Giao an toan 6 ca so hinh moi

374 6 0
  • Loading ...
1/374 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 20:44

Giáo án toán Tuần - Soạn ngày 03/9/2007 Chơng I ôn tập bổ túc số tự nhiên Tiết -Tập hợp - phần tử tập hợp I Mục Tiêu : - Làm quen với khái niệm tập hợp - Lấy đợc vd tập hợp biết pt thuộc hay không thuộc tập hợp, biết sử dụng kí hiệu - Linh hoạt sử dụng cách viết khác tập hợp II Chuẩn bị: Bảng phụ h2/5; bt 3/6 (phiếu) III Tiến trình: Hoạt động giáo Hoạt động học Ghi bảng viên sinh HĐ 1: Làm quen khái niệm tập hợp (10) + Đặt vấn đề môn ? Quan sát mặt Số học bàn h1/4 ? Kể tên đồ vật + Ta nói: Tập hợp đồ vật mặt bàn ? Nêu vật dụng gồm sách, bút tập hợp (Mỗi tổ đại diện) + Nói: Tập hợp số tự nhiên nhỏ ? Gồm số ? Gọi tên TH mà có Các ví dụ số 0;1;2 ;9 + ĐVĐ: Có cách để viết tập hợp HĐ 2: Cách viết ký hiệu (18) + Đọc SGK 2/5 (1nửa) ? Ngời ta đặt tên TH nh ? Viết TH số TN *  VËy * = ; 366 b) 1530 c) 375 ; 675 ; 975 ; 270 ; 570 ;870 Bµi 2: Gäi sè tù nhiên liên Bài : Chứng tỏ tổng sè tù nhiªn lien tiÕp chia hÕt cho tiÕp lµ : n - ; n ; n+1 víi n  N* ( n –- ) + n + ( n + ) = D¹ng tỉng quát số tự nhiên 3n M3 liên tiếp ? Gọi học sinh làm tiếp HĐ3: Ôn tập số nguyên tố , hợp số, ớc chung bội chung Gọi học sinh trả lời câu hỏi Giống : Là phần ôn tập số tự nhiên lớn Trong định nghĩa số nguyên tố hợp số có điểm giống Khác : - Số nhau, điểm khác nhau.? nguyªn tè chØ TÝch cđa sè nguyªn tè số có ớc nguyên tố hay hợp số Nêu định nghĩa ƯCLN BCNN hay nhiều số - Hợp số có từ ớc trở lên Nêu quy tắc tìm ƯCLN BCNN ƯCLN hay nhiều số lµ cđa hai hay nhiỊu sè sè lín nhÊt tập hợp ớc chung BCNN hay nhiều số số nhỏ khác không 367 tập hợp bội chung Quy tắc tìm ƯCLN BCNN hai hay nhiều số ƯCLN BCNN Phân tích số thừa số nguyên tố Chọn thừa số nguyên tố Chung Chung riêng Lập tích thừa số chọn, thừa số lÊy víi sè mò Nhá nhÊt Lín nhÊt H§ Củng cố ( ) Tìm ƯCLN 36; 60 84 ) BCNN ( 35 15 105 ) H§ Híng dẫn nhà ( ) Ôn tập phép tính N Z Ôn tập định nghĩa phân số ; rút gọn ; so sánh phân số Làm câu hỏi : 2; ;4 ;5/66 SGK Làm tập 169 ; 171 ; 172; 174/66; 67 SGK Tiết 109: Ôn tập cuối năm I/ Mục tiêu: Ôn tập quy tắc cộng; trừ ; nhân ; chia ; lũy thừa ; số tự nhiên số ngyên , phân số Ôn tập kỹ rút gọn phân số , so sánh phân số Ôn tập tính Mchất phép cộng phép nhân số tự nhiên,số nguyên , phân số Rèn luyện kỹ thực phép tính, tính nhanh, tính hợp lý Rèn luyện khả so sánh , tổng hợp cho học sinh II/ Chuẩn bị: Bảng phụ ghi bảng ôn tập,các phép tính số nguyên , ph©n sè,tÝn MÊt cđa phÐp céng , phÐp nh©n , tập III/ Tiến trình: 368 Hoạt động giáo viên Hoạt động trò HĐ1: Ôn tập rút gọn phân số, so sánh phân số 369 Giáo viên nêu câu hỏi ôn tập: Muốn rút gän ph©n sè Mn rót gän mét ph©n sè ta làm ta chia tử mẫu ? cho ƯC khác Làm tâp 1 chúng Bài : Rút gọn phân số : a) 63  72 b) 1 c) 63 : 72 :  7 d) Phân số tối giản phân số mà tử mẫu có hai ƯC Thế phân số tối giản Muốn so sánh hai phân Bài : So sánh phân số số có mẫu dơng , Nêu quy tắc so sánh phân số ta so sánh hai tử số với Cho học sinh làm sau: , phân số nµo cã a) 14 20 vµ 21 72 tư sè lớn lớn b) 11 22 54 37 Muốn so sánh hai phân c) 15 d) 24 & 72 24 23 & 49 45 Bµi tËp Mchữa 174/67 SGK số khong mẫu : tríc hÕt ta quy ®ång mÉu sã vỊ cã cung mẫu dơng thực quy tắc 370 Hoạt động giáo viên Hoạt động trò HĐ1: Ôn tập quy tắc tính Mất phép toán Gọi học sinh trả lời câu hỏi ôn tập :Thuộc ; : cuối năm Không thuộc ; So sánh tính chất : Tập hợp phép cộng phép nhân số tự ; : nhiên ; số nguyên ; phân số Giao ; Gọi học sinh phát biểu viết công thức tính chất Các tính chất có tác dụng tính toán : Tập rỗng Ví dụ :  N ;-3  N A = { x  N ; < x 0; -a-a aZ, a có khả + a0 -a>a a>0; a0 a0 so sánh a a ? a>0 so sánh a Bài 111/99: Tính tổng a
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an toan 6 ca so hinh moi, Giao an toan 6 ca so hinh moi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn