Nghiên cứu xuất khẩu hàng công nghệ cao của việt nam

187 12 0
  • Loading ...
1/187 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 21:09

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỖ ĐÌNH MỸ NGHIÊN CỨU XUẤT KHẨU HÀNG CÔNG NGHỆ CAO CỦA VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2020 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỖ ĐÌNH MỸ NGHIÊN CỨU XUẤT KHẨU HÀNG CÔNG NGHỆ CAO CỦA VIỆT NAM Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 9.34.04.10 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN NHUẬN KIÊN TS LÊ TỐ HOA THÁI NGUYÊN - 2020 ii LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tác giả Các kết nghiên cứu luận án trung thực, khách quan chưa công bố cơng trình khoa học Thái Ngun, tháng 03 năm 2020 Tác giả Đỗ Đình Mỹ iii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận án, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc tới tập thể cá nhân: - PGS.TS Trần Nhuận Kiên TS Lê Tố Hoa - nhà khoa học tận tình hướng dẫn, động viên giúp đỡ tơi suốt q trình thực luận án tất tận tâm nhiệt huyết Thầy, truyền cho tơi cảm hứng để vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu để tiến trưởng thành đường học tập nghiên cứu - Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Khoa Quản lý - Luật Kinh tế, thầy cô giáo trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu Tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, người thân động viên, cổ vũ, khích lệ, giúp đỡ tơi suốt q trình thực luận án Thái Nguyên, tháng 03 năm 2020 Tác giả Đỗ Đình Mỹ iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ xi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Luận án Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Đóng góp luận án Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài luận án Kết cấu luận án Chương TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ XUẤT KHẨU HÀNG CÔNG NGHỆ CAO 1.1 Các nghiên cứu nước xuất hàng công nghệ cao 1.2 Các nghiên cứu xuất hàng công nghệ cao Việt Nam 17 1.3 Khoảng trống nghiên cứu 19 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ XUẤT KHẨU HÀNG CÔNG NGHỆ CAO 21 2.1 Cơ sở lý luận xuất hàng công nghệ cao 21 2.1.1 Một số khái niệm liên quan đến đề tài luận án 21 2.1.2 Vai trò xuất 27 2.1.3 Vai trò xuất hàng công nghệ cao 29 2.1.4 Các loại sản phẩm công nghệ cao 32 2.1.5 Một số lý thuyết xuất hàng hoá 34 v 2.1.6 Đặc điểm xuất hàng công nghệ cao 36 2.1.7 Nội dung nghiên cứu xuất hàng công nghệ cao 37 2.1.8 Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất hàng công nghệ cao 40 2.2 Cơ sở thực tiễn xuất hàng công nghệ cao 45 2.2.1 Kinh nghiệm xuất hàng công nghệ cao số nước giới 45 2.2.2 Một số học kinh nghiệm xuất hàng công nghệ cao Việt Nam 53 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 55 3.1 Câu hỏi nghiên cứu 55 3.2 Phương pháp nghiên cứu 55 3.2.1 Phương pháp tiếp cận khung phân tích 55 3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 61 3.2.3 Phương pháp tổng hợp số liệu 62 3.2.4 Phương pháp phân tích số liệu 62 3.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 68 Chương THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU HÀNG CÔNG NGHỆ CAO CỦA VIỆT NAM 72 4.1 Tình hình xuất hàng hóa Việt Nam 72 4.1.1 Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam 72 4.1.2 Quy mô tăng trưởng xuất hàng hóa 74 4.1.3 Thị trường xuất hàng hóa 75 4.1.4 Cơ cấu sản phẩm xuất hàng hóa 81 4.2 Thực trạng xuất hàng công nghệ cao Việt Nam 87 4.2.1 Quy mô tốc độ tăng trưởng xuất hàng công nghệ cao 87 4.2.2 Thị trường xuất hàng công nghệ cao 89 4.2.3 Cơ cấu xuất hàng công nghệ cao 101 4.2.4 Khả cạnh tranh hàng công nghệ cao 109 vi 4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất hàng công nghệ cao Việt Nam 120 4.4 Đánh giá xuất hàng công nghệ cao Việt Nam 129 4.4.1 Ưu điểm 129 4.4.2 Hạn chế 131 4.4.3 Nguyên nhân 133 Chương GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN XUẤT KHẨU HÀNG CÔNG NGHỆ CAO CỦA VIỆT NAM 135 5.1 Quan điểm, định hướng 135 5.1.1 Quan điểm 135 5.1.2 Định hướng 137 5.2 Một số giải pháp đẩy mạnh xuất hàng công nghệ cao Việt Nam 138 5.2.1 Nhóm giải pháp chế sách cho xuất hàng công nghệ cao 139 5.2.2 Nhóm giải pháp tổ chức thực 149 5.2.3 Nhóm giải pháp hỗ trợ cho xuất hàng công nghệ cao 152 KẾT LUẬN 161 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 164 PHỤ LỤC 173 vii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT AFTA : Khu vực Mậu dịch tự APEC : Khối hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương ASEAN : Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á CNC : Công nghệ cao CSHT : Cơ sở hạ tầng EU : Liên minh châu Âu FDI : Đầu tư trực tiếp nước FTA : Hiệp định thương mại tự GDP : Tổng sản phẩm quốc nội GNP : Tổng sản phẩm quốc dân GVC : Chuỗi giá trị toàn cầu HDI : Chỉ số phát triển nguồn nhân lực IMF : Quỹ Tiền tệ Quốc tế INOV : Chỉ số đổi Việt Nam IPR : Chỉ số quyền sở hữu trí tuệ Việt Nam ISO : Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế KH&CN : Khoa học công nghệ KHKT : Khoa học kỹ thuật OECD : Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế R&D : Chi cho nghiên cứu phát triển SHTT : Sở hữu trí tuệ SIC : Phân loại công nghiệp tiêu chuẩn SITC : Phân loại công nghiệp tiêu chuẩn quốc tế UN : Bộ số liệu thương mại hàng hóa Liên Hợp Quốc WB : Ngân hàng Thế giới World Bank WTO : Tổ chức Thương mại Thế giới viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1 Tổng hợp kết số nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố đến xuất hàng công nghệ cao 12 Bảng 1.2 Tóm tắt số yếu tố tác động đến xuất hàng CNC 16 Bảng 2.1 So sánh học thuyết thương mại 35 Bảng 3.1 Nguồn số liệu biến sử dụng mơ hình trọng lực 66 Bảng 3.2 Ma trận kết hợp số RCA RO 70 Bảng 4.1 Các Hiệp định thương mại Việt Nam 73 Bảng 4.2 Thị trường xuất chủ yếu Việt Nam 2000-2017 78 Bảng 4.3 Thị trường Nhập chủ yếu Việt Nam 79 Bảng 4.4 Kim ngạch xuất hàng hóa Việt Nam phân theo tiêu chuẩn ngoại thương SITC giai đoạn 2000-2017 80 Bảng 4.5 10 nhóm sản phẩm có kim ngạch xuất cao Việt Nam giai đoạn 2016-2017 82 Bảng 4.6 Chỉ số đa dạng hóa xuất số quốc gia tổ chức, khu vực giai đoạn 2000-2017 85 Bảng 4.7 Các yếu tố tác động đến xuất Việt Nam giai đoạn 2002-2017 86 Bảng 4.8 Kim ngạch xuất sản phẩm thuộc nhóm hàng CNC Việt Nam giai đoạn 2005-2017 88 Bảng 4.9 Thị trường xuất hàng CNC Việt Nam giai đoạn 2000-2017 90 Bảng 4.10 Tỷ trọng xuất hàng CNC tổng xuất Việt Nam phân theo khu vực giai đoạn 2000-2017 91 Bảng 4.11 Thị phần xuất hàng CNC Việt Nam giai đoạn 2000-2017 92 ix Bảng 4.12 15 thị trường xuất hàng CNC lớn Việt Nam giai đoạn 2005-2017 93 Bảng 4.13 Chỉ số tập trung thương mại Việt Nam số thị trường trọng tâm giai đoạn 2000-2017 95 Bảng 4.14 Chỉ số Định hướng khu vực Việt Nam thiết bị điện (mã 716) 96 Bảng 4.15 Chỉ số Định hướng khu vực Việt Nam mã 751 97 Bảng 4.16 Chỉ số Định hướng khu vực Việt Nam mã 752 97 Bảng 4.17 Chỉ số Định hướng khu vực Việt Nam mã 761 98 Bảng 4.18 Chỉ số Định hướng khu vực Việt Nam mã 764 99 Bảng 4.19 Chỉ số Định hướng khu vực Việt Nam mã 776 100 Bảng 4.20 Chỉ số Định hướng khu vực Việt Nam mã 871 100 Bảng 4.21 Chỉ số Định hướng khu vực Việt Nam mã 881 101 Bảng 4.22 Xuất Việt Nam phân theo trình độ cơng nghệ giai đoạn 2000-2017 102 Bảng 4.23 Xuất Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ phân theo trình độ cơng nghệ giai đoạn 2000-2017 103 Bảng 4.24 Xuất Việt Nam sang thị trường Đức phân theo trình độ cơng nghệ giai đoạn 2000-2017 104 Bảng 4.25 Xuất Việt Nam sang thị trường Nhật Bản phân theo trình độ cơng nghệ giai đoạn 2000-2017 105 Bảng 4.26 Xuất Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc phân theo trình độ cơng nghệ giai đoạn 2000-2017 106 Bảng 4.27 Xuất Việt Nam sang thị trường Trung Quốc phân theo trình độ cơng nghệ giai đoạn 2000-2017 107 Bảng 4.28 Xuất Việt Nam sang thị trường ASEAN phân theo trình độ cơng nghệ giai đoạn 2000-2017 108 Bảng 4.29 Chỉ số lợi so sánh mặt hàng CNC xuất Việt Nam giai đoạn 2000-2016 109 161 KẾT LUẬN Luận án tập trung nghiên cứu thực trạng xuất hàng công nghệ cao Việt Nam giai đoạn 2000-2017 Trên sở kết nghiên cứu luận án đạt được, mục tiêu luận án giải quyết, cụ thể nội dung sau đây: Trên sở tổng quan 30 cơng trình khoa học nước liên quan đến xuất xuất hàng CNC, luận án cho việc nghiên cứu đề tài luận án có ý nghĩa khoa học, đặc biệt mặt thực tiễn chưa có cơng trình nghiên cứu sâu phân tích xuất hàng CNC Việt Nam Luận án rõ khái niệm hàng CNC, xuất hàng CNC khái niệm liên quan, xác định rõ 18 sản phẩm hàng công nghệ cao lĩnh vực chế tạo, rõ nội dung nghiên cứu xuất hàng công nghệ cao, đưa phân tích ảnh hưởng yếu tố đến xuất hàng công nghệ cao Việt Nam Luận án sử dụng phương pháp tiếp cận hệ thống, tiếp cận liên ngành, tiếp cận điển hình, tiếp cận quản lý nhà nước thương mại quốc tế hàng CNC, xây dựng khung phân tích từ làm rõ phương pháp thu thập thơng tin, phương pháp tổng hợp thông tin phương pháp phân tích thơng tin sử dụng mơ hình trọng lực mở rộng hệ thống tiêu nghiên cứu chuyên sâu số lợi so sánh, số định hướng khu vực, số tập trung thương mại, số đa dạng hóa xuất khẩu, mơ hình thị phần khơng đổi… để phân tích yếu tố ảnh hưởng đến xuất hàng CNC Việt Nam Trên sở kết nghiên cứu luận án, thấy xuất hàng cơng nghệ cao đạt kết chủ yếu sau: xuất hàng CNC 162 tăng nhanh tương đối bền vững với tốc độ tăng trưởng bình quân xuất hàng CNC giai đoạn 2000-2017 đạt 31% Cơ cấu hàng xuất thay đổi theo hướng tập trung vào xuất sản phẩm thiết bị điện tử, thiết bị viễn thông Thị trường xuất hàng CNC mở rộng, phát triển theo hướng xuất đến các nước phát triển EU, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản… Nhờ vậy, thị phần xuất hàng CNC tăng mạnh năm qua, từ mức chiếm 0,06% tổng giá trị xuất hàng CNC giới năm 2000, thị phần xuất hàng CNC Việt Nam chiếm 2,29% tổng giá trị xuất hàng CNC giới vào năm 2017 Nhờ tăng mạnh xuất hàng CNC, Việt Nam chuyển từ quốc gia nhập siêu liên tục giai đoạn 2000-2011 sang bắt đầu trở thành quốc gia có thặng dư thương mại từ năm 2012 Các sản phẩm cơng nghệ cao có sức cạnh tranh tốt thị trường giới, có sản phẩm có gia tăng sức cạnh tranh 752 (cụm xử lý số liệu tự động), 761 (Tivi), 764 (Thiết bị liên lạc viễn thông) 881 (Máy chụp ảnh thiết bị) Tuy nhiên, Việt Nam phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt từ nước khu vực Thái Lan Trung Quốc Ngược lại, nước Ấn Độ, Pakistan lại cạnh tranh với Việt Nam hàng CNC Chính phủ ban hành hệ thống sách đồng nhằm khuyến khích xuất hàng CNC Tuy nhiên, xuất hàng CNC số hạn chế sau: xuất hàng CNC chủ yếu phụ thuộc nhiều vào doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; hàm lượng giá trị gia tăng giá trị xuất thấp; Xuất hàng CNC năm qua tập trung vào số mặt hàng chủ yếu, chưa có lan tỏa; Xuất hàng CNC vào số thị trường lớn EU27, Hoa Kỳ, Nhật Bản thấp so với tiềm 163 năng, lực xuất đất nước; Xuất hàng CNC lệ thuộc tương đối lớn vào số thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc… Còn nhiều mặt hàng CNC chưa có tính cạnh tranh sản phẩm thị trường giới Có thể có tượng chuyển hướng thương mại số thị trường số sản phẩm Chính sách xuất hàng CNC chưa thật phù hợp với lực thực tế doanh nghiệp, đồng hành phủ với doanh nghiệp sản xuất xuất hàng CNC bất cập Từ kết mơ hình trọng lực yếu tố ảnh hưởng đến xuất hàng CNC Việt Nam GDP Việt Nam nước nhập khẩu, số quyền sở hữu trí tuệ Việt Nam nước nhập khẩu, tỷ giá hối đoái, lạm phát, khoảng cách địa lý Việt Nam quốc gia nhập khẩu, khoảng cánh kinh tế quốc gia, biến giả biên giới thành viên FTA Kết phân tích nhân tố tác động tích cực, nhân tố tác động tiêu cực đồng thời kết cho thấy xu hướng tác động nhân tố phù hợp với kỳ vọng mà giả thuyết đưa Trên sở phân tích quan điểm định hướng, luận án đề xuất giải pháp khác nhằm đẩy mạnh xuất hàng CNC Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 có giải pháp hoàn thiện thể chế, tăng cường bảo hộ sở hữu trí tuệ, đẩy mạnh đầu tư cho nghiên cứu phát triển, giải pháp mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm… 164 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Từ Thúy Anh Đào Nguyên Thắng (2008), “Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ tập trung thương mại Việt Nam với nước ASEAN+3”, Bài Nghiên cứu NC-05/2008, Trường Đại học Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội Phạm Thị Hoàng Anh (2019), “Điều hành tỷ giá- Công cụ lãi suất phát huy hiệu lực”, Tạp chí tài chính, website: http://tapchitaichinh.vn/ ngan-hang/dieu-hanh-ty-gia-cong-cu-lai-suat-dang-phat-huy-hieu-luc303509.html, ngày truy cập: 10/1/2020) Bộ Công Thương (2018), Báo cáo xuất nhập Việt Nam 2016, Bộ Công Thương, Hà Nội Bộ Khoa học Công nghệ (2016), Khoa học Công nghệ Việt Nam 2015, NXB Khoa học Kỹ thuật 2016, Hà Nội Bộ KH&CN (2019), Sở hữu trí tuệ thúc đẩy hoạt động đổi sáng tạo địa phương, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển truyền thông khoa học công nghệ, Hà Nội Bộ Công Thương (2019), Thỏa thuận thương mại quốc tế, website: https://moit.gov.vn/thoa-thuan-thuong-mai-quoc-te, ngày truy cập 22/7/2019 Đỗ Đức Bình Ngơ Thị Tuyết Mai, (2013), Giáo Trình Kinh tế Quốc tế, Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Cục Đầu tư nước ngồi (2017), Tình hình đầu tư, website: http://fia.mpi gov.vn/chuyenmuc/172/So-lieu-FDI-hang-thang, ngày truy cập: 12/5/2017 Lê Xuân Định (2015), Khoa học công nghệ giới tri thức cho phát triển, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 10 Trần Thọ Đạt Quang Cảnh Lê (2015), Giáo trình ứng dụng số lý thuyết nghiên cứu kinh tế, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 11 Trần Trung Hiếu Phạm Thị Thanh Thủy (2010), “Ứng dụng mơ hình lực hấp dẫn thương mại quốc tế”, Tạp chí Quản lý kinh tế, Số 31(3+4/2010), tr.12-21 165 12 Nguyễn Ngọc Huyền (2009), Thay đổi phát triển doanh nghiệp, NXB Phụ Nữ, Hà Nội 13 Trần Nhuận Kiên (2011), "Phân tích chuyển biến quan hệ thương mại Việt Nam Trung Quốc", Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, Số 11 (402), tr.68-76 14 Trần Nhuận Kiên Ngô Thị Mỹ (2015), “Các yếu tố ảnh hưởng đến kim ngạch nông sản Việt Nam: Phân tích mơ hình trọng lực”, Tạp chí đề kinh tê Chính trị giới, Số (277), tr.47-52 15 Trần Thanh Long, Phan Thị Quỳnh Hoa (2015), "Phân tích yếu tố tác động đến xuất thủy sản Việt Nam", Tạp chí Kinh tế Dự báo, 13, tr.32-34 16 Luật công nghệ cao (2008), Số 21/2008/QH11 ngày 13 tháng 11 năm 2008 17 Luật thương mại 2005 số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng năm 2005 quy định hoạt động thương mại thực lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam 18 Ngô Thị Mỹ (2016), “Các yếu tố ảnh hưởng đến kim ngạch nơng sản Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, số 233, tháng 11 năm 2016, tr 106-112 19 Phạm Thị Ngân, Nguyễn Thanh Tú (2015), "Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất thủy sản Việt Nam sang thị trường Âu Mỹ", Tạp chí Khoa học Thương mại, 80, tr 10-19 20 Phạm Văn Nhớ, Vũ Thanh Hương (2014), "Analyzing the Determinants of Service Trade Flows Between Vietnam and the European Union: A Gravity Model Approach", VNU Journal of Science: Economics and Business, 30 (5E), tr 51-64 21 Quyết định số 12/2008/QĐ-BKHCN việc ban hành phân loại thống kê Khoa học Công nghệ 22 Nguyễn Xuân Thắng (2015), Kinh tế giới Việt Nam 2014-2015, Nỗ lực phục hồi để chuyển sang quỹ đạo tăng trưởng mới, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội 166 23 Nguyễn Văn Ngọc (2006), Từ điển Kinh tế học, NXB Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 24 Thủ tướng Chính phủ (TTCP) (2019), Quyết định phê duyệt chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030, Hà Nội 25 Đào Ngọc Tiến (2013), "Ảnh hưởng nhân tố tới luông xuất nhập hàng hóa Việt Nam nước TPP", Tạp chí Kinh tế Dự báo, Số (2013), tr.23-27 26 Đào Ngọc Tiến (2009), Các yếu tố ảnh hưởng đến luồng xuất Việt Nam hàm ý sách bối cảnh khủng hoảng tồn cầu, Hội thảo Nghiên cứu sách thương mại quốc tế, Trường Đại học Ngoại Thương 27 Tổng cục Hải Quan (2017), Tình hình xuất khẩu, nhập hàng hóa Việt Nam tháng 12 12 tháng năm 2016, website: https://www.customs.gov.vn/Lists/ThongKeHaiQuan/ViewDetails.aspx?I D=1038&Category=Ph%C3%A2n%20t%C3%ADch%20%C4%91%E1 %BB%8Bnh%20k%E1%BB%B3&Group=Ph%C3%A2n%20t%C3%AD ch, ngày truy cập: 15/8/2018 28 Tổng cục Hải quan (2018), Số liệu thống kê, địa webistie: https:// www.customs.gov.vn/Lists/ThongKeHaiQuan/SoLieuThongKe.aspx?&G roup=S%E1%BB%91%20li%E1%BB%87u%20th%E1%BB%91ng%20 k%C3%AA, ngày truy cập: 20/8/2018 29 Tổng cục Thống kê (2019), Số liệu thống kê, địa website:http://www gso.gov.vn/default.aspx?tabid=715, ngày truy cập: 22/8/2019 30 Nguyễn Thành Trung (2012), “Thực trạng phát triển xuất nhập Việt Nam dự báo đến năm 2015”, Cục Xúc tiến Thương mại, Hà Nội 31 Nguyễn Văn Tuân (2009), Hỏi đáp kinh tế đối ngoại Việt Nam, NXB Tài chính, Hà Nội 32 Trương Đình Tuyển, Võ Trí Thành, Bùi Trường Giang, Phan Văn Chinh, Lê Triệu Dũng, Nguyễn Anh Dương, Phạm Sỹ An Nguyễn Đức Thành (2011), Tác động cam kết mở cửa thị trường WTO hiệp 167 định khu vực tự đến hoạt động sản xuất, thương mại Việt Nam biện pháp hoàn thiện chế xuất nhập Bộ Công Thương giai đoạn 2011-2015, Báo cáo nghiên cứu cho Dự án MUTRAP-III 33 Lê Danh Vĩnh Hồ Trung Thanh (2012), Quan điểm Định hướng phát triển xuất nhằm phát triển bền vững Việt Nam thời kỳ 2011-2020, Lê Danh Vĩnh (Chủ biên), "Chính sách thương mại nhằm phát triển bền vững Việt Nam thời kỳ 2011-2020", NXB Công Thương, Hà Nội Danh mục tài liệu nước 34 Anderson J E (1979), “A Theoretical for the Gravity Equation”, The American Economic Review, 69(1), pp 106-116 35 Anderson, J.E and V Wincoop, 2003, “Gravity with gravitas: A solution to the border puzzle”, The American Economic Review, Vol 93(1), pp.170-192 36 Balassa B (1965) Trade liberalization and revealed comparative advantages, The Manchester School of Economic and Social Studies 33(2), pp 91-123 37 Baesu V., C T Albulescu, Z Farkas and A Drăghici (2015), “Determinants of the High-Tech Sector Innovation Performance in the European Union: A Review.” Procedia Technology, Vol 19, pp 371−378 38 Bergstrand J H (1986), “The Gravity Equation in International Trade: Some Microeconomic Foundations and Empirical Evidence”, The Review of Economics and Statistics, 67(3), 474-481 39 Bikker, J A (1987) “An International Trade Flow with Substitution: An Extension of the Gravity Model”, Kyklos, Vol 40, No 3, pp 315-337 40 Bojnec, S and I Ferto (2011), ‘Impact of research and development on manufacturing trade’, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci, Vol 29, No 1, pp.65-88 41 Braunerhjelm, P and P Thulin (2008), Can Countries Create Comparative Advantages? R&D Expenditures, High-Tech Exports and Country Size in 19 OECD Countries, 1981-1999 International Economic Journal, vol 22(1), pp 95-111 168 42 Davis, L (1982), Technology Intensity of U.S Output and Trade, Department of Commerce, International Trade Administration, Washington 43 Diop N and Ghali S (2012), Are Jordan and Tunisia’s Exports Becoming more technologically sophisticated? Analysis using highly disaggregated export databases, Working Paper 723, Economic Research Forum 44 Dreze, J (1961) “Leo Exportation Intra-CEE en 1958 et al Position Belge”, Recherches Economiques de Louvain, Vol 27, pp.717-738 45 Dornbusch, R., and Y.C Park (1987), “Korean Growth Policy.” Brookings Papers on Economic Activity 1987(2), pp.389- 454 46 Edwards, L and R Z Lawrence (2010), Do Developed and Developing Countries Compete Head to Head in High-tech?, NBER Working Paper 16105, Cambridge 47 Ekananda, M and D.J Parlinggoman (2017), The Role of High-Tech Exports and of Foreign Direct Investment on Economic Growth, European Research Studies Journal, Vol.XX (4A), pp.194-212 48 Ferragina, A M and F Pastore, (2007), High tech export performance: which role for diversification? ETSG 2007 Athens Ninth Annual Conference 13-15 September 2007 Athens University of Economics and Business Retrieved April 5, 2012, from http://www.etsg.org/ ETSG2007/papers/ferragina.pdf 49 Filippini, C and V Molini, (2003), The Determinants of East Asian Trade Flows: A Gravity Equation Approach, Journal of Asian Economics 14(5), pp 695-711 50 Frankel, J.A, and R.N Cooper, (1998) “Regional Trading Blocs in the World Trading System”, Foreign Affairs, Vol 77, No 2, pp 144-145 51 Gallagher, K and R Porzecanski, (2008) China matters: China’s Economic Impact in Latin America’ Latin American Research Review 43(1), pp 185-200 52 Gokmen Y and U Turen (2013), The Determinants of High Technology Exports Volume: A Panel Data Analysis of EU-15 Countries, International Journal of Management, Economics and Social Sciences, Vol 2(3), pp.217-232 169 53 Gbetnkom D and A.S Khan, (2002), Determinants of Agricultural exports: The case of Cameroon, African economic research consortium, Cameroon 54 Guerrieri, P and S Iammarino (2007) The dynamics of export specialisation in the regions of the Italian Mezzogiorno: Persistence and change Địa chỉ: http:// www-sre.wu-wien.ac.at/ersa/ersaconfs/ersa03/ cdrom/ /123.pdf 55 Hatzichronoglou, T (1997) “Revision of the High-Technology Sector and Product Classification”, OECD Science, Technology and Industry Working Papers 1997/02, OECD Publishing 56 Hatter, V (1985): “U.S High Technology Trade and Competitiveness”, Office of Trade and Development Analysis, Staff Report, U.S Department of Commerce, International Trade Administration, Washington 57 Hatab, Abu, Romstad and Huo (2010), “Determinants of Egyptian Agricultural Exports: A Gravity Model Approach”, Modern Economy 1, pp 134-143 58 Ivus, O (2010), Do Stronger Patent Rights Raise High-Tech Exports to the Developing World? Journal of International Economics 81(1), pp 38-47 59 Kabaklarli, E., M S Duran, and Y T ĩỗler (2017), The Determinants of High-Technology Exports a Panel Data Approach for Selected OECD Countries, Dubrovnik International Economic Meeting, 3(1), pp 888-900 60 Lall, S (2000), “The Technological Structure and Performance of Developing Country Manufactured Exports, 1985-98”, Oxford Development Studies, Vol 28, No 3, pp 337-369 61 Landesmann, M and M Pfaffermayr, (1997), Technological Competition and Trade Performance, Applied Economics 29(2), pp.179-106 62 Lee J-W., I Park, (2005), Free Trade Areas in East Asia: Discriminatory or Nondiscriminatory?, The World Economy, Vol 28(1), pp 21-48 63 Linnemann H (1966), “An Econometric Study of International Trade Flows”, Amsterdam, North-Holland 170 64 Lucas, R E (1988) On the mechanics of economic development, Journal of Monetary Economics, Vol 22, pp 3-42 65 Manisha, and S Kaur (2016), Changing Pattern of India’s High Technology Exports: A Study of Competitiveness of Pharmaceutical Products, Business Analyst 37 (1), pp.117-146 66 Mathur, S K (1999) “Pattern of International Trade, New Trade Theories and Evidence from Gravity Equation Analysis”, The Indian Economic Journal, Vol 47, No 4, pp 68-88 67 Mayer, J., A Butkevicius, and A Kadri (2002) Dynamic Products in World Exports, Discussion Papers No 159, UNCTAD, Geneva 68 Martinez-Zarzoso, I and L Márquez-Ramos (2008), ‘The Effect of Trade Facilitation on Sectoral Trade’, B.E Journal of Economic Analysis & Policy, Vol (1), Article 42 69 Mani, S (2000), Exports of High Technology Products from Developing Countries: Is it real or Statistical Artifact, Discussion Paper Series, Institute for New Technologies, The United Nations University 70 Mehregan N., Dehghanpur M., Dehmoobed B (2011), “Factors that affect on hi-tech industries export”, Journal of Science and Technology Policy, Vol 3, No 4, pp 69 -83 71 Michalski, B (2014), Competitiveness of Polish mid-tech and high-tech exports to the European Union (EU-27) in the first decade of the 21st century, Poznan University of Economic Review 14(4), pp 54-70 72 Mohsen M., Samaneh S., Abbas R K (2017), “Determinants of hightech export in developing countries based on Bayesian model averaging”, Preliminary communication, vol 35, no 1, pp 199-215 73 Nguyen Viet Tien, M Henry, (2016), Vietnam’s Exports to TPP Countries: Gravity Model, Trade Determinants and Trade Potentials, The ninth Vietnam Economists Annual MeetingVEAM 2016, Vietnam 74 Paas, T (2000) “The gravity approach for modeling international trade patterns for economies in transition”, International Advances in Economic Research, Vol 6, No 4, pp 633-648 171 75 Pham C S., X Nguyen, P Sgro, and X Tang (2017), Has China Displaced its Competitors in High-tech Trade?, The World Economy, 40(8), pp 1569-1596 76 Pasierbiak, P (2013) The Technological Leadership of the Japanese Economy? Acta Asiatica Varsoviensia, Vol 26, pp.7-23 77 Sandu S and Bogdan Ciocanel (2014), Impact of R&D and Innovation on High-tech Export, Procedia Economics and Finance, Vol 15, pp 80-90 78 Sapir, A (1981) “Trade benefits under the EEC generalized system of preferences”, European Economic Review, Vol 15, No 3, pp 339 355 79 Schneider, P.H (2005), International Trade, Economic Growth and Intellectual Property Rights: A Panel Data Study of Developed and Developing Countries, Journal of Development Economics, 78(1), pp.529-547 80 Srholec, M (2007), High-Tech Exports from Developing Countries: A Symptom of Technology Spurts or Statistical Illusion?, Review of World Economics, Vol 143, pp.227-255 81 Tebaldi E (2011), The Determinants of High-Technology Exports: A Panel Data Analysis, Atlantic Economic Journal, Vol 39 (4), pp 343-353 82 Tinbergen J (1962), “Shaping the World Economy: Suggesstions for an International Economy Policy”, New York: The Twentieth Century Fund 83 Wei G., J Huang and J Yang, (2012), “The impacts of food safety standards on China’tea export”, China Economic Review, Vol.21(2), pp 253-264 84 World Bank (1999), World Development Indicators 1999, Washington, D.C 85 World Bank (2011), World Development Indicators 2011, Washington D.C 86 World Bank (2015), Taking Stock: An Update on Vietnam’s Recent Economic Development, World Bank, Hanoi, Vietnam 87 World Bank (2019a), “World Bank Integrated Trade Solution (WITS)”, http://wits.worldbank.org/ WITS/, truy cập ngày 11/6/2019 88 World Bank (2019b), “World Development http://data.worldbank.org/indicator, truy cập ngày 20/6/2019 Indicators”, 172 89 Xing, Y (2011), China’s high-tech exports: Myth and Reality, Discussion Paper: 11-05, GRIPS Policy Research Center, National Graduate Institute for Policy Studies 90 Xiong, J S Qureshi (2013), The Quality Measurement of China HighTechnology Exports, Procedia Computer Science 17, pp 290-297 91 Yeats A J (1998), “Does MERCOSUR’s Trade Performance Raise Concerns about the Effects of Regional Trade Arrangements?”, The World Bank Economic Review 12(1), pp 1-28 92 Zhang, K H (2007) “Determinants of Complex Exports: Evidence from CrossCountry Data for 1985-1998”, Economia International Economics, Vol 60, No 1, pp 111-122 Internazionale/ 173 PHỤ LỤC Phụ lục Danh mục mã hàng công nghệ cao Nội dung Mã 524 Hóa chất vơ khác; hợp chất hữu vô kim loại quý 541 Các sản phẩm y tế dược trừ tân dược 712 Tua bin tua bin khác, phận rời chúng 716 Thiết bị điện chạy rôto phụ tùng 718 Máy phát điện, phận rời chúng 751 Máy móc văn phòng 752 Máy cụm xử lý liệu tự động phụ tùng 759 Phụ tùng máy văn phòng máy xử lý liệu tự động 761 Ti vi 764 Thiết bị liên lạc viễn thông khác phụ tùng 771 Thiết bị để biến đổi, điều chỉnh dòng điện phụ tùng 774 Bộ máy xuất cho mục đích y học, phẫu thuật, nha khoa thú y, thiết bị X-quang 776 Van nhiệt, van catốt lạnh van quang catốt 778 Máy móc thiết bị dùng điện khác 792 Trang thiết bị máy bay, tàu vũ trụ phụ tùng 871 Dụng cụ quang học thiết bị 874 Thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra, phân tích, điều khiển 881 Bộ máy chụp ảnh thiết bị Nguồn: Lall, 2000 174 xttest0 Phụ lục Kết định phương saimultiplier sai số thay củarandom mơ hình REM Breusch andkiểm Pagan Lagrangian testđổi for effects exportijt[group,t] = Xb + u[group] + e[group,t] Estimated results: Var exportijt e u Test: sd = sqrt(Var) 1.722329 2709386 6338121 1.312375 5205176 7961232 Var(u) = chibar2(01) = Prob > chibar2 = 1144.33 0.0000 175 ipritiprjt exit tltsit fdiit infit collin exportijt pgdpitpgdpjt (obs=648) Phụ lục Collinearity Diagnostics Kết kiểm định tượng đa cộng tuyến với mơ hình REM SQRT RVariable VIF VIF Tolerance Squared -exportijt 2.00 1.42 0.4993 0.5007 pgdpitpgdpjt 3.20 1.79 0.3120 0.6880 ipritiprjt 3.03 1.74 0.3304 0.6696 exit 9.46 3.08 0.1057 0.8943 tltsit 10.99 3.32 0.0910 0.9090 fdiit 34.23 5.85 0.0292 0.9708 infit 5.67 2.38 0.1765 0.8235 disij 1.52 1.23 0.6573 0.3427 edisijt 1.39 1.18 0.7220 0.2780 institutionit 8.02 2.83 0.1246 0.8754 ftaijt 1.50 1.22 0.6683 0.3317 borij 1.17 1.08 0.8541 0.1459 -Mean VIF 6.85 Nguồn: Kết từ kiểm định từ phần Cond mềm Stata Eigenval Index 10.0144 1.0000 1.1865 2.9052 0.8318 3.4699 0.6631 3.8861 0.2818 5.9616 0.0125 28.3580 0.0050 44.8915 0.0037 51.9116 0.0007 123.9248 10 0.0005 142.5008 11 0.0001 276.9439 12 0.0000 791.6489 13 0.0000 1940.9802 Condition Number 1940.9802 Eigenvalues & Cond Index computed from scaled raw sscp (w/ interce Det(correlation matrix) 0.0004 ... NGHIÊN CỨU VỀ XUẤT KHẨU HÀNG CÔNG NGHỆ CAO 1.1 Các nghiên cứu ngồi nước xuất hàng cơng nghệ cao 1.2 Các nghiên cứu xuất hàng công nghệ cao Việt Nam 17 1.3 Khoảng trống nghiên cứu. .. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ XUẤT KHẨU HÀNG CÔNG NGHỆ CAO 1.1 Các nghiên cứu nước xuất hàng công nghệ cao Ngày nay, xuất hàng công nghệ cao chủ đề thu hút quan tâm thường xuyên nhà nghiên cứu nhà hoạch... thực tiễn xuất hàng công nghệ cao Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Chương 4: Thực trạng xuất hàng công nghệ cao Việt Nam Chương 5: Giải pháp phát triển xuất hàng công nghệ cao Việt Nam Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xuất khẩu hàng công nghệ cao của việt nam, Nghiên cứu xuất khẩu hàng công nghệ cao của việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn