báo cáo thanh tra

2 501 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 21:10

Báo cáo tổng kết công tác thanh tra nhân dân năm học 2008-2009 Ph ơng h ớng hoạt động năm học 2009-2010 A. Đặc điểm tình hình chung 1,Thuận lợi : Năm học 2009 -2010 là năm học tiếp tục đợc sự đầu t quan tâm của đảng và nhà nớc , năm học tiếp tục thực hiện những cuộc vận động lớn do ngành GD phát động -Tổ chức thanh tra của trờng THCS Bạch Lu hoạt động dới sự chỉ đạo sát sao của chi bộ đảng, BGH nhà trờng 2, khó khăn : - Ban thanh tra đa số là các đồng chí hoạt động kiêm nhiệm cha đợc đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ nên có ảnh hởng đến công tác thanh tra B .Nội dung báo cáo I,Đánh giá công tác thanh tra năm học 2008-2009 1, về tổ chức Ban thanh tra gồm 3 đồng chí đợc HĐSP bầu ra tại hội nghị CB-CC năm học 2006-2007 1, ông Hà Văn Dũng (TB) 2, ông Lê Văn Thạnh (uv) 3,ông Hoàng Cao Thắng (UV) 2,Những việc đã làm đ ợc A, công tác chỉ đạo : - Dới sự chỉ đạo, lãnh đạo đúng đắn của chi bộ BGH thanh tra đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trờng xây dựng đợc chơng trình hoạt động có hiệu quả, chế độ thông tin báo cáo kịp thời, chính xác B, về hoạt động -Ban thanh tra đã thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát kiểm tra trong đó: +kiểm tra có điều kiện :không +kiểm tra phối hợp với các tổ :12 lần +kiểm tra về cơ sở vật chất :2 lần qua kiểm tra cho thấy CSVC tạm đủ cho việc dạy và học +kiểm tra công tác tuyển sinh đầu cấp:nhà trờng đã tiến hành tổ chức thi khảo sát HS vào lớp 6 đúng theo quy định +kiểm tra việc thực hiện phổ cập GD trung học chính xác hồ sơ phổ cập đầy đủ ,rõ ràng +kiểm tra công tác xét TN cho HS lớp 9 : qua kiểm tra cho thấy nhà trờng tổ chức xét TN cho HS lớp 9 đúng quy chế không có tiêu cực ,gian lận +kiểm tra hoạt động dạy và học -việc dạy và học đảm bảo đúng chơng trình đúng quy chế . +phối hợp với BGH thanh tra chuyên môn: -Thanh tra toàn diện :10/ 17 GV -Thanh tra chuyên đề :100% GV -Thanh tra từng mặt : 80% GV Trờng THCS Bạch Lu Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập-Tự do - hạnh phúc -Thanh tra đột xuất : 60% GV + về giờ dạy : các giờ dạy của GV đều xếp loại từ đạt yêu cầu trở lên +về hồ sơ các tổ và nhà trờng đảm bảo chính xác , rõ ràng bảo quản tốt Trởng ban thanh tra phối hợp chặt chẽ vớ ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở kiểm tra sự lãnh , chỉ đạo của BGH : BGH đã chỉ đạo thực hiện đúng nhiệm vụ , chỉ thị năm học Thanh tra về ngân sách tài chính : qua kiểm tra cho thấy nhà trờng và các tổ chức ban ngành thực hiện tốt việc thu, chi theo luật ngân sách nhà nớc không có tiêu cực xảy ra Thanh tra về chế độ chính sách : BGH và các tổ chức thực hiện tốt chế độ chính sách đối với ngời lao động Ban thanh tra đã tổ chức học tập các văn bản pháp luật đầy đủ -Tuy nhiên trong năm học vừa qua ban thanh tra hoạt động đôi khi còn thụ động cha rút ra đợc bài học kinh nghiệm trong quá trình hoạt động II, ph ơng h ớng , kế hoạch thanh tra năm học 2009-2010 - khắc phục những tồn tại của năm học 2008-2009 - Tổ chức cho mọi CB-CC học tập lại các văn bản về pháp lệnh công chức, quy chế dân chủ và pháp lệnh khiếu nại tố cáo đảm bảo cho cán bộ viên chức thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân - Thanh tra và có kết luận cụ thể, chính xác các hoạt động của nhà trờng và của mỗi thành viên trong hội đồnggiúp ban thi đua đánh giá đúng ngời dúng việc - Phối hợp với tổ chuyên môn thanh tra về học lực ,hạnh kiểm của HS - Chấp hành tốt chế độ thông tin báo cáo theo quy định + Chỉ tiêu cụ thể -kiểm tra về csvc :2 lần/ năm -kiểm tra công tác tuyển sinh :1 lần/năm -phối hợp kiểm tra công tác chuyên môn:2 lần/tháng -kiểm tra hồ sơ sổ sách nhà trờng :2 lần/năm -Thanh tra thu chi tài chính : 2 lần/năm -kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách :2 lần/năm +biện pháp :bám sát nhiệm vụ chính trị của đảng ,kế hoạch năm học -Ban thanh tra phối hợp chặt chẽ với các tổ chức,ban ngành trong nhà trờng xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể -Đổi mới về tác phong làm việc,cách thanh tra ,báo cáo Trên đây là toàn bộ báo cáo tổng kết về công tác thanh tra năm học 2008-2009 và phơng h- ớng công tác thanh tra năm học 2009 2010. Thay mặt cho ban thanh tra kính sức khỏe các vị đại biểu các đồng chí cán bộ công nhân viên chức nhà trờng, chúc hội nghị thành công rực rỡ Xin cảm ơn! . có ảnh hởng đến công tác thanh tra B .Nội dung báo cáo I,Đánh giá công tác thanh tra năm học 2008-2009 1, về tổ chức Ban thanh tra gồm 3 đồng chí đợc HĐSP. việc,cách thanh tra ,báo cáo Trên đây là toàn bộ báo cáo tổng kết về công tác thanh tra năm học 2008-2009 và phơng h- ớng công tác thanh tra năm học 2009
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo thanh tra, báo cáo thanh tra, báo cáo thanh tra