báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án thủy điện Trung Sơn.pdf

157 4,218 29
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2012, 16:08

báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án thủy điện Trung Sơn Thuỷ điện Trung Sơn DAĐT Mục lục i Thanh Hoá, tháng 5 năm 2008 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN TRUNG SƠN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN TRUNG SƠN CƠ QUAN CHỦ DỰ ÁN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN TRUNG SƠN CƠ QUAN TƢ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4 Thuỷ điện Trung Sơn DAĐT Mục lục ii MỤC LỤC MỞ ĐẦU . 1 1. XUẤT XỨ DỰ ÁN 1 2. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG (ĐTM) 1 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 2 CHƢƠNG 1 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN . 3 1.1. TÊN DỰ ÁN . 3 1.2. TÊN CƠ QUAN CHỦ DỰ ÁN . 3 1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN 3 1.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 4 1.4.1. Quy mô các hạng mục công trình và công nghệ . 4 1.4.2. Đƣờng dây cấp điện thi công: 13 1.4.3. Công tác tái định cƣ - định canh 14 1.5. VỐN ĐẦU TƢ 14 1.6. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN . 15 CHƢƠNG 2 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, MÔI TRƢỜNG VÀ KINH TẾ - XÃ HỘI 16 2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 16 2.1.1. Điều kiện địa lý, địa chất . 16 2.1.2. Điều kiện khí hậu - thuỷ văn . 19 2.1.3. Hiện trạng môi trƣờng tự nhiên, mức độ nhạy cảm và khả năng chịu tải . 24 2.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI . 45 2.2.1. Dân số, dân tộc và lao động . 45 2.2.2. Các ngành kinh tế 45 2.2.3. Văn hóa, xã hội và giao thông trong khu vực 48 Chƣơng 3 50 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 50 DO VIỆC XÂY DỰNG NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN TRUNG SƠN . 50 3.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH . 57 3.1.1. Các hoạt động trong giai đoạn chuẩn bị 57 3.1.2. Các tác động đối với môi trƣờng tự nhiên . 57 3.1.3. Tác động đến môi trƣờng kinh tế - văn hoá - xã hội . 58 3.2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG 58 3.2.1. Các hoạt động trong giai đoạn xây dựng . 58 3.2.2. Tác động đến môi trƣờng tự nhiên 59 3.2.3. Tác động đến môi trƣờng kinh tế - văn hoá - xã hội . 70 3.3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH 76 3.3.1. Tác động đến môi trƣờng tự nhiên 76 3.3.2. Tác động đến môi trƣờng kinh tế - xã hội . 86 Chƣơng 4 91 BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC 91 PHÕNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƢỜNG . 91 Thuỷ điện Trung Sơn DAĐT Mục lục iii 4.1. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TRONG GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ THI CƠNG VÀ GIAI ĐOẠN THI CƠNG CƠNG TRÌNH . 91 4.1.1. Biện pháp giảm thiểu tác động liên quan đến chất thải . 91 4.1.2. Biện pháp giảm thiểu tác động khơng liên quan đến chất thải 95 4.2. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TRONG GIAI ĐOẠN TÍCH NƢỚC VÀ VẬN HÀNH CƠNG TRÌNH 112 4.2.1. Biện pháp giảm thiểu ơ nhiễm mơi trƣờng nƣớc . 112 4.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động do thay đổi chế độ dòng chảy 114 4.2.3. Biện pháp giảm thiểu tác động do sạt lở, tái tạo bờ hồ; bồi lắng lòng hồ . 114 4.2.4. Biện pháp giảm thiểu tác động do xói lở bờ và đáy sơng khu vực sau nhà máy 115 4.3. CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU ĐỐI VỚI SỰ CỐ MƠI TRƢỜNG 115 4.3.1. Biện pháp giảm thiểu tác động do cháy nổ . 115 4.3.2. Các biện pháp an tồn trong vận hành hồ chứa . 115 4.3.3. Biện pháp giảm thiểu do vỡ đê quai, vỡ đập . 119 4.3.4. Biện pháp giảm thiểu tác động đến nghề cá và cá trong dòng sơng . 119 4.4. NHỮNG VẤN ĐỀ BẤT KHẢ KHÁNG 120 Chƣơng 5 121 CAM KẾT THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ MƠI TRƢỜNG . 121 5.1.CAM KẾT TN THỦ LUẬT, NGHỊ ĐỊNH , TIÊU CHUẨN . 121 5.2. GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ VÀ XÂY DỰNG . 121 5.3. GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH CƠNG TRÌNH 122 5.4. THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ MƠI TRƢỜNG 122 Chƣơng 6 123 CÁC CƠNG TRÌNH XỬ LÝ MƠI TRƢỜNG, 123 CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MƠI TRƢỜNG . 123 6.1. DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH XỬ LÝ MƠI TRƢỜNG . 123 6.2. CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MƠI TRƢỜNG . 123 6.2.1. Chƣơng trình quản lý mơi trƣờng 123 6.2.2. Chƣơng trình giám sát mơi trƣờng 125 Chƣơng 7 131 DỰ TỐN KINH PHÍ CHO CÁC CƠNG TRÌNH MƠI TRƢỜNG . 131 7.1. KINH PHÍ CHO CÁC CƠNG TRÌNH XỬ LÝ MƠI TRƢỜNG 131 7.1.1. Cơng trình xử lý nƣớc thải sinh hoạt . 131 7.1.2. Cơng trình xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải cơng nghiệp xây dựng 131 7.1.3. Cơng tác thu dọn và vệ sinh lòng hồ . 131 7.1.4. Cơng tác dò tìm xử lý bom mìn, vật nổ, trinh sát xử lý chất độc hố học 131 7.2. KINH PHÍ GIÁM SÁT MƠI TRƢỜNG . 132 7.2.1. Kinh phí giám sát mơi trƣờng giai đoạn thi cơng cơng trình 132 7.2.2. Kinh phí giám sát mơi trƣờng giai đoạn vận hành cơng trình . 133 7.3. KINH PHÍ TẬP HUẤN VÀ TRUYỀN THƠNG VỀ BẢO VỆ MƠI TRƢỜNG 134 7.3.1. Kinh phí tập huấn và truyền thơng trong giai đoạn thi cơng cơng trình . 134 7.3.2. Kinh phí tập huấn và truyền thơng trong giai đoạn vận hành cơng trình 134 Chƣơng 8 135 THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 135 8.1. CƠNG TÁC THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG . 135 8.2. CÁC Ý KIẾN TRẢ LỜI VĂN BẢN THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG 135 Thuỷ điện Trung Sơn DAĐT Mục lục iv 8.2.1. Ý kiến đồng ý 135 8.2.2. Các ý kiến không đồng ý . 136 8.2.3. Ý kiến khác 136 8.3. Ý KIẾN CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐỐI VỚI CÁC KIẾN NGHỊ CỦA UBND VÀ UBMTTQ CẤP XÃ . 136 Chƣơng 9 137 CHỈ DẪN NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU 137 VÀ PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ . 137 9.1. NGUỒN CUNG CẤP SỐ LIỆU, DỮ LIỆU . 137 9.1.1. Nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo . 137 9.1.2. Nguồn tài liệu, dữ liệu do chủ dự án, tƣ vấn tạo lập 137 9.2. PHƢƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 138 9.2.1. Danh mục các phƣơng pháp sử dụng 138 9.2.2. Đánh giá mức độ tin cậy của các phƣơng pháp đã sử dụng 140 9.3. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC ĐÁNH GIÁ . 141 9.3.2. Các rủi ro về sự cố môi trƣờng khi không triển khai dự án và thực hiện dự án . 142 9.3.3. Vấn đề sử dụng kết quả trong đánh giá và đề xuất . 142 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 143 1. KẾT LUẬN 143 2. KIẾN NGHỊ . 146 Thuỷ điện Trung Sơn DAĐT Mục lục v DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Thông số chính của công trình 5 Bảng 1.2: Bảng liệt kê các hạng mục công trình phụ trợ . 7 Bảng 1.3: Tổng hợp khối lƣợng xây lắp công trình chính . 9 Bảng 1.4: Khối lƣợng đất đào đắp theo quý trong các năm xây dựng theo các hạng mục công trình . 10 Bảng 1.5: Khối lƣợng đá đào đắp theo quý trong các năm xây dựng theo các hạng mục công trình . 11 Bảng 1.6: Tổng mức đầu tƣ xây dựng công trình . 14 Bảng 2.1: Danh sách các trạm khí tƣợng thủy văn và yếu tố quan trắc 19 Bảng 2.2: Lƣợng mƣa tháng các trạm đại biểu lƣu vực sông Mã (mm) 20 Bảng 2.3: Đặc trƣng hình thái lƣu vực Sông Mã tính đến tuyến đập . 21 Bảng 2.4: Cán cân nƣớc lƣu vực hồ chứa Trung Sơn 21 Bảng 2.5: Phân phối dòng chảy tại trạm Cẩm Thủy 22 Bảng 2.6: Các thông số thống kê dòng chảy năm tại tuyến đập . 22 Bảng 2.7: Phân phối dòng chảy mùa ứng với các tần suất thiết kế 23 Bảng 2.8: Phân phối dòng chảy tháng các năm điển hình . 23 Bảng 2.9: Kết quả tính toán lƣu lƣợng đỉnh lũ tại tuyến đập . 23 Bảng 2.10: Kết quả tính toán phù sa lắng đọng hồ Trung Sơn . 23 Bảng 2.11: Kết quả phân tích chất lƣợng không khí khu vực lòng hồ . 24 Bảng 2.12: Kết quả phân tích chất lƣợng không khí khu vực đầu mối và hạ du 24 Bảng 2.13. Kết quả đo đạc, phân tích chất lƣợng nƣớc sông khu vực công trình . 26 Bảng 2.14: Phân loại đất vùng công trình và các khu tái định cƣ – định canh . 27 Bảng 2.15: Hiện trạng sử dụng đất đai các xã vùng dự án 29 Bảng 2.16: Hiện trạng sử dụng đất vùng công trình và đầu mối 29 Bảng 2.17: Hiện trạng sử dụng đất các khu TĐC – ĐC . 30 Bảng 2.18: Danh lục các loài thực vật quý hiếm thuộc lƣu vực 35 Bảng 2.19: Phân loại động vật 36 Bảng 2.22: Hiện trạng dân số vùng dự án năm 2006 . 45 Bảng 2.23: Tổng sản lƣợng lƣơng thực và bình quân đầu ngƣời năm 2006 46 Bảng 2.24: Diện tích, năng suất, sản lƣợng một số loại cây trồng hàng năm 46 Bảng 2.25: Diện tích, năng suất, sản lƣợng một số loại cây trồng chính 47 Bảng 2.26: Đàn gia súc gia cầm trong các xã vùng dự án 47 Bảng 2.27: Một số chỉ tiêu về giáo dục các xã vùng dự án . 48 Bảng 3.1: Bảng tóm tắt nguồn, đối tƣợng, quy mô và mức độ tác động môi trƣờng gây ra bởi dự án . 50 Bảng 3.1: Hệ số phát thải các khí thải . 59 Bảng 3.2: Lƣợng khí thải CO phát sinh do sự vận hành của các thiết bị, máy móc trong quá trình đào, đắp đất đá các hạng mục công trình 59 Bảng 3.3: Lƣợng khí thải SO2 phát sinh do sự vận hành của các thiết bị, máy móc trong quá trình đào, đắp đất đá các hạng mục công trình 60 Bảng 3.4: Lƣợng khí thải NO2 phát sinh do sự vận hành của các thiết bị, máy móc trong quá trình đào, đắp đất đá các hạng mục công trình 60 Bảng 3.5: Lƣợng bụi phát sinh do hoạt động đào, đắp đất . 61 Thuỷ điện Trung Sơn DAĐT Mục lục vi các hạng mục công trình . 61 Bảng 3.6: Lƣợng bụi phát thải do các phƣơng tiện giao thông . 61 trên công trƣờng theo trọng tải 61 Bảng 3.7: Tiếng ồn phát sinh bởi một số máy móc, phƣơng tiện trong quá trình xây dựng công trình ở khoảng cách 15m 62 Bảng 3.8: Độ ồn cần bổ sung khi có nhiều hoạt động xảy ra tại một vị trí 62 Bảng 3.9: Tiếng ồn của các máy móc, phƣơng tiện khi có sự cộng hƣởng ở mức lớn nhất tại khoảng cách 15m . 63 Bảng 3.10: Tiêu chuẩn tiếp xúc với tiếng ồn (TCVN 3985-1999) 63 Bảng 3.11: Nhu cầu nƣớc sinh hoạt của cán bộ, công nhân xây dựng . 63 Bảng 3.12: Thành phần đặc trƣng nƣớc thải sinh hoạt . 64 Bảng 3.13: Thành phần đặc trƣng từ nƣớc thải sinh hoạt 64 trong năm xây dựng cao điểm 64 Bảng 3.14: Nhu cầu sử dụng nƣớc cho các hoạt động xây dựng . 65 Bảng 3.15: Lƣợng rác thải phát sinh do sinh hoạt của công nhân . 66 Bảng 3.16: Diện tích thảm thực vật vùng lòng hồ bị ảnh hƣởng 67 Bảng 3.17: Diện tích thảm thực vật các khu TĐC – ĐC và đƣờng dây đấu nối 68 Bảng 3.18: Độ ồn của họat động nổ mìn và các thiết bị máy móc . 70 theo khoảng cách tới nguồn 70 Bảng 3.19: Tổng hợp số hộ/số khẩu ảnh hƣởng khu vực lòng hồ và công trình . 73 Bảng 3.20: Khối lƣợng thiệt hại khu vực lòng hồ . 73 Bảng 3.21: Dự báo số dân phải di chuyển theo phƣơng án chọn 76 Bảng 3.24: Lƣu lƣợng nƣớc ở hạ du khi có hồ và chƣa có hồ thủy điện Trung Sơn 78 Bảng 3.25: Kết quả tính toán dự báo sạt lở bờ hồ công trình Trung Sơn 79 Bảng 3.26: Kết quả tính toán phù sa . 80 Bảng 3.27: Sinh khối của thảm thực vật khu vực lòng hồ . 82 Bảng 3.28: Khối lƣợng sinh khối còn lại trong hồ 82 theo các phƣơng án thu dọn (tấn) 82 Bảng 3.29: Tổng lƣợng ôxy tiêu thụ và hàm lƣợng oxy hoà tan còn lại trong hồ . 83 theo các phƣơng án 83 Bảng 3.30: Diện tích các loại đất bị ngập 84 Bảng 3.31: Diện tích các loại đất đƣợc sử dụng đê tái định cƣ – định canh bị ngập 84 Bảng 4.1: Lƣợng rác thải sinh hoạt trong quá trình thi công dự án 93 Bảng 4.2: Một số chỉ tiêu kinh tế của vùng dự án trƣớc và sau quy hoạch . 95 Bảng 4.3: Quy hoạch sử dụng đất các khu TĐC – ĐC . 99 Bảng 4.4: Tổng hợp diện tích đất của các hộ bị ảnh hƣởng phải TĐC – ĐC công trình TĐ Trung Sơn 101 Bảng 4.5: Khối lƣợng dự kiến xây dựng các công trình phục vụ cung cấp nuớc sinh hoạt tại các khu tái định cƣ 101 Bảng 4.6: Khối lƣợng dự kiến xây dựng hệ thống giao thông tại các khu TĐC – ĐC . 102 Bảng 4.7: Khối lƣợng dự kiến xây dựng hệ thống điện tại các khu tái định cƣ 103 (giai đoạn đầu khi chƣa có hệ thống điện đến khu TĐC số 2, 3) 103 Bảng 4.8: Khối lƣợng dự kiến xây dựng hệ thống điện tại các khu TĐC – ĐC 103 (khi có hệ thống điện đến khu TĐC số 2, 3) 103 Bảng 4.9: Khối lƣợng dự kiến xây dựng công trình công cộng các khu tái định cƣ 103 Thuỷ điện Trung Sơn DAĐT Mục lục vii Bảng 6.1. Danh mục các công trình xử lý môi trƣờng . 123 Bảng 6.2. Bảng thống kê chƣơng trình giám sát môi trƣờng giai đoạn thi công . 125 Bảng 6.3. Chƣơng trình giám sát môi trƣờng giai đoạn vận hành . 128 Bảng 7.1. Tổng hợp kinh phí xây dựng các công trình môi trƣờng 132 Bảng 7.2. Kinh phí giám sát môi trƣờng giai đoạn thi công 132 Bảng 7.3. Kinh phí giám sát môi trƣờng giai đoạn vận hành 133 Bảng 7.4: Tổng hợp kinh phí các công trình môi trƣờng 134 Bảng 9.1 : Danh mục các phƣơng pháp ĐTM 138 Thuỷ điện Trung Sơn DAĐT Mục lục viii DANH MỤC HÌNH Hình 1a: Sơ đồ bậc thang thuỷ điện trên sông Mã Hình 1: Sơ đồ vị trí công trình và các khu BTTN thuỷ điện Trung Sơn Hình 2: Sơ đồ mạng lƣới sông suối và trạm thủy văn thuỷ điện Trung Sơn Hình 3: Sơ đồ ranh giới khu BTTN Xuân Nha - tỉnh Sơn La Hình 4: Sơ đồ hiện trạng khu BTTN Xuân Nha - huyện Mộc Châu - tỉnh Sơn La Hình 5: Sơ đồ quy hoạch khu BTTN Xuân Nha - huyện Mộc Châu - tỉnh Sơn La Hình 6: Sơ đồ liên hệ vùng khu TĐC - ĐC số 4, lòng hồ thủy điện Trung Sơn và khu BTTN Xuân Nha - huyện Mộc Châu - tỉnh Sơn La Hình 7: Sơ đồ ranh giới khu BTTN Pù Hu - tỉnh Thanh Hóa Hình 8: Tổng mặt bằng xây dựng công trình Hình 9: Sơ đồ vị trí các mỏ đá Hình 10: Sơ đồ vị trí các mỏ cát Hình 10a: Sơ đồ mặt bằng tuyến và vị trí trạm hệ thống cấp điện phục vụ thi công thủy điện Trung Sơn Hình 11: Sơ đồ hiện trạng sử dụng đất vùng lòng hồ thuỷ điện Trung Sơn tỉnh Thanh Hóa và Sơn La Hình 12: Sơ đồ vị trí lấy mẫu phân tích chất lƣợng môi trƣờng nƣớc và không khí dự án thủy điện Trung Sơn Hình 13: Sơ đồ quy hoạch tổng thể di dân tái định cƣ dự án Thủy điện Trung Sơn Hình 14: Sơ đồ vị trí quan trắc, giám sát môi trƣờng (hình 14 a) Thuỷ điện Trung Sơn DAĐT Những từ viết tắt i NHỮNG TỪ VIẾT TẮT BQL : Ban quản lý BTCT : Bê tông cốt thép CĐT : Chủ đầu tƣ DATĐ : Dự án thuỷ điện DAĐT : Dự án đầu tƣ EVN : Tập đoàn Điện lực Việt Nam GPMB : Giải phóng mặt bằng KBT : Khu bảo tồn KBTTN : Khu bảo tồn thiên nhiên MBCT : Mặt bằng công trình NMTĐ : Nhà máy thuỷ điện PECC4 : Công ty Cổ phần Tƣ vấn Xây dựng Điện 4 TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam TC,VH : Thi công, vận hành TKCS : Thiết kế cơ sở TĐ : Thuỷ điện TĐC - ĐC : Tái định cƣ - định canh UBND : Uỷ ban nhân dân VNĐ : Việt Nam đồng VQG : Vƣờn Quốc gia Thuỷ điện Trung Sơn DAĐT Mở đầu 1 MỞ ĐẦU 1. XUẤT XỨ DỰ ÁN Theo quy hoạch sông Mã đã đƣợc Bộ công nghiệp Phê duyệt tại quyết định số: 1195/QĐ-NLDK ngày 31 tháng 3 năm 2005; công trình thuỷ điện Bản Uôn nay là thuỷ điện Trung Sơn đƣợc xây dựng trên sông Mã; Thủ tƣớng chính phủ có quyết định số 865/TTg-CN phê duyệt BC NCTKT và cho phép thực hiện lập Dự án đầu tƣ thủy điện Trung Sơn, vị trí tuyến đập dự kiến thuộc địa bàn xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa cách thành phố Thanh Hóa khoảng 195 km về phía Tây Bắc, vùng đuôi hồ cách biên giới Việt Lào khoảng 9,5 km. Diện tích lƣu vực ứng với tuyến đập phƣơng án chọn PA4 là 13.175 km2. Thủy điện Trung Sơn là công trình đa mục tiêu, ngoài nhiệm vụ chính là phát điện khoảng 260 MW để cung cấp điện năng cho khu vực và hoà vào lƣới điện quốc gia, công trình còn có nhiệm vụ rất quan trọng là phòng lũ hạ du với dung tích phòng lũ là 112 triệu m3, bổ sung nguồn nƣớc tƣới đáng kể vào mùa kiệt cho vùng hạ lƣu sông Mã góp phần ngặn chặn mặn xâm nhập vào mùa khô, nuôi trồng đánh bắt thủy sản, là một trong các lợi ích để phát triển kinh tế của các huyện miền núi hai tỉnh Thanh Hoá và Sơn La trong tƣơng lai. Đồng thời việc xây dựng cũng nhƣ vận hành công trình cũng gây ra một số các tác động đến môi trƣờng tự nhiên cũng nhƣ kinh tế - xã hội trong khu vực. Các tác động này bao gồm cả tác động tiêu cực và tác động tích cực. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền duyệt dự án đầu tư: Bộ Công thƣơng 2. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) Báo cáo ĐTM của Dự án đầu tƣ công trình thuỷ điện Trung Sơn đƣợc lập trên cơ sở: - Luật Bảo vệ môi trƣờng số: 52/2005/QH11 của Quốc hội XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/07/2006. - Luật Đất đai của Nhà nƣớc Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2003, có hiệu lực từ ngày 01/07/2004. - Luật Tài nguyên nƣớc đƣợc Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/05/1998, có hiệu lực từ ngày 01/01/1999. - Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11 đƣợc Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004, có hiệu lực từ ngày 01/04/2005. - Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. - Thông tƣ số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/09/2006 của Bộ Tài nguyên - Môi trƣờng về việc hƣớng dẫn về đánh giá tác động môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng và cam kết bảo vệ môi trƣờng. - Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ Tài Nguyên và Môi trƣờng về việc bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về môi trƣờng. - Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 về Bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ khi Nhà nƣớc thu hồi đất. - Thông tƣ số 116/12004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hƣớng dẫn thực hiện nghị định 197//2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 về Bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ khi Nhà nƣớc thu hồi đất. [...]... của dự án thuỷ điẹn Sơn La ban hành kèm theo quyết định số 12/2007QĐ-TTg - Văn bản của UBND tỉnh Sơn La số 611/UBND ngày 08/04/2006 về việc tham gia dự án đầu tƣ công trình thủy điện Trung Sơn - Văn bản của UBND tỉnh Thanh Hóa và các huyện Quan Hóa và Mƣờng Lát về phƣơng án TĐC - ĐC thủy điện Trung Sơn 3 TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng thuỷ điện Trung. .. Sơn DAĐT CHƢƠNG 1 MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 1.1 TÊN DỰ ÁN Tên dự án Địa điểm : Dự án thuỷ điện Trung Sơn : xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa 1.2 TÊN CƠ QUAN CHỦ DỰ ÁN Tên cơ quan chủ dự án: Ban Quản lý dự án Thuỷ điện Trung Sơn Địa chỉ liên hệ: 25A - Quang Trung - phường Ngọc Trạo - TP Thanh Hoá Điện thoại: 0373.726335 Fax: 0373.726335 1.3 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN Theo quy hoạch sông Mã đã đƣợc... Trang - Khánh Hoà Điện thoại: 058.220405 Fax: 058.220400 Danh sách những ngƣời tham gia thực hiện báo cáo ĐTM dự án thuỷ điện Trung Sơn: STT Họ và tên Chức danh, nội dung thực hiện I Chủ dự án Ban quản lý dự án thuỷ điện Trung Sơn 1 Hoàng Ngọc Hiển Kỹ sƣ - Tổ trƣởng tổ đền bù tái định cƣ 2 Đặng Quốc Quang Cán bộ Ban QLDA thủy điện Trung Sơn II Cơ quan Tƣ vấn Công ty cổ phần tƣ vấn xây dựng Điện 4 1... điện Trung Sơn DAĐT - Quyết định của Bộ trƣởng Bộ công nghiệp về việc phê duyệt Quy hoạch bậc thang thủy điện sông Mã, số: 1195/QĐ-NLDK ngày 31 tháng 3 năm 2005 - Ý kiến của Thủ tƣớng Chính phủ cho phép lập Dự án đầu tƣ xây dựng công trình thủy điện Bản Uôn, số: 865/TTg-CN ngày 28 tháng 6 năm 2005 về việc BCNCTKT Dự án thủy điện Bản Uôn, tỉnh Thanh Hóa - Quyết định số 907/QĐ-EVN-HĐQT của Tập đoàn Điện. .. vực xây dựng công trình thuỷ điện Trung Sơn chƣa có các công trình tôn giáo, di tích lịch sử văn hoá, công trình văn hoá quan trọng nào bị ảnh hƣởng Vị trí thủy điện Trung Sơn trong hệ thống bậc thang thủy điện Sông Mã ( hình 1A) 1.4 NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN Phạm vi pháp lý của dự án: - Phát điện lên lƣới điện quốc gia: công trình phát điện với công suất lắp máy N lm = 260 MW Cung cấp cho lƣới điện. .. trƣờng, đƣờng dây cấp điện thi công và phƣơng án di dân TĐC – ĐC (ii) Những hạng mục không thuộc phạm vi đánh giá tác động môi trường của báo cáo này: Đƣờng dây đấu nối hệ thống điện từ trạm biến áp nhà máy với lƣới điện khu vực, thi công xây dựng mới các khu TĐC - ĐC 1.4.1 Quy mô các hạng mục công trình và công nghệ Những hạng mục thuộc dự án Các hạng mục công trình chính của phƣơng án kiến nghị nhƣ sau:... lập báo cáo 2 Đoàn Thị Thu Hà Thạc sỹ Địa lý, phụ trách lập báo cáo Môi trƣờng Kỹ sƣ Thuỷ lợi, phụ trách lập cáo cáo Bồi thƣờng 3 Nguyễn Khắc Tuấn Quy hoạch tổng thể TĐC 4 Đặng Phƣơng Hảo Kỹ sƣ Thuỷ lợi – Lập bản đồ 5 Tô Đặng Hải Hoàng Kỹ sƣ Vật lý – Môi trƣờng, Lập báo cáo 6 Phạm Huyên Thạc sỹ Công nghệ Môi trƣờng, lập báo cáo 7 Ngô Sách Chỉnh Thạc sỹ Khoa học Đất , Lập báo cáo Mở đầu 2 Thuỷ điện Trung. .. dân trí, đoàn kết dân tộc của Đảng, Nhà nƣớc Việt Nam Phạm vi pháp lý của dự án: (i) Phạm vi đánh giá tác động môi trường của báo cáo này gồm: hồ chứa, đập chính, đập tràn xả lũ, cụm năng lƣợng (cửa lấy nƣớc, nhà máy, kênh xả nhà máy, công trình dẫn dòng thi công, thiết bị phân phối của nhà máy), khu khai thác vật liệu (đất, đá, cát), các khu phụ trợ (lán trại công nhân xây dựng, nhà vận hành, các bãi... DAĐT do Ban QLDA Thuỷ điện Trung Sơn chủ trì thực hiện, cơ quan tƣ vấn lập báo cáo là Công ty Cổ phần Tƣ vấn xây dựng điện 4 Cơ quan Chủ dự án : Ban Quản lý dự án thuỷ điện Trung Sơn Trƣởng ban : Hồ Sỹ Bảo Địa chỉ liên hệ : 25A - Quang Trung - phường Ngọc Trạo - TP Thanh Hoá Điện thoại : 0373.726335 Fax : 0373.726335 Cơ quan tƣ vấn Công ty Cổ phần Tƣ vấn xây dựng điện 4 - PECC4 Tổng Giám đốc: Phạm Minh... lập Ban quản lý dự án Thuỷ điện Trung Sơn - Công văn số 613/BNN-TL ngày 13/03/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn v/v Dung tích phòng lũ dự án thuỷ điện Trung Sơn - Thanh Hoá - Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tƣớng Chính phủ v/v ban hành Quy định về bồi thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ dự án thủy điện Sơn La - Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 8/5/2007 của UBND tỉnh Sơn . THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng thuỷ điện Trung Sơn giai đoạn DAĐT do Ban QLDA Thuỷ điện Trung Sơn chủ trì. Thuỷ điện Trung Sơn DAĐT Mục lục i Thanh Hoá, tháng 5 năm 2008 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN TRUNG SƠN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án thủy điện Trung Sơn.pdf, báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án thủy điện Trung Sơn.pdf, báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án thủy điện Trung Sơn.pdf, TÊN DỰ ÁN Tên dự án VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN, Hồ chứa Hồ chứa có diện tích lƣu vực 13.175 km, Các cơng trình phụ trợ, Cơng tác rà phá bom mìn, vật nổ, chất độc hố học, Biện pháp thi cơng chính, VỐN ĐẦU TƢ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN, Điều kiện khí hậu, Đất vàng đỏ phát triển trên granit Fa, Hệ sinh thái khu vực lòng hồ, cơng trình và lưu vực. a Thực vật, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, 0.0 29.0 ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI 1. Dân số, dân tộc và lao động, H. Quan Hoá H. Mường Lát H. Mộc Châu Xã Xuân Nha mới Huyện Mộc Châu Xã Xuân Nha cũ Huyện Quan Hoá Huyện Mƣờng Lát Xã Trung Lý, Tác động đến tài ngun và mơi trƣờng đất Tác động đến tài ngun khống sản, Cảnh quan Tỉnh Sơn La, Cắt lũ cho hạ du, Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải lỏng, Biện pháp giảm thiểu chất thải rắn, H. Mộc Châu, NHỮNG VẤN ĐỀ BẤT KHẢ KHÁNG, GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ VÀ XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH CƠNG TRÌNH, Chương trình quản lý mơi trường trong q trình vận hành cơng trình, Ý kiến của uỷ ban mặt trận tổ quốc xã, Đánh giá nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo

Từ khóa liên quan