căn bạc ba

22 281 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2013, 07:10

GD Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: Chọn đáp án đúng trong các phát biểu sau: A. Căn bậc hai của 121 là 11 B. Căn bậc hai số học của 81 là 9 và -9 C. Kí hiệu căn bậc hai của 5 là D. Nếu x 3 = 64 thì x = 4 5 Ta nói 4 là căn bậc ba của 64 B i to¸nà : Một người thợ cần làm một thùng hình lập phương chứa được 64 m 3 . Hỏi người thợ đó phải chọn độ dài cạnh hình lập phương là bao nhiêu? Gọi x là cạnh hình lập phương, V thể tích hình lập phương. Hãy nêu công thức tính thể tích của hình lập phương? V= x 3 x 3 = ? V = 64 x = ? dm Ta cã 4 3 = 64; ng­êi ta gäi 4 l c¨n b©c ba cña 64.à VËy c¨n bËc ba cña mét s a l mét sè x nh­ thÕ n o ?ố à à T×m c¨n bËc ba cña – 8? T×m c¨n b©c ba cña 8? C¨n bËc ba cña 8 lµ 2 v× 2 3 = 8 C¨n bËc ba cña 8 lµ 2 v× (-2) 3 = 8 C¨n bËc ba cña –27 lµ -3 v× (-3) 3 = -27 T×m c¨n bËc ba cña 0? T×m c¨n bËc ba cña – 27? C¨n bËc ba cña 0 lµ 0. ch s cn thc s ly cn 3 a I.Định nghĩa: 1.ĐN: Căn bậc ba của một số a là số x sao cho x 3 = a 2.Kí hiệu: Căn bậc ba của một số a được kí hiệu là 3 a STT khẳng định S 1 Căn bậc ba của 8 là 2 2 - 4 là căn bậc ba của 64 3 - 5 là căn bậc ba của -125 4 Số 0 không có căn bậc ba 5 3 lớn hơn căn bậc ba của 27 X X X X Bài tập: Các khẳng định sau đúng hay sai? X 3 3 ( 2) ?= 3 3 2 ?= H·y so s¸nh: Vµ ( ) 3 3 a 3 3 a I. §Þnh nghÜa: 1. §N: 2. KÝ hiÖu: 3. Chó ý: 3 3 3 3 ( )a a a= = [...]...?1: Tìm căn bậc ba của mỗi số sau: a) 27 b) - 64 Đáp án: a) 3 27 = 3 b) 3 -64 = - 4 c) 3 0 =0 d) 3 1 1 = 125 5 c) 0 1 d) 125 Nêu nhận xét về căn bậc ba của số dương, số âm, số 0? Nhận xét: * Mỗi số a đều có duy nhất một căn bậc ba * - Căn bậc ba của một số dương là số dương - Căn bậc ba của số âm là số âm - Căn bậc ba của 0 là 0 Hãy nêu lại nhận xét về căn bậc hai? Căn bậc ba Căn bậc HAI - Mỗi... là số dương - Căn bậc ba của số âm là số âm - Căn bậc ba của 0 là 0 Hãy nêu lại nhận xét về căn bậc hai? Căn bậc ba Căn bậc HAI - Mỗi số a đều có duy nhất một căn bậc ba - Căn bậc ba của một số dương là số dương - Căn bậc ba của 0 là 0 - Căn bậc ba của số âm là số âm - Ch cú s khụng õm mi cú cn bc hai - S dng cú hai cn bc hai l 2 s i nhau - S 0 cú cn bc hai l 0 - S õm khụng cú cn bc hai Bài tập: Điền... 27 = 3 Cách 2: 64 3 Lưu ý: Cách tìm căn bậc ba 3 1728 bằng bảng số và MTBT: Máy fx500MS: Bấm: 1 7 2 KQ: 12 Vậy 3 1728 = 12 8 SHIFT 3 Hướng dẫn: Cách tìm căn bậc ba của một số bằng bảng lập phương Ví dụ: 3 344,5 Và 3 103 ỡ 1 2 3 N 0 1 9 4,6 103,16 7,0 344,5 13 19 hướng dẫn về nhà - Học thuộc định nghĩa, tính chất căn bậc ba - Đọc bài đọc thêm về tìm căn bậc ba nhờ bảng số và MTBT - Chuẩn bị nội . căn bậc hai? Căn bậc ba Căn bậc HAI - Mỗi số a đều có duy nhất một căn bậc ba. - Căn bậc ba của một số dương là số dương. - Căn bậc ba của 0 là 0. - Căn. - Căn bậc ba của một số dương là số dương. - Căn bậc ba của số âm là số âm. - Căn bậc ba của 0 là 0. Nhận xét: * Mỗi số a đều có duy nhất một căn bậc ba.
- Xem thêm -

Xem thêm: căn bạc ba, căn bạc ba, căn bạc ba