Bảo đảm quyền của lao động di cư từ nông thôn ra thành phố ở việt nam

98 31 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/04/2020, 20:30

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN THỊ THANH TRM BảO ĐảM QUYềN CủA NGƯờI LAO ĐộNG DI CƯ Từ NÔNG THÔN RA THàNH PHố VIệT NAM Chuyên ngành: Pháp luật Quyền người Mã số: Chuyên ngành đào tạo thí điểm LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS TS LÊ THỊ HOÀI THU HÀ NỘI - 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng Các kết nêu Luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Các số liệu trích dẫn Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Vậy viết Lời cam đoan đề nghị Khoa Luật xem xét để tơi bảo vệ Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Thị Thanh Trâm MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục LỜI CAM ĐOAN Chương KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUYỀN VÀ BẢO ĐẢM QUYỀN .6 CỦA LAO ĐỘNG DI CƯ TỪ NÔNG THÔN RA THÀNH PHỐ 1.1 KHÁI NIỆM LAO ĐỘNG DI CƯ 1.1.1 Định nghĩa lao động di cư 1.1.2 Phân loại lao động di cư ILO tổ chức quốc tế tiên phong việc bảo vệ người lao động di cư Ngay từ cuối thập kỷ 1940, tổ chức ban hành điều ước nhằm tạo vị bình đẳng cho người lao động di cư (Công ước số 97 năm 1949 Lao động di trú) Ngồi ra, có Cơng ước số 143, Khuyến nghị số 151, Cơng ước xóa bỏ lao động cưỡng bắt buộc số 29… Ngày 18/12/1990, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Công ước quốc tế quyền người lao động di cư thành viên gia đình họ Tuyên bố ASEAN bảo vệ thúc đẩy quyền người lao động di cư văn quan trọng khác mà Việt Nam tham gia nội luật hóa nghị định, thơng tư hướng dẫn Trong văn có đề cập đến vấn đề lao động di cư quốc tế, tham khảo để áp dụng với đối tượng lao động di cư nước – nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, bóc lột phân biệt đối xử với lao động địa 12 1.3.1.1 Về kinh tế - xã hội 22 1.3.1.2 Về mặt pháp lý 25 ILO tổ chức quốc tế tiên phong việc bảo vệ người lao động di cư Ngay từ cuối thập kỷ 1940, tổ chức ban hành điều ước nhằm tạo vị bình đẳng cho người lao động di cư (Công ước số 97 năm 1949 Lao động di trú) Ngồi ra, có Cơng ước số 143, Khuyến nghị số 151, Cơng ước xóa bỏ lao động cưỡng bắt buộc số 29… Ngày 18/12/1990, Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Công ước quốc tế quyền người lao động di cư thành viên gia đình họ Tuyên bố ASEAN bảo vệ thúc đẩy quyền người lao động di cư văn quan trọng khác mà Việt Nam tham gia nội luật hóa nghị định, thơng tư hướng dẫn Trong văn có đề cập đến vấn đề lao động di cư quốc tế, tham khảo để áp dụng với đối tượng lao động di cư nước – nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, bóc lột phân biệt đối xử với lao động địa 25 2.2 BẢO ĐẢM QUYỀN THU NHẬP VÀ ĐỜI SỐNG 47 2.2.2 Bảo đảm thông qua việc quy định ban hành chế độ bảo hiểm xã hội 52 2.3 BẢO ĐẢM AN TOÀN SỨC KHỎE, TÍNH MẠNG, NHÂN PHẨM DANH DỰ VÀ NHÂN CÁCH CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 61 3.2.2.1 Tăng cường công tác tra, quản lý nhà nước 85 3.2.2.2 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật 86 3.2.2.3 Phát triển kinh tế, nâng cao mức sống người lao động di cư 88 KẾT LUẬN 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Di cư giữ vai trò quan trọng trình phát triển dân số phát triển kinh tế - xã hội người Từ có lồi người đến nay, di cư ln ln diễn ra, gắn liền với hình thành phát triển quốc gia, dân tộc Di cư không giúp cho người thoát khỏi thảm họa thiên tai gây lũ lụt, động đất, núi lửa, chiến tranh gây ra, mà họ khơng đủ sức chế ngự hay để khỏi sống bần hàn đất chật người đông, đất đai khô cằn, tài nguyên cạn kiệt nơi cũ, tìm kiếm sống tốt đẹp nơi mà di cư tham gia vào việc thay đổi cấu dân cư, cấu kinh tế - xã hội quốc gia, dân tộc, thời đại tùy vào tính chất, mức độ di cư Có thể thấy di cư phương thức giải vấn đề đặt cho tồn tại, phát triển cá nhân, cộng đồng, quốc gia, dân tộc Do vậy, di cư ảnh hưởng tới đời sống người dân mà tác động tới cộng đồng nơi có sóng người di cư đến Những tác động tượng di cư mang lại cho đời sống xã hội nơi nơi đến khác biệt nhau, phụ thuộc vào trình độ phát triển người di cư người địa, vào số lượng người di cư tới, vào khả tiếp cận nơi mối quan hệ với người di cư, có nhiều cách nhìn nhận đánh giá khác Bởi thế, có nhiều cách đối xử khác với người di cư Nhưng phủ nhận di cư quy luật trình phát triển dân số, tượng kinh tế xã hội phổ biến có tính khách quan lịch sử phát triển xã hội lồi người Đặc biệt giai đoạn cơng nghiệp hóa, phát triển kinh tế thị trường, di cư số lượng lớn lao động từ nông thôn vào thành phố điều không tránh khỏi Ở Việt Nam di cư nước diễn ra, gắn liền với trình phát triển lịch sử đất nước Những di cư lịch sử mang nhiều sắc thái chung khu vực Trong thời kỳ đại, trình di cư Việt Nam có thay đổi, chủ yếu tác động liên tục chiến tranh vai trò chủ đạo nhà nước vấn đề tiến trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước Vào thời kỳ kế hoạch hóa tập trung bao cấp, bên cạnh dòng di dân theo kế hoạch nhà nước tới vùng kinh tế tồn xu hướng lao động nông thôn muốn ly thành phố Tuy nhiên, khó khăn việc đăng ký hộ khẩu, bố trí việc làm nên trình di cư thường diễn qua đường nhập ngũ, công nhân Nhiều học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp thường không nhận định cơng tác xa, tìm cách để lại thành phố Số lại người già theo thành phố để có nơi nương tựa hợp lý hóa gia đình Di cư tự đến đô thị, thành phố lớn tăng lên Xu hướng đặc biệt tăng mạnh từ năm 90 đến tiếp tục tăng với mức độ nhiều năm tới, mà kinh tế thị trường, cơng nghiệp hóa, tiếp tục phát triển mạnh, điều kiện đảm bảo việc làm sống người lao động nơng thơn hạn chế, chưa bắt kịp với sống thành phố Tuy nhiên, vấn đề chưa Nhà nước quan tâm mức, đặc biệt chưa có hệ thống quy định pháp luật rõ ràng dành riêng cho lao dộng di cư họ gặp nhiều khó khăn Nhiều vấn đề đặt thiếu bảo trợ xã hội, chưa tiếp cận dịch vụ bản, chịu nhiều thành kiến kỳ thị Người di cư thiếu hiểu biết luật pháp, quyền lợi chưa biết cách tiếp cận dịch vụ sẵn có Chính lý đó, tác giả lựa chọn đề tài: “Bảo đảm quyền người lao động di cư từ nông thôn thành phố Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ với mong muốn hiểu rõ đối tượng tìm giải pháp hợp lý để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho nhóm lao động “dễ bị tổn thương” xã hội 2 Tình hình nghiên cứu đề tài Lao động di cư hay quyền người lao động di cư đề tài nhiều nhà nghiên cứu quan tâm, phân tích có viết liên quan Có thể kể đến nghiên cứu chuyên sâu ‘‘Nghiên cứu di dân Việt Nam” nhà xuất Hà Nội, Đỗ Khắc Hoà, Trịnh Khắc Thẩm chủ biên; ‘‘Tác động xã hội di cư tự vào thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ đổi mới” nhà xuất Khoa học xã hội Tp Hồ Chí Minh 2002, tác giả Trần Hồng Vân; ‘‘Lao động nữ di cư tự nông thôn thôn thành thị”, Nhà xuất phụ nữ Hà Nội 2000 tác giả Hà Thị Phương Tiến, Hà Quang Ngọc; ‘‘Di dân đến khu đô thị khu công nghiệp- Thực trạng số vấn đề sách qua nghiên cứu đánh giá tư liệu 2004 – 2009” PGS.TS Đặng Nguyên Anh; Đảm bảo quyền người pháp luật lao động Việt Nam, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013 Lê Thị Hoài Thu chủ biên Ngồi có nhiều viết lao động di cư tạp chí lớn viết: “Thực trạng nhu cầu dịch vụ hỗ trợ lao động di cư” tạp chí Lao động xã hội số 372 tác giả Đăng Doanh; “Những vấn đề đặt trước thực trạng lao động di cư nước” tạp chí nghiên cứu lập pháp PGS.TS Lê Thị Hoài Thu; “Bảo hiểm xã hội cho lao động di cư: vấn đề cần quan tâm”, Ths Bùi Sỹ Tuấn Viện Khoa học Lao động xã hội Nhìn chung nghiên cứu dừng lại việc phân tích thực trạng lao động di cư nước hay di cư vấn đề sách pháp luật cách chung chung mà chưa có nghiên cứu chuyên sâu quyền người người lao động di cư quan hệ lao động Đặc biệt việc nhìn nhận thành tựu bất cập hạn chế hệ thống pháp luật hành việc đảm bảo quyền người lao động di cư lĩnh vực lao động để từ đề giải pháp hoàn thiện pháp luật nâng cao việc bảo đảm quyền 3 Nhiệm vụ luận văn Nhiệm vụ luận văn phân tích, làm rõ phương diện lý luận quyền người lao động di cư nước Việt Nam biện pháp bảo đảm quyền cho họ Ngồi luận văn làm rõ thực trạng bảo đảm quyền người lao động di cư Trên sở đó, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quy định pháp luật việc bảo đảm quyền người lao động di cư từ nông thôn thành phố nước ta Để hồn thành mục đích đặt ra, luận văn tập trung giải nhiệm vụ sau: Một là, luận văn lảm rõ khái niệm quyền bảo đảm quyền lao động di cư phương diện pháp luật quốc tế pháp luật Việt Nam Đồng thời, tác giả luận văn rõ cần thiết phải bảo đảm quyền người lao động di cư nước khía cạnh kinh tế - xã hội pháp lý Hai là, phân tích, đánh giá quy định pháp luật hành quy định quyền người lao động di cư lĩnh vực lao động, thành tựu đạt hay bất cập hạn chế Từ đưa kiến nghị nhằm cải thiện vấn đề đảm bảo quyền người lĩnh vực lao động Cơ sở phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Để hồn thành mục đích nhiệm vụ nghiên cứu, luận văn sử dụng phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp so sánh, khái quát hóa, hệ thống hóa để nghiên cứu vấn đề lý luận; sử dụng phương pháp điều tra xã hội học (phương pháp vấn) để thu thập thông tin, số liệu thực tế phục vụ cho việc phân tích, đánh giá thực trạng, nguyên nhân vấn đề nghiên cứu Luận văn khai thác thông tin tư liệu cơng trình nghiên cứu cơng bố để chứng minh cho luận điểm Những nét luận văn - Luận văn sâu vào phân tích theo nhóm quyền người lao động di cư như: quyền việc làm; quyền đảm bảo thu nhập đời sống, quyền tôn trọng đảm bảo an tồn sức khỏe, tính mạng, nhân phẩm danh dự, quyền tự cơng đồn từ phân tích thực trạng thực thi quyền thực tế - Trên sở kết nghiên cứu, phân tích, đánh giá, luận văn đưa kiến nghị nhằm thúc đẩy, bảo đảm quyền cho lao động di cư từ nông thôn thành phố Việt Nam điều kiện nay, đưa giải pháp toàn diện lâu dài Kết nghiên cứu ý nghĩa luận văn Kết nghiên cứu Luận văn góp phần cung cấp tri thức khoa học mang tính lý luận quyền nhóm người di cư biện pháp bảo đảm quyền người lao động di cư từ nông thôn thành phố Việt Nam Luận văn nêu lên thực trạng bảo đảm quyền cho người lao động di cư; bất cập việc bảo đảm thực quyền họ; từ nêu số kiến nghị tiếp tục bảo đảm quyền nâng cao chất lượng sống cho người lao động di cư Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, Luận văn kết cấu gồm chương sau: - Chương 1: Khái quát chung quyền bảo đảm quyền lao động di cư từ nông thôn thành phố - Chương Bảo đảm quyền người lao động di cư từ nông thôn thành phố Việt Nam - Chương Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định bảo đảm quyền lao động di cư từ nông thôn thành phố Chương KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUYỀN VÀ BẢO ĐẢM QUYỀN CỦA LAO ĐỘNG DI CƯ TỪ NÔNG THÔN RA THÀNH PHỐ 1.1 KHÁI NIỆM LAO ĐỘNG DI CƯ 1.1.1 Định nghĩa lao động di cư Theo Đại từ điển Tiếng Việt di cư có hai nghĩa, nghĩa thứ “dời, chuyển đến nơi khác để sinh sống” nghĩa thứ hai “hiện tượng di chuyển lại theo chu kỳ theo tuyến ổn định phận hay toàn thể quần thể động vật”[24, tr.533] Di cư hiểu tượng di chuyển nơi cư trú từ đơn vị hành lãnh thổ sang đơn vị hành lãnh thổ khác, thơng thường khoảng thời gian tương đối dài, gắn liền với việc tìm kiếm điều kiện, khả tồn tại, phát triển cá nhân hay cộng đồng người định Khái niệm di cư gần với khái niệm di dân “di chuyển dân cư khỏi ranh giới hành đến nơi định sẵn theo mục đích định” Có tác giả cho rằng, thuật ngữ nhập cư, di cư, di dân, di trú, di chuyển, chuyển cư cách hiểu khác chất di cư, vậy, khái niệm có nhiều tên gọi; tác giả sử dụng thuật ngữ di cư để: “chỉ chung cho xuất cư khỏi nơi cũ nhập cư vào nơi hiểu q trình xuất cư – nhập cư, xuất cư gắn kết với nhập cư, xuất cư từ đâu nhập cư vào đâu” [21, tr.32] Theo Liên Hợp Quốc, di cư hay di dân dịch chuyển từ khu vực sang khu vực khác thường qua địa giới hành dịch chuyển theo khoảng cách xác định thực khoảng thời gian định kèm theo thay đổi nơi cư trú Sự chuyển dịch doanh nghiệp gặp khó khăn, người lao động người sử dụng lao động cần tiến hành thỏa thuận lại để điều chỉnh cho phù hợp Ngoài ra, nhà nước phải đưa chế để hỗ trợ cho thoả thuận trình thương lượng đồng thời quy định thang lương bảng lương có kiểm tra kiểm soát để đảm bảo hợp lý tiền lương người lao động - Cần làm rõ quy định “nhu cầu sống tối thiểu” người lao động gia đình họ theo quy định Khoản Điều 91: “Mức lương tối thiểu mức thấp trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất, điều kiện lao động bình thường phải bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu người lao động gia đình họ” [2] gồm yếu tố nào, tiêu chí quan xác định - Có cân nhắc điều chỉnh mức lương tối thiểu, đảm bảo thu nhập thực tế người lao động di cư Khi số giá sinh hoạt tăng cao dẫn đến việc giảm sút tiền lương thực tế người lao động phải điều chỉnh mức lương tối thiểu, để đảm bảo thu nhập thực tế cho họ Thực tế năm qua giá sinh hoạt tăng cao việc điều chỉnh tiền lương chưa tương ứng với mức tăng Thứ hai, quy định bảo hiểm xã hội chưa hợp lý Các đối tượng lao động di cư đặc thù riêng nên chủ yếu thuộc đối tượng tham gia vào loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện Để bảo hiểm xã hội tự nguyện thực thu hút tham gia đơng đảo người lao động di cư góp phần tích cực vào việc bảo vệ thu nhập người lao động di cư thời gian tới bảo hiểm xã hội tự nguyện bảo hiểm thất nghiệp cần phải: - Từng bước bổ sung thêm chế độ như: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Đây nhu cầu thiết yếu lao động di cư có quyền bảo vệ thu nhập, có quyền đảm bảo sống nhu cầu đáng họ người lao động rủi ro thu 80 nhập không loại trừ Mặt khác, mở rộng chế độ bảo hiểm tự nguyện góp phần xóa bỏ bất bình đẳng nhóm đối tượng lao động khác vấn đề bảo vệ thu nhập Lao động di cư tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cần có hội bình đẳng việc có chế phù hợp bảo vệ thu nhập trường hợp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp đòi hỏi: kinh tế đất nước phát triển mức độ định cần tính đến việc mở rộng diện đối tượng lao động tham gia vào loại hình bảo hiểm thất nghiệp có lao động di cư khu vực phi kết cấu như: lao động làm việc theo mùa vụ, lao động tự tạo việc làm - Xuất phát từ điều kiện kinh tế - xã hội nước ta, để mở rộng chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện đối tượng bảo hiểm thất nghiệp cần phải xem xét mối tương quan với phát triển xã hội quốc gia Hiện kinh tế nước ta có bước phát triển đáng kể, đời sống người dân nâng cao Tuy nhiên, nước ta nước nghèo lúc bổ sung tất các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp vào bảo hiểm xã hội tự nguyện mở rộng đối tượng lao động tham gia vào bảo hiểm thất nghiệp nguồn kinh phí để thực đảm đương nổi, dễ dẫn đến nguy vỡ quỹ Do đó, việc mở rộng chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện đối tượng bảo hiểm thất nghiệp việc cần tính đến kinh tế - xã hội phát triển đến mức độ định - Tạo điều kiện cho người lao động có thu nhập thấp (dưới mức tối thiểu) đặc biệt người lao động di cư rơi vào đói nghèo có hội tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện Điều giải thơng qua việc nhà nước hỗ trợ cho đối tượng phần kinh phí đóng góp, khơng quy 81 định mức lương tối thiểu mà người lao động lựa chọn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện Xóa bỏ việc khống chế mức đóng tối đa mà người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn Bảo hiểm xã hội tự nguyện phải thu hút tham gia nhiều đối tượng lao động có khả đóng góp khác lao động có thu nhập cao, biện pháp để tăng nguồn vốn góp vào quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện Luật nên quy định nhiều mức đóng khác để người lao động di cư có nhu cầu bảo vệ thu nhập mức độ cao tham gia - Để tạo điều kiện thuận lợi cho q trình đóng góp bảo hiểm xã hội đối tượng lao động di cư có đối tượng lao động làm việc khu vực phi kết cấu nên ban hành quy chế đại lý bảo hiểm xã hội tự nguyện nhằm tạo cầu nối liền người đóng quan bảo hiểm - Pháp luật nên linh hoạt việc quy định có liên thơng hai loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc bảo hiểm xã hội tự nguyện Hiện luật bảo hiểm xã hội quy định trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà trước tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thời gian cộng dồn để tính hưởng chế độ hưu trí tử tuất Còn với chiều ngược lại tức người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà trước tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bỏ ngỏ Vì thời gian tới pháp luật cần có quy định cụ thể nhằm bảo vệ cách tốt quyền lợi người lao động Để tạo điều kiện cho lao động thuộc khu vực phi kết cấu có hội bảo vệ thu nhập, pháp luật quy định người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có cơng việc ổn định chuyển thành loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc Đặc biệt, để đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động di cư nói riêng người lao động nói chung thời gian tới, điều kiện kinh tế, xã hội cho phép 82 tiến tới quy định việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc với người lao động 3.2.1.3 Quy định quyền tôn trọng bảo đảm an tồn sức khỏe, tính mạng, nhân phẩm, danh dự nhân cách người lao động Thứ nhất, với Điều 104 Điều 106 Bộ luật Lao động thời làm việc, thời nghỉ ngơi đề nghị cần có quy định rõ người lao động hưởng tiền lương làm thêm người sử dụng lao động toán cho người lao động khoản tiền Thứ hai, theo quy định Điều 106 Bộ luật Lao động doanh nghiệp phản ánh mức khống chế thời gian làm thêm 200 – 300 giờ/năm khơng phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp mong muốn người lao động Vì vậy, đề nghị cần sửa đổi luật theo hướng tăng thời gian làm thêm năm Thứ ba, quy định việc làm lao động nữ cần sửa đổi cho sát với mục đích bảo vệ bình đẳng khơng phân biệt đối xử lao động di cư nữ Một số quy định thể ưu nên khơng có tính khả thi dẫn đến định kiến lao động nữ, phân biệt đối xử hội việc làm Chẳng hạn, quy định danh mục công việc không phép sử dụng lao động nữ cần có thay đổi để bảo đảm nguyên tắc bình đẳng hội việc làm 3.2.1.4 Quy định quyền tự cơng đồn - Kinh phí cơng đồn nhằm góp phần bảo đảm hoạt động cơng đoàn tổ chức đại diện cho người lao động làm việc doanh nghiệp để chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, đáng người lao động; Pháp luật quy định trách nhiệm doanh nghiệp phải trích nộp 2% từ quỹ tiền lương làm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động (Điều 29 Luật Cơng đồn năm 2012 Nghị định 191/2013/NĐ-CP Chính phủ) Ở 83 góc độ khác với việc đảm bảo thuận lợi cho hoạt động công đồn hạn chế phần lớn điều kiện vật chất để cơng đồn cấp sở hoạt động nguồn sống cán cơng đồn phụ thuộc vào người sử dụng lao động Nên cần có đảm bảo độc lập tương đối kinh tế so với người sử dụng lao động để có điều kiện khách quan cơng hoạt động cơng đồn - Về việc bảo đảm cho cán cơng đồn hoạt động, cán cơng đồn khơng chun trách vừa phải thực trách nhiệm người sử dụng lao động cam kết hợp đồng lao động, vừa có trách nhiệm thực chức đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích người lao động với tư cách cán cơng đồn Trong quan hệ với người sử dụng lao động, cán cơng đồn ln vị trí yếu Do đó, cần phải có sách, ưu đãi để thu hút người lao động tham gia tổ chức cơng đồn góp phần bảo vệ tốt quyền lợi ích hợp pháp cán cơng đồn khơng chun trách quan hệ với người sử dụng lao động - Tiếp tục đổi tổ chức phương thức hoạt động cơng đồn, đảm bảo cho hoạt động cơng đồn phù hợp với chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế ngày sâu rộng nước ta, đặc biệt thực có hiệu vai trò tổ chức cơng đồn quan hệ lao động, vai trò cơng đồn cấp trực tiếp sở việc hỗ trợ cơng đồn sở đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, đáng người lao động nơi chưa có tổ chức cơng đồn sở; - Chú trọng cơng tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao lực lĩnh cho đội ngũ cán cơng đồn Thực nghiêm chế bảo vệ cán cơng đồn, cán cơng đồn khơng chun trách doanh nghiệp 84 3.2.2 Về tổ chức thực 3.2.2.1 Tăng cường công tác tra, quản lý nhà nước Vấn đề lên, đến mức có tính đặc trưng, việc thực tiêu chuẩn lao động nhiều nơi ý thức chấp hành ngăn chặn, tính răn đe pháp luật hành vi vi phạm mức thấp Cơng tác quản lý, tra lao động chưa tiến hành tốt Chính vậy, cơng tác cần phải củng cố, tăng cường nữa, đặc biệt sở sản xuất nhỏ, nhà hàng, quán ăn nơi lao động di cư ngoại tỉnh làm việc, gia đình nơi có người giúp việc Một chế ngăn chặn vi phạm chế tài xử lý cần thể kiên quyết, hiệu từ phía quan nhà nước tổ chức đại diện người sử dụng lao động Cơng đồn, người lao động với quan quản lý nhà nước, có vai trò kiểm ra, giám sát việc thực tiêu chuẩn lao động Điều giúp cho sai phạm kịp thời phát quyền lợi người dân di cư bảo vệ Nên cần lập phận chuyên trách có chức theo dõi, trợ giúp/hỗ trợ, quản lý lao động di cư nơi nơi đến thông qua việc thêm chức cho ủy ban nhân dân xã/phường, trung tâm giới thiệu việc làm quan lao động địa phương[10] Chính quyền nơi có người dân di cư đến nên có biện pháp hữu hiệu phù hợp việc đáp ứng nhu cầu nhà cho họ Nên có quy định doanh nghiệp phải bảo đảm chỗ cho người lao động gần trụ sở theo quy hoạch chung, khơng để họ rơi vào tình trạng th nhà không đủ điều kiện sống tối thiểu Tăng cường quản lý trật tự an ninh xã hội vùng có đơng người lao động di cư Cần có quy định quy hoạch khu cơng nghiệp phải có quỹ đất danh mục đầu tư cho xây dựng nhà cho công nhân khu dịch vụ 85 Ngoài ra, để quản lý lao động di cư làm khu vực kết cấu (như doanh nghiệp), vai trò tổ chức cơng đồn quan trọng Cụ thể tổ chức cơng đồn cần tham gia với Nhà nước việc sửa đổi, bổ sung pháp luật, chế độ sách người lao động; phối hợp với quan liên quan việc quan tâm đến đời sống người lao động, nâng cao nhận thức người lao động quan hệ lao động; tham gia chương trình xây dựng nhà cho công nhân Hiện nay, kế hoạch hành động Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam việc bảo vệ quyền lợi ích đáng lao động di cư soạn thảo “Trong có việc kiến nghị Chính phủ có chiến lược phát triển nguồn nhân lực phạm vi nước, đặc biệt khu vực nơng thơn Khuyến khích phát triển ngành nghề phi nông nghiệp nông thôn để tạo việc làm chỗ, hạn chế dòng lao động di cư từ nông thôn đến thành thị”[8] 3.2.2.2 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật Giáo dục pháp luật cho người dân di cư việc cần thiết nhằm nâng cao ý thức họ pháp luật Hiện nay, có nhiều chương trình phủ tổ chức phi phủ nhằm phổ biến, tuyên truyền pháp luật giúp người lao động di cư nhận biết quyền từ tự thân họ biết cách bảo vệ quyền lợi bị xâm phạm Tăng cường công tác tuyên truyền trực tiếp, tập huấn kỹ tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động đến đối tượng; thường xuyên cập nhật, giới thiệu văn pháp luật văn pháp luật có liên quan như: chế độ tiền lương mới, bảo hiểm thất nghiệp, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động,… đổi phương pháp giới thiệu văn pháp luật theo hướng tăng cường trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc từ đối tượng chịu điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu việc tiếp thu kiến thức Tăng cường phổ biến pháp luật lao động doanh nghiệp, sở sản xuất kinh doanh hợp tác xã Thực thường xuyên, liên 86 tục công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trách nhiệm người sử dụng lao động nghĩa vụ, quyền lợi người lao động; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật lao động doanh nghiệp nhiều hình thức phong phú, thích hợp nhằm đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động đến toàn thể người lao động người sử dụng lao động Ngoài ra, cần có biện pháp khuyến khích người lao động di cư tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện Trong q trình tổ chức thực cần phải đẩy mạnh công tác sau: - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp cho tầng lớp nhân dân đặc biệt lưu ý đối tượng lao động thuộc khu vực phi kết cấu Tuyên truyền chất ưu việt bảo hiểm xã hội tự nguyện để họ thấy vai trò thiết thực thân gia đình họ Tun truyền lợi ích mà họ hưởng họ đóng góp với mức phí bao nhiêu, chế độ hưởng cụ thể Đồng thời phổ biến rộng rãi nội dung bảo hiểm thất nghiệp đối tượng tham gia, nghĩa vụ phải thực rơi vào tình trạng thất nghiệp, quyền lợi hưởng cho người lao động Hình thức tuyên truyền: sử dụng phương tiện thông tin đại chúng vơ tuyến, phát thanh, truyền hình, quảng cáo tờ rơi, thành lập đội tuyên truyền viên tự nguyện Khuyến khích đồn thể, tổ chức thường xuyên thực việc tuyên truyền cho thành viên Bên cạnh bảo hiểm thất nghiệp đòi hỏi quan bảo hiểm thất nghiệp phải có mối quan hệ mật thiết với hệ thống đào tạo nghề, trung tâm giới thiệu việc làm, thường xuyên cung cấp thông tin liên quan đến thị trường lao động giúp việc cho người thất nghiệp đào tạo nghề cho phù hợp, để đối tượng lao động thất nghiệp sớm quay lại thị trường lao động 87 Ngồi ra, cần khuyến khích người lao động di cư tham gia bảo hiểm y tế Đẩy mạnh cơng tác tun truyền, phổ biến sách, pháp luật bảo hiểm y tế lợi ích bảo hiểm y tế nhằm nâng cao nhận thức người lao động di cư vai trò, ý nghĩa việc tham gia bảo hiểm y tế Từ đó, giúp họ có ý thức cao, chủ động thực việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe Phải có chế thích hợp việc thực quản lý đối tượng lao động di cư để đưa họ tham gia bảo hiểm y tế Cần có phối hợp chặt chẽ cấp quyền nơi họ di cư đến nơi xuất cư đảm bảo thuận lợi việc quản lý giúp họ tham gia mua bảo hiểm y tế cấp thẻ khám bệnh cách thuận lợi đặc trưng người lao động di cư sống xa quê hương, lại thường xuyên dịch chuyển nên khó quản lý đối tượng 3.2.2.3 Phát triển kinh tế, nâng cao mức sống người lao động di cư Giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao mức sống người lao động di cư biện pháp tiên lâu dài để giải vấn đề người dân lao động di cư Chính sách lao động di cư không đơn giản tạo việc làm, mà cần phải đảm bảo cho họ quyền thụ hưởng tiếp cận dịch vụ như: giáo dục, chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội đảm bảo, phát huy khai thác có hiệu lợi ích di cư lao động phát triển kinh tế nhanh, hài hòa bền vững Muốn cần có khung pháp lý cụ thể để điều chỉnh bất cập (đặc biệt đảm bảo quyền tiếp cận dịch vụ xã hội cho người lao động di cư) nhằm tránh xảy hậu lâu dài tầm kiểm sốt Có người lao động nhập cư khơng có nguy trở thành lực lượng lao động bị thua thiệt vĩnh viễn Cải thiện thu nhập cho người lao động di cư thông qua việc triển khai thực có hiệu chương trình quốc gia giải việc làm, mở 88 rộng loại hình dịch vụ mới, đa dạng hóa loại hình sản xuất kinh doanh dịch vụ để thu hút lao động làm việc việc làm Nhà nước cần tiến hành Ngoài cần mở rộng quỹ tín dụng lao động di cư rơi vào tình trạng đói nghèo để phát triển sản xuất, đẩy mạnh công tác giới thiệu việc làm giúp cho lao động di cư dễ dàng tìm kiếm việc làm Giảm dòng di cư tự thơng qua đẩy nhanh tiến độ thị hóa phát triển mạnh khu kinh tế vệ tinh làng nghề nhằm thu hút lao động nông thôn chỗ, tạo liên kết kinh tế khu công nghiệp với nông thôn, sản xuất công nghiệp với nông nghiệp dịch vụ, đặc biệt cần khai thác mối liên kết kinh tế thành phố lớn với khu vực phụ cận, vùng đệm cho thành phố (về mặt dịch vụ, khu sản xuất đặt nông thôn ) nhằm giảm thiểu di cư Phát triển mạnh doanh nghiệp vừa nhỏ, có làng nghề kinh tế trang trại nhằm tăng giá trị sản phẩm theo hướng xuất hình thành thị trường nơng sản địa phương, đồng thời tạo thu nhập việc làm ổn định Hiện lao động di cư phải đối mặt với nhiều nguy như: tệ nạn xã hội, dễ bị hấp thụ lối sống tiêu cực họ dễ bị sa ngã rời khỏi chuẩn mực xã hội Do đó, để giúp lao động có khả phòng ngừa, đối mặt với cám dỗ mơi trường sống cần phải có trợ giúp phương diện xã hội cho đối tượng như: trợ giúp kỹ nhằm giúp họ dễ dàng thích nghi với sống mơi trường mới, trang bị cho họ kỹ tự bảo vệ mơi trường sống phức tạp Tạo điều kiện cho đối tượng lao động di cư có hội tiếp cận với dịch vụ xã hội, tham gia hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí, tham gia sinh hoạt cộng đồng nhằm nâng cao đời sống tinh thần Phối hợp với đoàn thể Hội phụ nữ, đoàn niên thường xuyên tuyên truyền pháp luật, tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật, phong trào vui chơi, giải 89 trí dành cho đối tượng lao động di cư nâng cao đời sống tinh thần, hướng họ đến lối sống lành mạnh tạo hội cho họ có hội phát triển bình đẳng với thành viên khác xã hội 3.2.2.4 Nâng cao vai trò tổ chức cơng đồn Để đảm bảo quyền lợi người lao động, đòi hỏi điều kiện lao động tốt cho người lao động tổ chức đại diện tập thể người lao động có vai trò đặc biệt quan trọng Cơng đồn Việt Nam tổ chức trị xã hội rộng lớn giai cấp cơng nhân người lao động Việt Nam, có vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người lao động, có trách nhiệm tham gia với Nhà nước phát triển sản xuất, giải việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần người lao động Cơng đồn tổ chức đại diện người lao động tham gia quản lý quan, đơn vị, tổ chức, quản lý kinh tế - xã hội, quản lý Nhà nước, phạm vi chức thực quyền kiểm tra, giám sát hoạt động quan, đơn vị, tổ chức theo quy định pháp luật Có thể nói, Cơng đồn Việt Nam quan tâm đến lao động di cư Trong năm qua, Cơng đồn cấp, Tổng liên đồn, Cơng đồn ngành, địa phương có đông lao động di cư, sở giới thiệu việc làm, dạy nghề xuất lao động Cơng đồn tham gia phối hợp với Nhà nước, quyền cấp quan, đơn vị việc xây dựng tổ chức thực sách, pháp luật liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ người lao động di cư, phát huy mặt mạnh, khắc phục tồn lao động di cư Cơng đồn tham gia kiến nghị với Nhà nước giải vấn đề đặt với lao động di cư, tranh chấp, khiếu nại tố cáo người lao động di cư Cơng đồn tuyên truyền, giáo dục người lao động di cư thực nghĩa vụ nơi làm việc nơi cư trú Các liên đoàn Lao động địa phương, nơi có đơng lao 90 động di cư đến làm việc thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, tỉnh Tây Nguyên chủ động phối hợp với ban ngành địa phương giải vướng mắc, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động nói chung người lao động di cư nói riêng Để phát huy vai trò cơng đồn việc bảo vệ quyền lợi, xây dựng sách liên quan đến lao động di cư, phát huy mặt tích cực, khắc phục mặt hạn chế lao động di cư Về phía Nhà nước, cần coi trọng quan tâm lao động di cư, coi quốc sách lớn kinh tế - xã hội, cần ban hành đạo luật riêng lao động di cư; đạo ngành, địa phương tổ chức tốt việc di cư lao động có tổ chức giải kịp thời vấn đề phát sinh Về phía Cơng đồn, tổng Liên đồn lao động Việt Nam Cơng đồn cấp chủ động tham gia xây dựng phối hợp tổ chức, kiểm tra, giám sát thực sách, pháp luật liên quan đến lao động di cư Kiến nghị Nhà nước có sách thu hút, quan tâm, giải kịp thời phát sinh liên quan đến lao động di cư Ngoài ra, Cơng đồn cần tham gia với Nhà nước nâng cao chất lượng lao động, đào tạo nghề, tuyển chọn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động nước Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tiếp tục tham gia xây dựng Luật dạy nghề, Luật xuất lao động sách, luật pháp khác liên quan đến lao động di cư, chủ động tuyên truyền tham gia kiểm tra giám sát thực 91 KẾT LUẬN Cùng với thành phần khác xã hội, lao động di cư tham gia vào công đổi với tất niềm tin, sức lực hành động tích cực, hòa nhập vào giai đoạn cơng nghiệp hóa, đại hóa, đóng góp phần vào thành tựu kinh tế - xã hội đất nước Tuy nhiên, lao động di cư gặp phải nhiều vấn đề khó khăn, trở ngại sống Sự bất cập quyền lợi nghĩa vụ, lực yêu cầu, khả cống hiến điều kiện sức khỏe, đóng góp hưởng thu, việc gia đình việc xã hội ngày trở nên gay gắt Những vấn đề cần quan tâm giải sách cụ thể, tạo điều kiện để người lao động ổn định sống, bình đẳng hưởng đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ người cơng dân nhằm nâng cao khả đóng góp vị xã hội họ Mặt khác, việc bảo đảm quyền lợi người lao động di cư công cụ pháp luật nhiệm vụ cấp bách Pháp luật nói chung pháp luật lao động nói riêng có quy định rõ ràng vấn đề việc tra kiểm tra công tác thực chưa tốt, với đặc thù người lao động di cư hay thay đổi cơng việc, khó kiểm sốt quản lý Trong tương lai, trình di cư thành thị Việt Nam diễn mạnh mẽ Chính thế, việc làm rõ chất di cư này, phát hiện, giải đắn vấn đề pháp lý với người di cư có ý nghĩa lý luận thực tiễn to lớn nghiệp đổi phát triển kinh tế xã hội bền vững nước ta 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Nguyên Anh (2005), Di dân nước: Vận hội thách thức công đổi phát triển Việt Nam, Hà Nội Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sửa đổi, bổ sung năm 2012 (2013), NXB lao động, Hà Nội Huệ Chi, Lao động di cư dễ kiếm việc – khó kiếm tiền, http:// www.anninhthudo vn/tianyon/Index.aspx? ArticleID =29828& ChannelID=21 Chính phủ (2008), Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 Lê Bạch Dương, Đặng Nguyên Anh, Khuất Thu Hồng, Lê Hoài Trung, Robert Leroy Bach (2005), Bảo trợ xã hội cho nhóm thiệt thòi Việt Nam, Nxb Thế giới, Hà Nội Gudmundur Alfredsson & Asbjorn Eide (2011), “Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền 1948 – mục tiêu chung nhân loại”, NXB Lao động xã hội, Hà Nội Đinh Quang Hà, Ảnh hưởng di cư tự tới kinh tê xã hội Hà Nội http://www.gopfp.gov.vn/so-7-112 Dũng Hiếu, Có bỏ quên lao động di cư, http://vneconomy.vn/20080826100354501P5C11/co-bo-quen-lao-dongdi-cu.htm Đỗ Văn Hòa, Trịnh Khắc Thẩm (chủ biên) (1999), Nghiên cứu di dân Việt Nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 10 Nguyễn Huyền Lê, Rủi ro lao động di cư số kiến nghị vsfo.molisa.gov.vn/upload/ASNT_Di%20cu_Le.doc 11 Trịnh Duy Luân (2000), “Những yếu tố xã hội phát triển đô thị bền vững Việt Nam”, Tạp chí Xã hội học, (3), (71) 93 12 Trần Đức Lương (2002), “Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN dân, dân, dân ngày sạch, vững mạnh nhiệm vụ quan trọng thường xuyên Đảng, nhà nước nhân dân ta”, Tạp chí cộng sản, (1) 13 Liên hợp quốc (1966), Công ước quốc tế quyền kinh tế, xã hội văn hóa 14 Quốc hội (2006), Luật bảo hiểm xã hội 15 Quốc hội (2012), Luật cơng đồn 16 Quốc hội (2013), Hiến pháp, Hà Nội 17 Lê Thành Tâm (2009), “Để pháp luật phù hợp với thực tiễn”, Tạp chí Lao động xã hội, (372) 18 Hà Thị Phương Tiến – Hà Quang Ngọc (2000), Lao động nữ di cư tự nông thôn thành thị, NXB phụ nữ, Hà Nội 19 Lê Thị Hoài Thu (chủ biên) (2013), Đảm bảo quyền người pháp luật lao động Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 20 Trung tâm hợp tác phát triển nguồn nhân lực (2009), Kết từ báo cáo “Một số kết nghiên cứu đời sống, việc làm công nhân nữ nhập cư nay” 21 Trần Hồng Vân (2002), Tác động xã hội di cư tự vào TP HCM thời kỳ đổi mới, Nxb Khoa học xã hội, Tp Hồ Chí Minh 22 Viện khoa học pháp lý, Bộ tư pháp (2006), Từ điển Luật học, NXB Tư pháp 23 Viện ngôn ngữ học (2003), Từ điển tiếng Việt, NXB Đà Nẵng - Trung tâm từ điển học, Hà Nội 24 Nguyễn Như Ý (chủ biên (1998), Đại từ điển tiếng Việt, Nxb Bộ Văn hóa – Thơng tin, Hà Nội Các báo trang web 25 http://laodong.com.vn/xa-hoi/80-lao-dong-viet-nam-di-cu-vi-muc-dichkinh-te-122746.bld 26 http://dantri.com.vn/chinh-sach/tang-luong-bao-nhieu-moi-du-song-toithieu-894411.htm 94 ... thôn thành phố - Chương Bảo đảm quyền người lao động di cư từ nông thôn thành phố Việt Nam - Chương Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định bảo đảm quyền lao động di cư từ nông thôn thành phố. .. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUYỀN VÀ BẢO ĐẢM QUYỀN CỦA LAO ĐỘNG DI CƯ TỪ NÔNG THÔN RA THÀNH PHỐ 1.1 KHÁI NIỆM LAO ĐỘNG DI CƯ 1.1.1 Định nghĩa lao động di cư Theo Đại từ điển Tiếng Việt di cư có hai nghĩa,... VỀ QUYỀN VÀ BẢO ĐẢM QUYỀN .6 CỦA LAO ĐỘNG DI CƯ TỪ NÔNG THÔN RA THÀNH PHỐ 1.1 KHÁI NIỆM LAO ĐỘNG DI CƯ 1.1.1 Định nghĩa lao động di cư 1.1.2 Phân loại lao động
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảo đảm quyền của lao động di cư từ nông thôn ra thành phố ở việt nam , Bảo đảm quyền của lao động di cư từ nông thôn ra thành phố ở việt nam

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm