THỰC TIỄN THỰC HIỆN BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DẦU KHÍ HÀ ANH

64 0 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 20:15

Thực hiện tốt BHXH là quyền cũng như trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện BHXH đã bộc lộ nhiều yếu kém. Các đơn vị doanh nghiệp tham gia chưa có sự hiểu biết rõ ràng về BHXH. Họ chưa coi việc BHXH là qưyền lợi và nghĩa vụ của chính họ và người lao động của họ. Do vậy họ tham gia chưa tự giác và chưa đầy đủ, thực hiện BHXH còn chưa phổ biến, đồng đều nên kết quả còn rất hạn chế. Thực tiễn đòi hỏi cần phải có các giải pháp để cải thiện tình hình này, tạo cở sở thực hiện chích sách BHXH ngày càng tốt hơn. Là một trong những doanh nghiệp phân phối điều hòa không khí hàng đầu Việt Nam, được thành lập từ năm 2001, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Hà Anh đã thực hiện đầy đủ BHXH cho người lao đông tại doanh nghiệp mình. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn có nhiều vướng mắc cũng như còn tồn tại nhiều hạn chế. Trong quá trình thực tập của mình, nhận thức được tình hình này nên em đã chọn đề tài “Thực tiễn thực hiện BHXH bắt buộc tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Hà Anh” làm để tài nghiên cứu. Qua đưa em nhé Mai c cũng cho bọn trẻ tập bóng đa TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH KHOA QUẢN LÝ - LUẬT KINH TẾ BẾ THỊ NHUNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH LUẬT KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH DOANH ĐỀ TÀI: THỰC TIỄN THỰC HIỆN BHXH BẮT BUỘC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DẦU KHÍ HÀ ANH Thái Nguyên, tháng 7/2019 TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH KHOA QUẢN LÝ - LUẬT KINH TẾ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH LUẬT KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH DOANH Giảng viên hướng dẫn : Th.S TRẦN THỊ KIM ANH Sinh viên thực hiện: BẾ THỊ NHUNG Lớp: TN17 – LKT - LTCĐLS Thái Nguyên, tháng 7/2019 MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU, SƠ ĐỒ iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết của đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể 3.1 Đối tượng nghiên cứu .2 3.2 Phạm vi nghiên cứu 4.1 Cơ sở phương pháp luận 4.2 Các phương pháp nghiên cứu cụ thể Kết cấu của báo cáo thực tập .3 PHẦN 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DẦU KHÍ HÀ ANH .4 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Hà Anh 1.1.1 Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Hà Anh 1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của Cơng ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Hà Anh .4 1.2 Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Hà Anh .5 1.2.1 Chức của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Hà Anh .5 1.2.2 Nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Hà Anh 1.2.3 Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Hà Anh .6 1.3 Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Hà Anh 1.3.1 Sơ đồ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Hà Anh 1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của phận phòng ban 1.3.2.1 Hội đồng quản trị 1.3.2.2 Ban giám đốc công ty 1.3.2.3 Các phòng ban 1.4 Tình hình sử dụng lao động của Cơng ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Hà Anh 1.5 Kết hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Hà Anh giai đoạn 2016 – 2018 11 PHẦN 2: THỰC TIỄN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BHXH BẮT BUỘC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DẦU KHÍ HÀ ANH 13 2.1 Quy định của pháp luật Việt Nam hành về bảo hiểm xã hội bắt buộc .13 2.1.1 Đối tượng áp dụng .13 2.1.2 Các chế độ bảo hiểm bắt buộc .14 2.1.2.1.Chế độ ốm đau 14 2.1.2.2 Chế độ thai sản 17 i 2.1.2.3 Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 21 2.1.2.4 Chế độ hưu trí 24 2.1.2.5 Chế độ tử tuất 31 2.1.3 Quỹ BHXH bắt buộc 34 2.1.3.1 Các nguồn hình thành quỹ bảo hiểm xã hội 34 2.1.3.2 Các quỹ thành phần của quỹ bảo hiểm xã hội 34 2.1.3.3 Sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội 34 2.1.3.4 Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 35 2.1.3.5 Mức đóng và phương thức đóng của người sử dụng lao động 36 2.1.4 Quyền và trách nhiệm của bên tham gia BHXH 36 2.1.4.1 Đối với NLĐ .36 2.1.4.2 Đối với người sử dụng lao động .37 2.1.4.3 Đối với quan bảo hiểm xã hội 37 2.2 Thực tiễn thực BHXH bắt buộc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Hà Anh .38 2.2.1 Tình hình chung thực BHXH bắt buộc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Hà Anh .38 2.2.1.1 Tình hình tham gia BHXH bắt buộc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Hà Anh 38 2.2.1.2 Tình hình thực BHXH bắt buộc Cơng ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Hà Anh 39 2.2.2 Tình hình cấp sổ BHXH 45 2.2.3 Tình hình thu, nộp BHXH 46 2.3 Đánh giá tình hình thực BHXH bắt buộc Cơng ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Hà Anh .47 2.3.1 Một số kết đạt .47 2.3.2 Một số tồn cần khắc phục .48 PHẦN 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ THỰC HIỆN BHXH BẮT BUỘC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DẦU KHÍ HÀ ANH .50 3.1 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật về BHXH bắt buộc50 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu thực BHXH Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Hà Anh .53 3.2.1 Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về BHXH bắt buộc doanh nghiệp 53 3.2.2 Hoàn thiện máy quản lý, máy thực công tác BHXH bắt buộc 54 3.2.3 Tăng cường đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác thực bảo hiểm xã hội .56 KẾT LUẬN 57 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ii DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU, SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Hà Anh Bảng 1.1: Đội ngũ cán nhân viên Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Hà Anh năm 2018 10 Bảng 1.2: Bảng đội ngũ nhân viên thơng kê theo trình độ 11 Bảng 1.3: Kết kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Hà Anh giai đoạn 2016-2018 .12 Bảng 2.1: Số lượng lao động tham gia BHXH bắt buộc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Hà Anh giai đoạn 2016-2018 39 Bảng 2.2 Thống kê tình hình chi trả chế độ ốm đau giai đoạn 2016-2018 41 Bảng 2.3 Thống kê tình hình chi trả chế độ thai sản giai đoạn 2016-2018 43 Bảng 2.4 Thống kê tình hình chi trả trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2016-2018 44 Bảng 2.5 Tình hình cấp sổ BHXH cho người lao động giai đoạn 2016-2018 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Hà Anh 45 Bảng 2.6 Thống kê tình hình thu nộp BHXH giai đoạn 2016-2018 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Hà Anh .46 iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BHXH: Bảo hiểm xã hội BHYT: Bảo hiểm y tế BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp CBNV: Cán nhân viên NLĐ: Người lao động NSDLĐ: Người sử dụng lao động iv MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài BHXH là chính sách xã hội lớn của Đảng và Nhà nước ta, quy định Hiến pháp, văn kiện của Đảng và không ngừng bổ sung, hoàn thiện nhằm bước mở rộng và nâng cao việc bảo đảm vật chất, góp phần ổn định đời sống cho người lao động và gia đình họ trường hợp luật định Trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, BHXH càng trở nên quan trọng việc góp phần đảm bảo công xã hội và phát triển xã hội cách bền vững Thực tốt BHXH là quyền trách nhiệm của doanh nghiệp Tuy nhiên trình thực BHXH bộc lộ nhiều yếu Các đơn vị doanh nghiệp tham gia chưa có hiểu biết rõ ràng về BHXH Họ chưa coi việc BHXH là qưyền lợi và nghĩa vụ của chính họ và người lao động của họ Do họ tham gia chưa tự giác và chưa đầy đủ, thực BHXH chưa phổ biến, đồng đều nên kết rất hạn chế Thực tiễn đòi hỏi cần phải có giải pháp để cải thiện tình hình này, tạo cở sở thực chích sách BHXH ngày càng tốt Là doanh nghiệp phân phối điều hòa khơng khí hàng đầu Việt Nam, thành lập từ năm 2001, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Hà Anh thực đầy đủ BHXH cho người lao đông doanh nghiệp Tuy nhiên, q trình thực có nhiều vướng mắc tồn nhiều hạn chế Trong trình thực tập của mình, nhận thức tình hình này nên em chọn đề tài “Thực tiễn thực BHXH bắt buộc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Hà Anh” làm để tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Trên sở đánh giá thực trạng quy định của pháp luật về BHXH bắt buộc và thực tiễn thực BHXH bắt buộc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Hà Anh đề tài đưa số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật và nâng cao hiệu thực BHXH bắt buộc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Hà Anh 2.2 Mục tiêu cụ thể + Tìm hiểu khái quát về Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Hà Anh; + Phân tích quy định của pháp luật về thực BHXH bắt buộc; + Đánh giá thực trạng tình hình thực BHXH bắt buộc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Hà Anh; + Đưa số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về BHXH bắt buộc và nâng cao hiệu của việc thực BHXH bắt buộc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Hà Anh Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Tình hình thực BHXH bắt buộc Cơng ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Hà Anh 3.2 Phạm vi nghiên cứu + Nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu nội dung pháp luật về BHXH bắt buộc và thực tiễn Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Hà Anh + Không gian: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Hà Anh + Thời gian: Số liệu phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài giai đoạn 2016- 2018 Phương phap nghiên cứu 4.1 Cơ sở phương pháp luận + Báo cáo sử dụng phương pháp luận vật biện chứng và vật lịch sử làm sở phương pháp luận cho việc nghiên cứu + Báo cáo sử dụng phương pháp tiếp cận về vận động và phát triển của nền kinh tế thị trường điều kiện sở vận dụng phương pháp luận của chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về chế độ lao động 4.2 Các phương pháp nghiên cứu cụ thể - Phương pháp thu thập liệu: + Dữ liệu thứ cấp: Thu thập từ Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Hà Anh, thu thập từ website của công ty, từ internet, từ tài liệu liên quan đến BHXH bắt buộc… + Dữ liệu sơ cấp: Thu thập thông qua nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Hà Anh - Phương pháp xử lý số liệu: + Phương pháp thống kê: phân tích số liệu của công ty từ báo cáo liên quan đến BHXH bắt buộc giai đoạn 2016 – 2018 + Phương pháp phân tích: qua số liệu thu thập để phân tích tình hình thực BHXH bắt buộc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Hà Anh Kết cấu của bao cao thực tập Ngoài phần mở đầu, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của báo cáo thực tập tốt nghiệp gồm phần: - Phần I Giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Hà Anh; - Phần II Thực tiễn thực quy định pháp luật về BHXH bắt buộc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Hà Anh; - Phần III Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu thực thi pháp luật về thực BHXH bắt buộc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Hà Anh PHẦN GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DẦU KHÍ HÀ ANH 1.1 Lịch sử hình thành và phat triển của Cơng ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Hà Anh 1.1.1 Giới thiệu chung Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Hà Anh Tên cơng ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DẦU Tên giao dịch KHÍ HÀ ANH : HA ANH TRADING SERVICES OIL AND GAS JOINT Tên viết tắt Giám đốc Địa trụ sở theo STOCK COMPANY : HA ANH TSO., JSC : Lê Thuý Hà : Số 33/376 Đường Bưởi-P Vĩnh Phúc, Q Ba Đình, Hà Nội ĐKKD Địa văn phòng : Tầng tòa nhà N07 B3 Duy Tân, Dịch Vọng, Cầu Giấy, giao dịch Công ty Giấy phép đăng ký Hà Nội : 0102919716 Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp kinh doanh số Mã số thuế : 0102919716 1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Hà Anh Cơng ty Cổ phần thương mại dịch vụ dầu khí Hà Anh là tổ chức kinh doanh thương mại xăng dầu, gas, khí hoá lỏng, chất phụ gia xăng dầu, máy móc, vật tư phục vụ kinh doanh xăng dầu, đồng thời cung cấp thiết bị, vật tư cho nhà máy Nhiệt điện dây Cáp điện, Ơtơ và máy cơng trình, spare-parts với phương châm: “Sự thành cơng của Quý khách là niềm hạnh phúc của chúng tôi” Từ năm 2008 đến nay, Công ty bảo đảm thành cơng cho gói thầu cung cấp Dầu mỡ nhờn cơng nghiệp, nhiên liệu đốt lò (FO 3,5%S) cho Nhà máy như: Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh, Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả, Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê, Nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn, Nhà máy nhiệt điện Mơng Dương, với khối lượng 190 nghìn tấn dầu Mazút (FO), 18 nghìn m3 dầu Diesel (DO), 1.900 tấn Dầu mỡ nhờn công nghiệp và ... nhiệm vụ và ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Hà Anh 1.2.1 Chức Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Hà Anh Cơng ty cổ phần thương mại dịch. .. triển Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Hà Anh 1.5 Kết hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Hà Anh giai đoạn 2016 – 2018 Công ty Cổ phần Thương mại Dịch. .. phần: - Phần I Giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Hà Anh; - Phần II Thực tiễn thực quy định pháp luật về BHXH bắt buộc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TIỄN THỰC HIỆN BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DẦU KHÍ HÀ ANH, THỰC TIỄN THỰC HIỆN BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DẦU KHÍ HÀ ANH

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn