(Luận văn thạc sĩ) Công tác quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

89 5 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2020, 15:57

(Luận văn thạc sĩ) Công tác quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam(Luận văn thạc sĩ) Công tác quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam(Luận văn thạc sĩ) Công tác quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam(Luận văn thạc sĩ) Công tác quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam(Luận văn thạc sĩ) Công tác quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam(Luận văn thạc sĩ) Công tác quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam(Luận văn thạc sĩ) Công tác quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam(Luận văn thạc sĩ) Công tác quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam(Luận văn thạc sĩ) Công tác quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam(Luận văn thạc sĩ) Công tác quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam(Luận văn thạc sĩ) Công tác quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam(Luận văn thạc sĩ) Công tác quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam(Luận văn thạc sĩ) Công tác quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam(Luận văn thạc sĩ) Công tác quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam(Luận văn thạc sĩ) Công tác quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam(Luận văn thạc sĩ) Công tác quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam VIỆN HÀN LÂM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ HỮU VŨ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ HỮU VŨ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 8.34.01.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HỒ VĂN NHÀN HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài “Công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Lê Hữu Vũ MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN 1.1 Ngân sách nhà nước ngân sách nhà nước cấp huyện 1.2 Quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện 13 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện 19 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM 24 2.1 Đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam 24 2.2 Thực trạng cơng tác quản lý ngân sách nhà nước địa bàn Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam 27 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THĂNG BÌNH, TỈNH QUẢNG NAM 59 3.1 Mục tiêu, phương hướng công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện địa bàn huyện Thăng Bình 59 3.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách nhà nước địa bàn huyện Thăng bình, Tỉnh Quảng Nam .61 3.3 Một số kiến nghị, đề xuất 78 KẾT LUẬN 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AN-QP : An ninh - Quốc phòng CT-XH : Chính trị-xã hội CT-XH : Chính trị-xã hội DNNN : Doanh nghiệp nhà nước HCSN : Hành chính-sự nghiệp HĐND : Hội đồng nhân dân KBNN : Kho bạc nhà nước KTTT : Kinh tế thị trường KT-XH : Kinh tế - xã hội NLTS : Nông, Lâm, Thủy sản NSNN : Ngân sách nhà nước NSTW : Ngân sách Trung ương NSĐP : Ngân sách địa phương QLHC : Quản lý hành QLKT : Quản lý kinh tế QLNN : Quản lý nhà nước SNKT : Sự nghiệp kinh tế SXKD : Sản xuất kinh doanh TNDN : Thu nhập doanh nghiệp TTĐB : Tiêu thụ đặc biệt UBND : Uỷ ban nhân dân UNT : Uỷ nhiệm thu DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Tổng thu NSNN địa bàn huyện Thăng Bình 2014 - 2017 27 Bảng 2.2 Thu Thuế, Phí Lệ Phí huyện Thăng Bình 2014-2017 29 Bảng 2.3 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (%) cấp ngân sách 30 Bảng 2.4 Cơ cấu chi ngân sách địa phương huyện Thăng Bình giai đoạn năm 2014-2017 .32 Bảng 2.5 Tỷ trọng chi thường xuyên chi đầu tư phát triển tổng chi NSĐP huyện Thăng Bình 33 Bảng 2.6 Cơ cấu nguồn thu ngân sách huyện Thăng Bình (2014-2017) 40 Bảng 2.7 Bảng số liệu tình hình tra, kiểm tra lĩnh vực NSNN 47 huyện Thăng Bình giai đoạn 2014-2017 .47 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Quy trình kiểm sốt chi ngân sách Kho bạc Nhà nước 41 Sơ đồ 2.2 Quy trình kiểm sốt chi ĐTXDXB KBNN .42 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngân sách Nhà nước, cơng cụ sách tài quan trọng quốc gia NSNN khâu quan trọng điều tiết kinh tế vĩ mô Việt Nam, năm qua, với đổi chung đất nước thực chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước, quản lý ngân sách Nhà nước có bước cải cách, đổi đạt số thành tựu đáng kể; Đặc biệt từ Luật ngân sách Nhà nước Quốc hội khố XIII kỳ họp thứ chín thơng qua ngày 25/6/2015 với mục tiêu ý nghĩa quan trọng việc quản lý điều hành ngân sách Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội; Tăng cường tiềm lực tài đất nước, quản lý thống tài quốc gia; Xây dựng ngân sách Nhà nước lành mạnh, thúc đẩy vốn tài sản nhà nước tiết kiệm, hiệu quả; Tăng tích luỹ để thực cơng nghiệp hố, đại hố đất nước; Đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh đối ngoại Ngân sách huyện phận cấu thành NSNN, cơng cụ để quyền cấp huyện thực chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trình quản lý kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng Luật NSNN năm 2015 sở pháp lý để tổ chức quản lý NSNN nói chung ngân sách huyện nói riêng nhằm phục vụ cho công đổi đất nước Song thực tế yếu tố, điều kiện tiền đề chưa tạo lập đồng bộ, làm cho trình quản lý ngân sách cấp đạt hiệu chưa tốt, chưa đáp ứng yêu cầu mà Luật ngân sách đặt Tuy nhiên, trình thực quản lý thu- chi, phân bổ ngân sách Nhà nước nhiều hạn chế bất cập so với tình hình thực tế địa phương, cụ thể như: - Thu, chi ngân sách Nhà nước thất thốt, chưa có quan điểm xử lý rõ ràng khoản chi sai quy định Nhà nước,…dẫn đến ngân sách Nhà nước chưa phát huy hết hiệu - Đội ngũ cán quản lý ngân sách Nhà nước hạn chế chun mơn chậm đổi mới,… Xuất phát từ yêu cầu thực tế trên, nên việc nghiên cứu đề tài “Công tác quản lý Ngân sách Nhà nước huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam” nhằm góp phần đưa số giải pháp giúp hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách Nhà nước huyện thời gian tới Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Quản lý ngân sách Nhà nước nói chung quản lý ngân sách cấp huyện nói riêng nội dung nhiều nhà khoa học, quản lý quan tâm có nhiều cơng trình nghiên cứu có giá trị thực tiễn Tài liệu tham khảo để phục vụ nghiên cứu như: - Luận văn Thạc sỹ: “Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách Nhà nước huyện Phù Cát ” tác giả Phạm Văn Thịnh, Đại học Đà Nẵng (năm 2011) + Từ lý luận thực tiễn, tác giả vấn đề tồn cơng tác quản lý NSNN địa phương, là: Cơng tác xây dựng lập dự toán ngân sách hàng năm xã, thị trấn, quan, đơn vị dự tốn chậm, chưa sát, dự tốn giao mang tính ấn định; thu ngân sách việc quản lý lỏng, xảy tình trạng thất thu; Chi ngân sách nhiều bất cập chi thường xuyên chi cho đầu tư xây dựng bản, nợ đọng xây dựng tồn qua năm; Về đội ngũ cán quản lý ngân sách xã, thị trấn yếu; Chế độ cơng khai tài NSNN chưa thực nghiêm túc; Công tác tra, kiểm tra giám sát tình hình quản lý ngân sách chưa mạnh từ đề giải pháp để khắc phục + Tuy nhiên, hạn chế đề tài giải pháp dừng cơng tác quản lý, chưa có giải phát để tăng nguồn thu, trả nợ xây dựng bản, ổn định nguồn thu, điều tiết lại tỷ lệ nguồn thu để đảm bảo nguồn thu, thực chi,… nhằm giúp hồn thiện cơng tác quản lý NSNN địa phương - Luận văn Thạc sỹ: “Hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách tỉnh Quảng Nam”, tác giả Tạ Xuân Quan, Đại học Đà Nẵng (năm 2011) + Đối với luận văn này, từ lý luận thực tiễn tác giả vấn đề tồn cơng tác quản lý NSNN địa phương, từ đề giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý NSNN địa phương, cụ thể như: bố trí vốn cho đầu tư xây dựng phải gắn với kế hoạch vốn, tránh dàn trãi gây lãng phí; tập trung cho cơng trình trọng tâm, trọng điểm; thực xã hội hóa hoạt động nghiệp để bước giảm chi ngân sách; lĩnh vực hành cần thực khốn kinh phí gắn liền với xếp, tổ chức, tinh gọn máy, giảm chi thường xuyên Hoàn thiện chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đơn vị nghiệp cơng lập; xóa các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm cho ngân sách huyện, xã, đồng thời nâng dần khoản thu mà cấp ngân sách hưởng 100% Chuyển ngân sách cấp huyện thành đơn vị dự toán + Tuy nhiên, hạn chế đề tài chưa có giải pháp để tăng nguồn thu NS, nuôi dưỡng nguồn thu để tiến tới tự chủ việc chi tiêu NS giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý NS để từ giúp cho cơng tác quản lý NSNN hoàn thiện - Luận văn Thạc sỹ: “Hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách Nhà nước huyện Đức Phổ ”, tác giả Huỳnh Cẩm Liên, Trường Đại học Đà Nẵng (năm 2011) + Đối với luận văn này, tác giả vấn đề tồn cơng tác quản lý NSNN địa phương, từ đề giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý NSNN, cụ thể để tăng cường hiệu lực công tác quản lý nhà nước pháp luật quản lý NSNN cần đổi công cụ quản lý, đặc biệt đội ngũ cán quản lý Quản lý tốt nguồn thu nhiệm vụ chi ngân sách, chi ngân sách tiết kiệm; tăng cường phân cấp quản lý ngân sách cấp,… Tuy nhiên, hạn chế đề tài giải pháp dừng cơng tác quản lý thu, chi NSNN, quản lý cán bộ, chưa làm rõ tồn đầu tư xây dựng bản, đặc biệt nợ đọng xây dựng địa phương, vấn đề thường gây thất thoát NSNN mà địa phương có, để từ có giải pháp phù hợp; chưa có giải pháp để tăng nguồn thu NS, ni dưỡng nguồn thu NS để đảm bảo nguồn ngân sách địa phương tiến tới tự chủ việc chi tiêu NS từ giúp cho cơng tác quản lý NSNN hoàn thiện - Văn kiện Đại hội Đảng huyện Thăng Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015- 2020 - Nghị Đại hội Đảng huyện Thăng Bình lần thứ XX - Luật tổ chức quyền địa phương Các cơng trình nghiên cứu đề cập nhiều đến lĩnh vực quản lý ngân sách Nhà nước nói chung ngân sách cấp huyện nói riêng, đánh giá thực trạng đưa dự án mang tính chun nghiệp, sau dự án hồn thành bàn giao lại cho chủ đầu tư khai thác sử dụng Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, Phòng Tài ngun - Mơi trường huyện phối hợp tốt với UBND xã, thị trấn tham mưu cho UBND huyện có kế hoạch phát triển việc quy hoạch, tái tạo quỹ đất địa phương để tăng, tạo nguồn thu tiền sử dụng đất hai cấp hưởng để đảm bảo nguồn chi cho đầu tư xây dựng địa phương hàng năm, nhằm giải vấn đề nợ đọng xây dựng kéo dài UBND xã, thị trấn cần có giải pháp huy động sử dụng có hiệu nguồn vốn đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện nhân dân khoản viện trợ khơng hồn lại để đầu tư xây dựng bản, đầu tư dự án mà nhân dân đóng góp, thực quy chế cơng khai rõ ràng, để tạo lòng tin nhân dân Khai thác phát huy nội lực địa phương để thực tốt chủ trương kiên cố hóa kênh mương nội đồng giao thông nông thôn từ nguồn vốn hỗ trợ ngân sách Trung ương vốn ngân sách cấp huyện, để cơng trình mặt nơng thơn hồn thành thời hạn đảm bảo toán thuận lợi, phục vụ tốt sản xuất, đời sống dân Chi cho nghiệp giáo dục- đào tạo: Nguồn kinh phí chi cho nghiệp giáo dục – đào tạo quan tâm, hàng năm huyện phân bổ khoản 300 tỷ đồng, lương chiếm 80%, lại 20% chi cho hoạt động (theo định 32 UBND tỉnh) Với địa bàn rộng, số sở giáo - đào tạo cấp học 74 trường, nên huyện quan tâm đầu tư kinh phí khó khăn, đặc biệt việc đầu tư sở hạ tầng, vật chất cho trường Để việc chi cho nghiệp giáo dục- đào tạo đạt hiệu cần phải thay đổi định mức chi, đặc biệt định mức chi hoạt động giảm xuống 15%, lấy 5% từ nguồn chi hoạt động kêu gọi hoạt động xã hội hóa giáo dục để đầu tư trở hạ tầng, sở vật chất cho trường để giảm bớt gánh nặng ngân sách địa phương Chi văn hóa – thể dục thể thao: Ngân sách huyện hàng năm chi khoản tỷ đồng, lương chiếm 80%, lại chi hoạt động chiếm 20% Tuy nhiên địa bàn rộng, nhiều đơn vị hành chính, song sở vật chất, hạ tầng để phục vụ hoạt động văn hóa – thể dục thể thao chưa đảm bảo, kinh tế huyện khó khăn, nguồn thu khơng ổn định, kinh phí đầu tư để xây dựng hạ tầng, sở vật chất 68 phục vụ cho hoạt động văn hóa – thể dục thể thao hạn chế, nên cần phải điều chỉnh định mức chi để có kinh phí đầu tư, chẵng hạn điều chỉnh định mức chi hoạt động 20% xuống 15%, trích 5% từ định mức chi hoạt động, kêu gọi xã hội hóa để có nguồn đầu tư hạ tầng, sở vật chất, nhằm giảm bớt gánh nặng ngân sách cho địa phương Chi nguồn tăng thu ngân sách: địa phương, nguồn tăng thu ngân sách cấp cấp hưởng, nguồn tăng thu ngân sách hàng năm UBND trình HĐND định phương án chi Đối với việc chi từ nguồn tăng thu ngân sách huyện UBND huyện điều hành chi chế 50-50, tức 50% tăng thu dùng để bổ sung cải cách tiền lương theo quy định; 50% tăng thu lại địa phương phải bố trí cho nhiệm vụ chi bổ sung nguồn vốn đầu tư để toán xử lý nợ XDCB thực chương trình xây dựng nơng thơn mới, giảm nghèo (tối thiểu 50%); phần lại ưu tiên bố trí chi cho nhiệm vụ khác phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương Tuy nhiên, việc chi nguồn tăng thu ngân sách theo chế chưa phát huy hiệu chưa lý, địa phương có nhiều hạng mục, mơ hình, đề án cần tập trung đầu tư vốn triển để thực phát huy nhân rộng, chẵng hạn như: mơ hình sản xuất tiêu biểu, sở hạ tầng cụm công nghiệp, đề án tái cấu ngành nông nghiệp, đề án tích tụ tập trung ruộng đất, kế hoạch phát triển kinh tế biển, , nên cần thiết phải điều chỉnh lại chế chi nguồn tăng thu ngân sách hàng năm địa phương, chẵng hạn như: 50% tăng thu lại địa phương phải bố trí cho nhiệm vụ chi bổ sung nguồn vốn đầu tư để toán xử lý nợ XDCB thực chương trình xây dựng nơng thơn mới, giảm nghèo (tối thiểu 50%), 25% lại cần phải điều chỉnh cụ thể sau: 5% chi cho mơ hình sản xuất tiêu biểu để phát triển nhân rộng, 10% chi đầu tư sở hạ tầng cụm công nghiệp để thu hút đầu tư, 5% chi đầu tư vào Đề án phát triển sản xuất 5% lại chi cho số nhiệm vụ khác để phục vụ phát triển kinh tế địa phương 3.2.4 Hồn thiện cơng tác tốn ngân sách nhà nước huyện Cơng tác tốn ngân sách sở đánh giá hiệu triển khai thực nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm Để thực tốt cơng tác tốn ngân sách hàng năm, tác giả xin đề xuất số ý kiến sau : 69 Kiểm tra, đối chiếu số liệu hạch toán, kế toán năm đảm bảo khớp đơn vị sử dụng ngân sách KBNN nơi giao dịch nhằm cung cấp số liệu xác cho báo cáo toán hàng năm đơn vị phục vụ cho công tác tổng hợp báo cáo toán ngân sách huyện Tăng cường trách nhiệm Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách Thủ trưởng quan quản lý ngân sách cấp huyện: Phòng Tài – Kế hoạch, Chi cục thuế, KBNN huyện UBND huyện, xã, thị trấn công tác quản lý, điều hành ngân sách huyện Để đáp ứng nhu cầu phục vụ cho nhiệm vụ phát triển KT-XH địa bàn việc quản lý ngân sách có hiệu cần có phối hợp hiệu quan Tài chính, Thuế, Kho bạc huyện nhằm huy động kịp thời nguồn thu vào ngân sách đáp ứng nhu cầu chi huyện, quan quản lý cấp huyện thường xuyên trao đổi thông tin để nắm bắt kịp thời số liệu thu, chi, tồn quỹ ngân sách; tình hình tạm ứng, hồn ứng rút dự tốn đơn vị để quan tài hướng dẫn có kế hoạch kiểm tra, tra chấn chỉnh sai phạm đơn vị sử dụng ngân sách Ủy ban nhân dân cấp đạo quan thu rà soát khoản thu, nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước Cơ quan thuế, UBND xã, thị trấn tổng hợp số liệu lập báo cáo toán thu hàng năm, đánh giá tiêu thu so với dự toán Tỉnh HĐND huyện giao năm từ phân tích mặt đạt yếu tố làm ảnh hưởng đến tiêu thu có giải pháp tăng thu năm sau Hiện nay, Phòng Tài – Kế hoạch tiến hành xét duyệt, thẩm định số liệu toán đơn vị dự tốn thường khơng đảm bảo thời gian quy định khối lượng công việc nhiều, dồn vào thời điểm, nên số liệu mang tính chuẩn xác chưa cao, chưa kịp thời phục vụ cho cơng tác tốn ngân sách hàng năm Huyện Thăng Bình cần tập trung nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách theo quý, phục vụ cho cơng tác tốn NSNN hàng năm kịp thời, xác Phòng Tài – Kế hoạch có kế hoạch xét duyệt, thẩm định số liệu toán từ quý I đến quý III năm, kết thúc năm xét duyệt, thẩm định số liệu toán quý IV thời gian chỉnh lý tốn ( có phát sinh) cộng với số liệu xét duyệt, thẩm định quý năm hồn tất cơng tác thẩm tra số liệu báo cáo 70 toán năm tiến độ số liệu tốn xác kịp thời Đối với nội dung chi theo chương trình mục tiêu, kinh phí bổ sung cho nhiệm vụ chi cụ thể phát sinh năm sau kết thúc mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ đơn vị, địa phương tốn dứt điểm nguồn kinh phí bổ sung theo nội dung chi cụ thể, khơng chờ kết thúc năm nhằm chấn chỉnh công tác chi giảm bớt khối lượng công việc vào cuối năm Đối với khoản chi từ nguồn thu để lại chi học phí hàng quý quan chủ quản có trách nhiệm xét duyệt tốn cho đơn vị trực thuộc, tổng hợp toán gửi quan tài thẩm tra kết thẩm tra Phòng Tài – Kế hoạch ghi thu, ghi chi vào NSNN hàng quý 3.2.5 Tạo dựng, khai thác, phát triển nguồn thu Để tạo dựng nguồn thu kế họach phát triển kinh tế xã hội năm 2015-2020 huyện Thăng Bình, mục tiêu đề với mức độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 14%/năm Nhằm khai thác tiềm năng, mạnh địa phương, thực chuyển dịch cấu kinh tế nói chung đặc biệt chuyển dịch cấu kinh tế nội ngành nơng nghiệp theo hướng phát sản xuất hàng hố Thực tái cấu ngành nơng nghiệp Khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung bán công nghiệp, an toàn, hiệu Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tạo điều kiện thuận lợi để ngư dân vay vốn đóng tàu thuyền cơng suất lớn, nâng cao lực khai thác, đánh bắt; phấn đấu đến năm 2020 sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản đạt 20.000 tấn, tạo thêm ngành nghề mới, từ tạo tiền đề tăng thu cho ngân sách - Huyện phát triển công nghiệp trở thành ngành trọng điểm, tạo động lực để chuyển dịch cấu kinh tế Phối hợp với tỉnh để quy hoạch mở rộng khu cơng nghiệp Tam Thăng đến xã Bình Sa khu cơng nghiệp Đơng Quế Sơn đến xã Bình Giang; nghiên cứu quy hoạch hình thành cụm cơng nghiệp với ngành công nghiệp phụ trợ vùng Đông huyện phục vụ dự án khí - điện; nâng cụm công nghiệp Hà Lam Chợ Được lên thành Khu công nghiệp quy hoạch xây dựng khu công nghiệp vùng Tây; hồn thành quy hoạch chi tiết cụm cơng nghiệp Tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng lĩnh vực; thực tốt chế sách phát triển kinh tế; xây dựng dự án hội; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường quảng bá xúc tiến kêu 71 gọi đầu tư vào cụm công nghiệp Phấn đấu nâng tỷ lệ lấp đầy khu, cụm công nghiệp quy hoạch đạt 70% Tập trung phát triển TTCN, làng nghề ngành nghề nông thôn; mở rộng làng nghề truyền thống, phát triển ngành nghề mới; phấn đấu xã có 01 sản phẩm TTCN Chủ động chuyển giao, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, tiến kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm; xúc tiến quảng bá, giới thiệu, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường để tiêu thụ sản phẩm Nghiên cứu đầu tư xây dựng cơng trình mang tính chiến lược, dự án hội, đón đầu để thu hút đầu tư Tăng cường quản lý nhà nước hoạt động xây dựng, đảm bảo quy hoạch, nâng cao hiệu cơng trình xây dựng Phát huy lực doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tham gia hoạt động vào lĩnh vực xây dựng; doanh nghiệp thành lập mới, đặt trụ sở, mở chi nhánh hoạt động địa bàn, đáp ứng nhu cầu xây dựng, giải việc làm góp phần tăng thu ngân sách huyện Tiếp tục triển khai thực Đề án phát triển dịch vụ, đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân Huy động nguồn lực đầu tư để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng dịch vụ; phát triển siêu thị quy mô vừa thị trấn Hà Lam Hình thành số khu trung tâm thương mại - dịch vụ điểm dân cư tập trung, dọc hành lang tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, khu vực đầu mối giao thông, khu, cụm công nghiệp, Phối hợp với tỉnh đôn đốc, thúc đẩy triển khai dự án phát triển kinh tế vùng Đông huyện Triển khai xây dựng thực có hiệu chương trình, đề án phát triển du lịch giai đoạn 2015- 2020 đến năm 2030, tạo phát triển nguồn thu ổn định 3.2.6 Hoàn thiện chế tự chủ tự chịu trách nhiệm tài quan hành chính, đơn vị nghiệp Trên sở phân tích, đánh giá thực trạng vấn đề liên quan đến ngân sách nhà nước huyện Thăng Bình giai đoạn 2015 – 2020 Nhằm xác định rõ ràng minh bạch trách nhiệm chi tiêu Luật ngân sách Việc phân công trách nhiệm chi tiêu cần bảo đảm giao nhiệm vụ chi tiêu rõ ràng cụ thể cho cấp quyền khác mức Tác giả xin đề xuất số ý kiến sau: Triển khai thực có hiệu Nghị số 130/2005/NĐ-CP Nghị định số 72 43/2006/NĐ-CP Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm quan nhà nước đơn vị nghiệp công lập Thứ nhất, quan hành Nhà nước phải tiếp tục thực tốt chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (cơ chế khoán) để tạo điều kiện cho quan chủ động sử dụng biên chế kinh phí cách hợp lý để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ giao Thúc đẩy việc xếp, tổ chức máy tinh gọn, theo vị trí việc làm, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu suất lao động, hiệu sử dụng kinh phí, tăng thu nhập cho cán công chức Từng bước xây dựng hệ thống định mức “ kinh tế - kĩ thuật” phù hợp lĩnh vực, gắn với quản lý chất lượng, sở hồn thiện bước thực chế phân bổ kinh phí quản lý tài gắn với kết cơng việc Thứ hai, đơn vị nghiệp công, theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP đánh giá bước đột phá lộ trình đổi tồn diện, cấu lại đơn vị nghiệp công; Đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho đơn vị nghiệp Trong đó, tự chủ tài đơn vị nghiệp cơng lập đánh giá nội dung đặc biệt quan trọng Thực chuyển đổi từ việc giao dự tốn ngân sách cho đơn vị nghiệp cơng lập sang phương thức đặt hàng, mua hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ Các đơn vị chủ động sử dụng nguồn tài giao tự chủ, bao gồm nguồn thu từ hoạt động dịch vụ nghiệp cơng, nguồn thu phí theo quy định để lại chi nguồn thu hợp pháp khác, để chi thường xuyên Được mở tài khoản tiền gửi ngân hàng thương mại Kho bạc Nhà nước để phản ánh khoản thu, chi hoạt động dịch vụ nghiệp công không sử dụng NSNN Lãi tiền gửi đơn vị bổ sung vào Quỹ phát triển hoạt động nghiệp bổ sung vào Quỹ khác theo quy định pháp luật chun ngành (nếu có), khơng bổ sung vào Quỹ bổ sung thu nhập 3.2.7 Tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng xử lý nợ đọng xây dựng huyện Thăng Bình Cơng tác quản lý vốn đầu tư xây dựng xử lý nợ đọng xây dựng vấn đề thiết huyện Trên địa bàn huyện Thăng Bình, tính đến nợ đọng xây dựng so với tổng mức đầu tư 32/184 tỷ đồng, nhiều cơng trình, dự án hồn thành chưa thể giải ngân thiêu nguồn thủ tục không đảm bảo,…Để quản lý tốt vốn đầu tư xây dựng xử lý vấn đề nợ đọng xây 73 dựng bản, tác giả xin đề xuất số giải pháp sau: Ủy ban nhân dân huyện tập trung đạo triển khai quán triệt, thực nghiêm túc quy định Luật đầu tư công, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 Chính phủ hướng dẫn thi hành số điều Luật Đầu tư công; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012, số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 Thủ tướng Chính phủ giải pháp chủ yếu để xử lý, khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng địa phương; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 Thủ tướng Chính phủ tăng cường quản lý đầu tư xử lý nợ đọng xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trái phiếu Chính phủ đạo, hướng dẫn có liên quan Bộ, ngành Trung ương UBND tỉnh Quảng Nam Ủy ban nhân dân huyện hồn thiện kế hoạch đầu tư cơng trung hạn năm 20162020, trình HĐND huyện thơng qua gửi Ủy ban nhân tỉnh, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài để theo dõi, kiểm sốt Đảm bảo nguồn vốn đầu tư cân đối kế hoạch trung hạn thực theo thứ tự ưu tiên: toán dứt điểm khoản nợ đọng xây dựng phát sinh trước ngày 31/12/2014 đến hết năm 2019 theo lộ trình dự án hồn thành bàn giao đưa vào sử dụng, tốn khối lượng hồn thành dự án chuyển kế hoạch; bố trí đủ vốn đối ứng thực nội dung theo Nghị quyết, Chương trình HĐND UBND tỉnh ban hành cân đối nguồn vốn thực dự án theo Công văn số 5741/UBND-KTTH ngày 10/12/2015 UBND tỉnh; khoản đầu tư khác thuộc nhiệm vụ chi ngân sách địa phương theo phân cấp; phần lại bố cho dự án khởi công Về triển khai thực dự án đầu tư xây dựng bản, kiểm sốt chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt, trình phê duyệt chủ trương đầu tư định đầu tư công Thực nghiêm quy định thẩm định nguồn vốn khả cân đối vốn Chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu quan lập, thẩm định, tham mưu trình phê duyệt chủ trương đầu tư định đầu tư dự án đầu tư công theo thẩm quyền Không điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án, trừ trường hợp theo quy định khoản 2, Điều 16 Luật đầu tư công phải thực thẩm định lại nguồn vốn đảm bảo cân đối nguồn vốn thực hiện, không để phát sinh nợ Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư, quản lý chất lượng thi cơng cơng trình; kiểm sốt 74 chặt chẽ tạm ứng vốn cho nhà thầu yêu cầu nhà thầu hoàn trả khối lượng tạm ứng đảm bảo quy định Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm hợp đồng theo quy định, tuyệt đối không gia hạn tiến độ thi công cơng trình, dự án nhà thầu vi phạm cam kết hợp đồng; thực nghiêm quy định Luật Đầu tư công quy định Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quản lý nợ đọng xây dựng Phòng Tài - Kế hoạch huyện phải quản lý, kiểm soát chặt chẽ cấu vốn, tổng mức đầu tư công theo chủ trương đầu tư, định đầu tư cấp có thẩm quyền phê duyệt Theo dõi, tổng hợp tình hình nợ đọng xây dựng dự án đầu tư công UBND huyện định đầu tư, đề xuất giải pháp xử lý nợ đọng phù hợp với quy định hành điều kiện thực tế huyện; khơng để tình trạng phát sinh nợ khả cân đối ngân sách; tham mưu UBND huyện phân bổ nguồn vốn theo hướng ưu tiên cho toán nợ đọng xây dựng Tham mưu điều chuyển vốn đầu tư xây dựng dự án khơng có khả giải hết vốn năm kế hoạch để tốn cho dự án có khối lượng hồn thành Tập trung tham mưu, xử lý số dư tạm ứng vốn đầu tư xây dựng tồn đọng năm trước Phòng Tài – Kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chi theo quy định, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ theo dự toán giao; kịp thời tham mưu xử lý vướng mắc phát sinh khâu toán, thu hồi tạm ứng vốn ngân sách, số dư tạm ứng hợp đồng, tồn ngân kho bạc chủ trương, biện pháp chủ yếu đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách Hướng dẫn chủ đầu tư lập hồ sơ toán dự án hoàn thành theo quy định; tăng cường cơng tác kiểm tra tiến độ tốn dự án hoàn thành địa phương địa bàn huyện Kho bạc nhà nước huyện tăng cường kiểm soát nguồn vốn đầu tư đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn năm, thường xuyên đôn đốc chủ đầu tư thực quy định quản lý vốn đầu tư, quản lý nguồn vốn tạm ứng, báo cáo kịp thời tiến độ triển khai thực giải ngân vốn đầu tư Tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư đối chiếu số liệu cấp phát thuộc nguồn vốn nhà nước Thanh tra huyện tăng cường tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đầu tư cơng, lưu ý việc chấp hành quy định xử lý nợ đọng xây dựng 75 không để phát sinh thêm nợ đọng xây dựng Trường hợp phát hành vi vi phạm pháp luật đầu tư công, phải xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan, kịp thời xử lý vi phạm theo thẩm quyền trình cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật hành 3.2.8 Nâng cao lực cán quản lý ngân sách Trong cơng tác quản lý NSNN nhân tố có ý nghĩa định đặc biệt quan trọng cán quản lý Cán phải có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, thực đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước, học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh cần kiệm, liêm chính, chí cơng vơ tư, khơng tham nhũng, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, không hội phải nhân dân tính nhiệm Có trình độ chun mơn, hiểu biết lý luật trị đường lối Đảng, Nhà nước, có sức khỏe để làm việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày cao Đối với cán lãnh đạo huyện cần nhận thức đắn toàn diện tầm quan trọng trách nhiệm công tác quản lý NSNN địa bàn huyện Lãnh đạo huyện Thăng Bình cần nhận thức sách huy động, sách thuế để đổi đạo điều hành NSNN phải quản lý đầy đủ toàn diện trọn vẹn từ khâu lập dự toán, chấp hành, toán kiểm tra, tra số liệu báo cáo toán ngân sách hàng năm Tất khoản thu, chi đơn vị, địa phương phải tổng hợp lập báo cáo tốn NSNN Đảng quyền huyện phải tăng cường giáo dục phẩm chất trị, đạo đức tư tưởng cho cán cơng chức nói chung cán quản lý ngân sách theo hướng chuyên môn hóa kỹ quản lý thực nghiêm túc quy trình nghiệp vụ, khai thác sử dụng thành thạo ứng dụng tin học phục vụ nhiệm vụ chuyên môn, tham gia lớp đào tạo lý luận trị trung, cao cấp, quản lý nhà nước, tin học quản lý … Cần coi trọng việc học ngoại ngữ tin học nhằm đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ theo trình đổi thể chế chế quản lý NSNN Tiếp tục khảo sát, đánh giá bố trí lại đội ngũ cán đảm bảo nhiệm vụ trước mắt lâu dài, nâng cao lực chuyên môn, đổi phong cách làm việc Xuất phát từ tình hình thực tế cho thấy hầu hết thủ trưởng đơn vị thụ hưởng 76 ngân sách huyện quan tâm đến cơng tác quản lý tài mà quan tâm đến nhiệm vụ chuyên môn quyền chuẩn chi thủ trưởng đơn vị song việc xử lý chứng từ, hạch toán khoản chi lại kế tốn tham mưu, khoản chi đè nặng lên cán kế toán Như việc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý tài cho chủ tài khoản đơn vị sử dụng ngân sách điều cần thiết giai đoạn Cần có chế độ thưởng, phạt rõ ràng cá nhân, tổ chức làm tốt công tác quản lý NSNN Cần kiện toàn lại tổ chức máy quản lý ngân sách từ huyện đến xã Có chế tuyển chọn phù hợp ưu tiên cán trẻ đào tạo quy có kinh nghiệm, cộng điểm ưu tiên cho sinh viên có lực học giỏi, đề thi cơng chức vào ngành tài chính, mơn chun ngành phải Sở Tài biên soạn 3.2.9 Phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện UBND huyện Thăng Bình phải sớm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng công nghệ thơng tin, triển khai có hiệu hệ thống thông tin quản lý ngân sách Hệ thống thông tin quản lý ngân sách kho bạc (TABMIS) cấu phần quan trọng bốn cấu phần dự án “Cải cách quản lý tài cơng”, phân hệ cốt lõi hệ thống thông tin quản lý tài tích hợp quan tài KBNN TABMIS bao gồm hệ thống quản lý phân bổ ngân sách, quản lý thu, chi ngân sách, quản lý ngân quỹ, quản lý tài sản, báo cáo tài báo cáo toán cấp TABMIS triển khai KBNN phòng Tài chính- Kế hoạch Hệ thống sử dụng giải pháp phần mềm trọn gói Oracle Financial chuẩn hóa cho mơ hình khu vực cơng, phục vụ mơ hình kế tốn dồn tích, kế tốn tiền mặt, đảm bảo tính linh hoạt hệ thống sách q trình thay đổi Cơ quan thuế, ngân hàng tổ chức tín dụng cần phối hợp với theo yêu cầu theo luật quản lý thuế hệ thống mạng thông tin nhằm ngăn chặn hành vi trốn thuế chậm nộp thuế đối tượng nộp thuế KBNN cần kiểm soát chặt chẽ giao dịch toán chi ngân sách khơng dùng tiền mặt nhằm kiểm sốt doanh thu chịu thuế doanh nghiệp hạn chế thao tác chi phí vận chuyển, kiểm đếm, kiểm soát lượng tiền mặt 77 tổ chức ngân hàng với KBNN lưu thông, thực khoản chi toán cá nhân, mua sắm nhỏ qua hệ thống thẻ ATM, giúp Nhà nước kiểm soát quản lý thu thuế, quản lý thu nhập cá nhân doanh nghiệp, quản lý luồng tiền, thực sách vĩ mơ kiểm sốt lạm phát hạn chế tiêu cực tham nhũng trình sử dụng tiền mặt 3.3 Một số kiến nghị, đề xuất 3.3.1 Đối với Trung ương - Nâng cao chất lượng phân bổ ngân sách theo nguyên tắc cơng bằng, cơng khai minh, minh bạch; khắc phục tình trạng “ xin - cho” đầu tư dàn trãi gây lãng phí hiệu - Cải cách hành đơi với cải tiến thủ tục thu - nộp thuế khoản thu vào ngân sách để huy động nhanh nguồn vốn; đồng thời khắc phục tình trạng gây khó khăn lãng phí thời gian cho doanh nghiệp tạo sơ hở cho thất thoát tham nhũng tài sản Nhà nước 3.3.2 Đối với Tỉnh Để tạo điều kiện cho đơn vị chức hoàn thành nhiệm vụ, tỉnh cần quan tâm: - Một là, mạnh phân cấp nguồn thu để huyện có cấu nguồn thu bền vững, chủ động cân đối ngân sách cho chi thường xuyên dành phần thích đáng cho chi đầu tư phát triển Tính tốn tỷ lệ điều tiết ngân sách hạn chế tối đa trợ cấp cân đối bổ sung; tính tốn phân cấp nguồn vốn đầu tư phải phù hợp với nhiệm vụ chi đầu tư - Hai là, phân định rõ nhiệm vụ chi cấp, sở định mức phân bổ giao; đồng thời cần điều chỉnh hệ thống định mức phân bổ ngân sách cho phù hợp, trọng tăng định mức phân bổ chi cho nghiệp giao thông, nghiệp kiến thiết thị chính, ngiệp bảo vệ mơi trường, định mức phân bổ chi thường xuyên cấp xã, định mức phân bổ chi hành cho biên chế để tạo động lực thực khoán chi hành - Ba là, mạnh dạn phân cấp cho huyện quản lý thu doanh nghiệp tương đối lớn địa bàn, không phân biệt quy mô loại hình - Bốn là, bổ sung kịp thời khoản thiếu hụt hợp lý cho ngân sách huyện để đáp ứng nhu cầu chi bảo đảm cân đối thu – chi ngân sách cấp cách thường xuyên 78 3.3.3 Đối với huyện - Tổ chức chặt chẽ quy trình quản lý ngân sách, đặc biệt khâu chấp hành NSĐP, phối hợp quản lý cách đồng bộ, có hiệu quan hữu quan: Phòng Tài - Kế hoạch, Chi Cục thuế, Kho bạc Nhà nước huyện, Ngân hàng thể chế tra, kiểm tra NSĐP 3.3.4 Đối với xã - Xây dựng NS xã thành khâu hoàn chỉnh thực trở thành phận cấu thành ngân sách địa phương; tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý thống NSĐP - Mở rộng quyền tự chủ cho UBND xã số khoản chi tiêu an sinh xã hội cơng ích địa phương để đáp ứng kịp thời nhu cầu quản lý quyền cấp xã - Khuyến khích quyền cấp xã khai thác nguồn thu tiềm xã hưởng tỷ lệ cao để lại cho ngân sách xã khoản thu đó, nhằm góp phần xây dựng nơng thơn mới,… Tiểu kết chương Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động ngân sách huyện Thăng Bình rút thành cơng, hạn chế trình quản lý ngân sách địa phương, tạo xác thực cho việc đề giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý ngân sách nhà nước địa bàn huyện Thăng Bình giai đoạn Đồng thời đề giải pháp thực có tính khả thi, trước tiên tác giả xác lập hệ thống mục tiêu, phương hướng, quan điểm, tiêu có liên quan, nhằm tạo thêm lý luận thực tiễn cho giải pháp hướng tới.Các giải pháp đưa ra, đề cập tồn diện đến yếu tố có tác động đến việc hồn thiện cơng tác quản lý NSNN địa phương nhiều phương diện; bắt nguồn từ quản lý quy trình NS, chế điều hành NS, đặc biệt xác lập xác đáng quyền chủ động NSĐP thông qua việc phân định thu – chi cấp NSNN, nhằm tạo điều kiện tăng cường khai thác nguồn thu tiềm sẵn có; sử dụng có hiệu tiết kiệm chi tiêu, bảo đảm lành mạnh hóa cấp NSNN, đáp ứng đầy đủ nhiệm vụ kinh tế - xã hội xác lập 79 KẾT LUẬN Quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện gắn liền với việc thực sách kinh tế, xã hội huyện Điều chứng tỏ khoản thu - chi NSNN huyện có ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế, trị, xã hội địa phương Vì vậy, việc khai thác, huy động nguồn thu vào ngân sách huyện sử dụng vốn NSNN, chi tiêu NSNN cách tiết kiệm, có hiệu trách nhiệm lãnh đạo cấp ủy đảng, quản lý, điều hành quyền từ huyện đến xã quan chức Mục đích nghiên cứu đề tài góp phần lý giải phương diện khoa học lý luận hiệu quản lý ngân sách nhà nước hình thức quản lý ngân sách huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Đồng thời, sở phân tích thực trạng cơng tác quản lý ngân sách huyện kinh nghiệm số địa phương tỉnh Quảng Nam, luận văn nêu mục tiêu quan điểm vấn đề quản lý thu - chi ngân sách huyện Thăng Bình, từ đề giải pháp hữu hiệu nhằm hồn thiện cơng tác quản lý NSNN địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam thời gian tới, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội huyện cách vững - Luận văn góp phần làm sáng tỏ chất, chức năng, vai trò NSNN và, chế phân cấp quản lý NSNN giai đoạn Khái qt hóa nét thực trạng cơng tác quản lý NSNN theo quy định Luật NSNN, phân tích nguyên nhân, kết đạt tồn công tác quản lý NSNN huyện Thăng Bình thời gian qua Từ đề xuất giải pháp tích cực, nhằm hồn thiện quản lý NSNN huyện Thăng Bình, tỉnh quảng Nam thời gian tới để sử dụng NSNN cách hiệu Tác giả luận văn hy vọng cung cấp thêm thơng tin cần thiết góp tiếng nói vào việc hồn thiện chiến lược quản lý NSNN huyện 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Tài (2002), Pháp lệnh phí, lệ phí văn hướng dẫn, Nxb Tài chính, Hà Nội [2] Bộ Tài (2003), Luật NSNN văn hướng dẫn thực hiện, Nxb Tài chính, Hà Nội [3] Bộ Tài (2004), Câu hỏi giải đáp quản lý ngân sách hoạt động tài quận (huyện), thành phố thuộc tỉnh [4] Bộ Tài (2008), Thơng tư 108/2008/TT-BTC ngày 18 tháng 11 năm 2008 hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm lập báo cáo toán ngân sách nhà nước hàng năm, Hà Nội [5] Bộ Tài (2017), Luật NSNN văn hướng dẫn thực hiện, Nxb Tài chính, Hà Nội [6] Bộ Tài (2016), Thơng tư 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 Bộ Tài quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Ngân sách Nhà nước [7] Chính phủ (2016), Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Ngân sách Nhà nước [8] Chi cục thuế huyện Thăng Bình (2014, 2015, 2016, 2017), Báo cáo tình hình thực công tác thu thuế năm 2014, 2015, 2016, 2017 [9] Chi Cục thống kê huyện Thăng Bình (2014, 2015, 2016, 2017, 2018), Niên giám thống kê huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (2014, 2015, 2016, 2017, 2018) [10] Dương Đăng Chinh (2005), Lý thuyết Tài chính, Nxb Tài [11] Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII (2015), Luật ngân sách nhà nước, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội [12] Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Luật tổ chức Chính quyền địa phương [13] Huyện ủy Thăng Bình (2015), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng huyện Thăng Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Thăng Bình [14] Tổng Cục thuế (2007), Luật quản lý thuế văn hướng dẫn thi hành, Nxb Tài chính, Hà Nội [15] UBND huyện Thăng Bình (2014, 2015, 2016, 2017), Báo cáo toán thu, chi ngân sách huyện năm 2014, 2015, 2016, 2017 [16] UBND huyện Thăng Bình (2014, 2015, 2016, 2017), Báo cáo kinh tế - xã hội năm 2014, 2015, 2016, 2017 [17] UBND huyện Thăng Bình (2014, 2015, 2016, 2017), Báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí năm 2014, 2015, 2016, 2017 [18] Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (2016), Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 8/12/2016 ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi định mức chi thường xuyên ngâ sách cấp thuộc ngân sách địa phương, thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định Luật ngân sách nhà nước, Quảng Nam [19] Website Bộ Tài chính, www.mof.gov.vn ... tác quản lý Ngân sách Nhà nước huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN 1.1 Ngân sách nhà nước ngân sách nhà nước cấp huyện 1.1.1 Tổng quan ngân. .. quản lý ngân sách Nhà nước huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam từ đề xuất giải pháp chủ yếu hồn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước huyện Thăng Bình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. .. CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN 1.1 Ngân sách nhà nước ngân sách nhà nước cấp huyện 1.2 Quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện 13 1.3
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Công tác quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, (Luận văn thạc sĩ) Công tác quản lý ngân sách nhà nước tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam