Nâng cao hiệu quả hoạt động lưu trữ tại cục sở hữu trí tuệ bộ khoa học và công nghệ

88 21 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/04/2020, 10:55

BỘ NỘI VỤ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI HOÀNG THỊ ANH ĐỀ TÀI: NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG LƯU TRỮ TẠI CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ - BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Lưu trữ học Hà Nội, tháng 11/2019 BỘ NỘI VỤ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI HOÀNG THỊ ANH ĐỀ TÀI: NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG LƯU TRỮ TẠI CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ - BỘ KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Lưu trữ học Mã số: 8320303 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TSKH NGUYỄN VĂN THÂM Hà Nội, tháng 11/2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các kết nghiên cứu đề tài trung thực chưa công bố đề tài, cơng trình nghiên cứu khác Những tư liệu tham khảo từ tài liệu cơng trình nghiên cứu trước thích rõ ràng Tác giả Hồng Thị Anh LỜI CẢM ƠN Đề tài “Nâng cao hiệu hoạt động lưu trữ Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học công nghệ’’ nội dung chọn để nghiên cứu làm luận văn tốt nghiệp sau hai năm theo học chương trình cao học chuyên ngành Lưu trữ học Trường Đại học Nội vụ Hà Nội Tôi xin gửi lời cảm ơn tới thầy giáo GS.TSKH Nguyễn Văn Thâm giúp đỡ suốt q trình nghiên cứu trực tiếp hướng dẫn tơi hồn thành luận văn Đồng thời, tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn tới thầy Khoa Văn thư Lưu trữ, Phòng Quản lý đào tạo sau đại học thuộc Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, bạn bè giúp đỡ, tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập hồn thành luận văn Trân trọng cảm ơn! DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT GPHI: Giải pháp hữu ích KDCN: Kiểu dáng công nghiệp SC: Sáng chế SHCN: Sở hữu cơng nghiệp SHTT: Sở hữu trí tuệ TLLT: Tài liệu lưu trữ VBBH: Văn bảo hộ DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng : Số lượng tiếp nhận xử lý đơn sở hữu công nghiệp Bảng 2: Đơn đăng ký giải pháp hữu ích nộp từ năm 1989 đến năm 2017 Bảng 3: Đơn đăng ký sáng chế nộp từ năm 1981 đến năm 2017 Bảng 4: Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp nộp từ năm 1988 đến năm 2017 Bảng 5: Đơn đăng ký Nhãn hiệu quốc gia nộp từ năm 1988 đến năm 2017 Bảng 6: Đơn đăng ký dẫn địa lý nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ từ năm 2001 đến năm 2017 Bảng 7: Danh mục hồ sơ Cục Sở hữu trí tuệ DANH MỤC CÁC ẢNH Ảnh 1a: Kho lưu trữ 802 nhà C Ảnh 1b: Kho lưu trữ 502 nhà A Ảnh 2: Hồ sơ đơn sáng chế Ảnh 2a: Tài liệu trùng thừa đơn sáng chế MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG LƯU TRỮ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG LƯU TRỮ 1.1 Lý luận chung hoạt động lưu trữ 1.1.1 Các khái niệm 1.1.2 Nguyên tắc tổ chức hoạt động lưu trữ 1.1.3 Nội dung hoạt động lưu trữ 10 1.1.3.1 Hoạt động quản lý 10 1.1.3.2 Hoat động nghiệp vụ 10 1.2 Lý luận chung hiệu nâng cao hiệu hoạt động lưu trữ 13 1.2.1 Khái niệm hiệu 13 1.2.2 Khái niệm nâng cao hiệu hoạt động lưu trữ 14 1.2.3 Vai trò nâng cao hiệu hoạt động lưu trữ 16 1.2.4 Tiêu chí đánh giá hiệu hoạt động lưu trữ 16 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG LƯU TRỮ TẠI CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ 20 2.1 Khái quát Cục Sở hữu trí tuệ 20 2.1.1 Sự hình thành phát triển 20 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức 21 2.1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ: 21 2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức (phụ lục) 24 2.1.3 Tài liệu lưu trữ sở hữu công nghiệp 24 2.1.3.1 Thành phần tài liệu lưu trữ sở hữu công nghiệp 24 2.1.3.2 Qui trình xử lý đơn sở hữu công nghiệp 28 2.1.3.3 Đặc điểm tài liệu lưu trữ sở hữu công nghiệp 28 2.1.3.4 Giá trị tài liệu lưu trữ Cục Sở hữu trí tuệ 29 2.2 Tình hình thực tế hoạt động lưu trữ Cục Sở hữu trí tuệ 29 2.2.1 Về công tác quản lý hoạt động lưu trữ Cục Sở hữu trí tuệ 29 2.2.2 Thực trạng hoạt động nghiệp vụ hoạt động lưu trữ Cục Sở hữu trí tuệ 30 2.2.2.1 Hoạt động thu thập bổ sung hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ 30 2.2.2.2 Hoạt động chỉnh lý tài liệu lưu trữ 31 2.2.2.3 Hoạt động xác định giá trị tài liệu lưu trữ 31 2.2.2.4 Hoạt động thống kê tài liệu lưu trữ 32 2.2.2.5 Hoạt động khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ 32 2.3 Đánh giá hoạt động lưu trữ Cục Sở hữu trí tuệ 34 2.3.1 Những thành đạt 34 2.3.2 Hạn chế 36 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG LƯU TRỮ TẠI CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ 40 3.1 Hoàn thiện qui định hoạt động quản lý lưu trữ 40 3.1.1 Hoàn thiện văn quản lý 40 3.1.2 Bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động làm lưu trữ Tăng cường nhân lực cho nhiệm vụ 42 3.1.3 Tăng cường sở vật chất cho hoạt động lưu trữ 42 3.1.4 Ứng dụng tiến khoa học công nghệ vào hoạt động lưu trữ 43 3.2 Hoàn thiện hoạt động nghiệp vụ 43 3.2.1 Hoạt động thu thập bổ sung tài liệu vào kho lưu trữ 43 3.2.2 Tiếp tục tổ chức chỉnh lý tài liệu có kho Cục Sở hữu trí tuệ 45 3.2.3 Tổ chức thực hiện, xây dựng bảng thời hạn bảo quản tài liệu lưu trữ Cục 45 3.2.4 Tổ chức bảo quản tốt tài liệu 49 3.2.5 Thực thống kê toàn diện tài liệu có 49 3.2.6 Tổ chức tốt việc khai thác sử dụng tài liệu 50 KẾT LUẬN 53 PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tài liệu lưu trữ tài sản vô quý báu dân tộc, chứa đựng thông tin khứ, ghi lại thành tựu lao động nhân dân qua thời kỳ lịch sử khác nhau, kiện lịch sử cống hiến to lớn anh hùng dân tộc, nhà khoa học văn hóa tiếng Khối tài liệu nguồn thơng tin có tính xác cao chính, gốc tài liệu hình thành hoạt động người Do đó, người ta sử dụng chúng vào nhiều mục đích khác nhau, đem lại nhiều giá trị hoạt động người Hoạt động lưu trữ đóng vai trò quan trọng tổ chức quan từ thành lập Tuy nhiên quan, lĩnh vực hoạt động khác nên có cấu chức năng, nhiệm vụ khác Tuy vậy, có đặc điểm chung trình hoạt động liên quan đến văn bản, giấy tờ, tài liệu Các loại văn có nhu cầu lưu giữ lại để tra cứu, sử dụng cần thiết cho cơng việc sau Đây xác nhận việc xảy có giá trị pháp lý cao Việc soạn thảo, ban hành văn quan trọng việc lưu trữ, bảo quản an toàn phát huy giá trị tài liệu lưu trữ không phần quan trọng Đối với quan, tổ chức, hoạt động lưu trữ nhiệm vụ tất yếu, tài ngun thông tin quan trọng quan, tổ chức Hoạt động lưu trữ nhằm đảm bảo thông tin cần thiết phục vụ cho việc lãnh đạo quan quản lý điều hành công việc, cho việc thực chức năng, nhiệm vụ, ảnh hưởng trực tiếp tới việc giải công việc ngày, tới chất lượng hiệu hoạt động quan, tổ chức Muốn hoạt động lưu trữ có hiệu quan cần thực tốt nội dung công tác từ hoạt động quản lý hoạt động nghiệp vụ để phát huy cách toàn diện giá trị tài liệu lưu trữ Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ thuật ngữ sử dụng phổ biến thời gian gần để hoạt động nghiên cứu, khai thác thơng tin có 48/KHTC Hồ sơ xây dựng chế độ/quy định giá 49/KHTC Báo cáo kiểm kê, đánh giá lại tài sản cố định, tốn cơng nợ 50/KHTC Vĩnh viễn 20 năm Hồ sơ, tài liệu việc chuyển nhượng, bàn giao, lý tài sản cố định - Nhà đất - Tài sản khác 51/KHTC Vĩnh viễn 20 năm Hồ sơ kiểm tra, tra tài Cục đơn vị trực thuộc Cục - Vụ việc nghiêm trọng - Vụ việc khác 52/KHTC Vĩnh viễn 10 năm Hồ sơ kiểm toán Cục đơn vị trực thuộc Cục - Vụ việc nghiêm trọng - Vụ việc khác 53/KHTC 54/KHTC 10 năm Sổ sách kế toán - Sổ tổng hợp 20 năm - Sổ chi tiết 10 năm Chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán lập báo cáo tài 55/KHTC Vĩnh viễn Chứng từ kế tốn khơng sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế tốn lập báo cáo tài 56/KHTC Cơng văn trao đổi cơng tác tài chính, kế tốn 57/KHTC Hồ sơ khác 10 năm năm 10 năm IV TÀI LIỆU PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ Tài liệu tổ chức cán 58/TCCB Hồ sơ xây dựng, ban hành Điều lệ tổ chức, Quy chế làm việc, chế độ/quy định, hướng dẫn tổ chức, cán Vĩnh viễn 59/TCCB Kế hoạch, báo cáo công tác tổ chức, cán - Dài hạn, hàng năm 60/TCCB - tháng, tháng 20 năm - Quý, tháng năm Hồ sơ xây dựng đề án tổ chức ngành/lĩnh vực, Cục 61/TCCB Vĩnh viễn Vĩnh viễn Hồ sơ việc thành lập, đổi tên, thay đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Cục đơn vị Vĩnh viễn trực thuộc 62/TCCB Hồ sơ việc hợp nhất, sáp nhập, chia tách, giải thể Cục đơn vị trực thuộc 63/TCCB Hồ sơ xây dựng, ban hành tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức 64/TCCB Hồ sơ xây dựng thực tiêu biên chế 65/TCCB Báo cáo thống kê danh sách, số lượng, chất lượng cán 66/TCCB Hồ sơ quy hoạch cán 67/TCCB Hồ sơ việc bổ nhiệm, đề bạt, điều động, luân chuyển cán 68/TCCB Vĩnh viễn Vĩnh viễn Vĩnh viễn Vĩnh viễn 20 năm 70 năm Hồ sơ việc thi tuyển, thi nâng ngạch, kiểm tra chuyển ngạch - Báo cáo kết quả, danh sách trúng tuyển 20 năm - Hồ sơ dự thi, thi, tài liệu tổ chức thi năm 69/TCCB Hồ sơ kỷ luật cán 70 năm 70/TCCB Hồ sơ giải chế độ (hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội …) 71/TCCB Hồ sơ gốc cán bộ, công chức, viên chức 72/TCCB Sổ, phiếu quản lý hồ sơ cán 73/TCCB Kế hoạch, báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng 70 năm Vĩnh viễn 70 năm Vĩnh viễn cán ngành/lĩnh vực, Cục 74/TCCB Tài liệu quản lý sở đào tạo, dạy nghề trực thuộc - Văn đạo, chương trình, kế hoạch, báo Vĩnh viễn cáo năm - Kế hoạch, báo cáo tháng, quý, công văn trao 10 năm đổi, tư liệu, tham khảo 75/TCCB Hồ sơ tổ chức lớp bồi dưỡng cán 10 năm 76/TCCB Hồ sơ công tác bảo vệ trị nội 20 năm 77/TCCB Hồ sơ hoạt động Ban Vì tiến phụ nữ 10 năm 78/TCCB Công văn trao đổi công tác tổ chức, cán 10 năm 79/TCCB Hồ sơ khác Tài liệu lao động, tiền lương 80/TCCB Kế hoạch, báo cáo công tác lao động, tiền lương - Dài hạn, hàng năm 81/TCCB Vĩnh viễn - tháng, tháng 20 năm - Quý, tháng năm Hồ sơ khác 2.1 Tài liệu lao động 82/TCCB Hồ sơ xây dựng, ban hành định mức lao động ngành/lĩnh vực báo cáo thực 83/TCCB Hồ sơ xây dựng chế độ bảo hộ, an toàn, vệ sinh lao động ngành/lĩnh vực 84/TCCB Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động hàng năm ngành/lĩnh vực, Cục 85/TCCB Vĩnh viễn Vĩnh viễn Hồ sơ vụ tai nạn lao động - Nghiêm trọng - Không nghiêm trọng 86/TCCB Vĩnh viễn Hợp đồng lao động vụ việc Vĩnh viễn 20 năm năm sau chấm dứt Hợp đồng 87/TCCB Công văn trao đổi công tác lao động 88/TCCB Hồ sơ khác 10 năm 2.2 Tài liệu tiền lương 89/TCCB Hồ sơ xây dựng, ban hành thang bảng lương ngành/lĩnh vực báo cáo thực 90/TCCB Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ phụ cấp ngành/lĩnh vực báo cáo thực 91/TCCB Hồ sơ nâng lương cán bộ, công chức, viên chức 92/TCCB Công văn trao đổi tiền lương 93/TCCB Hồ sơ khác Vĩnh viễn Vĩnh viễn 20 năm 10 năm 2.3 Tài liệu thi đua khen thưởng 94/TCCB Hồ sơ xây dựng, ban hành quy chế/quy định, hướng dẫn thi đua, khen thưởng 95/TCCB Hồ sơ hội nghị thi đua Cục chủ trì tổ chức 96/TCCB Kế hoạch, báo cáo công tác thi đua, khen thưởng - Dài hạn, hàng năm 97/TCCB Vĩnh viễn Vĩnh viễn - tháng, tháng 20 năm - Quý, tháng năm Hồ sơ tổ chức thực phong trào thi đua kỷ niệm, ngày lễ lớn 98/TCCB Vĩnh viễn 10 năm Hồ sơ khen thưởng cho tập thể, cá nhân - Các hình thức khen thưởng Chủ tịch Nước Vĩnh viễn Thủ tướng Chính phủ - Các hình thức khen thưởng Bộ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính 20 năm phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh tương đương - Các hình thức khen thưởng người đứng đầu 10 năm quan, tổ chức 99/TCCB Hồ sơ khen thưởng người nước ngồi 100/TCCB Cơng văn trao đổi công tác thi đua, khen thưởng Vĩnh viễn 10 năm 101/TCCB Hồ sơ khác V TÀI LIỆU PHỊNG PHÁP CHẾ CHÍNH SÁCH 102/PCCS Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn công tác pháp chế Cục chủ trì 103/PCCS Hồ sơ hội nghị công tác pháp chế, phổ biến văn quy phạm pháp luật Vĩnh viễn 10 năm 104/PCCS Kế hoạch, báo cáo công tác pháp chế - Dài hạn, hàng năm Vĩnh viễn - Tháng, quý, tháng 20 năm 105/PCCS Hồ sơ việc góp ý xây dựng văn quy phạm pháp luật Cục khác chủ trì 106/PCCS Công văn trao đổi công tác pháp chế năm 10 năm 107/PCCS Hồ sơ khác VI TÀI LIỆU PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ 108/HTQT Hồ sơ hội nghị, hội thảo quốc tế Cục chủ trì Vĩnh viễn Kế hoạch, báo cáo công tác hợp tác quốc tế Cục - Dài hạn, hàng năm - tháng, tháng - Quý, tháng Vĩnh viễn 20 năm năm 109/HTQT Hồ sơ xây dựng chương trình, dự án hợp tác quốc Vĩnh viễn tế ngành/lĩnh vực, Cục 110/HTQT Hồ sơ việc thiết lập quan hệ hợp tác với quan, tổ chức nước 111/HTQT Hồ sơ gia nhập thành viên hiệp hội, tổ chức quốc tế Vĩnh viễn Vĩnh viễn 112/HTQT Hồ sơ việc tham gia hoạt động hiệp hội, tổ chức quốc tế (hội nghị, hội thảo, điều tra, Vĩnh viễn khảo sát, thống kê …) 113/HTQT Hồ sơ niên liễm, đóng góp cho hiệp hội, tổ chức quốc tế Vĩnh viễn 114/HTQT Hồ sơ đoàn - Ký kết hợp tác - Hội thảo, triển lãm, học tập, khảo sát … Vĩnh viễn 20 năm 115/HTQT Hồ sơ đoàn vào - Ký kết hợp tác - Hội thảo, triển lãm, học tập, khảo sát … Vĩnh viễn 20 năm 116/HTQT Thư, điện, thiếp chúc mừng quan, tổ chức nước - Quan trọng - Thông thường 117/HTQT Công văn trao đổi công tác hợp tác quốc tế Vĩnh viễn 20 năm 10 năm 118/HTQT Hồ sơ khác VII TÀI LIỆU PHÒNG THỰC THI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 119/TTKN Hồ sơ xây dựng, ban hành quy chế/quy định, hướng dẫn tra giải khiếu nại, tố Vĩnh viễn cáo 120/TTKN Kế hoạch, báo cáo công tác tra giải khiếu nại, tố cáo - Dài hạn, hàng năm Vĩnh viễn - tháng, tháng 20 năm - Quý, tháng năm 121/TTKN Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng - Hàng năm 20 năm - Tháng, quý, sáu tháng năm 122/TTKN Hồ sơ tra vụ việc - Vụ việc nghiêm trọng - Vụ việc khác Vĩnh viễn 15 năm 123/TTKN Hồ sơ giải vụ việc khiếu nại, tố cáo - Vụ việc nghiêm trọng - Vụ việc khác Vĩnh viễn 15 năm 124/TTKN Tài liệu hoạt động tổ chức Thanh tra nhân dân - Báo cáo năm - Tài liệu khác 125/TTKN Công văn trao đổi công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo Vĩnh viễn năm 10 năm 126/TTKN Hồ sơ khác VIII TÀI LIỆU TRUNG TÂM THẨM ĐỊNH SÁNG CHẾ 127/TTSC Hồ sơ đơn SHCN không cấp văn bảo hộ bao gồm đơn sáng chế, giải pháp hữu ích: - Hồ sơ đơn bị từ chối hình thức 05 năm - Hồ sơ đơn coi rút bỏ 10 năm - Hồ sơ đơn từ chối nội dung 10 năm 128/TTSC Hồ sơ khác IX TÀI LIỆU TRUNG TÂM THẨM ĐỊNH NHÃN HIỆU 129/TTNH Hồ sơ đơn SHCN không cấp văn bảo hộ bao gồm đơn nhãn hiệu: - Hồ sơ đơn bị từ chối hình thức 05 năm - Hồ sơ đơn coi rút bỏ 10 năm - Hồ sơ đơn từ chối nội dung 10 năm 130/TTNH Hồ sơ khác X TÀI LIỆU TRUNG TÂM THẨM ĐỊNH KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 131/KDCN Hồ sơ đơn SHCN không cấp văn bảo hộ bao gồm đơn kiểu dáng công nghiệp - Hồ sơ đơn bị từ chối hình thức 05 năm - Hồ sơ đơn coi rút bỏ 10 năm - Hồ sơ đơn từ chối nội dung 10 năm 132/KDCN Hồ sơ khác XI TÀI LIỆU TRUNG TÂM THẨM ĐỊNH CHỈ DẪN ĐỊA LÝ VÀ NHÃN HIỆU QUỐC TẾ 133/CDNH Hồ sơ đơn SHCN không cấp văn bảo hộ bao gồm đơn dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu quốc tế: - Hồ sơ đơn bị từ chối hình thức 05 năm - Hồ sơ đơn coi rút bỏ 10 năm - Hồ sơ đơn từ chối nội dung 10 năm 134/CDNH Hồ sơ khác XII TÀI LIỆU TRUNG TÂM THẨM ĐỊNH SAU CẤP VĂN BẰNG 135/SCVB Hồ sơ đăng ký chuyển giao, chuyển nhượng Vĩnh viễn đối tượng SHCN 136/SCVB Hồ sơ gia hạn, sửa bằng, trì hiệu lực văn Vĩnh viễn bảo hộ SHCN 137/SCVB Hồ sơ chấm dứt, đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực văn 10 năm bảo hộ SHCN 138/SCVB Hồ sơ khác XIII TÀI LIỆU TRUNG TÂM THÔNG TIN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP 139/SHCN Hồ sơ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng Vĩnh viễn chuyên môn nghiệp vụ SHTT cho cán Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức, cá nhân có nhu cầu; 140/SHCN Hồ sơ xây dựng chương trình, biện soạn giáo 10 năm trình, tài liệu phục vụ cho việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ SHTT; 141/SHCN Hồ sơ xây dựng triển khai chương trình, 10 năm kế hoạch phổ biến, tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức công chúng SHTT; 142/SHCN Hồ sơ tổ chức, phối hợp tổ chức kiện, hội năm nghị, hội thảo, phục vụ truyền thông SHTT, quản lý phát triển tài sản trí tuệ; 143/SHCN Hồ sơ dự án số hóa tư liệu sáng chế Vĩnh viễn 144/SHCN Hồ sơ khác XIX TÀI LIỆU TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 145/CNTT Hồ sơ xây dựng, kế hoạch trung hạn, hàng năm Vĩnh viễn ứng dụng phát triển hệ thống cơng nghệ thơng tin, tin học hóa phục vụ công tác quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ Cục Sở hữu trí tuệ; 146/CNTT Hồ sơ xây dựng đề án, dự án đầu tư, mua sắm Vĩnh viễn định kỳ từ nguồn kinh phí giao từ nguồn kinh phí nước nước liên quan đến việc ứng dụng phát triển cơng nghệ thơng tin, tin học hóa vào cơng tác quản lý, chuyên môn nghiệp vụ Cục; 147/CNTT Hồ sơ thực hiện, th khốn đối tác để phân tích, thiết Vĩnh viễn kế, xây dựng, triển khai, bảo trì, sửa chữa, nâng cấp phần mềm, sở liệu trang thiết bị công nghệ thông tin Cục; 148/CNTT Hồ sơ thực tạo lập thông tin điện tử điện tử Vĩnh viễn hóa liệu cho hệ thống sở liệu Cục theo quy định; 149/CNTT Hồ sơ phối hợp thực việc thuê, mua, tích hợp 10 năm sở liệu để bảo đảm khả tiếp cận, khai thác sở liệu nước phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ Cục; 150/CNTT Hồ sơ tham gia đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến 10 năm thức công nghệ thông tin cho đội ngũ công chức, viên chức Cục quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu 151/CNTT Hồ sơ khác XX TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ, TƯ VẤN 152/NĐHT Hồ sơ thực hoạt động nghiên cứu khoa Vĩnh viễn học Cục thực dạng đề tài, đề án, dự án cấp; 153/NĐHT Hồ sơ thực hoạt động đào tạo, bồi dưỡng sở hữu trí tuệ cho cán Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu; 10 năm 154/NĐHT Hồ sơ thực hoạt động hỗ trợ, tư vấn sở 10 năm hữu công nghiệp; 155/NĐHT Hồ sơ thực hoạt động tuyên truyền, 10 năm phổ biến kiến thức sở hữu trí tuệ; 156/NĐHT Hồ sơ tổ chức triển khai chương trình, dự án, Vĩnh viễn đề án, nhiệm vụ lĩnh vực sở hữu trí tuệ; 157/NĐHT Hồ sơ liên kết, phối hợp với tổ chức, cá nhân nước để hỗ trợ, tài trợ cho chương trình, dự án, đề án, hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tuyên truyền sở hữu trí tuệ 10 năm Ảnh 1a: Kho lưu trữ 802 nhà C Ảnh 1b: Kho lưu trữ 502 nhà A Ảnh 2: Hồ sơ đơn sáng chế Ảnh 2a: Tài liệu trùng thừa đơn sáng chế TÀI LIỆU THAM KHẢO Quốc hội (2011), Luật số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 Luật Lưu trữ Bộ Nội vụ, Thông tư số 04/2013/TT-BNV ngày 16 tháng năm 2013 ban hành “Quy chế mẫu công tác văn thư, lưu trữ” Bộ Nội vụ, Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03 tháng năm 2011 ban hành “Quy định thời hạn bảo quản cho hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến hoạt động quan, tổ chức” Cục Văn thư lưu trữ Nhà nước, Hướng dẫn số 283/VTLTNN-NVTW , ngày 19 tháng năm 2004 ban hành “Bản hướng dẫn chỉnh lý tài liệu hành chính” Cục Sở hữu trí tuệ (2005), Sở hữu trí tuệ - công cụ đắc lực để phát triển kinh tế Nxb Bản đồ, Hà Nội Cục Sở hữu trí tuệ (2009), Quyết định số 188/QĐ-SHTT ngày 12 tháng 02 năm 2009, Ban hành Quy chế công tác văn thư lưu trữ Cục Sở hữu trí tuệ (2018), Báo cáo thường niên hoạt động sơ hữu trí tuệ năm 2017, NXb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Cục Sở hữu trí tuệ (2008), Mục lục hồ sơ giai đoạn 1997 – 2007 Cục Văn thư lưu trữ Nhà nước (2009), Quyết định Số: 116/QĐVTLTNN ngày 25 tháng 05 năm 2009, Ban hành danh mục số quan, tổ chức thuộc nguông nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III 10 GVC.TS Chu Thị Hậu (chủ biên) (2016), Giáo trình Lý luận phương pháp cơng tác lưu trữ, Nxb Lao động, Hà Nội 11 Đào Xuân Chúc, Nguyễn Văn Hàm, Vương Đình Quyền, Nguyễn Văn Thâm (1990), Lý luận thực tiễn công tác Lưu trữ, Nxb Đại học Giáo dục chuyên nghiệp, Hà Nội 12 PGS.TS Nguyễn Minh Phương (2018) Các yếu tố tác động đến hiệu quản lý nhà nước nước ta nay, Tạp chí Tổ chức nhà nước, Hà Nội 13 PGS.TS Dương Văn Khảm (2011): Từ điển giải thích nghiệp vụ văn thư lưu trữ Việt Nam Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội 14 Nguyễn Văn Thâm (2011): Một số vấn đề văn quản lý nhà nước, lưu trữ - Lịch sử quản lý hành Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội 15 Nguyễn Văn Thâm (2016): Nhìn lại số vấn đề lý luận thực tiễn đánh giá tài liệu lưu trữ nước ta thời gian qua Tạp chí Văn thư – Lưu trữ Việt Nam, số năm 2016 ... chung hoạt động lưu trữ nâng cao hiệu hoạt động lưu trữ; Chương 2: Thực trạng hoạt động lưu trữ Cục Sở hữu trí tuệ; Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động lưu trữ Cục Sở hữu trí tuệ. .. việc Cục Sở hữu trí tuệ Thơng qua việc đề xuất giải pháp cho hoạt động lưu trữ Cục Sở hữu trí tuệ, tác giả mong muốn kết luận văn ứng dụng thực tiễn vào hoạt động lưu trữ Cục Sở hữu trí tuệ Bố cục. .. quyền sở hữu công nghiệp tài liệu hành sản sinh q trình hoạt động Cục lớn việc tổ chức lưu trữ quan nhiều hạn chế Vì chọn đề tài Nâng cao hiệu hoạt động lưu trữ Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học công
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả hoạt động lưu trữ tại cục sở hữu trí tuệ bộ khoa học và công nghệ , Nâng cao hiệu quả hoạt động lưu trữ tại cục sở hữu trí tuệ bộ khoa học và công nghệ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn