Đồ án bê tông cốt thép

88 46 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/04/2020, 14:11

Bài làm có đầy đủ các phần tính toán chi tiết cho các bạn đang làm đồ án Bê tông cốt thépPHẦN 1: TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KÊ SÀN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRA BẢNG21.1.Thiết kế sàn tầng điển hình (tầng 2 đến tầng 5):21.1.1.Chọn sơ bộ kích thước tiết diện các bộ phận sàn:21.1.2.Tải trọng tác dụng lên sàn:31.1.3.Xác định nội lực, tính toán và bố trí cốt thép các ô bản:51.1.4.Tính toán và bố trí cốt thép cho các ô bản:111.2.Tính toán sàn theo trạng thái giới giạn II:13PHẦN 2: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ SÀN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN162.1.Các bước tiến hành mô phỏng bằng phần mềm Safe:162.1.1.Số liệu:162.1.2.Các bước tiến hành:172.1.3.Kết quả nội lực các ô bản:262.1.4.Tính toán và bố trí thép:262.2.Kiếm tra độ võng và vết nứt theo TCVN 55742012:292.2.1.Khai báo tổ hợp tải trọng và kiếm tra độ võng:292.2.2.Kết quả hình thành và mở rộng khe nứt:30PHẦN 3: TÍNH TOÁN KẾT CẤU KHUNG333.1.Chọn khung tính toán:333.2.Chọn sơ bộ tiết diện khung:343.2.1.Kích thước tiết diện dầm:343.2.2.Kích thước tiết diện cột:343.3.Chọn khung tính toán:453.4.Tính toán tải trọng tác dụng lên sàn tầng mái:463.4.1.Tĩnh tải:463.4.2.Hoạt tải:473.5.Tải trọng tác dụng lên khung phương trục 4:473.5.1.Tĩnh tải:473.5.2.Hoạt tải:553.5.3.Tổng hợp kết quả:603.6.Tính toán cốt thép:613.6.1.Tính toán và bố trí cốt thép cho dầm:693.6.2.Tính toán và bố trí cốt thép cho cột:78 GVHD: LÊ TRUNG KIÊN SV: LÊ NGUYỄN KHÁNH DUY MỤC LỤC PHẦN 1: TÍNH TỐN VÀ THIẾT KÊ SÀN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRA BẢNG 1.1 Thiết kế sàn tầng điển hình (tầng đến tầng 5): 1.1.1 Chọn sơ kích thước tiết diện phận sàn: .2 1.1.2 Tải trọng tác dụng lên sàn: 1.1.3 Xác định nội lực, tính tốn bố trí cốt thép bản: 1.1.4 Tính tốn bố trí cốt thép cho ô bản: 11 1.2 Tính tốn sàn theo trạng thái giới giạn II: 13 PHẦN 2: TÍNH TỐN THIẾT KẾ SÀN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN 16 2.1 Các bước tiến hành mô phần mềm Safe: 16 2.1.1 Số liệu: 16 2.1.2 Các bước tiến hành: 17 2.1.3 Kết nội lực ô bản: 26 2.1.4 Tính tốn bố trí thép: 26 2.2 Kiếm tra độ võng vết nứt theo TCVN 5574-2012: .29 2.2.1 Khai báo tổ hợp tải trọng kiếm tra độ võng: .29 2.2.2 Kết hình thành mở rộng khe nứt: 30 PHẦN 3: TÍNH TỐN KẾT CẤU KHUNG 33 3.1 Chọn khung tính tốn: .33 3.2 Chọn sơ tiết diện khung: 34 3.2.1 Kích thước tiết diện dầm: 34 3.2.2 Kích thước tiết diện cột: .34 3.3 Chọn khung tính tốn: .45 3.4 Tính tốn tải trọng tác dụng lên sàn tầng mái: .46 3.4.1 Tĩnh tải: 46 3.4.2 Hoạt tải: 47 3.5 Tải trọng tác dụng lên khung phương trục 4: 47 3.5.1 Tĩnh tải: 47 3.5.2 Hoạt tải: 55 3.5.3 Tổng hợp kết quả: .60 3.6 Tính tốn cốt thép: .61 3.6.1 Tính tốn bố trí cốt thép cho dầm: .69 3.6.2 Tính tốn bố trí cốt thép cho cột: 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO .84 P a g e | 88 GVHD: LÊ TRUNG KIÊN SV: LÊ NGUYỄN KHÁNH DUY PHẦN 1: TÍNH TỐN VÀ THIẾT KÊ SÀN BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRA BẢNG Thiết kế sàn tầng điển hình (tầng đến tầng 5): 1200 1.1 S7 S7 4500 S6 S1 S1 S1 3000 S6 S5 S4 S4 3000 S6 S5 S4 4500 E S1 S1 S6 S1 S1 S1 S3 S4 S4 S5 S4 S3 S4 S4 S5 S1 S2 S1 S1 S1 C 14800 D A 1200 B 2800 S6 S7 S6 1600 4400 1600 2800 4400 2800 S6 S7 S6 1600 4400 1600 2800 30800 Hình Sơ đồ mặt sàn tầng điển hình 1.1.1 Chọn sơ kích thước tiết diện phận sàn:  Bản sàn: - Vì chiều dày sàn tương tự nên lấy sàn có kích thước lớn để tính tốn chiều dày sau bố trí chung cho toàn mặt L 4.4 = =1Trọng lượng thân sàn 5: = 3.753+0.552+2.88= 7.185kN/m2 P a g e | 88 GVHD: LÊ TRUNG KIÊN SV: LÊ NGUYỄN KHÁNH DUY  Trọng lượng thân tường xây:  Các ô có tường xây làm vách ngăn chịu tải tập trung trọng lượng tường truyền vào gt = nγ tb th tl t 1.1×18×0.1×3.51×5 = = 2.632kN/m Ss 3×4.4 Trong đó: n: hệ số vượt tải (n = 1.1) : trọng lượng riêng tường (= 18kN/m3) : chiều rộng tường (b = 0.1m) : chiều cao tường ( h= 3.6–0.09= 3.51m) : chiều dài tường ( l= 5m) Bảng Tổng tải trọng tác dụng lên Tĩnh tải tính tốn gtt (kN/m2) Hoạt tải Ơ tính tốn p Tải sàn Tải tường tt Tổng tĩnh tải g tt tt Tổng tải tt (kN/m2) (kN/m2) g (kN/m ) gt (kN/m ) 1.95 4.8 3.753 3.753 0 3.753 3.753 5.703 8.553 3.6 3.753 3.753 7.353 1.95 3.753 3.753 5.703 1.95 3.6 7.185 3.753 2.632 9.817 3.753 11.767 7.353 3.6 3.753 3.753 7.353 (kN/m2) 1.1.3 Xác định nội lực, tính tốn bố trí cốt thép bản: - Xem ô ô đơn, không xét ảnh hưởng kế cận Ơ tính theo sơ đồ đàn hồi Nhịp tính tốn khoảng cách trục dầm Xét tỉ số L2/L1 :  L2/L1 ≥ : làm việc phương theo phương cạnh ngắn  L2/L1 < : làm việc theo hai phương h d 300 = = 3.3>3 h 90 bs - Xét tỷ số:  Liên kết sàn dầm liên kết ngàm nên ô thuộc ô số bảng tra P a g e | 88 GVHD: LÊ TRUNG KIÊN - SV: LÊ NGUYỄN KHÁNH DUY Ô S1:  Làm việc theo ô đơn  Kích thước bản: L1×L2= 4.4×4.4m L 4.4  1 L 4.4  Xét tỷ số → ô làm việc phương dạng ô sàn kê cạnh  Tra bảng phụ lục 15 giáo trình “Kết cấu cơng trình bê tơng cốt thép”, tập 2, tác giả Võ Bá Tầm, NXB ĐHQG TPHCM, ta được: m91 = 0.0183; m 92 = 0.0175 k 91 = 0.0426; k 92 = 0.0407  Suy ra: P= q tt ×L1×L =  g s +p s  ×L1×L = 5.703×4.4×4.4= 110.41kN  Moment dương lớn bản: M1 = m91×P= 0.0183×110.41= 2.02 kNm M = m92 ×P= 0.0175×110.41= 1.93 kNm  Moment âm lớn gối: M I = k 91×P= 0.0426×110.41= 4.7 kNm M II = k 92 ×P= 0.0407×110.41= 4.49 kNm - Ô S2:  Làm việc theo đơn  Kích thước bản: L1×L2= 4.4×4.4m L 4.4  1 L 4.4  Xét tỷ số → ô làm việc phương dạng ô sàn kê cạnh  Tra bảng phụ lục 15 giáo trình “Kết cấu cơng trình bê tông cốt thép”, tập 2, tác giả Võ Bá Tầm, NXB ĐHQG TPHCM, ta được: m91 = 0.0183; m 92 = 0.0175 k 91 = 0.0426; k 92 = 0.0407  Suy ra: P= q tt ×L1×L =  g s +p s  ×L1×L = 8.553×4.4×4.4= 165.59 kN P a g e | 88 GVHD: LÊ TRUNG KIÊN SV: LÊ NGUYỄN KHÁNH DUY  Moment dương lớn bản: M1 = m 91×P= 3.03 kNm M = m92 ×P= 2.9 kNm  Moment âm lớn gối: M I = k 91×P= 7.05 kNm M II = k 92 ×P= 6.74 kNm - Ơ S3:  Làm việc theo đơn  Kích thước bản: L1×L2= 3×4.4m L 4.4   1.47  L  Xét tỷ số → ô làm việc phương dạng ô sàn kê cạnh  Tra bảng phụ lục 15 giáo trình “Kết cấu cơng trình bê tông cốt thép”, tập 2, tác giả Võ Bá Tầm, NXB ĐHQG TPHCM, ta được: m91 = 0.0209; m 92 = 0.0098 k 91 = 0.0467; k 92 = 0.0217  Suy ra: P= q tt ×L1×L =  g s +ps  ×L1×L = 7.353×3×4.4= 97.06 kN  Moment dương lớn bản: M1 = m 91×P= 2.029 kNm M = m92 ×P= 0.951 kNm  Moment âm lớn gối: M I = k 91×P= 4.533 kNm M II = k 92 ×P= 2.106 kNm - Ô S4:  Làm việc theo đơn  Kích thước bản: L1×L2= 3×4.4m L 4.4   1.47  L  Xét tỷ số → ô làm việc phương dạng ô sàn kê cạnh P a g e | 88 GVHD: LÊ TRUNG KIÊN SV: LÊ NGUYỄN KHÁNH DUY  Tra bảng phụ lục 15 giáo trình “Kết cấu cơng trình bê tơng cốt thép”, tập 2, tác giả Võ Bá Tầm, NXB ĐHQG TPHCM, ta được: m91 = 0.0209; m 92 = 0.0098 k 91 = 0.0467; k 92 = 0.0217  Suy ra: P= q tt ×L1×L =  g s +p s  ×L1×L = 5.703×3×4.4= 75.28 kN  Moment dương lớn bản: M1 = m 91×P= 1.573 kNm M = m92 ×P= 0.738 kNm  Moment âm lớn gối: M I = k 91×P= 3.516 kNm M II = k 92 ×P= 1.634 kNm - Ô S5:  Làm việc theo đơn  Kích thước bản: L1×L2= 3×4.4m L 4.4   1.47  L  Xét tỷ số → ô làm việc phương dạng ô sàn kê cạnh  Tra bảng phụ lục 15 giáo trình “Kết cấu cơng trình bê tơng cốt thép”, tập 2, tác giả Võ Bá Tầm, NXB ĐHQG TPHCM, ta được: m91 = 0.0209; m 92 = 0.0098 k 91 = 0.0467; k 92 = 0.0217  Suy ra: P= q tt ×L1×L =  g s +p s  ×L1×L = 11.767×3×4.4= 155.32 kN  Moment dương lớn bản: M1 = m 91×P= 3.246 kNm M = m92 ×P= 1.522 kNm  Moment âm lớn gối: P a g e | 88 GVHD: LÊ TRUNG KIÊN SV: LÊ NGUYỄN KHÁNH DUY M I = k 91×P= 7.253 kNm M II = k 92 ×P= 3.37 kNm - Ô S6:  Làm việc theo đơn  Kích thước bản: L1×L2= 1.2×1.6m L 1.6   1.33  L 1.2  Xét tỷ số → ô làm việc phương dạng ô sàn kê cạnh  Tra bảng phụ lục 15 giáo trình “Kết cấu cơng trình bê tơng cốt thép”, tập 2, tác giả Võ Bá Tầm, NXB ĐHQG TPHCM, ta được: m91 = 0.0209; m 92 = 0.0118 k 91 = 0.0474; k 92 = 0.0268  Suy ra: P= q tt ×L1×L =  g s +ps  ×L1×L = 7.353×1.2×1.6= 14.118 kN  Moment dương lớn bản: M1 = m 91×P= 0.295 kNm M = m92 ×P= 0.167 kNm  Moment âm lớn gối: M I = k 91×P= 0.669 kNm M II = k 92 ×P= 0.378 kNm P a g e | 88 GVHD: LÊ TRUNG KIÊN - SV: LÊ NGUYỄN KHÁNH DUY Ơ S7:  Kích thước bản: L1 × L2 = 1.2 × 4.4m L 4.4   3.67  L 1.2  Xét tỷ số → ô thuộc dầm, làm việc phương theo phương cạnh ngắn  Để tính tốn, cắt dải có bề rộng b= 1m theo phương cạnh ngắn, sơ đồ tính xem dầm đơn giản đầu ngàm có kích thước tiết diện b×h=1000×90mm M= 7.353×1.22 = 5.294 kNm Bảng Kết tính nội lực cho sàn điển hình Ơ M1 (kNm) M2 (kNm) MI (kNm) MII (kNm) - S1 S2 S3 S4 S5 S6 2.02 3.03 2.029 1.573 3.246 0.295 1.93 2.9 0.951 0.738 1.522 0.167 4.7 7.05 4.533 3.516 7.253 0.669 4.49 6.74 2.106 1.634 3.37 0.378 S7 5.294 Xác định momen âm lớn gối kề ô  Xét gối ô S1 S2: M = max (MI-S1, MI-S2) = 7.05 kNm/m  Xét gối ô S1 S4: M = max (MII-S1, MI-S4) = 4.49 kNm/m  Xét gối ô S2 S3: P a g e 10 | 88 GVHD: LÊ TRUNG KIÊN SV: LÊ NGUYỄN KHÁNH DUY Bảng Bảng tổng hợp nội lực tính tốn thép cho dầm  STORY Bea m Load b, b f (mm) h (mm) a (mm) h0 (mm ) M (kN.m) m  As (mm2) Bố trí As chọn (mm2) (%) STORY6 B1 COMBBAO MAX 1280 400 35 365 33.251 0.017 0.017 328.16 2�18 509 0.7 STORY5 B1 COMBBAO MAX 1280 400 35 365 45.754 0.023 0.023 453.04 2�18 509 0.7 STORY4 B1 COMBBAO MAX 1280 400 35 365 42.401 0.021 0.021 419.47 2�18 509 0.7 STORY3 B1 COMBBAO MAX 1280 400 35 365 43.324 0.022 0.022 428.7 2�18 509 0.7 STORY2 B1 COMBBAO MAX 1280 400 35 365 47.853 0.024 0.024 474.09 2�18 509 0.7 STORY1 B1 COMBBAOMAX 1280 400 35 365 28.697 0.014 0.014 282.88 2�18 509 0.7 STORY6 B1 COMBBAO MIN 200 400 35 365 -9.171 0.029 0.030 91.12 2�18 509 0.7 STORY6 B1 COMBBAO MIN 200 400 35 365 -28.566 0.093 0.098 293.92 2�18 509 0.7 STORY5 B1 COMBBAO MIN 200 400 35 365 -49.838 0.162 0.178 535.47 2�18  1�14 663 0.9 STORY5 B1 COMBBAO MIN 200 400 35 365 -56.834 0.185 0.206 620.27 2�18  1�14 663 0.9 STORY4 B1 COMBBAO MIN 200 400 35 365 -66.679 0.217 0.248 744.99 2�18  1�18 763 1.0 ' P a g e 74 | 88 GVHD: LÊ TRUNG KIÊN SV: LÊ NGUYỄN KHÁNH DUY 5 STORY4 B1 COMBBAO MIN 200 400 35 365 -66.896 0.218 0.249 747.82 2�18  1�18 763 1.0 STORY3 B1 COMBBAO MIN 200 400 50 350 -76.114 0.270 0.322 925.7 2�18  2�20 1137 1.6 STORY3 B1 COMBBAO MIN 200 400 50 350 -78.554 0.278 0.334 962.78 2�18  2�20 1137 1.6 STORY2 B1 COMBBAO MIN 200 400 50 350 -86.65 0.307 0.379 1091.3 2�18  3�20 1451 2.0 STORY2 B1 COMBBAO MIN 200 400 50 350 -89.902 0.319 0.398 1145.62 2�18  3�20 1451 2.0 STORY1 B1 COMBBAO MIN 200 400 35 365 -58.288 0.190 0.212 638.27 2�18  1�14 663 0.9 STORY1 B1 COMBBAO MIN 200 400 35 365 -58.375 0.190 0.213 639.35 2�18  1�14 663 0.9 STORY5 B2 COMBBAO MAX 1280 400 35 365 11.188 0.005 0.005 109.79 2�18 509 0.7 STORY4 B2 COMBBAO MAX 1280 400 35 365 19.513 0.010 0.010 191.89 2�18 509 0.7 STORY3 B2 COMBBAO MAX 1280 400 35 365 33.961 0.017 0.017 335.23 2�18 509 0.7 STORY2 B2 COMBBAO MAX 1280 400 35 365 46.506 0.023 0.024 460.58 2�18 509 0.7 STORY1 B2 COMBBAO MAX 1280 400 35 365 32.771 0.016 0.016 323.38 2�18 509 0.7 P a g e 75 | 88 GVHD: LÊ TRUNG KIÊN SV: LÊ NGUYỄN KHÁNH DUY STORY5 B3 COMBBAO MAX 1280 400 35 365 13.327 0.006 0.006 130.85 2�18 509 0.7 STORY4 B3 COMBBAO MAX 1280 400 35 365 22.213 0.0113 0.0114 218.59 2�18 509 0.7 STORY3 B3 COMBBAO MAX 1280 400 35 365 34.619 0.017 0.017 341.78 2�18 509 0.7 STORY2 B3 COMBBAO MAX 1280 400 50 350 48.081 0.026 0.027 497.34 2�18 509 0.7 STORY1 B3 COMBBAO MAX 1280 400 35 365 32.494 0.016 0.016 320.62 2�18 509 0.7 STORY7 B4 COMBBAO MAX 1280 400 35 365 18.415 0.009 0.009 181.04 2�18 509 0.7 STORY6 B4 COMBBAO MAX 1280 400 35 365 35.245 0.018 0.018 348.02 2�18 509 0.7 STORY5 B4 COMBBAO MAX 1280 400 35 365 30.367 0.015 0.015 299.47 2�18 509 0.7 STORY4 B4 COMBBAO MAX 1280 400 35 365 28.88 0.014 0.014 284.7 2�18 509 0.7 STORY3 B4 COMBBAO MAX 1280 400 35 365 33.064 0.016 0.017 326.3 2�18 509 0.7 STORY2 B4 COMBBAO MAX 1280 400 35 365 41.619 0.021 0.021 411.65 2�18 509 0.7 STORY1 B4 COMBBAO MAX 1280 400 35 365 28.928 0.014 0.014 285.17 2�18 509 0.7 STORY6 B2 COMBBAO MIN 200 400 35 365 -26.874 0.087 0.091 275.62 2�18 509 0.7 P a g e 76 | 88 GVHD: LÊ TRUNG KIÊN SV: LÊ NGUYỄN KHÁNH DUY STORY6 B2 COMBBAO MIN 200 400 35 365 -14.945 0.048 0.050 149.98 2�18 509 0.7 STORY5 B2 COMBBAO MIN 200 400 35 365 -39.578 0.129 0.138 416.14 2�18 509 0.7 STORY5 B2 COMBBAO MIN 200 400 35 365 -33.015 0.107 0.1143 342.62 2�18 509 0.7 STORY4 B2 COMBBAO MIN 200 400 35 365 -47.248 0.154 0.168 504.81 2�18  1�14 663 0.9 STORY4 B2 COMBBAO MIN 200 400 35 365 -44.479 0.145 0.157 472.44 2�18  1�14 663 0.9 STORY3 B2 COMBBAO MIN 200 400 35 365 -61.965 0.202 0.228 684.43 2�18  1�16 710 0.9 STORY3 B2 COMBBAO MIN 200 400 35 365 -54.412 0.177 0.197 590.57 2�18  1�16 710 0.9 STORY2 B2 COMBBAO MIN 200 400 50 350 -76.631 0.272 0.324 933.5 2�18  2�20 1137 1.6 STORY2 B2 COMBBAO MIN 200 400 50 350 -65.381 0.232 0.268 770.36 2�18  2�20 1137 1.5 STORY1 B2 COMBBAO MIN 200 400 35 365 -53.916 0.176 0.195 584.53 2�18  1�14 663 0.9 STORY1 B2 COMBBAO MIN 200 400 35 365 -47.93 0.156 0.171 512.84 2�18  1�14 663 0.9 STORY6 B3 COMBBAO MIN 200 400 35 365 -16.179 0.052 0.054 162.72 2�18 509 0.7 STORY6 B3 COMBBAO MIN 200 400 35 365 -26.333 0.085 0.090 269.8 2�18 5.09 0.0 P a g e 77 | 88 GVHD: LÊ TRUNG KIÊN SV: LÊ NGUYỄN KHÁNH DUY STORY5 B3 COMBBAO MIN 200 400 35 365 -33.594 0.109 0.1164 349.02 2�18 5.09 0.0 STORY5 B3 COMBBAO MIN 200 400 35 365 -31.829 0.103 0.109 329.55 2�18 509 0.7 STORY4 B3 COMBBAO MIN 200 400 35 365 -45.439 0.148 0.161 483.61 2�18 509 0.7 STORY4 B3 COMBBAO MIN 200 400 35 365 -42.548 0.138 0.150 450.11 2�18 509 0.7 STORY3 B3 COMBBAO MIN 200 400 35 365 -55.417 0.180 0.2011 602.85 2�18  1�14 663 0.9 STORY3 B3 COMBBAO MIN 200 400 35 365 -58.786 0.191 0.215 644.47 2�18  1�14 663 0.9 STORY2 B3 COMBBAO MIN 200 400 50 350 -66.305 0.235 0.272 783.28 2�18  2�16 911 1.2 STORY2 B3 COMBBAO MIN 200 400 50 350 -73.528 0.261 0.308 887.16 2�18  2�16 911 1.3 STORY1 B3 COMBBAO MIN 200 400 35 365 -48.2 0.157 0.172 516.03 2�18  1�14 663 0.9 STORY1 B3 COMBBAO MIN 200 400 35 365 -53.722 0.175 0.194 582.18 2�18  1�14 663 0.9 STORY7 B4 COMBBAO MIN 200 400 35 365 -7.903 0.025 0.026 78.35 2�18 509 0.7 STORY7 B4 COMBBAO MIN 200 400 35 365 -7.016 0.022 0.023 69.45 2�18 509 0.7 P a g e 78 | 88 GVHD: LÊ TRUNG KIÊN SV: LÊ NGUYỄN KHÁNH DUY STORY6 B4 COMBBAO MIN 200 400 35 365 -34.452 0.1124 0.1196 358.54 2�18 509 0.7 STORY6 B4 COMBBAO MIN 200 400 35 365 -20.199 0.065 0.068 204.62 2�18 509 0.7 STORY5 B4 COMBBAO MIN 200 400 35 365 -42.191 0.137 0.148 446 2�18 509 0.7 STORY5 B4 COMBBAO MIN 200 400 35 365 -41.691 0.136 0.146 440.26 2�18 509 0.7 STORY4 B4 COMBBAO MIN 200 400 35 365 -51.48 0.168 0.185 555.11 2�18  1�14 663 0.9 STORY4 B4 COMBBAO MIN 200 400 35 365 -55.934 0.182 0.203 609.19 2�18  1�14 663 0.9 STORY3 B4 COMBBAO MIN 200 400 35 365 -64.446 0.210 0.238 716.11 2�18  1�18 763 1.0 STORY3 B4 COMBBAO MIN 200 400 35 365 -67.183 0.219 0.250 751.57 2�18  1�18 763 1.0 STORY2 B4 COMBBAO MIN 200 400 50 350 -77.734 0.253 0.298 893.85 2�18  2�20 1137 1.6 STORY2 B4 COMBBAO MIN 200 400 50 350 -81.427 0.289 0.350 1007.38 2�18  2�20 1137 1.6 STORY1 B4 COMBBAO MIN 200 400 35 365 -58.283 0.190 0.212 638.21 2�18  1�18 763 1.0 STORY1 B4 COMBBAO MIN 200 400 35 365 -59.706 0.194 0.218 655.97 2�18  1�18 763 1.0 P a g e 79 | 88 GVHD: LÊ TRUNG KIÊN SV: LÊ NGUYỄN KHÁNH DUY P a g e 80 | 88 GVHD: LÊ TRUNG KIÊN - SV: LÊ NGUYỄN KHÁNH DUY b Tính tốn bố trí cốt thép đai: Bố trí cốt đai: Cốt đai đặt theo cấu tạo: vị trí dầm cách mép gối L nhịp /4 ta bố trí Ø6a200 gối ta bố trí Ø6a100 Ví dụ kiểm tra cốt đai: Tính cốt đai cho dầm B4 tầng kích thước tiết diện dầm 200x400(mm), với Q = 54.84 kN Chọn cốt đai Ø6 (asw = 0.283 cm2), số nhánh cốt đai n= Xác định bước cốt đai:  Trong đoạn gần gối dầm L/4  Bước cốt đai theo cấu tạo  Bước cốt đai tính tốn 4φb2 (1+φf +φn )γb Rb bh02 Stt = R sw na sw Q2 4×2(1+0+0)×1×0.9×200×3652 Stt = ×225×2×28.3 (54.84 �103 )2 Stt = 812.367 mm  Bước cốt đai lớn nhất: φ b4  1+φ n  γ b R bt bh 02 1.5×  1+0  ×0.9×200×365 s max = = = 655.922 mm Q  54.84×103  Chọn s= min(sct, stt, smax)= 100mm bố trí gối  Đoạn nhịp Chọn s= 200mm bố trí đoạn L/2 dầm 3.6.2 Tính tốn bố trí cốt thép cho cột: - Tính độ lệch tâm: e1 = M/N Độ lệch tâm ngẫu nhiên: ea = max(L/600, h/30) Độ lệch tâm ban đầu: kết cấu siêu tĩnh, e0 = max(ea, e1) 2.5 � �E b �I N cr  l02 Tính lực dọc tới hạn N theo công thức: cr Với: l0 = 0.7L bh I 12 I moment quán tính tiết diện:  θ hệ số số xét đến độ lệch tâm:  - Tính hệ số ảnh hưởng uốn dọc: 0.2e0  1.05h 1.5e0  h 1 N N cr P a g e 81 | 88 GVHD: LÊ TRUNG KIÊN - - SV: LÊ NGUYỄN KHÁNH DUY Tính e  e0  0.5h  a Tính tốn cốt thép đối xứng cho cột, sử dụng cốt thép AII, có Rs = Rsc = 280MPa Giả thuyết a = a’ Tính h0 = h – a, za = h0 – a’ = h -2a N x1  R b �b , có trường hợp: Tính:  Nếu 2a �x1 �R h : trường hợp nén lệch tâm lớn, lấy chiều cao vùng nén x = x1 A s  A s'  N  e  0.5x  h  R sc z a  Nếu x1  2a’ : x1  2a’ : trường hợp nén lệch tâm đặc biệt: Ne' As  A  R sc za ' s  Nếu x1  R h tính lại x theo cơng thức gần đúng: x   R   a n  2 R  n  0.48  h   R   a   n  0.48 n - - - N e z ,   , a  a R b bh h0 h0 Với Diện tích cốt thép: Ne  R b bx  h  0.5x  A s  A s'  R sc z a Kiểm tra lại hàm lượng thép (đối với cột lệch tâm phẳng): A   2  0.1% �  s � max  3% bh Bố trí cốt thép đai ∅6a100 cho đoạn cột L/4 gần nút khung Bố trí cốt thép đai ∅6a200 cho đoạn cột lại  Ví dụ tính tốn: Tính tốn cốt thép cho cột C1 tầng kích thước 25x40cm với N=-651.21 kN, M=-51.233kN Tính độ lệch tâm: e1 = M/N=0.079 Độ lệch tâm ngẫu nhiên: ea = max(360/600, 400/30)=0.6 Độ lệch tâm ban đầu: kết cấu siêu tĩnh, e0 = max(ea, e1)=0.6 P a g e 82 | 88 GVHD: LÊ TRUNG KIÊN SV: LÊ NGUYỄN KHÁNH DUY C1 Hình 18: vị trí cột C1 tầng - - - Tính lực dọc tới hạn Ncr theo công thức: 2.5 � �E b �I 2.5 �0.43 �27 �103 �0.0013 N cr    6.05 l02 2.52 Với: l0 = 0.7L=0.7 �3.6=2.52 bh 0.25 �0.43 I   0.0013 12 12 I moment quán tính tiết diện: Θ hệ số số xét đến độ lệch tâm: 0.2e0  1.05h 0.2 �0.6  1.05 �0.4    0.43 1.5e0  h 1.5 �0.6  0.4 1    0.0092 N 651.21 1 1 N cr 6.05 Tính hệ số ảnh hưởng uốn dọc: Tính e  e0  0.5h  a  0.0092 �13.33  0.5 �0.4  0.04  0.282 Tính tốn cốt thép đối xứng cho cột, sử dụng cốt thép AII, có Rs = Rsc = 280MPa Giả thuyết a = a’ Tính h0 = h – a= 0.36 m, za = h0 – a’ = 0.32 m N 651.21 x1    0.227 R � b 11.5 � 10 � 0.25 b Tính: , 2a= 0.08 m  Nếu 2a �x1 �R h  0.3 : trường hợp nén lệch tâm lớn, lấy chiều cao vùng nén x = x1 A s  A s'  - - N  e  0.5x  h  651.21 �(0.282  0.5 �0.227  0.36)   0.26 �106 m R sc z a 280 �10 �0.32  A schon =5.09 Kiểm tra lại hàm lượng thép (đối với cột lệch tâm phẳng): A 5.09   2  0.1% �  s  �100%  0.56 � max  3% bh 25 �36 Bố trí cốt thép đai ∅6a100 cho đoạn cột L/4 gần nút khung Bố trí cốt thép đai ∅6a200 cho đoạn cột lại P a g e 83 | 88 GVHD: LÊ TRUNG KIÊN - - SV: LÊ NGUYỄN KHÁNH DUY  Tính chiều dài đoạn neo, nối cốt thép: Đoạn nối cốt thép, neo cốt thép vào gối tựa: � Rs � Ian  � an   an � � Rb �Ø Với: Ø đường kính thép Các hệ số an ,  an ,  an phụ thuộc vào điều kiện neo nối cốt thép Cấu tạo cốt thép nút khung: �h  h1 � tan   � � h � � bẻ chéo thép cột để chờ nối thép cột  Nếu  Nếu tanα > 1/6 phải cắt thép neo thép cột vào dầm, đồng thời chôn đoạn thép chờ từ cột vào dầm cột đoạn l an P a g e 84 | 88 GVHD: LÊ TRUNG KIÊN SV: LÊ NGUYỄN KHÁNH DUY Bảng Bảng tổng hợp nội lực tính tốn thép cho cột Vị trí Cột STORY6 C1 STORY5 C1 STORY4 C1 STORY3 C1 STORY2 C1 STORY1 C1 STORY6 STORY5 C2 C2 STORY4 C2 STORY3 C2 STORY2 C2 STORY1 C2 STORY6 STORY5 STORY4 STORY3 C3 C3 C3 C3 Tổ hợp COMB1 COMB1 COMB1 COMB1 COMB1 COMB1 COMB1 COMB7 COMB1 COMB1 COMB1 COMB1 COMB7 COMB7 COMB7 COMB7 N M b h a L (kN) (kNm) (mm) (mm) (mm) 200 300 200 -87.82 -269.4 -457.16 -651.21 -852.69 -982.77 -123.51 -344.08 -564.49 -797.32 -1037.86 -1159.54 -87.63 -265.12 -444.83 -622.35 19.142 42.042 -44.24 51.233 68.054 43.398 2.976 18.602 20.499 29.215 67.378 51.212 -0.168 -0.322 -0.07 -0.872 (mm) Nén lệch tâm As (cm2) 40 3.6 ĐB 1.64 400 40 3.6 Lớn 0.6 200 400 40 3.6 Lớn 0.6 250 400 40 3.6 Lớn 0.26 250 400 40 4.4 Bé 5.89 250 400 40 1.5 Bé 