Ke hoach giang day toan 7 rat chi tiet

11 1,192 7
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2013, 18:10

Phần i. kế hoạch cá nhân Họ tên: Trần Cao Cờng Sinh ngày: 23 - 03 1979 Chuyên môn đào tạo: Đại học toán. Đơn vị công tác: Tổ KHTN - Trờng THCS Bằng Luân Nhiệm vu công tác đợc giao trong năm 2009 2009: Dạy Toán lớp 7 Dạy tự chọn toán 7 Phụ trách thiết bị dạy học. I. Thuận lợi và khó nhăn: 1. Thuận lợi : - Bản thân đợc đào tạo đúng chuyên ngành, trình độ đào tạo theo đúng chuẩn nên việc tiếp cận chơng trình môn Toán thuận lợi hơn, đặc biệt là phơng pháp giảng dạy theo hớng đổi mới. - Mặt khác bản thân có lòng nhiệt tình, tích cực nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi những phơng pháp giảng dạy phù hợp nhất. 2. Khó khăn: - Việc đầu t , chuẩn bị cho một tiết dạy mất rất nhiều thời gian. - Do trình độ nhận thức của học sinh không đồng đều , một số học sinh cha chăm chỉ , cha tập trung cao độ cho môn học . - Một số HS có hoàn cảnh còn khó khăn, việc đầu t cho học tập còn ít II. Đăng kí chỉ tiêu thi đua trong năm học 2009 2010. 1. Về t t ởng chính trị và đạo đức: - Yên tâm trong công tác. - Luôn chấp hành tốt mọi chủ trơng chính sách của Đảng và nhà nớc, không vi phạm pháp luật. - Không vi phạm đạo đức của ngời thầy. - Luôn đoàn kết giúp đỡ bạn bè đồng nghiệp. - Luôn đấu tranh phê bình thẳng thắn đúng nơi, đúng lúc, đảm bảo sự thống nhất và uy tín trong nội bộ. - Bản thân là tấm gơng mẫu mực để cho các em học sinh noi theo. * Xếp loại đạo đức, t tởng, chính trị trong năm học 2009 20010: Tốt. 2. Công tác chuyên môn: - Có đầy đủ bài soạn hồ sơ theo quy định. - Soạn bài đầy đủ, đúng phân phối chơng trình. - Ký duyệt giáo án đúng quy định của tổ chuyên môn. - Thực hiện thành thạo việc đổi mới PPDH. - Dự giờ đúng quy định 1 tiết/ tuần để học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp. - Hoàn thành sổ tự bồi dỡng theo hoạch của bộ môn. * Xếp loại hồ sơ trong năm học: Tót. 3. Chất l ợng bộ môn: Học lực: Giỏi: 10% Khá: 15% TB : Yếu: Kém: 4. Công tác công đoàn: - Tham gia đầy đủ mọi hoạt động của công đoàn. - Luôn hoàn thành tốt mọi công việc do công đoàn trờng giao cho. * Tự xếp loại: Thành viên công đoàn tích cực. * Xếp loại: Đảng viên đủ t cách và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 5. Công tác thiết bị: - Có đày đủ hồ sơ, sổ sách theo quy định. - Thờng xuyên nhắc nhở giáo viên và học sinh sử dụng và bảo quản thiết bị đúng quy định. - Đánh giá việc sử dụng thiết bị của giáo viên một cách trung thực, khách quan. - Vào sổ mợn trả theo đúng kế hoạch sử dụng của giáo viên. III. Biện pháp thực hiện: 1. T t ởng: - Luôn giữ vững sự thống nhất trong nội bộ nhà trờng, lấy đáu tranh phê bình để thống nhất. - Phát ngôn đúng chỗ, đúng lúc giữ uy tín cho bản thân và đồng nghiệp. 2. Về chuyên môn: - Xây dựng kế hoạch cá nhân bám sát kế hoạch của nhà trờng và của tổ chuyên môn. - Nghiêm chỉnh chấp hành mọi quy chế về chuyên môn. - Thờng xuyên nghiên cứu bài soạn để nâng cao chất lợng giờ dạy. - Luôn tiếp thu ý kiến phê bình, góp ý của đồng nghiệp trong giảng dạy để nâng cao chất lợng giờ dạy. - Không ngừng tự học, tự bồi dỡng đẻ nâng cao kiến thức chuyên môn. - Luôn thực hiện Hai không trong dạy học và thi cử. 3. Công tác công đoàn: - Thực hiện tốt mọi công việc do công đoàn giao cho. 4. Công tác thiết bị: - Vào sổ mợn trả theo đúng kế hoạch sử dựng thiết bị của giáo viên. - Đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị theo đúng phiếu đánh giá chấm điểm của ngời dự Bằng luân, ngày 22 tháng 9 năm 2009 Ngời lập kế hoạch Trần Cao Cờng kế hoạch cụ thể Tháng Công việc cụ thể Nội dung cụ thể Biện pháp thực hiện Kết quả 9 1. Công tác chuyên môn - Bớc đầu đi vào ổn định tổ chức - Soạn bài đúng PPCT - Ký duyệt giáo án dúng quy định của tổ chuyên môn. - Dự giờ học hỏi kinh nghiệm - Hoàn thành hồ sơ theo quy định. - Bám sát kế hoạch đợc phan công - Nghiên cứu kỹ CT, soạn giảng đúng PP bộ môn - thực hiện dúng việc ký duyệt G.án - Dự giờ đồng nghiệp 1tiết/tuần 2. Công tác thiết bị - Sắp xếp thiết bị theo phòng học bộ môn - Hoàn thành sổ sử dụng thiết bị. - Kiểm lại thiết bị có trong kho Hoàn thành sổ sử dụng thiết bị và chấm hiệu quả sử dụng. - Sắp xếp gọn gàng thiết bị trong kho 3. Công tác khác Tham gia đầy đủ mọi hoạt động của công đoàn Hoàn thành mọi công việc do công đoàn giao cho. 10 1. Công tác chuyên môn - Nâng cao chát lợng giờ dạy - Bồi dỡng về chuyên môn - Dự giờ của đồng nghiệp - Cho điểm đúng tiến độ - Bồi dỡng HS giỏi Máy tính CASIO - Nghiên cứu kỹ bài soạn trớc khi lên lớp - Kiểm tra miệng thờng xuyên - Bồi dỡng HS giỏi 3tiết/ tuần 2. Công tác thiết bị - Thờng xuyên kiểm tra và sắp xếp thiết bị gọn gàng - Vào sổ mợn, trả đúng quy định - Chấm điểm sử dụng thiết bị theo từng tháng. Nhắc nhở GV xếp gọn thiết bị sau khi sử dụng. Chấm điểm theo phiếu đánh giá 3. Công tác khác Tham gia đầy đủ mọi hoạt động của công đoàn Hoàn thành mọi công việc do công đoàn giao cho. 11 1. Công tác chuyên môn - Nâng cao chát lợng giờ dạy - Bồi dỡng nâng cao chất lợng về chuyên môn - Dự giờ của đồng nghiệp - Cho điểm đúng tiến độ - Bồi dỡng HS giỏi Máy tính CASIO - Nghiên cứu kỹ bài soạn trớc khi lên lớp - Kiểm tra miệng thờng xuyên - Bồi dỡng HS giỏi 3tiết/ tuần 2. Công tác thiết bị - Thờng xuyên kiểm tra và sắp xếp thiết bị gọn gàng - Vào sổ mợn, trả đúng quy định - Chấm điểm sử dụng thiết bị theo từng Nhắc nhở GV xếp gọn thiết bị sau khi sử dụng. Chấm điểm theo phiếu đánh giá tháng. 11 3. Công tác khác Tham gia đầy đủ mọi hoạt động của công đoàn Hoàn thành mọi công việc do công đoàn giao cho. 12 1. Công tác chuyên môn - Hệ thống lại những kiến thức trọng tâm chuẩn bị cho kiểm tra học kỳ I - Rà soát chơng trình - Tiếp tục bồi dỡng HSG lớp 6 - Soạn đề cơng cho HS ôn tập - Xem lại toàn bộ CT học kì I - Bồi dỡng HSG 3tiết/tuần 2. Công tác thiết bị - Sắp xếp thiết bị gọn gàng - Vào sổ mợn, trả đúng quy định - Xếp loại sử dụng thiết bị trong học kỳ I - Bám sát kế hoạch sử dụng thiết bị của từng môn - Chấm điểm và xếp loại theo phiếu chấm điểm. 3. Công tác khác Tham gia đầy đủ mọi hoạt động của công đoàn Hoàn thành mọi công việc do công đoàn giao cho. 1 1. Công tác chuyên môn - Hoàn thành chế độ cộng điểm - Tiếp tục nâng cao chất lợng giờ dạy - Tự bồi dỡng về chuyên môn - Hoàn thành cho điểm vào sổ - Dự giờ theo đúng quy định - Hoàn thành sổ tự bồi dỡng theo kế hoạch 2. Công tác thiết bị - Thờng xuyên kiểm tra và sắp xếp thiết bị gọn gàng - Vào sổ mợn, trả đúng quy định - Chấm điểm sử dụng thiết bị theo từng tháng. Nhắc nhở GV xếp gọn thiết bị sau khi sử dụng. Chấm điểm theo phiếu đánh giá 3. Công tác khác Tham gia đầy đủ mọi hoạt động của công đoàn Hoàn thành mọi công việc do công đoàn giao cho. 2 1. Công tác chuyên môn - Nâng cao chát lợng giờ dạy - Bồi dỡng về chuyên môn - Dự giờ của đồng nghiệp - Cho điểm đúng tiến độ - Nghiên cứu kỹ bài soạn trớc khi lên lớp - Kiểm tra miệng thờng xuyên 2. Công tác thiết bị - Thờng xuyên kiểm tra và sắp xếp thiết bị gọn gàng - Vào sổ mợn, trả đúng quy định - Chấm điểm sử dụng thiết bị theo từng tháng. Nhắc nhở GV xếp gọn thiết bị sau khi sử dụng. Chấm điểm theo phiếu đánh giá 3. Công tác khác Tham gia đầy đủ mọi hoạt động của công đoàn Hoàn thành mọi công việc do công đoàn giao cho. 3 1. Công tác chuyên môn - Nâng cao chát lợng giờ dạy - Bồi dỡng về chuyên môn - Dự giờ của đồng nghiệp - Cho điểm đúng tiến độ - Nghiên cứu kỹ bài soạn trớc khi lên lớp - Kiểm tra miệng thờng xuyên - Bồi dỡng HS giỏi 3tiết/ tuần 2. Công tác thiết bị - Thờng xuyên kiểm tra và sắp xếp thiết bị gọn gàng - Vào sổ mợn, trả đúng quy định - Chấm điểm sử dụng thiết bị theo từng tháng. Nhắc nhở GV xếp gọn thiết bị sau khi sử dụng. Chấm điểm theo phiếu đánh giá 3. Công tác khác Tham gia đầy đủ mọi hoạt động của công đoàn Hoàn thành mọi công việc do công đoàn giao cho. 4 1. Công tác chuyên môn - Nâng cao chát lợng giờ dạy - Bồi dỡng về chuyên môn - Dự giờ của đồng nghiệp - Cho điểm đúng tiến độ - Nghiên cứu kỹ bài soạn trớc khi lên lớp - Kiểm tra miệng thờng xuyên - Bồi dỡng HS giỏi 3tiết/ tuần 2. Công tác thiết bị - Thờng xuyên kiểm tra và sắp xếp thiết bị gọn gàng - Vào sổ mợn, trả đúng quy định - Chấm điểm sử dụng thiết bị theo từng tháng. Nhắc nhở GV xếp gọn thiết bị sau khi sử dụng. Chấm điểm theo phiếu đánh giá 3. Công tác khác Tham gia đầy đủ mọi hoạt động của công đoàn Hoàn thành mọi công việc do công đoàn giao cho. 5 1. Công tác chuyên môn - Nâng cao chát lợng giờ dạy - Bồi dỡng về chuyên môn - Dự giờ của đồng nghiệp - Cho điểm đúng tiến độ - Ôn tập cho HS chuẩn bị thi học kỳ - Nghiên cứu kỹ bài soạn trớc khi lên lớp - Kiểm tra miệng thờng xuyên - Cho HS làm đề cơng ôn tập 2. Công tác thiết bị - Thờng xuyên kiểm tra và sắp xếp thiết bị gọn gàng - Vào sổ mợn, trả đúng quy định - Chấm điểm sử dụng thiết bị - Hoàn thành kiểm thiết bị cuối năm. Nhắc nhở GV xếp gọn thiết bị sau khi sử dụng. Chấm điểm theo phiếu đánh giá - Kiểm theo danh mục thiết bị đợc cấp 3. Công tác khác Tham gia đầy đủ mọi hoạt động của công đoàn Hoàn thành mọi công việc do công đoàn giao cho. phần ii. kế hoạch giảng dạy môn toán 7 phần đại số Tuần Tiết (Theo PPCT) Tên bài dạy Ngày dạy Điều chỉnh, bổ xung học kì i 1 1 tp hp Q cỏc s hu t 2 Cng, tr cỏc s hu t 2 3 Nhõn, chia s hu t 4 Giỏ tr tuyt i ca s hu t.Cng . 3 5 Luyn tp 6 Lu tha ca mt s hu t 4 7 Lu tha ca mt s hu t (tip) 8 Luyn tp 5 9 T l thc 10 Luyn tp 6 11 Tớnh cht ca dóy t s bng nhau 12 Luyn tp 7 13 S thp phõn hu hn, STP . 14 Luyn tp 8 15 Lm trũn s 16 Luyn tp 9 17 S vụ t, khỏi nim v cn bc hai. 18 S thc 10 19 Luyn tp 20 ễn tp C1( vi s tr giỳp ) 11 21 ễn tp C1( vi s tr giỳp ) 22 Kim tra chng I 12 23 i lng t l thun 24 Mt s bi toỏn v i lg t l thun 13 25 Luyn tp 26 i lng t l nghch 14 27 Mt s bi toỏn v i lg t l nghch 14 28 Luyện tập 15 29 Hàm số 30 Luyện tập 16 31 Kiểm tra viết 32 Mặt phẳng toạ độ 33 Luyện tập 34 Đồ thị hàm số y = ax (a ≠ 0) 17 35 Luyện tập 36 Ôn tập chương II(với sự trợ giúp .) 37 Ôn tập học kỳ I 38 Ôn tập học kỳ I 18 39 Kiểm tra học kì I 19 40 Trả bài KTHK ( phần Đại số ) häc k× ii 20 41 Thu thập số liệu thống kê, tần số 42 Luyện tập 21 43 Bảng tần số . 44 Luyện tập 22 45 Biểu đồ 46 Luyện tập 23 47 Số trung bình cộng 48 Luyện tập 24 49 Ôn tập Chương III ( với sự trợ giúp ) 50 Ôn tập Chương III( với sự trợ giúp ) 25 51 Kiểm tra Chương III 52 Khái niệm biểu thức đại số 26 53 Giá trị của một biểu thức đại số 54 Đơn thức 27 55 Đơn thức đồng dạng 56 Luyện tập 28 57 Đa thức 58 Cộng, trừ đa thức 29 59 Luyện tập 60 Kiểm tra viết 30 61 Đa thức một biến 62 Cộng trừ đa thức một biến 31 63 Luyện tập 64 Nghiệm của đa thức một biến 32 65 Ôn tập C.IV(với sự trợ giúp ) 66 Ôn tập C.IV(với sự trợ giúp ) 33 67 Ôn tập HKII 68 Ôn tập HKII (t2) 34 35 36 69 Kiểm tra viết HKII 37 70 Trả bài KT học kì II PHẦN HÌNH HỌC TuÇn TiÕt (theo PPCT) Tªn bµi d¹y Ngµy d¹y §iÒu chØnh, bæ xung HỌC KÌ I 1 1 Hai góc đối đỉnh 2 Luyện tập 2 3 Hai đường thẳng vuông góc 4 Luyện tập 3 5 Các góc tạo bởi 1 đường thẳng cắt 2 đthẳng 6 Luyện tập 4 7 Hai đường thẳng song song 8 Luyện tập 5 9 Tiên đề Ơ-clit về 2 đường thẳng song song 10 Luyện tập 6 11 Từ vuông góc đến song song 12 Luyện tập 7 13 Định lý 14 Luyện tập 8 15 Ôn chương I 8 16 Ôn chương I (tt) 9 17 Kiểm tra chương I 18 Tổng ba góc của 1 tam giác 10 19 Luyện tập 20 Hai tam giác bằng nhau 11 21 Luyện tập 22 Trường hợp bằng nhau c - c - c 12 23 Luyện tập 1 24 Luyện tập 2 13 25 Trường hợp bằng nhau c - g - c 26 Luyện tập 1 14 27 Luyện tập 2 28 Trường hợp bằng nhau g - c - g 15 29 Luyện tập 30 Ôn tập HKI 16 17 18 31 Ôn tập HKI(tt) 19 32 Trả bài KT HKI häc k× ii 20 33 Luyện tập ( về ba trường hợp bằng nhau của hai tam giác) 34 Luyện tập ( về ba trường hợp bằng nhau của hai tam giác) 21 35 Tam giác cân 36 Luyện tập 22 37 Định lí Pitago 38 Luyện tập 1 23 39 Luyện tập 2 40 Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông 24 41 Luyện tập 42 Thực hành ngoài trời 25 43 Thực hành ngoài trời 44 Ôn tập chương II 26 45 Ôn tập chương II 46 Kiểm tra viết chương II [...]... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác Luyện tập Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chi u Luyện tập Quan hệ giữa ba cạnh của tam gi ác Bất đẳng thức tam giác Luyện tập Tính . giúp ) 66 Ôn tập C.IV(với sự trợ giúp ) 33 67 Ôn tập HKII 68 Ôn tập HKII (t2) 34 35 36 69 Kiểm tra viết HKII 37 70 Trả bài KT học kì II PHẦN HÌNH HỌC TuÇn. chương II 27 47 Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác 48 Luyện tập 28 49 Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chi u 50
- Xem thêm -

Xem thêm: Ke hoach giang day toan 7 rat chi tiet, Ke hoach giang day toan 7 rat chi tiet, Ke hoach giang day toan 7 rat chi tiet

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn