ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUẨN CẤU TRÚC ĐỀ THAM KHẢO CỦA BỘ GD NĂM 2020 MÔN VẬT LÝ

4 108 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2020, 19:32

SỞ GD&ĐT TRƯỜNG THPT (Đề thi có 04 trang) ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2020 Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: VẬT LÍ Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian phát đề Mã đề : 132 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Ánh sáng trắng khỏi lăng kính thí ánh sáng đơn sắc bị lệch nhiều A Cam B Đỏ C Tím D Vàng Câu 2: Máy biến áp thiết bị A tạo dòng điện xoay chiều B biến đổi dòng điện khơng đổi C biến đổi điện áp xoay chiều D tạo dòng điện khơng đổi Câu 3: Một vật dao động điều hòa với tần số góc  Chu kì dao động vật tính công thức  2  A T  B T  2 C T  D T  2   Câu 4: Trong sóng biên độ dao động phần tử mơi trường có sóng truyền qua gọi A tần số sóng B tốc độ truyền sóng C biên độ sóng D bước sóng Câu 5: Máy phát điện xoay chiều hoạt động dựa nguyên tắc tượng A quang điện B quang điện C cảm ứng điện từ D tán sác ánh sáng Câu 6: Gọi h số Plăng, f tần số ánh sáng Lượng tử lượng tính h h A   B   hf C   D   hf f f 12 Câu 7: Số Proton hạt nhân C A 18 B C D 12 Câu 8: Mạch dao động LC lý tưởng dao động với tần số 1 2 A f  2 LC B f  C f  D f  2 LC LC LC Câu 9: Một sóng tần số f truyền mơi trường với tốc độ v Bước sóng sóng mơi trường v v A   vf B   C   vf D   f f Câu 10: Trong xạ sau xạ có chất sóng điện từ A   B  C   D  Câu 11: Điện áp hai đầu đoạn mạch xoay chiều có phương trình u  100 cos100 t (V ) Điện áp cực đại có giá trị A 50 2(V ) B 100 2(V ) C 100(V ) D 50(V ) Câu 12: Một hạt nhân có độ hụt khối m Năng lượng liên kết hạt nhân tính m 2 A Wlk  mc B Wlk  mc C Wlk  2mc D Wlk  2 c Câu 13: Một lắc lò xo có độ cứng k dao động điều hòa trục Ox Khi vật li độ x 2 2 A Wt  kx B Wt  2kx C Wt  kx D Wt  kx Câu 14: Trong thang sóng vơ tuyến sóng có bước sóng dài Trang 1/4 - Mã đề thi 132 A Sóng trung B Sóng dài C Sóng ngắn D Sóng cực ngắn Câu 15: Một sóng điện từ truyền chân không với tần số f = 3.10 Hz Cho c = 3.108 m/s Bước sóng có giá trị A 90m B 900m C 100m D 10m Câu 16: Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 10 N/m, vật nhỏ có khối lượng 100 g Tần số góc lắc A rad/s B 15 rad/s C 10 rad/s D 20 rad/s Câu 17: Mạch xoay chiều gồm điện trở 50 , tụ điện , cuộn dây cảm mắc nối tiếp với nhau.Khi cường độ hiệu dụng mạch A cơng suất tiêu thụ mạch A 300W B 400W C 100W D 200W Câu 18: Xét nguyên tử Hidrô theo mẫu nguyên tử bo Gọi r0 bán kính quỹ đạo Ở trạng thái dừng có mức lương cao ứng với bán kính A 36 r0 B r0 C 25r0 D 16 r0 Câu 19: Hạt nhân He có lượng liên kết 28,3 MeV Năng lượng liên kết riêng hạt nhân A 7,075 MeV/nuclon C 14,15 MeV/nuclon B 113,2 MeV/nuclon D 24,3 MeV/nuclon Câu 20: Một điện tích q  3.106 C đặt vị trí điện trường có độ lớn cường độ điện trường E  1000V / m Lực điện trường tác dụng lên điện tích A 3.103 N B 6.103 N C 3.103 N D 6.103 N Câu 21: Cho dòng điện A chạy dây dẫn thẳng dài 10 cm đặt từ trường có độ lớn cảm ứng từ 2.10 6 T Biết dây vng góc với vectơ cảm ứng từ Lực từ tác dụng lên dây có độ lớn A 107 N B 4.10 7 N C 2.107 N D 16.107 N Câu 22: Thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng với khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ hai khe đến m, ánh sáng có bước sóng 600 nm Xác định khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng bậc A 2,4 mm B 2,4 m C 1,5 mm D 1,5 m Câu 23: Sóng dừng sợi dây hai đầu cố định có chiều dài m với búng sóng Bước sóng có giá trị A 1m B 2m C 0,25m D 0,5m Câu 24: Sóng có xa   800nm Sóng A tia tử ngoại B tia X C ánh sáng nhìn thấy D tia hồng ngoại Câu 25: Một hệ dao động với tần riêng f0 chịu tác dụn ngoại lực tuần hoàn cưỡng với tần sô f Khi xảy cộng hưởng A f  f B f  f C f  f D f  f Câu 26: Trong giao thơng vân tải để kiểm tra hành lí hành khách máy bay người ta dùng tia sau A Tia X B Tia tử ngoại C Tia hồng ngoại D Tia gama Câu 27: Một dòng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng u  200 cos100 t (V ) chạy qua điện trở 50 Cường độ hiệu dụng mạch có giá trị A 4A B A C 2A D 2A Câu 28: Giới han quang điện nhôm 0, 36 m Chiếu xạ có bước sóng chân khơng λ1 =0,34 μm; λ2 =0,2 μm; λ3 =0,1 μm; λ4 =0,5 μm.Hiện tượng quang điện xảy với xạ A B C D Trang 2/4 - Mã đề thi 132 Câu 29: Một điện trở R  4,5 mắc hai cực nguồn điện có suất điện động   6V ,điện trở r  0,5 Công suất tiêu thụ mạch A W B 7,2 W C 2,7 W D 6,48 W Câu 30: Một dao động điều hòa tổng hợp hai dao động điều hòa phương chu kì 0,1s vng pha với với biên độ 3cm 4cm.Lấy   10 Xác định gia tốc cực đại vật A 200 cm/s2 B 200 m/s2 C 100 cm/s2 D 100 m/s2 Câu 31: Vật AB đặt vng góc với trục thấu kính cách thấu kính 30 cm cho ảnh A’B’ chiều lớn vật cách vật 30 cm Thấu kính thấu kính có tiêu cự A Hội tự, f = 60 cm B Phân kì, f = - 60 cm C Phân kì , f = - 30 cm D Hội tự , f = 30 cm Câu 32: Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở R  10 3 cuộn dây cảm độ tự cảm L mắc nối tiếp Đặt điện áp có giá trị hiệu dụng khơng đổi có tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch cường độ hiệu dụng mạch I Nếu bỏ R cường độ hiệu dụng lúc 2I Giái trị L 0, 0,1 0,3 0, H H H H A B C D     Câu 33: Một sóng truyền sợi dây theo phương ngang, tốc độ truyền sóng 20 cm/s Tại thời điểm t = hình dạng sợi dây biểu diễn hình vẽ Phương trình sóng mơ tả hình dáng sợi dây thời điểm t = 2,125 s là: A u  5cos  0, 628x  0, 785  cm C u  5cos  0, 628x  0, 785  cm B u  cos  0, 628x  1,57  cm D u  5cos  0, 628x  1,57  cm Câu 34: Đặt điện áp xoay chiều u  200 cos100 t (V ) vào hai đầu đoạn mạch gồm R  100 , tụ điện có điện dung C cuộn dây cảm có độ tự cảm L thay đổi Điều chỉnh L để điện áp hai đầu cuộn dây đặt giá trị cực đại Khi điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện có giá trị A 20 5V B 10 5V C 30 5V D 40 5V Câu 35 Một lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hoà dọc theo trục Ox, với O trùng với vị trí cân chất điểm Đường biểu diễn phụ thuộc li độ x chất điểm theo thời gian t cho hình vẽ Biết vật nhỏ có khối lượng 100g.Lấy   10 Lực phục hồi có giá trị cực đại A N B N C N D N Câu 36: Thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước với hai nguồn kết hợp A,B pha cách 11 cm Gọi M điển nằm vùng giao thoa cách A,B 10 cm cm Biết sóng truyền với bước sóng 2,5 cm Số điểm dao động cực đại AM A B C D Câu 37: Cho đoạn mạch AB hình vẽ Biết R = 80  , r = 20  Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều u  U cos(100t) (V) Đồ thị biểu diễn phụ thuộc điện áp tức thời hai điểm A, N (uAN) hai điểm M, B (uMB) theo thời gian biểu diễn hình vẽ sau Điện áp hiệu dụng U đặt vào hai đầu mạch có giá trị gần giá trị sau đây? Trang 3/4 - Mã đề thi 132 u (V) 300 uMB A L, r R M C B t (s) O N uAN A 200 V B 250V C 180 V D 220 V Câu 38: Mạch AB gồm cuộn cảm thuần, điện trở R  50 tụ điện mắc nối thứ tự Khi đặt  vào hai đầu AB điện áp u  100 cos100 t (V ) điện áp U RL  100 cos(100 t  )(V ) Công suất tiêu thụ mạch AB A 300 W B 200 W C 250W D 150 W Câu 39: Một lắc đơn mang điện tích dương khơng có điện trường dao động điều hòa với chu kỳ T Khi có điện trường hướng thẳng đứng xuống chu kì dao động điều hòa lắc T1=3s Khi có điện trường hướng thẳng đứng lên chu kì dao động điều hòa lắc T2=4s Chu kỳ T dao động điều hòa lắc khơng có điện trường là: A 7s B 2,4 s C 5s D 2,4s Câu 40: Trong tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp A, B cách 20 cm dao động điều hòa pha, tần số f = 40 Hz Tốc độ truyền sóng mặt nước 1,2 m/s Xét đường tròn tâm A, bán kính AB, điểm nằm đường tròn dao động với biên độ cực đại cách xa đường trung trực AB khoảng ? A 19,4 cm B 9,1 cm C 9,9 cm D 26,1 cm - - HẾT -ĐÁP ÁN : C C C C C B C B D 10.D 11.B 12.A 13.A 14.B 15.C 16.C 17.D 18.A 19.A 20.C 21.B 22.A 23.B 24.D 25.B 26.A 27.A 28.A 29.D 30.B 31.A 32.B 33.D 34.A 35.D 36.D 37.C 38.D 39.B 40.D Trang 4/4 - Mã đề thi 132
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUẨN CẤU TRÚC ĐỀ THAM KHẢO CỦA BỘ GD NĂM 2020 MÔN VẬT LÝ, ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUẨN CẤU TRÚC ĐỀ THAM KHẢO CỦA BỘ GD NĂM 2020 MÔN VẬT LÝ

Từ khóa liên quan