CÁCH LÀM CÂU BỊ ĐỘNG TIẾNG ÁNH VÀ 80 BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

27 13 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/03/2020, 00:32

2. Câu bị độngCâu bị động là câu mà trong đó chủ thể không thực hiện hành động mà ngược lại bị tác động lên bởi một yếu tố khác.Ex: The room was cleaned. (Căn phòng đã được dọn sạch.)Chủ thể ở đây là the room không thể tự dọn dẹp được mà phải là được ai đó dọn dẹp.Công thức chung:BE + V3edTrong đó:Be: được chia theo các thì khác nhau.II. Cách chuyển câu chủ động sang câu bị độngS + V + OS + be + V3ed + by OChúng ta cùng xét 1 ví dụ cụ thể sau đây:They sell bread here.Trong đó:Chủ ngữ (S): TheyĐộng từ (V): sellTân ngữ (O): breadBước 1: Tân ngữ của câu chủ động làm chủ ngữ trong câu bị độngThey sell bread here→ Bread is sold hereTân ngữ của câu chủ động là bread bây giờ đã trở thành chủ ngữ trong câu bị động.Bước 2: Chia động từ cho câu bị động theo các thì khác nhau Câu bị động | Passive Voice: Tất cấu trúc dạng đặc biệt I Định Nghĩa Câu chủ động Câu chủ động câu sử dụng chủ thể thực hành động tác động vào người hay vật khác Ex: I am making a cake (Tôi làm bánh.) Chủ thể "I" chủ thể tự thực hành động "make a cake" Công thức chung: S+V+O Trong đó: S: chủ ngữ V: động từ O: tân ngữ Câu bị động Câu bị động câu mà chủ thể khơng thực hành động mà ngược lại bị tác động lên yếu tố khác Ex: The room was cleaned (Căn phòng dọn sạch.) Chủ thể "the room" tự dọn dẹp mà phải dọn dẹp Cơng thức chung: BE + V3/ed Trong đó: Be: chia theo khác II Cách chuyển câu chủ động sang câu bị động S+V+O S + be + V3/ed + by O Chúng ta xét ví dụ cụ thể sau đây: They sell bread here Trong đó: Chủ ngữ (S): They Động từ (V): sell Tân ngữ (O): bread Bước 1: Tân ngữ câu chủ động làm chủ ngữ câu bị động They sell bread here → Bread is sold here Tân ngữ câu chủ động "bread" trở thành chủ ngữ câu bị động Bước 2: Chia động từ cho câu bị động theo khác Bước 3: Chuyển chủ ngữ câu chủ động thành "by + tân ngữ" bị động Lưu ý: Không dùng "By + tân ngữ" chủ ngữ câu chủ động có tính mơ hồ, chung chung (people, something, someone, they, he, she) Riêng đại từ: I, you, he tùy theo câu, thấy khơng cần thiết bỏ Ex: They mended this street → This street was mended Bước 4: Vị trí trạng ngữ câu bị động  Nếu có yếu tố thời gian để sau "by"  Nếu có yếu tố nơi chốn để trước "by" Nơi chốn + BY + Thời gian Ex: Mr Xuan built this house in Ca Mau in 2000 → This house was built in Ca Mau by Mr Xuan in 2000  Nếu có trạng từ thể cách để đứng BE V3/ed Ex: Scientists have studied the problem carefully → The problem has carefully been studied by scientists Bước 5: Nếu có "No" đầu câu làm bình thường, xong đổi sang phủ định Ex: Nobody visited Lan → Lan wasn’t visited III Cách chuyển bị động dạng câu hỏi Câu hỏi YES/NO Bước 1: Chuyển từ câu hỏi sang câu khẳng định Ex: Does she prepare a big meal? (Có phải chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn?) → She prepares a big meal (Cô chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn.) Bước 2: Chuyển câu khẳng định sang câu bị động Ex: A big meal is prepared by her (Bữa ăn thịnh soạn chuẩn bị cô ấy.) Bước 3: Chuyển câu bị động dạng câu hỏi Ex: Is a big meal prepared by her? (Có phải bữa ăn thịnh soạn chuẩn bị cô ấy?) Câu hỏi WHBước 1: Chuyển từ câu hỏi sang câu khẳng định Ex: What did he take? (Anh ta lấy vậy?) -> He took what (Anh ta lấy gì) Bước 2: Chuyển câu khẳng định sang bị động Ex: What was taken by him (Cái lấy anh ta) Bước 3: Chuyển câu bị động dạng câu hỏi Ex: What was taken by him? (Cái lấy anh ta?) Dạng câu hỏi WH- tân ngữ, có động từ đặc biệt Bước 1: Chuyển từ câu hỏi sang câu khẳng định Ex: Who can you meet? ("Can" từ đặc biệt) (Bạn gặp ai?) → You can meet who Bước 2: Chuyển câu khẳng định sang bị động Ex: Who can be met by you (Ai gặp bạn.) Bước 3: Chuyển câu bị động dạng câu hỏi Ex: Who can be met by you? (Ai gặp bạn?) Dạng câu hỏi WH- chủ ngữ Bước 1: Chuyển từ câu hỏi sang câu khẳng định Ex: Who found the key? → Who found the key Bước 2: Chuyển câu khẳng định sang bị động Ex: The key was found by who Bước 3: Chuyển câu bị động dạng câu hỏi Ex: Who was the key found by? IV Các dạng đặc biệt câu bị động Bị động kép (Double passive)  Bị động kép nằm mệnh đề Ex: - They ordered the man to be shot → The man was ordered to be shot - They opened the door and stole some pictures → The door was opened and some pictures were stolen  Bị động kép xuất mệnh đề câu Ex: I can assure you that I will arrange everything in time → You can be assured that everything will be arranged in time Câu bị động với động từ quan điểm, ý kiến Các động từ quan điểm, ý kiến là: say/ think/ believe/ report/ consider Chủ động People/ they + say/think/believe + (that) + S + V Bị động  Cách 1: It is/was said…… that + S + V  Cách 2: S + am/is/are/was/were + said + to_V + O (cùng thì) to have + V3/ed + O (trước thì) Ex: - People said that he was nice to his friends Cách 1: It was said that he was nice to his friends Cách 2: Vì mệnh đề "People said" "he was nice to his friends" khứ nên ta có đáp án là: ->He was said to be nice to his friends - People said that he had been nice to his friends Cách 1: It was said that he had been nice to his friends Cách 2: Vì mệnh đề "He had been nice to his friends" trước mệnh đề "he was nice to his friends" (said khứ đơn had been khứ hoàn thành) nên ta có đáp án là: ->He was said to have been nice to his friends Câu bị động với động từ tri giác Các động từ tri giác là: see, hear, notice, feel  Trong câu chủ động, theo sau động từ động từ nguyên mẫu V_inf câu bị động chuyển thành To_inf Ex: We heard him go out last night → He was heard to go out last night  Trong câu chủ động, theo sau động từ V_ing câu bị động giữ nguyên V_ing Ex: I saw him playing football → He was seen playing football Câu bị động với động từ "Let"  Động từ "Let" (let somebody something) câu chủ động thường chuyển thành "BE ALLOWED TO_V" câu bị động Ex: The teacher let Bill go home early → Bill was allowed to go home early  Khi động từ nguyên mẫu sau "LET" có thêm tân ngữ đối tượng với chủ ngữ, thành phần "CHỦ NGỮ + LET" giữ nguyên, chuyển đổi phần sau Ex: - He let her cheat him → He let himself be cheated Câu bị động với cấu trúc "would like" Would like/ would love + To_inf + O Would like/ would love + sb + To_inf + O Ví dụ: - I would like to give Mary a nice present → I would like Mary to be given a present - I would love someone to take me out to dinner → I would love to be taken out to dinner Câu bị động với NEED/ WANT Something + need/ want + V_ing/ to be V3/ed : mang nghĩa bị động Ví dụ: Your hair needs cutting = Your hair need to be cut (Tóc bạn cần cắt) The garden wants to be weeding = The garden wants weeding (Mảnh vườn cần làm cỏ) 10 Câu bị động với Gerund (V_ing) Các gerund theo sau số động từ advise, suggest, recommend thay "should be V3/ed" câu bị động Ví dụ: They advised employing part time workers → They advised that part time workers should be employed 11 Câu bị động với cấu trúc: It's one's duty to V_inf Câu chủ động It’s one’s duty to_V (Đó nhiệm vụ để làm gì) Câu bị động S + be + supposed + to_V Ví dụ: It's your duty to this work → You are supposed to this work 12 Câu bị động với cấu trúc: It's impossible + to sth Câu chủ động It’s impossible + to sth (Không thể làm gì) Câu bị động S + can’t + be + V3/ed Ví dụ: It is impossible to repair that machine → That machine can't be repaired 13 Câu bị động với động từ: Crowd, fill, cover Đối với động từ crowd, fill, cover ta dùng "with" thay cho "by" Ví dụ: Clouds cover the sky → The sky is covered with clouds 14 Một số nội động từ có hình thức bị động Trong trường hợp động từ phải kèm với giới từ Ví dụ: - The Queen slept in this bed → This bed was slept in by the Queen - Someone will care for her children while she is away → Her children will be cared for while she is away 15 Câu bị động với MAKE Trong câu chủ động, theo sau động từ MAKE động từ nguyên mẫu V_inf câu bị động chuyển thành To_inf Ví dụ: They made me go → I was made to go 80 CÂU BÀI TẬP VỀ DẠNG BỊ ĐỘNG I Chuyển câu sau sang câu bị động Mary types letters in the office His father will help you tomorrow Science and technology have completely changed human life Peter broke this bottle They are learning English in the room Nothing can change my mind No one had told me about it I don’t know her telephone number My students will bring the children home 10 They sent me a present last week 11 She gave us more information 12 The chief engineer was instructing all the workers of the plan 13 They can’t make tea with cold water 14 Somebody has taken some of my books away 15 They will hold the meeting before May Day 16 They have to repair the engine of the car 17 The boys broke the window and took away some pictures 18 People spend a lot of money on advertising every day 19 Teacher is going to tell a story 20 Mary is cutting a cake with a sharp knife 21 The children looked at the woman with a red hat 22 They have provided the victims with food and clothing 23 People speak English in almost every corner of the world 24 You mustn’t use this machine after 5:30 p.m 25 After class, one of the students always erases the chalk board II Chuyển câu hỏi dạng đảo Có/Khơng sang câu bị động 26 Do they teach English here? 27 Will you invite her to your wedding party? 28 Has Tom finished the work? 29 Did the teacher give some exercises? 30 Have they changed the window of the laboratory? 31 Is she going to write a poem? 32 Is she making big cakes for the party? 33 Are the police making inquires about the thief? 34 Must we finish the test before ten? 35 Will buses bring the children home? 36 Have you finished your homework? III Chuyển câu hỏi hỏi “H/WH” sau sang câu bị động 37 Why didn’t they help him? 38 How many games has the team played? 39 Where people speak English? 40 Who are they keeping in the kitchen? 41 How can they open this safe? 42 What books are people reading this year? 43 How did the police find the lost man? 44 Who look after the children for you? 45 How long have they waited for the doctor? 46 What time can the boys hand in their papers? 47 Who lend you this book? 48 How many marks does the teacher give you? IV Chuyển câu có tân ngữ sau sang câu bị động 49 They paid me a lot of money to the job 50 The teacher gave each of us two exercise books 51 Someone will tell him that news 52 They have sent enough money to those poor boys 53 They have given the women in most countries in the world the right to vote V Chuyển câu với động từ tường thuật sau sang câu bị động 54 They think that he has died a natural death 55 Some people believe that 13 is an unlucky number 56 They say that John is the brightest student in class 57 They reported that the President had suffered a heart attack 58 I knew that they had told him of the meeting 59 They declared that she won the competition 60 They rumored the man was still living 61 People think that Jack London’s life and writing’s represent the American love of adventure 62 They reported that the troops were coming 63 People believed that the earth stood still VI Chuyển câu với động từ nhận thức sau sang câu bị động 64 I have heard her sing this song several times 65 People saw him steal your car 66 The teacher is watching the work 67 He won’t let you that silly thing again 68 People don’t make the children work hard 69 They made him work all day 70 The detective saw the woman putting the jewelry in her bag 71 The terrorists made the hostages lie down 72 Police advise drivers to use an alternative route 73 She helps me to all these difficult exercises VII Cho dạng động từ ngoặc 74 Toshico had her car (repair) mechanic 75 Ellen got Marvin (type) by a her paper 76 We got our house (paint) 77 Dr Byrd is having the students (write ) a composition last week 78 Mark got his transcripts (send) the university 79 Maria is having her hair (cut) tomorrow 80 Will Mr Brown have the porter (carry) his luggage to his car? KEY I Letters are typed in the office by Mary You’ll be helped by his father tomorrow The human life has completely been changed with science and technology This bottle was broken by Peter English is being learnt in the room My mind can’t be changed I hadn’t been told about it Her telephone number isn’t known to The children will be brought home by my students 10 I was sent a present last week 11 We were given more information 12 All the workers of the plan were being instructed by the chief engineer 13 Tea can’t be made with cold water 14 Some of my books have been taken away 15 The meeting will be held before May Day 16 The engine of the car has to be repaired 17 The window was broken and some pictures were taken away by the boys 18 A lot of money is spent on advertising every day 19 A story is going to be told by teacher 20 A cake is being cut with a sharp knife by Mary 21 The woman with a red hat was looked at by the children 22 The victims have been provided with food and clothing 23 English is spoken in almost every corner of the world 24 This machine mustn’t be used after 5:30 p.m 25 After class, the chalk board is always erased by one of the students II 26 Is English taught here? 27 Will she be invited to your wedding party? 28 Has the work been finished by Tom? 29 Were some exercises given by the teacher? 30 Has the window of the laboratory been changed? 31 Is a poem going to be written? 32 Are big cakes being made for the party? 33 Are inquires about the thief being made by the police? 34 Must the test be finished before ten? 35 Will the children be brought home with buses? 36 Has your homework been finished? III 37 Why wasn’t he helped? 38 How many games have been played by the team? 39 Where is English spoken? 40 Who are being kept in the kitchen? 41 How can this be opened safe? 42 What books are being read this year? 43 How was the lost man found by the police? 44 By whom are the children looked after for you? 45 How long has the doctor been waited for? 46 What time can their papers be handed in by the boys? 47 By whom is this book lent? 48 How many marks are given to you by the teacher? IV 49 I was paid a lot of money to the job 50 Each of us was given two exercise books by the teacher 51 He will be told that news 52 Those poor boys have been sent enough money 53 The women in most countries in the world have been given the right to vote V 54 He is thought to have died a natural death 55 13 is believed to be an unlucky number 56 John is said to be the brightest student in class 57 The President was reported to have suffered a heart attack 58 They were known to have told him of the meeting 59 She was declared to win the competition 60 The man was rumored to be still living 61 Jack London’s life and writing is thought to represent the American love of adventure 62 The troops were reported to be coming 63 The earth was believed to stand still VI 64 She has been heard to sing this song several times 65 He was seen to steal your car 66 The work is being watched by the teacher 67 You won’t be let to that silly thing again 68 The children are made to work hard 69 He was made to work all day 70 The woman was seen putting the jewelry in her bag by the detective 71 The hostages were made to lie down by the terrorists 72 Drivers are advised to use an alternative route by police 73 I am helped to all these difficult exercises VII 74 repaired 75 to type 76 painted 77 write 78 sent 79 cut 80 carry ... 1: Tân ngữ câu chủ động làm chủ ngữ câu bị động They sell bread here → Bread is sold here Tân ngữ câu chủ động "bread" trở thành chủ ngữ câu bị động Bước 2: Chia động từ cho câu bị động theo khác... insulted Câu bị động có tân ngữ: Tân ngữ trực tiếp - vật, tân ngữ gián tiếp - người  Đối với câu bị động có tân ngữ, có cách làm Ngoài ta cần thêm giới từ "to" "for" trước tân ngữ chuyển sang câu bị. .. nên ta có đáp án là: ->He was said to have been nice to his friends Câu bị động với động từ tri giác Các động từ tri giác là: see, hear, notice, feel  Trong câu chủ động, theo sau động từ động
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁCH LÀM CÂU BỊ ĐỘNG TIẾNG ÁNH VÀ 80 BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT, CÁCH LÀM CÂU BỊ ĐỘNG TIẾNG ÁNH VÀ 80 BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn