Đề và đáp án KT 45'''' Lý 7 bài số 1

3 358 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 07:10

Đề kiểm tra Môn : Vật Thời gian: 45 phút ( Không kể thời gian giao đề ) Họ Tên: . Lớp: 7. Điểm Lời phê của thầy giáo Đề bài số 2 Phần I : Trắc nghiệm khách quan Khoanh tròn chữ cái đứng trớc câu trả lời em cho là đúng? Câu 1: (0,5đ) Hãy chỉ ra vật nào dới đây không phải là nguồn sáng? A. Ngọn nến đang cháy. B. Bóng điện đang sáng. C. Mặt Trời. D. Vỏ chai sáng chói dới trời nắng. Câu 2: (0,5đ) ảnh ảo của một vật tạo bởi gơng cầu lõm: A. lớn hơn vật. B. bằng vật. C. nhỏ hơn vật. D. bằng nửa vật. Câu 3: (0,5đ) Chiếu một tia sáng lên một gơng phẳng ta thu đợc một tia phản xạ tạo bởi tia tới một góc 60 0 . Tìm giá trị góc tới? A. 90 0 . B. 20 0 . C. 30 0 . D. 60 0 . Câu 4: (0,5đ) Khi có nguyệt thực thì: A. Trái Đất bị Mặt Trăng che khuất. B. Mặt Trăng bị Trái Đất che khuất. C. Mặt Trăng không phản xạ ánh sáng nữa. D. Mặt Trời ngừng không chiếu sáng Mặt Trăng nữa. Câu 5: (0,5đ) Vì sao nhờ có gơng phản xạ, đèn pin lại có thể chiếu ánh sáng đi xa? A. Vì đó là gơng cầu lõm cho chùm phản xạ song song. B. Vì nhờ có gơng ta nhìn thấy những vật ở xa. C. Vì gơng hắt ánh sáng trở lại. D. Vì gơng cho ảnh ảo rõ hơn. Câu 6: (0,5đ) ảnh của một vật tạo bởi gơng cầu lồi có tính chất sau: A. là ảnh thật bằng vật. B. là ảnh ảo bằng vật C. là ảnh ảo bé hơn vật. D. là ảnh thật bé hơn vật. Câu 7: (1đ) Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau: a) Vùng nhìn thấy của gơng cầu lồi . vùng nhìn thấy của gơng phẳng có cùng kích th- ớc. b) Gơng có thể cho ảnh lớn hơn vật, không hứng đợc trên màn chắn. Phần II: tự luận Câu 8: (2đ) Cho một vật sáng AB đặt trớc một gơng phẳng. a) Vẽ ảnh AB của AB tạo bởi gơng phẳng? b) Gạch chéo vùng đặt mắt để có thể quan sát đợc toàn bộ ảnh AB? B A Câu 9: (2đ) Cho một điểm sáng S đặt trớc một gơng phẳng. a) Vẽ ảnh S của S tạo bởi gơng (Dựa vào tính chất ảnh)? b) Vẽ một tia tới SI cho một tia phản xạ đi qua một điểm A ở trớc gơng? A S Câu 10: (2đ) Hãy giải thích vì sao có thể dùng gơng cầu lõm để tập trung ánh sáng mặt trời? Bài làm . . . . . . . . . . . . . . … … … …… … … …… … … …… … … … … … … … … … … …… … … … …… … … …… … … … … … … … … … … ……… … … …… … … … …… … … …… … … …… … … … … … … … … … … … …… … … …… … … …… … … … … … … … … … … …… … … … …… … … …… … … … … … … … … … … ……… … … …… .… … … …… … … …… … … …… … … … … … … … … … … … …… … … …… … … …… … … … … … … … … … … …… … … … …… … … …… … … … … … … … … … … ……… … … …… .… … … …… … … …… … … …… … … … … … … … … … … … …… … … ……. … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … …… … … … … … … …… … … …… … … …… … … … … … … … … … … …… … … … …… … … …… … … … … … … … … … … ……… … … …… .… … … …… … … …… … … …… … … … … … … … … … Đáp án: 1.D; 2.A; 3.C; 4.B; 5.A; 6.C; 7a, Lớn hơn. b,Cầu lõm, ảo 8.HS + vẽ được ảnh cho 1điểm. +Vẽ được vùng quan sat cho 1điểm. 9.+Vẽ được ảnh cho 1 điểm. +Vẽ được tia phản xạ qua A cho 1 điểm. 10. Vì gương cầu lõm cho chùm phản xạ hội tụ tại 1 điểm. . Đề kiểm tra Môn : Vật lý Thời gian: 45 phút ( Không kể thời gian giao đề ) Họ và Tên: . Lớp: 7. Điểm Lời phê của thầy giáo Đề bài số 2 Phần I. … Đáp án: 1. D; 2.A; 3.C; 4.B; 5.A; 6.C; 7a, Lớn hơn. b,Cầu lõm, ảo 8.HS + vẽ được ảnh cho 1 iểm. +Vẽ được vùng quan sat cho 1 iểm. 9.+Vẽ được ảnh cho 1
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề và đáp án KT 45'''' Lý 7 bài số 1, Đề và đáp án KT 45'''' Lý 7 bài số 1, Đề và đáp án KT 45'''' Lý 7 bài số 1

Từ khóa liên quan