Tiểu luận Chính sách tiền tệ và thành công của Việt Nam trong việc vận dụng chính sách tiền tệ từ khi đổi mới đến nay

16 43 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/04/2020, 13:46

PHẦN MỞ ĐẦUChính sách tiền tệ là một trong những chính sách kinh tế vĩ mô cực kỳ quan trọng trong nền kinh tế thị trường vì nó tác động trực tiếp vào lĩnh vực lưu thông tiền tệ, từ đó tác động vào tổng cầu và sản lượng của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy các hoạt động trong nền kinh tế. Hiện nay nền kinh tế của Việt Nam đã hội nhập rất sâu rộng với nền kinh tế thế giới. Để nền kinh tế quốc gia phát triển ổn định, đòi hỏi sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, bằng các công cụ để điều tiết nền kinh tế vĩ mô ổn định, trong đó một trong những công cụ quan trọng bậc nhất đó là chính sách tiền tệ. Chính sách tiền tệ và hệ thống các ngân hàng có tầm quan trọng đối với nền kinh tế được ví như hệ thống mạch máu của cơ thể sống, đặc biệt đối với nền kinh tế thị trường đã hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Sự điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước để đạt được những mục đích ổn định và tăng trưởng kinh tế – như kiềm chế lạm phát, duy trì ổn định tỷ giá hối đoái, đạt được toàn dụng lao động hay tăng trưởng kinh tế.Chính sách tiền tệ là quá trình quản lý, hỗ trợ đồng tiền của chính phủ hay ngân hàng trung ương để đạt được những mục đích đặc biệt như kiềm chế lạm phát, duy trì ổn định tỷ giá hối đoái, đạt được toàn dụng lao động hay tăng trưởng kinh tế. Chính sách lưu thông tiền tệ bao gồm việc thay đổi các loại lãi suất nhất định, có thể trực tiệp hay gián tiếp thông qua thị trường mở, quy định mức dự trữ bắt buộc hoặc trao đổi trên thị trường ngoại hối.Chính sách tiền tệ có vai trò vô cùng quan trọng trong việc điều tiết khối lượng tiền lưu thông trong toàn bộ nền kinh tế. Thông qua chính sách tiền tệ ngân hàng Trung ương có thể kiểm soát được hệ thống tiền tệ để từ đó kiềm chế và đẩy lùi lạm phát, ổn định sức mua của đồng tiền và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Mặt khác chính sách tiền tệ còn là công cụ để kiểm soát toàn bộ hệ thống các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng.Vì vậy, để đạt được các mục tiêu về tăng trưởng và phát triển kinh tế, các quốc gia đều phải sử dụng các công cụ chính sách kinh tế vĩ mô như chính sách tài khóa, chính sách thu nhập, chính sách kinh tế đối ngoại và chính sách tiền tệ. Thông qua việc sử dụng, điều hành các công cụ này sẽ tác động đến các mục tiêu như tăng trưởng, lạm phát, việc làm… Như vậy, Chính sách tiền tệ đóng vai trò là một bộ phận quan trọng và không thể thiếu trong hệ thống chính sách kinh tế vĩ mô cũng như trong quá trình điều hành vĩ mô của Nhà nước. Xuất phát từ thực tiễn trên em xin chọn đề tài “Chính sách tiền tệ và thành công của Việt Nam trong việc vận dụng chính sách tiền tệ từ khi đổi mới đến nay” làm bài thu hoạch hết môn Quản lý kinh tế. PHẦN MỞ ĐẦU Chính sách tiền tệ sách kinh tế vĩ mơ quan trọng kinh tế thị trường tác động trực tiếp vào lĩnh vực lưu thông tiền tệ, từ tác động vào tổng cầu sản lượng kinh tế, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế Hiện kinh tế Việt Nam hội nhập sâu rộng với kinh tế giới Để kinh tế quốc gia phát triển ổn định, đòi hỏi điều hành linh hoạt Chính phủ, cơng cụ để điều tiết kinh tế vĩ mô ổn định, trong cơng cụ quan trọng bậc sách tiền tệ Chính sách tiền tệ hệ thống ngân hàng có tầm quan trọng kinh tế ví hệ thống mạch máu thể sống, đặc biệt kinh tế thị trường hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới Sự điều hành sách tiền tệ ngân hàng nhà nước để đạt mục đích ổn định tăng trưởng kinh tế – kiềm chế lạm phát, trì ổn định tỷ giá hối đối, đạt tồn dụng lao động hay tăng trưởng kinh tế Chính sách tiền tệ trình quản lý, hỗ trợ đồng tiền phủ hay ngân hàng trung ương để đạt mục đích đặc biệt kiềm chế lạm phát, trì ổn định tỷ giá hối đối, đạt tồn dụng lao động hay tăng trưởng kinh tế Chính sách lưu thông tiền tệ bao gồm việc thay đổi loại lãi suất định, trực tiệp hay gián tiếp thông qua thị trường mở, quy định mức dự trữ bắt buộc trao đổi thị trường ngoại hối Chính sách tiền tệ có vai trò vô quan trọng việc điều tiết khối lượng tiền lưu thơng tồn kinh tế Thơng qua sách tiền tệ ngân hàng Trung ương kiểm soát hệ thống tiền tệ để từ kiềm chế đẩy lùi lạm phát, ổn định sức mua đồng tiền thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mặt khác sách tiền tệ cơng cụ để kiểm sốt tồn hệ thống ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng Vì vậy, để đạt mục tiêu tăng trưởng phát triển kinh tế, quốc gia phải sử dụng cơng cụ sách kinh tế vĩ mơ sách tài khóa, sách thu nhập, sách kinh tế đối ngoại sách tiền tệ Thông qua việc sử dụng, điều hành công cụ tác động đến mục tiêu tăng trưởng, lạm phát, việc làm… Như vậy, Chính sách tiền tệ đóng vai trò phận quan trọng thiếu hệ thống sách kinh tế vĩ mơ q trình điều hành vĩ mơ Nhà nước Xuất phát từ thực tiễn em xin chọn đề tài “Chính sách tiền tệ thành công Việt Nam việc vận dụng sách tiền tệ từ đổi đến nay” làm thu hoạch hết môn Quản lý kinh tế PHẦN NỘI DUNG Chính sách tiền tệ 1.1 Khái niệm sách tiền tệ Chính sách tiền tệ tập hợp định ngân hàng trung ương mức cung ứng tiền tệ nhằm ổn định giá trị đồng nội tệ, tạo việc làm kích thích tăng trưởng Trong kinh tế thị trường, tiền đơn vị quy ước phản ánh mức giá tương đối hàng hóa với Nếu mức giá tương đối bị rối loạn chủ thể kinh tế, người kinh doanh hoạch định kế hoạch sản xuất, kinh doanh họ cách chủ động, khơng hoạch tốn lỗ, lãi, khơng muốn đầu tư mức độ rủi ro cao Để hỗ trợ hoạt động kinh doanh, nhà nước thông qua ngân hàng trung ương nước đó, điều tiết lượng tiền tín dụng cung ứng ngân hàng thương mại, qua trì lạm phát mức vừa Với mức lạm phát vừa phải kiễm sốt, nhà đầu tư số hóa tỷ lệ lạm phát vào giá bán hàng hóa, thích nghi với lạm phát Cơ sở sách tiền tệ quy luật vận động thị trường tiền tệ Ở nước có kinh tế thị trường, chủ thể sách tiền tệ giao cho ngân hàng trung ương đảm nhận, không phân cấp cho quan khác Là nhà nước giao phó cho nhiều chức đặc biệt như: Độc quyền phát hành tiền giấy; quản lý phần tài nhà nước, trữ ngoại tệ; quản lý ngân hàng thương mại cho ngân hàng thương mại vay Mặc dù tổng thể, sách tiền tệ có ảnh hưởng đến chủ thể kinh tế, đối tượng chịu tác động trực tiếp nhiều sách tiền tệ ngân hàng thương mại Trong trường hợp sách tiền tệ gây khó khăn cho hoạt động tìm kiếm lợi nhuận ngân hàng thương mại nảy sinh phản ứng trái chiều ngân hàng thương mại Mục tiêu sách tiền tệ kiểm sốt lạm phát, hỗ trợ sách tài khóa khắc phục dao động chu kỳ kinh doanh, ổn định thị trường tiền tệ, qua tác động vào lãi suất thị trường, khuyến khích hạn chế đầu tư, việc làm sản lượng Về ngắn hạn, sách tiền tệ điều phối kết hợp với sách tài khóa nhằm ổn định thị trường, kiểm soát lạm phát Về dài hạn, sách tiền tệ chịu chi phối giới điều hành ngân hàng trung ương 1.2 Đặc điểm sách tiền tệ So với sách vĩ mơ khác, sách tiền tệ có số điểm đặc thù sau: Một là, diện tác động sách tiền tệ hẹp, thời gian tác động ngắn sách kinh tế vĩ mơ khác Hai là, sách tiền tệ có cơng cụ đa dạng, độc lập với nhau, bổ trợ cho Ba là, sách tiền tệ khơng ổn định thị trường tiền tệ nước mà liên quan đến tương quan đồng nội tệ đồng ngoại tệ thông qua việc điều tiết tỷ giá hối đối 1.3 Các cơng cụ chế tác động sách tiền tệ Để thực sách tiền tệ, Ngân hàng Trung ương sử dụng công cụ đa dạng gồm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, lãi suất chiết khấu, nghiệp vụ thị trường mở, sách lãi suất, tỷ giá, hạn mức tín dụng… Đây công cụ tác động vào mục tiêu hoạt động sách tiền tệ lãi suất thị trường liên ngân hàng, dự trữ không vay, dự trữ vay… thông qua chế thị trường mà tác động truyền tới mục tiêu trung gian khối lượng tiền cung ứng lãi suất Có thể khái qt cơng cụ chế tác động sách tiền tệ nhứau: - Tỷ lệ dự trữ bắt buộc: Tỷ lệ dự trữ bắt buộc tỷ lệ phần trăm nguồn tiền mặt huy động mà ngân hàng trung ương buộc ngân hàng thương mại phải giữ tài khoản dự trữ ngân hàng thương mại Xét phí ngân hàng thương mại, dự trữ điều kiện để ngân hàng thương mại đảm bảo tính khoản Về phía ngân hàng trung ương, dự trữ ngân hàng thương mại ảnh hưởng đến lượng cung tiền tín dụng theo cách Ms = H x 1/r Vì thế, tỷ lệ dự trữ tăng lên, số nhân tiền giảm đi, quy mơ tạo tiền tín dụng ngân hàng thương mại từ số tiền mặt có sẵn giảm Ngược lại, tỷ lệ trữ giảm, số nhân tiền tăng lên, Ms tăng lên Đó sở để ngân hàng trung ương sử dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc công cụ điều tiết lượng cung tiền vào kênh lưu thông hàng hóa, dịch vụ Tuy nhiên, phương thức can thiệp hành thơng qua thay đổi tỷ lệ trữ bắt buộc không ngân hàng thương mại ửng hộ tác động khắc nghiệt nó, kinh tế tăng trưởng nóng, lãi suất cao, doang nghiệp khát tiền việc ngân hàng trung ương nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc gây khó khăn cho ngân hàng thương mại lẫn doanh nghiệp Ngược lại, kinh tế suy thối, nhiều ngân hàng khó cho vay, việc giảm tỷ lệ trữ bắt buộc tác động mạnh đủ sức khích thích ngân hàng thương mại doanh nghiệp mở rộng cho vay mong muốn ngân hàng trung ương Chính thế, thay đổi trữ bắt buộc không sử dụng thường xuyên - Nghiệp vụ thị trường mở: Nghiệp vụ thị trường mở hoạt động điều tiết lượng cung ứng tiền mặt ngân hàng trung ương thông qua hoán đổi tiền mặt chứng khoán thị trường giao dịch trái phiếu Trong nghiệp vụ thị trường mở, ngân hàng trung ương tham gia mua bán trái phiếu (chủ yếu trái phiếu phủ trái phiếu ngân hàng trung ương) thị trường tài nhằm điều tiết lượng cung tiền, khơng nhằm mục đích kinh doanh Sử dụng nghiệp vụ thị trường mở để điều tiết lượng cung tiền có ưu điểm linh hoạt, phù hợp với nguyên tắc thuận mua, vừa bán, tự kinh doanh thị trường, dễ ngân hàng thường mại chấp nhận Nghiệp vụ cho phép ngân hàng trung ương chủ động điều tiết trực tiếp lượng tiền lưu thông Qua nghiệp vụ mua bán ngân hàng trung ương làm tăng hay giảm dự trữ ngân hàng thương mại, tác động đến khả tín dụng ngân hàng từ làm tăng hay giảm lượng tiền cung ứng - Lãi suất chiết khấu: Lãi suất chiết khấu lãi suất áp dụng cho khoản tín dụng tái cấp vốn ngân hàng trung ương cho ngân hàng thương mại Đi với tăng, giảm quy mô lượng tiền mặt thông qua khoản vay tái cấp vốn, lãi suất chiết khấu có tác động điều chỉnh giá lượng tiền mà ngân hàng thương mại huy động từ ngân hàng trung ương, thơng qua tác động thu hẹp hay mở rộng lượng cung tiền tín dụng ngân hàng thương mại tác động đến lãi suất cho vay họ Cơ chế tác động lãi suất chiết khấu lãi suất thưởng (thấp lãi suất thị trường) lãi suất phạt (cao lãi suất thị trường) Khi khuyến khích ngân hàng thương mại mở rộng tín dụng, ngân hàng trung ương áp dụng lãi suất thưởng Khi hạn chế cung tiền tín dụng, ngân hàng trung ương áp dụng lãi suất phạt - Một số quy chế điều tiết: Khi lãi suất chiết khấu tác dụng, ngân hàng trung ương sử dụng công cụ mạnh quy chế kiểm soát lãi suất huy động cho vay ngân hàng thương mại Các quy chế kiểm soát lãi suất đa dạng lãi suất trần, lãi suất sàn, lãi suất bản, lãi suất sở… Nhìn chung, quy chế áp dụng tình trạng nguy cấp (lạm phát cao suy thoái nặng) Ngân hàng trung ương thường sử dụng quy chế lãi suất nhằm khuyến khích hạn chế đầu tư Khi muốn khuyến khích đầu tư, ngân hàng trung ương có xu hướng trì lãi suất thấp Ngược lại, muốn hạn chế đầu tư, ngân hàng trung ương có xu hướng đẩy lãi suất lên cao Ngồi ra, tình biến động mạnh, ngân hàng trung ương sử dụng cơng cụ bổ sung hạn mức tin dụng Hạn mức tín dụng tốc độ phép tăng tín dụng quy định cho nhóm ngân hàng thương mại khác (tính theo thời gian, thường năm) tỷ lệ phần trăm tổng vốn dự án mà ngân hàng thương mại phép cho vay Hạn mức tín dụng thường sử dụng để hạn chế mức cung tiền nhằm bảo đảm an toàn vốn giảm lượng cung tiền kinh tế nguy gặp lạm phát cao - Chính sách tỷ giá hối đối: Chính sách tỷ giá hối đoái quan điểm cách thức can thiệp ngân hàng trung ương vào thị trường ngoại hối nhằm điều tiết giá trị đồng nội tệ phục vụ mục tiêu mà ngân hàng trung ương theo đuổi Tỷ giá hối đoái đo tỷ lệ đổi đồng nội tệ ngoại tệ đồng ngoại tệ đồng nội tệ thị trường ngoại hối liên ngân hàng Tỷ giá hối đoái tác động đến luồng ngoại tệ vào kinh tế quốc gia, qua tác động đến giá đồng nội tệ ảnh hưởng đến cung, cầu, giá thị trường hàng hóa dịch vụ Nếu muốn kích thích xuất khẩu, ngân hàng trung ương theo đuổi sách hạ thấp giá trị tương đối nội tệ so với ngoại tệ cách mua ngoại tệ Ngược lại, muốn thu hút đầu tư nước ngoài, ngân hàng trung ương kiềm chế giảm giá đồng nội tệ cách bán ngoại tệ ròng Việc điều tiết chủ động tỷ giá cần điều kiện dự trữ ngoại tệ dồi Nếu dự trữ ngoại tệ mỏng, ngân hàng trung ương khó chủ động kiểm sốt tỷ giá theo mục tiêu mong muốn Ưu, nhược điểm sách tiền tệ Trong kinh tế thị trường đại, sách tiền tệ có ưu điểm linh hoạt, thích ứng cao với biến động thị trường Chính thế, sách tiền tệ ngày đóng vai trò quan trọng kiểm sốt lạm phát, ổn định giá trị đồng nội tệ Sự ổn định thị trường tiền tệ tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kích thích tăng trưởng, tạo việc làm, thu nhập, mà giảm thiểu chi phí phát sinh quản lý khác Chính sách tiền tệ tổ chức thực cách tập trung dựa thông tin thị trường phán đoán ngân hàng trung ương (ở Việt Nam Ngân hàng Nhà nước) nên nhạy bén có tác động nhanh sách tài khóa Do không bị phân tán trung tâm định có lợi ích khác sách tài khóa nên ngân hàng trung ương định nhanh bắt nhịp với biến động thị trường nhạy bén sách tài khóa, sách thương mại, sách đầu tư Chính sách tiền tệ có nhiều công cụ nhằm thực mục tiêu, mục tiêu kiềm chế lạm phát So với sách tài khóa, tác động sách tiền tệ tới lạm phát nhanh hơn, hiệu cao Song, sách tiền tệ có số nhược điểm định Nhược điểm lớn sách tiền tệ khơng có đủ sức mạnh để điều tiết kinh tế dài hạn Bởi định đầu tư tiêu dung người sản xuất người tiêu dung khơng phụ thuộc vào tình trạng lạm phát, mà phụ thuộc vào kỳ vọng thu nhập tương lai rào cản tạo ra, vào thị trường Khi tin kinh tế tăng trưởng tốt, người sản xuất đầu tư, người tiêu dùng mở rộng tiêu dùng bất chấp sách tiền tệ nhà nước Khi sách giảm cung tiền tín dụng khó thực Khi niềm tin vào khả tăng trưởng kinh tế việc mở rộng lượng cung tiền nhiều khơng đủ lực để kích cầu tiêu dùng đầu tư, ngân hàng thương mại khó giải ngân Chính sách tiền có độ trễ định, mục tiêu kích thích tiêu dùng, đầu tư tác động sách tiền tệ đến người sản xuất người tiêu dùng truyền dẫn qua thị trường tài Nếu thị trường tài chưa phát triển gặp cú sốc tác động truyền dẫn suy giảm Ngồi ra, sách tiền tệ có tác động tích cực ngân hàng trung ương dự báo Tuy nhiên, sở dự báo để hoạch định sách tiền tệ thường khơng đầy đủ, thông tin dự báo không kịp thời dẫn đến sách tiền tệ thường chậm khơng xác Việc vận dụng sách tiền tệ Việt Nam từ đổi đến Từ đổi đến nay, Nhà nước Việt Nam nhiều lần vận dụng thành cơng sách tiền tệ chống lạm phát, kích thích tăng trưởng - Giai đoạn kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế (1986-1993) Sau thực thống đất nước năm 1975, kinh tế Việt Nam lâm vào khó khăn Viện trợ nước sụt giảm mạnh, lạm phát phi mã (đỉnh điểm năm 1986, tỷ lệ lạm phát 774%/năm) tác động chuyển đổi giá, lương theo chế thị trường, phát hành tiền bù đắp bội chi ngân sách nhà nước Từ năm 1986 đến năm 1993, với việc Nhà nước bắt đầu ngừng phát hành tiền bù đắp bội chi ngân sách nhà nước, thiết lập hệ thống ngân hàng hai cấp, Ngân hàng Nhà nước bắt đầu sử dụng số công cụ sách tiền tệ nhằm ổn định thị trường, kích thích tăng trưởng Cơng cụ sử dụng nhiều sách lãi suất Thời kỳ này, Ngân hàng Nhà nước quy định lãi suất tái cấp vốn, tiếp tục quy định khung lãi suất ngân hàng thương mại nhà nước theo nguyên tắc thực dương Điển hình năm 1989, Ngân hàng Nhà nước tăng lãi suất mạnh, nhờ giúp cắt xu hướng lạm phát cao năm 1985–1988 Tuy nhiên, lãi suất cao, khu vực quốc doanh gặp nhiều khó khăn Từ năm 1991 đến năm 1993, Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh lãi suất giảm xuống phục vụ mục tiêu thu hút vốn từ dân cư để tài trợ cho doanh nghiệp nhằm khuyến khích đầu tư Cụ thể, từ tháng 3– 1991 đến tháng 10-1993, Ngân hàng Nhà nước lần hạ trần lãi suất Công cụ dự trữ bắt buộc bắt đầu Ngân hàng Nhà nước sử dụng chưa mang lại tác dụng ngân hàng thương mại chưa tuân thủ nghiêm túc Các công cụ khác sách tiền tệ chưa sử dụng thiếu thị trường điều kiện vật chất, pháp lý cần thiết Mặc dù vậy, kết tổng hợp cơng cụ hạn chế tích cực Tỷ lệ lạm phát năm đầu thập kỷ 90 giảm xuống hai số, mức độ tăng trưởng dần cải thiện, năm sau cao hơm năm trước Có thể thấy, việc sử dụng sách tiền tệ thành cơng giai đoạn góp phần đưa Việt Nam rút ngắn thời kì khủng hoảng trình chuyển sang kinh tế thị trường, đến giai đoạn 1994-1997 có tốc độ tăng trưởng cao - Giai đoạn tăng trưởng nhanh đối phó với khủng hoảng tài chínhtiền tệ khu vực châu Á (1994-2006) Mục tiêu ưu tiên điều hành sách tiền tệ Việt Nam giai đoạn kích thích tăng trưởng Ngân hàng Nhà nước sử dụng đa dạng cơng cụ sách tiền tệ Các công cụ quy định lãi suất chiết khấu, lãi suất ngân hàng thương mại, hạn mức tín dụng, tỷ lệ dự trữ bắt buộc nhấn mạnh hoàn thiện bước Nghiệp vụ thị trường mở áp dụng khn khổ tín phiếu trái phiếu bắt buộc Ngân hảng Nhà nước Tỷ giá hối đoái bước đầu quản lý theo nguyên tắc điều chỉnh linh hoạt theo cung - cầu 10 thị trường liên ngân hàng nhằm khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, tăng cường dự trữ ngoại tệ Tác động sách tiền tệ (phối hợp với tài khóa) giai đoạn đánh giá tích cực Mục tiêu kích thích tăng trưởng đạt nửa đầu giai đoạn (1994-1997) nhờ sách tiền tệ nới lỏng, chấp nhận mức lạm phát cao hai năm đầu, sau bắt đầu giảm Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng bình qn năm giai đoạn 1992-1997 8,77%/năm, cao gấp hai lần tốc độ tăng trưởng giai đoạn 1977-1991 (chỉ đạt bình quân 4,07%/năm), lạm phát giảm mạnh so với giai đoạn 1986-1991 (tỷ lệ lạm phát bình quân năm 9,5% so với 180,2% giai đoạn 1986-1991) Nửa sau giai đoạn, ảnh hưởng khủng hoảng tài – tiền tệ khu vực châu Á (1997-1998), tăng trưởng kinh tế Việt Nam sụt giảm (năm 1999 tăng 4,8%, năm sau nhích dần lên) Lạm phát giai đoạn cao vào năm 1998 (chỉ mức 7,7%) Chính sách tiền tệ thắt chặt năm 1998-2000 giúp Việt Nam giảm tỷ lệ lạm phát Trong năm 2001-2006, sách tiền tệ nới lỏng, Ngân hàng Nhà nước sử dụng hầu hết cơng cụ sách tiền tệ, công cụ lãi suất (áp dụng lãi suất thị trường), nghiệp vụ thị trường mở (mở sàn giao dịch trái phiếu, tín phiếu Ngân hàng Nhà nước), phối hợp với sách tài khoản mở rộng, giúp Việt Nam nhanh chóng khỏi ảnh hưởng khủng hoảng, lấy lại đà tăng trưởng cao, lạm phát vừa phải - Giai đoạn 2007-2012 Trong giai đoạn này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sử dụng hầu hết cơng cụ sách tiền tệ, năm đối phó với ảnh hưởng khủng hoảng nước Mỹ 2007-2008 Cụ thể: Năm 2008, để đối phó với xu hướng lạm phát gia tăng (năm 2007 12,63%, năm 2008 19,89 %), Nhà nước điều hành sách tiền tệ thắt chặt cách tăng lãi suất, giảm hạn 11 mức tín dụng, phát hành trái phiếu thu tiền dự trữ Ngân hàng Nhà nước Nhờ tỷ lệ lạm phát năm 2009 hạ xuống mức 6,52% Chính sách kích cầu cuối năm 2009 năm 2010 Chính phủ làm cho lạm phát năm 2011 có xu hướng tăng, đạt mức 18,3% Năm 2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp sách tiền tệ thắt chặt với sách tài khóa thắt chặt để kéo tốc độ lạm phát năm xuống 6,81% - Giai đoạn từ năm 2012 đến Khác với tư ưu tiên tăng trưởng kinh tế giai đoạn trước, từ năm 2012 đến năm 2017, Ngân hàng Nhà nước ln thể rõ cam kết trì lạm phát thấp không ngắn hạn mà mục tiêu trì lạm phát ổn định trung dài hạn Trước khó khăn mà kinh tế Việt Nam phải đối diện, Ngân hàng Nhà nước triển khai liệt giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường Việc lựa chọn mục tiêu cuối phù hợp với bối cảnh kinh tế vĩ mô tiền đề quan trọng cho việc triển khai lựa chọn mục tiêu trung gian, hoạt động sử dụng cơng cụ sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước Về mục tiêu trung gian, Ngân hàng Nhà nước kiểm soát chặt chẽ lượng cung ứng tiền tệ, dần hướng vào mục tiêu lãi suất thị trường phù hợp với diễn biến lạm phát, thị trường tiền tệ góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh Trong suốt năm 2017, NHNN tiếp tục kiểm soát tổng phương tiện toán tín dụng chặt chẽ, gắn với nâng cao chất lượng tín dụng so với giai đoạn trước nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề Mặc dù tốc độ tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2012–2017 thấp nhiều so với giai đoạn trước, cấu tín dụng có thay đổi tích cực, tốc độ tăng trưởng tín dụng cải thiện dần, chuyển hướng tập trung vốn vào hoạt động sản 12 xuất - kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên Chính phủ phù hợp với chủ trương chống la hóa Bên cạnh yếu tố lực cầu kinh tế thấp, tăng trưởng cung tiền tín dụng từ năm 2012 không tạo áp lực làm tăng lạm phát giai đoạn trước Kết xuất phát từ việc Ngân hàng Nhà nước kiểm soát tốt lượng cung tiền không năm 2017 mà thời kỳ, đồng thời tín dụng phân bổ vào lĩnh vực sản xuất trọng tâm kinh tế Như vậy, tiền tệ khơng nhân tố gây áp lực lên gia tăng số giá tiêu dùng (chủ yếu kết việc điều chỉnh giá nhiều mặt hàng thiết yếu phục vụ sinh hoạt) Về mục tiêu hoạt động, Ngân hàng Nhà nước kiểm soát chặt chẽ lượng tiền sở thông qua nghiệp vụ thị trường mở tái cấp vốn Ngân hàng Nhà nước lựa chọn tiêu hoạt động lượng tiền sở để kết nối cơng cụ sách tiền tệ với mục tiêu trung gian Từ năm 2012 đến nay, mối quan hệ tăng trưởng tiền sở tăng trưởng cung tiền tương đối ổn định so với giai đoạn trước Điều xuất phát từ ổn định diễn biến lượng tiền sở thông qua việc điều hành thận trọng, linh hoạt nghiệp vụ thị trường mở tái cấp vốn Bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô hướng tới thực mục tiêu sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước chủ động điều hành cơng cụ sách tiền tệ nhằm ổn định thị trường tiền tệ, bảo đảm khoản tổ chức tín dụng, kiểm soát tốt mục tiêu trung gian Tiếp nối thành công năm 2016, hệ thống công cụ mà Ngân hàng Nhà nước sử dụng năm 2017 bao gồm: Điều hành mức lãi suất đạo, quy định trần lãi suất huy động cho vay lĩnh vực ưu tiên, điều hành linh hoạt nghiệp vụ thị trường mở tái cấp vốn, giao tiêu tăng trưởng tín dụng, điều hành tỷ giá hối đoái linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường… 13 Trong công tác điều hành nghiệp vụ thị trường mở tái cấp vốn, năm 2017, Ngân hàng Nhà nước điều hành linh hoạt nghiệp vụ thị trường mở tái cấp vốn phù hợp với cung cầu vốn thị trường, hỗ trợ người sản xuất, doanh nghiệp tổ chức tín dụng…; đồng thời, phối hợp hiệu với hoạt động can thiệp thị trường ngoại tệ vàng Bên cạnh đó, lượng cung ứng tiền tệ Ngân hàng Nhà nước điều hành hài hòa với sách tài khóa hỗ trợ Bộ Tài phát hành thành cơng trái phiếu phủ với kỳ hạn dài, lãi suất thấp Đối với cơng tác quản lý điều hành tỷ giá hối đối, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành sách tỷ giá chủ động, dẫn dắt thị trường nhằm mục tiêu trì tỷ giá ổn định, tạo niềm tin công chúng vào giá trị đồng nội tệ Bên cạnh đó, việc thơng báo lượng trữ ngoại hối với xu hướng tăng mạnh Ngân hàng Nhà nước cho thấy, cam kết mạnh mẽ quan quản lý suốt năm 2017 khả can thiệp trực tiếp thị trường ngoại tệ để giữ ổn định tỷ giá, góp phần xóa bỏ tâm lý chờ đợi đợt tăng mạnh tỷ giá, giảm tình trạng đầu ngoại tệ Ngân hàng Nhà nước phối hợp chặt chẽ với đơn vị liên quan tăng cường công tác tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động kinh doanh ngoại tệ, bảo đảm tổ chức tín dụng, chủ thể kinh tế chấp hành nghiêm chỉnh quy định tỷ giá giao dịch hối đối Những thay đổi cơng tác điều hành tỷ giá thị trường ngoại tệ bước đầu tạo ổn định vững Có thể khẳng định, 2017 đánh giá năm thành cơng NHNN điều hành tỷ giá bình ổn thị trường ngoại hối (đưa mức tỷ giá thị trường phi thức gần sát với mức tỷ giá thị trường thức) Nhìn chung, mặt lãi suất cho vay giảm, lĩnh vực ưu tiên với tín dụng hướng vào lĩnh vực ưu tiên Chính phủ cho thấy 14 kết nỗ lực mà cơng tác điều hành sách tiền tệ tạo nhiệm vụ hỗ trợ tái cấu trúc kinh tế Diễn biến tăng trưởng kinh tế tỷ lệ lạm phát Việt Nam từ năm 2001 dịch chuyển từ vị trí “tăng trưởng khá, lạm phát thấp” lên mức “tăng trưởng cao, lạm phát vừa phải” (2004-2007), dịch chuyển sang vị trí “tăng trưởng khá, lạm phát cao” (2008 -2011), “tăng trưởng thấp, lạm phát thấp” (2012-2014), tới giai đoạn “tăng trưởng lạm phát ổn định” (2015-2017) Kết năm trở lại (2015-2017) cho thấy, ổn định tương đối kinh tế điều kiện để tích lũy yếu tố cần thiết cho giai đoạn tăng trưởng cao sau 15 PHẦN KẾT LUẬN Chính sách tiền tệ q trình phức tạp thường đòi hỏi thời gian dài để hoàn thành Nhưng vấn đề liên quan đến sách tiền tệ giải triệt để, đặc biệt kinh tế trình chuyển đổi Việt Nam Sự đan xen phức tạp sách tiền tệ với sách kinh tế vĩ mơ khác bối cảnh kinh tế khó khăn trước đưa đến thay đổi ngắn hạn kèm theo thoả hiệp nhân nhượng tình điều hành sách Tuy nhiên trung, dài hạn, mục tiêu cuối mục tiêu trung gian sách tiền tệ phải tuân thủ nghiêm ngặt Đặc biệt việc hoàn thiện sách tiền tệ lệ thuộc nhiều vào khả tiếp cận vận dụng hệ thống công cụ thực thi sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước, gắn liền với trình tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới, đại hố cơng nghệ ngân hàng Chính sách tiền tệ Việt Nam đứng trước thử thách ngày gia tăng với nguy tụt hậu trước giới bước vào thời kỳ tăng trưởng nhanh Do đó, sách tiền tệ phải đảm bảo đạt ưu việt định để giải mối tương quan mục tiêu ổn định tăng trưởng, xây dựng kinh tế phát triển cao, lâu bền 16
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Chính sách tiền tệ và thành công của Việt Nam trong việc vận dụng chính sách tiền tệ từ khi đổi mới đến nay, Tiểu luận Chính sách tiền tệ và thành công của Việt Nam trong việc vận dụng chính sách tiền tệ từ khi đổi mới đến nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn