Câu hỏi trắc nghiệm sinh học 12 theo từng bài 2020

87 15 1
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 21:32

TUYỂN TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THEO TỪNG BÀI MÔN: SINH HỌC 12 CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT Phần năm DI TRUYỀN HỌC Chương I CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Bài GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ Q TRÌNH NHÂN ĐƠI AND Câu Mã di truyền có tính thối hố, tức A nhiều ba khác mã hoá cho loại axit amin B Mã di truyền mã ba C tất loài dùng chung mã di truyền D ba mã hoá mã hoá cho axit amin Câu Mã di truyền có tính đặc hiệu có nghĩa A aa mã hoá đồng thời nhiều ba B tất sinh vật có chung mã di truyền C ba mã hoá cho loại aa D ba bị đột biến tạo thành ba Câu Một phân tử ADN sinh vật nhân thực có chiều dài 510 nm, số nuclêơtit loại Ađênin chiếm 20% tổng số nuclêôtit Số nuclêôtit loại Guanin phân tử ADN A 300 B 1500 C 900 D.600 Câu Giả sử phân tử ADN tự nhân đôi liên tiếp lần tạo số phân tử ADN A 32 B 64 C D 25 Câu Q trình nhân đơi ADN diễn chủ yếu A tế bào chất B ribôxôm C ti thể D nhân tế bào Câu Các cơđon khơng mã hóa axit amin (các ba kết thúc)? A UAX, UAG, UGA B UXA , UAG, UGA C UAA, UAG, UGA D UAA , UGG, UGA Câu Trong khái niệm gen sau đây, khái niệm nhất? A Gen đoạn phân tử ADN mang thông tin cho việc tổng hợp loại prơtêin quy định tính trạng B Gen đoạn phân tử ADN mang thông tin cho việc tổng hợp loại mARN, tARN, rARN C Gen đoạn phân tử ADN tham gia vào chế điều hồ q trình sinh tổng hợp prơtêin gen điều hồ, gen khởi động, gen vận hành D Gen đoạn phân tử ADN mang thơng tin mã hố cho chuỗi pơlipeptit hay phân tử ARN Câu Một gen có chiều dài 0,51 micrômet, gen nhân đôi lần mơi trường nội bào cần cung cấp số nuclêơtit A 3000 B 5100 C 2550 D 6000 Câu Một gen cấu trúc dài 5100 A0 có 3450 liên kết hydrô Số nuclêôt loại gen A A= T = 1050 ; G = X = 450 B A= T =450; G = X = 1050 C A= T = 300 ; G = X = 600 B A= T =600; G = X = 300 Câu 10 Phát biểu sau nói nhân đơi ADN (tái ADN)? A Cơ chế tự nhân đôi ADN diễn theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo tồn B Sau lần tự nhân đơi, từ phân tử ADN hình thành nên phân tử ADN giống nhau, phân tử ADN có hai mạch tổng hợp hoàn toàn C Sự tự nhân đôi ADN diễn tế bào kì trình phân bào D Mạch ADN tổng hợp liên tục theo chiều 3’ - 5’ Câu 11: Giả sử gen cấu tạo từ loại nuclêơtit: A, T, G mạch gốc gen có tối đa loại mã ba? A loại mã ba B loại mã ba C 27 loại mã ba D loại mã ba Câu 12: Trong q trình nhân đơi ADN, chạc tái có mạch tổng hợp liên tục mạch tổng hợp gián đoạn? A Vì enzim ADN polimeraza tổng hợp mạch theo chiều 5’→3’ B Vì enzim ADN polimeraza tác dụng lên mạch C Vì enzim ADN polimeraza tác dụng lên mạch khn 3’→5’ D Vì enzim ADN polimeraza tác dụng lên mạch khuôn 5’→3’ Câu 13: Tất lồi sinh vật có chung mã di truyền, trừ vài ngoại lệ, điều biểu đặc điểm mã di truyền? A Mã di truyền có tính đặc hiệu B Mã di truyền có tính thối hóa C Mã di truyền có tính phổ biến D Mã di truyền ln mã ba Câu 14: Một đoạn phân tử ADN mang thơng tin mã hố cho chuỗi pôlipeptit hay phân tử ARN gọi A codon B gen C anticodon D mã di truyền Câu 15: Q trình nhân đơi ADN thực theo nguyên tắc gì? A Hai mạch tổng hợp theo nguyên tắc bổ sung song song liên tục B Một mạch tổng hợp gián đoạn, mạch tổng hợp liên tục C Nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán bảo toàn D Mạch liên tục hướng vào, mạch gián đoạn hướng chạc ba tái Câu 16: Bản chất mã di truyền A trình tự xếp nulêơtit gen quy định trình tự xếp axit amin prôtêin B axit amin đựơc mã hố gen C ba nuclêơtit liền kề loại hay khác loại mã hoá cho axit amin D ba mã hoá cho axit amin Câu 17: Mỗi ADN sau nhân đơi có mạch ADN mẹ, mạch lại hình thành từ nuclêơtit tự Đây sở nguyên tắc A bổ sung B bán bảo toàn C bổ sung bảo toàn D bổ sung bán bảo toàn Câu 18: Gen đoạn phân tử ADN A mang thông tin mã hoá chuỗi polipeptit hay phân tử ARN B mang thơng tin di truyền lồi C mang thông tin cấu trúc phân tử prôtêin D chứa mã hoá axit amin Câu 19: Trong q trình nhân đơi ADN, đoạn Okazaki nối lại với thành mạch liên tục nhờ enzim nối, enzim nối A ADN giraza B ADN pôlimeraza C hêlicaza D ADN ligaza Câu 20: Một gen có 480 ađênin 3120 liên kết hiđrơ Gen có số lượng nuclêơtit A 1800 B 2400 C 3000 D 2040 Câu 21: Vai trò enzim ADN pơlimeraza q trình nhân đơi ADN là: A tháo xoắn phân tử ADN B lắp ráp nuclêôtit tự theo nguyên tắc bổ sung với mạch khuôn ADN C bẻ gãy liên kết hiđrô hai mạch ADN D nối đoạn Okazaki với Câu 22: Nhiều ba khác mã hóa axit amin trừ AUG UGG, điều biểu đặc điểm mã di truyền? A Mã di truyền có tính phổ biến B Mã di truyền có tính đặc hiệu C Mã di truyền mã ba D Mã di truyền có tính thối hóa Câu 23: Đơn vị mang thơng tin di truyền ADN gọi A nuclêôtit B ba mã hóa C triplet D gen Câu 24: Mã di truyền là: A mã một, tức nuclêôtit xác định loại axit amin B mã bốn, tức bốn nuclêôtit xác định loại axit amin C mã ba, tức ba nuclêôtit xác định loại axit amin D mã hai, tức hai nuclêôtit xác định loại axit amin Câu 25 Một gen có chiều dài 0, 51µm Sau nhân đơi lần tổng số nuclêôtit môi trường nội bào cung cấp bao nhiêu? A/ 1500 B/ 3000 C/ 4500 D/ 6000 Câu 26 Phát biểu sau không nói đặc điểm mã di truyền? A mã di truyền có tính thối hố B Mã di truyền mã ba C Mã di truyền có tính phổ biến D Mã di tuyền đặc trưng cho lồi sinh vật Câu 27: Trong loại nuclêơtit tham gia cấu tạo nên ADN khơng có loại A Guanin (G) B Uraxin (U) C Ađênin (A) D Timin (T) Câu 28: Một đặc điểm mã di truyền A khơng có tính thối hố B mã ba C khơng có tính phổ biến D khơng có tính đặc hiệu Câu 29: Trong ba sau đây, ba ba kết thúc? A 5' UGA 3' B 3' UAG 5' C 3' UGA 5' D 5' AUG 3' Câu 30: Một gen có 900 cặp nuclêơtit có tỉ lệ loại nuclêôtit Số liên kết hiđrô gen A 2250 B 1798 C 1125 D 3060 Câu 31: Một đoạn phân tử ADN sinh vật nhân thực có trình tự nuclêơtit mạch mang mã gốc là: 3'… AAAXAATGGGGA…5' Trình tự nuclêơtit mạch bổ sung đoạn ADN là: A 5' GGXXAATGGGGA…3' B 5' TTTGTTAXXXXT…3' C 5' AAAGTTAXXGGT…3' D 5' GTTGAAAXXXXT…3' Câu 32: Một phân tử ADN sinh vật nhân thực có số nuclêơtit loại Ađênin chiếm 20% tổng số nuclêôtit Tỉ lệ số nuclêôtit loại Guanin phân tử ADN A 40% B 20% C 30% D 10% Câu 33: Có tất loại mã sử dụng để mã hoá axit amin? A 60 B 61 C 63 D 64 Câu 34: Mỗi gen mã hố prơtêin điển hình gồm vùng A khởi đầu, mã hố, kết thúc B điều hồ, mã hố, kết thúc C điều hồ, vận hành, kết thúc D điều hồ, vận hành, mã hố Câu 35: Gen khơng phân mảnh có A vùng mã hố liên tục B đoạn intrơn C vùng khơng mã hố liên tục D exôn intrôn Câu 36: Gen phân mảnh có A có vùng mã hố liên tục B có đoạn intrơn C vùng khơng mã hố liên tục D có exơn Câu 37: Ở sinh vật nhân thực A gen có vùng mã hố liên tục B gen khơng có vùng mã hố liên tục C phần lớn gen có vùng mã hố khơng liên tục D phần lớn gen khơng có vùng mã hoá liên tục Câu 38: Ở sinh vật nhân sơ A gen có vùng mã hố liên tục B gen khơng có vùng mã hố liên tục C phần lớn gen có vùng mã hố khơng liên tục D phần lớn gen khơng có vùng mã hoá liên tục Câu 39: Enzim xúc tác cho trình tổng hợp nên đoạn mồi nhân đoi ADN là: A ARN pôlimeraza B amilaza C ligaza D ADN pôlimeraza Câu 40: Enzim ADN pôlimeraza bổ sung nuclêơtit vào nhóm mạch khn? A 3, OH B 3, P C 5, OH D 5, P Câu 41: Ở cấp độ phân tử nguyên tắc khuôn mẫu thể chế A tự sao, tổng hợp ARN, dịch mã B tổng hợp ADN, ARN C tổng hợp ADN, dịch mã D tự sao, tổng hợp ARN Câu 42: Vùng điều hoà gen cấu trúc nằm vị trí gen? A Đầu 5, mạch mã gốc B Đầu 3, mạch mã gốc C Nằm gen D Nằm cuối gen Câu 43: Gen cấu trúc vi khuẩn có đặc điểm gì? A Phân mảnh B Vùng mã hố khơng liên tục C Khơng phân mảnh D Khơng mã hố axit amin mở đầu Câu 44: Intrơn gì? A Đoạn gen có khả phiên mã khơng có khả dịch mã B Đoạn gen khơng có khả phiên mã dịch mã C Đoạn gen mã hoá axit amin D Đoạn gen chứa trình tự nu- đặc biệt giúp mARN nhận biết mạch mã gốc gen Câu 45: Nhóm cơđon sau mà loại cơđon mã hố loại axit amin? A AUA,UGG B AUG,UGG C UUG,AUG D UAA,UAG Câu 46: Sự nhân đôi ADN sinh vật nhân thực khác với nhân đôi ADN E.Coli về: : Chiều tổng hợp : Các enzim tham gia : Thành phần tham gia : Số lượng đơn vị nhân đôi : Nguyên tắc nhân đôi Phương án là: A 1, B 2, ,4 C 2, D 2, 3, Câu 47: Tính phổ biến mã di truyền chứng : A Tính thống sinh giới B Tính đặc hiệu thơng tin di truyền loài C Nguồn gốc chung sinh giới D Sự tiến hóa liên tục Câu 48 : Một phân tử ADN có 3000 nu tham gia phiên mã liên tục lần , số phân tử ARN tạo thành : A B C D Câu 49 Chiều dài gen 0.408 µm.Trong gen có số nucleotit loại Guanin chiếm 30% số nucleotit gen Số liên kết hydro gen là: : A Hgen = 3120 (liên kết H2) B Hgen = 3000 (liên kết H2) C Hgen = 3020 (liên kết H2) D Hgen = 3100 (liên kết H2) Câu 50: Giữa đơn phân phân tử ADN có loại liên kết hoá học sau đây? A Liên kết peptit liên kết hiđrô B Liên kết hố trị C Liên kết hiđrơ liên kết hố trị D Liên kết hiđrô Câu 51: Tự chép ADN sinh vật nhân chuẩn chép A vòng chép B hai vòng chép C nhiều vòng chép D bốn vòng chép PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ Câu 1: Quá trình tổng hợp ARN xảy ở: A ribôxôm B tế bào chất C nhân tế bào D ti thể Câu 2: Làm khn mẫu cho q trình phiên mã nhiệm vụ A mạch mã hoá B mARN C mạch mã gốc D tARN Câu 3: Đơn vị sử dụng để giải mã cho thông tin di truyền nằm chuỗi polipeptit A anticodon B axit amin B codon C triplet Câu 4: Đặc điểm thuộc cấu trúc mARN? A mARN có cấu trúc mạch kép, dạng vòng, gồm loại đơn phân A, T, G, X B mARN có cấu trúc mạch kép, gồm loại đơn phân A, T, G, X C mARN có cấu trúc mạch đơn, gồm loại đơn phân A, U, G, X D mARN có cấu trúc mạch đơn, dạng thẳng, gồm loại đơn phân A, U, G, X Câu 5: Quá trình phiên mã xảy A sinh vật nhân chuẩn, vi khuẩn B sinh vật có ADN mạch kép C sinh vật nhân chuẩn, vi rút D vi rút, vi khuẩn Câu 6: Trong trình dịch mã, mARN thường gắn với nhóm ribơxơm gọi poliribơxơm giúp A tăng hiệu suất tổng hợp prơtêin B điều hồ tổng hợp prôtêin C tổng hợp prôtêin loại D tổng hợp nhiều loại prôtêin Câu 7: Đối mã đặc hiệu phân tử tARN gọi A codon B axit amin B anticodon C triplet Câu 8: ARN tổng hợp từ mạch gen? A Từ mạch có chiều 5’ → 3’ B Từ hai mạch đơn C Khi từ mạch 1, từ mạch D Từ mạch mang mã gốc Câu 9: Loại axit nuclêic tham gia vào thành phần cấu tạo nên ribôxôm A rARN B mARN C tARN D ADN Câu 10: Các chuổi pôlipeptit tạo ribôxôm trượt khuôn mARN giống về: A Cấu trúc B Thành phần axitamin C Số lượng axitamin D Số lượng thành phần axitamin Câu 11: Các chuỗi polipeptit tổng hợp tế bào nhân thực A kết thúc Met B bắt đầu axit amin Met C bắt đầu axit foocmin-Met D phức hợp aa-tARN Câu 12: Dịch mã thông tin di truyền mã thành trình tự axit amin chuỗi polipeptit chức A rARN B mARN C tARN D ARN Câu 13: Làm khuôn mẫu cho trình dịch mã nhiệm vụ A mạch mã hoá B mARN C tARN D mạch mã gốc Câu 14: Phiên mã trình tổng hợp nên phân tử A ADN ARN B prôtêin C ARN D ADN Câu 15: Đơn vị mã hoá cho thông tin di truyền mARN gọi A anticodon B codon C triplet D axit amin Câu 16: Trong q trình phiên mã, chuỗi poliribơnuclêơtit tổng hợp theo chiều nào? A 3’ → 3’ B 3’ → 5’ C 5’ → 3’ D 5’ → 5’ Câu 17: Giai đoạn hoạt hoá axit amin trình dịch mã diễn ở: A nhân B tế bào chất C nhân D màng nhân Câu 18: Sản phẩm giai đoạn hoạt hoá axit amin A axit amin hoạt hoá B axit amin tự C chuỗi polipeptit D phức hợp aa-tARN Câu 19: Giai đoạn hoạt hố axit amin q trình dịch mã nhờ lượng từ phân giải A lipit B ADP C ATP D glucôzơ Câu 20: Thông tin di truyền ADN biểu thành tính trạng đời cá thể nhờ chế A nhân đôi ADN phiên mã B nhân đôi ADN dịch mã C phiên mã dịch mã D nhân đôi ADN, phiên mã dịch mã Câu 21: Cặp bazơ nitơ sau khơng có liên kết hidrơ bổ sung? A U T B T A C A U D G X Câu 22: Nhận định sau phân tử ARN? A Tất loại ARN có cấu tạo mạch thẳng B tARN có chức vận chuyển axit amin tới ribôxôm C mARN y khuôn từ mạch gốc ADN D Trên tARN có anticodon giống Câu 23: Dịch mã trình tổng hợp nên phân tử A mARN B ADN C prôtêin D mARN prôtêin Câu 24: Pôlixôm ( poliriboxom) A loại riboxom có sinh vật nhân chuẩn B loại riboxom có sinh vật nhân sơ C loại enzim có vai trò xúc tác cho q trình tổng hợp protein D nhóm riboxom hoạt động phân tử mARN vào thời điểm định Câu 25: Trong trình dịch mã, liên kết peptit hình thành A hai axit amin kế B axit amin thứ với axit amin thứ hai C axit amin mở đầu với axit amin thứ D hai axit amin loại hay khác loại Câu 26 Enzim xúc tác cho q trình tổng hợp ARN A ARN pơlimeraza B amilaza C ligaza D ADN pôlimeraza Câu 27 Bộ ba mở đầu với chức qui định khởi đầu dịch mã mã hóa axit amin mêtiơnin (ở sinh vật nhân thực) A AUX B AUA C AUG D AUU Câu 28 Quá trình dịch mã kết thúc A ribôxôm tiếp xúc với côđon AUG mARN B ribôxôm rời khỏi mARN trở trạng thái tự C ribôxôm tiếp xúc với mã ba: UAA, UAG, UGA D ribôxôm gắn axit amin mêtiơnin vào vị trí cuối chuỗi pơlipeptit Câu 29 Một gen có đoạn mạch bổ sung có trình tự nuclêơtit AGXTTAGXA Đoạn phân tử ARN sau tổng hợp từ gen có đoạn mạch bổ sung A AGXUUAGXA B UXGAAUXGU C TXGAATXGT D AGXTTAGXA Câu 30: Đơn phân prôtêin A peptit B nuclêôtit C nuclêôxôm D axit amin Câu 31: Khi nói chế dịch mã sinh vật nhân thực, nhận định sau không đúng? A Khi dịch mã, ribôxôm chuyển dịch theo chiều 5'→3' phân tử mARN B Khi dịch mã, ribôxôm chuyển dịch theo chiều 3'→5'trên phân tử mARN C Trong thời điểm có nhiều ribơxơm tham gia dịch mã phân tử mARN D Axit amin mở đầu q trình dịch mã mêtiơnin Câu 32: Anticơdon có nhiệm vụ : A Xúc tác liên kết axitamin với tARN B Xúc tác vận chuyển axitamin đến nơi tổng hợp C Xúc tác hình thành liên kết peptit D Nhận biết côdon đặc hiệu mARN nhờ liên kết bổ sung q trình tổng hợp prơtêin Câu 33: Ở sinh vật nhân thực, trình sau không xảy nhân tế bào A Nhân đôi nhiễm sắc B Phiên mã C Dịch mã D Tái ADN (nhân đơi ADN) Câu 34: Trình tự sau phù hợp với trình tự nuclêơtit phiên mã từ gen có đoạn mạch bổ sung AGX TTA GXA? A TXG AAT XGT B UXG AAU XGU C AGX TTA GXA D AGX UUA GXA Câu 35:Anticơđon phức hợp Met-tARN gì? A AUX B TAX C AUG D UAX Câu 36:Bào quan trực tiếp tham gia tổng hợp Prôtêin? A Perôxixôm B Lizôxôm C Pôlixôm D Ribôxôm Câu 37:Quan hệ sau đúng: A ADN tARN mARN Prôtêin B ADN mARN Prơtêin Tính trạng C mARN ADN Prơtêin Tính trạng D ADN mARN Tính trạng Câu 38:Phát biểu sau nhất? A ADN chuyển đổi thành axitamin prôtêin B ADN chứa thông tin mã hoá cho việc gắn nối axitamin để tạo nên prôtêin C ADN biến đổi thành prôtêin D ADN xác định axitamin prôtêin Câu 39: Phiên mã q trình: A Tổng hợp chuổi pơlipeptit B Nhân đơi ADN C Duy trì thơng tin di truyền qua hệ D Truyền thông tin di truyền từ nhân tế bào Câu 40:Thành phần sau khơng tham gia trực tiếp q trình phiên mã ? A ADN B mARN C tARN D Ribôxôm Câu 41:Trong q trình phiên mã, enzim ARNpơlimerraza có vai trò gì ? : xúc tác tách mạch gen : xúc tác bổ sung nu- vào liên kết với mạch khuôn : nối đoạn ôkazaki lại với : xúc tác trình hồn thiện mARN Phương án trả lời : A ; ; B ; ; C ; ; ; D ; Câu 42:Thứ tự chiều mạch khuôn tổng hợp mARN chiều tổng hợp mARN : A 5,→3, 5,→3, B 3,→3, 3,→3, C.5,→3, 3,→5, D 3,→5, 5,→3, Câu 43: Axitamin mở đầu chuổi pôlipeptit tổng hợp : A Sinh vật nhân sơ foocmin mêtiônin nhân thực mêtiơnin B Sinh vật nhân sơ mêtiơnin nhân thực foocmin mêtiơnin C Sinh vật nhân sơ nhân thực mêtiônin D Sinh vật nhân sơ nhân thực foocmin mêtiơnin Câu 44 Q trình phiên mã tạo ra: A tARN B mARN C rARN D tARNm, mARN, rARN ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN Câu 1: Nội dung điều hòa hoạt động gen A điều hòa q trình dịch mã B điều hòa lượng sản phẩm gen C điều hòa trình phiên mã D điều hồ hoạt động nhân đơi ADN Câu 2: Trong chế điều hòa hoạt động opêron Lac E.coli, mơi trường có lactơzơ A prơtêin ức chế khơng gắn vào vùng vận hành B prôtêin ức chế không tổng hợp C sản phẩm gen cấu trúc không tạo D ARN-polimeraza không gắn vào vùng khởi động Câu 3: Operon Lac vi khuẩn E.coli gồm có thành phần theo trật tự: A vùng khởi động P – vùng vận hành O – nhóm gen cấu trúc (Z,Y,A) B gen điều hòa R – vùng vận hành O– vùng khởi động P– nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A) C gen điều hòa R– vùng khởi động P– vùng vận hành O– nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A) D vùng khởi động P– gen điều hòa R– vùng vận hành O– nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A) Câu 4: Sự điều hoà hoạt động gen nhằm: A tổng hợp prôtêin cần thiết B ức chế tổng hợp prôtêin vào lúc cần thiết C cân cần tổng hợp không cần tổng hợp prôtêin D đảm bảo cho hoạt động sống tế bào trở nên hài hoà Câu 5: Operon A đoạn phân tử ADN bao gồm số gen cấu trúc gen vận hành chi phối B cụm gồm số gen điều hòa nằm phân tử ADN C đoạn gồm nhiều gen cấu trúc phân tử ADN D cụm gồm số gen cấu trúc gen điều hòa nằm trước điều khiển Câu 6: Theo mơ hình operon Lac, prơtêin ức chế bị tác dụng? A Vì lactơzơ làm cấu hình khơng gian B Vì prơtêin ức chế bị phân hủy có lactơzơ C Vì lactơzơ làm gen điều hòa khơng hoạt động D Vì gen cấu trúc làm gen điều hồ bị bất hoạt Câu 7: Điều hòa hoạt động gen sinh vật nhân sơ chủ yếu xảy giai đoạn A phiên mã B dịch mã C sau dịch mã D sau phiên mã Câu 8: Gen điều hòa opêron hoạt động mơi trường A khơng có chất ức chế B có chất cảm ứng C khơng có chất cảm ứng D có khơng có chất cảm ứng Câu 9: Trong cấu trúc opêron Lac, nằm trước vùng mã hóa gen cấu trúc A vùng điều hòa B vùng vận hành C vùng khởi động D gen điều hòa Câu 10: Trong chế điều hòa hoạt động opêron Lac E.coli, mơi trường khơng có lactơzơ prơtêin ức chế ức chế q trình phiên mã cách A liên kết vào vùng khởi động B liên kết vào gen điều hòa C liên kết vào vùng vận hành D liên kết vào vùng mã hóa Câu 11: Khi prơtêin ức chế làm ngưng hoạt động opêron Lac? A Khi môi trường có nhiều lactơzơ B Khi mơi trường khơng có lactơzơ C Khi có khơng có lactơzơ D Khi mơi trường có lactơzơ Câu 12: Trong chế điều hòa hoạt động opêron Lac E.coli, lactơzơ đóng vai trò chất A xúc tác B ức chế C cảm ứng D trung gian Câu 13: Khởi đầu opêron trình tự nuclêơtit đặc biệt gọi A vùng điều hòa B vùng khởi động C gen điều hòa D vùng vận hành Câu 14: Trong chế điều hòa hoạt động gen sinh vật nhân sơ, vai trò gen điều hòa A mang thông tin cho việc tổng hợp prôtêin ức chế tác động lên gen cấu trúc B nơi gắn vào prôtêin ức chế để cản trở hoạt động enzim phiên mã C mang thông tin cho việc tổng hợp prôtêin ức chế tác động lên vùng vận hành D mang thông tin cho việc tổng hợp prôtêin ức chế tác động lên vùng khởi động Câu 15: Theo chế điều hòa hoạt động opêron Lac E.coli, có mặt lactôzơ tế bào, lactôzơ tương tác với A vùng khởi động B enzim phiên mã C prôtêin ức chế D vùng vận hành Câu 16: Trong opêron, nơi enzim ARN-polimeraza bám vào khởi động phiên mã A vùng vận hành B vùng khởi động C vùng mã hóa D vùng điều hòa Câu 17: Khơng thuộc thành phần opêron có vai trò định hoạt động opêron A vùng vận hành B vùng mã hóa C gen điều hòa D gen cấu trúc Câu 18:Trong điều hoà hoạt động Opêron Lac mơi trường có Lactơzơ,phát biểu sau khơng đúng? A Gen điều hồ tổng hợp prơtêin ức chế B Prôtêin ức chế bám vào vùng vận hành nên vùng khởi động bắt đầu hoạt động C Vùng mã hố tiến hành phiên mã D Q trình dịch mã thực tổng hợp nên Enzim tương ứng để phân giải Lactôzơ Câu 19: Hai nhà khoa học phát chế điều hồ opêron? A Menđen Morgan B Jacơp Mơnơ C Lamac Đacuyn D Hacđi Vanbec Câu 20: Khi cụm gen cấu trúc Z, Y, A opêron Lac E coli hoạt động? A Khi mơi trường có khơng có lactơzơ B Khi tế bào có lactơzơ C Khi tế bào khơng có lactơzơ D Khi prơtein ức chế bám vào vùng vận hành Câu 21: Hai nhà khoa học người Pháp phát chế điều hoà hoạt động gen ở: A vi khuẩn lactic B vi khuẩn E coli C vi khuẩn Rhizobium D vi khuẩn lam Câu 22: Trong opêron Lac, vai trò cụm gen cấu trúc Z, Y, A là: A tổng hợp prôtein ức chế bám vào vùng khởi động để khởi đầu phiên mã B tổng hợp enzim ARN polimeraza bám vào vùng khởi động để khởi đầu phiên mã C tổng hợp prôtein ức chế bám vào vùng vận hành để ngăn cản trình phiên mã D tổng hợp loại enzim tham gia vào phản ứng phân giải đường lactôzơ Câu 23: Trong opêron, vùng có trình tự nuclêơtit đặc biệt để prôtêin ức chế bám vào ngăn cản q trình phiên mã, vùng A khởi động B vận hành C điều hoà D kết thúc Câu 24: Trên sơ đồ cấu tạo opêron Lac E coli, kí hiệu O (operator) là: A vùng khởi động B vùng kết thúc C vùng mã hoá D vùng vận hành Câu 25: Trên sơ đồ cấu tạo opêron Lac E coli, vùng khởi động kí hiệu là: A O (operator) B P (promoter) C Z, Y, Z D R Câu 26: Khi cụm gen cấu trúc Z, Y, A opêron Lac E coli không hoạt động? A Khi môi trường có khơng có lactơzơ B Khi tế bào có lactơzơ C Khi tế bào khơng có lactơzơ D Khi mơi trường có nhiều lactơzơ Câu 27: Trong chế điều hoà hoạt động opêron Lac vi khuẩn E coli, vùng khởi động (promoter) A nơi mà chất cảm ứng liên kết để khởi đầu phiên mã B trình tự nuclêơtit đặc biệt, prơtêin ức chế liên kết làm ngăn cản phiên mã C trình tự nuclêơtit mang thơng tin mã hố cho phân tử prôtêin ức chế D nơi mà ARN pôlimeraza bám vào khởi đầu phiên mã Câu 28: Phát biểu khơng nói đặc điểm điều hòa hoạt động gen tế bào nhân thực? A Cơ chế điều hòa phức tạp sinh vật nhân sơ B Phần lớn ADN mã hóa thơng tin di truyền C Phần ADN khơng mã hóa đóng vai trò điều hòa khơng hoạt động D Có nhiều mức điều hòa ,qua nhiều giai đoạn :từ NST tháo xoắn đến biến đổi sau dịch mã Câu 29: Trong điều hoà hoạt động Opêron Lac mơi trường khơng có Lactơzơ, phát biểu sau khơng đúng? A Vùng mã hố tổng hợp Prơtêin ức chế B Prôtêin ức chế bám vào vùng vận hành C Quá trình phiên mã bị ngăn cản D Q trình dịch mã khơng thể tiến hành Câu 29: Nơi enzim ARN – pôlimeraza bám vào chuẩn bị cho phiên mã gọi là: A Ơperơn B.Gen huy C Vùng khởi động D Gen điều hoà Câu 30: Sinh vật nhân thực điều hoà hoạt động gen diễn A.ở giai đoạn trước phiên mã B.ở giai đoạn phiên mã C.ở giai đoạn dịch mã D.từ trước phiên mã đến sau dịch mã ĐỘT BIẾN GEN Câu 1: Mạch gốc gen ban đầu: 3’ TAX TTX AAA… 5’ Cho biết có trường hợp thay nuclêơtit vị trí số làm thay đổi codon thành codon khác? A B C D Câu 2: Tác nhân sinh học gây đột biến gen A vi khuẩn B động vật nguyên sinh C 5BU D virut hecpet Câu 3: Mạch gốc gen ban đầu: 3’ TAX TTX AAA… 5’ Cho biết có trường hợp thay nuclêơtit vị trí số làm thay đổi codon mã hóa aa thành codon mã hóa aa khác? (Theo bảng mã di truyền codon AAA AAG mã cho lizin, AAX AAU mã cho asparagin) A B C D Câu Một gen sau đột biến có chiều dài không đổi giảm liên kết hiđrô Gen bị đột biến thuộc dạng A thay cặp nuclêôtit G - X cặp nuclêôtit A - T B cặp nuclêôtit C thay cặp nuclêôtit A - T cặp nuclêôtit G - X D thêm cặp nuclêôtit Câu Trong dạng đột biến sau đây, dạng đột biến gây biến đổi cấu trúc chuỗi pôlipeptit gen đột biến điều khiển tổng hợp? A Thay cặp nuclêôtit sau mã mở đầu B Mất cặp nuclêơtit vị trí thứ C Thêm cặp nuclêôtit sau mã mở đầu D.Mất cặp nuclêôtit sau mã mở đầu Câu 6: Guanin dạng kết cặp không tái gây A biến đổi cặp G-X thành cặp A-T B biến đổi cặp G-X thành cặp X-G C biến đổi cặp G-X thành cặp T-A D biến đổi cặp G-X thành cặp A-U Câu 7: Trong dạng đột biến gen, dạng thường gây biến đổi nhiều cấu trúc prôtêin tương ứng, đột biến không làm xuất ba kết thúc? A Mất cặp nuclêôtit B Thêm cặp nuclêôtit C Mất thêm cặp nuclêôtit D Thay cặp nuclêôtit Câu 8: Đột biến gen có dạng A.mất, thêm, thay thế, đảo vị trí vài cặp nulêơtit B.mất, thêm, đảo vị trí vài cặp nulêôtit C.mất, thay thế, đảo vị trí vài cặp nulêơtit D.thêm, thay thế, đảo vị trí vài cặp nulêơtit Câu Đột biến xảy vị trí gen làm cho q trình dịch mã khơng thực được? A Đột biến ba gần mã kết thúc B Đột biến mã kết thúc C Đột biến mã mở đầu D Đột biến ba gen Câu 10 Hoá chất gây đột biến - BU (5 - brôm uraxin) thấm vào tế bào gây đột biến thay cặp A–T thành cặp G–X Q trình thay mơ tả theo sơ đồ sau đây? A A – T → G–5BU → X–5BU → G–X B A–T → A–5BU → G–5BU → G–X C A – T → X–5BU → G–5BU → G–X D A–T → G–5BU → G–5BU → G–X Câu 11: Mức độ gây hại alen đột biến thể đột biến phụ thuộc vào A tác động tác nhân gây đột biến B điều kiện môi trường sống thể đột biến C tổ hợp gen mang đột biến D môi trường tổ hợp gen mang đột biến Câu 12: Một gen cấu trúc dài 4080 ăngxtrơng, có tỉ lệ A/G = 3/2, gen bị đột biến thay cặp A T cặp G - X Số lượng nuclêôtit loại gen sau đột biến là: A A = T = 720 ; G = X = 480 B A = T = 419 ; G = X = 721 C A = T = 719 ; G = X = 481 D A = T = 721 ; G = X = 479 Câu 13: Đột biến thay cặp nuclêơtit vị trí số tính từ mã mở đầu khơng làm xuất mã kết thúc Chuỗi polipeptit tương ứng gen tổng hợp A axit amin vị trí thứ chuỗi polipeptit B thay đổi axit amin vị trí thứ chuỗi polipeptit C thay đổi axit amin vị trí thứ chuỗi polipeptit D thay đổi axit amin từ vị trí thứ sau chuỗi polipeptit Câu 14: Các dạng đột biến gen làm xê dịch khung đọc mã di truyền bao gồm: A ba dạng mất, thêm thay cặp nu B thay cặp nuclêôtit thêm cặp nu C cặp nuclêôtit thêm cặp nu D thay cặp nuclêôtit cặp nu Câu 15: Dạng đột biến điểm làm dịch khung đọc mã di truyền A thay cặp A-T thành cặp T-A B thay cặp G-X thành cặp T-A C cặp nuclêôtit A-T hay G-X D thay cặp A-T thành cặp G-X Câu 16: Đột biến gen lặn biểu kiểu hình A trạng thái dị hợp tử đồng hợp tử B thành kiểu hình hệ sau C thể mang đột biến D trạng thái đồng hợp tử Câu 17: Biến đổi cặp nuclêôtit gen phát sinh nhân đôi ADN gọi A đột biến B đột biến gen C thể đột biến D đột biến điểm Câu 18: Đột biến gen thường gây hại cho thể mang đột biến A làm ngừng trệ q trình phiên mã, khơng tổng hợp prơtêin B làm biến đổi cấu trúc gen dẫn tới thể s/vật khơng kiểm sốt q trình tái gen C làm gen bị biến đổi dẫn tới không kế tục vật chất di truyền qua hệ D làm sai lệch thông tin di truyền dẫn tới làm rối loạn q trình sinh tổng hợp prơtêin Câu 19: Điều khơng nói đột biến gen? A Đột biến gen gây hại cho sinh vật làm biến đổi cấu trúc gen B Đột biến gen nguồn nguyên liệu cho q trình chọn giống tiến hố C Đột biến gen làm cho sinh vật ngày đa dạng, phong phú D Đột biến gen có lợi có hại trung tính Câu 20: Sự phát sinh đột biến gen phụ thuộc vào A mối quan hệ kiểu gen, môi trường kiểu hình B cường độ, liều lượng, loại tác nhân gây đột biến cấu trúc gen C sức đề kháng thể D điều kiện sống sinh vật Câu 21: Gen ban đầu có cặp nu chứa G (G*) G*-X, sau đột biến cặp biến đổi thành cặp A G-X B T-A C A-T D X-G Câu 22: Chuỗi pôlipeptit gen đột biến tổng hợp so với chuỗi pôlipeptit gen bình thường tổng hợp có số axit amin khác axit amin thứ 80 Đột biến điểm gen cấu trúc thuộc dạng A thay cặp nuclêôtit ba thứ 80 B cặp nuclêơtit vị trí thứ 80 C thay cặp nuclêôtit ba thứ 81 D thêm cặp nuclêơtit vào vị trí 80 Câu 23: Đặc điểm sau khơng có đột biến thay cặp nuclêôtit? 10 C tập tính đa thê D phân hố kiểu sinh sống Câu 42: Tỉ lệ số lượng cá thể đực cá thể quần thể gọi là: A phân hố giới tính B tỉ lệ đực:cái (tỉ lệ giới tính) cấu trúc giới tính C tỉ lệ phân hố D phân bố giới tính Câu 43: Tỉ lệ đực:cái quần thể sinh vật thường xấp xỉ là: A.1:1 B.2:1 C.2:3 D.1:3 Câu 44: Số lượng loại tuổi cá thể quần thể phản ánh: A tuổi thọ quần thể B tỉ lệ giới tính C tỉ lệ phân hố D tỉ lệ nhóm tuổi cấu trúc tuổi Câu 45: Tuổi sinh lí là: A.thời gian sống đạt tới cá thể quần thể B.tuổi bình quân quần thể C.thời gian sống thực tế cá thể D.thời điểm sinh sản Câu 46:Tuổi sinh thái là: A.tuổi thọ tối đa lồi B.tuổi bình quần quần thể C.thời gian sống thực tế cá thể D.tuổi thọ môi trường định Câu 47: Khoảng thời gian sống đạt tới cá thể tính từ lúc cá thể sinh chết già gọi là: A.tuổi sinh thái B.tuổi sinh lí C.tuổi trung bình D.tuổi quần thể Câu 48: Tuổi quần thể là: A.tuổi thọ trung bình cá thể B.tuổi bình quân cá thể quần thể C.thời gian sống thực tế cá thể D.thời gian quần thể tồn sinh cảnh Câu 49: Khi đánh bắt cá nhiều non nên: A.tiếp tục, quần thể trạng thái trẻ B.dừng ngay, không cạn kiệt C.hạn chế, quần thể suy thối D.tăng cường đánh quần thể ổn định Câu 50: Ý nghĩa sinh thái kiểu phân bố đồng cá thể quần thể là: A.làm giảm mức độ cạnh tranh cá thể B.làm tăng khả chống chịu cá thể trước điều kiện bất lợi mơi trường C.duy trì mật độ hợp lí quần thể D.tạo cân tỉ lệ sinh sản tỉ lệ tử vong quần thể Câu 51 Hình thức phân bố đồng quần thể có ý nghĩa sinh thái gì? A Các cá thể hổ trợ chống lại yếu tố bất lợi môi trường B Các cá thể tận dụng nguồn sống môi trường C Làm giảm mức độ cạnh tranh cá thể quần thể D Các cá thể cạnh tranh gay gắt để giành nguồn sống Câu 52: Kiểu phân bố ngẫu nhiên có ý nghĩa sinh thái là: A tận dụng nguồn sống thuận lợi B phát huy hiệu hỗ trợ loài C giảm cạnh tranh loài D hỗ trợ loài giảm cạnh tranh loài Câu 53: Mật độ quần thể là: A.số lượng cá thể trung bình quần thể xác định khoảng thời gian xác định B.số lượng cá thể cao thời điểm xác định đơn vị diện tích quần tể C.khối lượng sinh vật thấp thời điểm xác định đơn vị thể tích quần thể D.số lượng cá thể có đơn vị diện tích hay thể tích quần thể Câu 54: Lồi sau có kiểu tăng trưởng số lượng gần với hàm mũ? A Rái cá hồ B Ếch nhái ven hồ C Ba ba ven sông D Khuẩn lam hồ Câu 55: Nếu nguồn sống không bị giới hạn, đồ thị tăng trưởng quần thể dạng: A tăng dần B đường cong chữ J C đường cong chữ S D giảm dần Câu 56: Phần lớn quần thể sinh vật tự nhiên tăng trưởng theo dạng: A.tăng dần B.đường cong chữ J C.đường cong chữ S D.giảm dần Câu 57: Kiểu phân bố phổ biến tự nhiên? A Phân bố theo nhóm B Phân bố ngẫu nhiên C Phân bố đồng D Phân bố theo độ tuổi Câu 58:Giới hạn sinh thái nhiệt độ loài A;B;C;D là: 10-38,5 0C ; 10,6-320C ; 5-440C; 8320C Lồi có khả phân bố rộng hẹp là: A C B B C A C B A D C D Câu 59: Mật độ cá thể quần thể có ảnh hưởng tới: 73 A khối lượng nguồn sống môi trường phân bố quần thể B mức độ sử dụng nguồn sống, khả sinh sản tử vong quần thể C hình thức khai thác nguồn sống quần thể D tập tính sống bầy đàn hình thức di cư cá thể trng quần thể Câu 60: Khi nói quan hệ kích thước quần thể kích thước thể, câu sai là: A lồi có kích thước thể nhỏ thường có kích thước quần thể lớn B lồi có kích thước thể lớn thường có kích thước quần thể nhỏ C kích thước thể lồi tỉ lệ thuận với kích thước quần thể D kích thước thể kích thước quần thể lồi phù hợp với nguồn sống Câu 61: Các cực trị kích thước quần thể gì? Kích thước tối thiểu Kích thước tối đa Kích thước trung bình Kích thước vừa phải Phương án là: A 1, 2, B 1, C 2, 3, D 3, Câu 62: Kích thước quần thể sinh vật là: A.số lượng cá thể khối lượng sinh vật lượng tích luỹ cá thể quần thể B.độ lớn khoảng không gian mà quần thể phân bố C.thành phần kiểu gen biểu thành cấu trúc di truyền quần thể D.tương quan tỉ lệ tỉ lệ tử vong với tỉ lệ sinh sản biểu thị tốc độ sinh trưởng quần thể Câu 63: Xét yếu tố sau đây: I: Sức sinh sản mức độ tử vong quần thể II: Mức độ nhập cư xuất cư cá thể khỏi quần thể III: Tác động nhân tố sinh thái lượng thức ăn môi trường IV: Sự tăng giảm lượng cá thể kẻ thù, mức độ phát sinh bệnh tật quần thể Những yếu tố ảnh hưởng đến thay đổi kích thước quần thể là: A I II B I, II III C I, II IV D I, II, III IV Câu 64: Khi số lượng cá thể quần thể mức cao để quần thể có khả trì phù hợp nguồn sống gọi là: A kích thước tối thiểu B kích thước tối đa C kích thước bất ổn D kích thước phát tán Câu 65: Quần thể dễ có khả suy vong kích thước đạt: A mức tối thiểu B mức tối đa C mức tối thiểu D mức cân Câu 66: Nếu kích thước quần thể xuống mức tối thiểu quần thể suy thoái dễ bị diệt vong ngun nhân là: A sức sinh sản giảm B hiệu nhóm C gen lặn có hại biểu D không kiếm đủ ăn Câu 67: Đặc điểm không ưa sáng? A Có phiến dày B Mơ giậu phát triển C Lá nằm ngang so với mặt đất D Thường mọc nơi quang đãng Câu 68: Hiện tượng cá thể rời bỏ quần thể sang quần thể khác gọi là: A mức sinh sản B mức tử vong C xuất cư D nhập cư Câu 69: Hiện tượng cá thể loài quần thể khác chuyển tới sống quần thể gọi là: A.mức sinh sản B.mức tử vong C.sự xuất cư D.sự nhập cư Câu 70: Trong tự nhiên, tăng trưởng kích thước quần thể chủ yếu do: A mức sinh sản tử vong B xuất cư nhập cư C mức tử vong xuất cư D mức sinh sản nhập cư Câu 71: Kích thước tối đa quần thể bị giới hạn yếu tố nào? A.Tỉ lệ sinh quần thể B.Tỉ lệ tử quần thể C.Nguồn sống quần thể D.Sức chứa môi trường Câu 72: Thay đổi làm tăng hay giảm kích thước quần thể gọi A.biến động kích thước B.biến động di truyền C.biến động số lượng D.biến động cấu trúc Câu 73: Nhân tố dễ gây đột biến số lượng sinh vật biến nhiệt A nhiệt độ B ánh sáng C độ ẩm D không khí Câu 74: Nhân tố sinh thái bị chi phối mật độ cá thể quần thể? 74 A.Ánh sáng B.Nước C.Hữu sinh D.Nhiệt độ Câu 75: Các dạng biến động số lượng? Biến động không theo chu kì Biến động the chu kì Biến động đột ngột (do cố môi trường) Biến động theo mùa vụ Phương án là: A.1, B.1, 3, C.2, D.2, 3, Câu 76: Sự biến động số lượng thỏ rừng mèo rừng tăng giảm đặn 10 năm lần Hiện tượng biểu hiện: A biến động theo chu kì ngày đêm B biến động theo chu kì mùa C biến động theo chu kì nhiều năm D biến động theo chu kì tuần trăng Câu 77: Trong đợt rét hại tháng 1-2/2008 Việt Nam, rau hoa mùa, cỏ chết ếch nhái biểu hiện: A biến động tuần trăng B biến động theo mùa C biến động nhiều năm D biến động khơng theo chu kì Câu 78: Trong ao, người ta ni kết hợp nhiều loại cá: mè trắng, mè hoa, trắm cỏ, trắm đen, trơi, chép, vì: A.tận dụng nguồn thức ăn loài động vật tảo B.tạo đa dạng loài hệ sinh thái ao C.tận dụng nguồn thức ăn lồi động vật đáy D.mỗi lồi có ổ sinh thái riêng nên giảm mức độ cạnh tranh gay gắt với Câu 79: Đặc điểm không ưa bóng ? A Có phiến mõng B Ít khơng có mơ giậu C Lá nằm nghiêng so với mặt đất D Mọc tán khác rừng Câu 80: Yếu tố quan chi phối chế tự điều chỉnh số lượng cá thể quần thể là: A.sức sinh sản B.các yếu tố không phụ thuộc mật độ C.sức tăng trưởng quần thể D.nguồn thức ăn từ môi trường Câu 81: Biện pháp bảo vệ phát triển bền vững rừng : A.không khai thác B.trồng nhiều khai thác C.cải tạo rừng D.trồng khai thác theo kế hoạch Câu 82 Yếu tố có vai trò quan trọng việc điều hòa mật độ quần thể là: A.di cư nhập cư B.dịch bệnh C.khống chế sinh học D sinh tử Câu 83: Một quần thể ếch đồng có số lượng cá thể tăng vào mùa mưa, giảm vào mùa khô Đây kiểu biến động A khơng theo chu kì B theo chu kì nhiều năm C theo chu kì mùa D theo chu kì tuần trăng Câu 84: Hiện tượng sau biểu mối quan hệ hỗ trợ loài? A Cá mập nở, sử dụng trứng chưa nở làm thức ăn B Động vật loài ăn thịt lẫn C Tỉa thưa tự nhiên thực vật D Các thông mọc gần nhau, có rễ nối liền Câu 85: Động vật (1) sống vùng ơn đới có kích thước thể (2) so với lồi có quan hệ họ hàng gần sống vùng nhiệt đới ấm áp, (1) (2) là: A Hằng nhiệt ; lớn B Biến nhiệt ; lớn C Hằng nhiệt ; bế D Biến nhiệt ; bé Câu 86: Sự cạnh tranh cá thể loài làm A tăng số lượng cá thể quần thể, tăng cường hiệu nhóm B giảm số lượng cá thể quần thể đảm bảo cho số lượng cá thể quần thể tương ứng với khả cung cấp nguồn sống môi trường C suy thoái quần thể cá thể loài tiêu diệt lẫn D tăng mật độ cá thể quần thể, khai thác tối đa nguồn sống môi trường Câu 87: Đặc trưng sau đặc trưng quần thể? A Đa dạng loài B Tỉ lệ đực, C Tỉ lệ nhóm tuổi D Mật độ cá thể Câu 88: Số lượng cá thể mà quần thể cần có để trì phát triển, gọi A kích thước tối đa quần thể B mật độ quần thể C kích thước trung bình quần thể D kích thước tối thiểu quần thể Câu 89: Một "khơng gian sinh thái" mà tất nhân tố sinh thái môi trường nằm giới hạn sinh thái cho phép lồi tồn phát triển gọi 75 A ổ sinh thái B sinh cảnh C nơi D giới hạn sinh thái Câu 90: Vào mùa xuân mùa hè có khí hậu ấm áp, sâu hại thường xuất nhiều Đây dạng biến động số lượng cá thể A khơng theo chu kì B theo chu kì ngày đêm C theo chu kì nhiều năm D theo chu kì mùa Câu 91: Số lượng sinh vật sống đơn vị diện tích hay thể tích quần thể gọi A kích thước quần thể B sức tăng trưởng quần thể C mật độ cá thể quần thể D trạng thái cân quần thể Câu 92: Trạng thái cân di truyền quần thể trạng thái mà A tỉ lệ cá thể đực trì ổn định qua hệ B Số lượng cá thể trì ổn định qua hệ C tần số alen tần số kiểu gen biến đổi qua hệ D tần số alen tần số kiểu gen trì ổn định qua hệ Câu 93: Những quần thể có kiểu tăng trưởng theo tiềm sinh học có đặc điểm A cá thể có kích thước nhỏ, sinh sản nhiều, đòi hỏi điều kiện chăm sóc B cá thể có kích thước lớn, sử dụng nhiều thức ăn, tuổi thọ lớn C cá thể có kích thước nhỏ, sinh sản ít, đòi hỏi điều kiện chăm sóc nhiều D cá thể có kích thước lớn, sinh sản ít, sử dụng nhiều thức ăn Câu 94: Cho dạng biến động số lượng cá thể quần thể sinh vật sau: (1) Ở miền Bắc Việt Nam, số lượng bò sát giảm mạnh vào năm có mùa đơng giá rét, nhiệt độ xuống 80 C (2) Ở Việt Nam, vào mùa xuân mùa hè có khí hậu ấm áp, sâu hại xuất nhiều (3) Số lượng tràm rừng U Minh Thượng giảm mạnh sau cố cháy rừng tháng năm 2002 (4) Hàng năm, chim cu gáy thường xuất nhiều vào mùa thu hoạch lúa, ngô Những dạng biến động số lượng cá thể quần thể sinh vật theo chu kì A (2) (4) B (2) (3) C (1) (4) D (1) (3) Câu 95: Kích thước tối thiểu quần thể sinh vật A số lượng cá thể nhiều mà quần thể đạt được, cân với sức chứa môi trường B số lượng cá thể mà quần thể cần có để trì phát triển C số lượng cá thể phân bố khoảng không gian quần thể D khoảng không gian nhỏ mà quần thể cần có để tồn phát triển Câu 99: Sự biến động số lượng thỏ rừng Bắc Mĩ linh miêu diễn theo chu kì nào? A chu kì ngày đêm B chu kì tuần trăng C chu kì mùa D chu kì nhiều năm Câu 100:Hoạt động muỗi chim cú theo nhịp điệu A.mùa B.tuần trăng C.thuỷ triều D.ngày đêm Chương II Quần xã sinh vật Câu Để diệt sâu đục thân lúa, người ta thả ong mắt đỏ vào ruộng lúa Đó phương pháp đấu tranh sinh học dựa vào: A.cạnh tranh loài B.khống chế sinh học C.cân sinh học D.cân quần thể Câu Hiện tượng số lượng cá thể quần thể bị kìm hãm mức định quan hệ sinh thái quần xã gọi là: A.cân sinh học B.cân quần thể C.khống chế sinh học D.giới hạn sinh thái Câu Trong hệ sinh thái cạn, loài ưu thường thuộc A.giới động vật B.giới thực vật C.giới nấm D giới nhân sơ (vi khuẩn) Câu Ở rừng nhiệt đới Tam Đảo, lồi đặc trưng A.cá cóc B.cây cọ C.cây sim D.bọ que Câu Quần xã rừng U Minh có lồi đặc trưng là: A.tôm nước lợ B.cây tràm C.cây mua D.bọ Câu Quá trình diễn thứ sinh rừng lim Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn nào? A.Rừng lim nguyên sinh bị chặt hết  Rừng thưa gỗ nhỏ  Cây gỗ nhỏ bụi  Cây bụi cỏ chiếm ưu  Trảng cỏ B Rừng lim nguyên sinh bị chặt hết  Cây gỗ nhỏ bụi  Rừng thưa gỗ nhỏ  Cây bụi cỏ chiếm ưu  Trảng cỏ 76 C Rừng lim nguyên sinh bị chặt hết  Rừng thưa gỗ nhỏ  Cây bụi cỏ chiếm ưu  Cây gỗ nhỏ bụi  Trảng cỏ D Rừng lim nguyên sinh bị chặt hết  Cây bụi cỏ chiếm ưu  Rừng thưa gỗ nhỏ  Cây gỗ nhỏ bụi  Trảng cỏ Câu 7: Vì lồi ưu đóng vai trò quan trọng quần xã? A.Vì có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn, có cạnh tranh mạnh B Vì có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn, hoạt động mạnh C Vì có số lượng cá thể nhỏ, hoạt động mạnh D Vì có sinh khối nhỏ hoạt động mạnh Câu Tính đa dạng loài quần xã là: A.mức độ phong phú số lượng loài quần xã số lượng cá thể loài B.mật độ cá thể loài quần xã C.tỉ lệ % số địa điểm bắt gặp loài tổng số địa điểm quan sát D.số lồi đóng vai trò quan trọng quần xã Câu Quần xã sinh vật A.tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc loài, sống khơng gian xác định chúng có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với B tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc loài khác nhau, sống không gian xác định chúng quan hệ với C tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc hai loài khác nhau, sống không gian xác định chúng có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với D tập hợp quần thể sinh vật thuộc lồi khác nhau, sống khơng gian thời gian định, có mối quan hệ gắn bó với thể thống Câu 10 Ví dụ sau phản ánh quan hệ hợp tác loài? A.Vi khuẩn lam sống nốt sần rễ đậu B.Chim sáo đậu lưng trâu rừng C.Cây phong lan bám thân gỗ D.Cây tầm gửi sống thân gỗ Câu 11 Quần xã rừng thường có cấu trúc bật A.phân tầng thẳng đứng B.phân tầng theo chiều ngang C.phân bố ngẫu nhiên D.phân bố đồng Câu 12 Hiện tượng cá sấu há to miệng cho loài chim “xỉa răng” hộ biểu quan hệ A.cộng sinh B.hội sinh C.hợp tác D.kí sinh Câu 13 Ví dụ sau phản ánh quan hệ kí sinh lồi? A.Vi khuẩn lam sống nốt sần rễ đậu B.Chim sáo đậu lưng trâu rừng C Động vật nguyên sinh sống ruột mối D.Cây tầm gửi sống thân gỗ Câu 14 Quan hệ nấm với tảo đơn bào địa y biểu quan hệ: A.hội sinh B.cộng sinh C.kí sinh D.úc chế cảm nhiễm Câu 15 Một quần xã ổn định thường có A.số lượng loài nhỏ số lượng cá thể loài thấp B.số lượng loài nhỏ số lượng cá thể loài cao C.số lượng loài lớn số lượng cá thể loài cao D.số lượng loài lớn số lượng cá thể loài thấp Câu 16 Ví dụ sau phản ánh quan hệ cộng sinh loài: A.vi khuẩn lam sống nốt sần rễ đậu B.chim sáo đậu lưng trâu rừng C.cây phong lan bám thân gỗ D.cây tầm gửi sống thân gỗ Câu 17 Ví dụ sau phản ánh quan hệ hội sinh loài: A.vi khuẩn lam sống nốt sần rễ đậu B.chim sáo đậu lưng trâu rừng C.cây phong lan bám thân gỗ D.cây tầm gửi sống thân gỗ Câu 18 Con mối nở “liếm” hậu môn đồng loại để tự cấy trùng roi Trichomonas Trùng roi có enzim phân giải xelulơzơ gỗ mà mối ăn Quan hệ mối trùng roi là: 77 A.cộng sinh B.hội sinh C.hợp tác D.kí sinh Câu 19 Quan hệ hỗ trợ quần xã biểu ở: A.cộng sinh, hội sinh, hợp tác B.quần tụ thành bầy hay cụm hiệu nhóm C.kí sinh, ăn lồi khác, ức chế cảm nhiễm D.cộng sinh, hội sinh, kí sinh Câu 20 Quan hệ đối kháng quần xã biểu ở: A.cộng sinh, hội sinh, hợp tác B.quần tụ thành bầy hay cụm hiệu nhóm C.kí sinh, ăn lồi khác, ức chế cảm nhiễm, cạnh tranh D.cộng sinh, hội sinh, kí sinh Câu 21 Ở biển có lồi cá ép thường bám chặt vào thân cá lớn để “đi nhờ”, thuận lợi cho phát tán kiếm ăn loài Đây biểu của: A.cộng sinh B.hội sinh C.hợp tác D.kí sinh Câu 22.Ví dụ mối quan hệ cạnh tranh là: A.giun sán sống thể lợn B.các loài cỏ dại lúa sống ruộng đồng C.khuẩn lam thường sống với nhiều loài động vật xung quanh D.thỏ chó sói sống rừng Câu 23 Tại loài thường phân bố khác không gian, tạo nên theo chiều thẳng đứng theo chiều ngang? A.Do mối quan hệ hỗ trợ loài B.Do nhu cầu sống khác C.Do mối quan hệ cạnh tranh loài D.Do hạn chế nguồn dinh dưỡng Câu 24.Tập hợp dấu hiệu để phân biệt quần xã gọi là: A.đặc điểm quần xã B.đặc trưng quần xã C.cấu trúc quần xã D.thành phần quần xã Câu 25 Núi lở lấp đầy hồ nước Sau thời gian, cỏ mọc lên, dần trở thành khu rừng nhỏ chỗ trước hệ sinh thái nước đứng Đó là: A.diễn nguyên sinh B.diễn thứ sinh C.diễn phân huỷ D.biến đổi Câu 26.Một khu rừng rậm bị chặt phá mức, dần to, bụi cỏ chiếm ưu thế, động vật dần Đây là: A.diễn nguyên sinh B.diễn thứ sinh C.diễn phân huỷ D.biến đổi Câu 27 Diễn sinh thái là: A.quá trình biến đổi quần xã tương ứng với thay đổi mơi trường B.q trình biến đổi quần xã qua giai đoạn, tương ứng với biến đổi mơi trường C.q trình biến đổi quần xã qua giai đoạn, tương ứng với biến đổi môi trường D.quá trình biến đổi quần xã qua giai đoạn, không tương ứng với biến đổi mơi trường Câu 28 Sự hình thành ao cá tự nhiên từ hố bom gọi là: A.diễn nguyên sinh B.diễn thứ sinh C.diễn phân huỷ D.diễn nhân tạo Câu 29 Quan hệ hai lồi sinh vật, lồi có lợi, lồi khơng có lợi có hại mối quan hệ nào? A.Quan hệ cộng sinh B.Quan hệ hội sinh C.Quan hệ hợp tác D.Quan hệ ức chế - cảm nhiễm Câu 30.Ví dụ mối quan hệ hợp tác là: A.động vật nguyên sinh sống ruột mối có khả phân huỷ xelulozo thành đường B.nhiều loài phong lan sống bám thân gỗ loài khác C.nấm vi khuẩn lam quan hệ với chặt chẽ đến mức tạo nên dạng sống đặc biệt địa y D.sáo thường đậu lưng trâu, bò bắt “chấy rận” để ăn Câu 31 Tảo biển nở hoa gây nạn “thuỷ triều đỏ” ảnh hưởng tới sinh vật khác sống xung quanh Hiện tượng gọi quan hệ: A.hội sinh B.hợp tác C.úc chế - cảm nhiễm D.cạnh tranh 78 Câu 32 Hiện tượng số loài cua biển mang thân hải quỳ thể mối quan hệ lồi sinh vật? A.Quan hệ sinh vật kí sinh – sinh vật chủ B.Quan hệ cộng sinh C.Quan hệ hội sinh D.Quan hệ hợp tác Câu 33 Nhịp sinh học A thay đổi theo chu kỳ sinh vật trước môi trường B khả phản ứng sinh vật trước thay đổi thời môi trường C khả phản ứng sinh vật trước thay đổi mang tính chu kỳ môi trường D khả phản ứng sinh vật cách nhịp nhàng trước thay đổi theo chu kỳ môi trường Câu 34 Sinh vật biến nhiệt sinh vật có nhiệt độ thể A phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường B tương đối ổn định C thay đổi D ổn định không phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường Câu 35.Điều sau không với diễn nguyên sinh? A.Khởi đầu từ môi trường trống trơn B.Các quần xã sinh vật biến đổi tuần tự, thay lẫn ngày phát triển đa dạng C.Khơng thể hình thành nên quần xã tương đối ổn định D.Hình thành quần xã tương đối ổn định Câu 36 Nguyên nhân bên gây diễn sinh thái là: A.sự cạnh tranh lồi thuộc nhóm ưu B.sự cạnh tranh lồi chủ chốt C.sự cạnh tranh nhóm loài ưu D.sự cạnh tranh loài đặc trưng Câu 37: Hiện tượng khống chế sinh học A làm cho loài bị tiêu diệt B làm cho quần xã chậm phát triển C đảm bảo cân sinh thái quần xã D cân quần xã Câu 38: Giun, sán sống ruột lợn biểu mối quan hệ A hợp tác B hội sinh C kí sinh - vật chủ D cộng sinh Câu 39: Hai loài sống dựa vào nhau, có lợi khơng bắt buộc phải có nhau, biểu mối quan hệ A hội sinh B hợp tác C cạnh tranh D cộng sinh Câu 40: Quan hệ chặt chẽ hai hay nhiều loài mà tất lồi tham gia có lợi mối quan hệ A cộng sinh B hội sinh C ức chế - cảm nhiễm D kí sinh Câu 41: Đặc điểm mối quan hệ hỗ trợ lồi quần xã A có lồi bị hại B khơng có lồi có lợi C lồi có lợi khơng bị hại D tất lồi bị hại Câu 42: Diễn nguyên sinh A thường dẫn tới quần xã bị suy thoái B xảy hoạt động chặt cây, đốt rừng, người C khởi đầu từ mơi trường có quần xã tương đối ổn định D khởi đầu từ mơi trường chưa có sinh vật Câu 43: Mối quan hệ quan trọng đảm bảo tính gắn bó loài quần xã sinh vật quan hệ A hợp tác B cạnh tranh C dinh dưỡng D sinh sản Câu 44: Hiện tượng khống chế sinh học quần xã dẫn đến A tiêu diệt lồi quần xã B phát triển lồi quần xã C trạng thái cân sinh học quần xã D làm giảm độ đa dạng sinh học quần xã Câu 45: Trong thuỷ vực, ngưòi ta thường ni ghép lồi cá mè trắng, mè hoa, trắm cỏ, trắm đen, rô phi, cá chép để A thu nhiều sản phẩm có giá trị khác B tận dụng tối đa nguồn thức ăn có ao C thoả mãn nhu cầu thị hiếu khác người tiêu thụ D tăng tính đa dạng sinh học ao Câu 46: Trong đặc trưng sau đây, đặc trưng đặc trưng quần xã sinh vật? A Nhóm tuổi C Số lượng cá thể lồi đơn vị diện tích hay thể tích B Tỉ lệ giới tính D Sự phân bố lồi khơng gian 79 Câu 47: Trong quần xã sinh vật, kiểu quan hệ hai loài, lồi có lợi lồi khơng có lợi khơng có hại A quan hệ vật chủ - vật kí sinh B quan hệ ức chế - cảm nhiễm C quan hệ hội sinh D quan hệ cộng sinh Câu 48: Trong mối quan hệ loài hoa loài ong hút mật hoa A lồi ong có lợi lồi hoa bị hại B hai lồi khơng có lợi khơng bị hại C lồi ong có lợi lồi hoa khơng có lợi khơng bị hại D hai lồi có lợi Câu 49: Tín hiệu để điều khiển nhịp điệu sinh học động vật A nhiệt độ B độ ẩm C độ dài chiếu sáng D trạng thái sinh lí động vật Câu 50: Mức độ phong phú số lượng loài quần xã thể A độ nhiều B độ đa dạng C độ thường gặp D phổ biến Câu 51: Từ rừng lim sau thời gian biến đổi thành rừng sau sau diễn A nguyên sinh B thứ sinh C liên tục D phân huỷ Câu 52: Số lượng cá thể loài sinh vật xác gà diễn A nguyên sinh B thứ sinh C liên tục D phân huỷ Câu 53: Quá trình hình thành ao cá tự nhiên từ hố bom diễn A nguyên sinh B thứ sinh C liên tục D phân huỷ Câu 54: Loài ưu lồi có vai trò quan trọng quần xã A số lượng cá thể nhiều B sức sống mạnh, sinh khối lớn, hoạt động mạnh C có khả tiêu diệt loài khác D số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn, hoạt động mạnh Câu 55: Mức độ phong phú số lượng loài quần xã thể A.độ nhiều B.độ đa dạng C.độ thường gặp D.sự phổ biến Chương III Hệ sinh thái, sinh & bảo vệ môi trường Câu 1: Hệ sinh thái gì? A.bao gồm quần xã sinh vật mơi trường vô sinh quần xã B.bao gồm quần thể sinh vật môi trường vô sinh quần xã C.bao gồm quần xã sinh vật môi trường hữu sinh quần xã D.bao gồm quần thể sinh vật môi trường hữu sinh quần xã Câu 2: Sinh vật sản xuất sinh vật: A.phân giải vật chất (xác chết, chất thải) thành chất vô trả lại cho môi trường B.động vật ăn thực vật động vật ăn động vật C.có khả tự tổng hợp nên chất hữu để tự ni sống thân D.chỉ gồm sinh vật có khả hóa tổng hợp Câu 3: Các kiểu hệ sinh thái Trái Đất phân chia theo nguồn gốc bao gồm: A.hệ sinh thái cạn hệ sinh thái nước B.hệ sinh thái tự nhiên hệ sinh thái nhân tạo C.hệ sinh thái nước mặn hệ sinh thái nước D.hệ sinh thái nước mặn hệ sinh thái cạn Câu 4: Thành phần hữu sinh hệ sinh thái bao gồm: A.sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải B.sinh vật sản xuất, sinh vật ăn thực vật, sinh vật phân giải C.sinh vật ăn thực vật, sinh vật ăn động vật, sinh vật phân giải D.sinh vật sản xuất, sinh vật ăn động vật, sinh vật phân giải Câu 5: Bể cá cảnh gọi là: A.hệ sinh thái nhân tạo B.hệ sinh thái “khép kín” C.hệ sinh thái vi mô D.hệ sinh thái tự nhiên Câu 6: Ao, hồ tự nhiên gọi là: A.hệ sinh thái nước đứng B.hệ sinh thái nước C.hệ sinh thái nước chảy D.hệ sinh thái tự nhiên Câu 7: Đối với hệ sinh thái nhân tạo, tác động sau người nhằm trì trạng thái ổn định nó: 80 A.khơng tác động vào hệ sinh thái B.bổ sung vật chất lượng cho hệ sinh thái C.bổ sung vật chất cho hệ sinh thái D.bổ sung lượng cho hệ sinh thái Câu 8: Trong hệ sinh thái có mối quan hệ sinh thái nào? A.Chỉ có mối quan hệ sinh vật với B.Mối quan hệ qua lại sinh vật với tác động qua lại sinh vật với môi trường C.Mối quan hệ qua lại sinh vật loài sinh vật khác loài với D.Mối quan hệ qua lại sinh vật loài với tác động qua lại sinh vật với môi trường Câu 9: Điểm giống hệ sinh thái tự nhiên hệ sinh thái nhân tạo là: A.có đặc điểm chung thành phần cấu trúc B.có đặc điểm chung thành phần loài hệ sinh thái C.điều kiện mơi trường vơ sinh D.tính ổn định hệ sinh thái Câu 10: Quá trình biến đổi lượng Mặt Trời thành lượng hóa học hệ sinh thái nhờ vào nhóm sinh vật nào? A.Sinh vật phân giải B.Sinhvật tiêu thụ bậc C.Sinh vật tiêu thụ bậc D.Sinh vật sản xuất Câu 11: Năng lượng trả lại mơi trường hoạt động nhóm sinh vật: A.sinh vật phân giải B.sinh vật sản xuất C.động vật ăn thực vật D.động vật ăn động vật Câu 12: Đồng ruộng, hồ nước, rừng trồng, thành phố, … ví dụ về: A.hệ sinh thái cạn B.hệ sinh thái nước C.hệ sinh thái tự nhiên D.hệ sinh thái nhân tạo Câu 13: Hệ sinh thái sau cần bón thêm phân, tưới nước diệt cỏ dại: A.hệ sinh thái nông nghiệp B.hệ sinh thái ao hồ C.hệ sinh thái cạn D.hệ sinh thái savan đồng cỏ Câu 14: Lưới thức ăn bậc dinh dưỡng xây dựng nhằm: A.mô tả quan hệ dinh dưỡng lồi quần xã B.mơ tả quan hệ dinh dưỡng sinh vật lồi quần xã C.mơ tả quan hệ dinh dưỡng lồi quần thể D.mơ tả quan hệ dinh dưỡng nơi loài quần xã Câu 15: Trong chu trình sinh địa hóa có tượng sau đây? A.Trao đổi chất liên tục môi trường sinh vật B.Trao đổi chất tạm thời môi trường sinh vật C.Trao đổi chất liên tục sinh vật sinh vật D.Trao đổi chất theo thời kì môi trường sinh vật Câu 16: Nguyên nhân tượng “hiệu ứng nhà kính” A nguồn nước bị nhiễm B khơng khí bị nhiễm C tài nguyên không tái sinh bị cạn kiệt D diện tích đất trồng bị thu hẹp Câu 17 Để cải tạo đất nghèo đạm, nâng cao suất trồng người ta sử dụng biện pháp sinh học nào? A.trồng họ Đậu B.trồng lâu năm C.trồng năm D.bổ sung phân đạm hóa học Câu 18: Nguyên tố hóa học sau ln diện xung quanh sinh vật khơng sử dụng trực tiếp được? A.cacbon B.photpho C.nitơ D.D.oxi Câu 19: Lưới thức ăn A nhiều chuỗi thức ăn B gồm nhiều lồi sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với C gồm nhiều chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung D gồm nhiều lồi sinh vật có sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ sinh vật phân giải Câu 20: Trong hệ sinh thái lưới thức ăn thể mối quan hệ A động vật ăn thịt mồi 81 B sinh vật sản xuất với sinh vật tiêu thụ sinh vật phân giải C thực vật với động vật D dinh dưỡng chuyển hoá lượng Câu 21: Nguyên nhân sau không làm gia tăng hàm lượng khí CO2 khí quyển: A.phá rừng ngày nhiều B.đốt nhiên liệu hóa thạch C.phát triển sản xuất công nghiệp giao thông vận tải D.sự tăng nhiệt độ bầu khí Câu 22: Chuỗi lưới thức ăn biểu thị mối quan hệ A thực vật với động vật B dinh dưỡng C động vật ăn thịt mồi D sinh vật sản xuất với sinh vật tiêu thụ sinh vật phân giải Câu 23: Theo chiều ngang khu sinh học biển phân thành: A.vùng triều vùng triều B.vùng thềm lục địa vùng khơi C.vùng nước mặt vùng nước D.vùng ven bờ vùng khơi Câu 24: Nitơ phân tử trả lại cho đất, nước bầu khí nhờ hoạt động nhóm sinh vật nào: A.vi khuẩn nitrat hóa B.vi khuẩn phản nitrat hóa C.vi khuẩn nitrit hóa D.vi khuẩn cố định nitơ đất Câu 25: Thực vật hấp thụ nitơ dạng A N2, NO2- B N2, NO3- C NO2-, NH4+ D NO3-, NH4+ Câu 26 Hậu việc gia tăng nồng độ khí CO2 khí là: A.làm cho xạ nhiệt Trái đất dễ dàng ngồi vũ trụ B.tăng cường chu trình cacbon hệ sinh thái C.kích thích q trình quang hợp sinh vật sản xuất D.làm cho Trái đất nóng lên, gây thêm nhiều thiên tai Câu 27: Chu trình cacbon sinh A liên quan tới yếu tố vô sinh hệ sinh thái B gắn liền với toàn vật chất hệ sinh thái C trình tái sinh phần vật chất hệ sinh thái D trình tái sinh phần lượng hệ sinh thái Câu 28: Sự phân chia sinh thành khu sinh học khác vào: A.đặc điểm khí hậu mối quan hệ sinh vật sống khu B.đặc điểm địa lí, mối quan hệ sinh vật sống khu C.đặc điểm địa lí, khí hậu D.đặc điểm địa lí, khí hậu sinh vật sống khu Câu 29: Thảo nguyên khu sinh học thuộc vùng: A.vùng nhiệt đới B.vùng ôn đới C.vùng cận Bắc cực D.vùng Bắc cực Câu 30 Nguồn lượng cung cấp cho hệ sinh thái Trái đất là: A.năng lượng gió B.năng lượng điện C.năng lượng nhiệt D.năng lượng mặt trời Câu 31: Khi chuyển từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao dòng lượng có tượng là: A.càng giảm B.càng tăng C.không thay đổi D.tăng giảm tùy thuộc bậc dinh dưỡng Câu 32: Năng lượng chuyển cho bậc dinh dưỡng sau từ bậc dinh dưỡng trước khoảng %? A.10% B.50% C.70% D.90% Câu 33: Dòng lượng hệ sinh thái thực qua: A.quan hệ dinh dưỡng sinh vật chuỗi thức ăn B.quan hệ dinh dưỡng sinh vật loài quần xã C.quan hệ dinh dưỡng sinh vật loài khác loài D.quan hệ dinh dưỡng nơi sinh vật quần xã Câu 34: Sử dụng chuỗi thức ăn sau để xác định hiệu suất sinh thái sinh vật tiêu thụ bậc so với sinh vật sản xuất: Sinh vật sản xuất (2,1.10 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc (1,2.10 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc (1,1.102 calo) → sinh vật tiêu thụ bậc (0,5.102 calo) 82 A.0,57% B.0,92% C.0,0052% D.45,5% Câu 35: Trong hệ sinh thái sinh khối thực vật chuỗi nhau, số chuỗi thức ăn sau chuỗi thức ăn cung cấp lượng cao cho người A thực vật  thỏ  người B thực vật  người C thực vật  động vật phù du cá  người D thực vật  cá  vịt  trứng vịt  người Câu 36: Dòng lượng hệ sinh thái truyền theo đường phổ biến A.năng lượng ánh sáng mặt trời → sinh vật tự dưỡng → sinh vật dị dưỡng → lượng trở lại môi trường B.năng lượng ánh sáng mặt trời → sinh vật tự dưỡng → sinh vật sản xuất → lượng trở lại môi trường C.năng lượng ánh sáng mặt trời → sinh vật tự dưỡng → sinh vật ăn thực vật → lượng trở lại môi trường D.năng lượng ánh sáng mặt trời → sinh vật tự dưỡng → sinh vật ăn động vật → lượng trở lại môi trường Câu 37 Sản lượng sinh vật sơ cấp tinh chiếm 50% phần thực vật hô hấp chiếm 30% Vậy sản lượng sơ cấp thô bao nhiêu? A 20% B 30% C 50% D 80% Câu 38: Bảo vệ đa dạng sinh học A.bảo vệ phong phú nguồn gen nơi sống loài B.bảo vệ phong phú nguồn gen loài C.bảo vệ phong phú nguồn gen, loài hệ sinh thái D.bảo vệ phong phú nguồn gen, mối quan hệ loài hệ sinh thái Câu 39: Sơ đồ sau không mô tả chuỗi thức ăn? A Tảo  giáp xác  cá  chim bói cá  diều hâu B Lúa  cỏ  ếch đồng  chuột đồng  cá C Cỏ  thỏ  mèo rừng D Rau  sâu ăn rau  chim ăn sâu  diều hâu Câu 40: Hình tháp sinh thái ln có dạng chuẩn (đáy tháp rộng dưới, đỉnh tháp hẹp trên) hình tháp biểu diễn A lượng bậc dinh dưỡng B sinh khối bậc dinh dưỡng C số lượng cá thể bậc dinh dưỡng D sinh khối số lượng cá thể bậc dinh dưỡng Câu 41: Sản lượng sinh vật thứ cấp hệ sinh thái tạo từ A sinh vật phân huỷ B sinh vật sản xuất C sinh vật sản xuất sinh vật phân huỷ D sinh vật tiêu thụ Câu 42: Trong hệ sinh thái sau đây, hệ sinh thái có suất sinh vật sơ cấp cao A rừng ôn đới B rừng mưa nhiệt đới C rừng thông phương Bắc D savan Câu 43: Mắt xích có mức lượng cao chuỗi thức ăn A sinh vật tiêu thụ bậc ba B sinh vật tiêu thụ bậc C sinh vật tiêu thụ bậc hai D sinh vật sản xuất Câu 44: Để hạn chế ô nhiễm môi trường, khơng nên A sử dụng loại hố chất độc hại vào sản xuất nông, lâm nghiệp B lắp đặt thêm thiết bị lọc khí thải cho nhà máy sản xuất công nghiệp C xây dựng thêm công viên xanh nhà máy xử lí, tái chế rác thải D bảo tồn đa dạng sinh học, khai thác hợp lí tài nguyên thiên nhiên Câu 45: Cho chuỗi thức ăn: Tảo lục đơn bào  Tơm  Cá rơ  Chim bói cá Trong chuỗi thức ăn này, cá rô thuộc bậc dinh dưỡng A cấp B cấp C cấp D cấp Câu 46: Trong hệ sinh thái, sinh vật sau đóng vai trò truyền lượng từ mơi trường vơ sinh vào chu trình dinh dưỡng? A Sinh vật tiêu thụ bậc B Sinh vật phân huỷ C Sinh vật tiêu thụ bậc D Sinh vật tự dưỡng Câu 47: Trong hệ sinh thái, tất dạng lượng sinh vật hấp thụ cuối A chuyển cho sinh vật phân giải B sử dụng cho hoạt động sống sinh vật C chuyển đến bậc dinh dưỡng D giải phóng vào khơng gian dạng nhiệt Câu 48: Phát biểu sau hệ sinh thái? 83 A Trong hệ sinh thái, lượng sử dụng lại, vật chất khơng B Sự thất thoát lượng qua bậc dinh dưỡng hệ sinh thái lớn C Trong hệ sinh thái, nhóm lồi có sinh khối lớn sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cao D Trong hệ sinh thái, hiệu suất sinh thái tăng dần qua bậc dinh dưỡng Câu 49: Phát biểu sau tháp sinh thái? A Tháp lượng có dạng đáy lớn, đỉnh nhỏ B Tháp số lượng có dạng đáy lớn, đỉnh nhỏ C Tháp sinh khối có dạng đáy lớn, đỉnh nhỏ D Tháp số lượng xây dựng dựa sinh khối bậc dinh dưỡng Câu 50: Cơ sở để xây dựng tháp sinh khối A tổng sinh khối bậc dinh dưỡng tính đơn vị diện tích thể tích B tổng sinh khối bị tiêu hao hoạt động hô hấp tiết C tổng sinh khối mà bậc dinh dưỡng đồng hoá D tổng sinh khối hệ sinh thái đơn vị diện tích Câu 51: Trong hệ sinh thái, chuyển từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao liền kề, trung bình lượng bị thất tới 90% Phần lớn lượng thất bị tiêu hao A qua chất thải (ở động vật qua phân nước tiểu) B hoạt động nhóm sinh vật phân giải C qua hơ hấp (năng lượng tạo nhiệt, vận động thể, ) D phận rơi rụng (rụng lá, rụng lông, lột xác động vật) Câu 52: Cơ sở để xác định chuỗi thức ăn lưới thức ăn quần xã sinh vật A vai trò loài quần xã B mối quan hệ sinh sản cá thể loài C mối quan hệ dinh dưỡng loài quần xã D mối quan hệ nơi loài quần xã Câu 53: Trong chuỗi thức ăn cỏ  cá  vịt  trứng vịt  người lồi động vật xem A sinh vật tiêu thụ B sinh vật dị dưỡng C sinh vật phân huỷ D bậc dinh dưỡng Câu 54: Cho hoạt động người sau đây: (1) Khai thác sử dụng hợp lí dạng tài nguyên có khả tái sinh (2) Bảo tồn đa dạng sinh học (3) Tăng cường sử dụng chất hóa học để diệt trừ sâu hại nông nghiệp (4) Khai thác sử dụng triệt để nguồn tài nguyên khoáng sản Giải pháp phát triển bền vững hoạt động A (2) (3) B (1) (2) C (1) (3) D (3) (4) Câu 55: Cho chuỗi thức ăn :Cỏ → Sâu → Ngóe sọc → Chuột đồng → Rắn hổ mang → Đại bàng Trong chuỗi thức ăn này, rắn hổ mang sinh vật tiêu thụ A bậc B bậc C bậc D bậc Câu 56: Đặc điểm sau nói dòng lượng hệ sinh thái? A Sinh vật đóng vai trò quan trọng việc truyền lượng từ mơi trường vơ sinh vào chu trình dinh dưỡng sinh vật phân giải vi khuẩn, nấm B Năng lượng truyền hệ sinh thái theo chu trình tuần hồn sử dụng trở lại C Ở bậc dinh dưỡng, phần lớn lượng bị tiêu hao qua hô hấp, tạo nhiệt, chất thải, có khoảng 10% lượng truyền lên bậc dinh dưỡng cao D Trong hệ sinh thái, lượng truyền chiều từ vi sinh vật qua bậc dinh dưỡng tới sinh vật sản xuất trở lại môi trường Câu 57: Phát biểu sau khơng nói tháp sinh thái? A Tháp sinh khối khơng phải lúc có đáy lớn đỉnh nhỏ B Tháp số lượng có dạng đáy lớn đỉnh nhỏ C Tháp số lượng xây dựng dựa số lượng cá thể bậc dinh dưỡng D Tháp lượng có dạng đáy lớn đỉnh nhỏ Câu 58: Tháp sinh thái số lượng có dạng lộn ngược đặc trưng cho mối quan hệ A vật chủ- kí sinh B mồi- vật C cỏ- động vật ăn cỏ D tảo đơn bào, giáp xác, cá trích Câu 59: Trong lưới thức ăn này, mắt xích chung nhất? 84 gà thực vật thỏ cáo hổ vi sinh vật dê A Thực vật B Vi sinh vật C Hổ D Cáo Câu 60: Những hoạt động sau người giải pháp nâng cao hiệu sử dụng hệ sinh thái? (1) Bón phân, tưới nước, diệt cỏ dại hệ sinh thái nông nghiệp (2) Khai thác triệt để nguồn tài ngun khơng tái sinh (3) Loại bỏ lồi tảo độc, cá hệ sinh thái ao hồ nuôi tôm, cá (4) Xây dựng hệ sinh thái nhân tạo cách hợp lí (5) Bảo vệ loài thiên địch (6) Tăng cường sử dụng chất hóa học để tiêu diệt lồi sâu hại A (1), (2), (3), (4) B (2), (3), (4), (6) C (2), (4), (5), (6) D (1), (3), (4), (5) Câu 61: Điểm khác hệ sinh thái nhân tạo so với hệ sinh thái tự nhiên chỗ: A Hệ sinh thái nhân tạo hệ mở hệ sinh thái tự nhiên hệ khép kín B Hệ sinh thái nhân tạo có độ đa dạng sinh học cao so với hệ sinh thái tự nhiên C Do có can thiệp người nên hệ sinh thái nhân tạo có khả tự điều chỉnh cao so với hệ sinh thái tự nhiên D Để trì trạng thái ổn định hệ sinh thái nhân tạo, người thường bổ sung lượng cho chúng Câu 62: Phát biểu sau nói chuỗi thức ăn lưới thức ăn quần xã sinh vật? A Cấu trúc lưới thức ăn phức tạp từ vĩ độ thấp đến vĩ độ cao B Trong quần xã sinh vật, loài tham gia vào chuỗi thức ăn định C Quần xã sinh vật đa dạng thành phần lồi lưới thức ăn quần xã phức tạp D Trong tất quần xã sinh vật cạn, có loại chuỗi thức ăn khởi đầu sinh vật tự dưỡng Câu 63: Năng lượng dùng cho quang hợp chiếm phần trăm tổng xạ chiếu xuống Trái Đất? A 20% B 30% C 40% D.50% Câu 64: Sơ đồ sau mô tả chuỗi thức ăn? A Cây ngô → Nhái → Sâu ăn ngô → Rắn hổ mang → Diều hâu B Cây ngô → Rắn hổ mang → Sâu ăn ngô → Nhái → Diều hâu C Cây ngô → Sâu ăn ngô → Nhái → Rắn hổ mang → Diều hâu D Cây ngô → Nhái → Rắn hổ mang → Sâu ăn ngô → Diều hâu Câu 65: Năng lượng qua bậc dinh dưỡng chuỗi thức ăn A sử dụng lặp lặp lại nhiều lần B sử dụng lần dạng nhiệt C sử dụng số lần tương ứng với số loài chuỗi thức ăn D sử dụng tối thiểu lần Câu 66: Trong chuỗi thức ăn, lượng sinh vật mắt xích phía sau phần nhỏ lượng sinh vật mắt xích trước Hiện tượng thể qui luật A chi phối sinh vật B tác động qua lại sinh vật với sinh vật C hình tháp sinh thái D tổng hợp nhân tố sinh thái Câu 67: *Trong hệ sinh thái, bậc dinh dưỡng tháp sinh thái kí hiệu A, B, C, D E Sinh khối bậc : A = 400 kg/ha; B = 500 kg/ha; C = 2000 kg/ha; D = 60 kg/ha; E = 4kg/ha Các bậc dinh dư ỡng tháp sinh thái xếp từ thấp lên cao, theo thứ tự sau: Hệ sinh thái 1: A B C  E Hệ sinh thái 2: A B D  E Hệ sinh thái 3: C B  A  E Hệ sinh thái 4: E D  B  C Hệ sinh thái 5: C A  D E Trong hệ sinh thái Hệ sinh thái bền vững A 1,2 B 2, C 3, D 3, Hệ sinh thái bền vững A B C D 4, 85 Hệ sinh thái không tồn A 2, B C D 4, Câu 68: Hệ sinh thái bền vững A chênh lệch sinh khối bậc dinh dưỡng lớn B chênh lệch sinh khối bậc dinh dưỡng tương đối lớn C nguồn dinh dưỡng bậc chênh lệch D nguồn dinh dưỡng bậc chênh lệch tương đối Câu 69: Hệ sinh thái bền vững A chênh lệch sinh khối bậc dinh dưỡng lớn B chênh lệch sinh khối bậc dinh dưỡng tương đối lớn C nguồn dinh dưỡng bậc chênh lệch D nguồn dinh dưỡng bậc chênh lệch tương đối Câu 73: Hệ sinh thái khơng có sức sản xuất cao A rạn san hô B rừng mưa nhiệt đới C hoang mạc D hệ cửa sông Câu 74: Chuỗi thức ăn thường không dài A lượng hệ sinh thái theo dòng qua chuỗi thức ăn B lượng sinh vật sử dụng lần C chuyển từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao liền kề tiêu tới 90% lượng D lượng nhiều qua chuỗi thức ăn HẾT 86 87 ... hóa học, tác nhân sinh học B tác nhân vật lí, hóa học, biến đổi sinh lí, hóa sinh nội bào C tác nhân sinh học, biến đổi sinh lí, hóa sinh nội bào D tác nhân sinh học, tác nhân vật lí, hóa học, ... phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể tác động của: A tác nhân sinh học, tác nhân vật lí, hố học, biến đổi sinh lí, hố sinh nội bào B tác nhân vật lí, hố học, tác nhân sinh học C biến đổi sinh. .. hố học, tác nhân sinh học C biến đổi sinh lí, hố sinh nội bào, tác nhân sinh học D tác nhân vật lí, hố học, biến đổi sinh lí, hố sinh nội bào Câu 33.Ở ruồi giấm, người ta phát dạng NST có cấu
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi trắc nghiệm sinh học 12 theo từng bài 2020, Câu hỏi trắc nghiệm sinh học 12 theo từng bài 2020

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn