BÀI-THẢO-LUẬN-VĨ-MÔ-NHÓM-4-1

18 52 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2020, 14:13

Nêu rõ được tổng quan về lãi suất, các yếu tố và ảnh hưởng của lãi suất đến doanh nghiệp. Nắm được tình hình của lãi suất tác động đến các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 2013-2018 và đưa ra giải pháp. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI -o0o BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐỀ TÀI THẢO LUẬN HỌC PHẦN “ KINH TẾ VĨ MƠ” Đề tài: Phân tích yếu tố tác động đến lãi suất biến động lãi suất đến hoạt động doanh nghiệp Hãy phân tích tình hình biến động lãi suất Việt Nam cho biết thay đổi tác động đến doanh nghiệp Việt Nam Giảng viên: Tiến sĩ Lê Mai Trang Nhóm: Lớp: 1941MAEC0111 Hà Nam, tháng năm 2019 Mục lục BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ CÁC THÀNH VIÊN BIÊN BẢN THẢO LUẬN NHÓM (LẦN 1) BIÊN BẢN THẢO LUẬN NHÓM (LẦN 2) BIÊN BẢN THẢO LUẬN NHÓM (LẦN 3) LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ LÃI SUẤT Khái niệm lãi suất a Định nghĩa: .8 b Phân loại: Cơ sở hình thành lãi suất a Bảo toàn vốn .8 b Bảo đảm tỉ lệ khuyến khích thu nhập hợp lý cho người gửi tiền tổ chức tín dụng c Lãi suất phải đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LÃI SUẤT VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ BIẾN ĐỘNG LÃI SUẤT ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 10  Phân tích yếu tố tác động đến lãi suất 10 1.Ảnh hưởng cung cầu tiền tệ (vốn) thị trường 10 Ảnh hưởng lạm phát kỳ vọng 10 Ảnh hưởng bội chi ngân sách 10 Những thay đổi thuế 11 Ảnh hưởng tỷ giá hối đoái kỳ vọng 11 Ảnh hưởng tỷ suất lợi nhuận bình quân 11 Những thay đổi đời sống xã hội: 11  Ảnh hưởng lãi suất đến doanh nghiệp .11 1.Lãi suất với tiêu dùng, đầu tư, lãi suất 11 2.Lãi suất với tổng cầu 12 CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG LÃI SUẤT CỦA VIỆT NAM SỰ THAY ĐỔI ẢNH HƯỞNG TÁC ĐỘNG ĐẾN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM (GIAI ĐOẠN 2013 - 2018) 13 1.Tình hình biến động lãi suất Việt Nam (giai đoạn 2013 - 2018) .13 2.Các tác động biến đổi lãi suất đến doanh nghiệp Việt Nam 17 PHẦN KẾT LUẬN 19 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong giai đoạn phát triển, tùy vào mục tiêu kiềm chế lạm phát hay thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phủ sử dụng lãi suất công cụ sách tiền tệ nhằm ổn định kinh tế vĩ mô Lãi suất vừa công cụ quan trọng nhạy cảm việc điều hành sách tiền tệ quốc gia, vừa giá sử dụng vốn hoạt động tín dụng Nó tác động to lớn việc tăng hay giảm khối lượng tiền lưu thông, thu hẹp hay mở rộng tính dụng, khích lệ hay hạn chế huy động vốn, kích thích hay cản trở đầu tư, tạo thuận lợi hay khó khăn cho hoạt động ngân hàng Như vậy, lãi suất phạm trù kinh tế có tính chất hai mặt, xác định lãi suất hợp lý đòn bẩy quan trọng thúc đẩy sản xuất, lưu toong hàng hóa ngược lại Bởi vậy, lãi suất vừa công cụ quản lý vĩ mô nhà nước, vừa công cụ điều hành vi mô ngân hàng thương mại Do đó, cần có sách lãi suất phù hợp, có hiệu lực cao áp dụng quán phạm vi nước, song lãi suất phải ngân hàng nhà nước điều chỉnh chặt chẽ, mềm dẻo cho phù hợp với thời kỳ, phù hợp với nhu cầu huy động vốn nhàn rỗi dân chúng nhằm phục vụ cho trình phát triển kinh tế, đồng thời đảm bảo cho hoạt động ngân hàng thương mại thực có hiệu Muốn vậy, phải tìm hiểu phân tích nhân tố ảnh hưởng tới lãi suất để có hướng điều hành cho phù hợp với mục tiêu phát triển giai đoạn Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đề tài nghiên cứu nhằm xác định mối quan hệ mức độ ảnh hưởng nhân tố đến lãi suất Việt Nam Qua đưa gợi ý sách điều hành lãi suất kinh tế vĩ mô Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nhằm đạt mục tiêu nêu trên, đề tài tập trung nghiên cứu đối tượng nhân tố ảnh hưởng tới lãi suất Việt Nam gồm:  Lạm phát Việt Nam  Tỷ giá hối đoái Việt Nam  Cung tiền (đại diện số tăng trưởng kinh tế Việt Nam)  Cầu tiền (đại diện cầu tiêu dùng Việt Nam) - Phạm vi nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu lãi suất nhân tố ảnh hưởng tới lãi suất Việt Nam CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ LÃI SUẤT Khái niệm lãi suất a Định nghĩa: Lãi suất tỷ lệ mà theo tiền lãi người vay trả cho việc sử dụng tiền mà họ vay từ người, tổ chức (ngân hàng, công ty tài chính) cho vay tiền b Phân loại: * Căn vào tính chất khoản vay : - Lãi suất tiền gửi ngân hàng - Lãi suất cho vay ngân hàng - Lãi suất chiết khấu ngân hàng - Lãi suất tái chiết khấu ngân hàng - Lãi suất liên ngân hàng - Lãi suất * Căn vào giá trị thực tiễn tiền lãi thu : - Lãi suất danh nghĩa: Là lãi suất tính theo giá trị danh nghĩa, khơng kể đến tác động lạm phát Lãi suất danh nghĩa cơng bố thức hợp đồng tín dụng VD:Khi cho vay 100 triệu đồng, lãi suất 10%(lãi suất danh nghĩa), hạn năm trả lãi tháng lần Lãi suất danh nghĩa=Tỷ lệ lạm phát + lãi suất thực tế - Lãi suất thực tế: Là lãi suất điều chỉnh lại cho theo thay đổi lạm phát Cơ sở hình thành lãi suất a Bảo toàn vốn Lãi suất coi giá quyền sử dụng vốn thời hạn định mà người sử dụng trả cho người sở hữu Nếu lãi suất người vay khoản chi phí lãi suất tạo nên thu nhập người cho vay Lợi ích thực tế mà người cho vay hưởng lãi suất thực b Bảo đảm tỉ lệ khuyến khích thu nhập hợp lý cho người gửi tiền tổ chức tín dụng Khi đem tền cho vay,người cho vay khơng kì vọng khoản vốn cua bảo tồn mà phải sinh lời Phần thực tế mà người cho vay hưởng lãi suất thực Điều lãi suất danh nghĩa mà người cho vay nhận phải lớn tỉ lệ lạm phát Việc đảm bảo có lãi hợp lí phù hợp lợi ích người gửi tiền Đối với người gửi tiền lãi suất thực thu nhập, trả công cho họ cho tạm xa rời cải họ Đối với tổ chức tín dụng cho vay, lãi suất thực đảm bảo lợi ích cho người gửi tiền,trang trải chi phí nghiệp vụ,bù đắp rủi ro hoạt động tín dụng thương mại lợi nhuận ngân hàng Do đó:lạm phát < lãi suất tiền gửi < lãi suất cho vay c Lãi suất phải đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế Nguyên tắc hình thành sở coi lãi suất đòn bẩy kinh tế Điều kiện nguyên tắc là: tỷ lệ lạm phát< lãi suất tiền gửi< lãi suất cho vay< tỷ suất lợi nhuận bình quân kinh tế Điều kiện lãi suất cho vay nhỏ tỷ suất lợi nhuận bình quân lãi suất cho vay ngân hàng phải nhỏ mức lợi nhuận bình quân nghành sản xuất vật chất kinh tế Có đảm bảo tổ chức kinh tế sau thu lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh,ngồi việc trả nợ ngân hàng lại khoản lợi nhuận đảm bảo tổ chức kinh tế sau thu lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh,ngồi việc trả nợ ngân hàng lại khoản lợi nhuận đảm bảo cho tái mở rộng sản xuất Ngồi ra, lãi suất có thời hạn vay mượn dài cao có mức độ rủi ro cao CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LÃI SUẤT VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ BIẾN ĐỘNG LÃI SUẤT ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP Trong kinh tế thị trường, lãi suất yếu tố quan trọng, có mối liên hệ mật thiết với lợi ích kinh tế cá nhân xã hội ảnh hưởng nhiều đến lĩnh vực đời sống kinh tế Sự thay đổi lãi suất dẫn đến thay đổi định doanh nghiệp ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Từ tác động lớn đến diễn biến phát triển kinh tế  Phân tích yếu tố tác động đến lãi suất 1.Ảnh hưởng cung cầu tiền tệ (vốn) thị trường Lãi suất giá sử dụng vốn thay đổi cung cầu cung cầu tiền tệ không tỷ lệ thay đổi mức lãi suất thị trường Đây nhân tố tác động trực tiếp đến việc hình thành lãi suất thị trường Mức cung tiền (MS) tổng số tiền có khả toán nhanh dễ dàng Cầu tiền tệ (LP) lượng tiền cần để chi tiêu thường xuyên, đặn cho nhu cầu cá nhân, nhu cầu sản xuất kinh doanh nhu cầu khác kinh tế Lãi suất cân xác định giao điểm đường cung đường cầu tiền Tuy mức biến động lãi suất nhiều phụ thuộc vào quy định phủ NHTW, song đa số nước có kinh tế thị trường dựa vào nguyên lý để xác định lãi suất Do vậy, tác động vào cung cầu thị trường vốn để thay đổi lãi suất kinh tế cho phù hợp với mục tiêu, chiến lược thời kỳ chẳng hạn thay đổi cấu vốn đầu tư, tập trung vốn cho dự án trọng điểm Mặt khác, muốn trì ổn định lãi suất ổn định thị trường vốn phải đảm bảo vững Ảnh hưởng lạm phát kỳ vọng Khi lạm phát dự đốn tăng thời kỳ đó, lãi suất có xu hướng tăng Điều xuất phát từ mối quan hệ lãi suất thực lãi suất danh nghĩa để trì lãi suất thực khơng đổi, tỷ lệ lạm phát tăng đòi hỏi lãi suất danh nghĩa phải tăng lên tương ứng Mặt khác, cơng chúng dự đốn lạm phát tăng dành phần tiết kiệm cho việc dự trữ hàng hoá dạng thức phi tài sản khác vàng, ngoại tệ mạnh đầu tư vốn nước ngồi Tất điều làm giảm cung quỹ cho vay gây áp lực tăng lãi suất thị trường Từ mối quan hệ cho thấy ý nghĩa tầm quan trọng việc khắc phục tâm lý lạm phát việc ổn định lãi suất, ổn định tăng trưởng kinh tế Ảnh hưởng bội chi ngân sách Bội chi ngân sách trung ương địa phương trực tiếp làm cho cầu tiền tăng làm tăng lãi suất Sau nữa, bội chi ngân sách tác động đến tâm lý công chúng gia tăng mức lạm phát gây áp lực tăng lạm phát Thơng thường, Chính phủ thường tài trợ cho thâm hụt ngân sách cách phát hành trái phiếu Lượng cung trái phiếu thị trường tăng lên làm cho giá trái phiếu có xu hướng giảm lãi suất thị trường có xu hướng tăng Mặt khác, tài sản có NHTM tăng khoản mục trái phiếu phủ, dự trữ vượt mức giảm nên lãi suất ngân hàng tăng Những thay đổi thuế Thuế thu nhập cá nhân thuế thu nhập doanh nghiệp ln có tác động đến lãi suất Khi hình thức thuế tăng điều tiết phần thu nhập cá nhân tổ chức cung cấp dịch vụ tín dụng hay người tham gia kinh doanh chứng khoán Mọi người quan tâm đến thu nhập thực tế thu nhập danh nghĩa Do vậy, để trì mức lợi nhuận thực tế định, họ phải cộng thêm vào lãi suất cho vay thay đổi thuế Ảnh hưởng tỷ giá hối đoái kỳ vọng Khi đồng nội tệ yếu, bị sức ép lớn dao động đồng ngoại tệ mạnh tâm lý phổ biến người dân coi ngoại tệ mạnh loại tài sản tiết kiệm an tồn Chẳng hạn, tượng la hoá xảy ra, người dân ạt chuyển sang tiết kiệm ngoại tệ cụ thể đô la Mỹ Làm người gửi hưởng lợi kép gồm lãi suất tiền gửi lên giá đồng đô la Mỹ Sự chuyển dịch tạo khan nội tệ NHTM buộc ngân hàng phải tăng lãi suất tiền gửi đồng nội tệ để huy động cho vay kinh tế Như vậy, xây dựng sách lãi suất cần phải xem xét đến khía cạnh tỷ giá để giảm bớt mức chênh lệch lợi tức lãi suất tiền gửi nội tệ ngoại tệ hay lãi suất cho vay nội tệ ngoại tệ Điều giúp giảm bớt dịch chuyển không mong đợi từ tiền gửi nội tệ sang đô la đồng đô la lên giá Ảnh hưởng tỷ suất lợi nhuận bình quân Tỷ suất lợi nhuận bình quân dự án đầu tư phải cao lãi suất khoản vay tài trợ cho dự án Có nhà đầu tư có lợi nhuận từ dự án đầu tư phấn khởi mở rộng đầu tư Do đó, cách đánh giá, lựa chọn sách lãi suất phù hợp dựa sở ước lượng tỷ suất lợi tức trung bình kinh tế Những thay đổi đời sống xã hội: Ngoài yếu tố trên, thay đổi lãi suất chịu ảnh hưởng yếu tố thuộc đời sống xã hội khác tình hình kinh tế, trị biến động tài quốc tế khủng hoảng tài tiền tệ giới, luồng vốn đầu tư vào nước  Ảnh hưởng lãi suất đến doanh nghiệp 1.Lãi suất với tiêu dùng, đầu tư, lãi suất - Tiền phương tiện trao đổi thuận lợi Quan hệ cung cầu thị trường tiền tệ ấn định lãi suất cân bằng, tức lãi suất thị trường Đến lượt nó, lãi suất lại tác động trở lại tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu, nghĩa tác động nhiều yếu tố tổng cầu + Khi mức cung tiền tăng lên, lãi suất giảm xuống, giá trái phiếu tăng lên giá trị thu nhập tương lai có giá trị hơn, gây tượng cải làm dịch chuyển hàm tiêu dùng lên – tiêu dùng tăng thêm mức thu nhập Trong trường hợp này, có tín dụng tiêu dùng mức tiêu dùng lại tăng lên khả tín dụng khả trả nợ vay tín dụng - Đầu tư, kể đầu tư tư (vốn cố định) vốn luân chuyển (hàng tồn kho) đểu có mối quan hệ mật thiết đến lãi suất.Các dự án đầu tư phải thu lợi nhuận bù đắp chi phí hội vốn bỏ Ở mức lãi suất thấp có nhiều dự án đầu tư mức lãi suất cao Đường cầu đầu tư có dạng dốc nghiêng xuống, biểu thị lợi ích cận biên đầu tư giảm dần + Khi giá tư liệu sản xuất cần phải mua sắm cho dự án tăng lên lợi nhuận dự tính thu dự án giảm xuống, làm cho đường cầu đầu tư dịch chuyển xuống - Lãi suất quan hệ chặt chẽ đến xuất khẩu, lãi suất tăng, đồng nội tệ đánh giá cao hơn, đẩy tỉ giá hối đoái lên, hạn chế xuất tăng nhập khẩu, xuất ròng giảm xuống 2.Lãi suất với tổng cầu - Tiêu dùng, đầu tư, xuất yếu tố tổng cầu Khi mức cung tiền tăng lên, lãi suất giảm xuống, dẫn đến mở rộng khả tiêu dùng, khuyến khích đầu tư xuất làm cho đường tổng chi tiêu dịch chuyển lên trên, tạo thu nhập (GNP) cao Do đó, thay đổi lãi suất tác động đến quy mơ tổng cầu đến thu nhập Bất kỳ thay đổi tổng cầu tác động trở lại sách tiền tệ, Nếu cung tiền khơng đổi, chi tiêu Chính phủ tăng, cầu tiền tệ tăng, đẩy lãi suất lên cao tác động đến tiêu dùng, đầu tư xuất CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG LÃI SUẤT CỦA VIỆT NAM SỰ THAY ĐỔI ẢNH HƯỞNG TÁC ĐỘNG ĐẾN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM (GIAI ĐOẠN 2013 - 2018) 1.Tình hình biến động lãi suất Việt Nam (giai đoạn 2013 - 2018) Tình hình lãi suất lạm phát giai đoạn 2008-2018 (Theo báo Sona) * Năm 2013: Tình hình kinh tế vĩ mơ khó khăn, sách tiền tệ năm 2013 tiếp tục thực theo hướng đảm bảo ổn định cân đối vĩ mô đồng thời NHNN đưa biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp: - Điều chỉnh giảm mặt lãi suất đó: giảm 2% lãi suất điều hành, giảm 3% trần lãi suất cho vay ngắn hạn lĩnh vực ưu tiên, giảm 0.5-1% trần lãi suất tiền gửi VNĐ - Chỉ đạo tổ chức ứng dụng tiết kiệm chi phí áp dụng lãi suất cho vay mức hợp lí, xem xét tiếp tục điều hành giảm lãi suất cho vay cũ mức 13%/năm sở khả tài  Kết nhận được: Chống lạm phát Việt Nam cộng đồng quốc tế đánh giá cao, củng cố lòng tin nhà đầu tư nước *Năm 2014: Trái với kì vọng, tháng đầu năm 2014, kinh tế Việt Nam khơng trì đà hồi phục cuối năm 2013 Những khó khăn chưa giải hết lại có thêm khó khăn Sự chiếm đóng biển Đơng Trung Quốc vùng lãnh thổ Việt Nam đầu tháng năm nhiều tác động đến trình hồi phục Trong 10 điều hành Lãi suất NHNN phụ thuộc nhiều vào diễn biến kinh tế vĩ mô, đực biệt số CPI -Lãi suất huy động cho vay VNĐ tiếp tục giảm để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ tăng trưởng tín dụng Trong năm 2014, NHNN thực lần điều chỉnh trần lãi suất huy động vốn tiền gửi VNĐ kỳ hạn 1-6 tháng từ mức 7% cuối năm 2013 xuống 5,5% cuối năm 2014 Lãi suất huy động VND phổ biến mức 0,8-1%/năm tiền gửi không kỳ hạn có kỳ hạn tháng; 5-5,5%/năm tiền gửi có kỳ hạn tháng đến tháng; 5,76,8%/năm tiền gửi có kỳ hạn từ tháng đến 12 tháng; kỳ hạn 12 tháng mức 6,8-7,5%/năm -Lãi suất huy động giảm tạo điều kiện để lãi suất cho vay giảm theo So với năm 2013, lãi suất cho vay VNĐ giảm từ 2,5% kỳ hạn ngắn, từ 2-3% trung dài hạn Tại thời điểm cuối năm, lãi suất cho vay phổ biến lĩnh vực ưu tiên mức 7%/năm ngắn hạn, 9-10%/năm trung dài hạn Còn với lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường, lãi suất mức 7-9%/năm ngắn hạn, 9,5-11%/năm trung dài hạn - Mặt lãi suất huy động USD giảm nhẹ Huy động USD từ dân cư giảm 0,5% xuống mức 0,75%/năm, huy động USD từ tổ chức giữ mức thấp 0,25%/năm *Năm 2015: Lãi suất huy động cho vay VNĐ giảm nhẹ, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Trong năm 2015, lãi suất huy động VNĐ giảm nhẹ với mức giảm từ 0,1-0,5% tuỳ kỳ hạn Trần lãi suất huy động kỳ hạn duới tháng mức 5,5% NHNN trì năm, cho thấy mặt lãi suất điểm đáy chênh lệch cung - cầu vốn ngày tăng khiến khoản ngân hàng khơng trì dồi trước Mặt lãi suất cho vay tiếp tục giảm nhẹ so với năm 2014 Lãi suất cho vay phổ biến lĩnh vực ưu tiên giữ nguyên mức 6-7%/năm ngắn hạn, trung dài hạn mức 9-10%/năm NHTM nhà nước cao khoảng 0,5-1% Ngân hàng TMCP Lãi suất cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường giảm nhẹ 0,2-0,5%, mức 6,8-9%/năm ngắn hạn, 9,3-11%/năm trung dài hạn Lãi suất huy động USD điều chỉnh xuống mức 0%, lãi suất cho vay USD giữ nguyên so với năm 2014 Trong năm 2015, NHNN định hạ mức lãi suất huy động USD cá nhân từ 0,75%/năm xuống 0,25%/năm tiếp tục xuống 0%/năm, tổ chức từ 0,25% xuống 0%/năm Mục tiêu sách để ngăn chặn tình trạng găm giữ ngoại tệ, chuyển từ quan hệ huy động – cho vay ngoại tệ sang quan hệ mua – bán ngoại tệ, giảm sức ép tỷ giá bối 11 cảnh đồng nhân dân tệ phá giá FED có khả tăng lãi suất lần năm 2016 Trong đó, lãi suất cho vay USD tương đối ổn định so với năm 2014, phổ biến mức 3-6,7%/năm Trong đó, lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến mức 3-5,5%/năm, cho vay trung dài hạn phổ biến mức 5,5-6,7%/năm * Năm 2016: Lãi suất huy động VNĐ tăng nhẹ kỳ hạn dài để đáp ứng yêu cầu tỷ lệ VNH cho vay TDH, lãi suất cho vay VNĐ ổn định biến động So với năm 2015, lãi suất huy động tăng khoảng 0,5-1% kỳ hạn dài 12 tháng Một phần nguyên nhân ngân hàng cạnh tranh nguồn vốn huy động trung dài hạn để đáp ứng Thông tư 06 yêu cầu tỷ lệ VNH cho vay TDH hạ từ mức 60% năm 2016 xuống 50% năm 2017 Lãi suất có hai đợt điều chỉnh tương đối rõ vào Quý I cuối Quý IV Đến cuối năm, lãi suất huy động kỳ hạn ngắn tháng phổ biến khoảng 4,5-5,4%/năm, từ tháng đến 12 tháng khoảng 5,4-6,5%/năm, từ 12 tháng trở lên khoảng 6,4-7,2%/năm Trong đó, mặt lãi suất cho vay VNĐ ổn định biến động Lãi suất cho vay lĩnh vực ưu tiên giữ nguyên so năm 2014, mức 6-7%/năm ngắn hạn 9-10%/năm trung dài hạn Lãi suất cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường giảm nhẹ khoảng 0,2%/năm, xuống mức 6,89%/năm ngắn hạn, 9,3- 11%/năm trung dài hạn Đối với nhóm khách hàng tốt, tình hình tài lành mạnh, minh bạch, lãi suất cho vay từ 45%/năm Lãi suất huy động USD tiếp tục giữ nguyên mức 0%, lãi suất cho vay USD tiếp diễn xu hướng giảm nhẹ Hoạt động cho vay ngoại tệ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, giảm từ 0,2-0,5%/năm tùy kỳ hạn, ngân hàng xem xét cho khách hàng vay vốn ngoại tệ để thực phương án sản xuất kinh doanh hàng xuất tới cuối năm 2017 Tại thời điểm cuối năm, lãi suất cho vay USD khoản vay ngắn hạn 4,2-4,8%, khoản vay trung dài hạn 5,0-6,0% *Năm 2017: Chi phí vay ngân hàng doanh nghiệp sản xuất thơng thường nhìn chung trì ổn định mức thấp chưa ghi nhận cắt giảm đáng kể nào, Ngân hàng Nhà nước quy định cắt giảm 0.25% số lãi suất điều hành Cụ thể, lãi suất cho vay ngắn hạn Ngân hàng Thương Mại Nhà nước phổ biến dao đọng khoảng 6.8-8.5% / năm chi phí vay trung dài hạn dao động quanh 9.3-10.3%/ năm Đây thực trạng chung khối Ngân hàng Thương Mại cổ phần tư nhân với lãi suất ngắn hạn mức 7.8-9%/năm, lãi suất trung dài hạn mức 10-11%/năm Có chăng, hõ trợ doanh 12 nghiệp hoạt động lĩnh vực ưu tiên theo quy định Chính phủ lãi suất cho vay tối đa kì hạn ngắn giảm 0.5%/năm *Năm 2018: - Ngay sau Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng 2018, nhà băng khối Ngân hàng Thương Mại vài Ngân hàng Thương Mại cổ phần tư nhân công bố điều chỉnh giảm lãi suất cho vay Cụ thể: + Ngân hàng Thương Mại Nhà nước:  Đối với Agribank: Từ 10/1/2018 đồng loạt giảm 0.5%/năm mức lãi suất cho vay khách hàng thuộc lĩnh vực ưu tiên theo Thông tư 39/2016/TTNHNN Mức lãi suất cho vay ngấn hạn nhóm khách hàng tối đa 6%/năm lãi suất cho vay trung dài hạn tối thiểu từ 7.5%/năm  Đối với Vietcombank: Lãi suất cho vay VNĐ với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ số lĩnh vực, ngành kinh tế điều chỉnh giảm mức tối đa 6%/ năm, 0.5%/năm so với trước khoản cho vay hữu có lãi suất 6.5%/ năm, đồng loạt giảm mức 6%/ năm + Ngân hàng Thương mại tư nhân:  Đối với VPBank: Họ sẵn sàng hỗ trợ giảm lãi suất từ 0.5-1%/ năm cho doanh nghiệp nhỏ vừa hoạt động tốt lĩnh vực Chính phủ ưu tiên - Lãi suất tái chiết khấu mức 4.25%/ năm, giảm từ 4.5%/năm vào tháng 7/2017 lãi suất tiền gửi kì hạn 6-12 tháng thị trường dao động quanh mức 6.5%/năm - Bên cạnh áp lực từ lạm phát , báo cáo VDSC( Cơng ty Chứng khốn Rồng Việt) cho biết đồng tiền giá đe dọa mức lãi suất thấp Việt Nam - Tuy nhiên, cuối năm 2018, lãi suất huy động tỷ giá có xu hướng tăng mạnh từ quý III kéo dài sang tháng quý IV Theo số lượng Viện Chiến lược Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước lãi suất huy động tính đến hết tháng 10, lãi suất tháng giảm 0.01% so với cuối năm 2017, lãi suất 12 tháng tăng từ 0.07-0.14% so với năm 2017 Đối với lãi suất cho vay chịu áp lực từ việc tăng lãi suất huy động lãi suất thi trường liên ngân hàng kể từ bước vào quý III đối sách điều hàng linh hoạt NHNN ( bơm tiền qua OMO, phát hành tín phiếu, ổn định lãi suất USD ) thị trường tiền tệ tiếp tục ổn định, hỗ trợ cho việc giảm mặt lãi suất cho vay kinh tế Sau 10 13 tháng , lãi suất cho vay giảm so với kì năm ngối , cụ thể, lãi suất thơng thường kì ngắn hạn giảm 0.8%, lãi suất cho vay thơng thường kì dài hạn giảm 0.3% Hiện mặt lãi suất cho vay VNĐ phổ biến mức 6-9%/ năm ngắn hạn , 9-11%/năm dài hạn 2.Các tác động biến đổi lãi suất đến doanh nghiệp Việt Nam - Khi lãi suất giảm(2013- đầu 2018): + Tích cực:  Quyết định giảm lãi suất huy động liên tục NHNN nhằm mục tiêu đưa mặt lãi suất cho vay xuống mức thấp hơn, qua giúp doanh nghiệp có hội tiếp cận nguồn vốn tín dụng phục vụ mục đích phục hồi sản xuất kinh doanh  Giảm lãi suất giúp giảm bớt gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp thuộc diện khuyến khích sách tín dụng Giảm theo cách chi phí chịu - cách giảm giá thành sản phẩm đầu dài hạn việc dần làm giảm giá thành sản phẩm tiêu dùng tiến tới giảm lạm phát  Với điều hành tiền tệ NHNN, với định hướng ngân hàng tái cấu khỏan cho vay tới hạn cho doanh nghiệp có khả trả nợ, giảm lãi suất phần giảm nợ xấu Giảm lãi suất giúp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, thúc đẩy ngành đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế + Tiêu cực:  Trong ngắn hạn điều tác động xấu đến lạm phát ( khơng quản lí tín dụng cách chặt chẽ)  Giảm lãi suất giúp tăng tiền đầu tư tiền tiết kiệm giảm dẫn tới khó khăn cho hệ hàng ngân hàng Ở thời điểm tại, NHNN có biện pháp đảm bảo điều  Giảm lãi suất, không đảm bảo khâu quản lí khiến dòng tiền tín dụng không qua hệ thống ngân hàng Đây vấn đề đáng lo ngại yêu cầu vốn doanh nghiệp lớn, qua khảo sát cho thấy doanh nghiệp khó tiếp cận vốn từ ngân hàng , đặc biệt vốn chi phí thấp Nhiều tổ chức nước ngồi IMF,WB,ANZ… có đưa cảnh báo việc hạ lãi suất nhanh sớm tác động bất ổn đến vĩ mơ - Khi lãi suất tăng: + Tích cực: 14  Từ nước ta chuyển từ kinh tế hàng hóa sang kinh tế thị trường cần phải có kinh tế “ khỏe” Vì vậy, tăng lãi suất có tác dụng kích thích doanh nghiệp Việt Nam cạnh tranh thị trường quốc tế Nhưng để có khả , việc loại bỏ doanh nghiệp nhỏ, bấp bênh hiệu suất có biến động vốn điều cần thiết  Lãi suất tăng có tác động đến doanh nghiệp lớn, họ cố gắng thực thương vụ làm ăn cách tập trung giải dứt điểm thời gian ngắn Hoặc hợp đồng khơng có chắn đạt hiệu suất cao doanh nghiệp lớn loại bỏ từ đầu + Tiêu cực:  Đối với ngân hàng,nguồn thu lãi suất cho vay nguồn thu nhập nên ngân hàng muốn cho vay với lãi suất cao Còn doanh nghiệp , lãi suất phần chi phí đầu vào để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh có lãi phát triển bền vững Vay vốn hoạt động đảo nhà doanh nghiệp Tuy nhiên, phải đối mặt với mức lãi suất cao số nhà doanh nghiệp khơng dám đầu tư từ chối vay vốn, không dám triển khai dự án nên chậm so với tiến độ đặt Hầu hết doanh nghiệp tính toán đánh giá thực phương án vay vốn từ ngân hàng Nhưng có nhiều yếu tố khơng thể kiểm sốt mơi trường xung quanh : mơi trường tồn cầu, mơi trường kinh tế…nên tạo rủi ro cho doanh nghiệp Điều ảnh hưởng đến mục tiêu chiến lược doanh nghiệp theo hướng nghịch:  Do việc thiếu tiền việc mua việc mua nguyên, nhiên vật liệu phục vụ cho sản xuất nên hầu hết doanh nghiệp gặp khó khăn Đặc biệt việc trả tiền lương cho cơng nhân, q trình khấu hao máy móc, khoản vay…đã ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp Chính điều dẫn đến cắt giảm chi phí sản xuất cách giảm thiểu lực lượng lao động Hay nói cách khác cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh phạm vi hẹp Sự cân đối làm cho lợi nhuận doanh nghiệp giảm nên hấp dẫn đối vowsic ác nhà đầu tư  Sự gia tăng chi phí sản xuất dẫn đến giá thành sản phẩm dịch vụ tăng làm cho mức giá chung thị trường tăng lên Đồng thời nguyên nhân ngược lại mục tiêu lạm phát Khi sức mua thị trường giảm giá cao mà thu nhập người dân lại không tăng tăng chậm so với mức tăng số lạm phát nên doanh nghiệp khơng bù đắp chi phí dẫn đến thua lỗ Mà hoạt động kinh doanh hoạt động diễn liên tục, vậy, thua lỗ diễn thời gian dài ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp, có khả đầu tư bị triệt tiêu Điều ảnh hưởng xấu đến tốc độ phát triển kinh tế , đặc biệt từ nước ta hội nhập kinh tế quốc tế 15  Chi phí cho khoản vay nợ tăng , điều khiến cho nhà doanh nghiệp giảm vay vốn tự xoay sở vốn theo hướng khác Vậy nhà doanh nghiệp khơng có quản lí chặt chẽ số nợ phải trả số nợ phải thu phát sinh nợ ngồi tầm kiểm sốt… PHẦN KẾT LUẬN Ngày người nghĩ tồn cầu hóa tảng cho tương lai Tồn cầu hóa xu cấp thiết Đứng trước xu đòi hỏi hệ thống ngân hàng cần phải đổi Điều đặt khơng khó khăn thách thức với nhà điều hành sách lãi suất việc thực sách lãi suất vừa phải gắn liền với sách tiền tệ - tín dụng, sách cấu, sách kinh tế, vừa phải đáp ứng yêu cầu tự hóa lãi suất Tự hóa lãi suất mốc cần đạt được, thông qua bước phù hợp, tinh thần nhanh chóng khắc phục yếu kém, tích cực chuyển bị để tự hóa thời gian ngắn, để tận dụng lợi tự hóa mang lại Tất nhiên, cải cách có khó khăn riêng nó, thơng thường cải cách thực nhanh triệt để cải cách khủng hoảng thúc đẩy Nhưng trì hỗn đến khủng hoảng xảy gây sức ép tiến hành cải cách chi phí tốn Do đó, lực nhận biết khủng hoảng tiềm tạo cải cách thích hợp để giảm thiểu chi phí phải gánh chịu Yêu cầu thực tiễn đòi hỏi ngân hàng nhà nước khơng thể giữ nguyên cách điều hành lãi suất trước khơng thể nơn nóng thực chế điều hành lãi suất nước phát triển Chính vậy, sách lãi suất kinh tế thị trường phải thay đổi tùy theo giai đoạn yêu cầu kinh tế đặt thời kỳ, cần có trao đổi rộng rãi kỹ lưỡng trước thực sách kinh tế quan trọng, tạo điều kiện cho người dân cá tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, nhà kinh doanh tham gia đầy đủ bình đẳng vào thị trường 16 17 18
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI-THẢO-LUẬN-VĨ-MÔ-NHÓM-4-1, BÀI-THẢO-LUẬN-VĨ-MÔ-NHÓM-4-1

Mục lục

Xem thêm