Giáo án Ngữ văn 9 ( kì 1) Chuẩn

202 2,941 16
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2013, 21:10

Giáo án Ngữ văn 9 Học 1 Ngày soạn: Tun th nht : Bi 1 Ngày dạy : Tit 1 + 2 : Vn bn Phong cách Hồ Chí Minh ( Lờ Anh Tr ) A.Mc tiờu cn t : - Thy c v p trong phong cỏch H Chớ minh l s kt hp hi ho gia truyn thng v hin i, dõn tc v nhõn loi, thanh cao v gin d . - T lũng kớnh yờu v lũng t ho v Bỏc, hc sinh cú ý thc tu dng, hc tp, rốn luyn theo gng Bỏc. B.Chun b : - Thy : c t liu, son bi, su tầm tranh nh. - Trũ : c vn bn, son bi theo hng dn. C.Lờn lp. -ổn nh lp. - Kim tra vic chun b sỏch v ca hc sinh . - Gii thiu bi mi : H Chớ Minh khụng nhng l nh chin s yờu nc,nh cỏch mng v i,Ngi cũn l danh nhõn vn hoỏ th gii. Th nhng Ngi li l mt con ngi sng hết sc gin d . c tớnh gin d ca Ngi chỳng ta ó cú dp tỡm hiu lp 7 qua vn bn : " c tớnh gin d ca Bỏc H " . Hụm nay chỳng ta li cựng nhau i tỡm hiu v phong cỏch ca Ngi qua vn bn Phong cỏch H Chớ Minh. Hot ng ca thy Hot ng ca trũ I c -hiu chỳ thớch -Hng dn c - c on mt ? Em hiu phong cỏch ngha l th no ? ? T cỏch hiu ú, em hóy cho bit ni dung vn bn thụng qua nhan ca vn bn ny ? ? giỳp ta hiu bit thờm v phong cỏch ca Bỏc ngi vit ó s dng phng thc biu t no cho phự hp ? - Giỏo viờn tip tc nờu cõu hi kim tra vic hiờu chỳ thớch ca hc sinh . ? Theo em, vn bn ny cú th chia lm my phn ? ? Cn c vo õu m em chia vn bn nh vy ? Nghe - Hc sinh c tip - L li sng, cỏch sinh hot, lm vic, ng x . to lờn cỏi riờng ca mt ng hay mt tng lp ngi no ú - Thuyt minh - ( Tr li ) - Hai phn : - T u n rt hin i - Cũn li - Cn c vo ni dung . Họ và tên : Nguyễn Thị Hoa Trờng THCS Thái Nguyên 1 Giáo án Ngữ văn 9 Học 1 Ngày soạn: ? Hóy cho bit ni dung ca mi phn ? - Nhn xột v hng dn hc sinh tỡm hiu vn bn theo cu trỳc ó chia trờn II- Tỡm hiu ni dung. 1 - V p trong phong cỏch vn hoỏ ca Bỏc . - Yờu cu c vn bn - Ngay trong cõu u ca vn bn tỏc gi ó vit : " HCM ó tip xỳc vi vn hoỏ nhiu nc . " ? Em hóy cho bit vic tip xỳc ú biu hin nh th no ? ? Hóy a ra mt vi vớ d chng t ngi núi, vit tho nhiu th ting . ? Sau khi a ra nhng biu hin ngi vit ó nhn xột nh th no ? Uyờn thõm l nh th no ? ? Em cú ng ý vi nhn nh ca tỏc gi khụng ? ? cú vn vn hoỏ tri thc sõu rng ú Ngi ó phi lm gỡ ? ? Vic trau di vn tri thc ú trong iu kin nh th no ? ? iu quan trng l Ngi tip thu mt cỏch cú chn lc vn hoỏ nc ngoi. Tỡm dn chng minh ho ? ? T nhng tỡm hiu trờn ó cho ta thy v p no trong con ngi HCM ? GV cht * Phong cỏch HCM trong vic tip thu tinh hoa vn hoỏ nhõn loi . * Phong cỏch HCM trong li sng . - Hc sinh c phn 1 -ó ghộ li nhiu hi cng, thm cỏc nc chõu ỏ, chõu Phi, chõu M - ó tng sng di ngy Phỏp, Anh - ó tng lm nhiu ngh - Ngi núi, vit tho nhiu th ting + Vit vn bng ting Phỏp " Thu mỏu " + Lm th bng ch Hỏn : " Nguyờn tiờu ", " Vng nguyt " * Am hiu sõu sc cỏc nn vn hoỏ tren th gii + Qua hot ng cỏch mng . + Qua lao ng . + Qua hc hi, tỡm tũi. - " Trong cuc i y truõn chuyờn " ( Lý gii t truõn chuyờn ). - Tip thu mi cỏi p, cỏi hay ng thi phờ phỏn nhng tiờu cc, sai trỏi, cỏi xu . - ( Tho lun ) . - Tr li . + Ham hc hi,ham hiu bit + Nghiờm tỳc trong cỏch tip cn Họ và tên : Nguyễn Thị Hoa Trờng THCS Thái Nguyên 2 Giáo án Ngữ văn 9 Học 1 Ngày soạn: ? Sau khi gii thiu v vn vn hoỏ sõu rng ca Ngi tỏc gi ó cú li bỡnh nh th no ? ? Hiu nh th no v " nhng nh hng quc t " v " cỏi gc vn hoỏ dõn tc " ca Bỏc ? ? Hai ngun vn hoỏ y c nho nn trong con ngi HCM . Em hiu s nho nn y nh th no ? ? T ú chỳng ta rỳt ra bi hc gỡ trong s hi nhp vúi th gii hin nay ? - GV kt lun : ? giỳp ta hiu v phong cỏch vn hoỏ HCM tỏc gi ó cú phng phỏp thuyt minh nh th no ? ? T ú gi trong em tỡnh cm gỡ vi Bỏc ? vi vn hoỏ. + Có quan im rừ rng v vn hoỏ - (c sỏch giỏo khoa). - Bit tip thu tinh hoa vn hoỏ nhõn loi -> Vn hoỏ mang tinh hoa nhõn loi . - Bit gi vng cỏc giỏ tr vn hoỏ nc nh -> Vn hoỏ mang m bn sc vn hoỏ dõn tc. - Cú s an xen, kt hp, hi ho, sỏng to gia vn hoỏ nhõn loi vi vn hoỏ dõn tc trong tri thc HCM . - Tip thu tinh hoa vn hoỏ nhõn loi nhng khụng lm mt i bn sc vn hoỏ dõn tc. * Bỏc - mt nhõn cỏch rt Vit Nam, mi li sng rt Vit Nam , nhng cng rt mi, rt hin i . - ( Tho lun ) - Tr li - Vic tip thu tinh hoa vn hoỏ nhõn loi l cn thit, iu ú va cú ý ngha cp nht, va cú ý ngha lõu di . Hc tp Bỏc, th h tr chỳng ta s tip thu nhng cỏi p, cỏi hay ca vn hoỏ th gii ũng thi bit phờ phỏn cỏi xu gi c bn sc vn hoỏ dõn tc mỡnh trong li sng, trong cỏch ng x hng ngy . - S dng an xen cỏc phng phỏp thyt minh : so sỏnh, lit kờ, an xờn li k , li bỡnh cựng ngh thut i lp, din t tinh t khộo lộo i n kt lun, to sc thuyt phc ln . - Hc sinh nờu ý kin theo cm nhn riờng. Họ và tên : Nguyễn Thị Hoa Trờng THCS Thái Nguyên 3 Giáo án Ngữ văn 9 Học 1 Ngày soạn: c phn 2 2 - V p trong phong cỏch sng, sinh hot ca Bỏc ? Cỏch trỡnh by phn 2 ny cú gỡ khỏc so vi phn 1 ? ? V p ú c tỏc gi th hin trờn nhng khớa cnh no ? ? Mi khớa cnh ú cú nhng biu hin c th no ? ? ở iu kin ny tỏc gi cú cỏch thuyt minh nh th no ? * Nhng lun c nờu ra khụng cú gỡ mi, nhiu ngi ó núi, ó vit,nhng Lờ Anh Tr ó vit mt cỏch gin d, thõn mt , trõn trng ngi ca ? Tỏc dng ? ? Hóy dn ra mt vi vớ d trong th vn m em bit th hin phong cỏch sng ca Bỏc ? ? c nhng li bỡnh lun chung v li sng ca Bỏc ? Tỏc gi ó s dng bin phỏp so sỏnh , em hóy ch ra biu hin ú ? ( Tỏc gi khng nh khụng mt v lónh t no li sng gin d v tit ch nh -( . ) - Phn 2 lm sỏng t nhn nh v li sng ca Bỏc bng 2 phn rừ rt : + va k va bỡnh lun . + Bỡnh lun chung v li sng ú - Ni lm vic, ni . - Trang phc. - Trong sinh hot n ung. - T trang . - Ngụn ng gin d vi nhng t ch s lng ớt i, dõn gió : Chic, vi, vn vn . - Dựng phng phỏp lit kờ vi nhng thụng tin xỏc thc . - Lm ni rừ li sng bỡnh d trong sỏng, thanh m. - Thờm cm phc v yờu mn Ngi * Li sng gin d nhng thanh cao. - Vớ d : " Tc cnh Pc Bú " - HCM " Theo chõn Bỏc " - T Hu . - So sỏnh cỏch sng ca lónh t HCM vi cỏc lónh t ca cỏc nc khỏc. - So sỏnh cỏch sng ca Bỏc vi cỏc v hin trit xa. - ( HS nhc li ). Họ và tên : Nguyễn Thị Hoa Trờng THCS Thái Nguyên 4 Giáo án Ngữ văn 9 Học 1 Ngày soạn: th ) ? Ngha l li sng nh th no ? ? Em hiu nh th no v 2 cõu th ca Nguyn Bnh Khiờm ? ? Em hiu nh th no v li núi ú ? ( Li sng thanh cao y khụng phi ai cng . nhng vn gn gi ) ? Sau nhng v cõu ph nh l khng nh. Tỏc gi khng nh iu gỡ ? ? Vỡ sao cú th núi li sng ú cú kh nng em li hnh phỳc thanh cao cho tõm hn v th xỏc ? ? Em cm nhn c thỏi tỡnh cm no ca tỏc gi úi vi Bỏc qua bi vit ny ? ? Nờu nhng suy ngh ca em qua bi vit ny . Em hc tp c iu gỡ qua phong cỏch ca Bỏc ? III - Tng kt GV a bi tp trc nghim ? im ct jừi ca phong sỏch HCM c nờu trong bi vit l : A - Bit kt hp hi ho gia bn sc vn hoỏ dõn tc v tinh hoa vn hoỏ nhõn loi B - i sng vt cht gin d kt hp hi ho vi i sng tinh thn phong phỳ C - Cú s tha k v p trong cỏch sng ca cỏc v hin trit xa D - Am hiu nhiu v cỏc dõn tc v nhõn dõn trờn th gii ? Trong bi vit ca mỡnh tỏc gi s dng ngh thut gỡ ? ? T vn bn thuyt minh ny em hc tp c cỏch lm mt bi vn thyt minh - Đó khụng phi l li sng t thn thỏnh hoỏ, t lm cho mỡnh khỏc i, khỏc ngi . - Khụng xem mỡnh nm ngoi nhõn loi nh cỏc thỏnh nhõn siờu phm . - Khụng t cao mỡnh, khụng t mỡnh lờn trờn s thụng thng i . * Li sng p cú kh nng em li hnh phỳc thanh cao cho tõm hn v th xỏc ( Tho lun ). - Tr li . - ( HS t bc l ). - ( HS t chn cõu tr li ỳng ) - ( Tr li ) Họ và tên : Nguyễn Thị Hoa Trờng THCS Thái Nguyên 5 Gi¸o ¸n Ng÷ v¨n 9 Häc k× 1 Ngµy so¹n: như thết nào ? * * * Ghi nhớ *- Củng cố dặn dò : ? Không chỉ có cách sống giản dị mà ngay trong nói, viết cũng rất giản dị . Hãy dẫn ra những câu nói của Bác ? Phong cách HCM có điểm gì giống, khác so với phong cách của một vị hiền triết như Nguyễn Trãi ? - GV hướng dẫn HS về chuẩn bị bài tiết sau và ôn bài vừa học Tiết 3 : Ngµy d¹y: Các phương châm hội thoại A. Mục tiêu cần đạt: - Nắm được nội dung phương châm về lượng và phương châm về chất - Biết vận dụng những phương châm này trong giao tiếp B. Chuẩn bị : Thầy : Đọc tài liệu, chuẩn bị phiếu học tập. Trß : Ôn bài cũ, chuẩn bị bài mói ( xem bài hội thoại lớp 8 ). * Lên lớp : _ ổn định lớp. _ Kiểm tra sách vở của HS. _ Bài mới : Giới thiệu bài : Trong giao tiếp có những quy định tuy không được nói ra thành lời nhưng những người tham gia vào giao tiếp cần phải tuân thủ nếu không sẽ ảnh hưởng đến cuộc thoại . Bài học hôm nay sẽ giúp các em nắm vững các phương châm hội thoại đó. Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1- Phương châm về lượng ? -" Bơi" nghĩa là như thế nào ? - Như vậy, ai cũng biết để thực hiện được hoạt động này là phải ở trong môi trường nước ? - Như thế câu trả lời của Ba khi An hỏi " học bơi ở đâu" có đáp ứng được điều mà An muốn biết không ? ? Vì sao ? - Đọc đoạn đối thoại trong sách giáo khoa . - Di chuyển trong nước hoặc trên mặt nước bằng cử động của cơ thể. - Không. - An hỏi như vậy là cần biết một địa điểm cụ thể nào đó . Hä vµ tªn : NguyÔn ThÞ Hoa Trêng THCS Th¸i Nguyªn 6 Giáo án Ngữ văn 9 Học 1 Ngày soạn: _ Cu tr li ca Ba khụng ỳng vi ni dung ang giao tip ? - T vớ d trờn em rỳt ra iu gỡ khi giao tip ? ? - Chỳ ý vo truyn ci " Ln ci o mi " . Hóy k li bng li ca mỡnh ? ? Vỡ sao truyn li gõy ci ? ? - L ra h ch cn hi v tr li nh th no ? - Nh vy hai anh chng ny trong khi giao tip ó núi nhiu hn nhng iu cn núi ? T ú cho bit cn tuõn th yờu cu gỡ khi giao tip ? - GV h thng hoỏ kin thc - Tt c nhng yờu cu trờn gi l phng chõm v lng trong giao tip - Yờu cu c ghi nh 1 - GV a on i thoi trong " Trớ khụn ca ta õy " ? Trong on i thoi trờn cỏc nhõn vt cú tuõn th phng chõm v lng khụng ? Vỡ sao ? _ T vớ d trờn nhm khc sõu kin thc va hc cho HS 2- Phng chõm v cht : Yờu cu c truyn ci " Qu bớ khng l " ? Truyn phờ phỏn iu gỡ ? Nh vy, trong giao tip cn trỏnh iu gỡ ? - GV a tỡnh hung : Thy giỏo vo lp, mt bn vng mt. Khi thy hi lý do vng mt ca bn ú . Em khụng bit lý do thỡ em cú tr li thy : " bn ngh hc vỡ b m khụng " ? ? T ú em rỳt ra iu gỡ khi giao tip ? ( Nghe ) - Khi núi cõu núi phi cú ni dung ỳng vi yờu cu ca giao tip . - Khụng núi ớt hn nhng gỡ m giao tip ũi hi . - Khụng nờn núi nhiu hn nhng gỡ cn núi . ( Nghe ) - HS c. - c vn bn. - Tr li. - Tớnh núi khoỏc. - Khụng núi nhng iu m mỡnh tin l khụng ỳng s tht. - HS a ra cõu tr li . - ng núi nhng iu mỡnh khụng cú bng chng xỏc thc. Họ và tên : Nguyễn Thị Hoa Trờng THCS Thái Nguyên 7 Giáo án Ngữ văn 9 Học 1 Ngày soạn: - GV h thng kin thc qua hai vớ d trờn . ú l nhng yờu cu ca phng chõm v cht * * Ghi nh 2 - GV a hai vn bn : " Con rn vuụng " ; " Trõu n õu " ? Ai l ngi vi phm phng chõm hi thoi ? ? Phng chõm hi thoi no ó khụng tuõn th ? 3 Luyn tp. * - Phõn tớch li ? Phng chõm lng ó khụng c tuõn th, c th nh th no ? * * in t ng vo ch trng - Yờu cu cỏ nhõn trỡnh by ? Nhng t ú ch cỏch núi liờn quan n phng chõm hi thoi no ? * * * Ch ra cỏc phng chõm hi thoi ó khụng c tuõn th ? Yờu cu HS phõn tớch * * * * S dng cỏc cỏch din t . . . - GV nhn xột - Ch ra c mi cỏch din t ú liờn quan ộn phng chõm hi thoi no ? - c ghi nh - SGK. - Tha lun . - c 2 vớ d a - Tha cm t " nuụi nh " bi ý ú ó cú trong t " gia sỳc " . b - Tha cm t ' cú hai cỏnh " bi loi chim no cng cú hai cỏnh . a - Núi cú sỏch mỏch cú chng . b - Núi di. c - Núi mũ . d - Núi nhng núi cui. e - Núi trng. - Phng chõm v cht. c truyn ci. - Phng chõm hi thoi khụng c tuõn th : Phng chõm v lng - ( Tho lun ). - Tr li theo ni dung ó tho lun nhúm. C. Cng c - dn dũ GV h thng kin thc bng s ồ hoỏ. Họ và tên : Nguyễn Thị Hoa Trờng THCS Thái Nguyên 8 Giáo án Ngữ văn 9 Học 1 Ngày soạn: a ra VD va m va liờn quan ến hai phng chõm hi thoi ó hc , va liờn quan n phng chõm hi thoi cỏc em s hc tit sau . Nhc hc sinh lm bi tp s 5. Chun b bi tit sau . ễn li lý thuyt vn thuyt minh . Ngày dạy: Tit 4:Tp lm vn S dng mt s bin phỏp ngh thut trong vn bn thuyt minh A. Mc tiờu cn t : - Hiu vic s dng mt s bin phỏp ngh thut trong vn bn thuyt minh lm cho bi vn thuyt minh sinh ng hp dn - Bt s dng mt s bin phỏp ngh thut vo vn bn thuyt minh B.Chun b : Thy : Son bi, tham kho ti liu Trũ : ễn bi c, xem bi mi C.Lờn lp : - ễn nh lp - Kim tra bi c : ( Ni dung phn 1 ) Hot ng ca thy Hot ng ca trũ I - Kim tra vic chun b ca hc sinh - Vn bn thuyt minh cỏc em ó c hc lp 8 ? - Em hóy nh li : vn bn thuyt minh cú nhng tớnh cht gỡ ? Mc ớch ca nú ? Ghi bng : Cung cp tri thc khỏch quan v i tng thuyt minh Phng phỏp thuyt minh ? Khi thuyt minh thng s dng nhng phng phỏp thuyt minh no ? - Tuy nhiờn, mt s vn bn thuyt minh ph cp kin thc hoc mt ss vn bn thuyt minh cú tớnh cht vn hc, mun to s sinh ng, hp dn v khi gi s cm th ca ngi c, ngi nghe v i tng thuyt minh thỡ ngi vit cú th vn dng mt s bin phỏp ngh thut nh so sỏnh, n d, nhõn hoỏ - L kiu vn bn thụng dng trong mi lnh vc i sng nhm cung cp tri thc v c m , tớnh cht, nguyờn nhõn . ca cỏc s vt hin tng trong t nhiờn, xó hi bng phng thỳc trỡnh by, gii thiu, gii thớch - nh ngha, lit kờ, nờu vớ d, dựng s liu, phõn loi, phõn tớch Nghe Họ và tên : Nguyễn Thị Hoa Trờng THCS Thái Nguyên 9 Giáo án Ngữ văn 9 Học 1 Ngày soạn: II - Tỡm hiu vic s dng mt s bin phỏp ngh thut trong vn bn thuyt minh ? ú cú phi l vn bn thuyt minh khụng ? Vỡ sao ? ? C th khớa cch no ? ? Theo em nhng tri thc trong vn bn cú phi l tri thc khỏi quỏt khụng ? Vỡ sao em bit ? ? Em cú suy ngh gỡ khi thuyt minh v H Long tỏc gi li cp ti hai yu t ỏ v nc ? ? Hóy ch ra nhng phng phỏp thuyt minh c s dng trong bi ? - Yờu cu HS ly dn chng c th minh ho cho mi phng phỏp ? Ngoi vic thu nhn c nhng kin thc khỏi quỏt v H Long vn bn cũn hp dn em iu gỡ ? ? Cú c iu ú l do tỏc gi s dng bn phỏp ngh thut gỡ ? - Giỏo viờn phõn tớch bin phỏp ngh thut ú trong vn bn ? T bi thuyt minh ny em rỳt ra nhn xột gỡ khi lm bi vn thuyt minh ? - Giỏo viờn nhn xột, cht ni dung c bn - c vn bn " H Long ỏ v nc " - õy l vn bn thuyt minh vỡ ni dung cung cp cho ta nhng kin thc v i tng : Vnh H Long - S k l vụ tn ca H Long do ỏ v nc to lờn - õy l mt phng din ớt ai núi ti, l mt phỏt hin ca tỏc gi - Phng phỏp lit kờ - Phng phỏp phõn tớch - Cỏch vit sinh ng ta cm nhn c s k l H Long - Ngh thut nhõn hoỏ do trớ liờn tng, tng tng phong phỳ ( Tho lun ) Tr li D.Cng c dn dũ : ễn li lớ thuyt kiu bi thuyt minh - Mt s bin phỏp ngh thut Chun b bi tit sau Họ và tên : Nguyễn Thị Hoa Trờng THCS Thái Nguyên 10 [...]... ngy 8-8- 198 6 " ca tỏc gi ? ? Thụng tin ú cho em bit iu gỡ ? - 50000 u n ht nhõn - Mi ngi ngi trờn 4 tn thuc n ? Nhng thụng tin ú ó cnh bỏo nguy - Chin tranh ht nhõn chớnh l s tn phỏ c ghờ gm ca chin tranh ht nhõn nh hu dit ton b s sng trờn trỏi t th no ? ( c ) ? iu ny c nh vn th hin bng ( Nhn mnh1-12 ) nhng cõu vn no ? Họ và tên : Nguyễn Thị Hoa 12 Trờng THCS Thái Nguyên Giáo án Ngữ văn 9 Học 1 Ngày... Yờu cu : - Th loi : Thuyt minh - i tng : Con trõu ( Thuyt minh v con vt ny trong s gn bú thõn thit vi ngi nụng dõn vi ngh nụng Vit nam ) ? Nh vy , gii quyt yờu cu ny cn - Thuyt minh v c im ca loi vt 22 Họ và tên : Nguyễn Thị Hoa Trờng THCS Thái Nguyên Giáo án Ngữ văn 9 Học 1 Ngày soạn: trỡnh by nhng ý gỡ ? ( Hỡnh dỏng ) - Con vt vi cụng vic ng ỏng ( Chỳ ý ti sc kộo ) - Con trõu trong l hi, ỡnh ỏm... cp cao th gii hp ti liờn hp quc ( M ) cỏch õy 15 nm ( 199 0) ó núi lờn tm quan trng ca vn ny Hot ng của trò Hot động của trò I.c - Hiu chỳ thớch - Hng dn c vn bn, cn c rừ rng, mch lc - c mt on - hs c tip - Nhn xột cỏch c ca hs - Gii thiu xut x vn bn: Vn bn ny trớch t " Tuyờn b " ca hi ngh cp cao th gii v tr em hp ti tr - nghe s liờn hp quc ti Nu-ooc ngy 30 -9- ( ghi ) 199 0 - Nờu cõu hi kim tra vic hiu... - Ngi núi phi u tiờn cho mt phng Họ và tên : Nguyễn Thị Hoa 29 Trờng THCS Thái Nguyên Giáo án Ngữ văn 9 Học 1 chõm hi thoi hoc mt yờu cu khỏc quan trng hn - Ngi núi mun gõy mt s chỳ ý ngi nghe hiu cõu núi theo mt hm ý no ú III.Luyn tp 1 - Phõn tớch vic khụng vi phm phng chõm hi thoi - Chỳ ý vo cõu núi ca ngi cha v d liu : a tr mi 5 tui ( Phng chõm cỏch thc ) 2 Phng chõm hi thoi no khụng c tuõn th... Nguyễn Thị Hoa 30 Trờng THCS Thái Nguyên Giáo án Ngữ văn 9 Học 1 Ngày soạn: - i tng : Cõy lỳa - B cc : 3 phn - Chỳ ý s dng cỏc bin phỏp ngh thut, miờu t trong bi lm mt cỏch phự hp Ngày dạy: Tun th t -Bi 4 * Chuyn ngi con gỏi Nam Xng * Xng hụ trong hi thoi * Cỏch dn trc tip v cỏch dn giỏn tip * Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự Tit 16-17:Vn bn Chuyn ngi con gỏi Nam Xng ( Nguyn D) A.Mc tiờu cn t : Họ và tên... D.Cng c : ? Em ó hc nhng phng chõm hi thoi no ? Yờu cu ca mi phng chõm hi thoi ú l gỡ ? -V nh lm bi tp 5 - Chun b bi tit sau Họ và tên : Nguyễn Thị Hoa 18 Trờng THCS Thái Nguyên Giáo án Ngữ văn 9 Học 1 Ngày soạn: Ngày dạy: Tit 9: Tp lm vn S dng yu t miờu t trong vn bn thuyt minh A.Mc tiờu cn t : -Giỳp hs hiu c vn bn thuyt minh cú khi phi kt hp vi yu t miờu t thỡ vn bn mi hay B.Chun b : Thy : Son bi,... tng hin lờn cth gn gi d cm d nhn Hot ng của thầy Hot ng của trò I-Tỡm hiu yu t miờu t trong vn bn thuyt minh - Vn bn : Cõy chui trong i sng Vit Nam " Họ và tên : Nguyễn Thị Hoa 19 Trờng THCS Thái Nguyên Giáo án Ngữ văn 9 Học 1 Ngày soạn: - c vn bn - c vn bn ? Em hiu nh th no v nhan trờn - i tng thuyt minh : Cõy chui : ca vn bn ? Núi v cõy chui trong mi quan h gn bú vi i sng ca mi ngi dõn Vit Nam... gii nhit - Thõn chui ti cú th ghộp li thnh bố - Hoa chui thỏi nh lm mún xo hoc nu Nừn chui tõy ( Lỏ non cũn cun trong thõn cõy mu trng ) n sng rt mỏt - Lỏ chui ti cũn dựng gúi bỏnh np, Họ và tên : Nguyễn Thị Hoa Hot ng nhúm - i din nhúm c - Nhn xột - Nghe 20 Trờng THCS Thái Nguyên Giáo án Ngữ văn 9 Học 1 Ngày soạn: bỏnh gai, gúi giũ II-Luyn tp 1 - B sung yu t miờu t vo cỏc chi tit thuyt minh... Trong chin tranh th gii ln th hai, nhng ngy u thỏng 8- 194 5, ch bng 2 qu bom nguyờn t u tiờn nộm xung hai thnh ph Hi-rụ-si-ma v Na-ga-xa-ky, quc M ó lm hai triu ngi Nht b thit mng v cong di ho n bõy gi TH k XX, th gii phỏt minh ra nguyờn t, ht nhõn ng thi cng phỏt minh ra Họ và tên : Nguyễn Thị Hoa 11 Trờng THCS Thái Nguyên Giáo án Ngữ văn 9 Học 1 Ngày soạn: v khớ hu dit, git ngi hng lot khng khip... gn hỡnh nh con trõu trong l hi c - Kt bi chi trõu ( Sn ) - Khng nh vai trũ, v trớ ca con vt ny trong i sng ca ngi dõn Vit Nam * Cng c - dn dũ : - GV s lc v nhng yu t ngh thut v miờu t trong vn bn thuyt minh - Nhng lu ý khi s dng yu t ny - Nhc nh hs v ụn bi tit sau vit bi s 1 Họ và tên : Nguyễn Thị Hoa 23 Trờng THCS Thái Nguyên Giáo án Ngữ văn 9 Học 1 Ngày soạn: Tun th ba-Bi 3 * Tuyờn b th gii v . Giáo án Ngữ văn 9 Học kì 1 Ngày soạn: Tun th nht : Bi 1 Ngày dạy : Tit 1 + 2 : Vn bn Phong cách Hồ Chí Minh ( Lờ Anh Tr ) A.Mc tiờu. minh - ( Tr li ) - Hai phn : - T u n rt hin i - Cũn li - Cn c vo ni dung . Họ và tên : Nguyễn Thị Hoa Trờng THCS Thái Nguyên 1 Giáo án Ngữ văn 9 Học kì 1
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 9 ( kì 1) Chuẩn, Giáo án Ngữ văn 9 ( kì 1) Chuẩn, Giáo án Ngữ văn 9 ( kì 1) Chuẩn