Tổng hợp các chuyên đề BD HSG hóa 8

10 11 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 20:53

Tài liệu giúp GV và HS tham khảo khi tham gia lớp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa học lớp 8.Tài liêu gồm 4 chuyên đề:Chuyên đề 1: Bài tập về nguyên tử.Chuyên đề 2: Bài tập tính theo Công thức hóa họcChuyên đề 3: Bài tập về PTHHChuyên đề 4: Bài tập tính theo PTHH. Chuyªn ĐỀ båi dìng häc sinh giái líp Chuyªn đề 1: Bài tập nguyên tử Bài 1: Tổng số hạt p, e , n nguyên tử 28 , số hạt không mang điện chiếm xấp xỉ 35% Tính số hạt loại Vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử ? Bài 2: Tổng số hạt nguyên tử R 82 hạt Trong nguyên tử R tổng số hạt nơtron 15/13 số hạt proton tính số hạt p, n ,e nguyên tử R? Bài 3: Nguyên tử X có tổng số hạt proton ,nơtron,electron 52 Trong số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 16 hạt a) Tính số hạt loại nguyên tử X? b) Cho biết số electron lớp cđa nguyªn tư X? c) TÝnh nguyªn tư khèi cđa X? d) TÝnh khèi lỵng b»ng gam cđa X, biÕt mp = mn =1,013đvC Bài 4: Ngời ta kí hiệu mét nguyªn tư cđa mét nguyªn tè hãa häc nh sau :AZX , A số hạt proton nơtron , Z số hạt proton Cho nguyªn tư sau : 12 16 13 17 35 37 X 8Y 6M 8R 17A 17E Các nguyên tử thuộc nguyên tố hóa học ?Tại sao? Bi 5: Một nguyên tử X có tổng số hạt 46 Trong số hạt không mang điện 8/15 Tổng số hạt mang điện Xác định tên kí hiệu hóa học nguyên tử X ? Vẽ sơ đồ cấu tạo nguyên tử X? Bài 6: Nguyên tử nguyên tố có tổng số hạt 34, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 10 hạt a) xác định số p, số e , sô n nguyên tử ? b) Vẽ sơ đồ nguyên tử , biết nguyên tử có lớp e lớp e có 1e Bài 7: Một nguyên tử R có tổng số hạt p, n, e 115 hạt Số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 25 hạt Xác định tên kí hiệu hóa học nguyên tử R? Bài 8: Một nguyªn tư X cã tỉng sè hat p ,n ,e nguyên tử 46 Biết số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 14 hạt Tính số p ,số n , nguyên tử Xvà cho biÕt X thuéc nguyªn tè hãa häc nao? Chuyên đề 2: tâp tính theo công thức hóa học Bài 1:Một hợp chất X gồm nguyên tố C , H ,O có thành phần % theo khối lợng lần lợt : 37,5% ; 12,5% ; 50% BiÕt tØ khèi cđa X so víi H 16 Tìm CTHH X? Bài 2: Cho biết hợp chất nguyên tố R (hóa trị x) với nhóm SO có 20% khối lợng thuộc nguyên tè R a) ThiÕt lËp biĨu thøc tÝnh nguyªn tư khèi cđa R theo hãa trÞ x ? b) H·y tính % khối lợng nguyên tố R hợp chất nguyên tố R với ôxi (không cần xác định nguyên tố R) Bài 3: Hợp chất A đợc cấu tạo nguyên tố X hóa trị V với nguyên tố ôxi Biết phân tử khối hợp chất A 142đvC Hợp chất B đợc tạo nguyên tố Y (hóa trị y , y 3) nhóm SO4 , biết phân tử khối hợp chất A nặng 0,355 lần phân tử hợp chất B Tìm nguyên tử khối nguyên tố X Y Viết CTHH hợp chất A hợp chất B ? Bài 4: a) Tìm CTHH ô xit sắt Fe chiếm 70 % khối lợng b) Khử hoàn toàn 2,4 gam hỗn hợp CuO Fe xOy số mol nh hidro, thu đợc 1,76gam kim loại Hòa tan kim loại dung dịch HCl d thấy thoát 0,488 lit H2 (ở đktc) Xác định CTHH ô xit săt trên? Bài 5: Một hợp chất gåm nguyªn tè : Mg , C , O có phân tử khối 84 đvC có tỉ lệ khối lợng nguyên tố :mMg : mC : mO = : : Hãy lập CTHH hợp chất? Bài 6: a)Khí A chøa 80% C vµ 20% H lÝt khÝ A (đktc) nặng 1,34 gam Xác định CTHH A b)Đốt hợp chất Y sinh khí CO2 , hơI nớc khí Nitơ Trong thành phần Y có nguyên tố nào? Vì sao? Bài : A ô xít ni tơ có phân tử khối 92 tỉ lệ số nguyên tử N O 1:2 B ô xít khác nitơ , đktc lit khí B nặng lit khí CO2 Tìm CTHH A B ? Bài : Một hợp chất tạo C H có tỉ lệ khối lợng mC : mH =4: Biết phân tử khối hợp chất 30 đvC Hãy tìm công thức phân tử hợp chất ? Bài : Đốt cháy hỗn hợp gồm bột Fe S thu đợc hợp chất sắt sunfua Biết nguyên tố kết hợp với theo tỉ lệ khối lợng phần Fe phần S Tìm CTHH hợp chất ? Bài 10: Xác định CTHH A B biết : a) Đem nung 30,3 gam muối vô A thu đợc 3360ml khí O2 (ở đktc) chất rắn có thành phần khối lỵng gåm : 45,88% K , 16,48% N , 37,64 % O b) B ô xit kim loại R cha rõ hóa trị ,biết tỉ lệ khối lợng ô xi 1/8%R Bài 11: Tìm CTHH ôxít sắt biết phân tử khối 160, tỉ lệ khối lợng săt ôxi 7/3 Bài 12: Hãy tìm công thc đơn giản loại lu huỳnh ôxit , biết ôxit có gam S kết hợp với gam ôxi Bài 13: Cho biết khối lợng mol ôxit kim loại 160 gam Thành phần khối lợng kim loại ôxit 70% Lập CTHH ôxit ?Gọi tên ôxit ? Bài 14: Hãy tìm thể tích khí ôxi đủ để đốt ch¸y hÕt 11,2 lÝt khÝ A BiÕt r»ng : _ Khí A có tỉ khối so với không khí 0,552 _ Thành phần theo khối lợng khí A : 75% C , 25% H Các thể tích khí đo đktc Bài 15: Một hỗn hợp khÝ cđa nit¬ gåm :NO , NO , NxO biết thành phần phần trăm thể tích khí hỗn hợp : %V NO = 50% , VNO2 = 25% Thành phần phần trăm khối lợng NO hỗn hợp 40% Xác định CTHH khí NxO? Bài 16: Cho 2,1 gam kim loại A hóa trị I vào nớc d thu đợc lợng H2 nhỏ 1,12 lít khí đktc Nếu cho 8,2 gam kim loại A vào nớc d lợng H2 thoát vợt 2,24 lít (ở đktc) Xác định kim loại A? Bài 17: Đốt cháy hoàn toàn 23 gam hợp chất A cần 33,6 lít ôxi (đktc) thu đợc thể tích CO2 2/3 thể tích hơI nớc Xác định CTHH A BiÕt r»ng tØ khèi h¬i cđa A so víi khí ôxi 1,4375 Bài 18: Có khí: A hợp chất nguyên tố X với ôxi ; B hợp chất nguyên tố Y với H Trong phân tử A B có nguyên tử X Y Trong A ôxi chiÕm 50% , cßn B Hidro chiÕm 25% Tỉ khối A B xác định CTHH khí A B? Bài 19: Lập CTHH ôxít có thành phần nh sau: 30,43% N , lại ôxi Phân tử khối ôxít 46 đvC Bài 20: tìm CTHH trờng hợp sau : a) Một hợp chất có thành phần phần trăm theo khối lợng :43,4%Na ; 11,3%C ; lại O b) Một ôxít kim loại X cha rõ hóa trị kim loại X chiếm 70% khối lợng Bài 21: a) Ô xít nguyên tố hóa trị V chứa 43,67% nguyên tố Xác định CTHH ôxit? b) Ôxít nguyên tố hóa trị III chứa 17,29%O Xác định CTHH ôxít ? c) Ôxít nguyên tố hóa trị IV chứa 13,4% khối lợng ôxi.Xác định CTHH ôxit? Bài 22: Chobiết tỉ lệ khối lợng nguyên tử hợp chất cacbon đisunfua 3/16 Hãy tính tỉ lệ số nguyên tử C S hợp chất cacbon đisunfua, tỉ lệ có phù hợp với công thức hóa học hợp chất CS không? Bài 23: a) Một ôxít nitơ có phân tử khối 108 , biÕt m N : mO = 7: 20 T×m CTHH ôxít ? b) Khi ôxi hóa nguyên tố hóa học có hóa trị IV ôxi ngời ta thu đợc 2,54 gam ôxít Xác định nguyên tố c) Một loại sắt clorua chứa 44% Fe lại Cl Tính hóa trị nguyên tố Fe hợp chất d) Hợp kim đồng nhôm hợp chất hóa học chứa 12,3% nhôm Hãy tìm CTHH đơn giản hợp chất ? Bài 24: a) Xác định CTHH ôxít nhôm , biết tỉ lệ khối lợng nguyên tố nhôm ôxi là: 4,5 : Chuyên đề 3: tập phơng trình hóa học Bài 1: Hoàn thành PTHH sau cho biết tỉ lệ số nguyên tử , số phân tử chÊt : K + ? -> K 2S Cu + AgNO -> ? + Ag Fe3O4 + ? > Al 2O3 + Fe NaOH + FeCl -> ? + NaCl Bài 2: Hoàn thành PTPƯ sau: Fe2O3 + CO > ? + ? AgNO3 + Al > Al(NO)3 + ? HCl + CaCO3 > CaCl2 + H2O C4H10 + O2 > CO2 + H 2O NaOH + Fe2(SO4)3 > Fe(OH)3 + Na2SO4 FeS2 + O2 -> Fe2O3 + SO2 KOH + Al2(SO4)3 -> K2SO4 + Al(OH)3 CH4 + O2 + H2O > CO2 + H2 Al + Fe 3O4 > Al2O3 + Fe 10 FexOy + CO > FeO + CO Bài 3: Viết PTHH thực dãy chuyển đổi sau:(ghi điều kiện phản ứng có ): a) KClO3 > O2 > CuO > H2O -> NaOH b) Cu(OH)2 -> H2O > H2 > Fe -> FeSO4 Bài 4: Hoàn thành PTHH theo sơ đồ sau cho biết phản ứng thuộc loại ? (Ghi rõ điều kiện cã ) Fe2O3 + CO -> FexOy + ? KMnO4 > ? + MnO + ? Al + Fe xOy -> Fe + ? Fe + O2 > FexOy ? + H 2O -> NaOH Zn + ? > ZnCl + ? CuO + H2 > Cu + H 2O FeS + O2 > Fe2O3 + SO2 Fe3O4 + HCl > ? + ? + ? 10 CxHy + O2 > CO2 + H 2O 11 FexOy + HCl -> FeCl 2y/x + H 2O 12 KOH + Al2(SO4)3 > K2SO4 + Al(OH)3 13 CnH2n-2 + ? > CO + H2O 14 FeS2 + O2 -> Fe2O3 + SO2 15 Al + HNO 16 CaO + 17 Fe3O4 + HCl 18 FexOy + HCl -> H3PO4 Al(NO3)3 + > Ca3(PO4)2 + > > FeCl N2O + H2O H2O + FeCl2 FeCl 2y/x + H2O + H2O 19 Fe2O3 + 20 Al CO + 21 CaCO3 22 NaOH + + -> AgNO3 > HCl > Fe2(SO4)3 23 FeS2 24 CH4 + O2 25 Al + Fe3O4 26 + FexOy 27 Mg + 28 Fe + 29 Fe3O4 + 30 + Zn 31 KMnO4 32 Al ? > Fe -> > HNO3(lo·ng) FeO > NaOH + H 2O > CuO Cu(NO3)2 34 NaOH 35 CnH2n+2 + O2 36 FexOy + + Cl2 -> HNO3 ? + CO + N2O + + NO ZnSO4 + H2S + H 2O SO2 + H2O + H2O + H 2O KCl + MnCl + Cl2 + + NaAlO2 + NO2 + + NaClO CO2 + H2O Fe(NO3)3 H2O H2 O2 NaCl > Chuyên đề 4: H2 Fe2(SO4)3 -> -> SO2 Fe(NO3)3 H2SO4(đặc,,nóng) > 33 + + ? Mg(NO3)2 -> HCl + CO2 + H2SO4(đặc nóng) -> + ? H 2O Fe2O3 + H2O -> CO + ? + CaCl + -> HNO3 + > Fe(OH)3 + ? O2 + ? + + NO H 2O + H2O bµI tËp tính theo pthh Bài 1: điều kiện nhiệt độ áp suất : a mol khí H (khối lợng gam )và x mol khí cacbonic có khèi lỵng y gam chiÕm thĨ tÝch b»ng a) Tính x y? b) Tính số nguyên tử số phân tử lợng chất trên? Bài 2: Hòa tan hoàn toàn 9,6 gam kim loại X có hóa trị II dung dịch HCl vừa đủ Khi phản ứng kết thúc thu đợc 8,96 lít khí (đktc) a) Xác định tên kim loại X? b) Tính thể tích dung dịch HCl M cần dùng cho phản ứng trên? Bài 3: Để khử hoàn toàn 47,2 gam hỗn hợp CuO , FeO, Fe 3O4 cần dùng V lít khí H2 (ở đktc).Sau phản ứng thu đợc m gam kim loại 14,4 gam nớc a) Viết PTHH xảy ra? b) Tính giá trị m V? Bài 4: Cho 21,6 gam hỗn hợp kim loại M M 2O3 nung nhiệt độ cao , dẫn luồng khí CO d qua để phản ứng xảy hoàn toàn thu đợc m gam kim loại 6,72 lít khí CO2 (ở đktc) a) Xác định kim loại M ôxít M2O3 , gọi tên chất đó? b) Tìm m biết tỉ lệ số mol M M2O3 1:1? Bài 5: Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam Zn dung dịch H 2SO4 loãng vừa đủ thu đợc dung dịch A V lít khí đktc Tính khối lợng chất tan có dung dịch A? Bài 6: Đốt cháy 11,2 lít H2 11,2 lít khí O2 (đktc) để tạo thành nớc Tính: a) Chất thừa sau phản ng khối lợng thừa ? b) Tính khối lợng sản phẩm thu đợc sau phản ứng ? Bài : Cho a gam hỗn hợp kim loaị A B (cha rõ hoá trị ) tác dụng hết với dung dịch HCl ( A B phản ứng ) Sau phản ứng kết thúc , ngời ta thu đợc 67 gam muối 8,96 lít H2(ở đktc) a) Viết PTHH xảy ra? b) Tính a? Bài 8: Đốt cháy hoàn toàn 10,8 gam kim loại R (cha rõ hóa trị ) cần dùng vừa đủ lợng ôxi sinh phân hủy hàn toàn 94,8 gam KMnO Xác định kim loại R? Bài 9: Khử hoàn toàn 32 gam hỗn hợp gồm CuO ôxít sắt b»ng khÝ H d ë nhiƯt ®é cao Sau phản ứng thu đợc hỗn hợp chất rắn , cho hỗn hợp rắn tac dụng hoàn toàn với axít H2SO4 loãng thâý thoát 6,72 lít khí (ở đktc) 6,4 gam chất rắn a) Tìm CTHH ôxít sắt ? b) Tính thành phần % theo khối lợng ôxít hỗn hợp ban đầu ? Bài 10: Cho 43,7 gam hỗn hợp kim loại Zn Fe tác dụng với dung dịch HCl sinh 15,68 lÝt khÝ H2 (ë ®ktc) a)TÝnh khối lợng kim loại hỗn hợp ? b) Tính khối lợng sắt sinh cho toàn khí H thu đợc tác dụng hoµn toµn víi 46,4 gam Fe3O4? Bµi 11:(Q vâ 2009) Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít khí H 3,36 lít O2 Ngng tụ sản phẩm thu đợc chÊt láng A vµ khÝ B Cho toµn bé khÝ B phản ứng hết với 5,6 gam Fe thu đợc hỗn hợp chất rắn C Hòa tan toàn chất rắn c vào dung dịch chứa 14,6 gam HCl thu đợc dung dịch D khí E Xác định chất có A,B,C,D,E Tính khối lợng chất có A C số mol chất có dung dÞch D? BiÕt : Fe + O2 -> Fe3O4 Fe + HCl > FeCl2 + H2 Fe3O4 + HCl ->FeCl2 + FeCl3 + H2O Bài 12: Nung 400 gam đá vôi chứa 90% CaCO3 , phần lại đá trơ Sau thời gian thu đợc chất rắn X khí Y a) Tính khối lợng chất rắn X biết hiệu suất phản ứng phân hủy CaCO 75%? b) Tính % khối lợng CaO chất rắn X thể tích khí Y thu đợc ? Bài 13: (Quế võ 2012) Đặt cốc A đựng dung dịch HCl cốc B đựng dung dịch H 2SO4 loãng vào đĩa cân cho cân vị trí thăng Sau làm thí nghiệm nh sau :[ -Cho 11,2 gam Fe vào cốc đựng dung dịch HCl - cho m gam Al vào cốc đựng dung dịch H2SO4 Khi Fe Al tan hoàn toàn thấy cân vị trí thăng Tính m? Bài 14: Cho luồng khí hiđrô qua ống thủy tinh 20 gam bột đồng (II) ôxít 400oC Sau phản ứng thu đợc 16,8 gam chất rắn a) Nêu tợng phản ứng xảy ra? b) Tính thể tích khí hiđrô tham gia phản ứng ®ktc Bµi 15:(Q vâ 2009) Thùc hiƯn nung a gam KClO3 b gam KMnO4 để thu khí ôxi Sau phản ứng xảy hoàn toàn thấy khối lợng chất lại sau phản ứng a) TÝnh tØ lÖ a/b? b) TÝnh tØ lÖ thể tích khí ôxi tạo thành phản ứng ? Bài 16: Đốt cháy hoàn toàn 2,4 gam kim loại đơn hóa trị ta thu đợc gam ôxít Xác định tên kim loại ? Bài 17: Khử hoàn toàn 24gam hỗn hợp CuO Fe xOy H2 thu đợc 17,6 gam hỗn hợp kim loại Cho toàn kim loại phản ứng với dung dịch HCl d thu đợc 4,48 lít H2 (đktc) Xác định CTHH ôxít sắt ? Bài 18: Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam Zn vào dung dịch HCl ta thu đợc muối ZnCl2 thấy có khí H2 thoát Cho toàn lợng khí H2 thu đợc qua gam CuO đun nóng , sau phản ứng thu đợc 5,2 gam chất rắn Tính hiệu suất phản ứng ? Bài 19: Khử hoàn toàn 2,4 gam hỗn hợp CuO FexOy số mol nh khí H2 thu đợc 1,76 gam kim loại Hòa tan kim loại dung dịch HCl d thấy thoát 0,448 lít H2 (đktc) Xác định CTHH ôxít sắt? Bài 20: Thổi từ từ 0,56 lít CO (đktc) vào ống đựng 1,44 gam bột FeO đun nóng Khí thu đợc sau phản ứng đợc dẫn từ từ qua bình đựng dung dịch nớc vôi d ( để toàn CO2 hấp thụ hết )thì thu đợc gam kết tủa màu trắng a) Tính khối lợng chất rắn thu đợc sau phản ứng ? b) Tính thể tích khí thu đợc sau phản ứng? c) Có kết luận phơng trình phản ứng ( xảy hoàn toàn hay không hoàn toàn ) Bài 21: Những hợp chất sau điều chế ôxi PTN : KMnO , KClO3 , KNO3, HgO TÝnh thĨ tÝch «xi thu đợc (đktc) phân hủy : a) 0,5 mol chất trên? b) 50 gam chất KNO3 HgO Bài 22: Cho 15,6 gam Zn vào dung dịch H2SO4 lo·ng chøa 39,2 gam H2SO4 a) TÝnh thÓ tÝch H2 thu đợc (đktc) Biết thể tích H2 bị hao hụt 5% b) Chất d sau phản ứng ? Khối lợng d gam? Bµi 23: Trén H2 vµ O2 theo tØ lƯ vỊ khối lợng mH : mO = 1: ta đợc hỗn hợp khí A Cho nổ hỗn hợp khí A thấy thể tích khí lại 3,36 lít (đktc) Tính thể tích hỗn hợp khí A(đktc) Bài 24: Đun nóng hỗn hợp A dạng bột có khối lợng 39,3 gam gồm kim loại Mg, Al ,Fe Cu không khí d ôxi đến thu đợc hỗn hợp rắn có khối lợng không đổi 58,5 gam Viết PTHH biểu diễn phản ứng xảy tính thể tích khí ôxi (đktc) tác dụng với hỗn hợp kim loại ? Bài 25: Hỗn hợp khí B gồm CO, CO 2,và H2 Nếu đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít hỗn hợp khÝ B cÇn dïng 14,56 lÝt khÝ O BiÕt r»ng 4,48 lÝt khÝ B cã khèi lỵng 46,4 gam Hãy tính % thể tích khí B ( thể tích đo đktc) Bài 26: Nêu tợng xảy trờng hợp sau viết PTHH để giải thích? Cho biết phản ứng thuộc loại phản ứng hóa học nào? a) Đốt phốt lọ chứa sẵn nớc cất sau đậy nút lại lắc khói trắng tan hết vào nớc Cho mẩu quỳ tím vào dung dịch lọ ? b) Cho Zn vào dung dịch H 2SO4 loãng , dẫn khí sinh vào ống nghiệm chứa sẵn O2 Đa ống nghiệm lại gần lửa ®Ìn cån c) Cho mét mÈu Na vµo cèc níc để sẵn giấy quỳ tím Bài 27: Cho 60,5 gam hỗn hợp kim loại Kẽm Sắt tác dụng hết với dung dịch HCl Thành phần % theo khối lợng Sắt hỗn hợp 46, 2895 Tính: a) Khối lợng kim loại hỗn hợp b) Thể tích khí Hidro ( ĐKTC) thu đợc? c) Khối lợng muối tạo thành? Bài 28: 1) Cho 3,6 1023 phân tử MgO phản ứng với axit Clohidric theo sơ đồ phản ứng: MgO + HCl MgCl2 + H2O a) TÝnh sè ph©n tư HCl cần dùng để phản ứng xảy hoàn toàn b) Tính số phân tử muối MgCl2 đợc tạo thành c) Tính số nguyên tử H O đợc tạo thành 2) Cho 1,68 gam kim loại hóa trị II tác dụng với lợng d dung dịch HCl Sauk hi phản ứng xong nhận thấy khối lợng dung dịch sau phản ứng nặng khối lợng dung dịch ban đầu 1,54 gam Xác định công thức hóa học kim loại dùng Bài 29: Có V lít hỗn hợp khí gồm CO H Chia V lít hôn hợp thành phần Đốt cháy hoàn toàn phần thứ khí O 2, sau dẫn sản phẩm đI qua nuwocs vôI d thu đợc 20 gam kết tủa trắng Dẫn phần thứ qua bột CuO nóng d, phản ứng xong thu đợc 19,2 gam kim lo¹i Cu a) ViÕt PTHH b) TÝnh thĨ tích V( lít) hỗn hợp khí ( ĐKTC) ban đầu? c) Tính thành phần % hỗn hợp khí ban đầu theo thể tích theo khối lợng? Bài 30: 1) Cho 43,7 gam hỗn hợp kim loại Zn Fe tác dụng với dung dịch HCl sinh 15,68 lÝt H2 ë §KTC a) TÝnh khèi lợng kim loại hỗn hợp trên? b) Tính khối lợng Fe sinh cho toàn khí H2 thu đợc tác dụng hoàn toàn với 46,4 gam Fe3O4 2) Hòa tan a( gam) Al b (gam) Zn vào dung dịch H 2SO4 d thu đợc thể tích khí Tính tỉ lệ a/b? Bài 31: Tính số phân tử có 34,2 gam Al 2(SO4)3 đktc , lit khí ôxi có số phân tử số phân tư cã Al 2(SO4)3 ë trªn? DÉn V lít hỗn hợp khí đktc gồm CO H phản ứng với lợng d hỗn hợpgồm CuO Fe3O4 nung nãng Sau ph¶n øng x¶y hoàn toàn hỗn hpj chất rắn thu đợc giảm 0,32 gam Tính V? Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm kim loại Mg , Cu ,và Al không khí thấy khối lợng tăng 7,2 gam a) Viết PTHH? b) Tính thể tích không khí phải dùng đktc Biết ôxi chiếm 1/5 thể tích không khí? c) Khối lợng kim loại có hỗn hợp ban đầu Biết khối lợng O2 phản ứng chất nhau? Bài 32: Bốn bình tích khối lợng , bình đựng khí sau : hiđrô , ôxi , nitơ, cácboníc Hãy cho biết : a) Số phần tử khí có bình có không?Giải thích? b) Số mol chất có bình có không ? GiảI thích? c) Lợng khí có bình có không? Nếu không bình đựng khí có khối lợng lớn , nhỏ nhất? Biết khí nhiệt độ áp suất Bài 33: Ngời ta sản xuất sắt từ quặng pirit theo sơ đồ sau : + O2 + CO FeS Fe 2O3 Fe a) Viết PTHH biểu diễn sơ đồ trên? b) Ngời ta dùng 120 tấ quặng pirít có chứa 10% tạp chất để sản xuất Feta thu đợc 48 Fe Tính hiệu suất phản ứng trên? Bài 34: Đốt cháy m gam hỗn hợp gồm S P lợng khí trơ không cháy bình chứa ôxi vừa đủ Sau phản ứng tạo thành 69,6 gam hỗn hợp gồm chất bột bámvào bình chất khí mùi hắc khó thở a) Viết PTHH phản ứng xảy b) Tính thành phần % khối lợng S P hỗn hợp ban đầu chứa 20% tạp chất số mol dạng chất bột thu đợc gấp lần số mol dạng chất khí Bài 35: Tính khối lợng nguyên tố 37,6 gam Cu(NO 3)2 Tính số phân tử , nguyên tử tong nguyên tố 92,8 gam Fe 3O4 Bài 36: Để khử hoàn toàn 40 gam hỗn hợp gồm CuO Fe 2O3 nhiệt độ cao cần dùng 13,44 lít H2 (đktc) a) Tín khối lợng chất hỗn hợp đầu? b) Tính thành phần % theo khối lợng chát hỗn hợp đầu? Bài 37: Đốt cháy 25,6 gam Cu thu đợc 28,8 gam chất rắn X Tính khối lợng chất X? Cho 2,4 gam kim loại hóa trị II tác dụng với dung dịch HCl lấy d , sau phản ứng kết thúc thu đợc 2,24 lít H2 (đktc) Xác định kim loại ? Bài 38: Đốt cháy 12,15 gam Al bình chứa 6,72 lít O2 (đktc) a) Chất conf d sau phản ứng?Khối lợng d bao nhiêu? b) Chất đợc tạo thành ? Có khối lợng bao nhiêu? ... nguyên tố hóa học có hóa trị IV ôxi ngời ta thu đợc 2,54 gam ôxít Xác định nguyên tố c) Một loại sắt clorua chứa 44% Fe lại Cl Tính hóa trị nguyên tố Fe hợp chất d) Hợp kim đồng nhôm hợp chất hóa. .. C S hợp chất cacbon đisunfua, tỉ lệ có phù hợp với công thức hóa học hợp chất CS không? Bài 23: a) Một ôxít nitơ có phân tử khối lµ 1 08 , biÕt m N : mO = 7: 20 Tìm CTHH ôxít ? b) Khi ôxi hóa. .. B ? Bài : Một hợp chất tạo C H có tỉ lệ khối lợng mC : mH =4: Biết phân tử khối hợp chất 30 đvC Hãy tìm công thức phân tử hợp chất ? Bài : Đốt cháy hỗn hợp gồm bột Fe S thu đợc hợp chất sắt sunfua
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp các chuyên đề BD HSG hóa 8, Tổng hợp các chuyên đề BD HSG hóa 8

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn