Lập và phân tích bảng cân đối kế toán của công ty TNHH thương mại và đầu tư Xuân Anh

14 137 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2020, 19:47

Lập và phân tích bảng cân đối kế toán của công ty TNHH thương mại và đầu tư Xuân Anh. Trong công tác quản lý,các thông tin kinh tế đặc biệt là những thông tin từ tài liệu kế toán của các đơn vị là đặc biệt quan trọng.Với chức năng của mình hệ thống thông tin kế toán đã thu nhập thông tin từ quá trình kinh tế của đơn vị thông qua chứng từ kế toán.Tuy nhiên thông tin từ chứng từ kế toán là những thông tin đơn lẻ và độc lập về từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh,từng tài sản,từng nguồn vốn.Vì vậy để các thông tin trở nên hữu ích cho người sử dụng chúng đã được chuyển vào xử lí trên các tài khoản kế toán.Do yêu cầu quản lí các đơn vị cần phải có số liệu tổng hợp trong kì kinh doanh của tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh,vì thế cần thiết phải có một phương pháp tổng hợp tất cả các số liệu trong kì kinh doanhđó là phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán.Trong đó việc quan trọng sau mỗi kì kinh doanh đó là lập bảng cân đối kế toán sao cho phù hợp với tài khoản kế toán đã được định khoản từ trước.Sau đây nhóm 11 sẽ nghiên cứu về tài khoản kế toán,bảng cân đối kế toán và mối quan hệ giữa chúng trong quá trình tổng hợp thông tin về kết quả hoạt động của doanh nghiệp sau mỗi kì kinh doanh. II.Quan hệ giữa bảng cân đối kế toán và tài khoản kế toán1. Bảng cân đối kế toán1.1. Khái niệm và tác dụng của bảng cân đối kế toán1.1.1. Khái niệmBảng cân đối kế toán là hình thức biểu hiện của phương pháp tổng hợp cân đối kế toán, phản ánh tổng quát tình hình tài sản của đơn vị theo hai cách phân loại: tài sản và nguồn vốn, tại một thời điểm nhất định dưới hình thái tiền tệ.1.1.2. Tác dụng của bảng cân đối kế toánBảng cân đối kế toán có tác dụng quan trọng trong công tác quản lý, căn cứ vào số liệu trình bày trên bảng ta có thể biết được toàn bộ tài sản và cơ cấu của tài sản hiện có của doanh nghiệp, tình hình nguồn vốn và cơ cấu của nguồn vốn. Thông qua đó ta có thể đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, trình độ sử dụng vốn, triển vọng kinh tế tài chính, sự tăng giảm của nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.1.2. Nội dung, nguyên tắc lập và kết cấu bảng cân đối kế toán1.2.1. Nội dungBảng cân đối kế toán phản ánh tổng quát tình hình tài sản của doanh nghiệp hai mặt kết cấu tài sản và nguồn vốn hình thành tài sản theo hình thái tiền tệ theo đẳng thức:Tài sản = Vốn chủ sở hữu + Nợ phải trả1.2.2. Nguyên tắc lập bảng cân đối kế toánTheo quy định tại Chuẩn mực kế toán “Trình bày Báo cáo tài chính” thì khi lập và trình bày Bảng cân đối kế toán phải tuân thủ các nguyên tắc chung về lập và trình bày Báo cáo tài chính. Ngoài ra, trên Bảng cân đối kế toán, các khoản mục Tài sản và Nợ phải trả phải được trình bày riêng biệt thành ngắn hạn và dài hạn, tuỳ theo thời hạn của chu kỳ kinh doanh bình thường của doanh nghiệp, cụ thể như sau: Đối với doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh bình thường trong vòng 12 tháng, thì Tài sản và Nợ phải trả được phân thành ngắn hạn và dài hạn theo nguyên tắc sau:+ Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán trong vòng không quá 12 tháng tới kể từ thời điểm báo cáo được xếp vào loại ngắn hạn;+ Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán từ 12 tháng trở lên kể từ thời điểm báo cáo được xếp vào loại dài hạn. Đối với doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh bình thường dài hơn 12 tháng, thì Tài sản và Nợ phải trả được phân thành ngắn hạn và dài hạn theo điều kiện sau:+ Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán trong vòng một chu kỳ kinh doanh bình thường được xếp vào loại ngắn hạn;+ Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán trong thời gian dài hơn một chu kỳ kinh doanh bình thường được xếp vào loại dài hạn c). Đối với các doanh nghiệp do tính chất hoạt động không thể dựa vào chu kỳ kinh doanh để phân biệt giữa ngắn hạn và dài hạn, thì các Tài sản và Nợ phải trả được trình bày theo tính thanh khoản giảm dần.1.2.2. Kết cấu•Bảng cân đối kế toán được chia làm 2 phần: Phần tài sản: Bao gồm một hệ thống chỉ tiêu kinh tế được chia thành từng loại, mục, khoản phản ánh tình trạng của tài sản và cơ cấu của tài sản.Phần nguồn vốn: Bao gồm một hệ thống chỉ tiêu kinh tế được chia thành từng loại, mục, khoản phản ánh tình trạng của nguồn vốn và cơ cấu của nguồn vốn.Số liệu tổng cộng của 2 phần bao giờ cũng bằng nhau theo đẳng thức: Tổng tài sản = Tổng nguồn vốnBảng cân đối kế toán có 2 kiểu kết cấu:Kết cấu kiểu 2 bên: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁNTại ngày....... tháng........ năm........Đơn vị tính:...........TÀI SẢNSố đầu kỳSố cuối kỳNGUỒN VỐNSố đầu kỳSố cuối kỳ Mục Lục I II III IV Lời mở đầu Quan hệ bảng cân đối kế toán tà khoản kế toán Bảng cân đối kế toán Tài khoản kế toán Mối quan hệ bảng cân đối kế toán tài khoản kế toán Lập phân tích bảng cân đối kế tốn cơng ty TNHH thương mại đầu tư Xuân Anh Tổng quan công ty Lập bảng cân đối kế tốn Kết Luận I Lời mở đầu Trong cơng tác quản lý,các thông tin kinh tế đặc biệt thơng tin từ tài liệu kế tốn đơn vị đặc biệt quan trọng.Với chức hệ thống thơng tin kế tốn thu nhập thơng tin từ q trình kinh tế đơn vị thơng qua chứng từ kế tốn.Tuy nhiên thơng tin từ chứng từ kế tốn thơng tin đơn lẻ độc lập nghiệp vụ kinh tế phát sinh,từng tài sản,từng nguồn vốn.Vì để thơng tin trở nên hữu ích cho người sử dụng chúng chuyển vào xử lí tài khoản kế tốn.Do u cầu quản lí đơn vị cần phải có số liệu tổng hợp kì kinh doanh tất nghiệp vụ kinh tế phát sinh,vì cần thiết phải có phương pháp tổng hợp tất số liệu kì kinh doanh-đó phương pháp tổng hợp cân đối kế tốn.Trong việc quan trọng sau kì kinh doanh lập bảng cân đối kế toán cho phù hợp với tài khoản kế toán định khoản từ trước.Sau nhóm 11 nghiên cứu tài khoản kế tốn,bảng cân đối kế toán mối quan hệ chúng q trình tổng hợp thơng tin kết hoạt động doanh nghiệp sau kì kinh doanh II Quan hệ bảng cân đối kế toán tài khoản kế toán Bảng cân đối kế toán 1.1 Khái niệm tác dụng bảng cân đối kế toán 1.1.1 Khái niệm Bảng cân đối kế toán hình thức biểu phương pháp tổng hợp cân đối kế tốn, phản ánh tổng qt tình hình tài sản đơn vị theo hai cách phân loại: tài sản nguồn vốn, thời điểm định hình thái tiền tệ 1.1.2 Tác dụng bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán có tác dụng quan trọng cơng tác quản lý, vào số liệu trình bày bảng ta biết tồn tài sản cấu tài sản có doanh nghiệp, tình hình nguồn vốn cấu nguồn vốn Thơng qua ta đánh giá khái qt tình hình tài doanh nghiệp, tình hình kết hoạt động sản xuất kinh doanh, trình độ sử dụng vốn, triển vọng kinh tế tài chính, tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu doanh nghiệp 1.2 Nội dung, nguyên tắc lập kết cấu bảng cân đối kế toán 1.2.1 Nội dung Bảng cân đối kế tốn phản ánh tổng qt tình hình tài sản doanh nghiệp hai mặt kết cấu tài sản nguồn vốn hình thành tài sản theo hình thái tiền tệ theo đẳng thức: Tài sản = Vốn chủ sở hữu + Nợ phải trả 1.2.2 Nguyên tắc lập bảng cân đối kế toán Theo quy định Chuẩn mực kế tốn “Trình bày Báo cáo tài chính” lập trình bày Bảng cân đối kế tốn phải tuân thủ nguyên tắc chung lập trình bày Báo cáo tài Ngồi ra, Bảng cân đối kế toán, khoản mục Tài sản Nợ phải trả phải trình bày riêng biệt thành ngắn hạn dài hạn, tuỳ theo thời hạn chu kỳ kinh doanh bình thường doanh nghiệp, cụ thể sau: - Đối với doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh bình thường vòng 12 tháng, Tài sản Nợ phải trả phân thành ngắn hạn dài hạn theo nguyên tắc sau: + Tài sản Nợ phải trả thu hồi hay toán vòng khơng q 12 tháng tới kể từ thời điểm báo cáo xếp vào loại ngắn hạn; + Tài sản Nợ phải trả thu hồi hay toán từ 12 tháng trở lên kể từ thời điểm báo cáo xếp vào loại dài hạn - Đối với doanh nghiệp có chu kỳ kinh doanh bình thường dài 12 tháng, Tài sản Nợ phải trả phân thành ngắn hạn dài hạn theo điều kiện sau: + Tài sản Nợ phải trả thu hồi hay tốn vòng chu kỳ kinh doanh bình thường xếp vào loại ngắn hạn; + Tài sản Nợ phải trả thu hồi hay toán thời gian dài chu kỳ kinh doanh bình thường xếp vào loại dài hạn c) Đối với doanh nghiệp tính chất hoạt động khơng thể dựa vào chu kỳ kinh doanh để phân biệt ngắn hạn dài hạn, Tài sản Nợ phải trả trình bày theo tính khoản giảm dần 1.2.2 Kết cấu • - Bảng cân đối kế tốn chia làm phần: Phần tài sản: Bao gồm hệ thống tiêu kinh tế chia thành loại, mục, khoản phản ánh tình trạng tài sản cấu tài sản Phần nguồn vốn: Bao gồm hệ thống tiêu kinh tế chia thành loại, mục, khoản phản ánh tình trạng nguồn vốn cấu nguồn vốn Số liệu tổng cộng phần theo đẳng thức: Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn Bảng cân đối kế tốn có kiểu kết cấu: - Kết cấu kiểu bên: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày tháng năm Đơn vị tính: TÀI SẢN Số đầu kỳ Số cuối kỳ NGUỒN VỐN Tổng tài sản - Số kỳ đầu Số cuối kỳ Tổng nguồn vốn Kết cấu kiểu bên: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày tháng năm Đơn vị tính: Tài sản Mã số Số đầu kỳ Số kỳ cuối Loại A: Tài sản ngắn hạn I Tiền khoản tương đương tiền : Loại B: Tài sản dài hạn : Tổng cộng tài sản Nguồn vốn Loại A: Nợ phải trả Loại B: Vốn chủ sở hữu Tổng cộng nguồn vốn Tài khoản kế toán: 2.1 Khái niệm tài khoản kế tốn: Tài khoản kế tốn cơng cụ để phản ánh, phân loại hệ thống hoá nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đối tượng kế tốn riêng biệt, tác động tới đối tượng ghi nhận kế toán dự vận động tài sản nguồn vốn Vậy nên, tất biến đổi nguồn vốn, tài sản thể hệ thống tài khoản kế toán 2.2 Nội dung phương pháp tài khoản kế toán: Phương pháp tài khoản kế toán phương pháp kế toán phân loại để phản ánh kiểm tra cách thường xun, liên tục, có hệ thống tình hình vận động đối tượng kế toán Đây phương pháp đặc thù cho nghề kế tốn, mục đích phương pháp nhằm phân loại đối tượng kế tốn để theo dõi, phản ánh có hệ thống đối tượng kế tốn Từ mục đích phản ánh phương pháp, xây dựng nội dung phương pháp qua hai yếu tố: tài khoản kế toán cách thức phản ánh nghiệp vụ kinh tế vào tài khoản kế tốn Tài khoản kế tốn hiểu tờ/trang sổ nhằm phản ánh, theo dõi cách có hệ thống nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến đối tượng kế toán Tuy nhiên đối tượng kế toán đa dạng, phong phú nội dung nghiệp vụ phản ánh đa dạng nên sử dụng tài khoản kế toán, cần tuân thủ nguyên tắc định Phương phán phản ánh nghiệp vụ kinh tế vào tài khoản phụ thuộc vào đặc điểm đối tượng nội dung nghiệp vụ kinh tế Việc phản ánh phân loại đối tượng kế tốn thường xun, liên tục, có hệ thống cung cấp cho đơn vị thông tin tổng hợp tình hình biến động nguồn vốn, tài sản trình hoạt động đơn vị 2.3 Ý nghĩa phương pháp tài khoản kế toán: Phương pháp tài khoản kế toán có ý nghĩa quan trọng việc quản lý điều hành hoạt động đơn vị công tác kế toán, cụ thể sau: - Phương pháp tài khoản kế tốn đảm bảo cung cấp thơng tin thường xuyên, liên tục có hệ thống đối tượng kế tốn, phục vụ cho cơng tác quản lý - Phương pháp tài khoản kế toán với phương pháp ghi chép phản ánh hoạt động kinh tế vào tài khoản kế toàn sở để kiểm tra tính hợp pháp hoạt động kinh tế nguyên nhân biến động đối tượng kế tốn Cho phép hệ thống hóa số liệu theo tiêu kinh tế, tài để lập báo cáo kế tốn cung cấp thơng tin cho nhà quản lý đơn vị để điều hành hoạt động đơn vị; cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân bên để điều chỉnh mối quan hệ họ đơn vị Mối quan hệ bảng cân đối kế toán với tài khoản kế toán 3.1 Cơ sở mối quan hệ Trong hệ thống thơng tin kế tốn,phương pháp tài khoản kế toán coi xử lý thơng tin trung tâm hệ thống kế tốn.Thơng tin đơn lẻ,cá thể nghiệp vụ kinh tế phát sinh từ kế toán xử lý qua phương pháp tài khoản kế tốn trở thành thơng tin tổng hợp tình hình vận động đối tượng kế tốn.Để thơng tin trở nên thơng dụng hữu ích với người sử dụng chúng phải trình bày bảng báo cáo theo yêu cầu nguyên tắc định.Phương pháp tổng hợp cân đối kế tốn q trình hệ thống thơng tin kế tốn,chúng coi q trình cung cấp thơng tin “đầu ra” kế tốn.Trong chu trình thơng tin kế tốn tài khoản nơi xử lý thơng tin tổng hợp-cân đối kế tốn nơi truyền tải thơng tin đến cho người sử dụng.Tài khoản kế toán bảng cân đối kế tốn phản ánh tình trạng đối tượng kế toán xong phạm vi mức độ khác nhau.Bảng cân đối kế toán phản ánh đối tượng kế toán trạng thái tĩnh trạng thái vận động,là thông tin q trình.Do tài khoản kế tốn bảng cân đối kế tốn có mối quan hệ mật thiết với chu trình thơng tin thơng suốt kế tốn 3.2 Mối quan hệ tài khoản kế toán bảng cân đối kế toán: Mối quan hệ tài khoản kế toán bảng cân đối kế toán quan hệ số liệu,biểu hiện: -Mỗi tiêu kinh tế bảng cân đối kế toán mở tài khoản số tài khoản để phản ánh tình hình vận dụng đối tượng kế toán kỳ,tên gọi tiêu kinh tế bảng cân đối kế toán tương ứng phù hợp với nội dung kinh tế đối tượng kế toán mà chúng phản ánh tài khoản -Đầu niên độ kinh doanh mở tài khoản kế toán để theo dõi tình hình vận động đối tượng kế toán kỳ,số dư đầu ký tài khoản kế tốn vào số cuối kỳ bảng cân đối kế toán kết thúc niên độ kinh doanh trước đề ghi để kiểm tra -Cuối kỳ kinh doanh vào số dư cuối kỳ tài khoản kế toán để lập bảng cân đối kế toán cuối kỳ theo nguyên tắc số dư cuối kỳ tài khoản tài sản xếp vào tiêu bên tài sản bảng cân đối,số dư cuối kỳ tài khoản nguồn vốn xếp vào tiêu bên nguồn vốn bảng cân đối kế toán III LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN CỦA CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XUÂN ANH l Tổng quan công ty 1.1 Giới thiệu - Tên công ty : Công ty TNHH thương mại đầu tư Xuân Anh - Số đăng ký kinh doanh : 0102020200 sở kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp ngành 05/05/2005 -MST: 0101605928 cấp 12/05/2005 - Đại diện công ty theo Pháp luật : Ông Trần Hải Bằng - Ngành nghề kinh doanh: Lĩnh vực liên doanh sản xuất cung cấp mặt hàng, thiết bị Điện Gia Dụng- Điện lạnh – Điện Tử thị trường Việt Nam - Tên thương hiệu : DAICHII 1.2 Một số kết tài cơng ty năm gần - đánh giá kết tài cơng ty dựa tiêu sau: 2.Bảng cân đối kế toán Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 1.Tổng số NV(VNĐ) 606.167.636.41 736.809.198.986 758.946.247.183 2.Hệ số khả 1,30 toán tổng quát 1,40 1,43 3.Hệ số khả 0,88 toán nợ ngắn hạn 4.Hệ số khả 0,07 toán nhanh 1,03 1,04 0.09 0,23 5.Khả sinh lời TS 0,012 6.Khả sinh lời 0,033 VCSH 0,002 0,006 0,017 0,045 Kết : +Tổng nguồn vốn Công ty Xuân Anh qua năm tăng lên - Hệ số toán tổng quát năm liên tiếp lớn Công ty đủ khả toán khoản nợ - Hệ số khả toán nợ ngắn hạn tăng dần từ 213-2015, năm 2014 2015 1, năm gần Công ty có khả tốn nợ ngắn hạn kỳ kinh doanh, chứng tỏ tình hình tài Cơng ty năm gần có khả quan - Hệ số khả toán nhanh năm nhỏ 1, có năm 2015 vượt trội lên so với năm trước đó, chứng tỏ cơng ty không dồi tiền khoản tương đương tiền để chi trả cho khoản nợ đến hạn trả, song điều lại làm tăng ưu mặt sử dụng vốn, khiến đồng vốn quay vòng cho sản xuất kinh doanh tốt, tăng hiệu kinh doanh -Khả sinh lời tài sản năm 2013 0,012 (1 đơn vị tài sản năm 2013 tạo 0,012 đồng lợi nhuận trước thuế Khả sinh lời tài sản năm 2014 0.002 (1 đơn vị tài sản năm 2014 tạo 0.002 đồng lợi nhuận trước thuế -Khả sinh lời tài sản năm 2015 0,017 (1 đơn vị tài sản năm 2015 tạo 0,017 đồng lợi nhuận trước thuế Khả sinh lời vốn CSH năm 2013 0,033 (1 đơn vị vốn CSH đầu tư sinh 0,033 đồng lợi nhuận sau thuế) -Khả sinh lời vốn CSH năm 2014 0,006 (1 đơn vị vốn CSH đầu tư sinh 0,006 đồng lợi nhuận sau thuế) Khả sinh lời vốn CSH năm 2015 0,0045 (1 đơn vị vốn CSH đầu tư sinh 0.045 đồng lợi nhuận sau thuế) KẾT LUẬN : Dựa vào số tiêu phân tích tình hình tài cơng ty tình hình tài cơng ty TNHH Thương mại đầu tư Xuân Anh tương đối khả quan 1.3 Những thuận lợi khó khăn Cơng ty 1.3.1 Thành tựu đạt – thuận lợi : a) Về tính khoản tài sản ngắn hạn - Phân tích tính khoản tài sản ngắn hạn tỷ lệ phải thu ngắn hạn so với tài sản ngắn hạn qua năm ổn định Số vòng quay khoản phải thu thời gian vòng quay khoản phải thu năm 2015 cải thiện so với năm 2014 cho thấy công ty có sách thu hồi vốn tốt, tránh bị chiếm dụng vốn nhiều - Số vòng quay hàng tồn kho thời gian vòng quay hàng tồn kho năm 2015 so với năm 2014 tăng vượt lên cho thấy hoạt động bán hàng công ty đẩy mạnh phục hồi, tránh ứ đọng hàng tồn kho b) Về khả toán - Các hệ số khả toán tăng qua năm cho thấy cơng ty đảm bảo khả tốn ngắn hạn c) Về cấu tài - Cơng ty có cấu tài sản ngắn hạn cao tài sản dài hạn cho thấy khả tốn ngắn hạn cơng ty đảm bảo hơn.Trong đó, quy mơ nguồn vốn cơng ty tăng lên, cho thấy sách huy động vốn mang lại hiệu 1.3.2 Những mặt tồn tại-khó khăn -Về tính khoản tài sản ngắn hạn có cải thiện số vòng quay khoản phải thu, hàng tồn kho, nhiên chưa vững cho thấy phải có giải pháp mang tính lâu dài để nâng cao tính khoản tài sản ngắn hạn - Về khả toán Các hệ số khả tốn cơng ty tăng qua năm mức thấp đặc biệt khả toán nhanh khả toán tức thời, chủ yếu nợ ngắn hạn tăng nhanh - Về khả sinh lời Các số khả sinh lời Công ty tỷ suất sinh lời doanh thu (ROS), tỷ suất sinh lời tài sản (ROA), tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) qua năm không ổn định mức thấp Có thể kể đến năm 2015 suất sinh lời doanh thu đạt 0,0061 lần, năm 2014 0,0015 lần Điều cho thấy hiệu sử dụng tài sản, vốn chủ sở hữu kém, việc quản lý chi phí chưa tốt dẫn đến lợi nhuận thấp - Về cấu tài Khoản mục tiền tương đương tiền đơn vị tăng mạnh năm 2015 so với 2014 thực khoản vay năm Tuy nhiên cho thấy rằng, việc quản lý khoản tiền tương đượng tiền chưa tính tốn dự trữ hợp lý quỹ tiền mặt 91 Về cấu nguồn vốn, nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn vốn, khả toán ngắn hạn vừa đủ cho thấy rủi ro toán tương lai Lập BCĐKT công ty 2.1 Cơ sở để tạo bảng Với đặc điểm doanh nghiệp vừa nhỏ, hệ thống báo cáo tài cơng ty lập trình bày theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 Bộ Tài Bảng CĐKT 2.2 Chỉ tiêu Tổng tài sản 2013 78.518.331.78 Tài sản ngắn hạn 52.291.249.18 Tiền khoản 4.077.045.255 tương đương tiền Hàng tồn kho 21.898.561.83 2014 62.322.090.00 36.394.571.38 3.115.838.702 10.367.967.81 2015 88.082.168.14 59.750.760.25 13.202.042.69 12.135.910.54 8 10 Nợ ngắn hạn 59.530.015.26 Nợ phải trả 60.414.615.26 Hệ số toán tổng 1,30 quát = (1)/(6) Hệ số toán nợ 0,88 ngắn hạn = (2)/(5) Hệ số toán nhanh 0,51 = (2)-(4)/(5) Hệ số toán tức 0,07 thời = (3)/(5) 35.407.203.71 44.400.603.71 1,40 57.443.764.13 61.545.964.13 1,43 1,03 1,04 0,74 0,83 0,09 0,23 Kết luận : +Khả toán tổng quát Công ty năm liên tiếp lớn 1, Cơng ty có thừa khả tốn; có tình hình tài khả quan +Năm 2013, hệ số toán nợ ngắn hạn công ty mức 1, chứng tỏ Khả tốn DN khơng tốt, tài sản ngắn hạn DN khơng đủ để tốn khoản nợ ngắn hạn khoản nợ đến hạn phải trả Tuy nhiên tiêu tăng dần năm sau, lên 1,03 (năm 2014) 1,04 (năm 2015) Điều cho thấy DN có khả toán khoản nợ vay ngày đảm bảo khả chi trả, tình hình tài đánh giá tốt dần lên + Khả tốn nhanh Cơng ty năm liên tiếp 2013- 2015 biến đông mức cho phép từ 0,5-1,0 (năm 2013 hệ số toán nhanh 0,51, năm 2014 hệ số tăng lên 0,74 năm 2015 hệ số toán nhanh 0,83) Điều chứng tỏ khả tốn Cơng ty đánh giá khả quan + Đối với khả tốn tức thời, ta thấy hệ số khả toán tức thời công ty năm mức thấp 0,5, điều chứng tỏ Cơng ty gặp khó khăn việc tốn nợ Trong thời điểm cấp bách, hàng tồn kho khoản phải thu ngắn hạn khó chuyển nhanh chóng sang tiền để đáp ứng kịp khoản nợ đến hạn IV Phần kết Tài khoản kế toán bảng cân đối kế toán hai phương pháp kế toán dùng để phản ảnh vốn kinh doanh doanh nghiệp, cụ thể mặt khác Mặc dù phạm vi giác độ phản ánh chúng khác chúng ln có mối liên hệ với Mỗi quan hệ mối liên hệ mật thiết chu trình thơng tin thơng suốt kế tốn, mối quan hệ số liệu Khi nghiên cứu Tài khoản kế toán bảng cân đối kế toán, điều quan trọng khơng phép bỏ qua mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với hai phương pháp kế tốn Bởi ảnh hưởng trực tiếp ứng dụng vào cơng tác quản lí thơng tin kinh tế, đặc biệt thông tin từ tài liệu kế tốn Trong thực tế, có việc vơ quan trọng sau kỳ kinh doanh lập bảng cân đối kế toán cho phù hợp với tài khoản kế toán định khoản từ trước Để làm điều không cần nắm vững nội dung kết cấu tài khoản kế toán bảng cân đối kế tốn mà cần nắm mối quan hệ chặt chẽ chúng Như đảm bảo ứng dụng vào thực tế cách hiệu quả, khơng dẫn đến sai sót cơng việc ... đối kế tốn III LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN CỦA CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XUÂN ANH l Tổng quan công ty 1.1 Giới thiệu - Tên công ty : Công ty TNHH thương mại đầu tư Xuân Anh -... kết hoạt động doanh nghiệp sau kì kinh doanh II Quan hệ bảng cân đối kế toán tài khoản kế toán Bảng cân đối kế toán 1.1 Khái niệm tác dụng bảng cân đối kế toán 1.1.1 Khái niệm Bảng cân đối kế. .. thơng suốt kế toán 3.2 Mối quan hệ tài khoản kế toán bảng cân đối kế toán: Mối quan hệ tài khoản kế toán bảng cân đối kế toán quan hệ số liệu,biểu hiện: -Mỗi tiêu kinh tế bảng cân đối kế toán mở
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập và phân tích bảng cân đối kế toán của công ty TNHH thương mại và đầu tư Xuân Anh, Lập và phân tích bảng cân đối kế toán của công ty TNHH thương mại và đầu tư Xuân Anh

Từ khóa liên quan