Luận án tiến sĩ kinh tế nghiên cứu tác động của văn hóa doanh nghiệp đến động lực làm việc và lòng trung thành của người lao động thuộc tổng công ty lắp máy việt nam

189 5 0
  • Loading ...
1/189 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/04/2020, 22:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ BÙI THỊ MINH THU \ NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC VÀ LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG THUỘC TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ NGÀNH 9340101 Cần Thơ, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ BÙI THỊ MINH THU MÃ SỐ NCS: P1314007 NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC VÀ LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ NGÀNH 9340101 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS LÊ NGUYỄN ĐOAN KHÔI Cần Thơ, 2018 LỜI CẢM TẠ Trong suốt thời gian tham dự chương trình đào tạo nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản trị kinh doanh Trường Đại học Cần Thơ, hướng dẫn tận tình Quý Thầy Cô giúp trang bị thêm kiến thức bổ ích hồn thành tốt luận án tiến sĩ Luận án sản phẩm khoa học trình học tập nghiên cứu thực tế tơi Ngồi cố gắng, nỗ lực thân, tơi nhận ủng hộ, đóng góp nhiệt tình, đầy trách nhiệm Q Thầy Cơ tham gia giảng dạy chuyên gia góp ý, chia sẻ kiến thức Trong đó, ý kiến đóng góp thơng tin khoa học hữu ích Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Nguyễn Đoan Khơi - Giáo viên hướng dẫn khoa học giúp cho có định hướng nghiên cứu tốt Tơi xin chân thành cảm ơn Phó Giáo sư Võ Thành Danh, Phó Giáo sư Lưu Thanh Đức Hải, Tiến sỹ Lê Tấn Nghiêm Phó Giáo sư Mai Văn Nam tạo điều kiện tốt nhất, truyền đạt nhiều kiến thức hữu ích để tơi hồn thành luận án tốt Tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn đến Q đồng nghiệp, Tổng công ty lắp máy Việt Nam, Trường Đại học Cần Thơ hỗ trợ thu thập thông tin, chia sẻ nhiều tài liệu để tơi hồn thành luận án tốt Cần Thơ, ngày 15 tháng 11 năm 2018 Nghiên cứu sinh LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam kết luận án hồn thành dựa kết nghiên cứu kết nghiên cứu chưa dùng cho luận án cấp khác Người hướng dẫn Tác giả luận án TÓM LƯỢC Luận án thực nhằm phân tích tác động văn hóa doanh nghiệp đến động lực làm việc lòng trung thành người lao động Tổng cơng ty lắp máy Việt Nam (LILAMA) Số liệu luận án thu thập từ 784 quan sát, bao gồm: người lao động gián tiếp trực tiếp 15 công ty trực thuộc LILAMA Luận án sử dụng phương pháp quan sát mơ tả phân tích thống kê để đánh giá thực trạng văn hóa doanh nghiệp LILAMA theo mơ hình cấp độ văn hóa doanh nghiệp Shien (2010) với 114 quan sát Vận dụng tảng lý thuyết mơ hình phương trình cấu trúc SEM lý thuyết đo lường tác động VHDN mơ hình Denison (2010) để đo lường mối quan hệ đại lượng văn hóa doanh nghiệp, động lực làm việc lòng trung thành người lao động LILAMA với 670 quan sát Kế thừa thành tác giả nước, kết hợp với mục tiêu nghiên cứu đặt ra, kết nghiên cứu luận án thể chủ điểm sau: - Qua phần khảo sát thực trạng văn hóa doanh nghiệp LILAMA xây dựng thương hiệu mạnh thị trường, bước đầu thể nét VHDN trội công chúng bên nội LILAMA Nhưng VHDN trì thời gian dài, chưa có đổi rõ rệt, chưa nhận diện thức, chưa có sắc riêng, chưa có đơn vị phụ trách phát triển, công tác truyền thông phát triển VHDN tiềm thức nhân viên chưa thực tốt - Kết cho thấy thang đo động lực làm việc, văn hóa doanh nghiệp lòng trung thành người lao động kiểm định đáp ứng tốt yêu cầu, sử dụng để phân tích tiếp mơ hình SEM Kiểm định qua mơ hình SEM cho kết nhân tố văn hóa doanh nghiệp tác động thuận chiều đến động lực làm việc lòng trung thành người lao động với mức độ khác - Luận án sử dụng phân tích Anova để ảnh hưởng biến nhân học đến động lực làm việc lòng trung thành người lao động LILAMA Tiếp tục sử dụng phân tích Anova chuyên sâu để đưa khác biệt yếu tố nhân học tác động đến động lực làm việc lòng trung thành người lao động LILAMA Từ luận án đề xuất giải pháp nhằm nâng cao văn hóa doanh nghiệp tạo động lực làm việc lòng trung thành cho người lao động LILAMA, đưa hàm ý sách, quản trị văn hóa doanh nghiệp Luận án hạn chế đưa hướng nghiên cứu tương lai ABSRACT This thesis is carried out to analyze the impact of corporate culture on Work Motivation and Employee’s Loyalty at LILAMA Data of the study were collected from 784 observations, including indirect and direct workers in 15 companies under LILAMA The dissertation used a descriptive observation and statistical analysis method to assess the current state of corporate culture at LILAMA, based on Shien's 3-level corporate culture model (2010) with 114 observations Applying the theoretical foundation of the SEM structure equation model and the Denison (2010) model to measure the impact of the corporate culture model to measure the relationship between the three dimensions of corporate culture, work motivation and Employee loyalty at LILAMA with 670 observations Inheriting the achievements of domestic and foreign authors, combining with set out research objectives, the main results of the thesis point out the following points: - Through the survey of the state of corporate culture, LILAMA has built a strong brand in the market, initially showing the prominent corporate culture features in the public and inside LILAMA But the corporate culture has been maintained for a long time, without any significant innovation, has not been officially identified, has no identity, has no unit in charge of development, communication and corporate culture development in the subconscious of each employee is not well done - The result shows that the scales of work motivation, corporate culture, and employee loyalty were well tested and met demands, and were used to analyze the SEM model Testing SEM model shows that the results of corporate culture have a positive impact on work motivation and employee loyalty at every levels - The thesis uses ANOVA analysis to show the effects of demographic variables on work motivation and employee loyalty in LILAMA Continuing to use ANOVA analysis deeply to differentiate each of the demographic factors that effect on work motivation and employee loyalty in LILAMA The thesis has proposed solutions to enhance corporate culture motivation and employee loyalty in LILAMA, giving the policy implications and governance of corporate culture The thesis has pointed out the limitations and also gave new research directions in the future MỤC LỤC Trang Tóm lược iii Abstract v Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1 Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung .4 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .4 1.3 Câu hỏi nghiên cứu .4 1.4 Đối tượng nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu .5 1.4.2 Phạm vi không gian 1.4.3 Phạm vi thời gian 1.4.4 Phạm vi nội dung 1.5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án 1.5.1 Ý nghĩa khoa học luận án 1.6.2 Ý nghĩa thực tiễn luận án 1.6 Kết cấu luận án Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Văn hóa doanh nghiệp 2.1.2 Động lực làm việc 25 2.1.3 Lòng trung thành 31 2.2 Văn hóa doanh nghiệp vấn đề liên quan 33 2.2.1 Lịch sử nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp .33 2.2.2 Các phương pháp phân tích văn hóa doanh nghiệp .36 2.2.3 Quan điểm khía cạnh nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp 39 2.3 Mối quan hệ VHDN, ĐLLV lòng trung thành NLĐ .43 2.3.1 Mối quan hệ văn hóa doanh nghiệp động lực làm việc 43 2.3.2 Mối quan hệ văn hóa doanh nghiệp lòng trung thành .44 2.3.3 Mối quan hệ động lực làm việc lòng trung thành .45 2.4 Đánh giá tổng quan tài liệu 46 2.4.1 Đánh giá chung .46 2.4.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 49 Tóm tắt chương 52 Chương 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 53 3.1 Phương pháp tiếp cận khung nghiên cứu .53 3.1.1 Phương pháp tiếp cận 53 3.1.2 Khung nghiên cứu 54 3.2 Nghiên cứu thực trạng VHDN 55 3.2.1 Khung phân tích nghiên cứu 55 3.2.2 Thiết kế thang đo nghiên cứu 56 3.2.3 Thang đo thức cho phần khảo sát cấp độ VHDN 56 3.2.4 Phương pháp thu thập số liệu 57 3.2.5 Thiết kế số lượng quan sát nghiên cứu 57 3.2.6 Phân tích số liệu 58 3.3 Nghiên cứu tác động VHDN đến ĐLLV lòng trung thành NLĐ 58 3.3.1 Đặc điểm cá nhân tạo động lực làm việc, lòng trung thành 58 3.3.2 Phương pháp thu thập số liệu 58 3.3.3 Thiết kế số lượng quan sát nghiên cứu 59 3.3.4 Phân tích số liệu 60 Tóm tắt chương 64 Chương 4: THỰC TRẠNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI LILAMA 65 4.1 Môi trường doanh nghiệp LILAMA 65 4.1.1 Giới thiệu tổng quan LILAMA 65 4.1.2 Mơi trường bên ngồi 66 4.1.3 Môi trường bên 69 4.2 Cấp độ văn hóa doanh nghiệp LILAMA .78 4.2.1 Các biểu trực quan 78 4.2.2 Các biểu phi trực quan 86 4.2.3 Các ngầm định 93 4.3 Định hướng phát triển LILAMA đến năm 2020 95 4.3.1 Định hướng phát triển kinh doanh Lilama .95 4.3.2 Mục tiêu cụ thể Lilama đến năm 2020 96 4.3.3 Định hướng xây dựng VHDN Lilama .98 4.4 Đánh giá văn hóa doanh nghiệp LILAMA .98 4.4.1 Đánh giá chung phát triển văn hóa doanh nghiệp LILAMA 98 4.4.2 Những tồn nguyên nhân 100 Tóm tắt chương 104 Chương 5: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 105 5.1 Thống kê mô tả quan sát nghiên cứu 105 5.2 Kiểm định thang đo nghiên cứu .106 5.2.1 Kiểm định thang đo văn hóa doanh nghiệp 106 5.2.2 Kiểm định thang đo động lực làm việc 110 5.2.3 Kiểm định thang đo lòng trung thành .112 5.3 Kiểm định thơng qua mơ hình cấu trúc tuyến tính (SEM) 114 5.3.1 Kiểm định mơ hình ĐLLV tác động đến lòng trung thành 114 5.3.2 Kiểm định tác động VHDN đến ĐLLV lòng trung thành 115 5.4 Sự khác biệt biến nhân học đến ĐLLV, lòng trung thành 119 5.4.1 Sự khác biệt biến nhân học đến ĐLLV 119 5.4.2 Sự khác biệt biến nhân học đến lòng trung thành 122 5.5 Sự khác biệt yếu tố vùng miền đến văn hóa doanh nghiệp 124 5.6 Thảo luận .125 5.6.1 Sự tin cậy dụng cụ đo lường 125 5.6.2 Ảnh hưởng biến nhân học đến ĐLLV lòng trung thành 126 5.6.3 Tác động VHDN đến ĐLLV lòng trung thành NLĐ 129 Tóm tắt chương 131 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 132 6.1 Kết luận 132 6.1.1 Thực trạng văn hóa doanh nghiệp LILAMA 132 6.1.2 Tác động VHDN đến ĐLLV lòng trung thành 133 6.2 Giải pháp hàm ý quản trị 135 6.2.1 Giải pháp 135 6.2.2 Hàm ý quản trị 148 6.3 Hạn chế hướng nghiên cứu 151 6.3.1 Hạn chế luận án 151 6.3.2 Hướng nghiên cứu 152 Tóm tắt chương 153 DANH MỤC CƠNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ .154 TÀI LIỆU THAM KHẢO 155 PHỤ LỤC 161 NLĐ có hiểu sách khách hàng Cơng ty Có chế độ khen thưởng, khuyến khích NLĐ hồn thành tốt cơng tác khách hàng Khả học hỏi xem có vai trò quan trọng nơi làm việc DN Cơng ty có tạo mơi trường làm việc mà sẵn sàng chấp nhận rủi ro hợp lý để có cải tiến Cơng ty có mơi trường thuận lợi để học tập nâng cao trình độ Có chương trình đào tạo nâng cao trình độ cho NLĐ NLĐ thơng báo đầy đủ bị thu hút vào công việc mà họ giao x Đặt lại câu hỏi Họ có nhận thấy họ có ảnh hưởng tích cực DN NLD có quyền tham gia đóng góp ý kiến xây dựng DN Cấp có yên tâm giao quyền cho NLĐ số cơng việc Có sách phân quyền cơng việc rõ ràng Các nhóm làm việc, phận có khuyến khích có hội để rèn Đặt lại x luyện công việc câu hỏi Đồng nghiệp biết hợp tác làm việc nhóm với mục tiêu chung Có phối hợp làm việc nhóm nhân viên lãnh đạo Có phân cơng cơng việc rõ ràng nhóm làm việc cơng ty Có cách quản lý xung đột rõ ràng thành viên nhóm Có tin tưởng, đề cao lực cá nhân nhóm Có gắn kết thành viên nhóm DN tạo điều kiện cho NLĐ phát triển tay nghề nâng cao kỹ làm việc, phần thiếu DN Sức mạnh tổng thể DN cải thiện DN có nội lực đủ mạnh cạnh tranh với doanh nghiệp khác Các lãnh đạo có làm quan sát sức củng cố giá trị Việc NLĐ phù hợp với giá trị cốt lõi DN Các giá trị cốt lõi có phổ biến rõ ràng cho thành viên cơng ty DN đạt đến thỏa thuận vấn đề then chốt NLĐ có dung hòa khác biệt phương thức có tính xây dựng phát sinh vấn đề Khi có vấn đề xảy ra, cơng ty có sách thỏa hiệp để giải vấn đề Các thành viên cơng ty có sẵn sáng đồng thuận cơng ty công tác giải vấn đề NLĐ nhóm khác có liên kết cơng việc NLĐ chịu từ bỏ tơi khuyến khích cho hành động Đặt lại x quan tâm toàn doanh nghiệp câu hỏi Các thành viên cơng ty có gắn kết với NLĐ ln gắn kết với mục tiêu chung DN 100% x Có chia sẻ kiến thức NLĐ, phận công ty 100% x Người lao động thấy cơng việc họ đóng góp vào hồn thành mục tiêu DN 100% x NLĐ có sẻ chia loạt giá trị cốt lõi DN để tạo nhận thức mạnh mẽ x 100% cho NLĐ tạo kỳ vọng vào tương lai Các tổ chức đồn thể có làm tốt cơng tác vận động thỏa hiệp Cảm thấy thúc đẩy công việc Cảm thấy kích thích cơng việc Muốn người thân chọn cơng việc giống Mâu thuẫn sống gia đình cơng việc Cảm thấy cơng việc thử thách, áp lực Muốn dành thêm thời gian cho cơng việc Muốn làm việc Tự nguyện mang công việc quan nhà làm Tự nguyện làm việc nghỉ trưa Mong chờ trở lại công việc sau kỳ nghỉ Cảm giác thời gian nơi làm việc Số ngày cảm thấy thích thú làm việc tháng NLĐ có ý định làm việc lâu dài với công ty NLĐ lại dù nơi khác đề nghị mức lương hấp dẫn NLĐ xem công ty ngơi nhà thứ hai Xin chân thành cảm ơn tham gia Anh/chị! Phụ lục 1b Bảng câu hỏi khảo sát cấp độ văn hóa doanh nghiệp Kính chào Anh/Chị! Hiện tơi nghiên cứu sinh làm luận án “ Nghiên cứu tác động văn hóa doanh nghiệp đến động lực làm việc lòng trung thành người lao động thuộc Tổng công ty lắp máy Việt Nam” Sự hợp tác góp ý xác Anh/Chị vơ quý báu cho đề tài nghiên cứu Tất thông tin 161 tuyệt đối bảo mật Thông tin người tham gia khảo sát Họ tên:……………………… Giới tính: Nam Nữ Độ tuổi: … Đang làm ở:……………… Trình độ: Dưới đại học Đại học Trên đại học ; Thâm niên:Dưới năm 5-10 năm Trên 10 năm ; Thu nhập: Dưới triệu 3-10 triệu Trên 10 triệu ; Dưới phát biểu có liên quan đến cấp độ văn hóa doanh nghiệp hành LILAMA, xin cho biết với ký hiệu : Rất không đồng ý, Không đồng ý, Không ý kiến, Đồng ý, Rất đồng ý Câu hỏi Kiến trúc ngoại thất, khang trang đại Kiến trúc nội thất phù hợp với người lao động Nội thất công trường phù hợp với NLĐ trực tiếp sản xuất Logo dễ nhận biết, bật, mang sắc riêng Cơng ty Hình thức quảng bá LILAMA hiệu phù hợp Slogan hay, gần gũi, dễ hiểu Cơng ty có nhiều câu chuyện, giai thoại tiếng Lễ nghi/ hội họp tổ chức trang trọng, chuyên nghiệp Đồng phục nhân viên gọn gàng, lịch Chế độ họp hành hợp lý Bộ quy tắc ứng xử ban hành sử dụng rộng rãi Tuyên bố sứ mệnh, tầm nhìn rõ ràng Triết lý quản lý kinh doanh phù hợp Hiểu rõ động lực cá nhân Chính sách quy định đầy đủ Hệ thống trao đổi thông tin đại Phong trào thi đua thiết thực Văn hóa ứng xử LILAMA rõ ràng Có phong cách làm việc riêng, khác biệt với công ty khác Người lao động có niềm tin phát triển LILAMA NLĐ nhận thức vai trò VHDN tới phát triển LILAMA Có đóng góp tổ chức đồn thể việc xây dựng VHDN Xin chân thành cảm ơn tham gia Anh/chị! Phụ lục 1c Bảng câu hỏi khảo sát tác động VHDN đến ĐLLV lòng trung thành NLĐ Kính chào Anh/Chị! Hiện tơi nghiên cứu sinh làm luận án “ Nghiên cứu tác động văn hóa doanh nghiệp đến động lực làm việc lòng trung thành người lao động thuộc Tổng công ty lắp máy Việt Nam” Sự hợp tác góp ý xác Anh/Chị vơ quý báu cho đề tài nghiên cứu Tất thông tin tuyệt đối bảo mật Thông tin người tham gia khảo sát Họ tên:……………………… Giới tính: Nam Nữ Độ tuổi: … Đang làm ở:……………… Trình độ: Dưới đại học Đại học Trên đại học ; Thâm niên:Dưới năm 5-10 năm Trên 10 năm ; Thu nhập: Dưới triệu 3-10 triệu Trên 10 triệu ; Dưới phát biểu có liên quan đến tác động văn hóa doanh nghiệp đến động lực làm việc lòng trung thành người lao động thuộc Tổng công ty lắp máy Việt Nam, xin cho biết với ký hiệu : Rất không đồng ý, Không đồng ý, Không ý kiến, Đồng ý, Rất đồng ý với phát biểu TN TN TN CL1 CL2 CL3 CL4 CL5 CL6 CL7 MT1 MT2 Câu hỏi NLĐ có chia sẻ tuyên bố tương lai với mong muốn chung DN NLĐ hiểu rõ tầm nhìn DN Tầm nhìn có khyến khích họ làm việc NLĐ có hiểu rõ chiến lược doanh nghiệp NLĐ có nghĩ chiến lược thành cơng Chiến lược Cơng ty có hướng tới mục tiêu DN Kế hoạch làm việc NLĐ phù hợp với chiến lược doanh nghiệp Chiến lược Cơng ty có tạo động lực làm việc NLĐ Chiến lược Cơng ty có phù hợp với thực tế trạng ngành NLĐ có quyền tham gia đóng góp xây dựng chiến lược Mục tiêu DN có phù hợp với chiến lược ngành Cơng ty có mục tiêu ngắn hạn dài hạn tạo động lực làm việc cho NLĐ MT3 MT4 MT5 Khách hàng mục tiêu ảnh hưởng trực tiếp đến việc định cơng việc Mục tiêu Cơng ty có tạo lòng trung thành cho NLĐ DN có mục tiêu ngắn hạn mà giúp NLĐ thực cơng việc 162 Mục tiêu DN có hướng chiến lược tầm nhìn DN NLĐ ln có xu hướng đổi theo thay đổi mơi trường doanh nghiệp NLĐ ln tìm cách cải tiến cơng việc theo kỹ thuật Cơng ty có sách khuyến khích đổi mới, sáng tạo NLĐ Cơng ty có sách khen thưởng cho đổi mới, sáng tạo NLĐ Cơng ty có hiểu nhu cầu khách hàng họ NLĐ có cam kết đáp lại nhu cầu thay đổi vào lúc Việc định hướng khách hàng mối quan tâm xun suốt DN Cơng ty có sách khách hàng phù hợp NLĐ có hiểu sách khách hàng Cơng ty Có chế độ khen thưởng, khuyến khích NLĐ hồn thành tốt cơng tác khách hàng Khả học hỏi xem có vai trò quan trọng nơi làm việc DN Cơng ty có tạo mơi trường làm việc mà sẵn sàng chấp nhận rủi ro hợp lý để có cải tiến TC3 Cơng ty có mơi trường thuận lợi để học tập nâng cao trình độ TC4 Có chương trình đào tạo nâng cao trình độ cho NLĐ UQ1 NLĐ lãnh đạo thông báo công việc làm chủ cơng việc UQ2 Họ có nhận thấy họ có ảnh hưởng tích cực DN UQ3 NLD có quyền tham gia đóng góp ý kiến xây dựng DN UQ4 Cấp có yên tâm giao quyền cho NLĐ số cơng việc UQ5 Có sách phân quyền công việc rõ ràng PH1 Các phận có hội ln khuyến khích rèn luyện công việc PH2 Đồng nghiệp biết hợp tác làm việc nhóm với mục tiêu chung PH3 Có phối hợp làm việc nhóm nhân viên lãnh đạo PH4 Có phân cơng cơng việc rõ ràng nhóm làm việc cơng ty PH5 Có cách quản lý xung đột rõ ràng thành viên nhóm PH6 Có tin tưởng, đề cao lực cá nhân nhóm PH7 Có gắn kết thành viên nhóm PT1 DN tạo điều kiện cho NLĐ phát triển tay nghề nâng cao kỹ làm việc, phần thiếu DN PT2 Sức mạnh tổng thể DN cải thiện PT3 DN có nội lực đủ mạnh cạnh tranh với doanh nghiệp khác GT2 Các lãnh đạo có quan sát sức củng cố giá trị GT3 Việc NLĐ phù hợp với giá trị cốt lõi DN GT4 Các giá trị cốt lõi có phổ biến rõ ràng cho thành viên công ty DT1 DN đạt đến thỏa thuận vấn đề then chốt DT2 NLĐ có dung hòa khác biệt phương thức có tính xây dựng phát sinh vấn đề DT3 Khi có vấn đề xảy ra, cơng ty có sách thỏa hiệp để giải vấn đề DT4 Các thành viên công ty có sẵn sáng đồng thuận cơng ty công tác giải vấn đề GK1 NLĐ nhóm khác có liên kết cơng việc GK2 NLĐ sẵn sàng từ bỏ phát triển hành động mục tiêu chung DN GK3 Các thành viên cơng ty có gắn kết với GK4 NLĐ ln gắn kết với mục tiêu chung DN DLLV1 Cảm thấy thúc đẩy công việc DLLV2 Cảm thấy kích thích nhiệm vụ công việc DLLV3 Muốn người thân chọn công việc giống DLLV4 Muốn dành thêm thời gian cho công việc DLLV5 Tự nguyện mang công việc quan nhà làm DLLV6 Tự nguyện làm việc nghỉ trưa DLLV7 Mong chờ trở lại công việc sau kỳ nghỉ DLLV8 Tâm trạng làm việc NLD đạt mức độ tốt, vui vẻ lạc quan DLLV9 NLĐ đánh giá cao sách động viên khuyến khích DN LTT1 Người lao động có ý định làm việc lâu dài với công ty LTT2 NLĐ lại dù nơi khác đề nghị mức lương hấp dẫn LTT3 NLĐ xem công ty nhà thứ hai LTT4 NLĐ sẵn sàng lên tiếng bảo vệ tài sản, danh dự DN Xin chân thành cảm ơn tham gia Anh/chị! MT6 DM1 DM2 DM3 DM4 DH1 DH2 DH3 DH4 DH5 DH6 TC1 TC2 163 Phụ lục a Danh sách số lượng người lao động tham gia khảo sát cấp độ VHDN STT Công ty thành viên Số lượng quan sát Công ty Cổ phần LILAMA Công ty Cổ phần LILAMA Công ty Cổ phần LILAMA 10 Công ty Cổ phần LILAMA 18 Công ty Cổ phần LILAMA 69.1 Công ty Cổ phần LILAMA 69.2 Công ty Cổ phần LILAMA 69.3 Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 Công ty Cổ phần LILAMA 45.3 Công ty Cổ phần LILAMA 45.4 10 Công ty Cổ phần LISEMCO 11 Công ty CP Cơ khí Lắp Máy LILAMA 12 Cơng ty CP Lắp máy - Thí nghiệm Cơ điện 13 Cơng ty CP ĐTXD & Phát triển đô thị LILAMA 14 Công ty mẹ 15 Tổng cộng 10 10 6 10 6 10 7 7 114 Phụ lục b Danh sách số lượng người lao động tham gia tác động VHDN đến ĐLLV lòng trung thành NLĐ STT Cơng ty thành viên Số lượng quan sát Vùng miền Công ty Cổ phần LILAMA 40 Thanh hóa- Miền Bắc Cơng ty Cổ phần LILAMA ( kể Xưởng 70 Đà Nẵng-Miền Trung 10 11 12 13 14 15 khí) Cơng ty Cổ phần LILAMA 10 Công ty Cổ phần LILAMA 18 Công ty Cổ phần LILAMA 69.1 Công ty Cổ phần LILAMA 69.2 Công ty Cổ phần LILAMA 69.3 Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 Công ty Cổ phần LILAMA 45.3 Công ty Cổ phần LILAMA 45.4 Công ty Cổ phần LISEMCO Cơng ty CP Cơ khí Lắp Máy LILAMA Cơng ty CP Lắp máy - Thí nghiệm Cơ điện Công ty CP ĐTXD & Phát triển đô thị LILAMA Công ty mẹ Tổng cộng 41 50 48 36 38 60 68 59 31 27 36 31 Hà Nội- Miền Bắc Hồ Chí Minh- Miền Nam Bắc Ninh- Miền Bắc Hải Phòng- Miền Bắc Hải Dương- Miền Bắc Hồ Chí Minh- Miền Nam Quảng Ngãi- Miền Trung Đồng Nai- Miền Nam Hải Phòng- Miền Bắc Ninh Bình- Miền Bắc Hà Nội- Miền Bắc Hà Nội- Miền Bắc 35 Hà Nội- Miền Bắc 670 Phụ lục Tỷ lệ góp vốn điều lệ công ty thành viên trực tiếp sản xuất LILAMA đến ngày 31/12/2016 Tỷ lệ góp vốn theo vốn điều lệ 51,00% 51,00% 51,00% 51,00% 51,00% 53,08% 66,76% 51,00% 51,00% 51,68% 79,98% 51,00% 51,00% 70,31% Diễn giải 10 11 12 13 14 Công ty Cổ phần LILAMA Công ty Cổ phần LILAMA Công ty Cổ phần LILAMA 10 Công ty Cổ phần LILAMA 18 Công ty Cổ phần LILAMA 69.1 Công ty Cổ phần LILAMA 69.2 Công ty Cổ phần LILAMA 69.3 Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 Công ty Cổ phần LILAMA 45.3 Công ty Cổ phần LILAMA 45.4 Công ty Cổ phần LISEMCO Cơng ty CP Cơ khí Lắp Máy LILAMA Cơng ty CP Lắp máy - Thí nghiệm Cơ điện Cơng ty CP ĐTXD & Phát triển thị LILAMA Nguồn: Phòng Kế tốn Tài Tổng cơng ty lắp máy Việt Nam (2016) 164 Số sổ sách ngày 31/12/2016 33.150.000.000 28.152.000.000 48.450.000.000 50.456.340.000 43.388.250.000 37.326.299.000 45.357.750.000 24.480.000.000 20.029.600.000 22.492.724.000 130.050.320.000 18.217.832.000 8.373.775.000 131.250.000.000 Số xác định lại theo định giá 9.435.000.000 15.045.000.000 55.080.000.000 78.004.500.000 33.629.910.000 13.105.570.100 56.251.736.869 25.874.279.057 11.067.000.000 13.437.749.000 138.975.701.902 8.326.145.000 6.921.975.000 140.277.733.284 TT Phụ lục 3: Sơ đồ tổ chức máy LILAMA đến ngày 31/12/2016 Nguồn: Phòng tổ chức nhân LILAMA (2016) 165 Phụ lục 5, Kết khảo sát 5,1 Kiểm định độ tin cậy - Cronbach's alpha Thang đo tầm nhìn Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Correlation Item Deleted TN1 ,625 ,699 TN2 ,670 ,645 TN3 ,566 ,755 Thang đo định hướng chiến lược Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Correlation Item Deleted CL1 ,437 ,769 CL2 ,520 ,753 CL3 ,600 ,737 CL4 ,663 ,722 CL5 ,537 ,751 CL6 ,427 ,771 CL7 ,378 ,781 Thang đo mục tiêu công việc lần MT1 MT2 MT3 MT4 MT5 MT6 Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Correlation Item Deleted ,435 ,475 ,387 ,493 ,372 ,507 ,323 ,526 ,315 ,529 ,080 ,628 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,779 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,783 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,575 Thang đo mục tiêu công việc lần MT1 MT2 MT3 MT4 MT5 Corrected ItemCronbach's Alpha if Total Correlation Item Deleted ,396 ,567 ,381 ,580 ,422 ,557 ,364 ,583 ,357 ,586 Thang đo tính đổi Corrected ItemCronbach's Alpha if Total Correlation Item Deleted DM1 ,513 ,648 DM2 ,490 ,661 DM3 ,534 ,635 DM4 ,476 ,670 Thang đo định hướng khách hàng Corrected ItemCronbach's Alpha if Total Correlation Item Deleted DH1 ,573 ,795 DH2 ,612 ,787 DH3 ,657 ,779 DH4 ,580 ,794 DH5 ,528 ,804 DH6 ,573 ,795 Thang đo tổ chức học hỏi TC1 TC2 TC3 TC4 Corrected ItemCronbach's Alpha if Total Correlation Item Deleted ,575 ,724 ,621 ,700 ,605 ,708 ,517 ,752 166 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,628 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,716 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,821 Thang đo ủy quyền Corrected ItemCronbach's Alpha if Total Correlation Item Deleted UQ1 ,007 ,724 UQ2 ,477 ,500 UQ3 ,505 ,487 UQ4 ,412 ,533 UQ5 ,500 ,485 Cronbach's Alpha ,612 Thang đo ủy quyền lần Reliability Statistics Corrected ItemCronbach's Alpha if Total Correlation Item Deleted UQ2 ,505 ,668 UQ3 ,551 ,642 UQ4 ,456 ,699 UQ5 ,546 ,643 Thang đo phối hợp nhóm PH1 PH2 PH3 PH4 PH5 PH6 PH7 N of Items Cronbach's Alpha N of Items ,724 Reliability Statistics Corrected ItemCronbach's Alpha if Total Correlation Item Deleted ,682 ,814 ,614 ,825 ,637 ,821 ,653 ,820 ,567 ,832 ,513 ,839 ,573 ,831 Cronbach's Alpha N of Items ,847 Thang đo phát triển lực PT1 PT2 PT3 Corrected Item- Cronbach's Alpha if Total Correlation Item Deleted ,624 ,630 ,604 ,655 ,534 ,738 Cronbach's Alpha N of Items ,756 Thang đo giá trị cốt lõi Cronbach's Alpha Corrected ItemCronbach's Alpha Total Correlation if Item Deleted GT1 ,454 ,745 GT2 ,588 ,593 GT3 ,613 ,557 Thang đo đồng thuận DT1 DT2 DT3 DT4 ,727 Corrected ItemCronbach's Alpha if Total Correlation Item Deleted ,618 ,721 ,696 ,680 ,571 ,744 ,497 ,779 Cronbach's Alpha ,785 N of Items N of Items Thang đo gắn kết GK1 GK2 GK3 GK4 Corrected ItemTotal Correlation ,554 ,588 ,631 ,470 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,709 ,690 ,665 ,751 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,762 167 Thang đo động lực làm việc lần Corrected ItemCronbach's Alpha if Total Correlation Item Deleted DLLV1 ,280 ,869 DLLV2 ,708 ,828 DLLV3 ,638 ,835 DLLV4 ,533 ,845 DLLV5 ,486 ,850 DLLV6 ,591 ,840 DLLV7 ,669 ,832 DLLV8 ,662 ,833 DLLV9 ,661 ,833 Thang đo động lực làm việc lần Corrected ItemCronbach's Alpha if Total Correlation Item Deleted DLLV2 ,700 ,845 DLLV3 ,637 ,852 DLLV4 ,545 ,862 DLLV5 ,495 ,867 DLLV6 ,586 ,858 DLLV7 ,687 ,846 DLLV8 ,672 ,848 DLLV9 ,661 ,849 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,856 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,869 Thang đo lòng trung thành người lao động Corrected ItemCronbach's Alpha if Total Correlation Item Deleted LTT1 ,693 ,790 LTT2 ,702 ,787 LTT3 ,714 ,780 LTT4 ,593 ,834 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,841 5,2 KIỂM ĐỊNH EFA Kiểm định EFA VHDN lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy, Approx, Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig, Initial Extraction Initial TN1 1,000 ,671 DH4 1,000 TN2 1,000 ,709 DH5 1,000 TN3 1,000 ,602 DH6 1,000 CL1 1,000 ,467 TC1 1,000 CL2 1,000 ,587 TC2 1,000 CL3 1,000 ,639 TC3 1,000 CL4 1,000 ,720 TC4 1,000 CL5 1,000 ,572 UQ2 1,000 CL6 1,000 ,426 UQ3 1,000 CL7 1,000 ,485 UQ4 1,000 MT1 1,000 ,652 UQ5 1,000 MT2 1,000 ,698 PH1 1,000 MT3 1,000 ,441 PH2 1,000 MT4 1,000 ,747 PH3 1,000 MT5 1,000 ,723 PH4 1,000 DM1 1,000 ,573 PH5 1,000 DM2 1,000 ,560 PH6 1,000 DM3 1,000 ,611 PH7 1,000 DM4 1,000 ,657 PT1 1,000 DH1 1,000 ,606 PT2 1,000 DH2 1,000 ,641 PT3 1,000 DH3 1,000 ,597 GT1 1,000 168 Extraction ,573 ,662 ,641 ,652 ,663 ,528 ,518 ,502 ,556 ,406 ,577 ,672 ,565 ,683 ,549 ,630 ,682 ,698 ,652 ,635 ,541 ,539 ,884 15203,026 1431 ,000 Initial GT2 1,000 GT3 1,000 DT1 1,000 DT2 1,000 DT3 1,000 DT4 1,000 GK1 1,000 GK2 1,000 GK3 1,000 GK4 1,000 Extraction ,712 ,603 ,699 ,744 ,573 ,542 ,671 ,624 ,629 ,507 Kiểm định EFA VHDN lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy, ,858 Approx, Chi-Square 10332,834 Bartlett's Test of Sphericity df 741 Sig, ,000 Initial Extraction Initial Extraction Initial Extraction TN1 1,000 ,740 TC4 1,000 ,512 DH2 1,000 ,658 TN2 1,000 ,750 PH1 1,000 ,681 DH3 1,000 ,605 TN3 1,000 ,624 PH2 1,000 ,652 DH4 1,000 ,579 CL2 1,000 ,601 PH3 1,000 ,679 DH5 1,000 ,674 CL3 1,000 ,671 PH4 1,000 ,579 DH6 1,000 ,664 CL4 1,000 ,700 PH5 1,000 ,657 TC1 1,000 ,660 CL5 1,000 ,624 PH6 1,000 ,675 TC2 1,000 ,683 MT1 1,000 ,756 PH7 1,000 ,699 DT2 1,000 ,750 MT2 1,000 ,748 PT1 1,000 ,681 DT3 1,000 ,610 MT4 1,000 ,772 PT2 1,000 ,650 GK1 1,000 ,638 MT5 1,000 ,782 GT2 1,000 ,690 GK2 1,000 ,624 DM4 1,000 ,652 GT3 1,000 ,692 GK3 1,000 ,687 DH1 1,000 ,631 DT1 1,000 ,732 GK4 1,000 ,565 Total Variance Explained Factor Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Total % of Cumulative Total % of Cumulative Total Variance % Variance % 6,552 16,799 16,799 6,104 15,651 15,651 4,498 5,464 14,011 30,810 5,011 12,849 28,500 4,293 2,564 6,574 37,384 2,095 5,373 33,872 4,280 2,343 6,008 43,392 1,887 4,838 38,710 2,834 1,770 4,538 47,930 1,353 3,470 42,181 2,802 1,395 3,578 51,508 ,982 2,517 44,698 4,368 1,373 3,520 55,028 ,945 2,424 47,121 3,181 1,300 3,333 58,361 ,846 2,170 49,291 3,379 1,177 3,018 61,380 ,749 1,921 51,213 1,547 10 1,086 2,784 64,164 ,638 1,636 52,849 1,209 11 1,004 2,575 66,739 ,564 1,445 54,293 2,849 Kiểm định EFA thang đo động lực làm việc Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 4,201 52,507 52,507 4,201 52,507 52,507 ,823 10,286 62,793 ,720 8,994 71,787 ,551 6,882 78,669 ,530 6,624 85,293 ,445 5,560 90,853 ,378 4,725 95,578 ,354 4,422 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis, Kiểm định EFA Thang đo lòng trung thành Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 2,715 67,881 67,881 2,715 67,881 67,881 ,550 13,747 81,628 ,396 9,892 91,520 ,339 8,480 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis, 169 5,3 Kiểm định CFA: Trọng số CFA chuẩn hóa chưa chuẩn hóa thang đo VHDN Trọng số Estimate chuẩn hóa DH1 < - DINHHUONGKHACHHANG ,694 ,065 DH2 < - DINHHUONGKHACHHANG ,737 ,063 DM4 < - DINHHUONGKHACHHANG ,761 ,061 DH4 < - DINHHUONGKHACHHANG ,666 ,056 DH3 < - DINHHUONGKHACHHANG ,711 ,061 TC4 < - DINHHUONGKHACHHANG ,628 ,061 PH3 < - PHOIHOPNHOM ,714 ,057 PH5 < - PHOIHOPNHOM ,618 ,059 PH1 < - PHOIHOPNHOM ,793 ,058 PH2 < - PHOIHOPNHOM ,715 ,052 PH4 < - PHOIHOPNHOM ,709 ,061 PH7 < - PHATTRIENNANGLUC ,771 ,050 Trọng số chưa chuẩn hóa ,035 ,037 ,035 ,035 ,032 ,035 ,036 ,035 ,035 ,035 ,032 ,035 PH6 PT1 PT2 GK3 GK2 GK1 GK4 CL4 CL3 CL2 CL5 TC2 DH5 TC1 DH6 < < < < < < < < < < < < < < < - PHATTRIENNANGLUC PHATTRIENNANGLUC PHATTRIENNANGLUC PHOIHOPGANKET PHOIHOPGANKET PHOIHOPGANKET PHOIHOPGANKET DINHHUONG DINHHUONG DINHHUONG DINHHUONG TOCHUCHOCHOI TOCHUCHOCHOI TOCHUCHOCHOI TOCHUCHOCHOI ,737 ,765 ,716 ,723 ,712 ,679 ,557 ,721 ,707 ,647 ,649 ,706 ,753 ,737 ,760 ,052 ,051 ,061 ,064 ,062 ,057 ,059 ,062 ,059 ,057 ,059 ,061 ,063 ,065 ,051 DT2 DT1 DT3 TN2 TN1 TN3 MT1 MT2 MT5 MT4 GT2 GT3 < < < < < < < < < < < < - DONGTHUAN DONGTHUAN DONGTHUAN TAMNHIN TAMNHIN TAMNHIN MUCTIEUCONGVIEC MUCTIEUCONGVIEC MUCTIEUDOANHNGHIEP MUCTIEUDOANHNGHIEP GIATRICOTLOI GIATRICOTLOI ,812 ,737 ,674 ,808 ,723 ,690 ,928 ,430 ,693 ,808 ,747 ,799 ,061 ,050 ,051 ,061 ,051 ,058 ,130 ,061 ,320 ,059 ,078 ,065 170 C,R, P 16,963 17,435 15,490 16,437 14,676 16,589 14,683 18,486 16,861 16,720 16,899 18,455 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ,034 ,036 ,035 ,039 ,038 ,038 ,036 ,041 ,039 ,037 ,036 ,035 ,034 ,035 ,036 19,145 17,898 16,899 15,022 14,547 12,331 14,004 14,934 14,004 14,039 14,004 17,230 16,913 17,361 16,679 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ,038 ,044 ,037 ,038 ,044 ,037 ,032 ,039 ,032 ,030 ,035 ,038 16,899 15,811 14,348 16,777 16,197 16,200 3,518 16,899 3,444 14,004 15,112 16,963 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** Label CFA động lực làm việc lần Các trọng số chuẩn hóa chưa chuẩn hóa lần CFA thang đo ĐLLV DLLV8 DLLV9 DLLV3 DLLV6 DLLV7 DLLV5 DLLV4 DLLV2 < < < < < < < < - Trọng số Trọng số Estimate chưa chuẩn hóa chuẩn hóa ,721 ,056 ,036 ,734 ,055 ,037 ,677 ,050 ,036 ,618 ,057 ,035 ,738 ,058 ,037 ,510 ,058 ,037 ,599 ,053 ,036 ,742 ,056 ,034 DONGLUCLAMVIEC DONGLUCLAMVIEC DONGLUCLAMVIEC DONGLUCLAMVIEC DONGLUCLAMVIEC DONGLUCLAMVIEC DONGLUCLAMVIEC DONGLUCLAMVIEC C,R, P 99,588 97,549 100,031 100,340 97,468 97,573 101,240 106,289 *** *** *** *** *** *** *** *** Trọng số chưa chuẩn hóa C,R, P ,039 ,037 ,040 ,040 99,588 97,549 100,031 100,340 *** *** *** *** Label CFA thang đo lòng trung thành lần Số liệu chuẩn hóa chưa chuẩn hóa thang đo lòng trung thành Trọng số Estimate chuẩn hóa LTT3 < LONGTRUNGTHANH ,853 ,051 LTT2 < LONGTRUNGTHANH ,828 ,055 LTT1 < LONGTRUNGTHANH ,757 ,056 LTT4 < LONGTRUNGTHANH ,633 ,052 171 Label Phụ lục 5,4 Kiểm định mơ hình SEM tác động ĐLLV đến Lòng trung thành NLĐ 5,4,1, Số liệu chuẩn hóa chưa chuẩn hóa mơ hình SEM ĐLLV LTT Trọng số Trọng số Estimate chuẩn chưa chuẩn C,R, hóa hóa LONGTRUNGTHANH DLLV8 DLLV9 DLLV3 DLLV6 DLLV5 DLLV4 LTT4 LTT3 LTT2 LTT1 DLLV2 DLLV7 < < < < < < < < < < < < < - DONGLUCLAMVIEC DONGLUCLAMVIEC DONGLUCLAMVIEC DONGLUCLAMVIEC DONGLUCLAMVIEC DONGLUCLAMVIEC DONGLUCLAMVIEC LONGTRUNGTHANH LONGTRUNGTHANH LONGTRUNGTHANH LONGTRUNGTHANH DONGLUCLAMVIEC DONGLUCLAMVIEC ,722 ,731 ,721 ,692 ,612 ,500 ,601 ,665 ,803 ,797 ,782 ,743 ,741 ,054 ,055 ,054 ,050 ,055 ,052 ,055 ,055 ,072 ,068 ,070 ,053 ,056 ,036 ,037 ,036 ,035 ,037 ,037 ,036 ,034 ,040 ,039 ,037 ,040 ,036 P Label 99,588 *** 97,549 *** 100,031 *** 100,340 *** 97,468 *** 97,573 *** 101,240 *** 106,289 *** 89,171 *** 87,625 *** 98,446 *** 85,953 *** 99,588 *** 5,4,2 SEM VHDN ĐLLV 5,4,2,1 Bảng số liệu chuẩn hóa chưa chuẩn hóa mơ hình SEM VHDN tác động đến ĐLLV lần Estimate S,E, Chuẩn hóa C,R, P DINHHUONGKHACHHANG < VHDN22 ,707 PHOIHOPNHOM < VHDN22 ,133 PHATTRIENNANGLUC < VHDN22 ,147 PHOIHOPGANKET < VHDN22 ,059 DINHHUONG < VHDN22 ,572 TOCHUCHOCHOI < VHDN22 ,759 DONGTHUAN < VHDN22 ,166 TAMNHIN < VHDN22 ,740 MUCTIEUCONGVIEC < VHDN22 ,237 MUCTIEUDOANHNGHIEP < VHDN22 -,053 GIATRICOTLOI < VHDN22 ,209 ĐLLV < VHDN22 ,787 KẾT QUẢ CHẠY SEM LẦN VHDN TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐLLV ,073 ,075 ,083 ,104 ,097 ,090 ,115 ,083 ,079 ,087 ,102 2,779 3,061 1,193 9,336 11,006 3,381 11,315 4,970 -,868 3,117 11,346 ,005 ,002 ,033 *** *** *** *** *** ,385 ,002 *** 172 SEM VHDN, LTT 5,6 ANOVA Descriptives DONGLUCLAMVIEC N Mean Std, Deviation Std, Error 95% Confidence Interval for Minimum Maximum Mean Lower Bound Upper Bound NAM 576 3,64 ,658 ,027 3,58 3,69 N? 94 3,41 ,743 ,077 3,25 3,56 Total 670 3,60 ,675 ,026 3,55 3,66 Test of Homogeneity of Variances DONGLUCLAMVIEC Levene Statistic df1 df2 Sig, 1,421 668 ,234 ANOVA DONGLUCLAMVIEC Sum of Squares df Mean Square F Sig, Between Groups 4,252 4,252 9,449 ,002 Within Groups 300,581 668 ,450 Total 304,832 669 Descriptives DONGLUCLAMVIEC N Mean Std, Deviation Std, Error 95% Confidence Interval for Minimum Maximum Mean Lower Bound Upper Bound Duoi 35 351 3,61 ,679 ,036 3,54 3,68 Tu 35-50 151 3,58 ,707 ,058 3,46 3,69 Tren 50 168 3,62 ,640 ,049 3,52 3,71 Total 670 3,60 ,675 ,026 3,55 3,66 Test of Homogeneity of Variances DONGLUCLAMVIEC Levene Statistic df1 df2 Sig, ,881 667 ,415 ANOVA DONGLUCLAMVIEC Sum of Squares df Mean Square F Sig, Between Groups ,132 ,066 ,144 ,866 Within Groups 304,701 667 ,457 Total 304,832 669 Descriptives DONGLUCLAMVIEC N Mean Std, Deviation Std, Error 95% Confidence Interval for Minimum Maximum Mean Lower Bound Upper Bound < dai hoc 385 3,62 ,676 ,034 3,55 3,68 dai hoc 261 3,61 ,676 ,042 3,52 3,69 tren dai hoc 24 3,39 ,637 ,130 3,12 3,66 Total 670 3,60 ,675 ,026 3,55 3,66 Test of Homogeneity of Variances DONGLUCLAMVIEC Levene Statistic df1 df2 Sig, ,058 667 ,944 ANOVA DONGLUCLAMVIEC Sum of Squares df Mean Square F Sig, Between Groups 1,151 ,576 1,264 ,283 Within Groups 303,681 667 ,455 Total 304,832 669 173 Descriptives DONGLUCLAMVIEC N Mean Std, Deviation Std, Error 95% Confidence Interval for Minimum Maximum Mean Lower Bound Upper Bound < nam 332 3,59 ,683 ,037 3,52 3,66 5-10 nam 109 3,73 ,683 ,065 3,60 3,86 >10 nam 229 3,57 ,656 ,043 3,48 3,65 Total 670 3,60 ,675 ,026 3,55 3,66 Test of Homogeneity of Variances DONGLUCLAMVIEC Levene Statistic df1 df2 Sig, ,185 667 ,831 ANOVA DONGLUCLAMVIEC Sum of Squares df Mean Square F Sig, Between Groups 2,121 1,061 2,337 ,097 Within Groups 302,711 667 ,454 Total 304,832 669 Descriptives DONGLUCLAMVIEC N Mean Std, Std, Error 95% Confidence Interval for Minimum Maximum Deviation Mean Lower Bound Upper Bound Duoi trieu 68 3,35 ,757 ,092 3,17 3,54 Tu 3-10 440 3,64 ,667 ,032 3,58 3,71 trieu Tren 10 162 3,60 ,640 ,050 3,50 3,70 trieu Total 670 3,60 ,675 ,026 3,55 3,66 Test of Homogeneity of Variances DONGLUCLAMVIEC Levene Statistic df1 df2 Sig, 2,443 667 ,088 ANOVA DONGLUCLAMVIEC Sum of Squares df Mean Square F Sig, Between Groups 4,920 2,460 5,471 ,004 Within Groups 299,912 667 ,450 Total 304,832 669 Group Statistics GIOITINH N Mean Std, Deviation Std, Error Mean NAM 576 3,64 ,658 ,027 DONGLUCLAMVIEC N? 94 3,41 ,743 ,077 Independent Samples Test Levene's t-test for Equality of Means Test for Equality of Variances F Sig, t df Sig, (2- Mean Std, Error 95% Confidence tailed) Difference Difference Interval of the Difference Lower Upper Equal variances 1,421 ,234 3,074 668 ,002 ,229 ,075 ,083 ,376 DONGLUC assumed LAMVIEC Equal variances not 2,816 118,008 ,006 ,229 ,081 ,068 ,391 assumed Descriptives 174 DONGLUCLAMVIEC N Duoi trieu Tu 3-10 trieu Tren 10 trieu Total Mean Std, Deviation 68 3,35 Std, Error 95% Confidence Interval for Minimum Maximum Mean Lower Bound Upper Bound ,757 ,092 3,17 3,54 440 3,64 ,667 ,032 3,58 3,71 162 3,60 ,640 ,050 3,50 3,70 670 3,60 ,675 ,026 3,55 3,66 Test of Homogeneity of Variances DONGLUCLAMVIEC Levene Statistic df1 df2 Sig, 2,443 667 ,088 ANOVA DONGLUCLAMVIEC Sum of Squares df Mean Square F Sig, Between Groups 4,920 2,460 5,471 ,004 Within Groups 299,912 667 ,450 Total 304,832 669 Post Hoc Tests Multiple Comparisons Dependent Variable: DONGLUCLAMVIEC LSD (I) THUNHAP (J) THUNHAP Mean Difference Std, Error Sig, 95% Confidence Interval (I-J) Lower Bound Upper Bound Tu 3-10 trieu -,289* ,087 ,001 -,46 -,12 Duoi trieu Tren 10 trieu -,246* ,097 ,011 -,44 -,06 Duoi trieu ,289* ,087 ,001 ,12 ,46 Tu 3-10 trieu Tren 10 trieu ,043 ,062 ,489 -,08 ,16 Duoi trieu ,246* ,097 ,011 ,06 ,44 Tren 10 trieu Tu 3-10 trieu -,043 ,062 ,489 -,16 ,08 *, The mean difference is significant at the 0,05 level, 175 ... hóa doanh nghiệp cơng ty Đây gương điển hình xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, vậy, việc nghiên cứu sở để doanh nghiệp khác rút học kinh nghiệm cho riêng Thực trạng kinh tế giới Việt Nam. .. lòng trung thành người lao động 140 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Ý nghĩa Văn hóa doanh nghiệp VHDN Động lực làm việc ĐLLV Người lao động NLĐ Doanh nghiệp Tổng công ty lắp máy Việt Nam. .. tranh doanh nghiệp Tại Việt Nam, năm gần đây, nhiều nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp thực với cơng ty khác nhau: Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hóa doanh nghiệp- vận dụng cho doanh nghiệp Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án tiến sĩ kinh tế nghiên cứu tác động của văn hóa doanh nghiệp đến động lực làm việc và lòng trung thành của người lao động thuộc tổng công ty lắp máy việt nam , Luận án tiến sĩ kinh tế nghiên cứu tác động của văn hóa doanh nghiệp đến động lực làm việc và lòng trung thành của người lao động thuộc tổng công ty lắp máy việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn