(Luận án tiến sĩ) Đối chiếu ẩn dụ ý niệm trong quảng cáo tiếng Việt và tiếng Anh

267 12 0
  • Loading ...
1/267 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2020, 09:59

(Luận án tiến sĩ) Đối chiếu ẩn dụ ý niệm trong quảng cáo tiếng Việt và tiếng Anh(Luận án tiến sĩ) Đối chiếu ẩn dụ ý niệm trong quảng cáo tiếng Việt và tiếng Anh(Luận án tiến sĩ) Đối chiếu ẩn dụ ý niệm trong quảng cáo tiếng Việt và tiếng Anh(Luận án tiến sĩ) Đối chiếu ẩn dụ ý niệm trong quảng cáo tiếng Việt và tiếng Anh(Luận án tiến sĩ) Đối chiếu ẩn dụ ý niệm trong quảng cáo tiếng Việt và tiếng Anh(Luận án tiến sĩ) Đối chiếu ẩn dụ ý niệm trong quảng cáo tiếng Việt và tiếng Anh(Luận án tiến sĩ) Đối chiếu ẩn dụ ý niệm trong quảng cáo tiếng Việt và tiếng Anh(Luận án tiến sĩ) Đối chiếu ẩn dụ ý niệm trong quảng cáo tiếng Việt và tiếng Anh(Luận án tiến sĩ) Đối chiếu ẩn dụ ý niệm trong quảng cáo tiếng Việt và tiếng Anh(Luận án tiến sĩ) Đối chiếu ẩn dụ ý niệm trong quảng cáo tiếng Việt và tiếng Anh(Luận án tiến sĩ) Đối chiếu ẩn dụ ý niệm trong quảng cáo tiếng Việt và tiếng Anh VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG ĐỐI CHIẾU ẨN DỤ Ý NIỆM TRONG QUẢNG CÁO TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH Ngành: Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu Mã số: 9.22.20.24 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÔN NGỮ HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS Nguyễn Văn Hiệp Hà Nội – 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tơi Các số liệu thống kê hồn tồn trung thực tơi thực Đề tài nghiên cứu kết luận khoa học luận án chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận án Nguyễn Thị Lan Phương ii MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT .7 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Dẫn đề 1.1.2 Tổng quan ẩn dụ ý niệm .7 1.1.3 Tổng quan ẩn dụ ý niệm quảng cáo 11 1.2 Cơ sở lý luận đề tài nghiên cứu 16 1.2.1 Cơ sở lý luận ẩn dụ ý niệm .16 1.2.2 Cơ sở lý luận Ngôn ngữ học đối chiếu .30 1.2.3 Cơ sở lý luận văn hóa Việt Anh 32 1.2.4 Cơ sở lý luận Quảng cáo 35 1.3 Tiểu kết .39 CHƯƠNG 2: ĐỐI CHIẾU ẨN DỤ CẤU TRÚC TRONG QUẢNG CÁO TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH .40 2.1 Dẫn đề 40 2.2 Bức tranh tổng thể ẩn dụ cấu trúc quảng cáo tiếng Việt tiếng Anh 40 2.3 Đối chiếu ẩn dụ cấu trúc quảng cáo tiếng Việt tiếng Anh .42 2.3.1 Ẩn dụ SẢN PHẨM LÀ CON NGƯỜI 42 2.3.2 Ẩn dụ SẢN PHẨM LÀ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG .68 2.3.3 Ẩn dụ SẢN PHẨM LÀ MÓN QUÀ 72 2.3.4 Ẩn dụ SẢN PHẨM LÀ MÓN ĂN 77 2.3.5 Ẩn dụ SẢN PHẨM LÀ NGUỒN NĂNG LƯỢNG 81 2.3.6 Ẩn dụ SẢN PHẨM LÀ LIỀU THUỐC 85 2.3.7 Ẩn dụ SẢN PHẨM LÀ ĐIỀU KỲ DIỆU 88 2.3 Tiểu kết .92 CHƯƠNG 3: ĐỐI CHIẾU ẨN DỤ BẢN THỂ TRONG QUẢNG CÁO TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH .93 3.1 Dẫn đề 93 3.2 Bức tranh tổng thể ẩn dụ thể quảng cáo tiếng Việt tiếng Anh 93 3.3 Đối chiếu ẩn dụ thể quảng cáo tiếng Việt tiếng Anh 95 3.3.1 Ẩn dụ thể quảng cáo tiếng Việt 95 3.3.2 Ẩn dụ thể quảng cáo tiếng Anh 104 3.3.3 Đối chiếu ẩn dụ thể quảng cáo tiếng Việt tiếng Anh .111 3.4 Tiểu kết .113 iii CHƯƠNG 4: ĐỐI CHIẾU ẨN DỤ ĐỊNH HƯỚNG TRONG QUẢNG CÁO TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH 114 4.1 Dẫn đề .114 4.2 Bức tranh tổng thể ẩn dụ định hướng quảng cáo tiếng Việt tiếng Anh 114 4.2.1 Các cặp không gian ẩn dụ định hướng quảng cáo 114 4.2.2 Các ẩn dụ định hướng quảng cáo tiếng Việt tiếng Anh 116 4.3 Đối chiếu ẩn dụ định hướng quảng cáo tiếng Việt tiếng Anh 118 4.3.1 Ẩn dụ QUYỀN LỰC ĐỊNH HƯỚNG LÊN TRÊN, KHƠNG CĨ QUYỀN LỰC ĐỊNH HƯỚNG XUỐNG DƯỚI 118 4.3.2 Ẩn dụ TRẠNG THÁI CĨ Ý THỨC ĐỊNH HƯỚNG LÊN TRÊN, TRẠNG THÁI VƠ THỨC ĐỊNH HƯỚNG XUỐNG DƯỚI .121 4.3.3 Ẩn dụ CÁI TỐT ĐỊNH HƯỚNG LÊN TRÊN, CÁI XẤU ĐỊNH HƯỚNG XUỐNG DƯỚI .125 4.3.4 Ẩn dụ HẠNH PHÚC ĐỊNH HƯỚNG LÊN TRÊN, NỖI BUỒN ĐỊNH HƯỚNG XUỐNG DƯỚI 128 4.3.5 Ẩn dụ KHỎE MẠNH VÀ SỰ SỐNG ĐỊNH HƯỚNG LÊN TRÊN, BỆNH TẬT VÀ CÁI CHẾT ĐỊNH HƯỚNG XUỐNG DƯỚI 131 4.3.6 Ẩn dụ NHIỀU HƠN ĐỊNH HƯỚNG LÊN TRÊN, ÍT HƠN ĐỊNH HƯỚNG XUỐNG DƯỚI .136 4.3.7 Ẩn dụ TƯƠNG LAI Ở PHÍA TRƯỚC, QUÁ KHỨ Ở PHÍA SAU .139 4.3.8 Ẩn dụ PHÁT TRIỂN ĐỊNH HƯỚNG RA NGOÀI .141 4.3.9 Ẩn dụ LỰC TÁC ĐỘNG HƯỚNG VÀO SÂU .144 4.4 Tiểu kết .146 KẾT LUẬN .147 CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 151 TÀI LIỆU THAM KHẢO .152 PHỤ LỤC 1: ĐỐI CHIẾU CÁC NÉT VĂN HÓA ĐẶC TRƯNG VIỆT - ANH PHỤ LỤC 2: THỐNG KÊ DỤ DẪN CỦA CÁC TIỂU LOẠI ẨN DỤ CẤU TRÚC PHỤ LỤC 3: THỐNG KÊ DỤ DẪN CỦA CÁC TIỂU LOẠI ẨN DỤ BẢN THỂ 15 PHỤ LỤC 4: THỐNG KÊ DỤ DẪN CỦA CÁC TIỂU LOẠI ẨN DỤ ĐỊNH HƯỚNG 25 PHỤ LỤC 5: NGỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 29 iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AD: Ẩn dụ BT: Biểu thức HCC: High – Context Culture (Văn hóa ngữ cảnh cao) IDV: Individualism Index (Chỉ số đo mức độ cá nhân) KH: Khách hàng LCC: Low – Context Culture (Văn hóa ngữ cảnh thấp) MAS: Masculinity and Femininity (Chỉ số đo mức độ tính nam) MIP: Metaphor Identification Procedure (Quy trình nhận dạng ẩn dụ) MĐ: Miền đích MN: Miền nguồn NNH: Ngôn ngữ học PDI: Power Distance Index (Chỉ số đo khoảng cách quyền lực) QC: Quảng cáo SP: Sản phẩm dịch vụ TA: Tiếng Anh TV: Tiếng Việt UAI: Uncertainty Avoidance Index (Chỉ số đo mức độ tránh mơ hồ) v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Thống kê tiểu loại ẩn dụ SẢN PHẨM LÀ CON NGƯỜI 43 Bảng 2.2: Sơ đồ ánh xạ ẩn dụ SẢN PHẨM LÀ CON NGƯỜI 43 Bảng 2.3: Thống kê tiểu loại ẩn dụ SẢN PHẨM LÀ BẠN BÈ 52 Bảng 2.4: Sơ đồ ánh xạ ẩn dụ SẢN PHẨM LÀ BẠN BÈ 53 Bảng 2.5: Thống kê tiểu loại ẩn dụ SẢN PHẨM LÀ CHIẾN BINH 57 Bảng 2.6: Sơ đồ ánh xạ ẩn dụ SẢN PHẨM LÀ CHIẾN BINH 57 Bảng 2.7: Thống kê tiểu loại ẩn dụ SẢN PHẨM LÀ VẬN ĐỘNG VIÊN 64 Bảng 2.8: Sơ đồ ánh xạ ẩn dụ SẢN PHẨM LÀ VẬN ĐỘNG VIÊN 64 Bảng 2.9: Thống kê tiểu loại ẩn dụ SẢN PHẨM LÀ PHƯƠNG TIỆN GIAO 68 THÔNG Bảng 2.10: Sơ đồ ánh xạ ẩn dụ SẢN PHẨM LÀ PHƯƠNG TIỆN GIAO 69 THÔNG Bảng 2.11: Thống kê tiểu loại ẩn dụ SẢN PHẨM LÀ MÓN QUÀ 73 Bảng 2.12: Sơ đồ ánh xạ ẩn dụ SẢN PHẨM LÀ MÓN QUÀ 73 Bảng 2.13: Thống kê tiểu loại ẩn dụ SẢN PHẨM LÀ MÓN ĂN 78 Bảng 2.14: Sơ đồ ánh xạ ẩn dụ SẢN PHẨM LÀ MÓN ĂN 78 Bảng 2.15: Thống kê tiểu loại ẩn dụ SẢN PHẨM LÀ NGUỒN NĂNG 81 LƯỢNG Bảng 2.16: Sơ đồ ánh xạ ẩn dụ SẢN PHẨM LÀ NGUỒN NĂNG LƯỢNG 82 Bảng 2.17: Thống kê tiểu loại ẩn dụ SẢN PHẨM LÀ LIỀU THUỐC 85 Bảng 2.18: Sơ đồ ánh xạ ẩn dụ SẢN PHẨM LÀ LIỀU THUỐC 85 Bảng 2.19: Thống kê tiểu loại ẩn dụ SẢN PHẨM LÀ ĐIỀU KỲ DIỆU 89 Bảng 2.20: Sơ đồ ánh xạ ẩn dụ SẢN PHẨM LÀ ĐIỀU KỲ DIỆU 89 Bảng 3.1: Thống kê số lượng tiểu loại ẩn dụ thể 94 Bảng 4.1: Dụ dẫn tần suất sử dụng cặp không gian ẩn dụ định hướng vi 115 Bảng 4.2: Thống kê số lượng tiểu loại ẩn dụ QUYỀN LỰC ĐỊNH 119 HƯỚNG LÊN TRÊN, KHƠNG CĨ QUYỀN LỰC ĐỊNH HƯỚNG XUỐNG DƯỚI Bảng 4.3: Thống kê số lượng ẩn dụ TRẠNG THÁI CÓ Ý THỨC ĐỊNH 122 HƯỚNG LÊN TRÊN, TRẠNG THÁI VÔ THỨC ĐỊNH HƯỚNG XUỐNG DƯỚI Bảng 4.4: Thống kê số lượng tiểu loại ẩn dụ CÁI TỐT ĐỊNH HƯỚNG 126 LÊN TRÊN, CÁI XẤU ĐỊNH HƯỚNG XUỐNG DƯỚI Bảng 4.5: Thống kê số lượng tiểu loại ẩn dụ HẠNH PHÚC ĐỊNH 129 HƯỚNG LÊN TRÊN, NỖI BUỒN ĐỊNH HƯỚNG XUỐNG DƯỚI Bảng 4.6: Thống kê số lượng ẩn dụ KHỎE MẠNH VÀ SỰ SỐNG ĐỊNH 132 HƯỚNG LÊN TRÊN, BỆNH TẬT VÀ CÁI CHẾT ĐỊNH HƯỚNG XUỐNG DƯỚI Bảng 4.7: Thống kê số lượng tiểu loại ẩn dụ NHIỀU HƠN ĐỊNH 136 HƯỚNG LÊN TRÊN, ÍT HƠN ĐỊNH HƯỚNG XUỐNG DƯỚI biến thể Bảng 4.8: Thống kê số lượng tiểu loại ẩn dụ TƯƠNG LAI Ở PHÍA 139 TRƯỚC, QUÁ KHỨ Ở PHÍA SAU Bảng 4.9: Thống kê số lượng ẩn dụ SỰ PHÁT TRIỂN ĐỊNH HƯỚNG RA 142 NGOÀI Bảng 4.10: Thống kê số lượng ẩn dụ LỰC TÁC ĐỘNG HƯỚNG VÀO SÂU vii 144 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Hình 2.1: Tần suất sử dụng tiểu loại ẩn dụ ẩn dụ cấu trúc 41 Hình 2.2: Các tầng bậc ẩn dụ cấu trúc quảng cáo tiếng Việt 42 tiếng Anh Hình 4.1: Thống kê số lượng dụ dẫn miền không gian ẩn dụ 116 định hướng Hình 4.2: Các tầng bậc ẩn dụ định hướng quảng cáo tiếng Việt 117 tiếng Anh Hình 4.3: Thống kê tần suất sử dụng tiểu loại ẩn dụ định hướng viii 118 MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Theo quan điểm truyền thống tồn từ thời Aristotle, ẩn dụ (AD) coi “phương tiện trang trí hoa mĩ cho ngơn từ”, dấu ấn thể ngôn học giả lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật văn học, thơ ca, hùng biện vấn đề tuý ngôn ngữ Đến cuối kỷ XX, soi rọi ngôn ngữ học (NNH) tri nhận, AD bắt đầu nghiên cứu bình diện khác Theo quan điểm NNH tri nhận, AD mô hình kết nối hai miền ý niệm xảy trình tư người, việc nghiên cứu AD chuyển từ AD ngôn ngữ sang AD trí não nhằm tìm hiểu sở tư nhận thức người q trình sử dụng cơng cụ ngơn ngữ Trong sách tiếng Metaphors We Live by (Chúng ta sống ẩn dụ) xuất năm 1980, Lakoff Johnson đưa nhận định thách thức quan điểm truyền thống cho AD không giới hạn phạm vi văn học thơ ca mà xuất phổ biến sống hàng ngày người, thể lời nói đời thường người “ẩn dụ vấn đề tư hành động Nó khơng sử dụng người có lực sáng tác phi thường văn học mà người bình thường sống hàng ngày” [120: tr.4] AD cho phép người nói biểu đạt ngơn ngữ cách ngắn gọn, súc tích, ấn tượng sinh động, qua gia tăng hiệu giao tiếp Chính nhờ phổ biến đời sống tác động mà mang lại, AD trở thành chủ đề thu hút ý đặc biệt nhà nghiên cứu ngôn ngữ, không phương diện lí thuyết túy mà khía cạnh thực tiễn, chẳng hạn, nghiên cứu hiệu AD ý niệm loại hình diễn ngơn khác nhau, với mục đích khác Trong đó, phát triển bùng nổ công nghệ thông tin bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư tạo “thế giới phẳng” mà ranh giới địa lý quốc gia dần xoá nhồ, thị trường ngày trở nên tồn cầu hố Điều mang lại nhiều hội tạo khơng thách thức cho doanh nghiệp Theo Kotler P Amstrong G., thị trường cạnh tranh nay, để tạo chỗ đứng vững tâm trí khách hàng (KH) mục tiêu, cơng ty khơng cần tạo sản phẩm – dịch vụ (SP) tốt mà phải truyền thơng lợi ích SP đến KH [112: tr.462] Vai trò quảng cáo (QC) trở nên quan trọng hết Làm để tạo QC ấn tượng dễ nhớ với KH câu hỏi quan trọng mà nhà sản xuất phải nỗ lực tìm câu trả lời Với lợi định hướng tư duy, việc gây tác động tạo ấn tượng, AD ý niệm cơng cụ hữu ích với chuyên gia QC, Kövecses (2002) khẳng định “một AD lựa chọn tốt gia tăng đáng kể mong muốn người mua SP QC” [108: tr.59] Với vai trò quan trọng đó, có nhiều nghiên cứu ngơn ngữ QC nói chung AD QC nói riêng nước ngoài, mang lại nhiều kết luận hàm ý có giá trị lý thuyết lẫn thực tế Tuy nhiên, Việt ngữ học, số lượng nghiên cứu ngơn ngữ QC hạn chế, đặc biệt chưa có nghiên cứu tìm hiểu AD ý niệm QC Đây lý thúc chọn đề tài “Đối chiếu ẩn dụ ý niệm quảng cáo tiếng Việt tiếng Anh” để thực luận án tiến sỹ nhằm làm rõ chế ánh xạ mơ hình tri nhận AD ý niệm QC hai ngôn ngữ Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Luận án vận dụng Lý thuyết AD ý niệm, đặc biệt chế ánh xạ mơ hình tri nhận AD ý niệm, để xác định đối chiếu việc sử dụng AD ý niệm diễn ngôn QC tiếng Việt (TV) tiếng Anh (TA) nhằm tìm điểm tương đồng khác biệt lý giải cho tương đồng khác biệt sở ngơn ngữ, văn hóa tư dân tộc 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để hồn thành mục đích nghiên cứu, luận án cần thực nhiệm vụ sau: (1) hệ thống hoá lý luận AD ý niệm khái niệm có liên quan; (2) tìm hiểu AD ý niệm QC TV TA: AD ý niệm sử dụng QC, AD ý niệm xây dựng ánh xạ nào, AD ý niệm sử dụng với tần suất diễn ngơn QC; (3) so sánh AD tìm khối liệu QC TV QC TA nhằm tìm tương đồng/khác biệt hai ngơn ngữ giải thích cho tương đồng / khác biệt dựa mối quan hệ ngơn ngữ, văn hóa tư dân tộc Opportunities never sleep The world never sleeps That’s why we work around the world That’s why we work around the clock To turn dreams into realities That’s why Citi never sleeps A118 Ngân hàng Union At Union bank, our relationship managers use their Bank expertise in global finance to guide you through the business strategies and opportunities of international commerce We put our extending global network to work for a wide range of companies, from small businesses to major organizations What can we for you? A119 Ngân hàng HSBC At HSBC, we understand that every individual's success story has its own supporting cast Together, we advance A120 Ngân hàng Lloyds Bank Britain has seen great changes in the past 250 years And through it all, we have been and always will be by your side Lloyds Bank – By your side for over 250 years A121 Bảo hiểm y tế GMS Happy Healthy Secure It’s important that you and your family are covered for life ups and downs GMS has affordable plans designed to protect you from unexpected costs like ambulances as well as other medical emergencies plus vision and dental care and more At GMS we’ve been helping the Canadian feel protected between the lines for over 65 years That’s what we Contact your GMS insurance broker or visit GMS.CA today A122 Ngân hàng Your Flexible Friend Access A123 Ngân hàng It’s easy to change for those who you love 82 Canara Bank A124 Bảo hiểm New York Life Together we Can New York Life offers products to help achieve and fund your goals Planning for: - Individuals - Domestic partnerships - Businesses Preparing your Future Protecting the Present A125 Bảo hiểm LIC insurance Secures every step of life LIC provides you with all insurance benefits, be it be any We ensure for you and your family as well Become a part of this century-old organization Get yourself insured A126 Ngân hàng Ally Bank I don’t know what that thing is, but keep it away from my money No asterisks, Just straightforward Banking At Ally Bank, we don’t use asterisks, so there are no surprises when it comes to your money That’s the differences between a bank, and a bank that’s your ally DỊCH VỤ Y TẾ - DƯỢC PHẨM A127 Trung tâm y tế Medical Press Medical services that you can trust Rehabilitation centre Medical Counseling A128 Trung tâm y tế Clinpath Leading the way in pathology quality  Highly experienced accredited collection staff  Domiciliary services  Comprehensive cardiology services  Non-invasive prenatal testing  A comprehensive menu of routine pathology testing  “Real-time” pathology results – anywhere, anytime, including iPhone and iPad applications  Specialist Pathologists – available for consultation 83 24/7  Publications and on-going education for referring practitioners and their staff A129 Thuốc cảm Winflu When allergic conditions restrict your patients from enjoying nature Paracetamol: Safest anti-pyretic / Analgetic Pheylephirne Potent non-sedating antihistaminic agent Relieves running nose, itchy and soring eyes Provides a protective effect from bronchospasm induced by inhaled histamine Winflu – Mark a Win against Flue A130 Thuốc giảm đau Nalfon No fun or Nalfon The prescription – strength answer to foot pain Nalfo 200 treats symptom of painful and inflammatory conditions in the heels, toes or arches of your feet If you are experiencing severe foot pain, your podiatrist can evaluate your condition, symptoms and overall health status before recommending a treatment plan that is right for you Chances are, you’ll be prescribed Nalfon 200 - it helps you get back on your feet, ready to enjoy life again A131 Vitamin da - Boosts your natural collagen and keratin production móng - tóc Hair Supports the body’s defenses against free radical skin nails damage Promote healthy cell growth, strength, and shine A132 Thuốc Estroven Helps mood and support your memory plus reduce hot flashes and night sweats Helps manage irritability and daily stress Multi-symptom menopause relief A133 Trung tâm y tế Harley Medical When it comes to getting the best care for yourself and your loved ones, there are other hospitals – and 84 Centre then there’s our hospital The difference is while other hospitals in this area will care for you, our hospital will actually care about you Other hospitals will accept patients of any age while our hospital is designed for patients of every age Other hospitals make decisions based on what’s best for their bottom line while we make them based on what’s best for our community If you’re looking for a pretty hospital, they’re out there But if you’re looking for the best hospital, it’s here Go ahead Ask your doctor which hospital they trust most for their own loved ones because when the best care is as close as this, there’s absolutely no reason to go to any hospital other than this one Harley Medical Centre for over 100 years Here for you A134 Trung tâm y tế CustoMed Care To get the best possible healthcare, you need the best healthcare team At the Medical City, that team includes you The team knows your gene, the synergy of your gene, history and lifestyle Together, we customize your care What healthcare should be, finally, CustoMed Care A135 Trung tâm y tế Your Most Trusted Health Partner for Life RAD Diagnostics A136 Trung tâm y tế Dedicated to Discovery Committed to Care FuturaMed A137 Bệnh viện Liberty Hospital When things go wrong, we always wish to turn back time Return to what we were At Liberty Hospital, our greatest moment is seeing you back on your feet Liberty Hospital – We return you to your happiness A138 Trung tâm y tế Health is more than just exercise and practicing for 85 Murfreesboro the big game Medical Clinic For the physicians at Murfreesboro Medical Clinic, health is also about practicing what you preach Health is not just about working out, but also working to find answers And while good health allows us to enjoy each day to the fullest, it also allows us to help our patients live longer, happier lives Murfreesboro Medical Clinic – Your health is our mission A139 Bệnh viện Good Around here, we have our own ways of looking at Samaritan things, whether it’s a garden, a block party, a helm, or Hospital our neighborhood hospital We expect the best That Commercial means leading edge technology, expert care and comfort And that’s exactly what we’re getting 21st century medicine has a new hometown, and it’s here at Good Samaritan Hospital Commercial A140 Thuốc cảm DayQuil Cold and Flu Medicine Products DayQuil Cold For daytime cold and flu symptom relief of nasal and Flu congestion, sore throat, cough, fever, headache, and minor aches and pains, the day restarts with DayQuil A141 Trung tâm xét Are you taking the right medication? nghiệm myDNA Our revolutionary myDNA test identify the dose and test medication that’s right for you 70% of people who take a myDNA test have a finding that could affect current or future medications THỜI TRANG (22) A142 Hugo Boss The art of tailoring A143 Giày Adidas Introducing the next giant leap in running a3Microride A144 Giày Adidas - The a3Microride Light, durable and very bouncy The Olympic Pacesetters 86 Olympic Look at the feet and your eyes will convince you that Pacesetters more Olympic athletes wear Adidas than all other brands combined The secret is that Adidas makes the right shoe for the right event Adidas – The original 3-stripe shoe A145 Giày Nike – the The Nike Trainer One is not a magical toning shoe ultimate quick fix It’s a training shoe Its Diamond FLX technology activates your muscles to work how they’re supposed to, giving you faster results from all those squats, lunges and classes that you So you get fit faster This shoe works if you Just it A146 Vali Rimowa – When style becomes a statement Bossa Nova A147 Đồng hồ Casio Professional Precision The world’s first GPS Hybrid Wave Ceptor G-Shock Absolute Toughness A148 Đồng hồ Bulowa Secrets of jewelers When you think Diamonds, think secrets! A149 Đồng hồ Citizen How the world tells time Live at the speed of light Eco-Drive Sport – Never needs a battery Today, more people in the world depend on a watch made by Citizen than any other timepiece on earth, including weekend mountain cyclist Todd White His 200 meter Eco-Drive Sport Chronograph features a rotating elapsed-time bezel, alarm and push button safety clasp It’s the perfect watch for the urged ascent on Mr Bachelor and back again A150 Giày Nike My body is my weapon This is how I fight How I defend, detain, attack This is (image of Nike shoes) my weapon How I defeat my enemies How I win my goals How I make victories This is (image of Nike 87 shoes) my weapon This is how I fight Nike – Just it! A151 Đồng hồ Rolex The new cosmography Daytona – now with a monobloc cerachrom bezel The exhilaration of driving A passion for mechanics Adopted by car racing drivers for its performance, reliability and exceptional readability, this prestigious chronograph carries in red letters on its dial the name Daytona – the most famous motor racing circuit in the United States Rolex Daytona – Black Edition A152 Đồng hồ Galle Watch Official distributor of watches Legends live forever XÂY DỰNG – NỘI THẤT (42) A153 Công ty xây dựng Everyone sees something different the first time they Beechwood walk into a brand-new Beechwood home Maybe Home that’s first night or a romantic night, or a night shared with old friends For others, it might be the holidays, or the Sunday, or even the Monday But one thing everyone sees is themselves Any stage of life Any lifestyle Beechwood has a home for you A154 Công ty xây dựng Don’t want to wait three to four months or even longer Superb Builder for your remodel to get done? We are the quick and easy remodel specialists – a superb builder team will take care of you with high quality craftsmanship The superb builder system is designed to get in, get the job done, then get out without intruding on your life Our process involves easy steps: an introductory meeting, old construction removal and design, framing, electric and plumbing work, finishing and completion Visit www.superbbuilder.com and contact us for free 88 consultation A155 Công ty xây dựng Thinking of building your next home, see us at Style construction www.styleconstruction.co.nz We create homes perfectly suited with your lifestyles Homes that are individually designed That’s your design at no extra costs Our years of experience mean that we give you a complete and professional service from concepts to building No franchise fees and a fixed price mean no surprises Best results, best value and best quality Style construction – welcome home A156 Công ty xây dựng At Design Builders, we encourage you to dream a Design Builders little We don’t work off set plans We listen and then we craft a home that says unique as you are Call us and make your dream a reality Design Builders – Nothing but original homes A157 Công ty xây dựng Your home is the place where dreams are born, where Apollo Builders aspirations are converted into reality, where we strive to compose your trust in every step, where quality is well-kept promise We deliver more than we promise Apollo Builders – Building Life-long Relations A158 Công ty xây dựng This is my home where I started the rhythm of life National builders This is my home where I got all my happiness This is my home where I got my wealth This is my home where I got comfort and peace of mind National builders – the expression of excellent buildings A159 Công ty xây dựng We make your living and working spaces bigger, Active Design better and smarter with creative designs Constructions Interiors Maintenance Active Design – Design Build Inspire A160 Công ty xây dựng The ups and downs in the economy make promises Skyline Builders difficult to fulfill but take pride in our builder that 89 promises to deliver 12 lakh square feet in 2015 alone so if she’s asked to describe skylines in a word, she’ll say “amazing” Skyline – the address says it all! A161 Sơn Nippon Paint Introducing a breakthrough in paint technology – Mozzie Guard Nippon Paint Mozzie Guard It repels and knocks down mosquitoes when they rest on your walls Approved by NEA, Nippon Paint Mozzie Guard – say goodbye to mosquitoes A162 Sơn Nippon Weatherbond Nippon Weatherbond Solareflect with sunblock technology reflects heat and cools your house Solareflect A163 Sơn My Kolor I love my life My life – My colors A164 Công ty xây dựng Turning good ideas into great places to live CBG A165 Công ty thiết kế nội thất Sensio The forefront of lighting innovation Introducing IP rated pendant lighting and prismatic LED technology additions to our collection Sensio brings you the latest LED technology encased in the most innovative designs, allowing you to push the boundaries of your kitchen, bedroom and bathroom designs QUALITY / DESIGN / INNOVATION Sensio – Furniture lighting solutions A166 Sucasa Redesign Redecorate Relocate Redo For less than you think Fall in love with your home all again A167 Castle Tile and Inspirational tiles Aspirational bathrooms Bathroom Design Live the dreams A168 Sơn Dulux Weathershield Take durability to the next level Superior flexibility for all weather protection Superior dirt and mould resistance 90 Superior color retention Fast shower resistance A169 Công ty thiết kế Marry your favorite style… for interior bliss nội thất Whether you want to create a look of custom Designing sophistication, or set the stage for a sick and profitable Women Interiors home sale Designing Women Interiors can help you achieve interior bliss A170 Bolick Interiors Vicki G.Bolick Designer Unique, Classic Interior Design A171 Building and Design Inc We’ll help bring your remodeling ideas to life Additions Kitchen Bathrooms Commercial and Residential Your complete kitchen specialists From concept to completion, our remodel services are the finest in the area Over 30 years of experience in Casper A172 KRC Furniture and Lamps The secrets of great interior The Finest Luxury Furniture and Lamps designed by leading furniture designers and manufacturers of Thailand, Phillipines, Indonesia Drop in to have a look at never before seen designs that include a mix of Modern, Contemporary, Traditional and Antique models Choose and buy at one place A173 Công ty xây dựng The one construction company Happiness is a story Artech Building that began 20 years ago Yes, we were the first to win Happiness PSI certification Yes, we bought you the first branded homes Yes, we gave you the first villains in Trivandum Yes, we offer the first premium locations in cities across in Kerala and yes we deliver on time The cause for us is home is more than just building, it’s about building happiness Artech – 20 years Building Happiness 91 DỊCH VỤ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO (30) A174 St Catherine’s School St Catherine’s School – Girl-centred education What happens to a sponge when you fill it with brilliance? She takes it all in – intellect, creativity, and confidence She becomes the smart, world-savvy, and courageous woman that you dream she can be Go to st.catherines.org to learn more Girl-centred because it makes a world of difference A175 Trường Rajac Language School A176 Trường South Central College A community of lifelong learners, responsible global citizens, and champions of our own success Your success starts here! Get your best start! Programs fill up fast, so apply now for next fall! South Central College provides you with a wide array of choices that lead to personal and career success! Choose from over 50 technical and professional programs or earn your Associate of Arts degree in Liberal Arts and Sciences A177 Trường Engaging all students in partnership with family and McDonald Int community to become informed, compassionate, School global citizens A178 Trường West Every student matters, every moment counts Park School A179 Đại học University of Northhampton – Transforming lives, University of inspiring change Northhampton Transformed Inspired Medicine Transforming the lives of individuals, businesses and communities Treating runners at the London Marathon since 1989 A180 The Village Academy The Village Academy – Care Engage Inspire Achieve 92 Providing the best primary school education for the children in our care Where the individual matters www.thevillageacademy.co uk A181 SABC Education High school career expo Your future starts right here High School Career Expo is designed to provide prospective students with Tertiary information, courses, loans, transportation and accommodation Primary and middle school kids and parents can learn more about public and private high schools incl special programmes, extracurricular and admissions criteria A182 Hội đồng Anh British Council A183 Đại học Trump University Learn Share Succeed Better English, More Opportunities Trump University – We teach success Learn to Succeed When you want - How you want Trump University delivers the best in education A184 Đại học Stand up – and find your purpose Pepperdine Step forward – and serve others University Take flight – and become leader A185 Đại học Committed to your success University of For more than 30 years, University of Phoenix has Phoenix been committed to helping professionals like you earn a degree We understand you need a class schedule that fits your busy life University of Phoenix offers online and on-campus programs at more than 200 campuses and learning centers around the country, including one in Harrisburg, offering an education on your terms A186 Đại học Fort At Fort Valley State University, we know life 93 Valley State happens But we are here and ready to help you get University back on track to pursue your academic and career goals You just need to take the first step Isn’t it time? A187 Đại học The new Asper MBA – Lead the way University of The new Asper MBA shapes exceptional leaders in Manitoba professions across the spectrum Our experiential learning model and unique, market-driven curriculum enable you to carve your own path, empower those around you and become the leader others want to follow DỊCH VỤ HÀNG KHƠNG – DU LỊCH A188 Hàng khơng Our new A380 A Journey of Epic Proportions The Malaysia Airlines Pride of our Nation A189 Hàng không We beat our competitors, not you Southwest Airlines A190 Hàng không British Airways Enjoy a taste of home at 35,000ft We provide spcial meals for every special dietary need Choose from vegetarian, vegan or diabetic meals before your flight Find more about flying British Airways at ba.com To Fly To Serve A191 Hàng không Delta Airlines Delta Airlines presents the Convair 880’s World’s fastest jetliner Aristocrat of the jets Pure while, pure jet, pure luxury… these are the marks of the world’s fastest jetliners, Delta’s new Convair 880’s Carrying 84 passengers in superlative comfort, the 880’s will make their debut in May, augmenting Delta’s fleet of magnificent Douglas DC-8 jets and increasing the number of cities served by Delta with pure jets from eight to eighteen in the United States and the Caribbean A192 Hàng không Don’t let the world pass you by 94 Emirates Join Emirates in engineering the future of air travel Imagine, at your feet lie some of the world’s most advanced aircrafts Including the largest fleet of Airbus A380s Surrounding you, a state-of-the-art engineering facility With technology experts and colleagues from 160 different countries On the outside, a truly dynamic and cosmopolitan city awaits you Join Emirates Be a part of tomorrow Emirates – Hello tomorrow A193 Du lịch Australia Arrived with the weight of work on our shoulders Departed on top of the world It’s true what they say: to find yourself sometimes you need to lose yourself In Australia they call this going ‘walkabout’ And with their magnificent national galleries and museums and some of the world’s greatest wineries to discover, it’s no wonder people are finding themselves here every single day Visit Australia – come to find out how you can go ‘walkabout’ A194 Du lịch Bermuda Strange things happen here in the Bermuda Triangle Triangle Those legends about the Bermuda Triangle are true Things just disappear here Your stress, your pale skin, your frown lines, your worries about the mad world outside Other mysteries are how the locals can be so unfailing friendly And yes, the sand really is pink Do you have some things you’d like to lose? Bring them here to the legendary Triangle A195 Du lịch Iceland Sometimes, the best way to find yourself is to get lost With only 320,000 inhabitants, Iceland is the most sparsely populated country in Europe Big parts of the inner country are left entirely untouched by humans Its peaceful valleys and lakes want to be explored by 95 those who are looking for adventure Iceland – go to extremes A196 Du lịch Anh Discover the UK Steeped in history… kings, queens and castles Beautiful countryside, stunning coastlines and vibrant cities UK disabled holidays… there’s more choice than ever before A197 Du lịch Đài Loan From the Earth to the Heaven Experience the ecological beauty of Taiwan Tourists travelling to Taiwan in 2010 shall receive a gift from Taiwan Visitors Association Simply present the confirmation of air ticket and hotel to redeem freebie! A198 Du lịch Israel Israel – Beyond Belief This is Jerusalem, an ancient and modern treasure where the history that makes us who we are still lives There’s a little bit of Israel in all of us Come find the Israel in you A199 Hàng không Continental The proud bird with the golden tail We really move our tail for you Airlines A200 Hàng không The Reliable Airline KLM Royal Dutch Airlines 96 ... tranh tổng thể ẩn dụ thể quảng cáo tiếng Việt tiếng Anh 93 3.3 Đối chiếu ẩn dụ thể quảng cáo tiếng Việt tiếng Anh 95 3.3.1 Ẩn dụ thể quảng cáo tiếng Việt 95 3.3.2 Ẩn dụ thể quảng cáo tiếng. .. TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH .40 2.1 Dẫn đề 40 2.2 Bức tranh tổng thể ẩn dụ cấu trúc quảng cáo tiếng Việt tiếng Anh 40 2.3 Đối chiếu ẩn dụ cấu trúc quảng cáo tiếng Việt tiếng Anh. .. tiếng Anh 104 3.3.3 Đối chiếu ẩn dụ thể quảng cáo tiếng Việt tiếng Anh .111 3.4 Tiểu kết .113 iii CHƯƠNG 4: ĐỐI CHIẾU ẨN DỤ ĐỊNH HƯỚNG TRONG QUẢNG CÁO TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận án tiến sĩ) Đối chiếu ẩn dụ ý niệm trong quảng cáo tiếng Việt và tiếng Anh, (Luận án tiến sĩ) Đối chiếu ẩn dụ ý niệm trong quảng cáo tiếng Việt và tiếng Anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn