Ngữ văn 11 văn mẫu bài viết số 6

12 23 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2020, 19:30

Vën méu viøt sĈ lęp 11 Bûnh vô câm Trong đĘi sĈng phát triùn mänh mơ v÷ cơng nghû, máy mĂc, ngđĘi có thù kiøm đđĜc nhi÷u ti÷n hėn, giàu cĂ hėn, nhđng cĂ mċt thē dđĘng nhđ cĂ biùu hiûn vėi đi, đĂ sĖ quan tâm giĕa ngđĘi vęi ngđĘi? Cuċc sĈng công nghiûp vi nhng tỗt bờt v tc vờn ng quỏ nhanh khiøn ngđĘi ta héng hĐt đøn mēc ýt quan tồm ứn hn Phõi chởng nhng tỗt bờt ỗy nguyên nhân khiøn “bûnh vô câm” cĂ cė hċi lan rċng? Vô câm mċt cën bûnh hiûn danh sách cĎa ngành y hąc, nhđng nĂ ó õnh hng rỗt ln i vi i sng ngđĘi Vêy “bûnh vô câm” gü? VĆ khĆng, câm tình câm, câm xúc Vơ câm träng thái ngđĘi khơng có tình câm SĈng khép lọi, th lọnh nhọt vi tỗt cõ mi viỷc xung quanh Trong nhĀp sĈng hiûn đäi ngày nay, mċt s" ngi chỵ lo vun vộn cho i sng cỏ nhån quay lđng läi vęi eċng đćng xã hċi Mċt sĈ ngđĘi tĖ làm trĚ nưn xa lánh, khĆng quan tåm đøn ai, khơng biøt đøn ni÷m vui nĊi bućn cĎa ngđĘi khác ĐĂ “bûnh vô câm” Chỵ lo chọy theo giỏ tr vờt chỗt, i ngi ta ó v tỹnh ỏnh mỗt i vú đõp đých thĖc cĎa tâm hćn Cuċc sĈng dČ cĂ sung tčc hėn, giàu sang hėn, nhđng ngđĘi khơng biøt quan tåm u thđėng nhau, thü đĂ vén không đđĜc xem cuċc sĈng trąn võn đđĜc Ngäi gičp đě nhĕng ngđĘi gðp khĂ khën hoän nän, cuċc sĈng cĎa dỉn ngđĜc läi vęi trun thĈng đäo đēc tĈt đõp cĎa nhân dân tĒ xđa “Lá lành đČm rách” Xct :))) Ngày nay, mċt sĈ ngđĘi chi biøt sĈng nghÿ cho riöng münh Nh thỗy bao ngi hnh khỗt bửn ng, h khụng giỳp , thờm cũn khinh miỷt, dố bỵu nhọo trc ni bỗt họnh ca nhng mõnh i đáng thđėng đĂ Và cďng nhđ bao tû nän, bao viỷc xỗu xa cp giờt gia i thng vộn xõy hỡng ngy ỗy thụi, nhng khng, dỏm can ngën Vü sao? Vü ngđĘi läi vô câm nhđ vêy? Phâi chëng cďng vü hą sĜ, sĜ sô gðp ríc rĈi liên lĐy, khơng däi gü lo nghÿ đøn chuyûn cĎa ngđĘi khác Nhđng đĂ khĆng l chuyỷn ca ngi khỏc, chýnh l nhng vỗn đ÷ chung cĎa xã hċi Sao ngđĘi läi có thù quay lđng läi vęi cċng đćng sng c ch! V khụng chỵ dng lọi mċt vài cá nhân, bċ phên nhà nđęc cďng cĂ li sng ớch kỵ nh vờy Mt vi c quan giàu sang ln tìm cách bóc lċt ngđĘi dån, nhđ vữ viỷc chiứm ỗt ai, ti sõn Ri sau , hą ngoânh mðt mċt cách länh lùng, bă läi sau lđng nhĕng mânh đĘi khĈn khĉ bao giąt nđęc mít hĘn trách cuċc đĘi khơng thù só chia cČng ĐĂ khĆng phâi biùu hiûn cĎa “bûnh vô câm” hay sao! Nøu cē tiøp tĐc nhđ vờy, cuc sng ny sụ mỗt hứt tỡnh thng, mỗt hứt niữm cõm thụng san sõ, mỗt i cõ truyữn thĈng đäo đēc quý báu ngày xđa Sô khĆng cān “mċt ngĖa đau câ tàu bă că nĕa”, m chỵ cũn lọi s lọnh nhọt, s th vĆ câm "Tình thđėng hänh phúc cĎa ngđĘi”, liûu cuċc sĈng có ý nghÿa nĕa hay khơng nøu ngđĘi cē tĖ khép läi chỵ biứt sng cho bõn thõn? Liỷu bọn cú cõm Page Vën méu viøt sĈ lęp 11 thỗy họnh phỳc nứu xung quanh mỡnh chỵ ton l git nc mớt cựng vi ni bỗt họnh ca bao ngi? Thomas Merton ó tng núi: Nứu chỳng ta chỵ biøt tìm hänh phúc cho riêng có thù chỳng ta sụ chợng bao gi tỡm thỗy Họnh phc đých thĖc biøt sĉng vü ngđĘi khác” Bän giàu sang đ? Bän thành cĆng đ? Nhđng trĚ nờn vụ cõm, bọn chỵ thỗy mi bõn thõn mỡnh mà SĖ giàu sang, sĖ thành cĆng nhđ vêy có mang läi hänh phúc cho bän khơng bän chỵ sng mt mỹnh, hay ng hn l bọn t tách khăi cċng đćng, sĈng khơng só chia SĈng đĆi đėn giân hąc cách yêu thđėng Hóy th mt lổn trõi lũng mỡnh dự chỵ chút ăi BĚi vì, khĉ đau đđĜc san só sơ vėi mċt nĔa, hänh phčc đđĜc san só sơ nhån đĆi Hãy thĔ nghÿ xem, cĐ già trưn đđĘng sơ có thù qua đđĘng nøu bän chĀu bă chút thĘi gian dĒng xe läi dít cĐ qua Em bé sơ khơng läc giĕa chĜ nøu bän chĀu bă chút thĘi gian đđa em v÷ phđĘng cơng an tìm mõ„ MĊi ngày đøn trđĘng, bän có thù dành dĐm mċt chút ti÷n cho qu Vỹ ngi nghủo Nhiữu, rỗt nhiữu nhng viỷc bän có thù làm nøu bän chĀu bă “chčt ýt” Nhng ng gp ca bọn i rỗt nh nht nhđng quan trąng hėn høt, đĂ tünh thđėng, s quan tõm chia sú, l cõ mt tỗm lũng Hãy làm nhĕng có thù đù giúp cho nĊi đau cĎa bao ngđĘi đđĜc vėi SĖ trao u thđėng đĆi cďng đi÷u mang läi hänh phúc Phâi nói rìng, xã hċi vën minh, thü ngđĘi đĈi xĔ vęi nhån hėn, vën minh hėn Tuy nhiön, vén tćn täi đåu đĂ lĈi sng thc dng, ớch kỵ Xct :))) l lm tn thng ứn truyữn thng nhiữu iữu ph lỗy giỏ gng cĎa dân tċc ta Vì vêy, chčng ta khĆng nưn nĂi đĘi sĈng công nghiûp làm nây sinh Ēbûnh vụ cõm, m cởn bỷnh ỗy xuỗt phỏt t viỷc giáo dĐc em cĆng dån chčng ta chđa thêt nghiêm túc Thêt khĂ tüm ngun nhån đỉy đĎ, nên xin trao câu hăi cho nhà giáo dĐc xë hċi hąc, tâm lí hąc,„ Trong ca khčc “Mđa hćng”, cĈ nhäc sÿ TrĀnh CĆng Sėn tĒng viøt: “Cuċc đĘi đĂ cĂ mà hĕng hĘ” Vång, đĒng sĈhg vċi vã! ĐĒng đù dāng đĘi hĈi hâ có thù cuĈn bän đi! ĐĒng quay lng lọi vi tỗt cõ! ng ự dng mu chây ngđĘi bän trĚ nên länh đen ĐĒng đù mċt đĂ dĒng läi, bän chĜt nhên mỹnh ó v tỹnh ỏnh mỗt quỏ nhiữu th! Hãy nuĆi dđěng lāng nhån ái, tünh thđėng cĎa mąi ngđĘi đèy lČi “cën bûnh vô câm” Và cďng bĚi vì: ngày mai có thù sơ khơng bao giĘ đøn nên cho nhên nhĕng bän có ngày hơm Bûnh thành tích Gỉn đåy, phđėng tiûn thĆng tin đäi chčng đ÷ cêp rỗt nhiữu ứn mt cởn bỷnh tinh thổn ang tng ngày, tĒng giĘ gây nhĕng tác häi không nhă đĈi vęi sĖ phát triùn cĎa xã hċi ĐĂ “bûnh thành tých” – cën bûnh nguy hiùm lây lan khíp mąi lÿnh vĖc cĎa đĘi sĈng xã hċi Có thù nói bûnh thành tých cën bûnh trỉm kha tn tọi t rỗt lõu xó hi Viỷt Nam NĂ gåy nhĕng tác häi ghê gęm khĆn lng, cõn tr rỗt nhiữu ti quỏ trỡnh phỏt triựn ca ỗt Page Vởn mộu bi viứt s lęp 11 nđęc trưn đđĘng cơng nghiûp hóa, hiûn đäi hóa Khái niûm thành tích vĈn dÿ cĂ mċt ý nghÿa tých cĖc Thành tích køt quâ tĈt đõp mċt cá nhân hay têp thù làm ra, đđĜc mąi ngđĘi công nhên đánh giá cao Nhđng chọy theo thnh tớch, bỗt chỗp th oọn, b qua thc chỗt thỡ lọi l mt cởn bỷnh, mt tỷ nän cĖc kì nguy hiùm Đáng tiøc hiûn nay, xó hi ta cú rỗt nhiữu ngi mớc cởn bỷnh “Bûnh thành tých” bít ngućn tĒ đåu? Ngun nhån sồu xa ca nú chớnh l thúi xỗu hay lm tĈt, dĈt hay nói chĕ mà tĒ ngày xđa, ngđĘi lao đċng chö cđĘi phö phán ThĂi thđĘng Tt ừp khoe ra, xỗu xa ờy lọi, nhng xã hċi, khơng ýt ngđĘi thĖc sĖ chỵng có tĈt đõp mà läi thích bĀa đðt hay cỏi ừp ự t di mỡnh, la ngi Ri cỗp dđęi muĈn đđĜc khen thđĚng, đđĜc thëng chēc phâi ngh cỏch la di cỗp trờn bỡng nhng thnh tých chỵ c tng tng Bỷnh thnh tých thng nõy sinh Ě nhĕng ngđĘi khơng có thĖc tài nhđng läi giỗu dt, khụng dỏm nhỡn thợng vo chớnh mỡnh H buċc phâi tìm mąi cách đánh bĂng tưn tuĉi đù thăa mãn thĂi háo danh, đù không bĀ “thua chĀ kòm em” Theo quy luêt, xã hċi phát triùn thü “bûnh thành tých” låy lan nhanh, rċng Mċt phỉn n÷n kinh tø thĀ trđĘng vęi sēc mänh cĎa đćng ti÷n chi phĈi, thao túng sâu vào mĈi quan hû xã hċi Cách đåy mỗy trởm nởm, Nguyỳn Du ó viứt: Trong tay ó sïn đćng ti÷n, Dỉu lāng đĉi tríng thay đen khĂ gỹ ng tiữn biứn xỗu thnh tt, d thnh hay, âo thành thêt RĈt cuċc, mąi giá trĀ thêt giâ Xct :))) õo ln, rỗt khú phõn biỷt Mt s thêt đáng bućn hiûn ngành giáo dĐc nđęc ta l nọn mua iựm, mua bỡng cỗp, giỏo s giõ, tiứn s giỗy khỏ nhiữu Ngi ta dỳ b lóa mít trđęc hình thēc bóng bèy bên ngồi mà khng i sồu vo bõn chỗt ca hiỷn tng, s vờt v s viỷc Thi thng ỗy l mõnh ỗt màu mě cho “bûnh thành tích" phát triùn Xung quanh chúng ta, nhĕng biùu hiûn cĎa bûnh thành tích nhi÷u khụng kự hứt Th lỗy dộn chng mt vi lÿnh vĖc đù chēng minh Ví dĐ nhđ tÿnh vc giỏo dc, t cỗp thỗp ứn cỗp cao ữu míc bûnh Nhi÷u trđĘng Tiùu hąc Ě vùng sâu vùng xa, hiûn tđĜng hąc sinh “ngći nhæm lęp” phĉ biøn, męi có chuỷn cđĘi nđęc mít hąc sinh lęp mà viøt chĕ chđa rành chđa thuċc høt bâng cĔu chđėng (!) Ở thành phĈ lęn, “bûnh thành tých” mà Ban Giỏm hiỷu nhiữu trng sùn sng thi phng tỵ lỷ hąc sinh khá, giăi lên tęi sĈ đáng ngĘ l hn 90%, thc tứ thỗp hn rỗt nhi÷u Có nhĕng trđĘng kì qc hėn khĆng cho phép hąc sinh ỳu kòm lđu ban vü sĜ ânh hđĚng đøn “thành tých” chung cĎa trđĘng “uy týn” ca Ban Giỏm hiỷu Trong nhng kỡ thi hứt cỗp, cďng vü “bûnh thành tých” mà nhi÷u hąc sinh “đĊ oan”, đĂ hąc lên đuĈi Męi đåy, báo chý đđa tin mċt sĈ giáo viön trđĘng A chỗm thi chũo ó c ý họ iựm thi cĎa hąc sinh trđĘng B vęi mĐc đých đù tỵ lỷ ca trng B kũm trng mỡnh S giâ dĈi kòo dài dén đøn mċt thĖc tø ỏng bun l chỗt lng hc tờp ca hc sinh hiỷn rỗt ỏng lo ngọi Nhng Page Vởn méu viøt sĈ lęp 11 Ki÷u chäy đua theo thành tých nhđ thø vi phäm đäo đēc ngh÷ nghiûp, vi phäm pháp lt Khơng quan chēc lĜi ých trđęc mít mà cĈ tình bĀa nhĕng bân báo cáo thành tích sai sĖ thêt quâ thiøu lđėng tåm, thiøu trách nhiûm đĈi vęi sĖ nghiûp “trćng ngđĘi” Nøu hiûn tđĜng tiêu cĖc khụng sm chỗm dt thỡ chớc chớn sụ õnh hng xỗu ti viỷc o tọo nhõn ti, hiữn ti lm rng ct cho ỗt nc mai sau Bỏo khụng ngĒng phanh phui nhĕng hiûn tđĜng tiêu cĖc – cĎa “bûnh thành tých” Nhi÷u đĀa phđėng báo cáo lửn B Giỏo dc v o tọo l ó chỗm dēt tình träng hąc ba ca, xĂa nhi÷u điùm trđĘng tranh tre nēa lá„ nhđng thĖc tø hỉu nhđ sĖ thay đĉi đĂ khĆng đáng kù Giáo viên, hąc sinh nhi÷u nėi Ě vùng núi phía Bíc khĆng cĂ trđĘng đù hąc, khĆng cĂ nhà đù Ě Gæn đåy, mċt phóng sĖ trun hình v÷ thĖc träng đáng bućn đĂ làm xĆn xao dđ luên Hąc sinh dân tċc thiùu sĈ phâi tĖ dĖng nhĕng túp l÷u xiêu võo, trĈng hė trĈng hốc đù Ě täm trđĘng khơng có kí túc xá Các thỉy giáo mùa khô phâi xa hàng chĐc sĈ đù tìm nđęc dùng cho sinh hột hìng ngày„ NĂi “KhĆng!” vęi hiûn tđĜng tiêu cĖc đĂ cĂ “bûnh thành tých” khèu hiûu, mĐc tiêu phỗn ỗu ca ngnh giỏo dc Tớnh khõ thi ca nĂ đøn đåu cān phĐ thuċc vào quyøt tâm cĎa tỗt cõ mi ngi ự cú c mt nữn giỏo dc nghiờm tỳc v chỗt lng cao Trong lnh vc nông nghiûp, bûnh thành tých cďng lan tràn đøn mēc bỏo ng S h nụng dõn nghốo cũn chiứm tỵ lû cao, nhđng báo cáo thành tých xĂa Xct :))) đĂi giâm nghèo cĎa nhi÷u đĀa phđėng thü tồn nhĕng sĈ “đáng nù” Thø męi có chuỷn bućn cđĘi đù đĈi phó vęi đồn tra ca cỗp trờn, chớnh quyữn xó ó bớt cỏc hċ nghèo phâi “mđĜn” tråu bā, vêt dĐng cĎa nhĕng nhà giâ đù chēng minh münh thoỏt nghủo C s vờt chỗt thiứt yứu nh iỷn, đđĘng, trđĘng, träm (träm y tø) Ě nơng thơn nhi÷u ni cng chỵ cú bỏo cỏo (!) Vỹ chäy theo thành tích nên qun mċt sĈ đĀa phng ó vi vng xõy dng v cỗp cho mt s h nghủo nh tỹnh thng, nhng ngi nhờn chỵ Ě đđĜc ýt ngày lo nėm nęp khơng biøt nhà sô đĉ lúc Trong lÿnh vĖc công nghiûp, nhi÷u xí nghiûp, nhà máy quĈc doanh làm ën “lĘi giâ lĊ thêt”, nëm Nhà nđęc cďng phâi bự l rỗt nhiữu nhng Ban Giỏm c vộn c tünh “bĀa” thành tých đù đđĜc thëng quan tiøn chēc„ Cďng vü “bûnh thành tých” mà lÿnh vĖc giao thụng, hng chc cõy cổu, mỗy chc ng, hàng trëm cĆng trünh tæm cě quĈc gia „ đđĜc xây dĖng cho kĀp tiøn đċ nhđng khĆng đät yêu cổu vữ mt chỗt lng, gõy lóng phớ rỗt ln v÷ cơng sēc ti÷n bäc cĎa Nhà nđęc, cĎa nhån dån “Bûnh thành tých” lan tràn khíp nėi khíp chĈn nhđ mċt dĀch bûnh gây nhĕng tác häi khn lng, cõn tr quỏ trỡnh phỏt triựn ca ỗt nđęc Mċt têp thù hay mċt cá nhån nhiỳm bỷnh thnh tých thỹ chỵ cú thự lm nhng sõn phốm kộm chỗt lng m thi Bỷnh thnh tých” cān dén đøn sĖ thối hóa nhân cách, khiøn ngđĘi trĚ nên thiøu trung thĖc, dĈi trá, lĒa mình, lĒa ngđĘi, thích sĈng bìng Page Vën méu viøt sĈ lęp 11 âo tđĚng bĚi “lċng giâ thành chån” Cỉn có nhĕng biûn pháp tích cĖc ngën ngĒa, tĒng bđęc đèy lùi chĕa trĀ dēt điùm cën bûnh nguy hiùm MuĈn làm đđĜc đi÷u , cỏc cỗp cỏc ngnh phõi ng b tay, đèy mänh công tác kiùm tra, tra đù kĀp thĘi phát hiûn nhĕng thành tých “âo” nhĕng “chuyön gia täo thành tích âo” ĐĈi vęi nhĕng kó cĈ tình sai phäm, dén tęi thiût häi to lęn cho xã hċi thü Nhà nđęc phâi nghiêm trĀ theo pháp lt Mðt khác, cỉn giáo dĐc, tun trun thđĘng xun đù nâng cao nhên thēc cĎa mąi ngđĘi v÷ hêu quâ cĎa cën bûnh Chúng ta phâi nhên thēc đđĜc rìng “bûnh thành tých” mċt hiûn tđĜng tiêu cĖc gây nhi÷u tác häi ghê gęm khĆn lđĘng ĐĂ chýnh biùu hiûn cao đċ cĎa thói dĈi trỏ rỗt ỏng phử phỏn v lửn ỏn Trong hon cõnh ỗt nc ta ó m ca giao lu v hċi nhêp vęi tồn thø gięi, mĊi cơng dân phâi cĂ thái đċ nghiêm túc trung thĖc trđęc mąi vỗn ữ ca bõn thõn, ca cuc sng v xó hi; thỗy c mt mọnh ự phỏt huy, mt yứu đù khíc phĐc Bên cänh đĂ, chčng ta phâi khơng ngĒng hąc hăi đi÷u hay, đi÷u tĈt cĎa nđęc tiên tiøn vên dĐng mċt cách sáng täo vào hoàn cânh cĐ thù Ě Viût Nam Nøu làm đđĜc nhđ vêy chíc chín khơng nĕa, mĐc tiờu phỗn ỗu xõy dng mt xó hi hiỷn ọi, dân chĎ, cơng bìng vën minh sơ trĚ thành hiỷn thc Thiựu trung thc thi c Mỗy nởm gỉn đåy, chuỷn gian lên thi cĔ ln l vỗn ữ ginh c s quan Xct :))) tồm c biỷt ca d luờn ồy khng phõi l vỗn đ÷ męi CĂ chëng đĂ vü Bċ Giáo dĐc – Đào täo kiưn quỳt hėn xĔ lí nhng mt khuỗt bỗy lõu b giỗu kớn ca ngnh Giáo dĐc Đi÷u đĂ chĜt khiøn ta phâi suy ngém v÷ kì thi nhĕng chuỷn sai trái trĚ thành cën bûnh khó chĕa nhĕng kì thi ny Mi vỗn ữ ữu cú lch s riờng Nhng sai trái, gian lên thi cĔ cďng vêy Cách ồy mỗy nghỹn nởm, nhng cuc thi ổu tiửn ó đđĜc tĉ chēc chuỷn gian lên cďng cĂ bìng çy thĘi gian lĀch sĔ TĒ thĘi nhĕng cuċc thi Olympic ngđĘi ta biøt ám häi đĈi thĎ, dùng nhĕng mánh lęi, thĎ thuêt đ÷ làm häi đĈi phđėng Rći sau, nhĕng cuċc thi vën chđėng, ngđĘi ta biøt dČng “phao”, biøt nhòm bài, móc mách vęi giám khâo, Nhĕng thĎ thuêt thi cĔ nøu kù khơng biøt bao giĘ męi høt nhĕng thø hû sau ln có nhĕng “phát kiøn” hay ho, ranh ma hėn thø hû trđęc, thčc đèy gian lên ngày “tiøn lưn” Trong thĖc tø ngày nay, nhĕng chuỷn gian lên thi cĔ khiøn khơng ngđĘi quan tâm, nhēc nhĈi BĚi thĖc tø, đĘi mĊi ngđĘi phâi trâi qua vài kì thi (ngay mċt đēa tró vài ba tuĉi thi “Bò khăe, bò đõp!”) Vü vêy,chúng ta có thù tên mít chēng kiøn nhĕng gian lên, sai trái; hoðc khĆng cďng nghe đài báo, dđ luên hàng ngày nhíc đøn nĂ nhđ mċt cën bûnh khó chĕa cĎa xã hċi Có thù khỵng đĀnh rìng: hiøm có kì thi khơng có gian lên, khơng có sai trái Nhĕng chuỷn quay cĂp, nhām bài, trao i bi l chuyỷn thng thỗy m bỗt kỹ s tĔ” cďng biøt Nhĕng trā nhđ thø chuyûn Page Vën méu viøt sĈ lęp 11 nhan nhõn, dỳ dng thỗy t nhng bi kiựm tra mđĘi lëm phčt cho đøn câ thi đäi hąc Nhđng, đĂ chuỷn nhă, “con tòp” nhĕng trā sai trái mà thĆi Báo chý, dđ luên gæn đåy khĆng ýt lỉn xơn xao v÷ nhĕng vĐ thi hċ, thi thuê theo câ đđĘng dây, rći nhĕng vĐ móc nĈi làm lċ đ÷ thi, “đčt” chĊ ną, “lĂt” chĊ kia„ Nhĕng vĐ làm ën nhđ thø có giá trĀ câ vài triûu, thêm chí vài chĐc, vài trëm triûu Hąc trũ l thứ nhng khng chỵ cú hc trũ mi liön quan đøn gian lên Nhĕng kiùm tra, nhĕng kì thi, câ thi tĈt nghiûp, nhà trđĘng, thỉy khơng phâi khơng biøt nhĕng chuỷn gian lên, nhĕng thái đċ sai trái mđĘi mđėi cĎa hąc trò Nhđng hą vén bă qua hay làm ngė! Nhĕng kì thi tt nghiỷp luụn tỗp nờp vi mi ngụi trng, cỏc thổy cụ chỵ bõo hc trũ lm thứ n, lm thø cĈt đù “qua” Thêm chí có trđĘng dành câ chiøc máy phĆtĆ đù giâi sïn, “nòm” vào cho thý sinh Cān phĐ huynh, hą cďng chỵng “kòm cänh” Hą chäy ngđĜc, chäy xuĆi lo đčt chĊ ną chĊ mong cho em münh thi V tỗt cõ nhng cỏi ó tọo nhĕng kü thi “phao” thâ tríng trđĘng thi, nhĕng vĐ gian lên xĆn xao dđ luên Täi vêy? Täi cē có thi có gian lên, có sai trỏi? Vỡ mt lụ rỗt t nhiờn: cng thých thành đät, cďng thých danh tiøng (RĄ ràng đi÷u liên quan mêt thiøt đøn cën bûnh thành tích cĎa xã hċi) Hąc sinh cďng muĈn đđĜc khen thđĚng “Con ngoan trò giăi”, huĈng chi sau mċt lỉn thi đĊ mċt chân trĘi męi, mċt tđėng lai tđėi sáng sơ mĚ trđęc mít Nhđng đåu phâi cng chởm chỵ hc hnh, cha kự c ngi Xct :))) läi vĆ cČng lđĘi nhíc Vêy khát vąng đđĜc điùm cao làm mĘ tĈi nhĕng tâm hn hc trũ rỗt i v t, sỏng PhĐ huynh läi có ni÷m tĖ hào, sung sđęng riêng cú thự cỗt cao ging: Con ti n trđĘng ną đĊ trđĘng kia, điùm thø ną điùm thø kia” Đi÷u đĂ trĚ thành áp lĖc đĈi vęi cái, tiøp tay gián tiøp cho gian lên Chđa yön tâm, bêc phĐ huynh thù hiûn sĖ tên tâm vęi công viûc hąc têp cĎa hėn bìng cách “đi thỉy”, “chäy điùm”„ Đi÷u đĂ vơ tình tọo thnh nhng cuc chọy ua gay cỗn trc mi kì thi cĎa hą Vęi nhi÷u nhà trđĘng, tünh hünh cďng tđėng tĖ nhđ vêy Gian lên t nhng chỵ tiờu, kứ hoọch nhng mc ých giỏo dĐc đ÷ hàng nëm, hàng quý, hàng tháng„ Song thay vü chuyên tâm vĖc dêy phong trào hąc têp ca nh trng, h cỗy iựm, lm iựm thờm tiøp tay cho nhĕng sai trái, gian lên cĎa hąc sinh Thành công sau mĊi kü thi đðc biût nhĕng kì thi quan trąng: thi tĈt nghiûp, thi đäi hąc, cĂ ý nghÿa vĆ cČng quan trąng, mĚ mċt trang męi tđėi đõp hėn cho mĊi ngi: Vinh quang ỗy ỏng phõi c ữn bự bi nhng c gớng, chởm chỵ hc hnh nhng cay ớng thay, chỵ cổn mt ớt ti liỷu, mt s ti÷n bă cċng vęi mċt chút mánh lęi bỡng thờm chý hn cõ nhng ngi chởm chỵ, nghiờm túc hąc hành? Vêy khĆng ýt “sÿ tĔ” khĆng chĀu đđĜc cám dĊ, sïn sàng vào đđĘng sai trái Còn vęi nhà trđĘng, hêu quâ cĎa lĈi “hąc giâ” khiøn nhĕng hąc trò hĉng kiøn thēc hėn høt, nhĕng thỉy biøt sĈ hąc trā ny em chung i ỗm s ngi thỹ chớc chớn sô bĀ Page Vën méu viøt sĈ lp 11 ngi ỗm lọi Nhng thứ sụ khng ọt chỵ tiờu cỗp trờn giao cho, sụ khng c khen thđĚng, tai häi! Vêy nhĕng kinh nghiûm truy÷n đĘi đđĜc lan ra, nhĕng công cĐ trĜ giúp tên dng hứt mc Tỗt cõ vỡ em chng ta!” Song, nhđ quy luêt đđĜc đĀnh trđęc, sai phâi trâ giá Nhĕng mė đęc v÷ tđėng lai sung sđęng, đỉy đĎ đánh đĉi bìng gian lên sơ biøn ngđĘi ta trĚ nên tċi lĊi, ma mãnh hėn Nhĕng hąc trò lđĘi nhác, gian lên vĆ tünh ó ỏnh mỗt tui th sỏng bi ó phõi sęm lo nghÿ làm thø đù qua đđĜc mĊi kü thi Đćng thĘi, nhĕng thái đċ sai trái, nhĕng hành vi tċi lĊi sô bĀ pháp luêt trĒng tr ó tng cú biứt bao hc trũ b cỗm thi, đuĉi khăi trđĘng thi gian lên Nhĕng câu chuỷn đau lāng v÷ mċt sĈ sinh viưn tài nëng bĀ đuĉi hąc thi hċ, thi th Tđėng lai ti sỏng chợng thỗy ồu m chỵ thỗy cuc i sĐp đĉ trđęc mít, thêm chý cĂ ngđĘi cān rėi vào vāng tČ tċi, kiûn cáo Và nhĕng phĐ huynh hám danh thü cĂ đđĜc danh tiøng léy lĒng v÷ ngđĘi gian lên; nhĕng thỉy hám lĜi phâi hĈi hên, bĀ mąi ngđĘi trách móc, phät nhng hnh vi sai trỏi ỗy Nhng thổy cụ, ỏng lụ phõi l tỗm gng tt cho hc trũ noi theo, däy cho hą nhĕng tĈt đõp Hn tỗt cõ chýnh l nguy c tiữm ốn nėi ung nhąt nìm cai vă hào nhống cĎa cỏc cỗp giỏo dc m bỗy lõu ta vộn yờn tõm Trong ỗy, nhng hc sinh hc m chợng cú kiøn thēc (dù vén “giăi” nhđ thđĘng) nên męi có câu chuỷn “cđĘi nđęc mít” hąc trò hąc lęp Bây mà vén chđa biøt đánh væn nhĕng kì thi tĈt nghiûp Trung hąc phĉ Xct :))) thơng vęi nhan nhân điùm không môn SĔ Đau đęn thay, hc hnh mi mỗy nởm tri m cú em khụng biøt vĀ vua đæu tiên cĎa nđęc ta! Nhĕng sai trái, gian lên thi cĔ chỵng qua l hỷ quõ tỗt yứu ca li hc hỡnh thc rĊng tùch, làm hăng bao ngđĘi, kó gian thi đĊ chỵng biøt, kó biøt thü trđĜt, chỵng sung sđęng câ ThĔ hăi mai đåy, anh cĂ bỡng thờt ỗy nhng anh chợng lm c gỡ, anh có sĈng đđĜc khơng? Tiøc thay, đĂ vén sĖ thờt, sut mỗy nghỹn nởm Mun khụng cú sai trỏi, khơng có gian lên thi cĔ chỵng khác mā trëng đáy nđęc thĘi nào, Ě đåu cďng cĂ nhĕng kó lđĘi biøng, hám danh Nhđng khĆng thù thø mà khĆng ngën chðn Męi đåy, Bċ Giáo dĐc – Đào täo nhĕng biûn pháp, chĎ trng mi rỗt c mi ngi ng tỡnh Mun cú n÷n giáo dĐc tĈt phâi có thø hû giáo viên tĈt, làm gđėng cho hąc sinh noi theo kiên quyøt xĔ lí nhĕng hành vi gian lên; sïn sàng cho hc sinh hc lọi ự cung cỗp ổy kiứn thēc cho hąc sinh CĂ nhđ vêy męi mong sô ýt nhĕng hành vi sai trái SĖ thêt, kỡ thi tt nghiỷp THPT mi ồy, xỗp xỵ 67% thý sinh thi Thỗp, rỗt thỗp so vi nhng s 100%, 99%, trc ồy, song l dỗu hiỷu thự hiỷn lũng quyứt tõm chng gian lờn Thỗp nhđng khiøn nhi÷u ngđĘi vui mĒng vü đi÷u đĂ báo hiûu mċt sĖ "bít đỉu läi" có thù sơ cho mċt køt quâ tĈt hėn! Sai trái mąi viûc đ÷u đáng bĀ lưn án nhđng sai trái thi cĔ läi ngàn lỉn đáng lưn án hėn nĕa Vêy thì, nøu nhđ giáo dĐc sĖ nghiûp trách nhiûm cĎa tồn xã hċi cơng cuċc chĈng Page Vën méu viøt sĈ lęp 11 sai trái, gian lên thi cĔ cďng cæn đđĜc thčc đèy nhanh trĚ thành xã hċi hoá Câ xã hċi chung tay,chớc chớn vỗn ữ sụ nhanh chng c giõi quyøt! Làm thø đù mĆi trđĘng sĈng xanh säch đõp? Ngày nay, mĆi trđĘng sĈng sĖ quan tâm mang tính tồn cỉu, xã hċi ngày cng phỏt triựn thỡ vỗn ữ MT ngy cng tr nên quan trąng MĆi trđĘng bĀ ô nhiúm làm ânh hđĚng trĖc tiøp tęi cuċc sĈng sēc khăe ngđĘi Chúng ta có thù dú dàng bít gðp nhĕng hình ânh, nhĕng thơng tin v÷ viûc MT bĀ nhiúm phđėng tiûn thĆng tin đäi chúng hìng ngày Ô nhiúm mĆi trđĘng nhĕng tác häi cĎa nĂ đĈi vęi cuċc sĈng vơ cùngnðng n÷ Đù đâm bâo sĖ phát triùn b÷n vĕng, ngđĘi cỉn phâi sĈng thân thiûn vęi mĆi trđĘng, giĕ gìn, bâo vû mĆi trđĘng säch Cuċc sĈng sô nøu tình träng nhiúm mơi trđĘng vén tiøp diún? Vêy cæn phâi làm gü đù mĆi trđĘng sng ỗy ngy cng xanh, sọch, ừp? Ai cng biứt rìng mĆi trđĘng có mċt ý nghÿa to lęn vô quan trąng Môi trđĘng sĈng cĎa ngđĘi l mt khỏi niỷm rng Nú bao gm tỗt cõ cỏc yứu t t nhiờn, vờt chỗt nhõn tọo bao quanh ngi, õnh hng ứn cuc sng, sõn xuỗt, sĖ tćn täi, phát triùn cĎa ngđĘi mąi sinh vờt trửn trỏi ỗt Mi trng l khụng khớ, thēc ën, sĖ cân bìng sinh thái đâm bâo cho sĖ sĈng cĎa ngđĘi MĆi trđĘng tĖ nhiên bao gćm thành phỉn tĖ nhiưn nhđ Xct :))) a hỹnh, a chỗt, ỗt trng, khớ hờu, nc, sinh vêt MĆi trđĘng quen thuċc gæn gďi vęi chčng ta nhđ nhĕng ngđĘi bän thân thiøt không thù thiøu đđĜc cuċc sĈng Con ngđĘi không thù tćn täi tách rĘi mĆi trđĘng TĒ nhĕng đi÷u tng nh bỹnh thng, nh nht nhỗt cho ứn nhng ca cõi quý giỏ nhỗt, tỗt cõ ữu thiờn nhiờn ban tng cho chng ta Mi trng k chỵ đi÷u kiûn sinh tćn phát triùn cĎa xã hi loi ngi m nú cũn cú vai trũ rỗt quan trąng, không gian sinh sĈng cho ngđĘi thø gięi sinh vêt, chēa đĖng ngućn tài nguyờn cổn thiứt cng l ni cha ng cỏc chỗt phứ thõi ca i sng v sõn xuỗt, n l ni lu tr v cung cỗp thụng tin cho ngđĘi Thø nhđng vü lĜi ých trđęc mít, ngđĘi vĒa đĈi xĔ tàn tû vęi mơi trđĘng, thêm chí cĈ tình hĎy hội mơi trđĘng mà khơng biøt rìng làm nhđ vêy tĖ hĎy hoäi cuċc sĈng cĎa chớnh mỡnh Cú rỗt nhiữu nguyờn nhõn gõy ụ nhiúm mĆi trđĘng Trđęc tiön, trünh đċ hiùu biøt ca ngi cũn thỗp Vỡ ớch kỵ t li dén đøn khơng có ý thēc bâo vû mĆi trđĘng, thêm chí cĈ tình hĎy hội mĆi trđĘng Tiøp đøn sĖ khai thác thiên nhiên mēc, lĈi sĈng tiêu thĐ thiøu trách nhiûm vęi môi trđĘng cċng đćng, xu thø cơng nghiûp hóa, hiûn đäi hóa thiøu đćng bċ Chỵng hän nhđ viûc xây dĖng nhà máy m khụng xõy dng khu x lớ chỗt thõi, khớ thâi; thiøu quan tåm đøn sĖ cân bìng, thân thiûn vęi môi trđĘng đù đâm bâo sĖ phát triùn lâu dài, b÷n vĕng„ Hiûn träng nhiúm mĆi trđĘng sĈng cĎa chčng ta nhà máy Page Vën méu viøt sĈ lęp 11 thâi mĆi trđĘng khơng khí mċt lđĜng khí cácbonic lęn, khói bĐi xe lội đċng cė khác Các HĐ nhđ chðt phá rĒng, vēt rác bĒa bãi, xâ nđęc thâi, rác thâi công nghû khĆng đčng quy đĀnh cĎa nhà máy, xí nghiûp„ nhĕng nguyên nhân gây ô nhiúm mĆi trđĘng nghiêm trąng, ânh hđĚng trĖc tiøp tęi đĘi sĈng ngđĘi Ở nông thụn, hiỷn nụng dõn s dng húa chỗt rỗt tựy tiỷn Húa chỗt c họi ngỗm vo lng ỗt làm nhiúm ngućn nđęc Ngđ dån nhi÷u nėi đánh bít thĎy hâi sân bìng thuĈc nĉ, bìng lđęi vét làm cän kiût ngućn lĜi lâu dài Ở thành phĈ lęn, tơ, xe máy xâ khói bĐi, gây tiứng n õnh hng xỗu ti sc khe ngi dồn Các hành đċng gây ô nhiúm mĆi trđĘng muôn hình mn vó nhi÷u mēc đċ, tĒ nhõ đøn nðng, thêm chí nghiêm trąng, Ě nđęc ta, nän chðt phá rĒng vơ tċi vä thói quen đĈt rĒng lm nng, m rng ỗt canh tỏc cú t lồu đĘi cĎa đćng bào mi÷n núi Quy÷n lĜi cĎa cá nhân hoðc lĜi nhuên cĎa nhĕng doanh nghiûp khai thác lõm sõn l rỗt ln dộn ứn hiỷn tng phỏ rĒng, lĚ nči, lď quòt, lď lĐt„ gåy hêu quâ thâm khĈc Viût Nam mċt nhĕng nđęc bĀ ô nhiúm ngućn nđęc træm trąng Hiûn phâi đĈi mðt vęi tình träng ngućn nđęc, khĆng khý đēng trđęc nguy cė Ć nhiúm nghiêm trąng sĖ vô trách nhiûm cĎa ngđĘi RĒng thø gięi Ě nđęc ta bĀ khai thác, đĈt phá mēc, bĀ hĎy hoäi nghiêm trąng Rác thâi xĔ lý nđęc thâi Ě mēc báo đċng cao v÷ đċ an tồn vû sinh Xct :))) MĆi trng b ụ nhiỳm, lm suy giõm nghiờm trng chỗt lđĜng cuċc sĈng sēc khăe cĎa ngđĘi, gây nhiữu bỷnh vữ ng hụ hỗp Bỷnh dch dỳ phát sinh, hiûn tđĜng cëng thỵng măi mût mĆi trđĘng gia tëng Các ngućn nđĂc ao, hć, sông suĈi, ngućn nđęc ngỉm ngày bĀ nhiúm; âm thanh, tiøng ćn täi đĆ thĀ lęn cďng ânh hđĚng rỗt nhiữu en chỗt lng cuc sng ca ngi Mi trng ụ nhiỳm lm xỗu tng thự m quan, làm suy giâm sĖ phát triùn kinh tø - xã hi V hn na, khớ hờu Trỏi ỗt ang nng dổn lờn mt cỏch bỗt thng v cng ngy cng khíc nghiût hėn ngun nhân dén tęi nhĕng thiưn tai nhđ giơng bão, sóng thỉn, lĚ nči, lď qt, lď bČn, hän hán„ ngày dćn dêp xây khíp thø gięi, đù läi nhĕng thiût häi nðng n÷ v÷ cĎa câi tính mäng, nhiúm khơng khớ, tổng ụzụn bõo vỷ trỏi ỗt b thng mċt thĖc tø đáng sĜ mà ai cďng biøt qua phđėng tiûn truy÷n thĈng hiûn đäi ĐĂ khung cânh hoang tàn cĎa nhĕng khu vĖc bĀ bóo l tn phỏ cỏc tỵnh phớa Bớc nởm 2007; nhĕng cánh rĒng nguyên sinh giĘ đåy trĚ nön trė trĐi Ě Nghû An, Binh Thuên, Đíc Líc„ Nhĕng vng ỗt xa tr ph xanh ti gi ó b ngi biứn thnh vng ỗt chứt Tõy Nguyên Nhĕng dāng sĆng đem läi sĖ sĈng tĒ hàng ngàn nëm nay, đ÷ tài cĎa thė ca nhäc hąa giĘ đåy bĀ biøn thành nhĕng dāng sĆng chứt vỹ b nhiỳm c bi chỗt thõi cụng nghiỷp, ví dĐ nhđ sơng ThĀ Vâi, sơng Cỉu, sơng Hćng„ C thự núi tỗt cõ cỏc sụng trờn ton quc ữu b ụ nhiỳm nhng nng nhỗt l Hà Nċi Page Vën méu viøt sĈ lęp 11 thành phĈ Hć Chí Minh Vì lĜi ích riêng, xây dĖng nhà máy, xí nghiûp, ngđĘi ta không xây dĖng khu xĔ lý nđęc thâi khí đċc mà cē vĆ tđ xâ lên trĘi hc xâ trĖc tiøp vào dòng sơng, biøn sơng ngòi, kênh räch thành nhĕng cĈng chēa nđęc thâi tĖ nhiên høt nëm qua nëm khác Quâ tình träng nhiúm mĆi trđĘng đøn mēc báo đċng đă Chúng ta phâi làm đåy đù cēu lỗy mi trng, cu lỗy mu xanh ca ỗt nc Viỷt Nam, cu lỗy Trỏi ỗt ngụi nh chung ca chỳng ta? Cú rỗt nhiữu giõi phỏp song vỗn đ÷ hàng đỉu vén giáo dĐc tun trun nâng cao nhên thēc v÷ tỉm quan trąng cĎa mĆi trđĘng sĈng ý thēc trách nhiûm cĎa mĊi cĆng dån trđęc cċng đćng Trđęc høt, phâi giĕ gìn mĆi trđĘng sĈng xung quanh cho säch sô, không vēt rác đđĘng, nhĕng nėi cĆng cċng Đi÷u nhă nhđng khĆng dú, phâi luyûn thành ý thēc tĖ giác thđĘng xuyên Khi xây dĖng nhà Ě, nhà máy, c s sõn xuỗt cổn tụn trng v thc hiỷn đčng u cỉu đĈi vęi viûc bâo vû mĆi trđĘng xĔ lí tích cĖc ngućn khói thâi, nđęc thõi, chỗt thõi cụng nghiỷp Giỏm sỏt, tra viỷc xĔ lí khí thâi, nđęc thâi, rác thâi cĎa xớ nghiỷp, nh mỏy Bờn cọnh chuyỷn nghiờm cỗm cht phá rĒng chuyûn trćng gây rĒng phâi đđĜc lm thng xuyờn, liờn tc ự ph xanh ỗt trng i trc, trỡ lỏ phi xanh cho Trỏi ỗt, täo sĖ cân bìng sinh thái cho mĆi trđĘng Khai thác tài ngun thiên nhiên phâi hĜp lí Khơng làm ô nhiùm ngućn nđęc, không khí, không làm ânh hng xỗu ứn bổu khớ quyựn bõo Xct :))) vỷ trỏi ỗt Cổn c phng ỏn bõo vỷ cỏc loi thč, đðc biût loài đēng trđęc nguy cė diût vong Cỉn xĔ lí nghiêm nhĕng hành vi vô ý thēc, cĈ ý gây ô nhiúm MT Bên cänh đĂ ý thēc bâo vû mĆi trđĘng cĎa tĒng cá nhân, tĒng gia đünh chđa tĈt Trong trđĘng hc, hc sinh cỏc cỗp phõi c giỏo dc vữ ý thēc bâo vû mĆi trđĘng sĈng thông qua hình thēc nhđ tham gia kü thi tìm hiùu mĆi trđĘng, tham gia đċi tình nguỷn bâo vû mĆi trđĘng„ đù cĂ đđĜc nhĕng hiùu biøt cė bân tĒ đĂ tĖ giác lďy phæn täo mĆi trđĘng sng xanh sọch ừp ó ứn lỳc chỗm dēt nhĕng hành đċng tàn phá mĆi trđĘng bít tay ự lm cho trỏi ỗt ca chỳng ta thc sĖ ngơi nhà chung bünh n, tđėi đõp MĊi ngđĘi đ÷u có thù làm cho ngĆi nhà chung đõp hėn, an tồn hėn bìng nhĕng hành đċng cĐ thù MĊi hành vi cách ēng xĔ vęi mĆi trđĘng cĎa chčng ta đ÷u tác đċng đøn sĖ bình n ca ngi nh chung l trỏi ỗt Viỷt Nam - mt nc ang phỏt triựn, vỗn ữ ụ nhiỳm mi trng l vỗn ữ hứt sc cỗp bỏch Bõo vû mĆi trđĘng sĈng không phâi nhiûm vĐ cĎa riưng ai.MĆi trđĘng sĈng bi nhiúm nghiêm trąng đđa nhĕng lĘi cành báo dĕ dċi đĈi vęi lồi ngđĘi Cỉn phâi thĖc hiûn giâi pháp mċt cách đćng bċ, thđĘng xun đù khíc phĐc nhĕng hêu quâ cĎa sĖ ô nhiúm mĆi trđĘng, täo mĆi trđĘng sĈng lành cho ngđĘi, Hãy bâo vû mĆi trđĘng nhđ bâo vû cuċc sĈng cĎa ! MĊi Page 10 Vën méu viøt sĈ lęp 11 chung tay gúp sc lm cho Trỏi ỗt thc s tr thnh ngĆi nhà chung bünh n, tđėi đõp cĎa tồn nhân loäi! Hãy bâo vû mĆi trđĘng sĈng nhđ bâo vû cuċc sĈng cĎa vü tđėng lai cĎa trỏi ỗt xanh sọch ừp v vỡ cuċc sĈng hiûn täi cĎa thø hû sau Giâi pháp an tồn giao thơng Cùng vęi nhi÷m mi trng, vỗn ữ an ton giao thng cng lm hao tn nhiữu giỗy mc ca d luờn Khụng phõi ngéu nhiên mà nĂ ngày đđĜc quan tåm hėn bĚi mąi ngđĘi xã hċi Vęi nhu cæu tham gia giao thĆng ngày tëng cĎa phđėng tiûn läi diún biøn giao thơng ngày diún phēc täp đðc biût thành phĈ lęn SĖ an tồn cĎa ngđĘi tham gia giao thơng tĒ đĂ ngày đđĜc quan tâm nhi÷u hėn An tồn giao thơng sĖ đâm bâo v÷ tính mäng cĎa ngđĘi tham gia giao thơng Nó ngày đđĜc quan tâm bĚi tai nän giao thĆng ngày gia tëng, ânh hđĚng đøn tinh thæn cĎa ngđĘi đđĘng Trđęc đåy, tai nän giao thĆng cďng xây nhđng khĆng diún nhi÷u bìng hiûn MĊi nëm đ÷u có nhĕng thơng sĈ nói v÷ tai nän giao thơng Trong chín tháng cĎa nëm 2015( týnh tĒ ngày 16 tháng 12 nëm 2014 đøn ngày 15 tháng nëm 2015) xây 16459 vĐ tai nän giao thĆng làm 6518 ngđĘi chøt 14929 ngđĘi bĀ thđėng Mċt sĈ đáng báo đċng cho tình träng giao thơng hiûn Nguyờn nhõn ca tỡnh trọng ny ph biứn nhỗt ý thēc cĎa ngđĘi tham gia giao Xct :))) thĆng Trđęc høt hą không tuân thĎ đčng lt giao thơng, hû thĈng đđn báo hiûu, đđn giao thĆng cďng nhđ hiûu lûnh cĎa cânh sát giao thĆng trưn đđĘng Đi÷u phĉ biøn Đã cĂ rỗt nhiữu cụ cờu niờn cha tui iữu khiùn xe gín máy, xe tay ga nhđng läi läng lách đánh vĄng trưn đđĘng khơng nhĕng cân trĚ giao thĆng mà cĂ nhi÷u vĐ tai nän giao thơng viỷc ny m Khụng chỵ thứ ý thc tham gia giao thụng ca mi ngi cng rỗt kũm, vđĜt đđn đă, sai đđĘng, ngđĜc chi÷u đđĘng, dng Cú rỗt nhiữu nhng vi phọm m hng ngày vén liên tiøp xây Đðc biût Ě thành phĈ lęn, vào giĘ cao điùm tình träng ách tớc diỳn rỗt ph biứn cng l c hi gây tai nän mà ai cďng vċi vã đøn nėi mà muĈn Hay sĖ thiøu ý thēc cĎa nhĕng nguĘi tham gia giao thông không chĀu chỗp hnh hiỷu lỷnh ca cõnh sỏt giao thụng trđĘng hĜp cæn thiøt Đðc biût quan tâm sĖ thiøu ý thēc cĎa ngđĘi dân sĔ dĐng rđĜu bia tham gia giao thơng Đi÷u ngun nhân chĎ ỳu gây tai nän giao thơng mà vén nhēc nhĈi nhĕng nëm gỉn đåy chđa khíc phĐc đđĜc triût đù Hêu quâ cĎa tai nän giao thông khơng khơng biøt Trđęc høt làm thiût häi v÷ tính mäng ngđĘi Nhđ thĆng sĈ mà tĆi nöu lön Ě trön cĂ đøn 6518 ngđĘi b thiỷt mọng tai nọn giao thụng Khụng chỵ khiứn cho mt gia ỹnh mỗt i thnh viửn, ngi v mỗt chng, nhng a mỗt cha, gia ỹnh b mỗt i mt tr ct vng chớc Tai nọn giao thng ó cp i sinh mọng ca rỗt nhiữu ngđĘi đù läi ni÷m Page 11 Vën méu viøt sĈ lęp 11 xĂt thđėng cho ngđĘi thân cĎa h Khụng chỵ lm mỗt i týnh mọng ca nhiữu ngđĘi, tai nän giao thơng khiøn cho sĖ diún biøn cĎa tình träng giao thơng thêm phēc täp Nó gây tâm lý hoang mang cho nhĕng ngđĘi khác Nó khiøn cho sĖ tiêu tĈn v÷ tài sân ngày gia tëng SĖ phēc täp thêm cĎa giao thông läi càn mĈi đe dąa lęn dén đøn nhi÷u vĐ tai nän giao thông kø tiøp VĒa thiût häi v÷ ngđĘi cĎa, tai nän giao thơng gây mỗt trờt t an ninh xó hi Li dng ỏm đĆng xúm vào xem xét tình hình tai nän, nhĕng thnh phổn xỗu xó hi nhồn c hi ny đù thĖc hiûn hành vi phäm pháp cĎa nĉi bờt nhỗt l cp giờt ngoi cn rỗt nhiữu nhĕng hêu quâ khác mà không thù kù høt đđĜc Hiùu rĄ đđĜc tæm ânh hđĚng cďng nhđ nguyên nhân dén đøn tai nän giao thơng, nhĕng giâi pháp sau đåy cĂ thù góp phỉn làm giâm khíc phĐc tình träng Trđęc høt tĉ chēc tuyên truy÷n giáo dĐc nâng cao ý thēc tham gia giao thông cĎa ngđĘi dân Thē hai ngày nâng cao cơng tác qn lý cďng nhđ đi÷u khiùn phđėng tiûn tham gia giao thĆng Đðc biût mĆi tđĘng giáo dĐc nên ngày có nhi÷u cuċc thi, giĘ ngội khóa tun trun v÷ ý thēc giao thơng cĎa em Vì tuĉi tró nhng mổm non tng lai ca ỗt nc, Chớnh vỡ thø mà phâi trąng quan tâm giáo dĐc em mċt xã hċi tđėng lai an tồn hėn Ngay tĒ bây giĘ ngći ghø nhà trđĘng, tĖ ý thēc bân thân tham gia giao thơng an tồn Xct :))) Vì sĖ an tồn cĎa bân thån münh cďng nhđ ngđĘi khác An toàn tham gia giao thụng luụn l dỗu chỗm hi lęn cĎa toàn xã hċi Ai cďng mong muĈn đđĜc bâo đâm sĖ an toàn tham gia giao thĆng Nhđng hỉu høt hą läi khơng tĖ ý thēc đđĜc rìng an tồn täo ra, ính mäng bâo vû Khơng có thù bâo vû bän 24 24 chíc chín rìng bän luĆn đđĜc an tồn SĖ chuýn biøn phēc täp cĎa giao thông ngày đāi hăi sĖ nghiêm túc trách nhiûm cĎa bän Hãy chung tay mċt xã hċi an tồn hėn An tồn giao thĆng bän cĎa mąi nhà Page 12 ... giao thơng Trong chín tháng cĎa nëm 2015( týnh tĒ ngày 16 tháng 12 nëm 2014 đøn ngày 15 tháng nëm 2015) xây 164 59 vĐ tai nän giao thĆng làm 65 18 ngđĘi chøt 14929 ngđĘi bĀ thđėng Mċt sĈ đáng báo... khơng có sai trái Nhĕng chuyûn quay cĂp, nhām bài, trao đĉi l chuyỷn thng thỗy m bỗt kỹ s t no cďng biøt Nhĕng trā nhđ thø chuyûn Page Vën méu viøt sĈ lęp 11 nhan nhân, dỳ dng thỗy t nhng bi kiựm... trĐ cċt vĕng chíc Tai nän giao thĆng ó cp i sinh mọng ca rỗt nhiữu ngi ự läi ni÷m Page 11 Vën méu viøt sĈ lęp 11 xĂt thđėng cho ngđĘi thân cĎa hą Không chỵ lm mỗt i týnh mọng ca nhiữu ngi, tai nän
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngữ văn 11 văn mẫu bài viết số 6, Ngữ văn 11 văn mẫu bài viết số 6