Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH takahata precision việt nam

107 5 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2020, 09:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG - ISO 9001:2008 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN - KIỂM TOÁN Sinh viên : Nguyễn Văn Ánh Giảng viên hƣớng dẫn : ThS Văn Hồng Ngọc HẢI PHÕNG - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG - KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TAKAHATA PRECISION VIỆT NAM KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN Sinh viên : Nguyễn Văn Ánh Giảng viên hƣớng dẫn : ThS Văn Hồng Ngọc HẢI PHÕNG - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Văn Ánh Mã SV: 1212401018 Lớp: QT1602K Ngành: Kế toán - Kiểm toán Tên đề tài: Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH TAKAHATA PRECISION VIỆT NAM NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Địa điểm thực tập tốt nghiệp …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày 10 tháng 10 năm 2016 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2016 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Người hướng dẫn Sinh viên Hải Phòng, ngày tháng năm 2016 Hiệu trƣởng GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Đánh giá chất lƣợng khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Cho điểm cán hƣớng dẫn (ghi số chữ): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2016 Cán hƣớng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNHSẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT .3 1.1 Bản chất nội dung kinh tế chi phí sản xuất 1.2 Bản chất chức giá thành sản phẩm 1.2.1 Bản chất giá thành sản phẩm 1.2.2.Chức giá thành sản phẩm 1.3 Phân loại chi phí sản xuất 1.3.1 Phân loại theo yếu tố chi phí (theo nội dung kinh tế chi phí) 1.3.2 Phân loại theo khoản mục chi phí (theo cơng dụng kinh tế) 1.3.3 Phân loại chi phí theo quan hệ với trình sản xuất 1.3.4 Phân loại chi phí theo mối quan hệ chi phí với sản phẩm sản xuất 1.3.5 Phân loại chi phí theo chức chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh 1.4 Phân loại giá thành sản phẩm 1.4.1 Phân loại giá thành theo thời điểm sở tính giá thành: 1.4.2 Phân loại theo phạm vi phát sinh chi phí: 1.5 Đối tượng hạch tốn chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành sản phẩm kỳ tính giá thành sản phẩm 1.5.1 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất 1.5.2 Đối tượng tính giá thành 1.5.3 Kỳ tính giá thành 1.6 Phương pháp trình tự hạch tốn chi phí sản xuất 1.6.1 Phương pháp hạch tốn chi phí sản xuất 1.6.2 Trình tự hạch tốn chi phí sản xuất 1.7 Phương pháp tính giá thành 1.7.1 Phương pháp trực tiếp 1.7.2 Phương pháp tổng cộng chi phí 1.7.3 Phương pháp hệ số 10 1.7.4 Phương pháp tỉ lệ 10 1.7.5 Phương pháp đơn đặt hàng 11 1.7.6 Phương pháp phân bước 11 1.7.7 Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ 12 1.8 Đánh giá sản phẩm dở dang 12 1.8.1 Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng ước tính tương đương 12 1.8.2 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 13 1.8.3 Đánh giá sản phẩm dở dang theo 50% chi phí chế biến 13 1.8.4 Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí định mức 14 1.9 Nội dung hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm 14 1.9.1 Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 14 1.9.1.1 Hạch tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp 14 1.9.1.2 Hạch tốn chi phí nhân cơng trực tiếp 16 1.9.1.3 Hạch tốn chi phí sản xuất chung 17 1.9.1.4 Tổng hợp chi phí sản xuất 20 1.9.2 Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ 20 1.9.2.1 Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp 20 1.9.2.2 Kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp chi phí sản xuất chung 21 1.9.2.3 Kế tốn tổng hợp chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm 21 1.10 Hạch toán thiệt hại sản xuất 22 1.10.1 Hạch toán thiệt hại sản phẩm hỏng 22 1.10.2 Hạch toán thiệt hại ngừng sản xuất 24 1.11 Đặc điểm hạch tốn chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm theo hình thức kế tốn 25 1.11.1 Hình thức kế tốn Nhật ký chung 25 1.11.2 Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ 26 1.11.3 Hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ 26 1.11.4 Hình thức kế tốn Chứng từ ghi sổ 27 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TAKAHATA PRECISION VIET NAM 30 2.1 Đặc điểm chung ảnh hưởng đến cơng tác hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty TNHH Takahata Precision Viet Nam 30 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển cơng ty TNHH Takahata Precision Viet Nam 30 2.1.2 Đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất, quy trình cơng nghệ cơng ty TNHH Takahata Precision Viet Nam 31 2.1.2.1 Đặc điểm sản phẩm công ty 31 2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất công ty TNHH Takahata Precision Viet Nam31 2.1.2.3 Quy trình cơng nghệ sản xuất công ty TNHH Takahata Precision Viet Nam32 2.1.3 Đặc điểm tổ chức máy quản lí cơng ty TNHH Takahata Precision Viet Nam 34 2.1.4 Đặc điểm tổ chức máy kế toán sách kế tốn áp dụng cơng ty TNHHTakahata Precision Viet Nam 36 2.1.4.1 Đặc điểm tổ chức máy kế toán 36 2.1.4.2 Chính sách kế tốn áp dụng cơng ty TNHH Takahata Precision 38 2.2 Thực trạng tổ chức kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty TNHH Takahata Precision Viet Nam 40 2.2.1 Đặc điểm cách phân loại chi phí sản xuất công ty 40 2.2.2 Đối tượng hạch tốn chi phí sản xuất đối tượng tính giá thành sản phẩm 40 2.2.3 Kỳ tính giá thành phương pháp tính giá thành sản phẩm 40 2.2.4 Nội dung, trình tự hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty TNHH Takahata Precision Viet Nam 40 2.2.4.1 Hạch tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp công ty TNHH Takahata Precision Viet Nam 40 2.2.4.2 Hạch tốn chi phí nhân công trực tiếp công ty TNHH Takahata Precision Viet Nam 53 2.2.4.3 Hạch tốn chi phí sản xuất chung công ty TNHH TAKAHATA PRECISION VIET NAM 64 2.2.4.4 Hạch toán thiệt hại sản xuất công ty TNHH TAKAHATA Precision Viet Nam 80 2.2.4.5 Tổng hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang tính giá thành 80 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TAKAHATA PRECISION VIET NAM 87 3.1 Đánh giá thực trạng công tác kế tốn nói chung kế tốn chi phi sản xuất – giá thành sản phẩm riêng công ty TNHH Takahata Precision Viet Nam 87 3.1.2 Ưu điểm 87 3.1.2 Hạn chế 88 3.2 Tính tất yếu phải hồn thiện tổ chức kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 89 3.3 Yêu cầu phương hướng hồn thiện tổ chức kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sp cơng ty TNHH Takahata Precision Viet Nam 90 3.4 Nội dung phương pháp hoàn thiện tổ chức kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty TNHH Takahata Precision Viet Nam 90 3.4.1 Kiến nghị 1: Về thiệt hại sản xuất 90 3.4.2 Kiến nghị 2: Hồn thiện việc trích trước sửa chữa lớn Tài sản cố định 91 3.5 Điều kiện để thực giải pháp hoàn thiện tổ chức kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH TAKAHATA PRECISION VIET NAM 92 3.5.1 Về phía nhà nước 92 3.5.2 Về phía doanh nghiệp 92 KẾT LUẬN 94 Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng 2.2.4.4 Hạch tốn thiệt hại sản xuất công ty TNHH TAKAHATA Precision Viet Nam Tại cơng ty khơng hạch tốn khoản thiệt hại sản xuât 2.2.4.5 Tổng hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang tính giá thành * Chứng từ sử dụng - Phiếu kế toán - Bảng tính giá thành * Tài khoản sử dụng: Để tập hợp chi phí sản xuất phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm, kế tốn sử dụng TK 631- giá thành sản xuất TK chia thành TK chi tiết để theo dõi cho loại sản phẩm: TK 6311001: Giá thành sản xuất Bánh kết nối (BC0100030) TK 6311002: Giá thành sản xuất Coupling gear - RU5-0981-000 TK 6311003: Giá thành sản xuất Gear presure roller - RU5-0986-000 * Sổ sách sử dụng: - Sổ Nhật ký chung - Sổ TK 631 * Nội dung tổng hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang tính giá thành sản phẩm công ty TNHH TAKAHATA Precision VN - Tổng hợp chi phí sản xuất Cơng ty sử dụng TK 631 - giá thành sản xuất để tập hợp chi phí sản xuất cho tồn cơng ty Cuối tháng vào số liệu phát sinh sổ TK 621 (Biểu 2.14), Sổ TK 622 (Biểu 2.21), Sổ TK 627 (Biểu 2.32), kế toán lập phiếu kế toán (Biểu 2.33) để phản ánh kết chuyển chi phí sản xuất Sinh viên: Nguyễn Văn Ánh - Lớp QT1602K 80 Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Biểu 2.34: Phiếu kế tốn số KT-618 CÔNG TY TNHH TAKAHATA PRECISION VIỆT NAM No 10-12, Plot N, Numura-Haiphong Industrial Zone An Duong Số: KT-618 (Mã chứng từ: PK) PHIẾU KẾ TOÁN Ngày 31 tháng năm 2015 Cộng thành tiền (bằng chữ): triệu trăm bốn hai nghìn hai trăm bảy mươi lăm đơ, ba mươi chín xu Nội dung STT K/C chi phí NVLTT K/C chi phí NCTT K/C chi phí SXC Tổng cộng Tài khoản Nợ Có 6311001 6311001 6311001 Số tiền 585.034,79 84.719,0 621 622 627 472.521,60 1.142.275,39 Ngƣời lập phiếu Kế toán trƣởng Bùi Thị Thoan Phạm Thanh Cương Để tính giá thành cho loại sản phẩm, kế toán tiến hành phân bổ CPNCTT, CPSXC cho sản phẩm theo CPNVLTT (Biểu 2.34) Biểu 2.35: Bảng phân bổ chi phí sản xuất BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT Tháng 05 năm 2015 STT Tên sản phẩm Chi phí nhân cơng trực tiếp CPNVLTT Gear Idler CRG - RU5- Chi phí sản xuất chung 17.044,52 2.468,22 13.766,54 14.595,31 2,113.55 11.788,36 624,56 90,44 504,45 1.169,72 169,39 944,76 … … … 585.034,79 84.719,00 472.521,60 0980-000 Coupling gear - RU50981-000 Gear presure roller RU5-0986-000 CRG-SNS-STBY … … Tổng cộng Sinh viên: Nguyễn Văn Ánh - Lớp QT1602K 81 Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng - Đánh giá sản phẩm dở dang Cơng ty áp dụng phương pháp tính giá trị sản phẩm dở dang theo sản lượng ước tính tương đương Việc tính tốn chi phí chi sản phẩm dở dang cuối kỳ theo khoản mục sau: Chi phí dở dang đầu kỳ phí NVL trực Số lượng + Chi phí phát sinh kỳ Khoản mục chi = Số lượng sản phẩm hồn thành tiếp × sản phẩm dở dang + Số lượng sản phẩm dở dang Khoản mục chi Chi phí dở dang đầu kỳ Số lượng phí nhân cơng + Chi phí phát sinh kỳ sản phẩm trực tiếp, chi phí sản xuất chung = × Số lượng sản phẩm hoàn thành dở dang quy đổi + Số lượng sản phẩm dở dang quy đổi Trong đó: Số lượng sản phẩm qui đổi = Số lượng sản phẩm dở dang × mức độ hồn thành Kỳ tháng năm 2015, sản phẩm Bánh kết nối Gear Idler khơng có sản phẩm dở dang đầu kỳ sản phẩm dở dang cuối kỳ - Tính giá thành sản phẩm công ty Kết thúc giai đoạn tập hợp chi phí sản xuất, kế tốn kiểm tra để kết chuyển chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm.Việc tính tốn đầy đủ chi phí cho loại sản phẩm tạo điều kiện cho nhà quản lý đánh giá trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Sau tập hợp tồn chi phí phát sinh kỳ chi tiết theo loại sản phẩm, kế tốn tiến hành tính giá thành sản phẩm Biểu 2.35 Sinh viên: Nguyễn Văn Ánh - Lớp QT1602K 82 Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Biểu 2.36: Thẻ tính giá thành sản phẩm THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ngày 31 tháng 05 năm 2015 Sản phẩm: Bánh kết nối (Gear Idler CRG - RU5-0980-000) Chỉ tiêu Sản phẩm dở dang đầu kỳ Sản phẩm sản xuất kỳ Sản phẩm dở dang cuối kỳ Sản phẩm hoàn thành nhập kho Giá thành đơn vị sản phẩm Chi phí sản xuất phát sinh (USD) Chi phí Chi phí Chi phí sản NVL trực nhân cơng xuất chung tiếp trực tiếp) Sản lượng (sản phẩm) Tổng cộng (USD) 0 0 540.699 33.279,28 17.044,52 2.468,22 13.766,54 0 0 540.699 33.279,28 17.044,52 2.468,22 33.279,28 0,061549 0,031523 0,004565 0,025461 Căn vào thẻ tính giá thành Biểu 2.35, phận kho lập phiếu nhập kho thành phẩm Sinh viên: Nguyễn Văn Ánh - Lớp QT1602K 83 Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Biểu 2.37: Phiếu nhập kho thành phẩm CƠNG TY TNHH TAKAHATA PRECISION VIỆT NAM No 10-12, Plot N, Nomura-Haiphong Industrial Zone An Duong PHIẾU NHẬP KHO Ngày 31 tháng năm 2015 C D Số lƣợng Yêu Thực cầu nhập Bánh kết nối (Gear Idler CRG - RU5-0980-000) kg 540.699 540.6997 STT Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tƣ, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa A B Mã Đơn vị số tính Cộng Đơn giá Thành tiền 0,061 33,279.28 549 33,279.28 Ngày 31 tháng năm 2015 Ngƣời lập phiếu (Ký, họ tên) Ngƣời nhận hàng (Ký, họ tên) Sinh viên: Nguyễn Văn Ánh - Lớp QT1602K Thủ kho (Ký, họ tên) 84 Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Biểu 2.38 : Sổ nhật ký chung CÔNG TY TNHH TAKAHATA PRECISION VIỆT NAM No 10-12, Plot N, Numura-Haiphong Industrial Zone An Duong Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày SỔ NHẬT KÝ CHUNG Năm 2015 Đơn vị tính: USD NT Chứng từ GS SH NT … 31/05 31/05 31/05 31/05 31/05 31/05 … … KT618 KT618 KT618 KT618 NK302 NK302 … … Diễn giải … Kết chuyển chi phí để tính giá thành sản phẩm Kết chuyển chi phí để 31/05 tính giá thành sản phẩm Kết chuyển chi phí để 31/05 tính giá thành sản phẩm Kết chuyển chi phí để 31/05 tính giá thành sản phẩm 31/05 Số phát sinh SH TK … … 631 Nợ Có … … 1.142.275,39 621 585.034,79 622 84.719,00 627 472.521,60 31/05 Nhập kho thành phẩm 632 31/05 Nhập kho thành phẩm 631 … … … 1.142.275,39 1.142.275,39 … … … Tổng cộng Sinh viên: Nguyễn Văn Ánh - Lớp QT1602K 3.885.534,79 3.885.534,79 85 Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Biểu 2.39: Sổ TK 631 CƠNG TY TNHH TAKAHATA PRECISION VIỆT NAM No 10-12, Plot N, Nomura-Haiphong Industrial Zone An Duong Mẫu số S03b-DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày SỔ CÁI Tên tài khoản: Giá thành sản xuất Số hiệu: 631 Chứng NT GS SH TKĐƯ Diễn giải từ Số tiền Nợ SH NT SDDK 31/0 KT- 31/0 Kết chuyển chi phí để tính 618 giá thành sản phẩm 31/0 KT- 31/0 Kết chuyển chi phí để tính 618 giá thành sản phẩm 31/0 KT- 31/0 Kết chuyển chi phí để tính 618 giá thành sản phẩm 31/0 NK- 31/0 Nhập kho thành phẩm 302 621 Có 585.034,79 622 84.719,00 627 472.521,60 632 1.142.275,39 Cộng phát sinh tháng SDCK 1.142.275,391.142.275,39 1.142.275,39 Biểu 2.40: Sổ chi phí sx kinh doanh SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH Đơn vị: Công ty TNHH Takahata Precision Việt Nam Tài khoản: 631 Ngày tháng ghi sổ 31/05 Chứng từ Số hiệu Ngày tháng 31/05 Diễn giải Số dư đầu kỳ Chi phí NVL trực tiếp Chi phí nhân cơng trực tiếp Chi phí sản xuất chung Cộng số phát sinh Ghi Có TK 631 Số dư cuối kỳ Tài khoả n đối ứng Tổng số tiền Ghi Nợ TK Chia Gear Idler 621 585.034,79 17.044,52 622 84.719,00 2.468,22 627 472.521,60 13.766,54 1.142.275,39 33.279,28 1.142.275,39 33.279,28 0 632 Ngày 31 tháng năm 2015 Sinh viên: Nguyễn Văn Ánh - Lớp QT1602K 86 Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng CHƢƠNG MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY TNHH TAKAHATA PRECISION VIET NAM 3.1 Đánh giá thực trạng công tác kế tốn nói chung kế tốn chi phi sản xuất – giá thành sản phẩm riêng công ty TNHH Takahata Precision Viet Nam 3.1.2 Ưu điểm * Về máy kế toán * Về hệ thống sổ sách chứng từ * Về tổ chức kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm - Kế tốn chi phí sản xuất: - Kế tốn xác định giá trị sản phẩm dở dang - Kế toán tính giá thành sản phẩm theo phương pháp trực tiếp  Về sử dụng chứng từ kế tốn cơng tác kế tốn Cơng ty tn thủ sử dụng đầy đủ chứng từ kế toán bắt buộc loại chứng từ kế toán hướng dẫn q trình hạch tốn kế tốn nghiệp vụ kinh tế phát sinh Chế độ chuẩn mực kế tốn áp dụng theo Thơng tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ Tài Đây sách nên việc sớm tìm hiểu áp dụng thể linh hoạt, nhạy bé Các Về công nghệ thông tin hóa cơng tác kế tốn Cơng ty áp dụng phần mềm kế tốn Bravo (của cơng ty Cổ phần Phần mềm kế toán - Bravo), giúp cho việc quản lý chặt chẽ hơn, thông tin xử lý nhanh hơn, giảm khối lượng trình ghi chép, hạn chế sai xót tối thiểu q trình ghi sổ (sai mặt định khoản, sai việc tính toán, ), báo cáo kế toán lập nhanh chóng, đáp ứng tốt cho nhu cầu quản lý, quản trị  Về cách phân loại chi phí Các chi phí kỳ kế tốn phân loại chi tiết theo khoản mục nhỏ cách xác hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tính giá thành sản phẩm cuối kỳ  Về đối tượng tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Cơng ty chọn đối tượng tập hợp chi phí sản xuất theo loại sản phẩm (sản phẩm linh kiện nhựa sản phẩm lắp ráp) đối tượng tính giá thành sản phẩm Sinh viên: Nguyễn Văn Ánh - Lớp QT1602K 87 Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng sản phẩm kỳ phù hợp cơng ty có nhiều danh điểm sản phẩm chia thành hai dòng sản phẩm tách bạch q trình sản xuất  Kỳ tính giá thành Cơng ty sản xuất hàng loạt để thuận tiện đáp ứng nhu cầu quản lý (về sổ sách, báo cáo tài cho quan hữu quan) cơng ty có kỳ tính giá thành theo tháng Việc quy đinh kỳ tính giá thành cần thiết q trình sản xuất cơng ty diễn liên tục, với sản lượng sản xuất ngày lớn, danh điểm sản phẩm ngày mở rộng nên để theo dõi nắm bắt kịp thời chất lượng sản lượng sản xuất nhập kho kỳ, phục vụ định quản lý khác  Về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp NVL Công ty lưu trữ, bảo quản kho công ty với quản lý chặt chẽ từ khâu đầu vào đầu theo quy trình thủ tục kiểm sốt tồn diện việc hao hụt, mát với số lượng đáng kể khó xảy ra, chất lượng NVL đạt tiêu chuẩn đặt  Về chi phí nhân cơng trực tiếp Chi phí nhân cơng trực tiếp tính tốn hợp lý, có hệ thống khoản mục rõ ràng giúp cho cơng tác thống kê, tập hợp chi phí dễ dàng thuận tiện  Về cấu tổ chức sản xuất Cơ cấu tổ chức sản xuất cơng ty chia thành bảy phận phòng ban riêng biệt, có quy định rõ ràng, cụ thể phạm vi trách nhiệm, có mối liên hệ hợp tác sản xuất tốt quản lý điều hành Giám đốc sản xuất Điều giúp cho công việc diễn nhịp nhàng với trách nhiệm cao 3.1.2 Hạn chế Bên cạnh ưu điểm bật trên, có vài vấn đề cơng ty cần xem xét điều chỉnh để tạo điều kiện thuân lợi cho công tác quản lý, tổ chức hoạt động kinh doanh nói chung cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành nói riêng Thứ nhất: Về thiệt hại sản xuất Hiện cơng ty khơng tiến hành hạch tốn riêng thiệt hại sản xuất Thứ hai: Về việc trích trƣớc sửa chữa lớn tài sản cố định Hầu hết tài sản cố định công ty mua sắm từ ngày thành lập nên nhiều tài sản cũ, xuống câp Mặc dù kế tốn khơng trích trước khoản sửa chữa lớn cho chúng mà xảy kế toán hạch toán trực tiếp Sinh viên: Nguyễn Văn Ánh - Lớp QT1602K 88 Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng vào chi phí sản xuất kỳ Việc hạch tốn làm chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định kỳ khơng nhau, gây đột biến tăng chi phí sản xuất chung, làm tăng giá thành sản phẩm kỳ có chi phí sửa chữa 3.2 Tính tất yếu phải hồn thiện tổ chức kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Khi hội nhập kinh tế, theo đuổi mục tiêu quốc gia tổ chức giới công nhận kinh tế Việt Nam kinh tế thị trường, pháp luật nước ta cho phép thành phần kinh tế tự cạnh tranh cách bình đẳng Sự cạnh tranh diễn ngành nghề tất doanh nghiệp phải đối mặt với Đây hội thách thức lớn, đặc biệt với doanh nghiệp thành lập Để có lợi cạnh tranh lớn nhất, doanh nghiệp phải tìm cách nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, làm tốt công tác hạ giá thành sản phẩm,ưu tiên hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh cách hợp lý vì: - Hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh giúp gia tăng lợi nhuận - Hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh giúp hạ thấp giá bán - Hạ thấp chi phí sản xuất kinh doanh làm giảm bớt phần đọng vốn doanh nghiệp khâu trình sản xuất kinh doanh, giúp đồng vốn luân chuyển nhanh tốt Tại doanh nghiệp sản xuất, chi phí sản xuất chiếm phần lớn chi phí sản xuất kinh doanh Quan tâm, quản lý chi tiết, đầy đủ chặt chẽ khoản chi phí nhiệm vụ hàng đầu cơng tác quản lý Ngồi ra, nhà quản lý cần phải nắm giữ tất thông tin xác liên quan đến mặt hoạt động để xây dựng chiến lược kinh doanh đắn Cùng với thông tin giá cả, thị trường thơng tin chi phí sản xuất giá thành sản phẩm giúp xác định giá bán hợp lý, cấu sản phẩm tối ưu, vừa tận dụng tối đa nguồn lực có, vừa thu lợi nhuận cao Chính vậy, việc hồn thiện tổ chức kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm mang ý nghĩa thực tiễn to lớn, yêu cầu tất yếu doanh nghiệp sản xuất, có Cơng ty TNHH Takahata Precision Viet Nam Sinh viên: Nguyễn Văn Ánh - Lớp QT1602K 89 Khố luận tốt nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng 3.3 Yêu cầu phƣơng hƣớng hoàn thiện tổ chức kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sp công ty TNHH Takahata Precision Viet Nam Yêu cầu đặt cho cơng tác kế tốn chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm kế tốn phần hành khác ln kịp thời áp dụng phù hợp quy định, chuẩn mực kế toán Nhà nước ban hành Việc hạch tốn phải trung thực, đầy đủ, xác theo nguyên tắc, chuẩn mực Số liệu đưa xác mà cần kịp thời, rõ ràng, dễ hiểu, dễ tổng hợp - xử lý để phục vụ nhu cầu quản lý Việc hoàn thiện tổ chức kế tốn chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm cần dựa sở sau: Đảm bảo phù hợp đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tổ chức quản lý doanh nghiệp với chế độ kế tốn nói chung Mỗi doanh nghiệp có đặc điểm riêng, vận dụng chế độ kế toán cách linh hoạt, hợp lý sở chức năng, nhiệm vụ, tính chất hoạt động quy mơ giúp doanh nghiệp đạt hiệu cao cơng tác quản lý nói chung cơng tác kế tốn nói riêng Đảm bảo tn thủ thống nhất, chặt chẽ quy định điều lệ tổ chức kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Bộ tài ban hành với chế độ kế toán đặc thù ngành sản xuất kinh doanh Đảm bảo tiết kiệm hiệu cơng việc tổ chức cơng tác kế tốn doanh nghiệp Đảm bảo thực tốt chức thông tin cho nhà quản lý mục tiêu việc hồn thiện cơng tác kế tốn cung cấp thơng tin kịp thời, xác để nhà quản trị định đắn 3.4 Nội dung phƣơng pháp hồn thiện tổ chức kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty TNHH Takahata Precision Viet Nam 3.4.1 Kiến nghị 1: Về thiệt hại sản xuất - Thiệt hại sản xuất điều khó tránh khỏi doanh nghiệp Tuy vậy, việc kiểm sốt, dự phòng thiệt hại dự đoán trước làm giảm đáng kể ảnh hưởng chúng đến trình sản xuất Quản lý thiệt hại qua cơng tác hạch tốn kế toán giúp nhà quản trị đưa biện pháp xử lý tối ưu - Công ty TNHH Takahata Precision Việt Nam công ty sản xuất linh kiện nhựa cho máy in máy photo hầu hết sản phẩm hỏng khắc phục Sinh viên: Nguyễn Văn Ánh - Lớp QT1602K 90 Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng - Phương pháp hạch toán sản phẩm hỏng sửa chữa Sơ đồ 3.1: Hạch toán sản phẩm hỏng sửa chữa đƣợc TK 631 TK 138 K/c gtrị SP hỏng TK 632 gtrị SP hỏng sửa xong nhập lại kho sản xuất TK 631 TK 611, 334, 214 CP sửa SP hỏng Kc sp hỏng sửa chữa xong đưa vào sản xuất tiếp - Phương pháp hạch tốn sản phẩm hỏng khơng sửa chữa Sơ đồ 3.2: Hạch toán sản phẩm hỏng không sửa chữa đƣợc Tk 154631, ,155 Tk 138 Tk 811, 334 632 Giá trị sp hỏng không sửa chữa Giá trị thiệt hại thực tế sp xử lý theo quy định Tk 811, 334 Giá trị phế liệu thu hồi khoản bồi thường 3.4.2 Kiến nghị 2: Hồn thiện việc trích trước sửa chữa lớn Tài sản cố định Nhằm ổn định chi phí sản xuất giá thành sản phẩm phát sinh kỳ cơng ty cần phải lập kế hoạch sửa chữa lớn tiến hành trích trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định, đảm bảo khoản chi phí sửa chữa lớn phát sinh thực tế khơng gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh kỳ ảnh hưởng tới việc tính giá thành xác định kết kinh doanh Sinh viên: Nguyễn Văn Ánh - Lớp QT1602K 91 Khoá luận tốt nghiệp Trường ĐH Dân Lập Hải Phòng Sơ đồ 3.3: Kế tốn trích trước chi phí sửa chữa lớn Tài sản cố định Hồn nhập kho trích trước lớn (>) số thực tế phát sinh TK241 Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ thực tế phát sinh trừ vào số trích trước TK335 TK627,641,642 Trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ Trích bổ sung số trích trước nhỏ (
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH takahata precision việt nam , Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH takahata precision việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn