QUẢN TRỊ KINH tế dược

2 13 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2020, 09:02

quản trị kinh tế dược Từ chức năng, nhiệm vụ của Công ty kinh doanh dược phẩm tuyến tỉnh, từ lý thuyết Quản trị đã học. Từ chức năng, nhiệm vụ của Công ty sản xuất dược phẩm, từ lý thuyết Quản trị đã học. Anh (chị) hãy: Phân loại và xác định 3 cấp nhà quản trị của Công ty sản xuất dược phẩm Đề 4: Từ chức năng, nhiệm vụ của Nhà thuốc tư nhân, từ lý thuyết Quản trị đã học. Anh (chị) hãy: Phân loại và xác định 3 cấp nhà quản trị của Nhà thuốc tư nhân Note: Các em chọn một đơn vị cụ thể, nếu là đơn vị thật thì khai thác thông tin trên web, nếu là đơn vị không thật các em phải cho thông tin cụ thể. Ví dụ chọn Công ty Traphaco thì ai cũng sẽ tìm được thông tin về địa chỉ, qui mô, tình hình kinh doanh của công ty Để dễ dàng cho việc nghiên cứu quản trị, người ta thường chia nhà quản trị tổ chức thành ba cấp - Quản trị viên cấp sở:      Quản trị viên cấp sở nhà quản trị cấp bậc cuối hệ thống cấp bậc nhà quản trị tổ chức Một cách tổng quát, nhà quản trị cấp sở chịu trách nhiệm trực tiếp việc sản xuất sản phẩm dịch vụ Quản trị viên cấp sở gọi tổ trưởng, đốc cơng, trưởng phận, v.v… tùy thuộc vào tổ chức người giỏi chuyên môn (cả kiến thức kỹ năng) để dẫn giám sát thuộc viên công việc ngày Dưới quyền quản trị viên cấp sở nhân viên tác nghiệp (công nhân) thực hoạt động sản xuất (hàng hoá dịch vụ) Nhiệm vụ quản trị viên cấp sở hướng dẫn, đôn đốc, điều khiển công nhân công việc thường ngày để đưa đến hoàn thành mục tiêu chung tổ chức báo cáo kết sản xuất kinh doanh Mục tiêu quản trị viên cấp sở đảm bảo sản phẩm, dịch vụ tổ chức cung cấp cho khách hàng ngày - Quản trị viên cấp trung :     Quản trị viên cấp trung cấp huy trung gian đứng quản trị cấp sở cấp quản trị cao cấp, người nhận chiến lược sách chung từ nhà quản trị cấp cao triển khai chúng thành mục tiêu kế hoạch chi tiết, cụ thể cho quản trị viên cấp sở thực Công việc nhà quản trị cấp trung phải tập trung nỗ lực họ vào việc phối hợp hoạt động người, xác định rõ sản phẩm hay dịch vụ cần sản xuất, định đưa sản phẩm, dịch vụ đến người tiêu dùng Quản trị viên cấp trung thường mang chức danh như: Trưởng phòng, trưởng ban, cửa hàng trưởng, quản đốc, trưởng khoa v.v…quản trị viên trung cấp có chức thực kế hoạch sách tổ chức Mục tiêu quản trị viên cấp trung phân bổ nguồn lực cách hiệu quản lí nhóm cơng việc để đạt mục tiêu chung tổ chức - Quản trị viên cấp cao     Quản trị viên cấp cao nhóm nhỏ nhà quản trị cấp bậc tối cao tổ chức chịu trách nhiệm thành cuối tổ chức Chức danh Quản trị viên cấp cao chủ tịch hội đồng quản trị, uỷ viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc… Công việc quản trị viên cấp cao hoạch định, tổ chức, lãnh đạo có trách nhiệm quản lý quan hệ cơng chúng Quản trị viên cấp cao có nhiệm vụ thiết lập mục tiêu, sách chiến lược cho toàn tổ chức Các kỹ nhà quản trị  • •  •  Kỹ nhận thức Kỹ nhận thức khả dựa hiểu biết để nhìn nhận tổ chức góc độ tổng thể mối quan hệ phận Kỹ nhận thức bao gồm khả tư cách chiến lược – có tầm nhìn dài hạn bao qt, xử lí thơng tin, hoạch định, hiểu rõ mức độ phức tạp hoàn cảnh biết cách giảm thiểu phức tạp xuống mức độ đối phó Kỹ cần thiết cho nhà quản trị, đặc biệt quan trọng cho quản trị cấp cao Kỹ nhân Kỹ nhân khả nhà quản trị làm việc với người khác thông qua người khác cách hiệu Kỹ bao gồm khả động viên, tạo thuận lợi, điều phối, lãnh đạo, truyền thông giải mâu thuẫn Tạo điều kiện cho cấp phát biểu ý kiến mà không sợ hãi, quan tâm đến đời sống tinh thần vật chất nhân viên đặc biệt phải tôn trọng tin tưởng nhân viên, đừng làm cho nhân viên có cảm giác họ bị quản lí Kỹ chuyên môn Kỹ chuyên môn khả am hiểu thành thạo thực công việc cụ thể Kỹ bao gồm tinh thông phương pháp, kĩ thuật thiết bị liên quan đến chức cụ thể marketing, sản xuất tài Ngồi bao gồm kiến thức chun mơn, khả phân tích sử dụng công cụ kĩ thuật để giải vấn đề lĩnh vực cụ thể ...  Quản trị viên cấp cao nhóm nhỏ nhà quản trị cấp bậc tối cao tổ chức chịu trách nhiệm thành cuối tổ chức Chức danh Quản trị viên cấp cao chủ tịch hội đồng quản trị, uỷ viên hội đồng quản trị, ... thiểu phức tạp xuống mức độ đối phó Kỹ cần thiết cho nhà quản trị, đặc biệt quan trọng cho quản trị cấp cao Kỹ nhân Kỹ nhân khả nhà quản trị làm việc với người khác thông qua người khác cách hiệu... đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc… Công việc quản trị viên cấp cao hoạch định, tổ chức, lãnh đạo có trách nhiệm quản lý quan hệ công chúng Quản trị viên cấp cao có nhiệm vụ thiết lập mục tiêu,
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN TRỊ KINH tế dược, QUẢN TRỊ KINH tế dược

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn