Bai tap chuong 5 QTSH nov2010 sv

2 10 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 20:44

BÀI TẬP CHƯƠNG Câu hỏi trắc nghiệm 5.1 Kể tên loại hồ sinh học áp dụng xử lý nước thải 5.2 Loại hồ sinh học thường sử dụng 5.3 Hai nguồn cung cấp oxy cho hồ sinh học gì? 5.4 Hồ sinh học sử dụng tảo gây vấn đề chất lượng nước đầu ra? 5.5 Các giải pháp giải vấn đề tảo nước thải đầu từ hồ xử lý sinh học? 5.6 Hồ sinh học tùy tiện có chiều sâu xây dựng thường bao nhiêu? 5.7 Thiếu hoạt động sóng mặt hồ sinh học biểu dấu hiệu gì? 5.8 Khi CO2 thêm vào nước, pH nước bị ảnh hưởng nào? 5.9 Trong suốt chu kỳ 24 h mùa hè, tảo gây ảnh hưởng đến oxy hòa tan pH hồ sinh học? 5.10 Hồ sinh học có màu xanh đậm (dark green) điều xảy ra? 5.11 Nguyên nhanh làm cho hồ sinh học có màu xanh xám đến màu vàng? 5.12 Làm cách để tránh không cho chuột xạ đào hang xung quanh hồ sinh học? 5.13 Hóa chất bổ sung vào hồ sinh học để tăng oxy hòa tan hồ? 5.14 Làm cách để giảm mùi từ hồ sinh học kỵ khí trường hợp hồ khởi động? Bài tập 5.1 Một hồ xử lý nước thải có chiều dài 215 m, chiều rộng 135 m sâu 1,8 m Nếu lưu lượng nước thải vào hồ 1100 m3/ngày, tính thời gian lưu nước tải trọng tràn thủy lực hồ? Đáp số: 47,5 ngày 5.2 Một hồ xử lý nước thải có chiều rộng 118 m, chiều rộng 206 m Lưu lượng nước thải vào hồ 559 m3/ngày có nồng độ BOD5 = 162 mg/L Xác định tải trọng hữu hồ sinh học (kg/ngày/ha)? Đáp số: 37,3 kg/ngày/ha 5.3 Một hồ tùy tiện gây mùi khó chịu bị khu dân cư xung quanh khiếu kiện Cơ quan quản lý định sử dụng NaNO3 cho vào hồ để giảm mùi Lượng hóa chất đề xuất sử dụng 112 kg/ha cho ngày 56 kg/ha cho ngày mùi giảm hồn tồn Hồ có kích thước 137m x 204 m sâu 1,4 m Xác định lượng NaNO3 cần thiết sử dụng cho ngày đầu tiên? Hãy đề xuất giải pháp giảm mùi khác? 1250 kg; Đáp số: Lắp thiết bị khuấy bề mặt, tuần hoàn phần đầu hồ để giảm tải trọng hữu cho đầu vào 5.4 Thiết kế hệ thống hồ sinh học gồm hồ tùy tiện có tải trọng hữu nhỏ 80 kg/ha/ngày hồ thứ Biết lưu lượng nước thải vào hệ thống hồ 1100 m3/ngày BOD5 dòng vào 210 mg/L Tính thời gian lưu nước cho hồ thiết kế biết chiều sâu trung bình lớp bùn hồ 0,5m lượng nước thấm bay mm/ngày Các thông số thiết kế tham khảo bảng sau Bảng: Tải trọng hữu chiều sâu thiết kế cho hồ tùy tiện Nhiệt độ trung bình mùa đơng, oC 15 Chiều sâu lớp nước, m 1,5 – 2,1 1,2 – 1,8 1,1 Tải trọng BOD5, kg/ha/ngày 11 – 22 22 – 45 45 - 90 5.5 Một hồ tùy tiện có chiều sâu 1,1 m thời gian lưu nước 100 ngày tiếp nhận nước thải có lưu lượng 5000 m3/ngày Nhiệt độ trung bình nước 22oC pH = 7,6 Xác định nồng độ nitơ ammonia đầu hồ biết nồng độ ammonia đầu vào 30 mg/L .. .5. 5 Một hồ tùy tiện có chiều sâu 1,1 m thời gian lưu nước 100 ngày tiếp nhận nước thải có lưu lượng 50 00 m3/ngày Nhiệt độ trung bình nước 22oC pH
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai tap chuong 5 QTSH nov2010 sv, Bai tap chuong 5 QTSH nov2010 sv

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn