bài tập phương trình mặt phẳng dạng 24

12 42 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2020, 17:29

Hiện nay tình trạng dịch bệnh lan tràn việc học trực tuyến càng trở nên cấp thiết hơn . Thực tế việc học trực tuyến đã thể hiện nhiều vai trò trước đây , nhưng qua dịp này mới thấy tầm quan trọng và sự cần thiết của nó hơn bao giờ hết . Trong quá trình học tập càng trở nên cấp thiết với các em đặc biệt là các em học sinh cuối cấp tôi xin cung cấp những tài liệu trực liên quan đến việc ôn tập của các em đối với những môn cơ bản hi vọng góp phần chung tay với tất cả các bạn giáo viên , các bạn học sinh và các độc giả quan tâm xây dựng hệ thống câu hỏi bổ ích và gắn liền quá trình ôn tập kiến thức ,ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia cũng như các hình thức bổ xung kiến thức khác. ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hình học tọa độ Oxyz CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LẤY RA TỪ TÀI LIỆU DẠNG 2: PTMP TRUNG TRỰC CỦA ĐOẠN THẲNG A  1; 1; 1 B  1; 3;   Câu 104: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm , Viết phương trình mặt phẳng trung trực đoạn thẳng AB y  2z   y  3z   B y  z   D y  z   A C A 1;3;1 B  3; 1; 1 Câu 105: Cho hai điểm  , Viết phương trình mặt phẳng trung trực đoạn AB A x  y  z   B x  y  z  C x  y  z  D x  y  z  A  1; 2; 1 B  3; 2;3 Câu 106: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hai điểm Viết phương  P  đoạn thẳng AB trình mặt phẳng trung trực A x  y  z   B x  y  z   C x  y  z   D x  y  z  A  1; 1;1 B  3;3; 1 Câu 107: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai điểm , Lập phương trình  mặt phẳng trung trực đoạn thẳng AB    : x  2y  z      : x  2y  z   A B    : x  2y  z     : x  2y  z   C D    đoạn Câu 108: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , phương trình mặt phẳng trung trực A  0; 4;  1 B  2;  2;  3 thẳng AB với    : x  3y  z      : x  3y  z  A B    : x  3y  z      :x  3y  z  C D A   4;0;1 B   2; 2;3 Câu 109: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm Phương trình phương trình mặt phẳng trung trực đoạn thẳng AB ? A x  y  z   B x  y  z  C 3x  y  z   Câu 110: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm D 3x  y  z   A  1; 1;1 ; B  3;3; 1  Lập phương trình mặt phẳng trung trực đoạn thẳng AB   :x  2y  z 3    :x  2y  z   A B    :x  2y  z      :x  2y  z   C D A  1;3;2  B  5;7; 4  Câu 111: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm , Phương trình mặt AB phẳng trung trực x  y  z  19  A B x  y  3z  19  x  y  z 1   3 C x  y  3z  38  D A  1; 6; 7  B  3; 2;1 Câu 112: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm Phương trình mặt phẳng trung trực đoạn AB ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A A x  y  z  18  C x  y  3z  17  Hình học tọa độ Oxyz B x  y  z   D x  y  z   A  1; 2;  1 B  3;0;  1 Câu 113: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm Mặt phẳng trung trực AB đoạn thẳng có phương trình x  y   A B x  y  z   C x  y   D x  y  z   A  4;1; 2  B  5;9;3 Câu 114: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm Phương trình mặt phẳng trung trực đoạn AB là: A x  y  z  35  C x  y  z  41  B x  y  z  47  D x  y  z  40  A  1; 2;  B  3; 2;0  Câu 115: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm , Viết phương trình AB mặt phẳng trung trực đọan A x  y  z   B x  y  z  C x  y  z   D x  y  z  M  2;  1;  N  2;1;4  Câu 116: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm Viết phương trình mặt phẳng trung trực đoạn thẳng MN A x  y  z  B x  y   C y  z   D x  y   Câu 117: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1;0;1) B (3; 2; 3) Phương trình mặt phẳng trung trực đoạn AB có phương trình là: A x  y  z  B x  y  z  C x  y  z   D x  y  z   A  2;3;  B  2;1;0  Câu 118: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm Mặt phẳng trung trực AB có phương trình A x  y  z   B x  y  z   C x  y  z   D x  y  z   A 1; 0; 1 B  2; 1; 1 Câu 119: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm  , Phương trình mặt phẳng trung trực đoạn AB A x  y   B  x  y   C x  y   D x  y   A  1;1; 1 B  1; 3;   Câu 120: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm , Viết phương trình mặt phẳng trung trực đoạn AB A y  z   B y  z   C y  z   D y  z   M  1;3; 1  P  : x  y  z  Gọi N Câu 121: Trong không gian Oxyz , cho điểm mặt phẳng  P  Viết phương trình mặt phẳng trung trực đoạn MN hình chiếu vng góc M A x  y  z   B x  y  z   C x  y  z   D x  y  z   M  2;0;1 Câu 122: Trong không gian Oxyz ,cho điểm Gọi A, B hình chiếu M trục Ox mặt phẳng  Oyz  Viết phương trình mặt trung trực đoạn AB A x  z   B x  z   C x  y   D x  z   ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hình học tọa độ Oxyz A  3; 1;  , B  1; 5;  Câu 123: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm Phương trình AB ? phương trình mặt phẳng trung trực đoạn A x  y  z   B x  y  z   C x  y  z   D x  y  z   M  1; 1;  , N  3;1; 4  Câu 124: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho Viết phương trình mặt phẳng MN trung trực x  y  z   A B x  y  z   C x  y  3z   D x  y  3z   A  1; 2;  B  3; 0;  Câu 125: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm Mặt phẳng trung trực đoạn AB thẳng có phương trình là: x  y   A B x  y   C x  y  z   D x  y  z   S  0;0;1 A  1;0;1 B  0;1;1 C  0;0;  Câu 126: Trong không gian Oxyz , cho tứ diện SABC có , , ; Hỏi tứ diện SABC có mặt phẳng đối xứng? A B C D A 1;3;1 B  3; 1; 1 Câu 127: Cho hai điểm  , Viết phương trình mặt phẳng trung trực đoạn AB A x  y  z  B x  y  z  C x  y  z   D x  y  z  A  3; 2; 1 B  1; 4;5  Câu 128: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm , Phương trình mặt phẳng trung AB trực đoạn thẳng x  y  z  11  A B x  y  z   C x  y  3z   D 2 x  y  3z   A  1; 2;  3 B  3; 2;9  Câu 129: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho , Mặt phẳng trung trực đoạn thẳng AB có phương trình là: A x  3z  10  B 4 x  12 z  10  C D D x  3z  10  A  1; 2;3  B  3; 2; 1 Câu 130: Trong không gian Oxyz , cho điểm , Phương trình mặt phẳng trung trực đoạn thẳng AB A x  y  z   B x  y  z   C x  y  z  D x  y  z  M  1;1;  N  3; 3;  Câu 131: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm Mặt phẳng trung trực MN đoạn thẳng có phương trình x  y  z  30 0 A B x  y  3z  13  C x  y  z   D x  y  z  13  A 0; 2;0  B  2; 4;8  Câu 132: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho hai điểm  , Viết phương trình   mặt phẳng  trung trực đoạn AB   A  : x  y  z  40    C  : x  y  z  12  Câu 133: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai điểm phẳng trung trực đoạn AB là?   B  : x  y  z  20    D  : x  y  z  12  A  3; 2; 1 ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay B  5; 4;1 Phương trình mặt Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A A x  y  z   C x  y  z   Hình học tọa độ Oxyz B x  y  z   D x  y  z   A  4;  3;7  B  2;1;3 Câu 134: Trong không gian Oxyz cho biết ; Mặt phẳng trung trực đoạn AB có phương trình A x  y  z  15  B x  y  z  15  C x  y  z  15  D x  y  z  15  Câu 135: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm  P  đoạn thẳng AB trung trực  P : 4x  y   A A  3; 2;1 B  5;  4;1 Viết phương trình mặt phẳng  P : 4x  3y    P  : x  y  z  16  D B  P  : x  y  z  16  C DẠNG 3: PTMP QUA ĐIỂM, DỄ TÌM VTPT (KHƠNG DÙNG TÍCH CĨ HƯỚNG) A  3; 2; 2  B  1;0;1 C  2; 1;3 Câu 136: Cho ba điểm , Viết phương trình mặt phẳng qua A vng góc BC A x  y  z   B x  y  z   C x  y  z   D x  y  z   A  1;  2;  B  2;1;   P Câu 137: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm , Viết phương trình mặt phẳng vng góc với đường thẳng AB điểm A  P  : x  y  2z 1   P : x  3y  2z 1  A B  P  : x  y  z  13   P  : x  y  z  13  C D A  2; 4;3 Câu 138: ] Mặt phẳng qua , song song với mặt phẳng x  y  z  19  có phương trình dạng 2x  3y  6z   B 2 x  y  z   A C x  y  z  D x  y  z  19  M  1;1;1    Oxy  Câu 139: Trong hệ tọa độ Oxyz , phương trình mặt phẳng qua song song A x  y –  B x  y  z –  C z –1  D y –  Câu 140: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hai điểm A(1;1;1), B(2; 1;0) Mặt phẳng qua A vng góc với AB có phương trình A x  y  z   B x  z   C x  y  z  D x  y  z   M  2; 3;  Câu 141: Trongrkhông gian với hệ tọa độ Oxyz , viết phương trình mặt phẳng qua điểm n   2; 4;1 nhận làm vectơ pháp tuyến x  y  z  12 0 A B 2 x  y  z  12  C x  y  z  10  D 2 x  y  z  11  A  1;5;7  song song với mặt phẳng (  ) : x – y  z –  Phương trình sau phương trình tổng quát ( ) Câu 142: Gọi () mặt phẳng qua điểm A x – y  z   B x – y  z   ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hình học tọa độ Oxyz C x – y  z –  D x – y  z –  Câu 143: Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  qua gốc toạ độ nhận r n   3; 2;1 véctơ pháp tuyến Phương trình mặt phẳng  P  A 3x  y  z   B x  y  z  C 3x  y  z  14  D 3x  y  z     qua điểm M  0; 1;  , Câu 144: Trongrkhông gian với hệ tọa độ Oxyz , phương trình mặt phẳng n   3; 2; 1 nhận vectơ pháp tuyến là: A x  y  z  B x  y  z   C x  y  3z   D x  y  z   M  1; 2;3  Câu 145: Trong không gian Oxyz , mặt phẳng qua song song với mặt phẳng x  y  3z   có phương trình là: A x  y  3z   C x  y  3z   B x  y  3z   D x  y  z    P  qua điểm A  0; 1;  có Câu 146: Trong không gianrvới hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng n   2; 2; 1  P  véctơ pháp tuyến Phương trình A x  y  z   B x  y  z   C x  y  z   D x  y  z      : x  y  3z   Mặt phẳng    P      qua điểm M  1; 3;  là: Câu 147: Cho mặt phẳng A x  y  3z  B x  y  3z  11  C x  y  z   D x  y  z  11  A  1; 2;  1 Câu 148: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , mặt phẳng qua có vectơ pháp tuyến r n  2;0;0  có phương trình x   A B y  z  C y  z   D x   A  1; 0;1 B  1; 2;  Câu 149: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , mặt phẳng chứa hai điểm , song song với trục Ox có phương trình A y  z   B x  z   C y  z   D x  y  z  B  1; 2;3 A 0;1;1 Câu 150: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm  Viết phương trình  P  qua A vng góc với đường thẳng AB mặt phẳng A x  y  z   B x  y  z  26  C x  y  z   D x  y  z   A  2; 3; 3  Câu 151: Trong không gian với hệ trục Oxyz , mặt phẳng qua vng góc với trục Ox có phương trình: A y   B x  y  z  C z   D x   A  2;1; 1 B  1;0;  C  0; 2; 1 Câu 152: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm , , Phương BC trình sau phương trình mặt phẳng qua A vng góc A x  y  z  B x  y  z   ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hình học tọa độ Oxyz C x  y  z   D x  y  z   P Câu 153: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , tìm mặt phẳng   qua gốc tọa độ song song với  Q  : 5x  y  z   mặt phẳng  P  : 5x  y  z   P  : 5x  y  z  A B  P : 5x  y  z   P  : 5 x  y  z  C D M  1; 2;3 Câu 154: Trong không gian Oxyz , mặt phẳng qua song song với mặt phẳng x  y  3z   có phương trình là: A x  y  3z   C x  y  3z   B x  y  z   D x  y  z      qua điểm M  1; 2; 3 nhận Câu 155: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , mặt phẳng r n   1; 2;3 làm vectơ pháp tuyến có phương trình A x  y  z   B x  y  z  12  C x  y  z  12  D x  y  z   Oxyz , cho mặt phẳng  P  Câu 156: Trong không gian với hệ toạ độ có phương trình 2 x  y  z   Mặt phẳng  P  có vectơ pháp tuyến r r r r n   2;3;5  n   2; 3;5  n   2;3;5  n   2;  3;5  A B C D A  2; 1;3 , B  2; 0;5  , C  0; 3; 1 Câu 157: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm Phương BC ? trình phương trình mặt phẳng qua A vng góc với A x  y  z  19  B x  y  z  19  C x  y  z   D x  y  z   A  0;1;1 ; B  1; 2;3 Câu 158: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai điểm Viết phương trình  P  qua A vng góc với đường thẳng AB mặt phẳng A x  y  z   B x  y  z   C x  y  z   D x  y  z  26  A  1; 2;1 Câu 159: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho điểm mặt phẳng  P  : x  y  z   Gọi  Q  mặt phẳng qua A song song với  P  Điểm sau  Q ? không nằm mặt phẳng N  2;1; 1 I  0; 2; 1 M  1;0; 5  K  3;1; 8  A B C D Câu 160: Phương trình mặt phẳng qua gốc tọa độ O song song với mặt phẳng  Q   : x  y  z  10  A x  y  z   B x  y  z  C x  y  z   D x  y  z  A  2; 1;1 B  1;0;  C  0; 2; 1 Câu 161: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm , , Mặt phẳng qua A vng góc với đường thẳng BC có phương trình A x  y  z   B x  y  z   ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đơng Trường THPT Nho Quan A Hình học tọa độ Oxyz C x  y  z   D x  y  z    Oyz  Câu 162: Trong không gian Oxyz , phương trình mặt phẳng A y  z  B z  C x  D y  M  3; 1; 2  mặt phẳng Câu 163: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm    : 3x  y  z   Phương trình phương trình mặt phẳng qua M  song song với ?    : 3x  y  z   A    : 3x  y  z   C    : 3x  y  z      : 3x  y  z  14  D A  1; 2;1 Câu 164: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm mặt phẳng ( P ) : x  y  z    Q  qua điểm A song song với mặt phẳng  P  Viết phương trình mặt phẳng  Q  : x – y  z    Q  :  x  y  z   A B  Q  : x – y  z    Q  :  x  y  z   C D A  2;  1;1 B  1;0;  C  0;  2;  1 Câu 165: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho ba điểm , B Phương trình mặt phẳng qua A vng góc với đường thẳng BC A x  y  z   B x  y  z   C x  y  3z   D xr y  z   A  1; 2;3 n  3; 2; 1 Câu 166: Mặt phẳng qua điểm có vectơ pháp tuyến có phương trình x  y  z   x  y  z   A B C 3x  y  z  D x  y  3z   M  3;  1;   Câu 167: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm mặt phẳng    : 3x  y  z   Phương trình phương trình mặt phẳng qua M   ? song song với A 3x  y  z   B 3x  y  z  14  C x  y  z   D 3x  y  z   A  2;1;  1 B  1; 0;  C  0;  2;  1 Câu 168: Cho ba điểm , , Phương trình sau phương trình mặt phẳng qua A vng góc với đường thẳng BC ? A x  y  z   B x  y  z   C x  y  z  D x  y  z   M  3; 2;1 Câu 169: Trong không gian Oxyz cho điểm Viết phương trình mặt phẳng qua M cắt Oy , z � Ox , y� Oz điểm A , B , C cho M trực tâm tam giác trục x� ABC x y z   1 A C 3x  y  z  14  x y z   1 B 12 4 D 3x  y  z  14  ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đơng Trường THPT Nho Quan A Hình học tọa độ Oxyz A  1; 2;  B  3; 0; 1  P  mặt phẳng chứa Câu 170: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm Gọi  P  có phương trình điểm B vng góc với đường thẳng AB Mặt phẳng A x  y  3z   B x  y  3z   C x  y  3z  15  D x  y  z  15  M  3; 2;1  P  qua M cắt trục tọa độ Câu 171: Trong không gian Oxyz , cho điểm Mặt phẳng Ox , Oy , Oz điểm A , B , C không trùng với gốc tọa độ cho M trực tâm  P ? tam giác ABC Trong mặt phẳng sau, tìm mặt phẳng song song với mặt phẳng A 3x  y  z  14  B x  y  z  14  C x  y  3z   D x  y  z      qua gốc tọa độ O  0; 0;  có vectơ pháp tuyến Câu 172: Trong không gian Oxyz , mặt phẳng r n   6; 3;      phương trình A 6 x  y  z  B x  y  z  C 6 x  y  z  D x  y  z  2  x  1   y    z  12 song Câu 173: Trong không gian Oxyz , mặt phẳng qua tâm mặt cầu  Oxz  có phương trình là: song với mặt phẳng A y   B y   C y   D xr  z    P  qua điểm M  1; 2;  có VTPT n   4;0; 5 có Câu 174: Trong không gian Oxyz , mặt phẳng phương trình A x  y   B x  z   C x  z   D x  y   A  1; 2;1 Câu 175: Trong không gian Oxyz , cho điểm Mặt phẳng qua A vng góc với trục Ox có phương trình A x   B y   C x   D x  y  z   A - 1;1;0) B 3;1; - 2) Câu 176: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm ( ( Viết phương trình P mặt phẳng ( ) qua trung điểm I cạnh AB vng góc với đường thẳng AB A - x + z + = B x - y - = C x - z - = D y - z - = M  2; 3;  Câu 177: Trongrkhông gian với hệ tọa độ Oxyz , viết phương trình mặt phẳng qua điểm n   2; 4;1 nhận làm vectơ pháp tuyến  x  y  z  12 0 A B x  y  z  12  C x  y  z  10  D 2 x  y  z  11  H  2;1;1 Câu 178: Trong không gian Oxyz , cho điểm Viết phương trình mặt phẳng qua H cắt trục Ox , Oy , Oz A , B , C cho H trực tâm tam giác ABC x y z   1 A x  y  z  B x  y  z   C x  y  z   D 1 A  0;1;  B  2;  2;1 C  2;0;1 Câu 179: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho điểm , , BC A Phương trình mặt phẳng qua vng góc với x  y   y  z   x  y 1  A B C D  y  z   ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hình học tọa độ Oxyz A  2;  3;   Câu 180: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , mặt phẳng qua điểm có vectơ r n   2; 5;1 pháp tuyến có phương trình A x  y  z  17  B x  y  z  17  C x  y  z  12  D x  y  z  18 r0 A  3; 4;   n   2; 3;   Câu 181: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho điểm Phương r  P  qua điểm A nhận n làm vectơ pháp tuyến trình mặt phẳng A 2 x  y  z  29  B x  y  z  29  C x  y  z  26  D 3 x  y  z  26  DẠNG 4: PTMP QUA ĐIỂM, VTPT TÌM BẰNG TÍCH CÓ HƯỚNG  P   Q  có phương Câu 182: Trong khơng gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hai mặt phẳng M  1;  2;5     trình x  y  z  , x  y  z  điểm Tìm phương trình mặt phẳng  P ,  Q qua điểm M đồng thời vng góc với hai mặt phẳng A x  y  3z   B x  y  z   C x  y  z  14  D x  y  z   M  1; 0;  N  3; 4;1 P  2;5;3 Câu 183: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm , , Mặt  MNP  có véctơ pháp tuyến là: phẳng r r r r n  16;1;3 n   3; 16;1 n   1;3; 16  n  1; 3;16  A B C D A  1;1;  Câu 184: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , viết phương trình mặt phẳng qua ba điểm , B  2;7;9  C  0;9;13 , x  y  z   A B x  y  z   C x  y  z   D x  y  z      qua giao tuyến hai mặt phẳng Câu 185: Viết phương trình tổng quát mặt phẳng  1  : x  y  z   ,    : 3x  y  z   vng góc với mặt phẳng  3  : x  y  z   A x  y  z   B x  y  z   C x  y  z   D x  y  z   A  1;1;1 Câu 186: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm hai mặt phẳng  P  : x  y  z   ,  Q  : y  Viết phương trình mặt phẳng  R  chứa A , vng góc với  P   Q  hai mặt phẳng A 3x  z   B 3x  y  z   D 3x  y  z    P  chứa trục Oy qua Câu 187: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , phương trình mặt phẳng điểm M (1; 1;1) là: A x  y  B x  z  C x  z  D x  y  C 3x  z  ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang ST&BS: Th.S Đặng Việt Đơng Trường THPT Nho Quan A Hình học tọa độ Oxyz M ( 1;3; 2) Câu 188: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , phương trình mặt phẳng qua ba điểm , N ( 5; 2; 4) P ( 2; - 6; - 1) , có dạng Ax + By + Cz + D = Tính tổng S = A + B + C + D A S =- B S = C S = D S =-  Q1  : 3x  y  z   Câu 189: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hai mặt phẳng  Q2  : 3x  y  z   Phương trình  Q1   Q2  là:  P  : 3x  y  z   A  P  : 3x  y  z   C mặt phẳng  P song song cách hai mặt phẳng  P  : 3x  y  z  10   P  : 3x  y  z  10  D  P  qua điểm B  2;1;  3 , đồng thời Câu 190: Trong khơng gian Oxyz , phương trình mặt phẳng  Q  : x  y  3z  ,  R  : x  y  z  vng góc với hai mặt phẳng A x  y  3z  14  C x  y  3z  22  B B x  y  z  22  D x  y  z  12  A  1;1;1  : x  y  z 2  0, Câu 191: Viết phương trình mặt phẳng qua , vng góc với hai mặt phẳng    : x  y  z 1  A x  y  z   B x  z   C x  y  z  D y  z   M  1; 2;5 Câu 192: Trong không gian Oxyz , mặt phẳng qua điểm vng góc với hai mặt phẳng x  y  3z   x  y  z   có phương trình A x  y  z   B x  y  z   C x  y  z   2x  y  z 1  D A  1; 2; 3 Câu 193: - 2017] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm hai mặt phẳng  P  : x   ,  Q  : y  z   Viết phương trình mặt phẳng ( R) qua A vng góc với  P ;  Q hai mặt phẳng  R : x  y  z    R : y  z   A B  R  : y  2z    R : y  z   C D  P  qua điểm Câu 194: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , phương trình tổng quát mặt phẳng r r u  (3, 2,1) v nhận ,  (3,0,1) làm vectơ phương là: A x  y  z –  B x – y – z –12  C x – y  3z – 15  D x  y – z  M  0; – 1;  A  2; 4;1 B  1;1;3 Câu 195: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm , mặt phẳng  P  : x  y  z   Viết phương trình mặt phẳng  Q  qua hai điểm A , B vng góc  P với mặt phẳng  Q  : y  z  11   Q  : x  3z  11  A B  Q  : y  3z  12   Q  : y  3z  10  C D ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 10 ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hình học tọa độ Oxyz Câu 196: Trong hệ tọa độ Oxyz , cho bốn điểm A( 0;1;1) , B (1;0;1) , C ( 0; 0;1) , I (1;1;1) Mặt phẳng qua I , song song với mặt phẳng  ABC  có phương trình là: A z   B y   C x  y  z   D x   P : x  2y   Câu 197: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng   , mặt phẳng  Q  : x  y  z   điểm A(0; 2; 0) Mặt phẳng chứa A vng góc với hai mặt phẳng  P  ,  Q  A x  y  z   B x  y  z   C x  y  z   D x  y  z   Câu 198: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai mặt phẳng ( P) : x  y  z  , (Q) : x  y  12 z   Viết phương trình mặt phẳng  R  qua O vng góc với  P , Q  R : 2x  3y  z   R  : x  y  3z  A B  R : 2x  3y  z   R  : 3x  y  z  C D A  3; 1; 5  Câu 199: Gọi () mặt phẳng qua điểm vng góc với hai mặt phẳng  P  : 3x – y  z   0,  Q  : x – y  3z   Phương trình sau phương trình tổng quát () A x  y – z –15  B x  y  z   C x  y – z  15  D x  y – z –16     mặt phẳng qua M  1; 1;  chứa trục Ox Điểm điểm sau Câu 200: Gọi thuộc mặt phẳng P  2; 2;  A   ? M  0; 4; 2  N  2; 2; 4  C D H  1;1; 3  P  qua Câu 201: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho Phương trình mặt phẳng H cắt trục tọa độ Ox , Oy , Oz A , B , C (khác O ) cho H trực tâm tam giác ABC là: A x  y  3z   B x  y  3z   B Q  0; 4;  C x  y  z  11  D x  y  3z  11  M  1; 2;5  Câu 202: Trong không gian Oxyz , mặt phẳng qua điểm vng góc với hai mặt phẳng x  y  3z   x  y  z   có phương trình A x  y  z   B x  y  z   C x  y  z   D x  y  z   r r r  u , v  làm vectơ pháp tuyến với u   3; 2; 1 , nhận    là: Phương trình tổng quát A x  y  z   B x  y  z   C x  y  z  15  D 3x  y  z   Câu 203: Mặt phẳng r v   3; 0; 1 qua M  0;  1;  ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 11 ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A Hình học tọa độ Oxyz  P  qua điểm B  2;1;  3 , đồng thời Câu 204: Trong khơng gian Oxyz , phương trình mặt phẳng  Q  : x  y  3z  ,  R  : x  y  z  vng góc với hai mặt phẳng A x  y  z  12  B x  y  z  14  C x  y  z  22  D x  y  3z  22  ĐT: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/dongpay Trang 12 ... phương trình mặt phẳng A y  z  B z  C x  D y  M  3; 1; 2  mặt phẳng Câu 163: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm    : 3x  y  z   Phương trình phương trình mặt phẳng. .. 2 x  y  z  11  A  1;5;7  song song với mặt phẳng (  ) : x – y  z –  Phương trình sau phương trình tổng quát ( ) Câu 142: Gọi () mặt phẳng qua điểm A x – y  z   B x – y  z  ... Phương trình mặt phẳng trung trực đoạn AB A x  y   B  x  y   C x  y   D x  y   A  1;1; 1 B  1; 3;   Câu 120: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm , Viết phương trình mặt phẳng
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập phương trình mặt phẳng dạng 24, bài tập phương trình mặt phẳng dạng 24

Từ khóa liên quan