de cuong on tap hoc ki 1 mon sinh 9nam hoc 17 18

4 16 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/03/2020, 05:29

TRƯỜNG THCS LÊ QUANG CƯỜNG GỢI Ý ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ MƠN SINH HỌC NĂM HỌC 2017-2018 I LÝ THUYẾT: - Trình bày qui luật Menđen Từ rút kết hệ lai So với di truyền liên kết Moocgan có khác Ý nghĩa di truyền liên kết - Phân biệt NST đơn bội, lưỡng bội Tính đặc trưng ổn định NST Cấu trúc chức NST - So sánh điểm giống khác nguyên phân giảm phân Ý nghĩa q trình Từ tính số NST, số cromatit, số tâm động trạng thái NST kì phân bào nguyên phân giảm phân - Nêu điểm giống khác NST thường NST giới tính - Cấu tạo hóa học cấu trúc không gian phân tử ADN Từ so sánh với ARN Q trình nhân đơi ADN so với trình tổng hợp ARN - So sánh ADN, ARN, Protein - Những điểm giống khác ĐB gen ĐB cấu trúc NST Từ thấy dạng đột biến gen đột biến NST Vì đột biến gen có hại cho thân sinh vật - Giải thích chế hình thành thể nhiễm thể nhiễm, từ áp dụng lập sơ đờ minh họa chế hình thành bệnh Đao người So sánh thể dị bội thể đa bội Phân biệt thường biến với đột biến.Ý nghĩa thường biến - Những điểm giống khác trẻ đồng sinh cùng trứng đờng sinh khác trứng Từ thấy ý nghĩa phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh - Nêu chế sinh trẻ bị hội chứng Tớcnơ lập sơ đồ minh họa - So sánh số bệnh di truyền người II- BÀI TẬP - Bài tập lai cặp tính trạng, lai hai cặp tính trạng - Dựa vào lý thuyết nguyên phân, giảm phân, tạo giao tử, thụ tinh, ADN, ARN hình thành công thức để giải dạng tập như:  Tính số NST, trạng thái, số cromatit, số tâm động kì phân bào nguyên phân, giảm phân, số tế bào tạo ra, số lần nguyên phân, số NST có tế bào con, số NST mơi trường cung cấp cho q trình nguyên phân Thời gian nguyên phân kì chu kì tế bào  Tính số giao tử, hợp tử hình thành, số NST có giao tử, hợp tử, noãn bào bậc I, tinh bào bậc I  Tính số nucleotit gen mẹ, gen con, môi trường cung cấp, số lượng loại nucleotit gen mẹ, gen con, môi trường cung cấp, số liên kết hyđro, phân tử lượng, chiều dài, vòng xoắn gen (AND) Từ gen tính số ribonucleotit, số lượng loại ribonucleotit phân tử ARN, số lần mã số lượng loại ribonucleotit môi trường cung cấp - Từ gen hiểu cách giải tập đột biến gen Bài tập mẫu: Bài tập lai: Ở cà chua A: đỏ, a: vàng Khi cho cà đỏ lai với cà vàng, người ta thu 92 có cà đỏ 90 có cà vàng Dựa vào phép lai phân tích xác định kiểu gen P viết sơ đờ lai Ở bò, khơng sừng trội hồn tồn so với có sừng gen nằm NST thường Cho bò khơng sừng giao phối với bò có sừng a Xác định kết F1 b Nếu đem bò khơng sừng F1 lai phân tích, xác định kết FB Ở cừu, xét tính trạng màu lơng gờm lơng đen lơng trắng, tính trạng kích thước gờm lơng dài lông ngắn Cho cừu hệ P mang hai tính trạng lai với nhau, F thu kết sau: 97 cừu lông đen, ngắn 35 cừu lông đen, dài 34 cừu lông trắng, ngắn 13 cừu lông trắng, dài Biết gen quy định tính trạng a) Phép lai tuân theo quy luật di truyền nào? b) Xác định kiểu gen, kiểu hình P, F1 c) Kiểu gen bố mẹ để F1 có phân tính hai tính trạng là: cừu lơng đen, ngắn : cừu lông đen, dài : cừu lông trắng, ngắn : cừu lông trắng, dài Khi cho lai hai giống chủng loài thực vật F Cho F1 tiếp tục thụ phấn với nhau, F2 thu 3202 cây, có 1801 cao, đỏ.Biết tính trạng tương ứng thấp, vàng, di truyền theo qui luật phân li độc lập a) xác định kiểu gen, kiểu hình P, viết sơ đờ lai từ P đến F2 b) Xác định số cá thể (trung bình) kiểu hình có F2 Bài tập nguyên phân, giảm phân, thụ tinh: Có tế bào mầm lợn nguyên phân lần liên tiếp Các tế bào sau nguyên phân trở thành noãn bào bậc I giảm phân bình thường Các trứng tạo tham gia thụ tinh với hiệu suất 50% Xác định: a Số thể cực tạo từ trình b Số hợp tử tạo thành Bộ NST luỡng bội loài 2n = 50 Quá trình giảm phân thực từ tinh bào bậc I 14 noãn bào bậc I loài Xác định : a Số tinh trùng tạo thành cùng với số NST chúng b Số trứng tạo thành cùng với số NST chúng c Số NST bị tiêu biến thể cực Ở chuột có nhóm tinh bào bậc nhóm nỗn bào bậc có số lượng giảm phân tạo tinh trùng trứng Tổng số trứng tinh trùng tạo 40 tham gia vào trình thụ tinh Hiệu suất thụ tinh tinh trùng 12,5% hợp tử tạo có chứa 160 NST Hãy xác định a Số tinh bào bậc số noãn bào bậc b Số hợp tử hiệu suất thụ tinh trứng c Số NST 2n chuột Một số trứng số tinh trùng gà tham gia vào trình thụ tinh Biết hiệu suất thụ tinh tinh trùng 6.25% trứng 50%; có 20 hợp tử tạo thành trứng thụ tinh đẻ ra, ấp có 16 trứng nở gà a) Xác định số trứng số tinh trùng tham gia vào q trình thụ tinh nói b) Để có đủ số tinh trùng tham gia nói trên, cần phải có tinh bào bậc I c) Xác định số NST có trứng khơng nở sau ấp Bài tập ADN Bài : Một gen có 150 vòng xoắn có hiệu số adenin với loại nucleotit khác 10% số nucleotit gen Xác định : a Chiều dài phân tử lượng gen b Số lượng loại nucleotit môi trường cung cấp cho gen nhân đôi lần Bài : Một gen có 0.51μm có hiệu số adenin với loại nucleotit khác 350 nu Xác định : a Số vòng xoắn phân tử lượng gen b Số lượng loại nucleotit có gen tạo ra, gen nói nhân đơi lần Bài Một gen có chiều dài 0,408 m, hiệu số Nu loại A với loại Nu khác 450 X Mạch gen có T1 = 10% số Nu mạch, mạch gen có G = Khi gen mã, môi trường nội bào phải cung cấp số ribôNu loại G = 450 Xác định: a) Số Nu loại mạch gen b) Mạch mang mã gốc số lần mã gen c) Số ribôNu loại phân tử mARN tương ứng Số ribôNu loại lại mà mơi trường nội bào cung cấp cho gen hồn tất q trình mã Bài Một gen có 120 chu kì xoắn Phân tử mARN gen mã có tỉ lệ loại ribonucleotit rA : rU : rG : rX : : : Xác định: a Số lượng loại nucleotit gen b Gen nhân đôi lần, gen tạo mã lần Hãy cho biết số lượng loại ribonu mơi trường cung cấp cho q trình mã gen Bài tập phả hệ Bài : Ở người bệnh máu khó đơng gen lặn h qui định, gen trội H qui định máu đơng bình thường Các gen nằm NST giới tính X Trong gia đình bố mẹ bình thường (kiểu gen XHXh), sinh trai bị bệnh máu khó đơng, gái máu đơng bình thường Các họ lớn lên lập gia đình - Con trai lấy vợ bình thường (kiểu gen XHXH) sinh cháu trai cháu gái bình thường - Con gái lấy chờng bình thường sinh cháu trai bệnh a Dựa vào kí hiệu sau để lập sơ đờ phả hệ cho người gia đình : nam bình thường : nam máu khó đơng : nữ bình thường : nữ máu khó đơng b Từ sơ đồ phả hệ Hãy lập sơ đồ lai từ P đến F2 Bài 2- Ở người gen M qui định mắt bình thường, gen lặn m qui định bệnh mù màu (không phân biệt màu đỏ màu lục), gen nằm NST giới tính X Cha bình thường, mẹ mù màu, sinh trai mù màu gái bình thường Con trai lớn lên lập gia đình với người gái bình thường (kiểu gen XMXM ) sinh cháu trai cháu gái bình thường (Giả thiết khơng xảy đột biến) a Hãy lập sơ đồ lai từ P đến F2 b Dựa vào kí hiệu sau: : nam bình thường : nam mù màu : nữ bình thường : nữ mù màu Vẽ sơ đồ phả hệ cho người gia đình Bài tập đột biến 1Gen A có chiều dài 5100Å có 3900 liên kết hidro Phân tử mARN tổng hợp từ gen nói có hiệu số U A 120 ribonu có tỉ lệ G X = a- Xác định số lượng loại nu gen.số lượng loại ribonu mARN b- Gen A bị đột biến thành gen a dạng thay cặp nu Tính số liên kết hidro gen a 2Gen D có 2430 liên kết hiđrơ.Phân tử ARN gen D mã có 10% U 20%A.Gen bị đột biến thành gen d tự lần nhận môi trường 1890 A 4403 X Xác định: a) Xác định loại nuclêôtit gen D b) Xác định dạng đột biến xẩy gen d Một gen có 2070 liên kết hidro có 35% A Gen bị đột biến đoạn Đoạn dài 255 Å có Xác định: a- Số lượng loại nu gen trước sau bị đột biến b- Số lượng loại nu môi trường cung cấp cho gen sau đột biến nhân đôi lần Cho mét NST cã kÝ hiƯu gen lµ: ABCDEFGH ViÕt kí hiệu gen NST sau bị đột biến: a Mất đoạn chứa gen CDE b Lặp đoạn chứa gen EF c Đảo đoạn chứa gen CDEFG Cho biết NST đơn bội giao tử bình thờng số loài nh sau: Cà rốt: 9; Táo: 17; Mèo: 19; Mận: 24; Lê: 17; Chuột nhà: 20; Đào: 7; Chó: 39; Tinh tinh: 24 Xác định số lợng NST có tÕ bµo lìng béi, tam béi vµ tø béi cđa loài Mt gen cú 60 chu kỡ xoắn có tỉ lệ A/G = 2/3 a Xác định chiều dài, số lượng loại nuclêôtit gen b Nếu gen bị đột biến cặp nuclêôtit sau đột biến, gen chứa 241 ađênin 359 guanin Hãy xác định dạng đột biến gen Gen D có 186 Nuclêơtit loại Guanin có 1068 liên kết Hiđrô Gen đột biến d gen D liên kết Hiđrô, chiều dài hai gen a) Đây dạng đột biến liên quan đến cặp nuclêôtit? b) Xác định số lượng loại nuclêôtit gen D gen d Một tế bào chứa cặp gen dị hợp dài 5100 A nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng Gen trội A nằm nhiễm sắc thể thứ có1200 Ađênin, gen lặn a nằm nhiễm sắc thể thứ hai có 1350 Ađênin a Tính số nuclêơtit loại gen b Nếu tế bào giảm phân tạo giao tử xảy đột biến dị bội cặp nhiễm sắc thể chứa gen nói kết thúc giảm phân số lượng loại nuclêôtit loại giao tử bao nhiêu? ... lông trắng, ngắn 13 cừu lông trắng, dài Biết gen quy định tính trạng a) Phép lai tuân theo quy luật di truyền nào? b) Xác định ki u gen, ki u hình P, F1 c) Ki u gen bố mẹ để F1 có phân tính hai... thực vật F Cho F1 tiếp tục thụ phấn với nhau, F2 thu 3202 cây, có 18 01 cao, đỏ.Biết tính trạng tương ứng thấp, vàng, di truyền theo qui luật phân li độc lập a) xác định ki u gen, ki u hình P,... thường (ki u gen XHXh), sinh trai bị bệnh máu khó đơng, gái máu đơng bình thường Các họ lớn lên lập gia đình - Con trai lấy vợ bình thường (ki u gen XHXH) sinh cháu trai cháu gái bình thường - Con
- Xem thêm -

Xem thêm: de cuong on tap hoc ki 1 mon sinh 9nam hoc 17 18, de cuong on tap hoc ki 1 mon sinh 9nam hoc 17 18

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn