CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VỀ HẢI QUAN Ở CỤC HẢI QUAN TỈNH LẠNG SƠN

48 2 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 20:14

Tham gia công tác trong ngành Hải quan đã lâu, tác giả nhận thức rõ tầm quan trọng của CCHC trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan. Trên cơ sở những kiến thức đã học và thông tin, kinh nghiệm thu được trong quá trình làm việc, tác giả quyết định lựa chọn đề tài “Cải cách hành chính về hải quan ở Cục hải quan tỉnh Lạng Sơn” để thực hiện báo cáo thực tập tốt nghiệp, với mong muốn góp phần tìm ra các giải pháp thúc đẩy CCHC ở Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn nói riêng và trong ngành Hải quan nói chung trong thời gian tới Qua đưa em nhé Mai c cũng cho bọn trẻ tập bóng đa TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH KHOA QUẢN LÝ - LUẬT KINH TẾ NÔNG VĂN HIỆP BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH LUẬT KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH DOANH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VỀ HẢI QUAN Ở CỤC HẢI QUAN TỈNH LẠNG SƠN Lạng Sơn, tháng 7/2019 TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH KHOA QUẢN LÝ - LUẬT KINH TẾ BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH LUẬT KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH DOANH Giảng viên hướng dẫn : ThS … Sinh viên thực hiện: NÔNG VĂN HIỆP Lớp: TN17 – LKT - LTTC Lạng Sơn, tháng 7/2019 MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU, SƠ ĐỒ iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .v MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết của đề tài Mục tiêu nghiên cứu .1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục của đề tài .3 PHẦN GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CỤC HẢI QUAN TỈNH LẠNG SƠN 1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn và tác động của đến cải cách hành chính lĩnh vực hải quan .4 PHẦN 10 THỰC TRẠNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HẢI QUAN TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH LẠNG SƠN 10 2.1 Khái quát chung về cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan 10 2.2 Thực tiễn về thực pháp luật về cải cách thủ tục hành chính hải quan Cục hải quan tỉnh Lạng Sơn 14 2.3 Đánh giá về thực pháp luật về cải cách thủ tục hành chính hải quan Cục hải quan tỉnh Lạng Sơn 23 PHẦN 35 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH .35 TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH LẠNG SƠN 35 3.1 Quan điểm thúc đẩy cải cách hành chính lĩnh vực hải quan Cục hải quan tỉnh Lạng Sơn 35 3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu thực pháp luật về cải cách thủ tục hành chính Cục hải quan tỉnh Lạng Sơn 35 i KẾT LUẬN 39 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ii DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU, SƠ ĐỒ MỤC LỤC i DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU, SƠ ĐỒ iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .v MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết của đề tài Mục tiêu nghiên cứu .1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Bố cục của đề tài .3 PHẦN GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CỤC HẢI QUAN TỈNH LẠNG SƠN 1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn và tác động của đến cải cách hành chính lĩnh vực hải quan .4 PHẦN 10 THỰC TRẠNG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HẢI QUAN TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH LẠNG SƠN 10 2.1 Khái quát chung về cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan 10 2.2 Thực tiễn về thực pháp luật về cải cách thủ tục hành chính hải quan Cục hải quan tỉnh Lạng Sơn 14 2.3 Đánh giá về thực pháp luật về cải cách thủ tục hành chính hải quan Cục hải quan tỉnh Lạng Sơn 23 PHẦN 35 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH .35 TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH LẠNG SƠN 35 3.1 Quan điểm thúc đẩy cải cách hành chính lĩnh vực hải quan Cục hải quan tỉnh Lạng Sơn 35 3.2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu thực pháp luật về cải cách thủ tục hành chính Cục hải quan tỉnh Lạng Sơn 35 KẾT LUẬN 39 iii DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CCHC CBCC HQ TTHC XNK Cải cách hành chính Cán công chức Hải quan Thủ tục hành chính Xuất nhập v MỞ ĐẦU Tính cấp thiết của đề tài Cải cách hành chính (CCHC) về chất là việc tác động đến máy hành chính, nhằm biến đổi cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn của trình phát triển Thực tiễn cho thấy, khơng có mơ hình CCHC lý tưởng nào áp dụng chung cho quốc gia, điều kiện, hoàn cảnh của nước rất khác Ngành Hải quan là lực lượng quan trọng, tách rời máy hành chính nước ta, thành lập và vào hoạt động sau đất nước giành độc lập Nhiệm vụ của ngành Hải quan từ thành lập đến liên tục bổ sung, phát triển với phát triển của đất nước Hiện nay, theo Luật Hải quan năm 2014, nhiệm vụ của Hải quan là quản lý nhà nước về hoạt động xuất, nhập hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh phương tiện vận tải; phòng chống bn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; kiểm soát và tổ chức thực pháp luật về thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập Theo nghĩa đó, hoạt động của Hải quan ln gắn liền và liên tục đòi hỏi phải cải cách để phù hợp với tiến trình cải cách chung của nền hành chính Mặc dù vậy, thực tế, nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, công tác CCHC về hải quan tỉnh Lạng Sơn thời gian qua có hạn chế nhất định, gây trở ngại cho trình thực nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan địa bàn Thực tế đó, đòi hỏi cần phải nghiên cứu để tìm ngun nhân và xác định giải pháp khắc phục Tham gia công tác ngành Hải quan lâu, tác giả nhận thức rõ tầm quan trọng của CCHC lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan Trên sở kiến thức học và thông tin, kinh nghiệm thu trình làm việc, tác giả quyết định lựa chọn đề tài “Cải cách hành hải quan Cục hải quan tỉnh Lạng Sơn” để thực báo cáo thực tập tốt nghiệp, với mong muốn góp phần tìm giải pháp thúc đẩy CCHC Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn nói riêng và ngành Hải quan nói chung thời gian tới Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Trên sở đánh giá thực trạng thực pháp luật về cải cách thủ tục hành chính Cục hải quan tỉnh Lạng Sơn, đề tài đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu của công tác thực pháp luật về cải cách thủ tục hành chính Cục hải quan tỉnh Lạng Sơn 2.2 Mục tiêu cụ thể - Tìm hiểu quy định pháp luật về cải cách thủ tục hành chính ngành hải quan - Đánh giá thực trạng thực cải cách thủ tục hành chính Cục hải quan tỉnh Lạng Sơn - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu của công tác thực cải cách thủ tục hành chính Cục hải quan tỉnh Lạng Sơn Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là pháp luật và thực pháp luật về cải cách thủ tục hành chính Cục hải quan tỉnh Lạng Sơn 3.2 Phạm vi nghiên cứu 3.2.1 Phạm vi không gian Đề tài nghiên cứu địa bàn tỉnh Lạng Sơn 3.2.2 Phạm vi thời gian Số liệu đề tài thu thập 03 năm từ năm 2016 – 2018 3.2.3 Phạm vi nội dung Đề tài nghiên cứu về cải cách thủ tục hành chính Cục hải quan tỉnh Lạng Sơn Phương phap nghiên cứu * Phương pháp thu thập tài liệu Phương pháp thu thập thông tin hai phương pháp là từ tài liệu thứ cấp và từ tài liệu sơ cấp Trong đó, thu thập thơng tin thứ cấp sử dụng đề tài từ nguồn khác nhau, sách, báo, tạp chí, qua internet, chủ yếu là văn pháp luật, báo cáo, bài viết nghiên cứu, luận văn về vấn đề cải cách thủ tục hành chính cửa, cửa liên thông Thu thập thông tin từ tài liệu sơ cấp đề tài lấy chủ yếu từ nguồn tham vấn ý kiến của cán công chức Cục hải quan tỉnh Lạng Sơn – người thực công tác cải cách thủ tục hành chính * Phương pháp phân tích Từ thơng tin thu thập phân tích, sử dụng thông tin phù hợp để đưa vào nội dung của báo cáo thực tập Như đưa phân tích, nhận xét, đánh giá số liệu thống kê về cải cách thủ tục hành chính cửa, cửa liên thông Ngoài phương pháp thu thập thông tin, phân tích thông tin, đề tài sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khác như: tổng hợp, thống kê, lịch sử cụ thể, nhằm chứng minh cho đánh giá cụ thể của đề tài Bố cục của đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, nội dung chính của báo cáo thực tập tốt nghiệp gồm phần, cụ thể sau: Phần Giới thiệu chung về Cục hải quan tỉnh Lạng Sơn Phần Thực trạng thực pháp luật về cải cách thủ tục hành chính hải quan Cục hải quan tỉnh Lạng Sơn Phần Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu thực pháp luật về cải cách thủ tục hành chính Cục hải quan tỉnh Lạng Sơn Kiến nghị UBND tỉnh Lạng Sơn thực thủ tục xác định phạm vi khu vực cửa khẩu, vị trí Barie kiểm soát số cửa khẩu, lối mở theo quy định Nghị định 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ qui định về quản lý cửa biên giới đất liền - Cấp Cục và Chi cục hàng năm đều chủ động tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, mặt là để thông tin, tư vấn về chế độ chính sách về Hải quan tới doanh nghiệp, mặt khác là để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp làm thủ tục XNK hàng hóa địa bàn; là sở để xem xét đề xuất với quan có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung kịp thời quy định về thủ tục hải quan chưa phù hợp với thực tế Trên sở đặc thù địa bàn quản lý, đề xuất với Tổng cục Hải quan cho phép xây dựng số quy trình giám sát, quản lý hàng hóa đặc thù đảm bảo đáp ứng yêu cầu về nghiệp vụ, thời gian, cải cách TTHC và phù hợp với yêu cầu thực tế Cụ thể, Hải quan tỉnh ban hành 02 quy trình giám sát chuyển tải hàng hóa từ cửa khẩu, lối mở đến địa điểm xuất khác tỉnh Lạng Sơn công bố Sau thời gian thực hiện, quy trình kiểm tra, giám sát hải quan tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp điều kiện phía đối tác Trung Quốc khu vực giáp tỉnh Lạng Sơn thường xuyên thay đổi địa điểm nhận hàng theo chính sách biên mậu của Chính phủ Trung quốc - Về tổ chức máy, năm qua, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn thường xuyên rà soát, kiện toàn, nâng cao hiệu hoạt động của hệ thống đơn vị hải quan tỉnh Cục thành lập 22 Tổ, Ban gồm thành viên kiêm nhiệm, phối hợp giải quyết nội dung quan trọng, cấp bách, có 04 Tổ thành lập (Tổ triển khai hệ thống thông quan tự động, Tổ tư vấn Hải quan - Doanh nghiệp, Tổ đo thời gian giải phóng hàng, Tổ triển khai dịch vụ công trực tuyến), đồng thời kiện toàn cấu thành viên Tổ, Ban, có thay đổi theo chế độ luân chuyển, điều động Ngoài ra, liên quan đến kiện toàn máy tổ chức, năm qua, Cục Hải quan tỉnh đã: + Ban hành Quyết định quy định nhiệm vụ cụ thể của 07 Chi cục và 01 Đội kiểm soát hải quan trực thuộc; Thực Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 27 06/9/2016 của Bộ Tài chính về xếp tổ chức máy theo đề án tinh giảm biên chế, tổ chức của Chính phủ, Cục Hải quan Lạng Sơn xếp lại 06 Chi cục và 04 phòng (trước có 07 Chi cục và 05 phòng), theo hướng giảm đầu mối tham mưu của Cục và tăng cường đầu mối cho cấp trực tiếp thực nhiệm vụ (cấp Chi cục Hải quan) để phù hợp với khối lượng, tính chất công việc và đặc thù địa bàn quản lý, đảm bảo tinh gọn, hiệu lực hiệu + Đề xuất với Tổng cục Hải quan thành lập Đội kiểm soát Hải quan Chi cục để nâng cao hiệu công tác chống bn lậu và có tính chun nghiệp hơn, nhất là nhiệm vụ đấu tranh với hành vi có dấu hiệu tội phạm, hành vi buôn bán, vận chuyển ma túy qua biên giới, công tác này Chi cục Đội nghiệp vụ đảm nhiệm, bao gồm nhiệm vụ làm thủ tục hải quan, giám sát quản lý hàng hóa x́t nhập khẩu, khơng có tính chuyên sâu về nhiệm vụ công tác Trong thời gian qua, để đáp ứng nhu cầu phát triển thương mại biên giới, tỉnh Lạng Sơn làm thủ tục công bố 03 lối mở, 06 điểm thông quan, Cục Hải quan tỉnh kịp thời đạo bố trí công chức thực nhiệm vụ vị trí này để thực kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập - Triển khai thực Quyết định 475/QĐ-TCHQ ngày 06/3/2016, kế hoạch điều động, chuyển đổi công tác định kỳ hàng năm, xây dựng phương án cân đối, bố trí, xếp cán lãnh đạo cấp trưởng, phó đơn vị và cấp đội (tổ) thuộc chi cục và tương đương; phương án điều động, chuyển đổi công tác định kỳ CBCC để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Trong năm thực luân chuyển, điều động 228 lượt công chức, hợp đồng lao động theo yêu cầu đào tạo, định kỳ yêu cầu công việc - Việc đào tạo cán đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Cục Hải quan tỉnh trọng thực Cục lựa chọn cán đủ trình độ, vị trí cơng tác tham dự lớp tập huấn Tổng cục Hải quan, Bộ tài chính tổ chức; khuyến khích công chức tự học ngoài về kiến thức cần thiết cho vị trí công tác đảm nhiệm Trong năm qua Cục cử 1.452 lượt công chức tập huấn nghiệp vụ vụ hải quan, cử 05 công chức học đại học, cử 06 công chức học Thạc sỹ, cử 19 công chức bồi dưỡng ngạch kiểm tra viên, kiểm tra viên chính hải quan, cử 18 công chức tuyển dụng chuyển ngành học nghiệp vụ hải quan 28 2.3.2 Những tồn tại, hạn chế - Về công tác xây dựng thể chế Theo Điều 22, khoản 2, Luật Hải quan năm 2014, địa điểm tiếp nhận, đăng ký và kiểm tra hồ sơ hải quan bao gồm trụ sở Cục Hải quan, vậy, với việc áp dụng hệ thống thông quan tự động cho phép thực trung tâm tiếp nhận, đăng ký và kiểm tra hồ sơ hải quan Cục Hải quan tỉnh và Chi cục hải quan làm nhiệm vụ kiểm tra thực tế hàng hóa, giám sát hàng hóa XNK, nếu áp dụng giảm số lượng đáng kể công chức hải quan làm việc cửa khẩu, phía doanh nghiệp tiết kiệm chi phí đến cửa Tuy nhiên, quy định này chưa có văn quy phạm hướng dẫn thực hiện, vậy, việc triển khai áp dụng Luật Hải quan là chưa triệt để Hệ thống văn pháp luật về lĩnh vực hải quan tính ổn định không cao, liên quan đến nhiều Bộ, ngành, nhiều lĩnh vực và thiếu tính đồng bộ, có nhiều sửa đổi bổ sung trình thực Sự thay đổi gây khó khăn cho quan hải quan, nhất là công chức thừa hành phải thường xuyên cập nhật, tra cứu để thực Thực tế cho thấy, lực của đội ngũ tham gia xây dựng chính sách về hải quan nhiều hạn chế, chính sách tham gia xây dựng có phạm vi điều chỉnh nước, xây dựng dựa sở thực tiễn đơn vị Hải quan lớn nước, tham gia của Hải quan Lạng Sơn thường thiếu thực tiễn, địa bàn Lạng Sơn cơng việc phát sinh ít so với hải quan địa phương khác Trong số trường hợp mạnh dạn đề xuất yếu tố đặc thù Lạng Sơn, nhiên giải thích thuyết phục đơn vị dự thảo hạn chế, nên ít tiếp thu Tại cấp sở, việc tham gia ý kiến vào dự thảo văn pháp luật mang tính hình thức, ý kiến tham gia chưa thực sát với yêu cầu quản lý, góp phần dẫn đến hệ là nhiều văn ban hành có bất cập, vướng mắc nhất định Tại đơn vị thuộc và trực thuộc, chưa thực coi trọng cơng tác tham gia góp ý xây dựng văn quy phạm pháp luật nói chung, thể là chưa giao cụ thể cho cơng chức có kiến thức, kinh nghiệm phụ trách về nhiệm vụ này, chủ yếu tiến hành thụ động, giao nghiên cứu tham gia thường thiếu tính chun 29 nghiệp, khơng có phong cách chuyên gia, dẫn đến kết thấp, chí đa phần là “nhất trí với dự thảo” bình luận hay nhận xét thêm Việc hệ thống hóa quy định liên quan đến Hải quan Lạng Sơn để tập trung nghiên cứu, tìm bất cập, đề xuất sửa đổi bổ sung, hay ban hành phù hợp bị bỏ ngỏ, tham gia góp ý xuất phát từ nhiều phận, mang tính manh mún, thiếu tính liên kết, chưa định hình thể chế có tính ưu việt cho Cục Hải quan Lạng Sơn tương lai - Về nguồn nhân lực Hàng năm, thường xuyên cử cán bộ, công chức tham gia đào tạo, tập huấn lớp Bộ, ngành tổ chức, nhiên khơng có chế kiểm sốt về khả áp dụng sau đào tạo, tập huấn, chưa đánh giá kiến thức của cơng chức sau đào tạo Do đó, có tình trạng tập h́n mang tính hình thức, khơng chủ động học tập, tìm kiếm kiến thức, sau đào tạo có sử dụng hay khơng chưa có kiểm sốt Mặt khác chế tinh giảm cán ́u khơng thực triệt để, tình trạng cán biết làm việc làm nhiều việc, cán khơng biết làm việc khơng dám giao việc nhiều Từ trước đến chủ yếu là giảm tự nhiên (nghỉ hưu, nghỉ việc theo nguyện vọng), đó, chưa tạo động lực để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức Hiện chế điều động, luân chuyển, luân phiên của ngành Hải quan theo kỳ hạn quy định từ đến năm, bộc lộ hạn chế nhất định: tạo tâm lý tư “nhiệm kỳ”, cơng chức ít có chiến lược phấn đấu lâu dài đơn vị hay vị trí cơng tác, dẫn đến khó trở thành chuyên gia lĩnh vực hay tâm huyết với đơn vị và lãng phí đầu tư nghiên cứu kiến thức về lĩnh vực luân chuyển sang nhiệm vụ khác với chuyên mơn khác Mặt khác, việc sử dụng trình độ đào tạo cho vị trí gặp khó khăn, khơng đủ số lượng cán có trình độ giống để hoán đổi cho và đơn cử số công chức đào tạo điều tra viên (công chức đào tạo tháng, lãnh đạo đào tạo tháng) không làm công việc liên quan đến điều tra, xử lý điều động, luân chuyển, là không phù hợp ảnh hưởng đến công tác tổ chức máy Thực chế đánh giá bổ nhiệm, đề bạt dự tiêu chuẩn cấp tạo phong trào học tập chức đông đảo (đến chiếm 50,2% quân số), nhiên 30 chất lượng cán sau đào tạo chưa kiểm chứng, trước là cơng chức “theo tiêu chuẩn đơn giản hơn” và trở thành lãnh đạo quản lý sau đủ tiêu chuẩn cấp Điều này là hạn chế, thực tế cho thấy, số lượng đào tạo chức tăng nhanh, số người làm tốt công việc không tăng Mặt khác, việc sử dụng công chức theo ngạch bậc vào vị trí việc làm chưa xem xét đắn, theo qui đinh để xếp ngạch bậc phải qua sát hạch, tham gia kỳ thi, chí gần phải thi cạnh tranh (kiểm tra viên chính hải quan), cử cán tham dự kỳ thi phải nhu cầu sử dụng, nhiên, có ý nghĩa về hưởng lương Đơn cử việc tồn là “Kiểm tra viên hải quan, lãnh đạo Kiểm tra viên chính Hải quan”, đó, người “Kiểm tra viên lãnh đạo” không đạt yêu cầu kỳ thi nâng lên ngạch “Kiểm tra viên chính hải quan”, là có khơng phù hợp trường hợp này, trở thành rào cản CCHC Thực luân chuyển vơ tình tạo chế “xin – cho”, dẫn đến lạm quyền chế kiểm soát quyền lực bộc lộ nhiều yến kém, gây thiếu minh bạch dẫn đến tượng ưu tiên bố trí “con em, người thân” vào vị trí thuận lợi, việc dễ… gây ảnh hưởng đến phát triển của máy điều kiện cần xây dựng nền hành chính dân chủ, công khai, minh bạch và đại Một lý để đưa chế luân chuyển là phòng ngừa tiêu cực, nhiên lãnh đạo Cục Hải quan Lạng Sơn 20 năm trở lại luân chuyển sang địa phương khác, hay ngành khác, mà hàng năm theo quy trình đánh giá đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tường hợp này lý thuyết về “luân chuyển để phòng tránh tiêu cực” có cở sở đánh giá là khơng phù hợp thực tiễn Từ lý dẫn đến phận cơng chức chất lượng nhiều yếu kém, hạn chế về phẩm chất, lực và uy tín, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ Mức độ chuyên nghiệp, tính chuyên sâu, kỹ hành chính thấp, chưa đáp ứng yêu cầu của nền hành chính đại -Về tổ chức máy biên chế Qua nghiên cứu thấy, máy Cục Hải quan Lạng Sơn chưa thực tinh gọn, hoạt đông chưa thực hiệu Việc phát triển nhiều đơn vị thuộc và trực thuộc chưa thực phù hợp với thực tiễn yêu cầu quản lý Theo khảo sát của 31 đề án xác định vị trí việc làm Tổng cục Hải quan tiến hành, với khối lượng phát sinh thực tế Cục Hải quan Lạng Sơn cần cắt giảm 43% biên chế công chức (với 155 công chức và công việc cần 88 người làm việc là đủ, thừa 67 người) Điều này có sở đánh giá biên chế dư thừa lượng nhất định so với lượng công việc thực tế phát sinh Ngành Hải quan chưa có quy định cụ thể về số lượng nhân viên đơn vị để cần có lãnh đạo quản lý, dẫn đến tình trạng thừa lãnh đạo hệ của bổ nhiệm thiếu sở tính toán Thực tế tồn số đơn vị tham mưu thuộc Cục, cấp Đội thuộc Chi cục, cấp phó thực nhiệm vụ của chuyên viên (tự tham mưu xử lý, giải quyết công việc), thiếu nhân viên để quản lý, đạo Đơn cử phòng Tổ chức cán và Thanh tra có lãnh đạo phòng/5 nhân viên, nói là trường hợp “thừa thầy, thiếu thợ”, yêu cầu của nền hành chính đại ́u tố cơng chức thừa hành là quan trọng để thực nền hành chính “phục vụ” Mặt khác, chưa có quy định về lĩnh vực phụ trách bắt buộc của cấp trưởng, tượng cấp trưởng phụ trách chung là phổ biến để tránh trách nhiệm, việc khó, nhạy cảm, giao cấp phó thực hiện, có quy định xử lý trách nhiệm người đứng đầu thấp bậc so với người trực tiếp phụ trách nếu có vi phạm đơn vị, là bất cập, không phù hợp - Về thực thủ tục hải quan Cục Hải quan Lạng Sơn là quan Trung ương đóng địa phương, nhiên chịu lãnh đạo, phối hợp của cấp ủy, ngành địa bàn Lạng Sơn Quá trình thực chức quản lý có tác động nhất định từ phía tỉnh, nhất là thời gian gần loại hình tạm nhập – tái xuất, việc công bố cửa phụ, lối mở Việc tỉnh đưa thêm quy định chưa thực phù hợp với quy định chung về thủ tục hải quan gây khó khăn trình làm thủ tục hải quan, đơn cử việc yêu cầu doanh nghiệp xin giấy chấp thuận của tỉnh cho phép xuất cửa phụ lối mở và yêu cầu quan hải quan làm thủ tục cho doanh nghiệp có giấy chấp thuận của tỉnh, gọi là dạng của “giấy phép con”, việc này trái với quy định về số loại chứng từ hồ sơ hải quan Tuy nhiên, về phía Hải quan Lạng Sơn chưa có kiến nghị để xuất bãi bỏ, điều này gây khó khăn cho cơng chức thừa hành và doanh nghiệp và thể 32 hạn chế không kiên quyết cải cách thủ tục hành chính Hệ thống thông quan hàng hóa tự động VNACCS/VCIS có tính kết nối liên thông cao, xử lý liệu tập trung và tự động hóa, hạn chế tối đa tiếp xúc công chức và doanh nghiệp Tuy nhiên, cửa Lạng Sơn lực lượng khác cửa chủ yếu xử lý thủ công, riêng lực lượng hải quan áp dụng chế tự động chưa đáp ứng yêu cầu, doanh nghiệp phải trực tiếp làm việc với lực lượng khác cửa xuất nhập hàng hóa, quan hải quan phối hợp với lực lượng cửa thủ công đơn vị thủ cơng, xét tổng thể chưa tạo thuận lợi nhiều cho doanh nghiệp, hiệu thực thủ tục hải quan cửa quan bị hạn chế 2.3.3 Nguyên nhân - CCHC là cơng việc khó khăn, phức tạp, nhiều lực cản Tuy là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên, khâu tổ chức triển khai thực từ Trung ương đến địa phương chưa ngang tầm nhiệm vụ Chưa có nhiều giải pháp hiệu và chưa có đạo tập trung quyết liệt cấp trung ương Công tác tuyên truyền về chương trình cải cách tổng thể nền hành chính, CCHC lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan cấp Trung ương làm chưa tốt nên chưa tạo thống nhất về nhận thức cán công chức lãnh đạo và đơn vị sở ngành Những điều này gây ảnh hưởng nhất định đến trình CCHC Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn - Việc tổ chức đạo, triển khai công tác CCHC Hải quan tỉnh Lạng Sơn có lúc, có nơi thiếu đồng bộ, có nhầm lẫn q trình triển khai nội dung CCHC với cải cách TTHC và cải cách đại hóa hải quan (thực chương trình cải cách đại hóa hải quan với chương trình CCHC) Một số giải pháp tổ chức thực thiếu hiệu quả, q trình đạo đơi lúc thiếu tập trung và quyết liệt - Việc đạo điều hành của số lãnh đạo đơn vị Hải quan tỉnh thiếu kiên quyết, sát sao, nhận thức của phận cán công chức hải quan tỉnh về cải cách thủ tục hải quan hạn chế Cơng tác kiểm tra đơn đốc việc tổ chức triển khai nội dung chương trình CCHC đơn vị sở của hải quan tỉnh chưa đồng bộ, thường xuyên Công tác tham mưu triển khai CCHC của Cục 33 có lúc bị động và chưa thống nhất Tính chuyên sâu, chuyên nghiệp về kỹ hành chính của phận cán cơng chức máy hải quan tỉnh thấp, trách nhiệm giải quyết công việc của số công chức khơng cao, có biểu gây phiền hà, sách nhiễu với doanh nghiệp Điều này cản trở nỗ lực tăng cường tính công khai, minh bạch và cải cách thủ tục hành chính của Cục Hải quan tỉnh - Sự phối hợp của ngành hữu quan cải cách TTHC và giải quyết thủ tục hành chính hải quan và cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân số nơi thiếu đồng bộ, kịp thời Nhận thức về pháp luật hải quan của số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hạn chế; ý thức chấp hành thủ tục hải quan chưa cao Những điều này gây trở ngại nhất định cho việc thực và cải cách TTHC của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 34 PHẦN GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH LẠNG SƠN 3.1 Quan điểm thúc đẩy cải cach hành chính lĩnh vực hải quan Cục hải quan tỉnh Lạng Sơn - Kịp thời quán triệt chủ trương của Đảng về cải cách nền hành chính, triển khai thực đầy đủ, nghiêm túc Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ và mục tiêu CCHC Chiến lược phát triển - Hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật về hải quan, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, đặc biệt quy định về thủ tục hải quan cần đơn giản, thuận tiện và đạt tới chuẩn mực, thông lệ quốc tế và phù hợp với Hiệp định mà Việt Nam tham gia ký kết Đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan đại, hiệu và đồng với yêu cầu quản lý Nhà nước của Việt Nam - Thực mô hình thủ tục hải quan điện tử đại, tự động xử lý tất khâu quy trình thủ tục hải quan, liên kết xử lý với tất khâu nghiệp vụ khác của hải quan, hướng tới tiếp tục cắt giảm TTHC và số hóa tối đa thơng tin hồ sơ, tài liệu Nâng cao độ tin cậy thông tin quản lý rủi ro để kiểm tra phát vi phạm có kết quả, giảm tỷ lệ can thiệp không cần thiết và rút ngắn thời gian xử lý can thiệp Hướng đến thủ tục hải quan thực “mọi nơi, lúc, phương tiện”; áp dụng đầy đủ phương pháp quản lý thuế đại, đảm bảo công bằng, minh bạch, đảm bảo hiệu nguồn thu - Hoàn thiện thể chế, quy trình, thủ tục về kiểm sốt hải quan với nền tảng công nghệ thông tin hữu hiệu, thiết bị đại, cơng nghệ để có nguồn thơng tin tình báo tin cậy, tránh kiểm sốt tràn lan, tác động tới đối tượng vi phạm hoạt động kiểm sốt và có phối hợp chặc chẽ với hoạt động nghiệp vụ hải quan khác 3.2 Một số giải phap nâng cao chất lượng, hiệu thực phap luật về cải cach thủ tục hành chính Cục hải quan tỉnh Lạng Sơn Để khắc phục tồn tại, hạn chế theo cần thực đồng giải 35 pháp sau: - Trên sở nội dung của Nghị quyết 30c/NĐ-CP về chương trình cải cách tổng thể nền hành chính và Quyết định 448/QĐ-CP về Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan cần thống nhất quan điểm đạo thực nội dung CCHC về hải quan và nội dung cải cách đại hóa hải quan thành nội dung là “CCHC, đại hóa hải quan” và giao cho đơn vị theo dõi, tổ chức thực để nhất quán đạo, giảm thiểu phát sinh thêm công việc, thêm nhân lực cho nội dung này - Triển khai áp dụng việc tiếp nhận, đăng ký và kiểm tra hồ sơ Cục Hải quan để giảm công chức làm việc cửa khẩu, tiến tới áp dụng mơ hình hải quan vùng, giảm đơn vị trung gian để tinh gọn máy, bớt gánh nặng cho ngân sách Nhà nước Tập trung triển khai hiệu thủ tục hải quan điện tử Hệ thống VNACCS/VCIS, tăng cường liên kết xử lý điện tử với ngành có liên quan, nhất là lực lượng trực tiếp cửa và tiếp tục thực tốt đề án phối hợp thu ngân sách Nhà nước qua hệ thống ngân hàng thương mại phương thức điện tử và trì 24 giờ/7 ngày - Tiếp tục vận động, tuyên truyền cộng đồng doanh nghiệp áp dụng chữ ký số giao dịch hải quan điện tử và tham gia thực thông quan tự động Hệ thống VNACCS/VCIS Hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp tham gia hệ thống thông quan tự động Hệ thống VNACCS/VCIS (phần mền khai của doanh nghiệp kết nối với hệ thống của hải quan) nhằm giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập cho doanh nghiệp Tích cực tuyên truyền doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến để phối hợp với quan hải quan giải quyết TTHC - Tổ chức triển khai lộ trình việc thực hệ thống chế cửa hải quan Quốc gia theo Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ - Triển khai đồng hoạt động nghiệp vụ để nâng cao chất lượng công tác thu thập và xử lý thông tin, áp dụng quản lý rủi ro trình làm thủ tục hải quan, giảm mức độ kiểm tra, rút ngắn thời gian thơng quan, đồng thời đảm bảo kiểm sốt việc tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp XNK - Tiến hành rà soát, đánh giá lại toàn quy trình thủ tục hải quan 36 hành tiếp tục sửa đổi theo hướng đơn giản, thống nhất, giảm chứng từ hồ sơ hải quan, phân định rõ trách nhiệm của cán công chức khâu quy trình nghiệp vụ, hạn chế đến mức thấp nhất việc người khai hải quan phải xuất trình hồ sơ nhiều phận thực thủ tục hải quan - Thực công khai văn quy phạm pháp luật và văn hướng dẫn liên quan đến quản lý hoạt động xuất nhập khẩu, quy trình thủ tục hải quan nơi làm thủ tục Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp thường xuyên có hoạt động xuất nhập qua địa bàn về quy trình thủ tục hải quan, quy định liên quan đến hoạt động xuất nhập Tiến hành tham khảo ý kiến của doanh nghiệp tham gia ý kiến vào dự thảo xây dựng quy định nhằm hạn chế bất cập thực - Tăng cường hoạt động hợp tác Hải quan - Doanh nghiệp, kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp; thực đo thời gian giải phóng hàng để đánh giá hoạt động của quan hải quan quy trình XNK hàng hóa nhằm cơng khai minh bạch thủ tục hành chính, quy trình thủ tục hải quan; Rà sốt và hướng dẫn doanh nghiệp có đủ điều kiện để xét, công nhận doanh nghiệp ưu tiên hưởng ưu đãi đặc biệt tham gia thủ tục hải quan theo Thông tư 72/2015/TT-BTC ngày 12/05/2015 của Bộ Tài chính - Định kỳ tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp để tiếp thu khó khăn vướng mắc và kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp.Kiện toàn và nâng cao hiệu hoạt động Tổ giải quyết vướng mắc Cục Hải quan tỉnh - Nâng cao hiệu ứng dựng CNTT và đại hóa công sở, đầu tư trang thiết bị kỹ thuật Quản lý, vận hành, khai thác hiệu hệ thống, trang thiết bị công nghệ thông tin, hạ tầng kỹ thuật, mạng, đường truyền đảm bảo an ninh, an toàn, hoạt động thông suốt 24 giờ/7 ngày Tiếp tục đầu tư xây dựng sở hạ tầng và trang thiết bị phục vụ cơng tác đại hóa kiểm tra, giám sát hải quan - Nâng cao lực và chất lượng đối ngũ cán công chức Tiếp tục hoàn thiện danh mục vị trí việc làm và mô tả công việc của vị trí việc làm cán công chức Nghiên cứu, xây dựng phương pháp quản lý nguồn nhân lực theo lực ứng dụng kết xác định vị trí việc làm Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin quản lý nhân theo lực Chuẩn hóa quy trình quản lý 37 nguồn nhân lực theo hướng bước điện tử hóa khâu cơng tác quản lý nguồn nhân lực Thực đào tạo nhân lực trực tuyến theo tiêu chí nơi - lúc phương tiện Đổi phương thức phân tích nhu cầu đào tạo dựa đánh giá lực Đổi khung chương trình đào tạo theo khung lực chuyên môn nghiệp vụ Đổi phương thức đào tạo sở mở rộng và phát triển mơ hình đào tạo từ xa Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý đào tạo Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng quan hệ đối tác chiến lược đào tạo với sở đào tạo quốc tế quan trọng - Tăng cường công tác tra, kiểm tra việc triển khai công tác CCHC đơn vị sở, kịp thời phát và chấn chỉnh và khắc phục tồn tại, hạn chế trình triển khai thực công tác CCHC 38 KẾT LUẬN Thực chủ trương của Chính phủ về CCHC, thời gian qua, với toàn ngành, Hải quan Lạng Sơn xác định rõ mục tiêu phấn đấu cải cách đại hóa hoạt động hải quan, trọng tâm là cải cách TTHC, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư thiết bị kỹ thuật và xây dựng sở vật chất để không ngừng phục vụ tốt cho hoạt động thương mại quốc tế Những thành công của công tác CCHC lĩnh vực hải quan tỉnh Lạng Sơn, bật là thực hiệu thủ tục hải quan điện tử, thông quan tự động tất đơn vị trực thuộc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK và đầu tư, du lịch quốc tế tỉnh Lạng Sơn phát triển, làm tăng nguồn thu thuế, phí, lệ phí, đóng góp quan trọng vào ngân sách địa phương Bên cạnh đó, CCHC giúp lực lượng hải quan Lạng Sơn ngày càng vững mạnh, từ nguồn nhân lực đến sở vật chất, tạo động lực thực hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó; CCHC thúc đẩy hiệu đấu tranh, ngăn chặn hành vi bn lậu, gian lận thương mại, góp phần bảo vệ lợi ích và quyền lợi người tiêu dùng, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, bảo vệ lợi ích và chủ quyền an ninh quốc gia Hoạt động CCHC của Cục Hải quan Lạng Sơn thể trách nhiệm tỉnh Lạng Sơn, ngành Hải quan nỗ lực thực Chương trình CCHC của Chính phủ giai đoạn Tuy nhiên, hoạt động CCHC ngành hải quan tỉnh Lạng Sơn số tồn tại, hạn chế cần phải sớm khắc phục để không trở thành rào cản thực CCHC Để tiếp tục đẩy mạnh CCHC lĩnh vực hải quan, Cục Hải quan Lạng Sơn cần triển khai nhiều giải pháp đồng tất lĩnh vực Xây dựng kế hoạch CCHC rất cụ thể, sát thực, tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế và đáp ứng yêu cầu của ngành Hải quan về cơng tác cải cách, phát triển và đại hóa Có qút tâm chính trị thực cơng tác CCHC, xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; lựa chọn, giao trách nhiệm cho người có tâm huyết, đủ lực để triển khai, kiên quyết loại bỏ tư tưởng chây ỳ, chậm đổi Tham gia xây dựng chính sách pháp luật về hải quan có chất lượng, thực thủ tục hải quan chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả, loại bỏ 39 tượng sách nhiễu, tiêu cực, kích thích hoạt động thương mại, đầu tư, du lịch, tích cực đóng góp xây dựng kinh tế cửa tỉnh Lạng Sơn ngày càng phát triển Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển của giai đoạn; tăng cường đầu tư, vận hành trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, đại Trong đó, tập trung vào công tác giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chun mơn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; đồng thời, kết hợp với đổi phương thức quản lý nguồn nhân lực nhằm đáp ứng u cầu đại hóa cơng tác quản lý hải quan Duy trì thực nghiêm quy định về kỷ cương, kỷ luật hành chính thực thi nhiệm vụ của cơng chức Hải quan; phòng chống biểu tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, công chức nhằm xây dựng đơn vị thực vững mạnh toàn diện Đẩy mạnh CCHC, đại hóa hải quan nhằm xây dựng và phát triển đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao, đóng góp tích cực thực chiến lược triển của ngành Hải quan, chính sách phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn và nghiệp đổi đất nước giai đoạn Với nội dung nghiên cứu về công tác CCHC về Hải quan từ thực tiễn tỉnh Lạng Sơn, tác giả hy vọng luận văn cung cấp số luận khoa học, sở thực tiễn và giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác CCHC về hải quan tỉnh Lạng Sơn; trở thành nguồn tư liệu hữu ích cho giảng dạy, nghiên cứu của nhiều tác giả sau này và mong muốn có bình luận, nhận xét đóng góp, xây dựng để hoàn chỉnh 40 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài chính (2015), Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 công bố Bộ thủ tục hành lĩnh vực hải quan, Hà Nội Bộ Tài chính (2016), Quyết định số 2628/QĐ-BTC ngày 09/12/2016 cơng bố Bộ thủ tục hành lĩnh vực hải quan, Hà Nội Cục Hải quan Lạng Sơn (2015), Báo cáo số 704/ HQLS-BC ngày 25/5/2015 việc tổng kết cơng tác cải cách, đại hóa Hải quan giai đoạn 2011-2015, Lạng Sơn Cục Hải quan Lạng Sơn (2016), Báo cáo số 1656/HQLS-BC ngày 27/11/2016 việc tổng kết cơng tác cải cách, đại hóa năm 2016, Lạng Sơn Cục Hải quan Lạng Sơn (2017), Báo sơ kết số 1103/BC-HQLS ngày 25/9/2016 sơ kết thực chế quản lý tài 2011 - 2015, Lạng Sơn 8Cục Hải quan Lạng Sơn (2018), Báo cáo số 1456/HQLS-BC ngày 11/11/2016 việc báo cáo kết kiểm sốt thủ tục hành năm 2017, Lạng Sơn Cục Hải quan Lạng Sơn (2018), Báo cáo số 1646/HQLS-BC ngày 16/12/2018 việc tổng kết cơng tác cải cách đại hóa năm 2017, Lạng Sơn Tổng cục Hải quan (2016), Kế hoạch cải cách, phát triển đại hoá Hải quan giai đoạn 2016-2020, Hà Nội Tổng cục Hải quan (2016), Quyết định số 225/QĐ-TCHQ ngày 9/2/2016 ban hành Tuyên ngôn phục vụ khách hàng Chỉ thị số 815/CT-TCHQ ngày 25/02/2016 việc triển khai thực tuyên ngôn phục vụ khách hàng, Hà Nội ... 1.2.2 Cơ cấu tổ chức Cục hải quan tỉnh Lạng Sơn Cơ cấu tổ chức của Cục hải quan tỉnh Lạng Sơn sau: Nguồn: Hải quan Lạng Sơn Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức Cục hải quan Lạng Sơn Đội ngũ cán công... CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH .35 TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH LẠNG SƠN 35 3.1 Quan điểm thúc đẩy cải cách hành chính lĩnh vực hải quan Cục hải quan tỉnh Lạng Sơn 35 3.2 Một... tài Cải cách hành hải quan Cục hải quan tỉnh Lạng Sơn để thực báo cáo thực tập tốt nghiệp, với mong muốn góp phần tìm giải pháp thúc đẩy CCHC Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn nói riêng và ngành Hải
- Xem thêm -

Xem thêm: CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VỀ HẢI QUAN Ở CỤC HẢI QUAN TỈNH LẠNG SƠN, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VỀ HẢI QUAN Ở CỤC HẢI QUAN TỈNH LẠNG SƠN

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn