bài tập phương trình mặt phẳng dạng 13-14

10 43 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2020, 17:35

Hiện nay tình trạng dịch bệnh lan tràn việc học trực tuyến càng trở nên cấp thiết hơn . Thực tế việc học trực tuyến đã thể hiện nhiều vai trò trước đây , nhưng qua dịp này mới thấy tầm quan trọng và sự cần thiết của nó hơn bao giờ hết . Trong quá trình học tập càng trở nên cấp thiết với các em đặc biệt là các em học sinh cuối cấp tôi xin cung cấp những tài liệu trực liên quan đến việc ôn tập của các em đối với những môn cơ bản hi vọng góp phần chung tay với tất cả các bạn giáo viên , các bạn học sinh và các độc giả quan tâm xây dựng hệ thống câu hỏi bổ ích và gắn liền quá trình ôn tập kiến thức ,ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia cũng như các hình thức bổ xung kiến thức khác. ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hình học tọa độ Oxyz DẠNG 13: PTMP THEO ĐOẠN CHẮN M  1;0;0  N  0; 2;0  P  0;0;1 Câu 268: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho ba điểm ,  MNP  Tính khoảng cách h từ gốc tọa độ đến mặt phẳng 2 h h h h 3 A B C D Câu 269: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm phẳng qua ba điểm A , B C? A  1;0;0  , B  0; 2;0  , C  0;0;3  Hỏi mặt x y z   1  R  : x  y  3z  1 A B x y z  P :    S  : x  y  3z  1  C D M  2;0;0  N  1;1;1  P  thay đổi qua M Câu 270: Trong không gian tọa độ Oxyz , cho điểm , Mặt phẳng B  0; b;0  C  0;0; c   b  0, c   , N cắt trục Ox , Oy , Hệ thức ? 1 bc   bc  b  c   b c A b  c  bc B bc  b  c C D  Q :  P  qua M  1; 2;1 , cắt tia Ox , Oy , Oz điểm Câu 271: Viết phương trình mặt phẳng A , B , C cho hình chóp O ABC  P : x  y  z    P : x  y  z   A B  P : x  y  z 1   P : x  y  z  C D  P  chứa điểm M  1;3; 2  , Câu 272: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , viết phương trình mặt phẳng OA OB OC   Oy cắt tia Ox , , Oz A , B , C cho A x  y  z   B x  y  z   C x  y  z   D x  y  z   A  0; 2;  B  1;0;  C  0; 0; 3 Câu 273: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm , , Phương ABC   trình mặt phẳng x y z x y z x y z x y z   0   1   1   0 A 3 B C 3 D    mặt phẳng qua G  1; 2;3 cắt trục Ox , Câu 274: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , gọi Oy , Oz điểm A , B , C (khác gốc O ) cho G trọng tâm tam giác ABC Khi  mặt phẳng có phương trình x  y  z  18  A C x  y  z  18  B x  y  z   D x  y  z   ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hình học tọa độ Oxyz M  m;0;0  N  0; n;  P 0; 0; p  Câu 275: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho ba điểm ,  1   3 MNP  Với m , n , p số dương thay đổi thỏa m n p Mặt phẳng  qua điểm: A �1 1 � E�; ; � B �3 3 � F  3;3;3 �1 1� H � ;  ;  � C � 3 � D G  1;1;1 H  1; 2;3 Câu 276: Trong không gian với trục hệ tọa độ Oxyz , cho điểm trực tâm ABC với A, B, C ba điểm nằm trục Ox, Oy , Oz (khác gốc tọa độ) Phương trình mặt phẳng qua ba điểm A, B, C A 3x  y  z   B x  y  z  14  x y z   1 D C 3x  y  z  10  M  1;6;  Câu 277: Có mặt phẳng qua điểm cắt trục tọa độ điểm A , B , C (khác gốc tọa độ) cho OA  OB  OC ? A B C D  P  qua hai điểm M (1;8; 0) , C  0; 0;3 cắt Câu 278: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , mặt phẳng nửa trục dương Ox , Oy A , B cho OG nhỏ ( G trọng tâm tam giác ABC ) Biết G (a; b; c ) , tính P  a  b  c A B abc A B 12 C D 12  P  qua A  1; 0;  , Câu 279: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , phương trình mặt phẳng B  0; 2;  C  0; 0; 3 , x y z x y z     0 A x  y  z  B C D x  y  z  G  1; 2;3  Câu 280: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , mặt phẳng qua cắt trục tọa độ điểm A, B, C cho  G trọng tâm tam giác ABC có phương trình ax  by  cz  18  Tính C 10 D 11    mặt phẳng cắt ba trục tọa độ điểm M  8; 0;  , N  0;  2;  , P  0; 0;  Câu 281: Gọi Phương trình mặt phẳng ( ) x y z   1 A 1 C x – y  z –  B x – y  z  x y z   0 D 2 ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đơng Trường THPT Nho Quan A Hình học tọa độ Oxyz M  1; 2;5   P  qua điểm M Câu 282: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho điểm Mặt phẳng cắt trục tọa độ Ox , Oy , Oz A, B, C cho M trực tâm tam giác ABC Phương trình  P  mặt phẳng x y z   1 A x  y  z   C x y z   0 B x  y  z  30 0 D M  0; 2;0  N  0;0;1 A  3; 2;1 Câu 283: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm ; ; Lập  MNP  , biết điểm P hình chiếu vng góc điểm A lên trục Ox phương trình mặt phẳng x y z x y z x y z x y z   1   0   1   1 A B C 1 D A  2;0;0  B  0;3;  Câu 284: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , mặt phẳng qua điểm , , C  0; 0;  có phương trình x  y  3z  12  A B x  y  3z  C x  y  z  12  D x  y  z  24  H  1; 2;3 Câu 285: Trong không gian với trục hệ tọa độ Oxyz , cho điểm trực tâm ABC với A, B, C ba điểm nằm trục Ox, Oy, Oz (khác gốc tọa độ) Phương trình mặt phẳng qua ba điểm A, B, C x y z   1 A x  y  z  10  B C x  y  z   D x  y  3z  14  M  3; 2;1  P  qua M cắt Câu 286: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm Mặt phẳng trục tọa độ Ox , Oy , Oz điểm A , B , C không trùng với gốc tọa độ cho M trực tâm tam giác ABC Trong mặt phẳng sau, tìm mặt phẳng song song với mặt phẳng  P A x  y  z   C x  y  3z   B 3x  y  z  14  D 3x  y  z  14  A  1; 2;3 Câu 287: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho điểm Gọi A1 , A2 , A3 hình chiếu  Oyz  ,  Ozx  ,  Oxy  Phương trình mặt phẳng  A1 A2 A3  vng góc A lên mặt phẳng x y z x y z x y z x y z   1   0   1   1 A B C D  P  qua M  1; 2;  cắt tia Ox, Oy , Oz A, B, C Câu 288: Viết phương trình mặt phẳng V  36 cho OABC x y z x y z x y z x y z   1   1   1   1 A 4 B 12 C 12 D 4  P  mặt phẳng qua điểm M  1; 4;9  ,cắt tia Câu 289: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , gọi Ox, Oy, Oz A, B, C cho biểu thức OA  OB  OC có giá trị nhỏ Mặt phẳng  P  qua điểm đây? ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A A  6; 0;0   0; 6;0  Hình học tọa độ Oxyz  0;0;12   12;0;0  B C D M  1;1;1  P  qua M cắt Câu 290: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho điểm Mặt phẳng chiều dương trục Ox , Oy , Oz điểm A , B , C thỏa mãn OA  2OB Tính giá trị nhỏ thể tích khối tứ diện OABC 81 10 64 A 16 B C D 27 M  1; 2;3 Câu 291: Phương trình mặt phẳng sau qua điểm lượt A , B , C cho thể tích tứ diện OABC nhỏ nhất? cắt ba tia Ox , Oy , Oz lần A x  y  z  18  B x  y  z  21  x y z   1 C x y z    1 D C x  y  3z  21  D x  y  z  18  A  1;0;0  B  0; 2;0  C  0;0;3 Câu 292: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm ; ; Phương  ABC  ? trình dây phương trình mặt phẳng x y z x y z x y z x y z   1   1   1   1 A 2 B 2 C 2 D 2    cắt trục tọa độ M  3; 0;  , Câu 293: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng N  0; 4;0  P  0;0; 2     là: , Phương trình mặt phẳng A x  y  z  12  B x  y  z   Câu 294: Có mặt phẳng qua điểm M (1;9;4) cắt trục tọa độ điểm A , B , C (khác gốc tọa độ) cho OA  OB  OC A B C D A  2;0;0  B  0;3;0  C  0;0; 4  Câu 295: Trong không gian Oxyz , mặt phẳng qua ba điểm , , có phương trình x y z x y z x y z x y z   1   1   1   1 A 4 B 4 C 4 D A 2;0;0  B  0; 2;  C  0;0; 1 Câu 296: Trong không gian Oxyz cho điểm  , , Viết phương trình mặt ABC  phẳng  x y z x y z x y z x y z   1   1   1   0 A 2 B 2 C 2 D 2 1 G  1; 2; 3    qua G , cắt Ox , Oy , Oz A Câu 297: Trong không gian Oxyz cho điểm Mặt phẳng    , B , C cho G trọng tâm tam giác ABC Phương trình mặt phẳng A 3x  y  z  18  B x  y  z  18  C x  y  z  18  D x  y  z  18  A  1;0;0  B  0; 2;0  C  0;0;3  Câu 298: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho điểm , , , D  2; 2;  Có tất mặt phẳng phân biệt qua điểm O , A , B , C , D ? ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A A B Hình học tọa độ Oxyz C 10 M  3;1;  D Câu 299: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho điểm gọi A , B , C hình chiếu M trục Ox , Oy , Oz Phương trình phương trình cuả mặt  ABC  ? phẳng song song với mặt phẳng A 3x  12 y  z  12  B x  12 y  3z  12  Câu 300: C x  12 y  3z  12  D x  12 y  z  12  M  2;0;0  N  0;1;  P  0;0;   MNP  Trong không gian Oxyz , cho ba điểm , Mặt phẳng có phương trình x y z    1 1 A x y z   1 B 2 x y z   1 C 1 x y z   0 D 1 M  2;3;  Câu 301: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm Gọi hình chiếu trục tọa độ Phương trình mặt phẳng A x  y  z  12  B x  y  z   C x  y  z   D x  y  3z  12   P  qua hai điểm M  1;8;0  , C  0;0;3 cắt Câu 302: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , mặt phẳng G  a; b; c  tia Ox , Oy A , B cho OG nhỏ nhất, với trọng tâm tam giác ABC Hãy tính T  a  b  c có giá trị bằng: A T  B T  C T  12 D T  M  2;3;  Câu 303: Trong không gian Oxyz , cho điểm Gọi A , B , C hình chiếu vng góc  ABC  M lên trục Ox , Oy , Oz Viết phương trình mặt phẳng x y z x y z x y z x y z   1   1   1   1 A B C D 4 A  a;0;0  B  0; b;0  C  0;0; c  Câu 304: Cho ba điểm , , a, b, c số dương thay đổi thỏa mãn 1    2017  ABC  qua điểm cố định có tọa độ a b c Mặt phẳng 1 � �1 ; ; � � 1;1;1   A B �2017 2017 2017 �  2017; 2017; 2017  D M  3;0;  N  0; 2;0  P  0;0;1  MNP  Câu 305: Trong không gian Oxyz , cho ba điểm , Mặt phẳng có phương trình x y z x y z x y z x y z   1    1   1   1 A 1 B 2 C D 2 C  0; 0;0  M  2;1;1  P  Câu 306: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm Viết phương trình mặt phẳng qua M cắt ba tia Ox , Oy , Oz điểm A , B , C khác gốc O cho thể tích khối tứ diện OABC nhỏ A x  y  z   B x  y  z   C x  y  z   D x  y  z   ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hình học tọa độ Oxyz  P  : y  z   điểm A  2;0;0  Mặt Câu 307: Trong không gian với hệ tọa độ Oxy , cho mặt phẳng  P    phẳng qua A , vng góc với , cách gốc tọa độ O khoảng cắt tia Oy , Oz điểm B , C khác O Thể tích khối tứ diện OABC 16 A B C 16 D A  3;  0;  B  0; 6;  C  0; 0;  Câu 308: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm , , mặt uuur uuur uuuu r MA  MB  MC P : x  y  z –  P     cho phẳng Tìm điểm M thuộc mặt phẳng đạt giá trị nhỏ nhất?  2; 1; 3  2; 1; 3  0; 3; 1 A B C D (1; 2; 2) A  0;6;0  B  0; 0; 2  C  3; 0;0  Câu 309: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm ,  P  qua ba điểm A , B , C Phương trình mặt phẳng x y z   1 A 2 3 B x  y  3z   x y z   1 C 6 D 2 x  y  3z   M  0; 2;0  N  0; 0;1 A  3; 2;1  MNP  , biết điểm Câu 310: Cho ba điểm ; ; Lập phương trình mặt phẳng P hình chiếu vng góc điểm A lên trục Ox x y z x y z x y z x y z   1   1   1   1 A B 1 C D  P  qua hình chiếu Câu 311: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , phương trình mặt phẳng M  1;3;  điểm lên trục tọa độ x y z x y z x y z x y z   1    0    1    1 A B C D M  1; 3;  Câu 312: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A, B, C hình chiếu  ABC  vng góc M trục Ox, Oy, Oz Viết phương trình mặt phẳng x y z   1 A x y z   1 B 3 x y z   0 D 3 A  1;0;0  B  0; 2;0  Câu 313: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , mặt phẳng ( P) qua ba điểm , , C  0; 0;3  có phương trình là: x y z   0 A B x  z  z   x y z   1 C D x  z  z   Câu 314: Trong không gian Oxyz , cho ba điểm  MNP  mặt phẳng x y z   0 C 3 M  2;0;0  N  0;1;0  P  0;0;  , , Tìm phương trình ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A x y z   1 A 2 x y z   0 B 2 1 Hình học tọa độ Oxyz x y z   0 C 2 x y z   1 D 2 2 M  1; 2;3 , Câu 315: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm gọi A , B C hình  chiếu vng góc M lên trục tọa độ Ox , Oy Oz Viết phương trình mặt phẳng qua ba điểm A , B C    : 6x  y  2z      : 6x  3y  2z   A B    : 6x  3y  2z     : x  y  z  18  C D M  2; 4;   P Câu 316: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm Viết phương trình mặt phẳng qua điểm M , M , M hình chiếu M trục tọa độ Ox , Oy , Oz x y z x y z  P :     P :    4 2 1 A B x y z x y z  P :     P :    2 2 C D A  1;0;0  B  0; 2;0  C  0;0,3 Câu 317: - 2017] Mặt phẳng qua điểm , , có phương trình là: x y z x y z   1   6 A 1 3 B x  y  z  C x  y  3z  D 2  S  : x  y  z   x  y  3z   Gọi A Câu 318: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu  S  trục tọa độ Ox , Oy , Oz , B , C giao điểm (khác gốc tọa độ O ) mặt cầu  ABC  là: Phương trình mặt phẳng A x  y  z  12  B x  y  z  12  C x  y  z  12  D x  y  z  12   P  qua ba điểm H  0; 0;3 , Câu 319: Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz , cho mặt phẳng K  0; 1;0  L  9;0;0   P , Viết phương trình mặt phẳng x y z x y z  P :     P :    1 3 1 A B x y z x y z  P :     P :    1 3 1 C D M  1;2;1  P  thay đổi qua M Câu 320: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm Mặt phẳng cắt tia Ox, Oy, Oz A, B, C khác O Tính giá trị nhỏ thể tích khối tứ diện OABC A 18 B 54 C D A  1; 2; 5 Câu 321: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho Gọi M , N , P hình chiếu A  MNP  lên trục Ox, Oy, Oz Phương trình mặt phẳng x A x  z  5z   y z  1  B x  y  z  C x ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay y z  1 D Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hình học tọa độ Oxyz M  1;1;   P  qua M cắt tia Ox , Oy , Oz Câu 322: Trong không gian Oxyz , cho điểm Mặt phẳng r n   1; a; b  B , C A , cho thể tích tứ diện OABC nhỏ Gọi véc tơ pháp  P  Tính S  a3  2b tuyến 15 S  A S  B S  3 C S  D DẠNG 14: PTMP SONG SONG VỚI MP, THỎA ĐK  S  :  x  1   y     z  3  12 mặt phẳng Câu 323: Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu  P  : x  y  z   Gọi  Q  mặt phẳng song song với  P  cắt  S  theo thiết diện  C  cho khối nón có đỉnh tâm mặt cầu đáy hình tròn giới hạn đường tròn  C  tích lớn Phương trình mặt phẳng  Q  2x  y  z   A x  y  z   x  y  z  11  B 2x  y  z   C x  y  z   x  y  z  17  2x  y  z   D 2 2x  y  z    S  : x  y  z  x  y  z  10  Câu 324: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu  P  : x  y  z  Viết phương trình mặt phẳng  Q  song song với  P  tiếp mặt phẳng  S xúc với A x  y  z  25  x  y  z   B x  y  z  25  x  y  z   C x  y  z  31  x  y  z –  D x  y  z   x  y  z  31  M  3; 1; 2  Câu 325: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm mặt phẳng  P  : 3x  y  z   Phương trình phương trình mặt phẳng qua M  P ? song song với  Q  : 3x  y  z  14   Q  : 3x  y  z   A B  Q  : 3x  y  z    Q  : 3x  y  z   C D mp  Q  : x  y  z   Câu 326: Trong không gian Oxyz cho mặt cầu 2  S  : x  y  z  x  z  23  Mặt phẳng  P  song song với  Q  cắt  S  theo giao tuyến đường tròn có bán kính 2x  y  2z   A x  y  z   x  y  z   B 2x  y  2z   C x  y  z  11  x  y  z  11  D x  y  z    P  song song với mặt phẳng  Q  : x  y  z  cách D  1; 0;3 khoảng Câu 327: Mặt phẳng có phương trình là: ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hình học tọa độ Oxyz x  2y  z   � � x  2y  z   A � x  2y  z   � �  x  y  z  10  C � x  2y  z   � � x  y  z  10  B � x  y  z  10  � � x  2y  z   D � C x  y  z  23  D  x  y  z  17   P  có phương trình Câu 328: Trong khơng gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng 2 x  y  z   mặt cầu  S  có phương trình  x  1   y     z  3  Tìm phương  P  đồng thời tiếp xúc với mặt cầu  S  trình mặt phẳng song song với mặt phẳng A x  y  z   B  x  y  z      : x  y z  đồng thời tiếp xúc với mặt Câu 329: Có mặt phẳng song song với mặt phẳng S : x2  y2  z2  2x  2y  2z  cầu   ? A B C Câu 330: Trong không gian với hệ trục Oxyz, cho mặt cầu  Q  : x  y  12 z    S D Vơ số có phương trình:  P  tiếp xúc Mặt phẳng x  y  z  x  y  z  0, mặt phẳng  S  song song với mặt phẳng  Q  có phương trình là: với mặt cầu � � x  y  12 z  26  13 14  x  y  12 z  26  14  � � x  y  12 z  26  13 14  x  y  12 z  26  14  A � B � � � x  y  12 z  16  14  x  y  12 z  26  14  � � x  y  12 z  16  14  x  y  12 z  26  14  C � D � 2 Câu 331: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm A  1; 1;1  P  :  x  y  z  11  Gọi  Q  mặt phẳng song song  P   Q Tìm phương trình mặt phẳng  Q  :  x  y  z  11  A  Q  : x  y  2z   B  Q  : x  y  z  11  C  Q  : x  y  z    Q  :  x  y  z  11  D mặt phẳng cách A khoảng  S  : x  y  z  x  y  4z  mặt Câu 332: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu  P  : x  y  z  Viết phương trình mặt phẳng  Q  , biết mặt phẳng  Q  song song phẳng  P  tiếp xúc với mặt cầu  S  với mặt phẳng  Q : x  y  2z   A  Q  : x  y  z  18   Q  : x  y  z  B  Q  : x  y  z  18  C  Q  : x  y  z  18   Q  : x  y  z  36  D ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Hình học tọa độ Oxyz Trang 10 ... cho mặt cầu  Q  : x  y  12 z    S D Vơ số có phương trình:  P  tiếp xúc Mặt phẳng x  y  z  x  y  z  0, mặt phẳng  S  song song với mặt phẳng  Q  có phương trình là: với mặt. .. xúc với mặt cầu  S  trình mặt phẳng song song với mặt phẳng A x  y  z   B  x  y  z      : x  y z  đồng thời tiếp xúc với mặt Câu 329: Có mặt phẳng song song với mặt phẳng S... D mặt phẳng cách A khoảng  S  : x  y  z  x  y  4z  mặt Câu 332: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu  P  : x  y  z  Viết phương trình mặt phẳng  Q  , biết mặt phẳng
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập phương trình mặt phẳng dạng 13-14, bài tập phương trình mặt phẳng dạng 13-14

Từ khóa liên quan