Bài 4 Định luật phản xạ ánh sáng

12 4,459 16
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2013, 17:10

Chào mừng thầy cô đến dự giờ Lớp 7.3 Thầy giáo phụ trách : Võ Hoàng Đạo Bài 4 : Định luật phản xạ ánh sáng Bài 4 : Định luật phản xạ ánh sáng I- I- Gương phẳng Gương phẳng Quan sát : Quan sát : Hằng ngày chúng ta vẫn dùng Hằng ngày chúng ta vẫn dùng gương phẳng để soi (hình gương phẳng để soi (hình của mặt mình, hay của các của mặt mình, hay của các vật khác trong gương) vật khác trong gương) Hình của một vật quan sát được Hình của một vật quan sát được trong gương gọi là trong gương gọi là ảnh của vật tạo bởi gương. Bài 4 : Định luật phản xạ ánh sáng Bài 4 : Định luật phản xạ ánh sáng  C1 C1 . . Một số đồ vật có bề mặt phẳng, nhẵn bóng có thể Một số đồ vật có bề mặt phẳng, nhẵn bóng có thể dùng để soi hình ảnh của mình như một gương phẳng dùng để soi hình ảnh của mình như một gương phẳng là : mặt nước yên lặng, mặt kim loại nhẵn,… là : mặt nước yên lặng, mặt kim loại nhẵn,… II- II- Định luật phản xạ ánh sáng Định luật phản xạ ánh sáng Thí nghiệm: Thí nghiệm: Dùng đèn pin chiếu một tia tới SI lên một gương phẳng đặt vuông Dùng đèn pin chiếu một tia tới SI lên một gương phẳng đặt vuông góc với một tờ giấy. Tia này đi là là trên mặt tờ giấy, khi gặp góc với một tờ giấy. Tia này đi là là trên mặt tờ giấy, khi gặp gương, tia sáng bị hắt lại, cho tia IR gọi là gương, tia sáng bị hắt lại, cho tia IR gọi là tia phản xạ tia phản xạ Bài 4 : Định luật phản xạ ánh sáng Bài 4 : Định luật phản xạ ánh sáng Hiện tượng này gọi là Hiện tượng này gọi là hiện tượng phản xạ hiện tượng phản xạ ánh sáng. ánh sáng. 1. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào ? 1. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào ? C2. C2. Kết luận: Kết luận: Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới tia tới và … và … pháp tuyến của gương ở điểm tới… pháp tuyến của gương ở điểm tới… 2. 2. Phương của tia phản xạ quan hệ thế nào với phương tới? _Phương của tia tới được xác định bằng góc nhọn SIN=I gọi là góc tới _Phương của tia phản xạ được xác định bằng góc nhọn NIR=i’ gọi là góc phản xạ. Bài 4 : Định luật phản xạ ánh sáng Bài 4 : Định luật phản xạ ánh sáng a) Dự đoán xem góc phản xạ a) Dự đoán xem góc phản xạ quan hệ với góc tới như thế quan hệ với góc tới như thế nào ? nào ? Trả lời: góc phản xạ bằng góc Trả lời: góc phản xạ bằng góc tới tới b) Thí nghiệm kiểm tra: dùng b) Thí nghiệm kiểm tra: dùng thước đo góc để đo các giá thước đo góc để đo các giá trị của góc phản xạ i’ ứng trị của góc phản xạ i’ ứng với các góc tới i khác nhau, với các góc tới i khác nhau, khi kết quả vào bảng bên. khi kết quả vào bảng bên. Góc tới i Góc tới i Góc phản xạ i’ Góc phản xạ i’ 60 60 60 60 45 45 45 45 30 30 30 30 Kết luận : Góc phản xạ luôn luôn bằng góc tới. Bài 4 : Định luật phản xạ ánh sáng Bài 4 : Định luật phản xạ ánh sáng 3) Định luật phản xạ ánh sáng 3) Định luật phản xạ ánh sáng Làm thí nghiệm với các môi trường trong suốt khác, ta cũng rút ra được Làm thí nghiệm với các môi trường trong suốt khác, ta cũng rút ra được hai kết luận trên được coi là nội dung của hai kết luận trên được coi là nội dung của định luật phản xạ ánh sáng. định luật phản xạ ánh sáng. 4) Biểu diễn gương phẳng và các tia sáng 4) Biểu diễn gương phẳng và các tia sáng trên hình vẽ trên hình vẽ Gương phẳng, đặt vuông góc với mặt tờ giấy vẽ hình, được biểu diễn bằng một Gương phẳng, đặt vuông góc với mặt tờ giấy vẽ hình, được biểu diễn bằng một đoạn thẳng, phần gạch đoạn thẳng, phần gạch chéo là mặt sau gương. Tia tới SI và chéo là mặt sau gương. Tia tới SI và pháp tuyến IN nằm trên mặt phẳng pháp tuyến IN nằm trên mặt phẳng hình vẽ hình vẽ C3 C3 . Hãy vẽ tia phản xạ IR . Hãy vẽ tia phản xạ IR Bài 4 : Định luật phản xạ ánh sáng Bài 4 : Định luật phản xạ ánh sáng III- Vận dụng : III- Vận dụng : C4. C4. Hình 4.4 vẽ một tia tới SI chiếu lên một gương phẳng Hình 4.4 vẽ một tia tới SI chiếu lên một gương phẳng M M a) Hãy vẽ tia phản xạ b) Giữ nguyên tia tới SI, muốn thu được một tia phản xạ có hướng thẳng đứng từ dưới lên trên thì phải đặt gương như thế nào? Vẽ hình. Bài 4 : Định luật phản xạ ánh sáng Bài 4 : Định luật phản xạ ánh sáng Bài tập: Bài tập: 4.1 Hình bên vẽ một tia sáng SI chiếu lên một gương 4.1 Hình bên vẽ một tia sáng SI chiếu lên một gương phẳng. Góc tạo bởi tia SI với mặt gương bằng 30 độ. phẳng. Góc tạo bởi tia SI với mặt gương bằng 30 độ. Hãy vẽ tiếp tia phản xạ và tính góc phản xạ. Hãy vẽ tiếp tia phản xạ và tính góc phản xạ. Giải Góc tới bằng 60 độ nên theo định luật phản xạ ánh sáng i=i’=60 độ Vậy góc phản xạ bằng 60 độ Bài 4 : Định luật phản xạ ánh sáng Bài 4 : Định luật phản xạ ánh sáng 4.2 Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được 4.2 Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một toa phản xạ tạo với tia tới một góc 40 độ. Góc tới một toa phản xạ tạo với tia tới một góc 40 độ. Góc tới có giá trị nào sau đây ? có giá trị nào sau đây ? A. 20 độ B. 80 độ A. 20 độ B. 80 độ C. 40 độ D. 60 độ C. 40 độ D. 60 độ Đáp án : A. 20 độ Bài 4 : Định luật phản xạ ánh sáng Bài 4 : Định luật phản xạ ánh sáng 4.3 Chiếu một tia sáng SI lên 4.3 Chiếu một tia sáng SI lên một gương phẳng (hình một gương phẳng (hình 4.2) 4.2) a) Vẽ tia phản xạ a) Vẽ tia phản xạ b) Vẽ một vị trí đặt gương để b) Vẽ một vị trí đặt gương để thu được tia phản xạ theo thu được tia phản xạ theo phương nằm ngang, chiều phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải từ trái sang phải [...].. .Bài 4 : Định luật phản xạ ánh sáng Bài tập về nhà: 4. 4 Một gương phẳng đặt trên mặt bàn nằm ngang, gần một bức tường thẳng đứng (hình 4. 3) Dùng đèn pin chiếu một tia sáng lên gương (lấy một miếng bìa khóet 1 lỗ nhỏ rồi dán lên mặt kính của đèn để tạo tia sáng) sao cho tia phản xạ gặp bức tường Hãy vẽ hai tia tới cho hai tia phản xạ gặp bức tường ở cùng một điểm M Nhớ học bài cũ và xem bài mới . gọi là góc phản xạ. Bài 4 : Định luật phản xạ ánh sáng Bài 4 : Định luật phản xạ ánh sáng a) Dự đoán xem góc phản xạ a) Dự đoán xem góc phản xạ quan hệ. tia phản xạ IR . Hãy vẽ tia phản xạ IR Bài 4 : Định luật phản xạ ánh sáng Bài 4 : Định luật phản xạ ánh sáng III- Vận dụng : III- Vận dụng : C4. C4. Hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 4 Định luật phản xạ ánh sáng, Bài 4 Định luật phản xạ ánh sáng, Bài 4 Định luật phản xạ ánh sáng

Từ khóa liên quan