Ngữ văn 11 học kì 2

9 59 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2020, 19:30

Nguyễn Đức Thắng Vội vàng (Xuân Diệu) I Tìm hiểu chung Tác giả (1916 - 1985) - Là nhà thĄ lĆn cûa vën học Việt Nam ọi, l nh th mi nhỗt cỏc nh th mĆi” (Hoài Thanh) - ThĄ Xuân Diệu thể hồn thĄ khao khát giao câm, ông nhà th cỷa tỡnh yờu, cỷa tui tr, cỷa ỗt tri vi ging th sụi ni, ớm say, yờu i, thỗm thía - Ơng có quan niệm sống mĆi mẻ vĆi nhĂng cách tân nghệ thuêt đæy sáng täo Tác phm - Xuỗt x: ỵc in tờp Th th, xuỗt bõn nởm 1938 ồy l mt nhng tờp thĄ tiêu biểu thể să bùng nổ mãnh liệt tơi thĄ nòi chung, thĄ Xn Diệu núi riờng, ng thi in dỗu ỗn khỏ ờm hn thĄ Xuån Diệu - thiết tha, räo răc, bën khoën, đồng thąi tiêu biểu cho să cách tân táo bäo độc đáo nghệ thuêt thĄ ông II Đọc - hiểu Tình yêu sống say mê, tha thiết nhà thơ “Tôi muốn tắt nắng Cho màu ng nhọt mỗt; Tụi mun buc giú lọi Cho hng đừng bay đi.” - Mć đỉu thĄ bìng câu thĄ ngü ngôn, biện pháp điệp tÿ kết hĉp vi ip cỗu trỳc th hin cỏi tụi vi khát vọng táo bäo muốn thay đổi quy luêt cûa täo hóa, muốn níu kéo să vên động cûa thi gian, vỹ trý gi mói hỵng sớc xuõn, tui tr trọng thỏi p nhỗt ồy l mt ý tỵng tỏo bọo nhỵng tỗt cõ xuỗt phát tÿ trái tim yêu sống đến tha thiết, say mê - “Này đåy”:    Đồng nội Cành tơ Khúc tình si Nguyễn Đức Thắng  Ánh sáng chớp hàng mi - BĀc tranh thiên nhiên ngỵi cỷa xuõn: + Nh th ó vui sỵng, ngõy ngỗt trỵc hỵng sớc cỷa cuc i Cõnh vờt hin lờn dỵi mớt cỷa nh th thờt phong phú, răc rĈ tràn đæy nhăa sống Biện phỏp ip t khin cho cõnh vờt hin lờn mỵt m, tỵi non, trn ổy tỡnh yờu rọo rc ớm say, tràn đæy âm thanh, ánh sáng, niềm vui  Tõm trọng cỷa thi nhồn say sỵa, hỏo hc v ngọc nhiờn, sung sỵng Cõm giỏc họnh phỳc ỵc th qua cåu thĄ táo bäo, độc đáo: “Tháng Giêng ngon cặp mơi gỉn” Nỗi băn khoăn trước thời gian đời - Giọng thĄ buồn trùng đột ngột, cåu thĄ bð ngít làm hai quóng Nim vui sỵng nhỵ khng lọi Xuõn Diu nhên giĆi hän cûa thąi gian + Nhà thĄ thỗy bun bó, lo s ý thc ỵc s trụi chõy cỷa thi gian, thỗy t s cởng phng cỷa s sng ỗy l s tn tọ sớp bít đỉu: “Xn tới, nghĩa xn qua, Xuån non, nghĩa xuån già,”  Điệp tÿ “xuån” kết hĉp vĆi nhĂng cặp tÿ đối lêp, täo thành nỗi day dĀt, niềm tiếc nuối khôn nguôi Xuân Diệu biết mùa xuân tàn phai, tuổi trẻ trôi qua, cỏi s tỵi p, mn mn cỷa nú, tỏc giõ ó nhin thỗy s tn ỳa - Thụng thỵng ngỵi ta nhĆ tiếc qua, cñn Xuân Diệu nhĆ tiếc mĆi bít đỉu: “Tơi khơng chờ nắng hä hoài xuân.” * Nguyên nhân: + Tác giõ nhờn quy luờt cỷa i ngỵi: Nu tui trẻ chẳng hai læn thắm läi!” + Đối vĆi Xuân Diệu, mùa xuån đồng nghïa vĆi să sống: “Mà xuân ht, ngha l tụi cỹng mỗt - Cõnh vờt nhỵ lao nhanh vào să tàn phá, héo úa chia phôi: “Mùi tháng năm rớm vị chia phôi, Khắp sơng núi than thỉm tiễn biệt Nguyễn Đức Thắng Con gió xinh thào biếc, Phâi hờn nỗi phâi bay đi? Chim rộn ràng đứt tiếng reo thi, Phâi sợ độ phai àn sửa?”  Tâm träng nhà thĄ phæn đò rĄi vào tuyệt vọng Khát vọng sống, khát vọng u đương cuồng nhiệt hối Đang chìm đím đau buồn tuyệt vọng, nhà thĄ chĉt nhên thąi gian cûa tuổi xuân vén nên lên tiếng vội vàng, giýc giã: “Mau thôi, mùa chưa ngâ chiu hụm, - Tỏc giõ vi vng, gỗp gỏp mun tờn hỵng tỗt cõ cuc sng, tỡnh yờu, tui tr, hänh phúc “Câ sống bắt đæu mơn mởn; Ta muốn riết måy đưa gió lượn, Ta muốn say cánh bướm với tình yêu, Ta muốn thâu hôn nhiều Và non nước, cây, räng, Cho chếch chống mùi thơm, cho đỉy ánh sáng, Cho no nê sắc cûa trời tươi; - Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!” - Tác giâ sā dýng điệp tÿ “Ta muốn” thể ý muốn cuồng nhiệt - Nhðp thĄ dồn dêp, hối hâ, sơi - Hình ânh thiên nhiên phong phú, tỵng trỵng cho sớc cỷa thi gian: s sng mn mn, mồy ỵa, giũ lỵn, cỏnh bỵm, tỡnh yờu, mùi thĄm, ánh sáng: - Tình u nồng nàn, khóe khoớn, cao ỵc biu hin bỡng nhng ng t mänh, tëng tiến dỉn: “ơm”, “riết”, “say”, “thåu”, “cắn” nhĂng tÿ chỵ mĀc độ: “chếch chống”, “đã đỉy”, “no nê”  Nhà thĄ câm nhên niềm hänh phúc bỡng tỗt cõ cỏc giỏc quan, trọng thỏi say mờ, ngõy ngỗt - T ng, hỡnh õnh tỏo bọo cõu cui cho thỗy Xuõn Diu rỗt say mờ cuc sng, mun tờn hỵng tỡnh yờu, cuc sng v họnh phúc hết đąi Nguyễn Đức Thắng  Cách sống vội vàng cách sống mà nhà thĄ vỵt qua gii họn khụng cỵng lọi ỵc cỷa thi gian Trng giang (Huy Cn) I Tỡm hiểu chung Tác giả (1919 - 2005) - Là mt nhng tỏc giõ xuỗt sớc, tờn tui hng đæu phong trào thĄ mĆi - ThĄ Huy Cên giu cõm xỳc va cú chỗt c in va giu sc suy tỵng, trit lý Bi th Trng giang a) Xuất xứ - Rút tÿ têp “Lửa thiêng” (1939) - 09/1939: Khi đò, Huy Cên 20 tuổi hc trỵng Cao ợng Canh nụng Mt bui chiu nh nhà, đäp xe bến chèo, nhìn dòng sơng Hồng cuộn chây, nỗi nhĆ trào dâng  TĀ thĄ đąi b) Nhan đề lời đề từ * Nhan đề: - Ban đỉu có tên “Chiều bên sơng” - “Tràng giang” biến âm cûa “Trường giang”:  Âm Hán – Việt: gĉi nên síc thái trang nhã, cổ kính  Điệp âm “ang” gĉi åm điệu không gian mênh mang, bát ngát cûa sông dài rộng * Cåu thĄ đề tÿ: “Bång khuång trời rng nh sụng di. - Thồu tũm ỵc cõ tỡnh (bâng khuâng, nhĆ) cânh (trąi rộng, sông dài) Đåy câm hĀng trĂ tình cûa nhà thĄ II Đọc - hiểu Khổ * Câu 1: “Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp,” - “Sóng gợn”  CĄn sũng lan nh, lởn tởn trờn trng giang v mỗt hút giĂa dòng chây bao la Nguyễn Đức Thắng - ip ip Ni bun chng chỗt, tổng tổng lp lĆp, nỗi buồn âm thæm, da diết  Nỗi bun cỷa thiờn nhiờn nhỵng kỡ thờt, phõi chởng ũ nỗi buồn cûa thi nhån gĉn lên tÿng t nhỵ nhng lp súng * Cõu 2: Con thuyn xi mái lướt song song,” - Trên dòng sơng có thuyền nhó nhoi, xi mái rẽ song song, để mc cho dủng nỵc trụi lng l * Cõu 3: “Thuyền nước läi, sæu trăm ngâ;” - Thuyền mt ngõ, nỵc lọi mt ỵng Gi nờn mt câm giác chia lìa Nỗi sỉu cûa nhà thĄ tóa vü trý – “sæu trăm ngâ” * Câu 4: Cỷi mt cnh khụ lọc mỗy dũng. - Hỡnh õnh “cành cûi” trôi qua bao suối sông, gią khô trôi đến đåu - Síc thái cổ điển hòa quyện vĆi nét đäi, hỡnh õnh bỡnh thỵng ỵc ỵa vo ht sc t nhiên Phâi chëng nò èn dý cûa lĆp ngỵi nhỵ thi nhồn ang bỗp bờnh trụi ni gia mt dũng xoỏy cỷa mt ỗt nỵc mỗt chỷ quyn Khổ * Câu 1, 2: “Lơ thơ cồn nhơ gió điều hiu, Đåu tiếng làng xa vãn chợ chiu. - T lỏy l th din ọt s thỵa tht ri rọc cỷa nhng cn ỗt nhú nhoi mc gia dũng trng giang - Trờn nhng cn ỗt nhú çy, mọc lên nhĂng lau sêy, gió thổi qua âm phát nghe man mác, đìu hiu, não nuột  Cåu thĄ chùng xuống, nặng trïu tồm tỵ ngỵi - Nh th mun tỡm hi ỗm ngỵi, nhỵng bỗt lc: ồu ting lng xa vãn chợ chiều.”  Âm nghe mĄ hồ quá, läi âm chĉ chiều vãn läi nghe hiu hít, buồn bã Và âm đò tơ thêm să hiu qnh cho bĀc tranh thiờn nhiờn v s hiu quọnh cỷa hn ngỵi * Câu 3, 4: Mć không gian bát ngát: “Nắng xuống, trời lên, sâu chót vót; Sơng dài, trời rộng, bến cô liêu.” Nguyễn Đức Thắng - Huy Cên vẽ không gian ba chiều rộng lĆn:    Chiều cao: “trąi lên” Chiều dài: “Sơng dài” Chiều rộng: “trąi rộng” - Cđn nhà thĄ läi đĀng giĂa bến cô liêu  nĄi giao cûa vü trý  Vü trý bao la vô tên, ngỵi thỡ nhú bộ, rn ngp trỵc khụng gian rng ln, lọc loi gia mờnh mang tri ỗt Khổ “Bèo dät đåu, hàng nối hàng; Mênh mơng khơng chuyến đò ngang Khơng cỉu gợi chút niềm thân mật, Lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng.” - Hình ânh “bèo dät” làm lên nhĂng kiếp i bỗp bờnh xó hi cỹ - Khụng cổu, “khơng đò”  khơng có tín hiệu cûa să liên h gia ngỵi m chợ cú s mờnh mụng cûa vü trý  tác giâ đặc tâ câm giác đĄn bìng khơng có, khơng có búng dỏng cỷa cuc sng ngỵi, chợ cú thiờn nhiên buồn víng, hoang vu Nó èn chĀa khát khao v s cõm thụng, chia s gia ngỵi vi ngỵi V gi ồy, nhỡn ồu cỹng chợ thỗy: “Lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng.” Khổ * Câu 1, 2: “Lớp lớp måy cao đùn núi bäc, Chim nghiêng cánh nhơ: bóng chiều sa.” - Cânh tỵng hựng vù v l: phớa cui chõn tri xa, mõy trớng ựn nhỵ nhng hũn nỳi bọc khng l - i lờp vi cõnh tỵng hựng vù cánh chim chiều đĄn Hình ânh cánh chim nhú nhỵ ang ch nng ni nim thi nhân, läc lõng giĂa bæu trąi rộng thênh thang * Câu 3, 4: “Lòng quê dợn dợn vời nước, Khơng khói hồng cüng nhớ nhà.” - “dợn dợn” tÿ láy nguyên sáng täo cûa Huy Cên diễn tõ ni nh da dit, thỵng trc Nguyn c Thng - Mỵi th kợ trỵc Trung Quc, Thụi Hiu khớ ng bờn sng Trỵng Giang ngớm khúi súng xa xôi mà nhĆ quê da diết “Nhật mộ hương quan hà xứ thị ? Yên ba giang thượng sử nhân sổu. Tõn dch: Quờ hng khuỗt búng hong hụn Trờn sụng khúi súng cho bun lũng ai. - Mỵi th kợ sau, Huy Cờn ng cõm nhỵng khỏc l ụng khụng nhỡn thỗy khũi cỹng nh nh ũ l ni nim nh quờ hỵng ang sng gia quờ hỵng ang ng gia quờ hỵng nhỵng quờ hỵng mỡnh khụng củn ồy l tồm trọng chung cỷa cỏc nh th mi nỵc ta thi bỗy gi Nghệ thuật - “Tràng giang” mang đêm phong vð cổ điển đäi qua việc vên dýng nhuæn nhuyễn thể thĄ chĂ vĆi cách ngít nhðp, gieo vổn, cỗu trỳc ởng i, bỳt phỏp tõ cõnh ngý tình, sā dýng nhiều tÿ Hán – Việt cổ kính, nhỵng tỡnh cõm thi nhõn thi mang mu sớc hin đäi Đây thơn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử) I Tìm hiểu chung Tác giả (1912 - 1940) - ThĄ Hn Mc T l hn th au thỵng nhỵng l nh th cũ sc sỏng tọo mọnh m nhỗt phỉn thĄ mĆi Bài thơ a) Hồn cảnh sáng tác: - Sáng tác nëm 1938, in têp “Thơ điên” sau đổi läi “Đau thương” - Bài th ỵc gi cõm hng t mi tỡnh cỷa Hn Mặc Tā vĆi gái gốc Vï Dä - Hồng Cỳc Ngoi ra, cõm hng cỷa bi th củn ỵc lỗy t tỗm bỵu thip cha ng li ng viên, an ûi bà nghe tin nhà thĄ låm bệnh hiểm nghèo Bài thĄ tiếng lòng cûa nhà th thồ thit yờu i, yờu ngỵi II c - hiểu Nguyễn Đức Thắng Khổ - Cảnh thôn Vĩ lúc bình minh - Câu hói tu tÿ bít đỉu thĄ: “Sao anh khơng chơi thơn Vĩ ?” cho ta nhiều suy nghï, cò thể nhà thĄ hòa thån vào gái Huế để mąi gọi tha thiết, để hąn dỗi trách móc nhẹ nhàng nhỵng cỹng cũ th cõu húi ny l li phõn thân để tă hói mình, đò câu hói đau đĆn, khíc khôi bći trć Huế mt khỏt khao nhỵng iu ũ l khụng th vỡ nhà thĄ ć giai đoän cuối cûa bäo bệnh Nh th ó lm mt cuc hnh hỵng tồm tỵng - Cõnh sớc thụn Vù hin thờt đẹp: “Nhìn nắng hàng cau nắng lên”  Hàng cau thợng tớp, lỗp lỏnh ỏnh nớng mt tri sm mai  “nắng lên”: thĀ ánh níng răc r ỗm ỏp, lm bng sỏng cõ khoõng tri hi tỵng cỷa nh th Vn mt quỏ xanh nh ngọc”   “mướt” gĉi să non tĄ, bòng lống tt tỵi xanh nh ngc: sớc xanh sut, ỏnh sỏng lng lộy nhỵ viờn ngc khng l - n sau khúm trỳc l hỡnh õnh ngỵi gỏi x Huế thêt duyên dáng: “Lá trúc che ngang mặt chữ điền.”  “Lá trúc”: mânh mai, tú  “mặt ch in: mt gỵng mt du dng, phỳc hờu Tỗt cõ tọo nờn mt v p hi hũa gia ngỵi v cõnh vờt, mt v p kớn ỏo, duyờn dỏng, rỗt thiu n, rỗt Hu Kh – Hồng nới thơn Vĩ “Gió theo lối gió, måy đường mây Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay”    Cò åm điệu u hồi, buồn bã Khụng gian: rng, thiu gớn kt v mỗt ht sc sống Cânh vêt: gió mây chia lìa, rąi räc, dđng nỵc, hoa bớp thỡ ngỵng ng lay lớt ỡng sau nhng cõnh vờt ỗy l tõm trọng cỷa mt ngỵi mang nng mt ni bun xa cỏch, mt mi tỡnh vụ vng n phỵng Thuyn u bn sơng trăng Có chở trăng kịp tối ?”  “Thuyền ai” phâi chëng thuyền cûa cô gỏi Hu, thuyn m nh th ang m ỵc chć trëng phâi chëng đåy tình u nỗi nhĆ cûa Hàn Mặc Tā, không gian Nguyễn Đức Thắng gią đåy ngêp tràn ánh trëng, thuyền trć thành thuyền trëng, dđng sống trć thành sơng trëng, bến thành bến trëng  “Có chở trăng kịp tối ?” – câu hói èn chĀa nỗi mong chą hi vọng thiết tha, nỗi buồn man mác Khổ – Hình ảnh người thiếu nữ Huế tâm trạng, tình yêu nhà thơ “Mơ khách đường xa, khách đường xa Áo em trắng q nhìn khơng Ở đåy sương khói mờ nhân ânh Ai biết tình có đậm đà ?”  ip ng khỏch ng xa nhỗn mọnh thờm ni xút xa, ląi tâm să cûa nhà thĄ vĆi Cú l nh th chợ l ngỵi khỏch xa xụi, l ngỵi khỏch m m thụi (cỏch hiu khỏc: ũ cỹng cũ th l ngỵi gỏi m m tỏc giỏ hỵng n vi mt tõm trọng khớc khôi, da diết)  “Ai biết tình có đậm ? phõng phỗt mt chỳt hoi nghi, lm lm bit tỡnh ngỵi x Hu cũ ờm khụng hay d chũng tan nhỵ sỵng khũi Cåu hói làm tëng thêm să trống víng mt tõm hn thit tha, yờu thỵng ngỵi v đąi Nghệ thuật - Hệ thống câu hói tu tÿ râi ć câ ba khổ thĄ täo nờn chui ồm hỵng nhỗt quỏn Cng ngy ni nim bâng khng, khíc khôi lĆn dỉn Đò cåu hói day dĀt thân phên, nỗi mặc câm chia lìa - Bút pháp thĄ să hđa iu gia tõ thc tỵng trỵng lóng mọn v ti tình ... ni bun õm thổm, da dit Ni bun cỷa thiờn nhiờn nhỵng kì thêt, phâi chëng đò nỗi buồn cûa thi nhồn ang gn lờn tng t nhỵ nhng lp súng * Câu 2: “Con thuyền xuôi mái lướt song song,” - Trên dòng... lý Bài thơ “Tràng giang” a) Xuất xứ - Rút tÿ têp “Lửa thiêng” (1939) - 09/1939: Khi đò, Huy Cờn 20 tui ang hc trỵng Cao ợng Canh nông Một buổi chiều nhĆ nhà, đäp xe bến chèo, nhìn dòng sơng Hồng... qua gii họn khụng cỵng lọi ỵc cỷa thi gian Trng giang (Huy Cận) I Tìm hiểu chung Tác giả (1919 - 20 05) - Là nhĂng tác giâ xuỗt sớc, tờn tui hng ổu phong tro th mĆi - ThĄ Huy Cên giàu câm xúc vÿa
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngữ văn 11 học kì 2, Ngữ văn 11 học kì 2