Luận văn thạc sỹ - Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng – Chi nhánh Thanh Hóa

102 39 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2020, 04:01

1.Tính cấp thiết của luận văn Trong môi trường hoạt động nhiều thử thách, các ngân hàng phải gánh chịu rủi ro đáng kể để kiếm được lợi nhuận kỳ vọng. Một trong những hoạt động chủ yếu đem lại lợi nhuận và cũng như rủi ro lớn nhất đối với một ngân hàng đó là hoạt động tín dụng. Hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng là hai yếu tố song hành, không thế tách rời. Ngân hàng không thể loại bỏ hoàn toàn được rủi ro tín dụng trong hoạt động của mình mà chỉ có thể áp dụng các biện pháp để phòng ngừa hoặc giảm thiểu thiệt hại tối đa mà rủi ro tín dụng có thể mang lại. Đứng trên quan điểm quản trị toàn bộ hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động tín dụng nói riêng, một tỷ lệ tổn thất dự kiến đối với hoạt động tín dụng phải luôn được xác định trong chiến lược hoạt động chung. Khi ngân hàng kinh doanh với mức tổn thất thấp hơn hoặc bằng mức tỷ lệ tổn thất dự kiến thì đó là sự thành công trong lĩnh vực quản trị rủi ro. Việc nâng cao chất lượng quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng là vấn đề mà các NHTM, các cơ quan quản lý luôn quan tâm và chú trọng để xây dựng các biện pháp phù hợp. Xây dựng một hệ thống quản trị rủi ro nói chung và quản trị rủi ro tín dụng nói riêng hoàn thiện mang tính chất then chốt trong sự tồn tại của một ngân hàng thương mại. Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng là một trong những ngân hàng TMCP uy tín, tình hình kiểm soát tín dụng trong thời gian qua cũng được xem là khá tốt; công tác quản trị rủi ro tín dụng luôn luôn được coi trọng. Ðặc biệt tại Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng – Chi nhánh Thanh Hóa công tác quản trị rủi ro tín dụng đã bắt đầu được quan tâm chặt chẽ cùng với sự phát triển cả quy mô tín dụng. Tuy nhiên, công tác quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh vẫn chưa hoàn toàn đạt được những thành công mong muốn. Do vậy, nợ xấu đang có xu hướng tăng lên qua các năm, năm 2011 tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ là 0,32%, năm 2012 là 1,35% (tăng 1,03%), năm 2013 khá cao là 1,73% (tăng 0,38% so với năm 2012) và tính đến năm 2014 tỷ lệ nợ xấu của chi nhánh đang là 1,54%. Cho nên việc nâng cao hơn nữa chất lượng của công tác quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh và phù hợp với điều kiện Việt Nam là một việc làm cấp bách hơn bao giờ hết. Chính vì thế, Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng – Chi nhánh Thanh Hóa phải tự mình hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro tín dụng nhằm duy trì hoạt động một cách hiệu quả và bền vững, vượt qua những thử thách mà nền kinh tế hội nhập đã đang và sẽ đem lại. Do vậy, tôi đã chọn “Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng – Chi nhánh Thanh Hóa” để làm đề tài cho luận văn của mình. 2.Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: chất lượng quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại. 3.Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu lý luận về rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng và thực tiễn hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Thanh Hóa. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng cho Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Thanh Hóa. 4.Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu về hoạt động quản trị rủi ro tín dụng trong ngân hàng thương mại và tập trung vào hoạt động quản trị RRTD tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Thanh Hóa trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2014. Nghiên cứu: -Về chỉ tiêu phản ánh kết quả quản trị rủi ro tín dụng: +Duy trì nợ xấu theo quy định của Ngân hàng nhà nước. +Dự phòng rủi ro tín dụng đủ để bù đắp tổn thất. +Tài sản đảm bảo đủ để bù đắp tổn thất. +Tuân thủ quy trình tín dụng. -Về biện pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng: +Duy trì quan hệ thường xuyên với khách hàng để thu thập thông tin đầy đủ và chính xác nhằm nhận diện dấu hiệu và tần suất các biến cố +Cải thiện hệ thống cơ sở vật chất để chấm điểm chính xác khách hàng +Cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ để đảm bảo tuân thủ quy trình tín dụng 5.Phương pháp nghiên cứu Trong phạm vi đề tài này HV có sử dụng một số phuơng pháp nghiên cứu, cụ thể như sau: - Phương pháp thu thập dữ liệu từ nguồn dữ liệu thứ cấp bao gồm: các báo cáo đánh giá về chiến lược, năng lực….của các tổ chức, định chế tài chính về NH TMCP Việt Nam thịnh vượng – Chi nhánh Thanh Hóa; báo cáo tài chính hàng năm của NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Thanh Hóa; Các báo cáo, nghiên cứu của Ngân hàng nhà nước, viện, trường đại học; Nguồn số liệu thông tin đăng trên tạp chí chuyên ngành, sách báo, các công trình nghiên cứu của các chuyên gia, thông tin trên Website, các bài viết về quản trị rủi ro tín dụng tại các NHTM Việt Nam và thế giới; Các công trình nghiên cứu của các tác giả đã từng nghiên cứu về QTRRTD… - Phương pháp xử lý số liệu: phương pháp so sánh, thống kê, tổng hợp. 6. Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan Trong quá trình phát triển của nền kinh tế tất yếu xuất hiện quan hệ tín dụng giữa các cá nhân, tổ chức trong nền kinh tế. Sự luân chuyển nguồn vốn giữa bên “Cần vốn” và bên “Có vốn” đã xuất hiện quan hệ tín dụng. Hiện nay công tác quản trị rủi ro có vai trò cực kì quan trọng đối với hệ thống ngân hàng nói riêng và cả hệ thống tài chính nói chung. Việc đánh giá, thẩm định và quản lý tốt các khoản cho vay, các khoản dự định giải ngân sẽ hạn chế những rủi ro tín dụng mà ngân hàng sẽ gặp phải, và tất yếu sẽ giảm bớt nợ xấu trong Ngân hàng. Vì vậy, đây là vấn đề rất đáng được quan tâm nghiên cứu. Đã có một số công trình nghiên cứu ở Việt Nam liên quan đến vấn đề quản trị rủi ro tín dụng, tiêu biểu như một số công trình sau: -Luận văn Thạc sĩ tác giả Nguyễn Thị Yến (2010), trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân, Quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh Sơn La – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Dựa trên những cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng, luận văn đi sâu nghiên cứu thực trạng và nguyên nhân rủi ro tín dụng cũng như công tác quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV Sơn La, chỉ ra những mặt còn hạn chế cần khắc phục. Từ đó, đưa ra những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng trên cơ sở những quan điểm định hướng và mục tiêu trong giai đoạn phát triển sắp tới của BIDV chi nhánh Sơn La. Một số giải pháp nằm ngoài tầm quyết định của BIDV Sơn La, luận văn đã đề xuất và kiến nghị với BIDV, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Chính phủ để hỗ trợ cho sự tăng trưởng tín dụng bền vững. -Luận văn Thạc sĩ tác giả Nguyễn Anh Dũng (2012), trường Đại học Đà Nẵng, Quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bình Định Luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV Bình Định” được xây dựng trên cơ sở kết hợp giữa lý thuyết, thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV Bình Định cùng với những kiến thức thu thập được trong quá trình học tập và kinh nghiệm thực tiễn của tác giả trong công tác tín dụng. Xuyên suốt trong quá trình nghiên cứu mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng, luận văn trung thành với kết cấu : hệ thống hóa lý luận; phân tích thực tiễn; nêu ra giải pháp cho 4 quá trình cơ bản quản trị rủi ro tín dụng là Nhận biết – Đo lường – Kiểm soát – Tài trợ rủi ro tín dụng. Qua đó, phần nào đã giải quyết được các vấn đề cơ bản theo mục tiêu nghiên cứu của luận văn. -Luận văn Thạc sỹ tác giả Trần Trung (2013), trường Học viện ngân hàng, Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Cổ phần Thương mại Bắc Á – Chi nhánh Thăng Long Trên cơ sở vận dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu, bám sát thực tế, luận văn đã hoàn chỉ ra được các yếu tố sau: +Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng. +Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Cổ phần Thương mại Bắc Á – chi nhánh Thăng Long. Qua đó, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại và chỉ ra một số nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, tồn tại trong quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh đó. +Trên cơ sở lý thuyết và thực trạng đó, tác giả đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Cổ phần Thương Mại Bắc Á – chi nhánh Thăng Long. -Luận văn Thạc sĩ tác giả Nguyễn Hải Đăng (2013), trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh, Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Vũng Tàu +Luận văn đã nêu ra được những lý luận cơ bản về tín dụng ngân hàng, rủi ro tín dụng ngân hàng và kinh nghiệm của một số ngân hàng và tập đoàn trên thế giới từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng thương mại ở Việt Nam +Đi sâu, phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi tín dụng của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Vũng Tàu. +Thông qua đánh giá những ưu, nhược điểm của quản trị rủi ro tín dụng, tác giả đã đưa ra một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Vũng Tàu. Trong nước hiện nay, có nhiều luận văn viết về hoạt động nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng. Bên cạnh những đề tài nghiên cứu đánh giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng một số tổ chức tín dụng như Ngân Hàng ACB, Vietcombank, BIDV... thì ngay cả những đề tài đề cập đến hoạt động dịch vụ tại NH TMCP Việt Nam thịnh vượng cũng tập trung nghiên cứu ở những giai đoạn 2008-2013 thời điểm mà sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam hoàn toàn khác với thời điểm bây giờ. Đồng thời, đề tài nghiên cứu về chất lượng quản trị rủi ro tín dụng đối với NH TMCP Việt Nam thịnh vượng – Chi nhánh Thanh Hóa đến nay vẫn chưa có. Vì vậy, luận văn thạc sĩ kinh tế này sẽ nghiên cứu tập trung vào chất lượng quản trị rủi ro tín dụng của NH TMCP Việt Nam thịnh vượng – Chi nhánh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay 2011-2014, từ đó đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng đối với NH TMCP Việt Nam thịnh vượng – Chi nhánh Thanh Hóa trong giai đoạn tiếp theo. 7.Kết cấu bài luận văn Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, luận văn được chia làm 3 chương, cụ thể như sau: Chương 1: Tổng quan về chất lượng quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng – Chi nhánh Thanh Hóa. Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng – Chi nhánh Thanh Hóa 0 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN  NGUYỄN THỊ TÚ OANH GIÁP PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH THANH HÓA Chuyờn ngành: Kinh tế Tài chớnh – Ngõn hàng Người hướng dẫn khoa học: TS TRƯƠNG THỊ HOÀI LINH Hà Nội - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập riêng tơi Tất số liệu tham khảo trung thực nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận văn LỜI CẢM ƠN Qua thời gian nghiên cứu lý luận thực tế tác giả hoàn thành luận văn thạc sỹ quản trị kinh doanh với đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng cổ phần Việt Nam thịnh vượng chi nhánh Thanh Hóa” Tác giả xin chân thành cảm ơn TS Trương Thị Hồi Linh thầy, giáo viện Tài – ngân hàng trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân quan tâm, bảo, hướng dẫn tận tình đóng góp nhiều ý kiến q báu để tác giả hoàn thành luận văn này! Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2015 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Tú Oanh MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 1.1.2 Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng 1.1.3 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng .10 1.1.4 Kết quản trị rủi ro tín dụng 20 1.2 Chất lượng quản trị rủi ro tín dụng .23 1.2.1 Quan niệm chất lượng quản trị rủi ro tín dụng 23 1.2.2 Các biện pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng NHTM 24 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG –CHI NHÁNH THANH HÓA 30 2.1 Giới thiệu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Thanh Hóa 30 2.2 Thực trạng chất lượng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Thanh Hóa 33 2.2.1 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng – Chi nhánh Thanh Hóa 33 2.2.2 Kết quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng – Chi nhánh Thanh Hóa 38 2.3 Phân tích đánh giá biện pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Việt Nam thịnh vượng chi nhánh Thanh Hóa 53 KẾT LUẬN CHƯƠNG 63 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG – CHI NHÁNH THANH HÓA 64 3.1 Định hướng chung toàn hệ thống ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2015 – 2020 .64 3.1.1 Những hội thách thức Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng – Chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2015 – 2020 64 3.1.2 Định hướng phát triển kinh doanh Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng giai đoạn 2015 – 2020 .65 3.1.3 Định hướng hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng – Chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2015 – 2020 .67 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Thanh Hóa .68 3.2.1 Nâng cao chất lượng thẩm định thực quy trình cho vay chặt chẽ .68 3.2.2 Hạn chế quan trọng hóa tài sản đảm bảo, quan tâm cơng tác quản lý dòng tiền khách hàng 70 3.2.3 Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát khoản vay 71 3.2 Nâng cao lực phận kiểm soát nội .72 3.2.5 Tăng cường xử lý nợ xấu 73 3.3 Một số kiến nghị với ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng .75 3.3.1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 75 3.3.2 Đầu tư hệ thống đại hóa công nghệ ngân hàng 77 KẾT LUẬN 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .80 DANH MỤC VIẾT TẮT STT Ký hiệu NHNN NHTM RRTD TCTD TMCP TSĐB XHTD XHTDNB Nguyên nghĩa Ngân hàng nhà nước Ngân hàng thương mại Rủi ro tín dụng Tổ chức tín dụng Thương mại cổ phần Tài sản đảm bảo Xếp hạng tín dụng Xếp hạng tín dụng nội DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ VPBank Thanh Hóa .39 Bảng 2.2: Cơ cấu nhóm nợ 40 Bảng 2.3: Cơ cấu nợ xấu theo đối tượng khách hàng .42 Bảng 2.4: Cơ cấu nợ xấu theo lĩnh vực kinh tế 43 Bảng 2.5 Tỷ lệ phần trăm số tiền nợ đòi dư nợ lại .44 Bảng 2.4 Bảng trích lập dự phòng 45 Bảng 2.5: TSĐB bù đắp tổn thất nợ nhóm 47 DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Sơ đồ 2.1 Cơ cấu máy chi nhánh 31 Biểu đồ 2.1: Dư nợ hạn dư nợ hạn năm 2011-2014 39 Trờng đại học kinh tế quốc dân  NGUYỄN THỊ T OANH GIáP PHáP NÂNG CAO CHấT LƯợNG QUảN TRị RủI RO TíN DụNG TạI NGÂN HàNG THƯƠNG MạI Cổ PHầN VIệT NAM THịNH VƯợNG - CHI NHáNH THANH HóA Chuyên ngành: Kinh tế Tài – Ngân hàng Hà Nội - 2015 67 tín dụng, đo lường quản lý rủi ro hoạt động tín dụng nhằm giảm tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ không vượt quy định NHNN đồng thời đảm bảo nguyên tắc sau: + Tuân thủ pháp luật: tất cán bộ, nhân viên có trách nhiệm tuân thủ quy định pháp luật hoạt động tín dụng quy định liên quan Việc cấp tín dụng cho khách hàng dựa sở lợi ích đáng hợp pháp + Phù hợp với chiến lược kinh doanh Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng thời kỳ, mở rộng phát triển tín dụng phải dựa sở chiến lược, định hướng kinh doanh thời kỳ + Hồn thiện sản phẩm, dịch vụ quy trình cung cấp sản phẩm dịch vụ có thơng qua việc tăng cường ứng dụng khai thác công nghệ thơng tin nhằm đơn giản hóa thủ tục xử lý cơng việc, từ đáp ứng cách nhanh yêu cầu khách hàng + Đa dạng hóa sản phẩm tín dụng để phù hợp với đối tượng khách hàng nhằm thực việc chuyển dịch cấu hoạt động tín dụng - Theo thơng lệ quốc tế, số điểm cần ý vấn đề rủi ro tín dụng sau: + Tập trung cấp tín dụng cao cho khách hàng, ngành nghề, lĩnh vực; nhóm khách hàng, ngành nghề hay lĩnh vực có liên quan với + Khi định cấp tín dụng cho dự án lớn phải thực theo chế độ tập thể (nhiều thành viên tham gia định cho vay thông qua nhiều mức xét duyệt biểu Hội đồng tín dụng), bảo đảm tính khách quan + Giảm thiểu rủi ro tín dụng sở nâng cao chất lượng tín dụng đảm bảo tăng trưởng theo sách định hướng tín dụng đề Mục tiêu chất lượng tín dụng tỷ lệ nợ xấu 3%, tăng trưởng tín dụng đạt mức 25 30%/năm.Phân tán rủi ro danh mục đầu tư tín dụng theo định hướng lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực nhóm khách hàng có khả phát triển đạt hiệu quả; không đầu tư mạnh vào nhóm ngành hàng, khách hàng cho dù ngành 68 nghề, khách hàng có tăng trưởng phát triển mạnh mẽ có khả bão hòa cung vượt cầu tương lai + Tăng khả phòng ngừa rủi ro tín dụng hoạt động tín dụng thơng qua việc nâng cao chất lượng thẩm định tăng cường kiểm soát, giám sát liên tục, tồn diện kịp thời q trình cấp tín dụng + Nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh hướng đến chuẩn mực quốc tế QTRRTD -Tăng cường đào tạo cán tín dụng cá nhân khác tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ để bồi dưỡng kỹ tiếp thị, bán hàng, kiến thức liên quan đến sản phẩm dịch vụ có sản phẩm dịch vụ Tăng cường đào tạo đội ngũ nhân viên quản lý nhằm nâng cấp kỹ lập kế hoạch phát triển kinh doanh, đánh giá phân tích cạnh tranh, quản trị rủi ro quản trị nhân 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Thanh Hóa 3.2.1 Nâng cao chất lượng thẩm định thực quy trình cho vay chặt chẽ Rủi ro tín dụng kết phân tích, thẩm định tín dụng khơng cẩn trọng, thiếu xác cán thẩm định không tuân thủ quy định cho vay nên dẫn đến định cho vay sai lầm Vì vậy, để hạn chế rủi ro tín dụng với hiệu cao nhất, tổn thất đòi hỏi cán tín dụng thực cơng tác phân tích thẩm định khách hàng thật tốt, phản ánh chất tình hình tài hoạt động khách hàng, tuân thủ quy định cho vay Để giải đòi hỏi ngân hàng cần phải thực phân tích thẩm định xác rủi ro tổng thể khách hàng thông qua việc xác định giới hạn tín dụng theo định kỳ tháng năm Công việc giúp cho ngân hàng có nhìn tổng thể tình hình tài chính, chất lượng kinh doanh đánh giá triển vọng phát triển khách hàng, để từ nhận thấy rủi ro 69 khách hàng, định giới hạn tín dụng hợp lý, nằm giới hạn chịu nợ khách hàng hệ thống Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng Để thực tốt yêu cầu này, cần trọng đến phân tích định lượng, lượng hóa mức độ rủi ro khách hàng qua đánh giá số liệu, đồng thời kết hợp với phân tích định tính (phân tích mơi trường vĩ mô, vi mô, môi trường nội doanh nghiệp, lịch sử quan hệ tín dụng với ngân hàng…) để nhận rủi ro tiềm tàng khả kiểm soát, hạn chế rủi ro cho ngân hàng Hệ thống cần thường xuyên điều chỉnh cho phù hợp với thực tế điều kiện kinh tế Việt Nam, không nên cứng nhắc theo tính tốn nước có điều kiện khơng tương đồng Thơng qua việc sử dụng mơ hình định lượng, mức độ rủi ro lượng hóa hợp lý, phản ánh cách rõ ràng mức độ rủi ro khoản vay dự kiến xây dựng biện pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro trước cấp tín dụng với khách hàng Cần phối kết hợp chặt chẽ điều kiện tín dụng hợp đồng tín dụng lãi suất, tỷ lệ vốn tự có tham gia phương án, TSĐB… để đảm bảo lợi ích thu phải tương xứng với mức độ rủi ro Các khách hàng có mức độ xếp hạng tín dụng thấp cần nâng tỷ lệ tham gia vốn tự có, cần lựa chọn TSĐB có tính khoản cao… Các điều kiện pháp lý hợp đồng tín dụng chặt chẽ, đảm bảo quyền lợi Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng có rủi ro xảy ra, đồng thời nâng cao trách nhiệm khách hàng sử dụng vốn vay hạn chế rủi ro xảy Mặt khác, sở quy trình cho vay có, đòi hỏi tất cán làm cơng tác tín dụng phải thực chặt chẽ giải hồ sơ tín dụng cho khách hàng Nhưng thực tế, để giải hồ sơ nhanh tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng, số cán tín dụng thực thẩm định qua loa, giải cho vay trước hồn chỉnh hồ sơ tín dụng sau Điều dẫn đến việc cán tín dụng khơng nhìn thấy rủi ro tiềm ẩn khoản vay có nguy giải sai lầm làm ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng Và q trình hồn chỉnh hồ sơ tín dụng, 70 cán tín dụng phát chỗ không phù hợp không đủ điều kiện để cấp tín dụng khả thu hồi lại số tiền cho vay khó, nguy gây tổn thất đồng vốn ngân hàng cao Vì vậy, đòi hỏi cán tín dụng giải cho vay cần phải thực chặt chẽ quy trình cho vay hành Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng để hạn chế tối đa rủi ro tín dụng xảy 3.2.2 Hạn chế quan trọng hóa tài sản đảm bảo, quan tâm cơng tác quản lý dòng tiền khách hàng Khi giải hồ sơ vay vốn, TSĐB điều kiện cần phải có (ngoại trừ trường hợp cho vay tín chấp), thực tế có trường hợp quan điểm sai lầm số cán ngân hàng xem TSĐB nguồn thu nợ yếu có rủi ro tín dụng xảy ra, nên định giá TSĐB cao so với giá trị thực thị trường, có rủi ro tín dụng xảy ra, thời gian chờ xử lý TSĐB để thu hồi nợ kéo dài giá trị TSĐB sau xử lý không hồi thu đủ nợ ngân hàng Vì vậy, để hạn chế tổn thất rủi ro tín dụng xảy ra, đề xuất Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng sớm có quy định cụ thể việc xử phạt trường hợp định giá TSĐB cao so với giá thị trường (khơng có sở định giá) ngân hàng Cán tín dụng cần xác định rõ nguồn thu nợ khơng phải từ TSĐB mà từ phương án, dự án kinh doanh tiếp đến TSĐB cuối nguồn thu khác từ sản xuất kinh doanh, từ nguồn vốn, vốn khác Đồng thời, ngân hàng cần phải cân nhắc kĩ xác định TSĐB nguồn tài sản hình thành tương lai Khi kinh tế gặp khó khăn, tài sản hình thành tương lai, từ nguồn vốn vay ngân hàng khó thu hồi nợ doanh nghiệp hay cá nhân làm ăn thua lỗ, khơng có khả trả nợ cho ngân hàng, ví dụ mua ô tô, hay mua nhà Bên cạnh đó, đề xuất ngân hàng phải quan tâm việc sử dụng công cụ bảo hiểm Cụ thể, ngân hàng cần phải yêu cầu khách hàng vay mua bảo hiểm TSĐB ô tô hộ chung cư cao tầng… Hiện nay, Ngân hàng TMCP 71 Việt Nam thịnh vượng có quy định bắt buộc việc mua bảo hiểm TSĐB nói trên, nhiên việc thực chưa xem trọng, Trong q trình thực cán tín dụng quên nển nang khách hàng mà không thực theo quy định, Điều gây tổn thất cho ngân hàng nêu rủi ro tín dụng xảy ra, chẳng hạn cháy nổ, tai nạn, thiên tai… Nếu thực mua bảo hiểm theo quy định xảy rủi ro, Ngân hàng thu hồi khoản tiền công ty bảo hiểm chi trả 3.2.3 Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát khoản vay Trên thực tế, nguyên nhân để rủi ro tín dụng xảy khơng phải tất phương án vay vốn hiệu hay khách hàng vay sử dụng vốn sai mục đích mà cán tín dụng khơng thực việc kiểm tra giám sát khoản vay chặt chẽ thường xun, dẫn đến việc ngân hàng khơng kiểm sốt dòng tiền sau khách hàng kết thúc phương án kinh doanh, không phát kịp thời việc khách hàng dùng nguồn tiền để đầu tư vào mục đích khác hiệu hay khơng minh bạch Vì vậy, để phòng ngừa rủi ro tín dụng xảy ra, đề nghị cán tín dụng phải thực cơng việc kiểm tra giám sát khoản vay cách chặt chẽ thường xuyên Cụ thể: - Khi thực giải ngân, cán tín dụng cần phải xem xét tính hợp lý mục đích vay vốn, yêu cầu giải ngân cấu khoản chi phí nhu cầu vốn khách hàng; đảm bảo việc giải ngân phải có đầy đủ chứng từ chứng minh hợp lệ Hạn chế giải ngân tiền mặt trừ trường hợp kinh doanh đặc thù chi trả lương công nhân viên, toán tiền hàng cho người dân hay toán cho sở kinh doanh nhỏ lẻ… khuyến khích khách hàng nhận nợ vay hình thức chuyển khoản để việc kiểm sốt mục đích sử dụng tiền vay khách hàng dễ dàng - Phải có kế hoạch định kỳ kiểm tra tình hình hoạt động thực tế khách hàng vay: lần tối đa 20 ngày sau giải ngân định kỳ tối đa tháng lần - Thực kiểm tra việc sử dụng vốn vay khách hàng phải dựa số 72 liệu thực tế chứng từ gốc chứng minh hợp lệ - Biên kiểm tra sử dụng vốn vay phải thể đầy đủ thơng tin tình hình tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh, hàng tồn kho, công nợ khách hàng, trạng giá trị TSĐB thời điểm kiểm tra…nhằm đánh giá xác hiệu việc sử dụng vốn vay Đồng thời phát kịp thời rủi ro xảy ra, từ có biện pháp phòng ngừa xử lý kịp thời phát sinh - Cần có phân tích đánh giá kịp thời dấu hiệu rủi ro tín dụng khách hàng vay thường xuyên chậm trả lãi, trả gốc, thay đổi mơi trường kinh doanh, tình hình thị trường ảnh hưởng xấu đến phương án kinh doanh… để có biện pháp xử lý chủ động kịp thời rủi ro tín dụng có nguy xảy - Cần vấn tin CIC thường xuyên để nắm bắt kịp thời tình hình quan hệ tín dụng khách hàng, từ có biện pháp ngăn ngừa xử lý kịp thời rủi ro tín dụng phát sinh 3.2 Nâng cao lực phận kiểm soát nội Thực tế, để nâng cao chất lượng tín dụng hạn chế rủi ro tín dụng xảy phận kiểm sốt nội đóng vai trò quan trọng, chất lượng kiểm tra phận kiểm soát nội đánh giá cao Vì vậy, đề xuất ngân hàng cần phải quan tâm việc đào tạo chun mơn bố trí cán làm cơng tác kiểm sốt nội bộ, để cán có đủ khả trình độ nhận biết, phát sai phạm thiếu sót hồ sơ tín dụng phòng tín dụng, từ có biện pháp phòng ngừa xử lý kịp thời nhằm hạn chế tối đa thiệt hại vốn cho ngân hàng Để công việc kiểm tra kiểm sốt nội có hiệu quả, đòi hỏi cán làm công tác kiểm tra kiểm soát nội phải thỏa yêu cầu sau: - Phải có hiểu biết thơng suốt pháp luật, quy trình, quy định ngành hệ thống; 73 - Phải có trình độ lực chun mơn cao; - Phải có khả nhận định phân tích tình hình tài tốt; Trên thực tế, q trình kiểm tra giám sát đòi hỏi cán kiểm tra kiểm soát nội phải: - Phát huy vai trò việc kiểm sốt hồ sơ tín dụng; - Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, quy định quy chế cho vay hệ thống; - Công việc kiểm tra giám sát phải phản ánh cách trung thực kịp thời, phát hồ sơ có sai sót phải có biện pháp chỉnh sửa khắc phục Trường hợp khơng khắc phục phải báo cáo cấp để có biện pháp chấn chỉnh xử lý kịp thời, tránh trường hợp nể, e dè, sợ va chạm mà bỏ qua rủi ro tín dụng xảy Bộ phận kiểm sốt nội thực tốt điều chắn chất lượng QTRRTD có hiệu ngày nâng cao 3.2.5 Tăng cường xử lý nợ xấu Khi rủi ro tín dụng xảy biện pháp hữu hiệu hạn chế tối đa khoản thiệt hại xảy Để công tác xử lý nợ xấu đạt hiệu cao cần thiết phải phân tích nguên nhân dẫn đến nợ xấu khách hàng để từ có biện pháp tháo gỡ phù hợp Khi phát sinh nợ xấu với tỷ lệ cao cần thành lập Tổ xử lý nợ xấu Giám đốc chi nhánh định, tổ không 03 thành viên bao gồm: 01 thành viên thuộc Ban giám đốc chi nhánh, 01 lãnh đạo phòng tín dụng cán tín dụng có liên quan đến khách hàng có nợ xấu Nhiệm vụ chủ yếu Tổ xử lý nợ xấu tham mưu cho lãnh đạo chi nhánh việc xử lý, thu hồi nợ, đầu lập kế hoạch, thực kế hoạch thu hồi báo cáo khoản nợ Tùy theo đối tượng khách hàng nguyên nhân dẫn đến nợ xấu chi nhánh thực biện pháp xử lý cụ thể sau: - Theo dõi đặc biệt, tăng cường tần suất kiểm tra khách hàng tình hình tài 74 sử dụng vốn vay; yêu cầu khách hàng báo cáo thường xuyên để nắm bắt tình hình - Hạn chế, giảm dần dư nợ đồng thời xác định lộ trình cụ thể để có sở theo dõi thực - Yêu cầu bổ sung, thay đổi biện pháp đảm bảo an tồn cao - Dừng cấp tín dụng - Miễn giảm lãi để tăng khả thu hồi nợ - Cấu trúc lại thời gian trả nợ, chuyển đổi đồng tiền nhận nợ, giải pháp tài khác - Yêu cầu bên bảo lãnh thực nghĩa vụ trả nợ thay - Phát mại TSĐB - Bán nợ - Nhận lại TSĐB để trừ nợ cho khách hàng - Khởi kiện khách hàng - Các biện pháp khác phù hợp với quy định pháp luật Trong xử lý nợ xấu cần thực bước thận trọng, tránh tình trạng nóng vội làm phá vỡ mối quan hệ thiết lập với khách hàng đặc biệt khách hàng truyền thống Việc làm rõ thực trạng tình hình kinh doanh, TSĐB, thái độ khách hàng vô quan trọng để từ có biện pháp thích hợp trì quan hệ tín dụng hay lên lộ trình thu hồi nợ bán nợ cho cơng ty xử lý nợ Thực tế cho thấy xử lý nợ xấu giao cho cán trực tiếp liên quan tới khoản nợ xấu hiệu tốc độ tương đối chậm mối quan hệ ràng buộc trước khiến cho cán chần chừ, thiếu kiên Do nhiệm vụ xử lý nợ xấu nên giao cho cán không liên quan nắm bắt tốt thông tin khoản vay, có kinh nghiệm thực tế cơng tác xử lý nợ xấu phát huy hiệu cao 3.3 Một số kiến nghị với ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 75 Hiện nay, công tác kiểm tra, giám sát nội ngân hàng Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng nâng cao Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng dần hồn thiện mơ hình quản trị ngân hàng để tiếp cận với thơng lệ quốc tế, để đạt kết tốt đòi hỏi Ban kiểm toán nội bộ, HĐQT phải nâng tầm chức Ban theo hướng không giới hạn phạm vi kiểm tra, giám sát tính tuân thủ trình hoạt động mà tiến tới việc phải đánh giá mức độ khả xảy rủi ro phận hoạt động, kinh doanh ngân hàng 3.3.1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Trong kinh tế thị trường, yếu tố người xem yếu tố quan trọng, người tảng phát triển, người định đến thành bại hoạt động xảy Đối với hoạt động tín dụng, yếu tố người lại đóng vai trò quan trọng, định đến chất lượng tín dụng, chất lượng dịch vụ hình ảnh ngân hàng, để từ định đến hiệu hoạt động tín dụng ngân hàng Thực tế, có số cán kiểm tốn nội yếu nghiệp vụ Nhiều cán chưa nắm rõ quy trình, quy định nghiệp vụ tín dụng, tài trợ thương mại… khó phát sai phạm hồ sơ cấp tín dụng Cho nên, đề xuất ngân hàng Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng tuyển dụng nhân bố trí nhân cho phòng kiểm toán nội bộ, cần phải chọn người đào tạo chuyên ngành, nắm vững quy chế, quy trình tác nghiệp để tiến tới chuyên nghiệp hóa kiểm tra, giám sát Vì vậy, đề xuất chất lượng nguồn nhân lực cần phải nâng cao tập trung chủ yếu vào vấn đề sau: - Về cơng tác đào tạo: Phải có kế hoạch thực triển khai liên tục chương trình đào tạo nghiệp vụ cho cán cấp để đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân thực mở rộng mạng lưới hoạt động, tránh trường hợp thiếu nguồn nhân lực dẫn đến việc sử dụng cán khơng phù hợp với trình độ chun mơn, vị trí cơng tác dồn việc q nhiều vào số cán bộ, điều dẫn đến việc cán khơng có thời gian để kiểm tra quản lý tốt hồ sơ khoản vay Công tác đào tạo nhân quan tâm mực góp phần cho việc hạn chế Rủi ro 76 tín dụng xảy - Về lực cơng tác: Đòi hỏi cán làm cơng tác tín dụng phải thường xuyên nghiên cứu, học tập, nắm vững, thực quy định hành phải không ngừng nâng cao lực công tác, khả phát hiện, ngăn chặn thủ đoạn lợi dụng khách hàng - Về phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm: Yêu cầu cán ngân hàng phải tự giác tu dưỡng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp mình, phải có ý thức trách nhiệm công việc, cán trực tiếp làm cơng tác tín dụng lĩnh vực cơng tác nhạy cảm dễ bị sa ngã cám dỗ đồng tiền vật chất có trước mắt Vì đòi hỏi ngân hàng phải đặc biệt trọng đến phẩm chất đạo đức người cán ngân hàng, yếu tố quan trọng để hạn chế rủi ro tín dụng xảy Ngồi ra, ngân hàng cần phải xây dựng sách đãi ngộ nhân thật hợp lý, thực chế tài thơng thống nhằm thu hút nhân tài trì đủ nhân lực chất lượng đảm trách hoạt động tín dụng ngân hàng Vì việc tăng trưởng tín dụng hàng ngày khơng đồng với số lượng chất lượng nhân viên tín dụng phụ trách nên dễ dẫn đến có nhiều rủi ro tiềm ẩn hoạt động tín dụng Số lượng nhân viên tín dụng có kinh nghiệm chi nhánh, phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng thiếu, ngân hàng thành lập lại thu hút nhân với sách đãi ngộ tốt 3.3.2 Đầu tư hệ thống đại hóa cơng nghệ ngân hàng Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng triển khai dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking… Tuy nhiên, hệ thống lạc hậu so với Ngân hàng lớn Việt Nam giới Đặc biệt, hệ thống Internet Banking ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng chạy tảng Java, gây nhiều phiền toái khách hàng, làm giảm tính cạnh tranh sản phẩm Hơn nữa, hệ thống liệu toàn chi nhánh Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng sử dụng Core Banking Symbol System đầu tư so với hệ thống ngân hàng lớn khác Vietcombank, Vietinbank… khiêm tốn (các ngân hàng sử dụng 77 hệ thống Core Banking T24 với tốc độ cải thiện đáng kể) Vì ngân hàng phải khơng ngừng đầu tư thêm công nghệ, thiết bị ngân hàng đặc biệt công nghệ quản trị rủi ro Hiện nay, cán tín dụng trực tiếp thẩm định thông tin liên quan khách hàng vay vốn Thông tin khách hàng thường điền vào mẫu tiêu định trước Căn theo đó, cán tín dụng cho điểm tiêu Tổng số điểm khách hàng đối chiếu với thang điểm có sẵn ngân hàng để xác định nhóm tín dụng Cơng việc thường cần đến hai ba nhân kiểm tra chéo lẫn Với quy trình xử lý nhiều thời gian Đó chưa kể đến việc xếp hạng tín dụng đơi thiếu xác Bởi lẽ xếp hạng tín dụng thủ cơng thuộc vào lực cảm tính nhân viên tín dụng, dễ dẫn đến rủi ro tiềm ẩn người Trong đó, nhiều nơi giới ngân hàng vận dụng cơng nghệ, tự động hóa việc phân loại tín dụng Ưu điểm bật phương thức nhanh chóng, chi phí thấp giảm rủi ro Chính mà ngân hàng cần phải cố gắng trọng đến việc đầu tư, đại hóa cơng nghệ thiết bị ngân hàng KẾT LUẬN Hoạt động ngân hàng có từ lâu đời với chức huy động vốn kinh tế vay, nên cơng cụ tích tụ tập trung vốn để hỗ trợ doanh nghiệp trình sản xuất kinh doanh, thực việc tái sản xuất mở rộng theo chiều rộng chiều sâu, thực tốt việc luân chuyển vốn từ ngành có tỷ suất lợi nhuận thấp sang ngành có tỷ suất lợi nhuận cao Ngân hàng góp phần thu hút đẩy tiền lưu thông, chống lạm phát, ổn định tiền tệ giá cả, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp Hoạt động tín dụng hoạt động đem lại lợi nhuận nhiều cho ngân hàng 78 Tuy nhiên, tín dụng hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro hoạt động ngân hàng Vì vậy, việc nghiên cứu chế phát sinh rủi ro tìm hiểu biện pháp nhằm hạn chế rủi ro cần thiết Từ thực trạng đó, đề tài "Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng – Chi nhánh Thanh Hóa” nhiều giải vấn đề sau: Luận văn trình bày chất đặc điểm rủi ro tín dụng thiệt hại mà rủi ro tín dụng gây ngân hàng, doanh nghiệp kinh tế Phân tích ngun nhân dẫn đến rủi ro hoạt động tín dụng giải pháp mà NHTM áp dụng để phân tán hạn chế rủi ro hoạt động cho vay Trên sở lý luận, luận văn sâu vào phân tích chất lượng QTRRTD Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng – Chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2011 – 2014 đưa thành công tồn chi nhánh hoạt động Từ nêu nguyên nhân chủ quan khách quan ảnh hưởng đến chất lượng QTRRTD chi nhánh Từ thực tế tình hình QTRRTD Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng – Chi nhánh Thanh Hóa luận văn trình bày định hướng ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng chi nhánh Thanh Hóa hoạt động tín dụng Đồng thời, luận văn nêu giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng kiến nghị cho quan chức có liên quan Hiện tại, vấn đề quản trị rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam phức tạp, nữa, thân người viết hạn chế yếu tố thời gian, trình độ nên luận văn chắn khơng tránh khỏi thiếu sót, khiếm khuyết HV mong nhận đóng góp thầy bạn đọc để luận văn hồn thiện HV Xin chân thành cảm ơn thầy, cô! 79 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I.Tài liệu tiếng việt Phan Thị Thu Hà (2014), Ngân hàng thương mại, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân Nguyễn Thành Độ - Nguyễn Ngọc Huyền (2007), Giáo trình Quản trị kinh doanh, NXB Đại học kinh tế quốc dân Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng – Chi nhánh Thanh Hóa (2011 – 2014), Báo cáo tình hình thực kế hoạch kinh doanh năm 2011 – 2014 Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng – Chi nhánh Thanh Hóa (2011-2014), Báo cáo tổng kết năm 2011 – 2014 Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng – Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (2011 – 2014), Báo cáo phân loại nợ năm 2011 – 2014 Peter S.Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài Chính, Hà Nội Luận văn Thạc sĩ tác giả Nguyễn Thị Yến (2010), Quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh Sơn La – Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, trường Đại học Kinh tế Quốc Dân Luận văn Thạc sĩ tác giả Nguyễn Anh Dũng (2012), Quản trị rủi ro tín dụng chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Bình Định, trường Đại học Đà Nẵng Luận văn Thạc sỹ tác giả Trần Trung (2013), Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Cổ phần Thương mại Bắc Á – Chi nhánh Thăng Long, trường Học viện Ngân hàng 10 Luận văn Thạc sĩ tác giả Nguyễn Hải Đăng (2013), Hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Vũng Tàu, trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 81 II.Các website http://www.vpbank.com.vn/ (truy cập vào ngày 25/10/2015) http://voer.edu.vn/ (truy cập vào ngày 20/10/2015) http://www.sav.gov.vn/ (truy cập vào 18/10/2015) http://tailieuso.udn.vn/ (truy cập vào 18/10/2015) http://ocd.vn/ (truy cập vào 15/10/2015) ... Thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng – Chi nhánh Thanh Hóa Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng – Chi nhánh Thanh Hóa. .. trạng chất lượng quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng – chi nhánh Thanh Hóa 2.2.1 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam thịnh. .. rủi ro tín dụng ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Thanh Hóa 33 2.2.1 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng – Chi nhánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sỹ - Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng – Chi nhánh Thanh Hóa, Luận văn thạc sỹ - Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng – Chi nhánh Thanh Hóa

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm