DE KIEM TRA HINH 8 CHUONG III

4 774 9
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2013, 17:10

Phòng GD&ĐT Đại Lộc ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC 8 CHƯƠNG III Môn : TOÁN Lớp : 8 Người ra đề : Lê Hữu Ân Đơn vị : Trường THCS Trần Phú A. MA TRẬN ĐỀ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng cộng TN TL TN TL TN TL - Định lí Talet … 5 0,5 3 0,5 1b 1 3 2 - Tính chất đường phân giác 2 0,5 1 0,5 - Tam giác đồng dạng và các trường hợp đồng dạng (ứng dụng) 1 0,5 1a, 2a 2 4 0,5 2b 1,5 6 0,5 2c 1,5 7 6,5 Hình vẽ: 1đ Tổng cộng 4 3 5 4 2 2 Hình vẽ: 1đ 11 10 B. NỘI DUNG ĐỀ : Họ và tên: ……………………………………………. Lớp: … ĐỀ 1 KIỂM TRA MỘT TIẾT MÔN: HÌNH HỌC 8 (Chương III) Năm học: 2009 - 2010 ĐIỂM: I. TRẮC NGHIỆM (3đ): Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau : ( mỗi câu 0,5 điểm ) Câu 1: Nếu hai tam giác ABC và DEF có ECDA ˆ ˆ , ˆ ˆ == thì: A. ∆ABC ∆DEF B. ∆ABC ∆EDF C. ∆ABC ∆DFE D. ∆ABC ∆FED Câu 2: Trong hình dưới đây (BÂD= DÂC). Tỉ số y x bằng: Câu 3: Cho hai đoạn thẳng AB = 10cm, CD = 3dm. Câu nào sau đây đúng: A. 2 AB CD = B. 1 5 AB CD = C. 1 4 AB CD = D. 1 3 AB CD = Câu 4: Cho ∆ABC ∆A’B’C’ và hai cạnh tương ứng AB = 6cm, A’B’ = 3 cm. Vậy hai tam giác này đồng dạng với tỉ số đồng dạng là: A. 2 1 B. 2 C . 3 D. 18 Câu 5: Cho hình vẽ sau. Biết DE // AB A. AB AD DE BE = B. AB DE BC DC = C. AB DE BE CE = D. AB AC DE BC = Câu 6: Cho hình vẽ sau. Độ dài cạnh x có giá trị là: A. x = 3 B. x = 4 C. x = 3,5 D. x = 5 II. TỰ LUẬN (7đ): Bài 1: Cho tam giác cân ABC (AB = AC). Vẽ các đường phân giác BM và CN. a) Chứng minh: BM = CN b) Chứng minh: NM // BC Bài 2: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 8cm, BC = 6cm. Vẽ đường cao AH của tam giác ADB. a) Chứng minh: ∆AHB ∆BCD b) Chứng minh: AD 2 = DH .DB c) Tính độ dài đoạn thẳng DH, AH. Bài làm: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Họ và tên: ……………………………………………. Lớp: … ĐỀ 2 KIỂM TRA MỘT TIẾT MÔN: HÌNH HỌC 8 (Chương III) Năm học: 2009 - 2010 ĐIỂM: I. TRẮC NGHIỆM (3đ): Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau : ( mỗi câu 0,5 điểm ) 2,5 1,5 y x C D B A 6 3 2 x P M N Q R A. 5 3 B. 3 5 C. 3 2 D. 2 3 B C A E D Câu 1: Nếu hai tam giác ABC và DEF có ECDA ˆ ˆ , ˆ ˆ == thì: A. ∆ABC ∆DEF B. ∆ABC ∆EDF C. ∆ABC ∆FED D. ∆ABC ∆DFE Câu 2: Trong hình dưới đây (BÂD= DÂC). Tỉ số x y bằng: Câu 3: Cho hai đoạn thẳng AB = 10cm, CD = 4dm. Câu nào sau đây đúng: A. 2 AB CD = B. 1 5 AB CD = C. 1 4 AB CD = D. 1 3 AB CD = Câu 4: Cho ∆A’B’C’ ∆ABC và hai cạnh tương ứng A’B’ = 3cm, AB = 6 cm. Vậy hai tam giác này đồng dạng với tỉ số đồng dạng là: A. 2 1 B. 3 C . 18 D. 2 Câu 5: Cho hình vẽ sau. Biết DE // AB A. AB DE BE CE = B. AB DE BC DC = C. AB AD DE BE = D. AB AC DE BC = Câu 6: Cho hình vẽ sau. Độ dài cạnh x có giá trị là: A. x = 3 B. x = 4 C. x = 5 D. x = 6 II. TỰ LUẬN (7đ): Bài 1: (2,5đ)Cho tam giác cân ABC (AB = AC). Vẽ các đường phân giác BP và CQ. a) Chứng minh: BP = CN b) Chứng minh: QP // BC Bài 2: (4,5đ) Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 8cm, BC = 6cm. Vẽ đường cao AH của tam giác ADB. a) Chứng minh: ∆AHB ∆BCD b) Chứng minh: AD 2 = DH .DB c) Tính độ dài đoạn thẳng DH, AH. Bài làm: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… C. ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM (HƯỚNG DẪN CHẤM) I. TRẮC NGHIỆM (3đ): ĐỀ 1: 1 2 3 4 5 6 C A D B A B 2,5 1,5 y x C D B A x 3 2 4 P M N Q R A. 5 3 B. 3 5 C. 3 2 D. 2 3 B C A E D ĐỀ 2: 1 2 3 4 5 6 D B C A C D II. TỰ LUẬN (7đ): (Theo ĐỀ 1) Bài 1: (2,5đ) - Hình vẽ đúng (0,5đ) a) (1đ) Chứng minh: ∆ABM = ∆ACN ( hoặc ∆BNC = ∆CMB ) (0,75đ) ⇒ BM = CN (0,25đ) b) (1đ) Vì ∆ABM = ∆ACN ⇒ AM = AN (0,25đ) Có AB = AC (gt) (0,25đ) ⇒ AC AM AB AN = (0,25đ) ⇒ NM // BC (theo Định lí đảo Talet) (0,25đ) Bài 2: (4,5đ) - Hình vẽ đúng (0,5đ) a) (1đ) ∆AHB và ∆BCD có: 0 90 ˆ ˆ == CH (gt) 11 ˆˆ DB = (so le trong của AB // DC) (0,75đ) ⇒ ∆AHB ∆BCD (g-g) (0,25đ) b) (1,5đ) ∆ABD và ∆HAD có: 0 90 ˆ ˆ == HA (gt) (0,25đ) 2 ˆ D : chung (0,25đ) ⇒ ∆ABD ∆HAD (g-g) (0,5đ) ⇒ AD BD HD AD = ⇒ AD 2 = DH.DB (0,5đ) c) (1,5đ) + ∆ABD ⊥ tại A có: AB = 8cm, AD = 6cm ⇒ DB 2 = AB 2 + AD 2 (Pytago) = 8 2 + 6 2 = … = 10 2 ⇒ DB = 10 (cm) (0,25đ) Theo chứng minh trên AD 2 = DH.DB ⇒ 6,3 10 6 22 === DB AD DH (0,5đ) + Ta có: ∆ABD ∆HAD (Cm trên) AD BD HA AB =⇒ (0,25đ) )(8,4 10 6.8. cm BD ADAB AH ===⇒ (0,5đ) ======================= Hết ====================== A B M C N H A B C D 1 1 2 . là: A. 2 1 B. 2 C . 3 D. 18 Câu 5: Cho hình vẽ sau. Biết DE // AB A. AB AD DE BE = B. AB DE BC DC = C. AB DE BE CE = D. AB AC DE BC = Câu 6: Cho hình vẽ. dạng là: A. 2 1 B. 3 C . 18 D. 2 Câu 5: Cho hình vẽ sau. Biết DE // AB A. AB DE BE CE = B. AB DE BC DC = C. AB AD DE BE = D. AB AC DE BC = Câu 6: Cho hình
- Xem thêm -

Xem thêm: DE KIEM TRA HINH 8 CHUONG III, DE KIEM TRA HINH 8 CHUONG III, DE KIEM TRA HINH 8 CHUONG III