4.61 200 200 300 400 40 40 3.6 3.6 ĐB Lớn 4.28 200 400 40 3.6 Bé 1.78 300 400 40 3.6 Lớn 4.08 300 400 40 4.4 Bé 5.52 300 400 40 1.5 Bé 5.08 200 200 200 250 300 400 400 400 40 40 40 40 3.6 3.6 3.6 3.6 ĐB Lớn Lớn Lớn 1.42 3.81 4.44 5.41 Chọn Aschọn c (cm2) 2∅18 5.09 (%) 2.55 2∅18 5.09 1.27 2∅18 5.09 1.27 2∅18 5.09 1.02 2∅18+1∅ 16 2∅18+1∅ 16 2∅18 2∅18 2∅18 7.10 1.42 7.10 1.42 5.09 5.09 5.09 2.55 1.27 1.27 2∅18 5.09 0.85 2∅18+1∅ 16 2∅18+1∅ 16 2∅18 2∅18 2∅18 2∅18+1∅ 7.10 1.18 7.10 1.18 5.09 5.09 5.09 7.10 2.55 1.27 1.27 1.42 P a g e 85 | 88 GVHD: LÊ TRUNG KIÊN SV: LÊ NGUYỄN KHÁNH DUY STORY2 STORY1 C3 C3 COMB7 COMB7 -800.45 -891.47 250 250 400 400 40 40 4.4 1.5 Bé Bé 2.25 0.59 200 300 40 3.1 ĐB 1.59 -204.81 -406.89 -0.171 -0.021 13.699 -2.505 -8.715 STORY7 C4 COMB6 -36.99 STORY6 STORY5 C4 C4 STORY4 C4 STORY3 C4 STORY2 C4 STORY1 C4 STORY7 C5 STORY6 C5 STORY5 C5 STORY4 C5 STORY3 C5 STORY2 C5 STORY1 C5 COMB1 COMB7 COMB1 COMB1 COMB1 COMB1 COMB5 COMB1 COMB1 COMB1 COMB1 COMB1 COMB1 200 200 300 400 40 40 3.6 3.6 Lớn Lớn 3.08 4.06 -610.07 27.669 200 400 40 3.6 Bé 2.42 -826.67 39.302 300 400 40 3.6 Bé 5.36 -1049.85 69.77 300 400 40 4.4 Bé 0.95 -1177.52 50.667 300 400 40 1.5 Bé 1.38 -113.16 13.586 200 300 40 3.1 ĐB 1.83 -217.32 18.628 200 300 40 3.6 Lớn 3.26 -397.23 34.37 200 400 40 3.6 Lớn 4.43 -582.89 36.908 200 400 40 3.6 Bé 2.96 -777.29 41.204 300 400 40 3.6 Lớn 6.37 -979.93 73.007 300 400 40 4.4 Bé 2.32 -1129.01 50.477 300 400 40 1.5 Bé 0.44 16 2∅18 2∅18 2∅18 5.09 5.09 5.09 1.02 1.02 2.55 2∅18 2∅18 2∅18 5.09 5.09 5.09 2.55 1.27 1.27 2∅18+1∅ 16 2∅18 7.10 1.18 5.09 0.85 2∅18 5.09 0.85 2∅18 2∅18 5.09 5.09 2.55 2.55 2∅18 5.09 1.27 2∅18 5.09 1.27 2∅18+1∅ 16 2∅18 7.10 1.18 5.09 0.85 2∅18 5.09 0.85 P a g e 86 | 88 GVHD: LÊ TRUNG KIÊN SV: LÊ NGUYỄN KHÁNH DUY P a g e 87 | 88 GVHD: LÊ TRUNG KIÊN SV: LÊ NGUYỄN KHÁNH DUY TÀI LIỆU THAM KHẢO Hướng dẫn đồ án KC CT BTCT TCVN 2737 – 1995 “ Tải trọng tác động – Tiêu chuẩn thiết kế.” Kết cấu bê tông – Võ Bá Tầm TCVN 5574 – 2012 “ Kết cấu bê tông bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế.” Kết cấu cơng trình bê tơng cốt thép – Nguyễn Đình Cống P a g e 88 | 88 ... chúng đồng thời với hình thành vết nứt vùng bê tơng chịu kéo, diện tích cốt thép dọc cần tăng 15% so với diện tích cốt thép u cầu tính tốn theo độ bền - Theo bảng – Cấp chống nứt kết cấu bê tong cốt. .. bền - Theo bảng – Cấp chống nứt kết cấu bê tong cốt thép cốt thép giá trị bê tông vết nứt giới hạn acrc1 acrc2, nhằm bảo vệ an toàn cho cốt thép TCVN 55742012 thì: acrc1 (mm) acrc2 (mm) 0.092... 26 | 88 GVHD: LÊ TRUNG KIÊN SV: LÊ NGUYỄN KHÁNH DUY → h – a= 90–20= 70mm - Các cơng thức tính cốt thép: - Kiếm tra hàm lượng cốt thép: Bảng Kết tính thép sàn tầng điển hình Ơ Kí hiệu M a ho (kN.m)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án bê tông cốt thép, Đồ án bê tông cốt thép

Mục lục

Xem thêm