng. Muốn cốc khỏi bị vỡ khi rót nớc nóng thì cần nhúng trớc cốc vào nớc nóng. 0,5đ 0,5đ 1đ 5 a/ Nhiệt lợng là phần nhiệt năng mà vật nhận đợc hay mất đi trong quá trình truyền nhiệt. Công thức tính nhiệt lợng: Q = c. m. t. Trong đó: c là nhiệt dung riêng của chất, đo bằng J/kg.K m: khối lợng của vật, đo bằng kg. t: độ thay đổi nhiệt độ, t = 2 1 t t b/ Nói năng suất toả nhiệt của than đá là 10.10 6 J/kg nghĩa là, khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg than đá thì toả ra một nhiệt lợng là 10.10 6 J 0,5đ 0,5đ 1đ 6 Nhiệt lợng mà ấm và nớc thu vào là: Q thu = (c 1 .m 1 + c 2 .m 2 ). t = ( 4200. 2 + 880. 0,4).( 100 20 ) = ( 8400 + 352). 80 = 8752 . 80 = 700160 J Vì hiệu suất của bếp là 35% nên nhiệt lợng của bếp toả ra là: Q toả = = 100. 35 thu Q 35 100.700160 = 2000457 J Mặt khác, ta có: Q toả = q. m m = Q toả / q = 2000457/ 27.10 6 = 0,074 kg. 1đ 0,5đ 1đ Kiểm tra chất lợng học Ii Năm học 2009- 2010 Môn : Vật 8 Thời gian: 45 phút Trờng THCS Xuân Phú đề B Thứ .ngày tháng năm 2010 Họ và tên: . Lớp: 8 . Điểm Lời nhận xét của giáo viên Đề bài: Câu 1 (1đ): Một quả bóng đang bay bị đập vào tờng. Quả bóng bị bật trở lại là nhờ năng lợng của nó hay của bức tờng. Đó là dạng năng lợng nào? Câu 2 (1,5đ): Một viên đạn đợc bắn lên cao. Hãy cho biết trong quá trình bay lên, cơ năng của vật ở những dạng nào ? Chúng chuyển hoá nh thế nào? Câu 3 (2đ): Một ngời kéo một vật từ giếng sâu 6m lên đều trong 12 giây. Ngời ấy phải dùng một lực F = 180N. Tính công và công suất của ngời kéo. Câu 4 (1đ): a/ Thế nào là sự sự đối lu? Bức xạ nhiệt? Môi trờng chủ yếu xảy ra sự đối lu, bức xạ nhiệt ? b/ Tại sao khi ớp lạnh cá, ngời ta thờng đổ đá lên mặt trên của cá? Câu 5 (2đ): a/ Nhiệt lợng là gì? Công thức tính nhiệt lợng? b/ Nói năng suất toả nhiệt của củi khô là 10.10 6 J/kg nghĩa là gì? Câu 6 (2,5đ): Dùng một bếp củi để đun sôi 3 lit nớc ở nhiệt độ ban đầu 25 0 C đựng trong ấm nhôm có khối lợng 400g. Tính khối lợng củi cần dùng. Cho biết hiệu suất của bếp củi là 30%, nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg.K, của nớc là 4200J/kg.K, năng suất toả nhiệt của củi khô là 10.10 6 J/kg. Bài làm. đáp án và biểu điểm bài kiểm tra học II. Môn : Vật 8. Đề B. Câu Nội dung Điểm 1 Quả bóng bật trở lại là do năng lợng của nó. Năng lợng đó là thế năng đàn hồi. 1đ 2 Bắn một viên đạn lên cao. Trong quá trình bay lên, cơ năng của vật gồm động năng và thế năng. Động năng chuyển dần sang thế năng. 1đ 0,5đ 3 - Công của lực kéo là: A = F .S = 180. 6 = 1080 J. - Công suất của ngời kéo là: P = A/t Với A = 1080J ; t = 12 giây. => P = 1080/ 12 = 90 W. 0,5đ 0,5đ 4 a/ Đối lu là hình thức truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng hoặc chất khí. Đối lu chỉ xảy ra trong môi trờng chất lỏng và khí. Bức xạ nhiệt là sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng. Bức xạ nhiệt chủ chủ yếu xảy ra trong môi trờng chất khí và chân không. b/ Vì trong sự đối lu, nếu đổ đá lên trên thì không khí lạnh hơn sẽ đi xuống phía dới, do đó sẽ làm lạnh toàn bộ cá trong thùng . 0,5đ 0,5đ 1đ 5 a/ Nhiệt lợng là phần nhiệt năng mà vật nhận đợc hay mất đi trong quá trình truyền nhiệt. Công thức tính nhiệt lợng: Q = c. m. t. Trong đó: c là nhiệt dung riêng của chất, đo bằng J/kg.K m: khối lợng của vật, đo bằng kg. t: độ thay đổi nhiệt độ, t = 2 1 t t b/ Nói năng suất toả nhiệt của củi khô là 10.10 6 J/kg nghĩa là, khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg củi khô thì toả ra một nhiệt lợng là 10.10 6 J 0,5đ 0,5đ 1đ 6 Nhiệt lợng mà ấm và nớc thu vào là: Q thu = (c 1 .m 1 + c 2 .m 2 ). t = ( 4200. 3 + 880. 0,4).( 100 25 ) = ( 12600 + 352). 75 = 12952 . 75 = 971 400 J Vì hiệu suất của bếp là 30% nên nhiệt lợng của bếp toả ra là: Q toả = = 100. 30 thu Q 30 100.971400 = 3238 000 J Mặt khác, ta có: Q toả = q. m m = Q toả / q = 3238 000/ 27.10 6 = 0, 1199 kg. 1đ 0,5đ 1đ . 2,5đ 10đ Kiểm tra chất lợng học kì Ii Năm học 2009- 2010 Môn : Vật lí 8 Thời gian: 45 phút Thứ .ngày tháng năm 2010 Trờng THCS Xuân Phú đề a Họ. 6 = 0,074 kg. 1đ 0,5đ 1đ Kiểm tra chất lợng học kì Ii Năm học 2009- 2010 Môn : Vật lí 8 Thời gian: 45 phút Trờng THCS Xuân Phú đề B Thứ .ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÍ 8 HỌC KÌ II, ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÍ 8 HỌC KÌ II, ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÍ 8 HỌC KÌ II