Phân tích quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt Nam từ 2010 đến nay? Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình chuyển dịch này?

41 215 7
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2020, 14:22

Phân tích quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt Nam từ 2010 đến nay? Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình chuyển dịch này?Chuyển dịch cơ cấu kinh tế có mối liên hệ chặt chẽ với tăng trưởng và phát triển kinh tế, vừa là kết quả của quá trình phát triển kinh tế xã hội trong một giai đoạn nhất định vừa là yếu tố cực kì quan trọng thúc đẩy phát triển nền kinh tế xã hội quốc gia lên một trình độ mới. Để phục vụ cho việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn hiện tại và chiến lược phát triển kinh tế xã hội của quôc gia trong một giai đoạn dài, cơ cấu kinh tế và sự chuyển dịch của nó cần phải được xem xét tổng quát để rút ra các ưu nhược điểm, phát hiện các điểm mạnh, xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh hơn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý hiệu quả của nhà nước nện kinh tế của nước ta đã có những chuyển biến mạnh mẽ. Nếu trước đây Nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân và chiếm một tỷ lệ lao động vào nông nghiệp rất lớn, thì nay nền kinh tế của ta đã có sự phát triển đồng đều hơn, tỷ trọng Công nghiệp và Dịch vụ trong tổng sản phẩm kinh tế quốc dân đã chiếm một khối lượng đáng kể và đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế chung của đất nước. Tuy nhiên sự chuyển dịch kinh tế cần phải có những chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, theo các xu hướng : Chuyển dịch cơ cấu nghành kinh tế, chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế, chuyển dịch cơ cấu vùng lãnh thổ. Trong phạm vi chương trình được tiếp cận chúng tôi xin trình bày những nét cơ bản về chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt Nam.I.Chuyển dịch cơ cấu kinh tế:Cơ cấu kinh tế là tổng thể các ngành, lĩnh vực, bộ phận kinh tế với vị trí, tỷ trọng tương ứng của chúng và mối quan hệ hưu cơ tương đối ổn định hợp thành.Chuyển dịch cơ cấu kinh tế thực chất là sự phát triển không đều giữa các ngành, các lĩnh vực, bộ phận… Nơi nào có tốc độ phát triển cao hơn tốc độ phát triển chung của nền kinh tế thì sẽ tăng tỷ trọng. Ngược lại nơi nào có tốc độ phát triển chậm hơn tốc độ phát triển chung của nền kinh tế thì sẽ giảm tỷ trọng.Chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý là sự chuyển dịch sang một cơ cấu kinh tế có khả năng tái sản xuất mở rông cao, phản ánh được năng lực khai thác, sử dụng các nguồn lựcvà phải phù hợp với các quy luật, các xu hướng của thời đại.II.Tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt Nam từ 2010 đến nay: 1.Tình hình kinh tế năm 2010:Kinh tế việt nam năm 2010 mặc dù đang phục hồi sau khủng hoảng tài chính toàn cầu và có những chuyển biến tích cực. Song, nhìn chung chưa thực sự ổn định và còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất lợi tác động đến kinh tế nước ta. Ở trong nước, thiên tai liên tiếp xảy ra, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống dân cư.Năm 2010 là năm có ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng, đây là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tếxã hội 5 năm 20062010 và Chiến lược phát triển kinh tếxã hội 10 năm 20012010.Chính trong bối cảnh như vậy nên từ đầu năm, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị quyết, chính sách cùng các giải pháp và nhiệm vụ cụ thể, trong đó trọng tâm và trực tiếp là Nghị quyết số 03NQCP ngày 15 tháng 01 năm 2010 và Nghị quyết số 18NQCP ngày 06 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ với mục đích : + Ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện tốt Kế hoạch phát triển kinh tếxã hội năm 2010.+ Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh nhằm thực hiện mục tiêu tổng quát của Kế hoạch phát triển kinh tếxã hội năm 2010 là: “Nỗ lực phấn đấu phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức cao hơn năm 2009, tăng tính ổn định kinh tế vĩ mô; nâng cao chất lượng tăng trưởng; ngăn chặn lạm phát cao trở lại; tăng khả năng bảo đảm an sinh xã hội; chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế quốc tế; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh” 2.Kinh tế 20112013:Những thay đổi của tình hình kinh tế trong và ngoài nước đã làm cho các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch kinh tế xã hội chủ yếu của kế hoạch 5 năm 20112015 trở nên khá cao. Ở trong nước, những kinh nghiệm tích lũy được sau hơn 20 năm đổi mới đã bảo đảm kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, tăng trưởng kinh tế khác (bình quân đạt 7,3% thời kỳ 20012010), GDP năm 2010 gấp 2 lần năm 2000, nước ta đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và đã hoàn thành hầu hết mục tiêu Thiên niên kỷ cam kết với quốc tế, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững...Thế nhưng, ngay sau khi Đại hội XI bế mạc (1912011), tình hình kinh tế đã nhanh chóng xuất hiện những dấu hiệu bất ổn. Những yếu kém vốn có của nền kinh tế cùng những nhiệm vụ của đổi mới thể chế chưa được giải quyết dồn tích lại từ nhiều năm trước đã bộc lộ ra một cách gay gắt, đòi hỏi phải được giải quyết một cách hệ thống, căn bản và cấp bách. Trên bề mặt của đời sống kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng của năm 2011 đã tăng lên 1,5 lần so với mức lạm phát của năm trước (từ mức 11,75% của năm 2010 lên 18,13%).Đồng thời, tỷ lệ nợ xấu có xu hướng tăng lên, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản, trực tiếp gây ra tình trạng rủi ro, bất ổn đe dọa hệ thống ngân hàng. Số lượng doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động tăng cao hơn trước… Kinh tế thế giới cũng xuất hiện nhiều diễn biến xấu, lạm phát tăng, giá dầu thô, nguyên vật liệu cơ bản đầu vào của sản xuất, lương thực, thực phẩm trên thị trường tiếp tục tăng cao. Sau khủng hoảng tài chính ở Mỹ năm 2008, kinh tế thế giới phục hồi chậm hơn dự báo.Trước tình hình thực tế như vậy, phản ứng trong chính sách điều hành kinh tế cũng đã rất nhanh nhạy, kịp thời. Ngay trong tháng 22011, Chính phủ đã ra Nghị quyết số 11NQCP, chuyển trọng tâm điều hành chính sách sang “tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội”.Quan điểm chỉ đạo này được khẳng định tại Kết luận số 02KLTW ngày 1632011 của Bộ Chính trị là: “Tập trung ưu tiên hàng đầu cho việc kiềm chế lạm phát; ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội; coi đây vừa là nhiệm vụ cấp bách ngắn hạn của năm 2011, vừa là nhiệm vụ quan trọng của một vài năm tiếp theo”. Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI (102011) đánh giá các giải pháp, chính sách này là ”đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế của đất nước” và xác định: “Trong năm 2012 và những năm tiếp theo, tiếp tục... ưu tiên hàng đầu cho việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế”.Trên tinh thần chỉ đạo này, trong 3 năm qua, kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội về đại thể như sau:Về tăng trưởng kinh tếTheo giá so sánh năm 2010, GDP năm 2011 tăng 6,24%, năm 2012 tăng 5,25% và năm 2013 tăng 5,42%. Bình quân 3 năm, GDP tăng 5,6%năm. Tuy chưa đạt kế hoạch đề ra ban đầu cũng như chỉ tiêu đã điều chỉnh, song đây là mức tăng có thể chấp nhận được và có phần cao hơn chút ít so với mức bình quân của các nước ASEAN (5,1%năm trong thời kỳ 20112013, theo IMF). Tuy nhiên, điều rất lo ngại là, khu vực sản xuất vật chất có xu hướng giảm dần tốc độ tăng trưởng (Bảng 1).Bảng 1: Tăng trưởng kinh tế chia theo khu vực giai đoạnămGDPNông, lâm nghiệp và thuỷ sảnCông nghiệp và xây dựngDịch vụ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN KINH TẾ & THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ BỘ MÔN: KINH TẾ HỌC PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI THẢO LUẬN Phân tích trình chuyển dịch cấu kinh tế Việt Nam từ 2010 đến nay? Những thuận lợi khó khăn trình chuyển dịch này? LỜI MỞ ĐẦU Chuyển dịch cấu kinh tế có mối liên hệ chặt chẽ với tăng trưởng phát triển kinh tế, vừa kết trình phát triển kinh tế xã hội giai đoạn định vừa yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội quốc gia lên trình độ Để phục vụ cho việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn chiến lược phát triển kinh tế xã hội quôc gia giai đoạn dài, cấu kinh tế chuyển dịch cần phải xem xét tổng quát để rút ưu nhược điểm, phát điểm mạnh, xu hướng chuyển dịch cấu kinh tế nhanh Dưới lãnh đạo Đảng quản lý hiệu nhà nước nện kinh tế nước ta có chuyển biến mạnh mẽ Nếu trước Nơng nghiệp đóng vai trò chủ đạo kinh tế quốc dân chiếm tỷ lệ lao động vào nơng nghiệp lớn, kinh tế ta có phát triển đồng hơn, tỷ trọng Công nghiệp Dịch vụ tổng sản phẩm kinh tế quốc dân chiếm khối lượng đáng kể đóng góp lớn vào phát triển kinh tế chung đất nước Tuy nhiên chuyển dịch kinh tế cần phải có chuyển biến mạnh mẽ nữa, theo xu hướng : Chuyển dịch cấu nghành kinh tế, chuyển dịch cấu thành phần kinh tế, chuyển dịch cấu vùng lãnh thổ Trong phạm vi chương trình tiếp cận chúng tơi xin trình bày nét chuyển dịch cấu kinh tế Việt Nam I Chuyển dịch cấu kinh tế: Cơ cấu kinh tế tổng thể ngành, lĩnh vực, phận kinh tế với vị trí, tỷ trọng tương ứng chúng mối quan hệ hưu tương đối ổn định hợp thành Chuyển dịch cấu kinh tế thực chất phát triển không ngành, lĩnh vực, phận… Nơi có tốc độ phát triển cao tốc độ phát triển chung kinh tế tăng tỷ trọng Ngược lại nơi có tốc độ phát triển chậm tốc độ phát triển chung kinh tế giảm tỷ trọng Chuyển dịch cấu kinh tế hợp lý chuyển dịch sang cấu kinh tế có khả tái sản xuất mở rơng cao, phản ánh lực khai thác, sử dụng nguồn lựcvà phải phù hợp với quy luật, xu hướng thời đại II Tình hình chuyển dịch cấu kinh tế Việt Nam từ 2010 đến nay: Tình hình kinh tế năm 2010: Kinh tế việt nam năm 2010 phục hồi sau khủng hoảng tài tồn cầu có chuyển biến tích cực Song, nhìn chung chưa thực ổn định tiềm ẩn nhiều yếu tố bất lợi tác động đến kinh tế nước ta Ở nước, thiên tai liên tiếp xảy ra, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất đời sống dân cư Năm 2010 năm có ý nghĩa to lớn tầm quan trọng, năm cuối thực Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2006-2010 Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2001-2010 Chính bối cảnh nên từ đầu năm, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ ban hành nhiều Nghị quyết, sách giải pháp nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm trực tiếp Nghị số 03/NQ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2010 Nghị số 18/NQ-CP ngày 06 tháng năm 2010 Chính phủ với mục đích : + Ổn định kinh tế vĩ mô, thực tốt Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2010 + Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh nhằm thực mục tiêu tổng quát Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2010 là: “Nỗ lực phấn đấu phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức cao năm 2009, tăng tính ổn định kinh tế vĩ mơ; nâng cao chất lượng tăng trưởng; ngăn chặn lạm phát cao trở lại; tăng khả bảo đảm an sinh xã hội; chủ động hội nhập nâng cao hiệu hợp tác kinh tế quốc tế; giữ vững ổn định trị trật tự an toàn xã hội; bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh” 2.Kinh tế 2011-2013: Những thay đổi tình hình kinh tế ngồi nước làm cho mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội chủ yếu kế hoạch năm 20112015 trở nên cao Ở nước, kinh nghiệm tích lũy sau 20 năm đổi bảo đảm kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng kinh tế khác (bình quân đạt 7,3% thời kỳ 2001-2010), GDP năm 2010 gấp lần năm 2000, nước ta khỏi tình trạng phát triển, đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh hoàn thành hầu hết mục tiêu Thiên niên kỷ cam kết với quốc tế, trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh giữ vững Thế nhưng, sau Đại hội XI bế mạc (19/1/2011), tình hình kinh tế nhanh chóng xuất dấu hiệu bất ổn Những yếu vốn có kinh tế nhiệm vụ đổi thể chế chưa giải dồn tích lại từ nhiều năm trước bộc lộ cách gay gắt, đòi hỏi phải giải cách hệ thống, cấp bách Trên bề mặt đời sống kinh tế, số giá tiêu dùng năm 2011 tăng lên 1,5 lần so với mức lạm phát năm trước (từ mức 11,75% năm 2010 lên 18,13%).Đồng thời, tỷ lệ nợ xấu có xu hướng tăng lên, đặc biệt lĩnh vực bất động sản, trực tiếp gây tình trạng rủi ro, bất ổn đe dọa hệ thống ngân hàng Số lượng doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động tăng cao trước… Kinh tế giới xuất nhiều diễn biến xấu, lạm phát tăng, giá dầu thô, nguyên vật liệu đầu vào sản xuất, lương thực, thực phẩm thị trường tiếp tục tăng cao Sau khủng hoảng tài Mỹ năm 2008, kinh tế giới phục hồi chậm dự báo Trước tình hình thực tế vậy, phản ứng sách điều hành kinh tế nhanh nhạy, kịp thời Ngay tháng 2/2011, Chính phủ Nghị số 11/NQ-CP, chuyển trọng tâm điều hành sách sang “tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội”.Quan điểm đạo khẳng định Kết luận số 02-KL/TW ngày 16/3/2011 Bộ Chính trị là: “Tập trung ưu tiên hàng đầu cho việc kiềm chế lạm phát; ổn định kinh tế vĩ mô bảo đảm an sinh xã hội; coi vừa nhiệm vụ cấp bách ngắn hạn năm 2011, vừa nhiệm vụ quan trọng vài năm tiếp theo” Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI (10/2011) đánh giá giải pháp, sách ”đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế đất nước” xác định: “Trong năm 2012 năm tiếp theo, tiếp tục ưu tiên hàng đầu cho việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô bảo đảm an sinh xã hội gắn với đổi mơ hình tăng trưởng, cấu lại kinh tế” Trên tinh thần đạo này, năm qua, kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đại thể sau: Về tăng trưởng kinh tế Theo giá so sánh năm 2010, GDP năm 2011 tăng 6,24%, năm 2012 tăng 5,25% năm 2013 tăng 5,42% Bình quân năm, GDP tăng 5,6%/năm Tuy chưa đạt kế hoạch đề ban đầu tiêu điều chỉnh, song mức tăng chấp nhận có phần cao chút so với mức bình quân nước ASEAN (5,1%/năm thời kỳ 2011-2013, theo IMF) Tuy nhiên, điều lo ngại là, khu vực sản xuất vật chất có xu hướng giảm dần tốc độ tăng trưởng (Bảng 1) Bảng 1: Tăng trưởng kinh tế chia theo khu vực giai đoạn ă m G DP 011 4,02 Công nghiệp xây dựng Dịc h vụ 6,68 ,24 012 6,8 2,68 5,75 5,90 2,67 5,43 6,56 ,25 013 Nông, lâm nghiệp thuỷ sản ,42 Nguồn: Tổng cục Thống kê Triển vọng kinh tế Việt Nam 2014-2015: Triển vọng kinh tế Việt Nam 2014-2015 gắn liền với £nhiệm vụ dài hạn mà sách ổn định kinh tế vĩ mơ, tái cấu kinh tế thực để tạo mơ hình tăng trưởng Theo cách tiếp cận này, kinh tế phải đối mặt với số thách thức sau: - Một là, thách thức việc phục hồi nâng cao tốc độ tăng trưởng - Hai là, thách thức việc bảo đảm nguồn lực cho việc thực mục tiêu chiến lược - Ba là, thách thức việc tạo mơ hình tăng trưởng từ việc trì ổn định kinh tế vĩ mơ - Bốn là, thách thức bước chuyển giai đoạn công nghiệp hóa, đại hóa - Năm là, thách thức việc giải mối quan hệ ổn định để phát triển phát triển để ổn định Tình hình kinh tế-xã hội năm 2016-2020: Năm 2016, năm đầu nước thực Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016-2020 diễn bối cảnh kinh tế giới phục hồi chậm dự báo, tăng trưởng thương mại toàn cầu giảm mạnh, hoạt động thị trường hàng hóa sơi động, giá hàng hóa giới mức thấp ảnh hưởng đến kinh tế nước ta, hoạt động xuất nhập thu ngân sách Nhà nước Ở nước, bên cạnh thuận lợi từ dấu hiệu khởi sắc năm 2015, kinh tế nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức diễn biến phức tạp thời tiết, biến đổi khí hậu Rét đậm, rét hại tỉnh phía Bắc, tình trạng hạn hán Tây Nguyên, Nam Trung Bộ xâm nhập mặn nghiêm trọng Đồng sông Cửu Long, bão lũ cố môi trường biển tỉnh miền Trung ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất đời sống nhân dân Trước tình hình đó, Chính phủ lãnh đạo, đạo ngành, địa phương tập trung thực đồng bộ, có hiệu Nghị số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đạo điều hành thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016 Đồng thời, ban hành hàng loạt Nghị để đạo, giải vấn đề cấp bách, khắc phục khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường sinh thái như: Nghị số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020; Nghị số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 Tóm lại:Giai đoạn từ 2001-2010 GDP tăng bình quân 7,26%/năm Giai đoạn 2011-2015 đạt khoảng 6%/năm Tính chung cho giai đoạn GDP tăng bình quân gần 7%, có tới 20 năm liên tục GDP tăng bình quân 7,43% Đến năm 2016, quy mô kinh tế đạt khoảng 217 tỷ USD Sự chuyển dịch cấu kinh tế diễn nhanh chóng theo mục tiêu cơng nghiệp hóa, đại hóa Ảnh: Minh Hồng Việt Nam đứng thứ Đông Nam Á top 50 kinh tế quy mơ giới Thu nhập bình qn đầu người đạt khoảng 2.200 USD (tương đương 48,6 triệu đồng/năm), trở thành nước có thu nhập trung bình giới * Tăng trưởng kinh tế: a Tốc độ tăng tổng sản phẩm nước: Tổng sản phẩm nước (GDP) năm 2016 ước tính tăng 6,21% so với năm 2015, quý I tăng 5,48%; quý II tăng 5,78%; quý III tăng 6,56%; quý IV tăng 6,68% Mức tăng trưởng năm thấp mức tăng 6,68% năm 2015 không đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7% đề ra, bối cảnh kinh tế giới không thuận, giá thương mại tồn cầu giảm, nước gặp nhiều khó khăn thời tiết, môi trường biển diễn biến phức tạp đạt mức tăng trưởng thành cơng, khẳng định tính đắn, kịp thời, hiệu biện pháp, giải pháp Chính phủ ban hành, đạo liệt cấp, ngành, địa phương thực Trong mức tăng 6,21% tồn kinh tế, khu vực nơng, lâm nghiệp thủy sản tăng 1,36%, thấp kể từ năm 2011 trở lại đây; khu vực công nghiệp xây dựng tăng 7,57%, thấp mức tăng 9,64% năm trước,; khu vực dịch vụ tăng 6,98% Trong khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản, ngành lâm nghiệp có mức tăng cao với 6,11%, chiếm tỷ trọng thấp.Ngành nông nghiệp với quy mô khu vực lớn (khoảng 75%) tăng thấp mức 0,72%,; ngành thủy sản tăng 2,80% Khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản năm gặp nhiều khó khăn diễn biến bất lợi thời tiết, rét đậm, rét hại đầu năm tỉnh miền Bắc Bắc Trung Bộ; hạn hán, xâm nhập mặn khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ Đồng sông Cửu Long; liên tục đợt lũ tháng cuối năm tỉnh miền Trung cố môi trường biển xảy cuối tháng Tư vùng biển tỉnh Bắc Trung Bộ gây ảnh hưởng lớn tới kết sản xuất khu vực Trong khu vực công nghiệp xây dựng, ngành cơng nghiệp tăng 7,06% so với năm trước, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt mức tăng cao 11,90%, đóng góp đáng kể vào mức tăng trưởng chung với 1,83 điểm% Ngành khai khoáng năm giảm tới 4,00%, làm giảm 0,33 điểm phần trăm mức tăng trưởng chung, mức giảm sâu từ năm 2011 trở lại Nguyên nhân chủ yếu giá dầu giới giảm khiến lượng dầu thô khai thác giảm 1,67 triệu so với năm trước; sản lượng khai thác than đạt 39,6 triệu tấn, giảm 1,26 triệu Xu hướng ngành công nghiệp chuyển dịch sang lĩnh vực chế biến, chế tạo, giảm phụ thuộc vào ngành khai khoáng điều cần thiết Việt Nam hướng tới mục tiêu phát triển bền vững Ngành xây dựng tăng trưởng với tốc độ 10,00%, Trong khu vực dịch vụ, đóng góp số ngành có tỷ trọng lớn vào mức tăng trưởng chung sau: Bán buôn bán lẻ chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt mức tăng 8,28% so với năm 2015; hoạt động tài chính, ngân hàng bảo hiểm tăng 7,79%, đóng góp 0,43 điểm phần trăm; hoạt động kinh doanh bất động sản cải thiện với mức tăng 4,00%, cao mức tăng 2,96% năm trước, đóng góp 0,21 điểm phần trăm; dịch vụ lưu trú ăn uống năm có mức tăng trưởng cao 6,70% so với mức tăng 2,29% năm 2015, đóng góp 0,25 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung Về cấu kinh tế năm nay, khu vực nông, lâm nghiệp thủy sản chiếm tỷ trọng 16,32%; khu vực công nghiệp xây dựng chiếm 32,72%; khu vực dịch vụ chiếm 40,92%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10,04% (Cơ cấu tương ứng năm 2015 là: 17,00%; 33,25%; 39,73%; 10,02%) Xét góc độ sử dụng GDP năm 2016, tiêu dùng cuối tăng 7,32% so với năm 2015, đóng góp 5,29 điểm phần trăm vào mức tăng chung (trong tiêu dùng cuối hộ dân cư đóng góp 4,81 điểm phần trăm); tích lũy tài sản tăng 9,71%, đóng góp 3,08 điểm phần trăm; chênh lệch xuất, nhập hàng hóa dịch vụ tình trạng nhập siêu làm giảm 2,16 điểm phần trăm mức tăng trưởng chung b Sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản: Sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản năm 2016 gặp nhiều khó khăn tác động biến đổi khí hậu thời tiết khắc nghiệt: Rét đậm, rét hại đầu năm tỉnh phía Bắc; mưa, lũ miền Trung; tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng sông Cửu Long cố môi trường biển xảy tỉnh miền Trung Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản năm 2016 theo giá so sánh 2010 ước tính đạt 870,7 nghìn tỷ đồng, tăng 1,44% so với năm 2015, bao gồm: Nông nghiệp đạt 642,5 nghìn tỷ đồng, tăng 0,79%; lâm nghiệp đạt 28,2 nghìn tỷ đồng, tăng 6,17%; thủy sản đạt 200 nghìn tỷ đồng, tăng 2,91% - Nông nghiệp Sản lượng lúa năm 2016 ước tính đạt 43,6 triệu tấn, giảm 1,5 triệu so với năm 2015 diện tích gieo cấy đạt 7,8 triệu ha, giảm 40 nghìn ha; suất 10 3,5% chiếm 49,7% (giảm 0,5 điểm phần trăm) Nhóm hàng tiêu dùng đạt 15,4 tỷ USD, tăng 6,8% chiếm 8,9% (tăng 0,2 điểm phần trăm) Về thị trường hàng hóa nhập năm 2016, Trung Quốc thị trường nhập lớn nước ta với kim ngạch đạt 49,8 tỷ USD, tăng 0,5% so với năm 2015; Hàn Quốc đạt 31,7 tỷ USD, tăng 14,6%; ASEAN đạt 23,7 tỷ USD, giảm 0,3%; Nhật Bản đạt gần 15 tỷ USD, tăng 4,3%; EU đạt 11,1 tỷ USD, tăng 6,7%; Hoa Kỳ đạt 8,7 tỷ USD, tăng 11,6% Cán cân thương mại hàng hóa thực tháng Mười Một nhập siêu 243 triệu USD[13] Tháng Mười Hai ước tính nhập siêu 300 triệu USD, tính chung năm 2016 xuất siêu 2,68 tỷ USD, khu vực kinh tế nước nhập siêu 21,02 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngồi xuất siêu 23,70 tỷ USD Trung Quốc tiếp tục thị trường mà Việt Nam nhập siêu lớn với 28 tỷ USD năm 2016, giảm 14,9% so với năm 2015 Nhập siêu từ Hàn Quốc 20,2 tỷ USD, tăng 8%; nhập siêu từ ASEAN 6,3 tỷ USD, tăng 12,5% Hai thị trường giữ mức xuất siêu Hoa Kỳ với 29,4 tỷ USD, tăng 14,8% so với năm 2015; EU 22,9 tỷ USD, tăng 12,3% Nhìn chung, cố Galaxy Note không ảnh hưởng nhiều đến kim ngạch xuất Việt Nam nói chung nhóm hàng điện thoại linh kiện nói riêng Samsung dòng sản phẩm khác để bù đắp Trong tháng cuối năm 2016, kim ngạch xuất nhóm hàng điện thoại linh kiện tăng so với kỳ (Tháng 10 đạt 2,8 tỷ USD, tăng 6,4%; tháng 11 đạt 3,3 tỷ USD, tăng 17,7%; tháng 12 đạt 2,9 tỷ USD, tăng 67,9%) Tính chung năm, kim ngạch xuất điện thoại linh kiện đạt 34,5 tỷ USD, tăng 14,4% so với năm 2015 (năm 2015 đạt 30,2 tỷ USD, tăng 28% so với năm trước) Tuy cố Galaxy Note không ảnh hưởng nhiều đến việc giảm kim ngạch xuất Việt Nam dự báo mức tăng trưởng nhóm hàng chậm dần năm tới Về tác động kiện Brexit đến hoạt động xuất Việt Nam: Trong khối EU, Anh đối tác thương mại đứng thứ xuất Việt Nam sau Đức Hà Lan với tỷ trọng chiếm khoảng 13%-15% tổng kim ngạch xuất với EU Về nhập khẩu, Anh đứng thứ sau Đức, Pháp Italia, chiếm khoảng 7% kim ngạch nhập Việt Nam từ EU Thị trường Anh chiếm gần 3% tổng kim ngạch xuất Việt Nam 0,4% tổng kim ngạch nhập 27 Anh thị trường đạt mức xuất siêu: Năm 2014 tỷ USD, năm 2015 3,9 tỷ USD năm 2016 ước tính 4,1 tỷ USD, cho thấy thị trường nhiều tiềm hàng hóa Việt Nam Theo Hiệp ước, nước Anh cần năm để tiến hành thủ tục thức cho việc rời khỏi EU Như vậy, năm 2016 kiện Brexit khơng có tác động trực tiếp đến luồng hàng hóa giao dịch quốc gia - Xuất, nhập dịch vụ Kim ngạch xuất dịch vụ năm 2016 ước tính đạt 12,3 tỷ USD, tăng 8,9% so với năm 2015, dịch vụ du lịch đạt 8,3 tỷ USD, chiếm 67,3% tăng 12,2%; dịch vụ vận tải 2,4 tỷ USD, chiếm 20% tăng 0,7% Kim ngạch nhập dịch vụ năm 2016 ước tính đạt 17,7 tỷ USD, tăng 7% so với năm trước, dịch vụ vận tải đạt 8,9 tỷ USD, chiếm 50,6% tăng 3,8%; dịch vụ du lịch 4,5 tỷ USD, chiếm 25,4% tăng 27,9% Nhập siêu dịch vụ năm 2016 5,4 tỷ USD, 44,1% kim ngạch xuất dịch vụ Năm 2016, tỷ lệ xuất hàng hóa dịch vụ so với GDP 91,6%; nhập hàng hóa dịch vụ so với GDP 88,4%; tính chung tỷ lệ xuất, nhập hàng hóa dịch vụ so với GDP 180,0% Điều cho thấy độ mở kinh tế Việt Nam cao e Chỉ số giá: - Chỉ số giá tiêu dùng Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2016 tăng 0,23% so với tháng trước, nhóm thuốc dịch vụ y tế tăng cao với 5,30% (dịch vụ y tế tăng 6,93%) tháng có tỉnh, thành phố thực điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế bước theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 Bộ Y tế Bộ Tài (tác động làm CPI chung tăng khoảng 0,27%) Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,25% nhu cầu mua sắm hàng mùa đông tăng lên; đồ uống thuốc tăng 0,21%; nhà vật liệu xây dựng tăng 0,19% giá gas ảnh hưởng từ đợt tăng giá tháng trước nhu cầu sửa chữa nhà tăng cao tháng cuối năm; thiết bị đồ dùng gia đình tăng 0,08% Các nhóm hàng hóa dịch vụ lại có số giá giảm: Giao thông giảm 0,89%; hàng ăn dịch vụ ăn uống giảm 0,03%, lương thực tăng 0,22%, thực phẩm giảm 0,12%; bưu viễn thơng giảm 0,03%; văn hóa, giải trí du lịch giảm 0,02% Riêng nhóm giáo dục giá khơng đổi so với tháng trước 28 CPI tháng 12/2016 tăng 4,74% so với tháng 12/2015, bình quân tháng tăng 0,4% CPI bình quân năm 2016 tăng 2,66% so với bình quân năm 2015 Mức tăng CPI tháng 12/2016 so với kỳ năm 2015 mức tăng CPI bình quân năm 2016 so với bình quân năm 2015 tăng cao so với năm trước, thấp nhiều so với mức tăng CPI bình quân số năm gần đây, đồng thời nằm giới hạn mục tiêu 5% mà Quốc hội đề Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2016 so với kỳ năm 2015 tăng chủ yếu số nguyên nhân sau: + Giá dịch vụ y tế tăng theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 Bộ Y tế Bộ Tài có hiệu lực từ ngày 01/3/2016 Giá mặt hàng dịch vụ y tế tăng 77,57% làm số CPI tăng khoảng 2,7% + Cả nước có 53 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực điều chỉnh tăng giá học phí theo lộ trình Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 Chính phủ làm số giá nhóm giáo dục tháng 12/2016 tăng 12,5% so với kỳ năm trước (tác động làm CPI chung tăng khoảng 0,58%) + Trong năm có nhiều kỳ nghỉ kéo dài nên nhu cầu mua sắm, vui chơi, giải trí tăng cao, giá mặt hàng lương thực, thực phẩm tăng lên Ngoài ra, thiên tai thời tiết bất lợi, rét đậm rét hại diện rộng phía Bắc; mưa lũ, ngập lụt nghiêm trọng miền Trung; khô hạn Tây Nguyên xâm nhập mặn Đồng sơng Cửu Long làm số giá nhóm lương thực tháng 12/2016 tăng 2,57% so với kỳ năm 2015 Bên cạnh đó, năm 2016 có số yếu tố góp phần kiềm chế CPI: (1) Mặc dù nhu cầu hàng hóa phục vụ dịp Tết Nguyên đán tăng, giá xăng dầu giá cước vận tải giảm, nguồn cung hàng hóa dồi nên giá không biến động lớn; (2) Giá nhiên liệu thị trường giới giảm mạnh dẫn đến giá xăng dầu nước điều chỉnh giảm, tác động làm số giá nhóm giao thơng giảm theo; (3) Các cấp, ngành tăng cường công tác kiểm tra, kiểm sốt thị trường, đồng thời thực sách bình ổn giá số mặt hàng thiết yếu, ổn định giá thị trường dịp Tết Nguyên đán Lạm phát tháng 12/2016 tăng 0,11% so với tháng trước tăng 1,87% so với kỳ năm trước Lạm phát bình quân năm 2016 tăng 1,83% so với bình quân năm 2015 - Chỉ số giá vàng đô la Mỹ Giá vàng nước biến động theo giá vàng giới Chỉ số giá vàng tháng 12/2016 giảm 2,52% so với tháng trước; tăng 10,98% so với kỳ năm 2015; bình quân năm 2016 tăng 5,95% so với năm 2015 Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 12/2016 tăng 1,52% so với tháng trước tăng 0,8% so với kỳ năm 29 2015; bình quân năm 2016 tăng 2,23% so với năm 2015 - Chỉ số giá sản xuất Chỉ số giá sản xuất sản phẩm nông, lâm nghiệp thủy sản năm 2016 tăng 1,71% so với năm trước, số giá sản xuất sản phẩm nơng nghiệp tăng 2,02%; sản phẩm lâm nghiệp tăng 2,91% sản phẩm thủy sản tăng 0,45% Chỉ số giá sản xuất sản phẩm nông, lâm nghiệp thủy sản quý IV tăng 1,02% so với kỳ trước tăng 4,54% so với kỳ năm trước Chỉ số giá sản xuất sản phẩm công nghiệp năm giảm 0,49% so với năm trước, số giá sản xuất sản phẩm khai khống giảm 5,49%; sản phẩm cơng nghiệp chế biến, chế tạo giảm 0,03%; điện, khí đốt, nước nóng, nước điều hòa khơng khí tăng 1,1%; nước sạch, nước thải, xử lý nước thải, rác thải tăng 1,31% Chỉ số giá sản xuất sản phẩm công nghiệp quý IV tăng 0,38% so với kỳ trước tăng 0,87% so với kỳ năm trước Chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất năm giảm 0,78% so với năm trước, số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu sử dụng cho sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản tăng 0,59%; sử dụng cho sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 0,73%; sử dụng cho xây dựng giảm 1,37% Chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất quý IV giảm 0,33% so với kỳ trước giảm 0,1% so với kỳ năm trước Chỉ số giá cước vận tải, kho bãi năm 2016 giảm 1,77% so với năm 2015, giá cước vận tải hành khách giảm 0,61%; giá cước vận tải hàng hóa giảm 4,04%; giá cước dịch vụ kho bãi hỗ trợ vận tải tăng 3,13% Chỉ số giá cước vận tải ngành đường năm sau: Giá cước ngành đường sắt giảm 4,04%% so với năm trước; giá cước vận tải đường xe buýt giảm 2,35%; đường thủy giảm 4,99%; dịch vụ kho bãi dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 3,25% Chỉ số giá cước vận tải quý IV năm tăng 0,16% so với kỳ trước giảm 0,75% so với kỳ năm trước Chỉ số giá sản xuất dịch vụ năm 2016 tăng 2,38% so với năm trước, số giá dịch vụ lưu trú ăn uống tăng 3,12%; thông tin truyền thông tăng 0,22%; giáo dục đào tạo tăng 5,54%; y tế trợ giúp xã hội tăng 25,37%; hoạt động chuyên môn, khoa học, công nghệ tăng 0,5%; hoạt động hành hỗ trợ tăng 2,02% Chỉ số giá dịch vụ quý IV tăng 1,07% so với kỳ trước tăng 3,25% so với kỳ năm trước - Chỉ số giá xuất, nhập hàng hóa Chỉ số giá xuất năm 2016 giảm 1,83% so với năm trước, số giá xuất nhóm nơng sản, thực phẩm giảm 3,79%; nhóm nhiên liệu 30 giảm 20,12%; nhóm hàng hóa chế biến, chế tạo khác tăng 0,72% Chỉ số giá xuất số mặt hàng giảm mạnh so với năm trước: Xăng dầu giảm 23,12%; sắt, thép giảm 22,76%; dầu thô giảm 21,52%; cà phê giảm 11,62%; hóa chất giảm 10,79%; hạt tiêu giảm 10,1% Chỉ số giá xuất quý IV tăng 1,92% so với kỳ trước tăng 2,20% so với kỳ năm trước Chỉ số giá nhập năm 2016 giảm 5,35% so với năm 2015, số giá nhập nhóm nơng sản, thực phẩm giảm 4,36%; nhóm nhiên liệu giảm 19,4%; nhóm hàng hóa chế biến, chế tạo khác giảm 4,19% Chỉ số giá nhập số mặt hàng giảm mạnh so với năm trước: Xăng dầu loại giảm 20,43%; sắt, thép giảm 18,11%; hóa chất giảm 9,39%; khí đốt hóa lỏng giảm 8,71% Chỉ số giá nhập quý IV tăng 0,33% so với kỳ trước giảm 1,17% so với kỳ năm trước Tỷ giá thương mại hàng hóa năm tăng 3,72% so với năm trước, tỷ giá thương mại hàng hóa hàng thủy sản giảm 1,59%; hóa chất giảm 1,54%; xăng dầu loại giảm 3,38%; gỗ sản phẩm gỗ tăng 5,89% Tỷ giá thương mại hàng hóa quý IV tăng 1,59% so với kỳ trước tăng 3,4% so với kỳ năm trước III Những thuận lợi thách thức trình chuyển dịch cấu kinh tế Việt Nam 2010 đến nay: Thành tựu chuyển dịch cấu kinh tế: Cùng với tốc độ tăng cao liên tục ổn định GDP năm gần đây, cấu ngành kinh tế có thay đổi đáng kể theo hướng tích cực Tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm nhanh, tỷ trọng công nghiệp GDP tăng nhanh, tỷ trọng dịch vụ chưa có biến động nhiều Đến nay, đóng góp vào tăng trưởng ngành Công nghiệp Dịch vụ chiếm khoảng 90% tăng trưởng toàn ngành kinh tế, cao giai đoạn 2006-2010 Năm 2016, ngành Dịch vụ đóng góp gần 50% vào tăng trưởng theo ngành cao nhiều so với giai đoạn 2006-2010 với mức đóng góp 40%.Điều chứng tỏ xu tiến bộ, phù hợp với hướng chuyển dịch cấu q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước nhằm góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng củng cố tiềm lực kinh tế đất nước 31 Chuyển dịch cấu ngành kinh tế làm thay đổi cấu lao động nước ta theo xu hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa Số lao động ngành cơng nghiệp dịch vụ ngày tăng, số lao động ngành nông nghiệp ngày giảm Trong nội cấu kinh tế nơng nghiệp, nơng thơn có chuyển dịch ngày tích cực Sự chuyển dịch cấu ngành Nơng nghiệp tác động tích cực đến chuyển dịch cấu lao động xã hội nông thôn, mà biểu rõ thúc đẩy nhanh chuyển dịch cấu hộ nông thôn theo hướng ngày tăng thêm hộ làm công nghiệp, thương mại dịch vụ, số hộ làm nông nghiệp túy giảm dần Đối với công nghiệp, cấu ngành cấu sản phẩm có thay đổi để phù hợp với nhu cầu thị trường Ngành Công nghiệp chế biến tăng tỷ trọng, cơng nghiệp khai thác có chiều hướng giảm Cơ cấu ngành kinh tế có chuyển dịch tích cực theo hướng mở cửa, hội nhập vào kinh tế toàn cầu, thể tỷ lệ xuất khẩu/GDP (xuất khẩu/GDP) ngày tăng, nghĩa hệ số mở cửa ngày lớn Năm 2013, kim ngạch xuất đạt 132,17 tỷ USD, tăng 15,4% so với năm 2012, tương đương với 17,64 tỷ USD, cao mục tiêu Quốc hội đề (tăng 10%), năm thứ liên tiếp xuất siêu kể từ gia nhập WTO Nhờ đó, giai đoạn 2011-2015, xuất hàng hóa đạt tốc độ tăng trưởng cao gấp lần tốc độ tăng trưởng GDP 32 Bên cạnh đó, chuyển dịch cấu ngành kinh tế làm thay đổi cấu xuất theo hướng có lợi, tăng tỷ trọng hàng chế biến có giá trị gia tăng cao Mặc dù tỷ trọng đóng góp mức thấp điều cho thấy mức độ tham gia ngày sâu, rộng Việt Nam chuỗi giá trị giới, cải thiện đáng kể vị Việt Nam nói chung hàng hóa Việt Nam nói riêng Hiện nay, sản phẩm xuất Việt Nam có mặt 200 quốc gia vùng lãnh thổ giới Các thị trường lớn theo giá trị xuất giai đoạn 2011-2015 Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Hồng Kông, Malaysia, Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất, Anh Australia Các chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cho khó khăn, tín dụng cho người nghèo sách hỗ trợ trực tiếp mang lại kết rõ rệt Có thể nói, q trình chuyển dịch cấu ngành kinh tế Việt Nam trải qua nhiều giai đoạn lịch sử khác mang lại hiệu định Trong thời kỳ khủng hoảng tài tiền tệ nước châu Á, tốc độ tăng trưởng nước ta có giảm sút, tránh “cơn bão” khủng hoảng, để sau tiếp tục tăng quy mơ GDP đất nước, tăng xuất khẩu, phát triển công nghiệp, trở thành nước có tốc độ tăng trưởng cao khu vực giới *Một số khuyến nghị: Một quốc gia muốn phát triển đạt tốc độ tăng trưởng cao phải có cấu ngành hợp lý Đối với Việt Nam, để thực mục tiêu cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, cần cấu ngành theo hướng nâng cao suất, chất lượng, hiệu gắn với đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế: Một là, tái cấu mạnh mẽ ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn có hiệu quả, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, phù hợp với tình hình biến đổi khí hậu, điều chỉnh diện tích đất phù hợp với mơ hình sản xuất nơng nghiệp mới; tiếp tục đổi nhân rộng mơ hình sản xuất hiệu quả, phát triển hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, kết nối với hệ thống tiêu thụ nước; hồn thiện mơ hình, phát triển hợp tác xã kiểu theo Luật Hợp tác xã, có sách mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; áp dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất; Đẩy mạnh thực chương trình xây dựng thương hiệu nông sản, thủy sản Việt Nam 33 Hai là, cấu lại thực chất ngành công nghiệp, phát triển công nghiệp chế biến sâu, chế biến tinh nông, lâm, thủy sản, công nghiệp chế tạo; Tăng mạnh suất nội ngành, tăng hàm lượng công nghệ tỷ trọng giá trị nội địa sản phẩm; Tập trung vào số ngành cơng nghiệp tảng, có lợi cạnh tranh ý nghĩa chiến lược tăng trưởng nhanh, bền vững gắn kết với bảo vệ môi trường; Chú trọng phát triển công nghiệp sản xuất linh kiện, cụm linh kiện, thúc đẩy số mặt hàng tham gia sâu, có hiệu vào mạng sản xuất chuỗi giá trị, phân phối toàn cầu; Tạo điều kiện để doanh nghiệp đề xuất dự án đầu tư phục vụ mục tiêu cấu lại kinh tế… Ba là, thực cấu lại ngành dịch vụ, trì tốc độ tăng trưởng ngành dịch vụ cao tốc độ tăng trưởng GDP; Tập trung phát triển số ngành dịch vụ có lợi thế, có hàm lượng tri thức cơng nghệ cao; Phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp bộ, ngành, thực chương trình phát triển du lịch quốc gia; Nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ du lịch; Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch… Mơi trường kinh doanh có nhiều cải thiện nhờ nỗ lực nước từ triển khai theo cam kết khuôn khổ FTA mà Việt Nam tham gia; hạn chế tranh chấp thương mại quốc tế nhờ kinh nghiệm lực thích ứng Nền kinh tế có độ mở, tính chất tự hóa quốc tế hóa cao Áp lực cạnh tranh bình đẳng hợp tác kinh tế tăng lên Các dòng đầu tư ngoại vào Việt Nam dòng vốn Việt Nam đầu tư nước ngồi gia tăng nhanh quy mơ, đa dạng cấu lĩnh vực, chủ đầu tư Kiều hối đa dạng Cơ cấu kinh tế có chuyển dịch sâu sắc theo hướng phát triển công nghiệp phụ trợ tham gia chuỗi cung ứng quốc tế, trước hết với nước thành viên tham gia FTA với Việt Nam Các ngành du lịch, nông nghiệp, thủy, hải sản tiếp tục tăng trưởng thuận lợi Các nhóm hàng chủ lực xuất Việt Nam đa dạng hơn, nhóm ngành dệt may, giày dép gạo có khả cạnh tranh nhờ giảm hàng rào thuế quan mua nguyên liệu giá rẻ, giúp giảm chi phí sản xuất Các doanh nghiệp có thêm hội tham gia đấu thầu mua sắm cơng Q trình tái cấu doanh nghiệp Nhà nước ngân hàng thương mại đẩy mạnh 34 Các hoạt động mua bán/sáp nhập (M&A) thúc đẩy bề rộng bề sâu, lĩnh vực bất động sản; sản xuất kinh doanh hàng tiêu dùng; ngân hàng, dệt may, chế tạo khí… Thị trường tài tiếp tục gia tăng dòng vốn ngoại phát triển quỹ mở Thị trường vàng ổn định Tăng trưởng tín dụng nhanh hội đầu tư điều kiện tín dụng mở hơn, tạo thêm lực đẩy hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Nợ xấu kiểm soát bước xử lý linh hoạt, mục tiêu bảo đảm ổn định hệ thống bước tiếp cận chuẩn mực chung giới Thị trường hàng tiêu dùng có cải thiện với cấu hàng hóa phong phú hơn, giá rẻ chất lượng bước cải thiện Hàng công nghệ thông tin tiếp tục đa dạng hóa giảm giá nhanh cạnh tranh phát triển khoa học công nghệ Thị trường xuất lao động tiếp tục tăng mạnh trọng tâm cải thiện việc làm an sinh xã hội cho vùng, đối tượng liên quan Thị trường bất động sản bước hình thành chu kỳ tăng trưởng quy mô, tốc độ, cân hiệu hơn, với tiêu điểm phân khúc nhà xã hội hộ chung cư, mặt kinh doanh giá hợp lý, vị trí thuận lợi, đủ sở hạ tầng dịch vụ xã hội, tiêu thụ theo phương thức cho thuê, “thuê-mua” “mua-cho thuê” quản lý công ty ủy thác, khai thác chuyên nghiệp có trách nhiệm cao Thách thức : Các doanh nghiệp đối diện với gia tăng áp lực cạnh tranh mức độ mở cửa lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt dịch vụ tài với rủi ro chi phí cao hàng rào kỹ thuật yêu cầu cao lực tài chính, chế quản trị nội Nợ xấu hàng tồn kho sản phẩm cạnh tranh thiếu đổi công nghệ, thiếu thân thiện với môi trường người… gánh nặng với doanh nghiệp động Quy tắc xuất xứ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ chặt chẽ thách thức lớn doanh nghiệp phụ thuộc nguyên liệu nước ngoài, đồng thời, 35 khiến gia tăng chi phí, giảm hội cải thiện thu nhập khả cải thiện quy trình sản xuất vốn lạc hậu nhiều ngành sản xuất nước Các quy định liên quan đến bảo vệ môi trường lao động tăng chi phí sản xuất doanh nghiệp Những ngành khó khăn liên quan nhiều đến kinh doanh bất động sản cao cấp; khí chế tạo, doanh nghiệp vừa nhỏ có cấu sản phẩm trình độ cơng nghệ lạc hậu; doanh nghiệp Nhà nước chậm đổi mơ hình tổ chức trang thiết bị, công nghệ, lực quản trị Ngành chăn nuôi (nhất lợn, gà, kể gà thịt gà đẻ trứng) nước tiếp tục đối diện với áp lực cạnh tranh giảm giá từ sản phẩm ngoại nhập gia tăng chi phí đầu vào hàng rào kỹ thuật khơng đổi cơng nghệ mơ hình chăn nuôi mới, đại… Các dự án FDI, dệt may, thu hẹp lợi ích mà doanh nghiệp nước có từ FTA; vậy, cần quan tâm thu hút dự án có cơng nghệ cao, cơng nghệ nguồn, có lực tài giải pháp bảo vệ mơi trường, quy mơ lớn, có tác dụng tới chuyển dịch cấu kinh tế ngành; tăng cường “hậu kiểm” quản lý dự án cấp phép Ngành công nghiệp ô tơ nước phải có điều chỉnh lớn; co hẹp phân khúc cạnh tranh trực tiếp với ô tô nhập từ Mỹ, Nhật Bản (những nước có ngành cơng nghiệp tơ tiên tiến hiệu quả) Hệ thống ngân hàng đối diện với áp lực giảm nợ xấu sở hữu chéo nâng cao lực quản trị chuẩn hóa tiêu hoạt động theo chuẩn chung quốc tế cam kết hội nhập *Biện pháp- giải pháp thúc đẩy phát triển : - Thứ nhất, cần đổi tư chức quản lý kinh tế nhà nước thông qua việc sử dụng cơng cụ kế hoạch hóa phù hợp với vận hành chế thị trường Đổi công tác kế hoạch quy hoạch thực chất xác định lại vai trò Nhà nước suốt trình dẫn dắt thị trường phát triển theo mục tiêu Do đó, nhiệm vụ quan trọng công tác quy hoạch, kế hoạch dẫn dự báo 36 nhân tố ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển nhằm định hướng hoạt động cho DN Về tiêu phát triển kinh tế - xã hội, cần tập trung vào tiêu phát triển bền vững tiêu an sinh xã hội, mơi trường Chính sách hỗ trợ cho DN cần kiên trì thực theo nguyên tắc: Nhà nước sử dụng sách, biện pháp công cụ để tác động vào thị trường theo định hướng nhà nước; Chính thị trường tác động định hướng đầu tư DN (trên sở quy luật giá trị quy luật cạnh tranh), Nhà nước không ''cầm tay việc" cho DN Trên sở đó, xác định rõ quyền hạn trách nhiệm quyền địa phương việc sử dụng công cụ hỗ trợ thị trường - Thứ hai, sử dụng hiệu cơng cụ sách kinh tế - tài để thúc đẩy q trình thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế tái cấu trúc nội ngành kinh tế Sự đổi liệt sách thuế, phí, đất đai, đầu tư công, cung ứng dịch vụ công khuyến khích có điều kiện, thúc đẩy mạnh mẽ DN tăng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm hình thành ''cụm liên kết sản xuất”, góp phần giúp chuyển cơng nghiệp từ gia cơng sang sản xuất Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, việc chuyển kinh tế từ giai đoạn gia công sang giai đoạn sản xuất sử dụng linh hoạt hiệu sách thuế để định hướng đầu tư cho DN Trong năm qua, Hồ Chí Minh có số kinh nghiệm hỗ trợ DN chuyển dịch hướng đầu tư kinh doanh thơng qua sách sử dụng đất, hỗ trợ tín dụng có hiệu hạn chế sách chung tầm vĩ mơ Chính vậy, ngồi giải pháp vĩ mơ, Thành phố cần đẩy mạnh rà sốt, tháo gỡ khó khăn vướng mắc tất khâu trình sản xuất kinh doanh; Tăng cường hỗ trợ cho DN, DN nhỏ vừa đầu tư, xúc tiến thương mại sách hỗ trợ DN Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) Đồng thời, đẩy nhanh việc tái cấu cổ phần hóa DN nhà nước để tập trung nguồn vốn vào ngành nghề có lợi thế, nhóm ngành dịch vụ mạnh nhóm ngành cơng nghiệp trọng yếu Ngoài ra, Thành phố cần kiến nghị điều chỉnh quy định số chế tài chính, ngân sách đặc thù TP Hồ Chí Minh theo hướng tạo điều kiện cho Thành phố chủ động huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển - Thứ ba, sử dụng tổ chức kinh tế Nhà nước công cụ để khắc phục hạn chế khuyết tật thị trường 37 Mơ hình kinh tế thị trường ln ln tồn khuyết tật cố hữu, gắn liền với chất mà thường gọi mặt trái thị trường Năng lực quản trị có hiệu Nhà nước thể khả sử dụng công cụ để hạn chế hệ tiêu cực “khuyết tật” gây Như vậy, vấn đề cải cách can thiệp vào thị trường sức mạnh vật chất Nhà nước Đặc biệt tập trung ''tái cấu trúc'' lực lượng DNNN, để làm tốt vai trò tham gia điều tiết thị trường, cung cấp loại “hàng hóa dịch vụ công cộng” phục vụ mục tiêu phát triển bền vững Hiện có lĩnh vực cần can thiệp mạnh lực lượng kinh tế nhà nước cung cấp hàng hóa dịch vụ cơng cộng; Các ngành kinh tế có hiệu sinh lời thấp, cần thiết cho q trình cơng nghiệp hóa khí chế tạo, cơng nghiệp phụ trợ, đầu tư cho thị trường bất động sản sơ cấp, nghiên cứu, ứng dụng phát triển công nghiệp công nghiệp cao… Quan trọng hơn, Nhà nước cần phải thể tâm trị đầu tư phát triền, khơng phải để mặc DNNN tự cân nhắc hiệu tài đơn - Thứ tư, chuyển từ cấu kinh tế địa phương sang cấu kinh tế vùng Trong giai đoạn tồn kinh tế kế hoạch hóa, nhiều tỉnh mở rộng quy mô diện tích để xây dựng thành kinh tế có cấu hồn chỉnh (cơng - nơng nghiệp) chuyển qua kinh tế thị trường, tư cấu kinh tế tỉnh không thay đổi cho dù nhiều tỉnh chia tách Thậm chí chưa có sách chế vận hành để thúc đẩy phát triển kinh tế vùng Tình trạng dẫn đến phân tán nguồn lực sản xuất quốc gia; Đầu tư công đầu tư tư nhân bị dàn trải; Các vùng kinh tế trọng điểm khơng có sức mạnh liên kết vùng Khái niệm chuyển dịch cấu kinh tế cần có nhìn quy mơ kinh tế quốc gia vùng kinh tế, để từ có liên kết chức kinh tế quyền địa phương Thực tiễn cho thấy, TP Hồ Chí Minh ''hạt nhân” mối quan hệ ''mang tính cấu'' vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có sách thúc đẩy chế điều hành phù hợp nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế phát triển đô thị bền vững cho Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Đồng thời tạo động lực cho phát triển miền Đông Nam bộ, Tây Nguyên Đồng sông Cửu Long 38 Thời gian tới Thành phố cần chủ động phối hợp chặt chẽ, hiệu với bộ, ngành tỉnh khu vực thực thống quy hoạch, tạo đồng phát triển kết cấu hạ tầng; Xây dựng chế, sách đầu tư chung để thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế toàn vùng, phát triển vùng ngun liệu, cơng nghiệp hỗ trợ kết nối, đưa TP Hồ Chí Minh trở thành trung tâm sản xuất công nghệ cao với vệ tinh cung cấp tỉnh, thành lân cận - Thứ năm, đổi tổ chức hoạt động quyền thị khn khổ tổ chức hệ thống địa phương theo phương thức mở rộng tính tự chủ chịu trách nhiệm nhiệm vụ giao Để nâng cao hiệu quản lý nhà nước quyền địa phương phát triển kinh tế - xã hội địa bàn, đặc biệt quản lý đô thị đô thị hệ thống tổ chức quyền địa phương cấp, quan chuyên ngành cần phải đổ mơ hình tổ chức hoạt động quyền địa phương theo hướng: Nhiệm vụ cấp cấp chịu trách nhiệm, có thẩm quyền đầy đủ tự quyết, tự quản công việc giao; không trùng lắp nhiệm vụ Trung ương giao cơng việc cấp quyền… nhằm tránh đùn đẩy trách nhiệm, chồng chéo Khi tạo chủ động cho quyền cấp dưới, nhiệm vụ yếu cấp ban hành quy định kiểm tra giám sát việc tuân thủ quy định cấp Đây điểm khác biệt mơ hình phân cấp hành với mơ hình tăng tính tự chủ quyền địa phương Việc phân cấp cần dựa nguyên tắc thống hành quốc gia, bảo đảm tính chất Nhà nước đơn nhất, phải đề cao tính tự chủ địa phương tảng lợi so sánh, lực cạnh tranh địa phương, vùng kinh tế đô thị Để thích ứng với đặc điểm chế thị trường mối quan hệ Nhà nước với thị trường, xu hướng chung giới mở rộng quyền tự quản ngân sách cung cấp dịch vụ thị quyền thị Do đó, cần nghiên cứu hồn thiện quy định pháp luật có liên quan, tổ chức quyền địa phương cấp, có quyền thị theo hướng làm rõ mơ hình tổ chức quyền nông thôn, đô thị, hải đảo đề , xây dựng Thành phố văn minh, đại, bước trở thành trung tâm lớn kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học – cơng nghệ nước khu vực nhiệm vụ mà Bộ Chính trị đặt cho Thành phố Nghị 39 KẾT LUẬN: Cơ cấu kinh tế Việt Nam chuyển dịch theo hướng cơng nghiệp hóa- đại hóa hội nhập kinh tế quốc tế Tỷ trọng công nghiệp tăng, nông nghiệp giảm chuyển dịch hướng tích cực Tỷ trọng nghành dịch vụ tăng chậm đời sống người dân thấp, 70% dân số nơng thơn nên nhu cầu dịch vụ chưa cao Sắp tới tỷ trọng nghành dịch vụ tăng lên với tăng trưởng bền vững kinh tế Qúa trình thị hóa q trình mở cửa hội nhập diễn mạnh mẽ Cơ cấu thành phần kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng khu vực kinh tế dân doanh Khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm tỷ trọng giữ vững ngành then chốt sở hạ tầng vai trò chủ đạo kinh tế quốc dân Cơ cấu kinh tế theo vùng có chuyển biến theo hướng phát triển mạnh vùng ven biển kinh tế biển Các vùng miền núi, vùng sâu vùng sa, cửa biên giới đầu tư nhiều nhiều chương trình mục tiêu kinh tế xã hội nhà nước, đặc biệt chiến lược xóa đói giảm nghèo Để chuyển dịch cấu kinh tế nhanh phải biết tận dụng triệt để ưu nước, lợi so sánh Phát huy tối đa nội lực tận dụng hiệu yếu tố bên để phát triển nhanh bền vững Lmà điều cần phải chuẩn bị thật tốt trình độ nguồn nhân lực, có chiến lược cơng nghiệp hóa- đại hóa thật cụ thể chi tiết Nhà nước phải có biện pháp để đảm bảo doanh nghiệp kinh tế nước không bị phá sản tham gia trình hội nhập kinh tế quốc tế cách sâu sắc 40 Mục lục Trang LỜI MỞ ĐẦU .4 I,Chuyển dịch cấu kinh tế .5 II, Tình hình chuyển dịch cấu kinh tế Việt Nam từ 2010 đến Tình hình kinh tế năm 2010 Kinh tế 2011-2013 Triển vọng kinh tế Việt Nam 2014-2015 Tình hình kinh tế-xã hội năm 2016-2020 III, Những thuận lợi thách thức trình chuyển dịch cấu kinh tế Việt Nam 2010 đến .32 Thành tựu chuyển dịch cấu kinh tế 33 Thách thức 37 KẾT LUẬN , 43 41 ... kinh tế, chuyển dịch cấu vùng lãnh thổ Trong phạm vi chương trình tiếp cận chúng tơi xin trình bày nét chuyển dịch cấu kinh tế Việt Nam I Chuyển dịch cấu kinh tế: Cơ cấu kinh tế tổng thể ngành,... III Những thuận lợi thách thức trình chuyển dịch cấu kinh tế Việt Nam 2010 đến nay: Thành tựu chuyển dịch cấu kinh tế: Cùng với tốc độ tăng cao liên tục ổn định GDP năm gần đây, cấu ngành kinh tế. .. sử dụng nguồn lựcvà phải phù hợp với quy luật, xu hướng thời đại II Tình hình chuyển dịch cấu kinh tế Việt Nam từ 2010 đến nay: Tình hình kinh tế năm 2010: Kinh tế việt nam năm 2010 phục hồi sau
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt Nam từ 2010 đến nay? Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình chuyển dịch này?, Phân tích quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt Nam từ 2010 đến nay? Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình chuyển dịch này?

Từ khóa liên quan