QUẢN LÝ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH LẠNG SƠN

104 0 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 20:10

Quản lý thuế XNK là nội dung trọng yếu của công tác Ngành Hải quan và thực tế cũng được Nhà nước Việt Nam rất quan tâm. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về thuế hải quan và tổng kết thực tiễn công tác quản lý thuế XNK tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, đề tài “Quản lý thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn” được chọn làm đề tài nghiên cứu với mong muốn phân tích thực trạng quản lý thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn hiện nay và đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tới TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN - - HỒ SỸ NAM QUẢN LÝ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH LẠNG SƠN CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIP luận văn thạc sĩ QUảN trị kinh doanh MÃ NGÀNH: 8340101 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS BÙI VĂN HƯNG LẠNG SƠN - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tên là: Hồ Sỹ Nam Học viên lớp cao học: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Mã học viên: CH261009 Tôi xin cam đoan: Luận văn Thạc sĩ kinh tế: “Quản lý thuế xuất nhập Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn” cơng trình nghiên cứu riêng hướng dẫn PGS.TS Bùi Văn Hưng; Các số liệu mà sử dụng luận văn trung thực, kết luận văn chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Tơi xin cam đoan, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Hồ Sỹ Nam LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập hồn thành luận văn này, tơi nhận hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình thầy giáo, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp Với lòng trân trọng biết ơn sâu sắc, tơi xin bày tỏ cảm ơn chân thành đến PGS.TS Bùi Văn Hưng trực tiếp hướng dẫn kiến thức phương pháp nghiên cứu, góp ý chỉnh sửa trình thực Luận văn Mặc dù thân cố gắng trình nghiên cứu thực Luận văn, thời gian kinh nghiệm hạn chế nên khơng tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, tơi mong nhận dẫn, góp ý q thầy, giáo tất bạn bè Cuối cùng, xin cám ơn gia đình, đồng nghiệp bạn bè quan tâm, chia sẻ động viên tơi hồn thành luận văn Tác giả luận văn Hồ Sỹ Nam MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .vii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan nghiên cứu 3 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu .4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .5 Phương pháp nghiên cứu Đóng góp ý nghĩa khoa học luận văn .6 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ QUẢN LÝ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN 1.1 Thuế xuất nhập 1.1.1 Khái niệm thuế xuất nhập .7 1.1.2 Đối tượng chịu thuế đối tượng nộp thuế xuất nhập hàng hóa 10 1.1.3 Căn tính thuế xuất nhập 12 1.1.4 Đặc điểm thuế xuất nhập 13 1.1.5 Vai trò thuế xuất nhập 15 1.2 Quản lý thuế xuất nhập 17 1.2.1 Khái niệm 17 1.2.2 Chủ thể quản lý thuế xuất nhập 18 1.2.3 Các nội dung quản lý thuế xuất nhập 19 1.2.4 Mục tiêu quản lý thuế xuất nhập 29 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế xuất nhập cục Hải quan 30 1.3.1 Nhân tố chủ quan 30 1.3.2 Nhóm nhân tố khách quan .32 1.4 Kinh nghiệm quản lý thuế xuất nhập số quan hải quan địa phương 37 1.4.1 Kinh nghiệm số Cục hải quan 37 1.4.2 Bài học quản lý thuế xuất nhập cho Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn .41 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH LẠNG SƠN 42 2.1 Khái quát Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 42 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 42 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 43 2.1.3 Chức nhiệm vụ .45 2.2 Thực trạng quản lý thuế xuất nhập Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 47 2.2.1 Xây dựng kế hoạch quản lý thuế 47 2.2.2 Tổ chức thực quản lý thuế 48 2.2.3 Kiểm tra, kiểm soát nội 70 2.3 Đánh giá chung thực trạng quản lý thuế xuất nhập Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 71 2.3.1 Kết đạt 71 2.3.2 Hạn chế 75 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 76 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH LẠNG SƠN 77 3.1 Định hướng mục tiêu Cục hải quan tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025 .77 3.1.1 Định hướng phát triển Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn .77 3.1.2 Mục tiêu chiến lược nhằm hồn thiện cơng tác quản lý thuế XNK 78 3.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý thuế xuất nhập Cục hải quan tỉnh Lạng Sơn 79 3.2.1 Xây dựng lực lượng hải quan đáp ứng nhiệm vụ quản lý thuế 79 3.2.2 Tăng cường công tác quản lý khai thuế, nộp thuế nhập 82 3.2.3 Tăng cường công tác thu thập thông tin, quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan, tra thuế 84 3.2.4 Theo dõi quản lý chặt chẽ khoản nợ thuế xuất nhập khẩu, tổ chức cưỡng chế, xử lý khoản nợ đọng kéo dài 85 3.2.5 Xây dựng sở vật chất đại, ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quản lý thuế .86 3.3 Một số kiến nghị 87 3.3.1 Đối với Chính phủ 88 3.3.2 Đối với Bộ Tài Bộ ngành liên quan 90 3.3.3 Đối với Tổng cục Hải quan .91 3.3.4 Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn .92 3.3.5 Đối với cộng đồng doanh nghiệp 92 KẾT LUẬN 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ Sơ đồ: Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 43 Sơ đồ 2.2: Tổ chức máy thu thuế xuất nhập cấp Cục 44 Bảng: Bảng 2.1: Kết thay đổi hình thức, mức độ kiểm tra phân luồng tờ khai giai đoạn 2014-2018 50 Bảng 2.2: Số liệu truy thu thuế XNK qua tham vấn giá .52 Bảng 2.3 Số lượng doanh nghiệp làm thủ tục hải quan Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2014-2018 58 Bảng 2.4: Số lượng tờ khai XNK đăng ký Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 59 giai đoạn 2014-2018 59 Bảng 2.5: Tỷ lệ phân luồng tờ khai Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 20142018 60 Bảng 2.6: Số liệu truy thu thuế xuất nhập qua tham vấn giá Cục Hải quan Lạng Sơn giai đoạn 2014-2018 61 Bảng 2.7: Kết thu thuế xuất nhập Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2014 – 2018 62 Bảng 2.8: Số thu thuế XNK nộp ngân sách nhà nước cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2014-2018 63 Bảng 2.9: Tình hình nợ đọng thuế XNK Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2014 – 2018 .66 Bảng 2.10: Số liệu hoàn thuế XNK Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn .67 Bảng 2.11: Số liệu miễn thuế XNK Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2014 – 2018 68 Bảng 2.12: Kết thu thuế nợ đọng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 69 Bảng 2.13: Thống kê kim ngạch hàng hóa xuất nhập Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2014-2018 73 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT CHỮ VIẾT TẮT CBCC CCHQ KBNN NNT NK NSNN HQ HQĐT TKHQĐT TP XK XNK NGHĨA ĐẦY ĐỦ Cán công chức Chi cục Hải quan Kho bạc Nhà nước Người nộp thuế Nhập Ngân sách Nhà nước Hải quan Hải quan điện tử Tờ khai hải quan điện tử Thành phố Xuất Xuất nhập TIẾNG ANH CHỮ VIẾT TẮT TÊN ĐẦY ĐỦ NGHĨA ĐẦY ĐỦ TIẾNG VIỆT ASEAN Association of Southeast Asian Nations FDI Foreign Direct Investment Đầu tư trực tiếp nước WTO The World Trade Organization Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á Tổ chức thương mại giới PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thuế nguồn thu chủ yếu ngân sách Nhà nước, mà năm qua Đảng Nhà nước ta quan tâm hồn thiện sách chế quản lý thuế để đáp yêu cầu phát triển đất nước giai đoạn nay, góp phần thúc đẩy sản xuất nước ổn định tình hình kinh tế - xã hội, tạo tiền đề cần thiết để chuyển kinh tế sang thời kỳ phát triển thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước hội nhập kinh tế quốc tế Đối với kinh tế, bên cạnh hoạt động sản xuất động thương mại hóa trở thành động lực phát triển quốc gia kinh tế giới Xu tự hóa thương mại làm cho lưu lượng hàng hóa qua biên giới nước ngày tăng, quan hệ giao lưu kinh tế ngày phát triển xu tồn cầu hóa với gia tăng xu hội nhập, với cam kết hội nhập kinh tế quốc tế Quá trình quản lý thuế nói chung quản lý thuế xuất nhập nói riêng trở nên khó khăn, phức tạp Trong vòng 10 năm gần đây, kinh tế Việt Nam tăng trưởng liên tục với tỷ lệ từ 5% 8% năm tiếp tục xu hướng tăng trưởng ổn định năm gần Việc ký kết hiệp định song phương đa phương thương mại quốc tế năm qua làm cho nhiệm vụ ngành Hải quan ngày phức tạp, đặc biệt vấn đề liên quan đến hàng rào kỹ thuật phi thuế quan, quản lý thuế hàng hóa XNK Việt Nam ký kết Hiệp định Thương mại song phương với Hoa Kỳ năm 2000, nhập WTO năm 2007, ký kết Hiệp định Thương mại tự khu vực Hiệp định đối tác xuyên Thá Bình Dương (TPP) năm 2015…Bên cạnh với phát triển vũ bão khoa học công nghệ, công nghệ thông tin truyền thông làm thay đổi phương thức hoạt động doanh nghiệp quan quản lý Nhà nước có quan Hải quan Điều tạo nhiều hội, điều kiện thuận lợi thúc đẩy kinh tế nước phát triển đồng thời chứa đựng khơng khó khăn thách thức cho phá triển kinh tế nói chung ngành Hải quan nói riêng mà lượng hàng hóa qua cửa ngày tăng, chủng loại hàng hóa ngày phong phú, đa dạng nên cần phải tổ chức quản lý tốt hoạt động XNK thông qua biện pháp quản lý thuế hải quan Hoạt động thu thuế hải quan có vai trò quan trọng khơng góp phần vào nhiệm vụ tạo nguồn thu cho ngân sách mà cơng cụ để Nhà nước quản lý, điều tiết hàng hóa XNK Trước vấn đề nội phát triển kinh tế, đòi hỏi tất yếu khách quan phải cải cách, đại hóa thấy vai trò quan trọng hoạt động quản lý thu thuế vấn đề đặt phải tìm cách thức đổi mới, nâng cao hiệu công tác quản lý thu thuế XNK mà đảm bảo cá mục tiêu, sáh Nhà nước Mặt khác, nước ta nước phá triển nên thuế hải quan nguồn thu quan trọng Ngân sáh Nhà nước, đồng thời công cụ quản lý, điều tiết tác động trở lại kinh tế để tạo điều kiện cho kinh tế ngày phát triển Do đó, cơng tác quản lý hiệu thuế XNK có tính cấp thiết nói riêng ngành hải quan vấn đề nói chung đất nước Lạng Sơn tỉnh miền núi nằm cửa ngõ phía Đơng Bắc Tổ quốc với đường biên giới dài 230 km, điểm đầu đường huyết mạch QL1A nối Việt Nam với Trung Quốc từ đến với nước Đơng Bắc Á châu Âu Đồng thời đường quan trọng nối Trung Quốc với nước ASEAN Do xem địa bàn xác định để mở rộng quan hệ đối ngoại, đẩy mạnh hoạt động thương mại, du lịch, XNK hàng hóa khai thác lợi cửa cách hiệu Trong thời gian qua, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn có đóng góp quan trọng việc thúc đẩy phát triển hoạt động XNK; đơn vị đầu toàn ngành Hải quan thực Hải quan điện tử, đóng góp hàng trăm tỷ tiền thuế vào ngân sách Nhà nước, góp phần vào phát triển tỉnh Lạng Sơn nói riêng đất nước nói chung Tuy nhiên, công tác quản lý thuế XNK Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn bộc lộ số hạn chế như: hoạt động kiểm tra, kiểm sốt việc chấp hành sách thuế hàng hố XNK chưa coi trọng mức gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước; việc quản lý tình trạng nợ đọng thuế XNK phức tạp, dây dưa kéo dài hay bình đẳng cơng nghĩa vụ thuế chưa đảm bảo QLNN thuế XNK lĩnh vực phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến khoản thu NSNN, đồng thời tá động trực tiếp đến công việc kinh doanh doanh nghiệp Cho nên cần thiết phải có nghiên cứu, đánh giá cách cụ thể việc quản lý thuế cửa hải quan Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn quản lý, nơi có lưu lượng vận chuyển hàng hóa lớn, có kim ngạch gia trị cao Quản lý thuế XNK nội dung trọng yếu công tác Ngành Hải quan thực tế Nhà nước Việt Nam quan tâm Trên sở nghiên cứu lý luận thuế hải quan tổng kết thực tiễn công tác quản lý thuế XNK Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, đề tài “Quản lý thuế xuất nhập Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn” chọn làm đề tài nghiên cứu với mong muốn phân tích thực trạng quản lý thuế xuất nhập Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đưa giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý thuế xuất nhập Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn thời gian tới Tổng quan nghiên cứu Đề tài quản lý thuế xuất khẩu, nhập đề tài thu hút quan tâm, nghiên cứu nhiều nhà khoa học, nhiều tác giả phương diện lý luận thực tiễn Tuy nhiên, nghiên cứu thuế xuất khẩu, thuế nhập phương diện chuyên sâu quản lý nhà nước lĩnh vực chưa có nhiều Theo dõi cơng trình nghiên cứu tài liệu liên quan đến thuế xuất khẩu, nhập cho thấy: Trong chương trình đào tạo bậc đại học, số vấn đề pháp luật quản lý thuế đề cập nội dung giảng dạy như: “Giá trình Quản lý thuế”, “Giáo trình kinh tế hải quan”, “Chính sách nghiệp vụ thuế” tác giả trường Đại học Kinh tế Quốc dân, “ Giáo trình Luật tài Việt Nam” Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2012; “Giáo trình Luật thuế Việt Nam” Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2013; “Giáo trình nghiệp vụ thuế” “Giáo trình lý thuyết thuế” Học viện Tài năm 2013… Ở chương trình đào tạo sau đại học chuyên ngành luật, số luận văn luận án đề cập đến vấn đề quản lý thuế giác độ nghiên cứu vấn đề riêng lẻ tồn q trình quản lý thuế nói chung, chẳng hạn luận án tiến sỹ luật học “Những vấn đề lý luận thực tiễn quản lý thuế theo chế tự khai, 83 cho đội ngũ CBCC làm công tác KTSTQ, tra thuế (lưu ý nâng cao kỹ tổng hợp, phân tích; nâng cao lực phát chứng từ giả, khả kiểm tra chứng từ toán, chứng từ kế toán, hợp đồng ngoại thương theo điều kiện Incoterm ) - Tiếp tục hướng dẫn Chi cục triển khai công tác KTSTQ, thực tốt Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin quan ngành, đảm bảo phối hợp, gắn kết khâu sau thông quan kịp thời cảnh cáo, tăng cường kiểm tra, giám sát 3.2.4 Theo dõi quản lý chặt chẽ khoản nợ thuế xuất nhập khẩu, tổ chức cưỡng chế, xử lý khoản nợ đọng kéo dài Để tăng cường công tác quản lý nợ thuế theo hướng giảm nợ thuế q hạn, khơng nợ q hạn, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn cần thực giải pháp sau: - Giải triệt để số nợ phát sinh trước thực Luật Quản lý thuế - Đối với khoản nợ khơng có khả thu (nợ DN giải thể, phá sản, bỏ trốn, tích ) có báo cáo Tổng cục Hải quan để xem xét xử lý, phải nêu rõ thuộc đối tượng điều chỉnh theo văn pháp luật nào, thực biện pháp (đơn đốc, xác minh, trao đổi với quan ban ngành liên quan, kết quả, ), đề xuất phương án xử lý - Đối với khoản nợ có khả thu: Xây dựng kế hoạch đôn đốc thu hồi nợ, cụ thể theo tháng, quý, năm phải thường xuyên kiểm tra việc thực (bản kế hoạch gửi Tổng cục Hải quan để theo dõi, kiểm tra) Quyết liệt áp dụng biện pháp đôn đốc, đối chiếu nợ, phối hợp với quan chức năng, quyền địa phương để thu hồi nợ - Quản lý chặt chẽ nợ phát sinh: Có văn thơng báo nhắc nhở đến hạn nộp thuế Nếu hạn mà doanh nghiệp chưa nộp phải đến trực tiếp doanh nghiệp để đôn đốc thu ngay, không để lâu Thực nghiêm thứ tự toán tiền thuế, áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định - Kiểm tra, rà sốt doanh nghiệp đóng địa bàn nợ thuế, nợ phạt, làm việc với UBND tỉnh đề nghị có ý kiến đạo quan, ban, ngành có liên quan để thu hồi nợ thuế Tăng cường phối hợp với quan chức như: Cơng an, Tòa án, quyền xã, phường để triển khai có hiệu cơng tác cưỡng chế thi hành Quyết định hành xử lý vi phạm pháp luật thuế XNK 84 doanh nghiệp cố tình chây ỳ, doanh nghiệp giải thể hay bỏ trốn Đăng tin trang thông tin điện tử Cục phối hợp với quan Báo chí, Truyền thơng để thơng tin doanh nghiệp cố tình chây ỳ, khơng nộp thuế… - Đối với doanh nghiệp cố tình chây ỳ, không nộp thuế sau đôn đốc nhiều lần, thực biện pháp cưỡng chế mà doanh nghiệp khơng nộp thuế, nộp khơng đủ, số thuế nợ lớn chuyển hồ sơ sang cho quan Cơng an truy tố tội trốn thuế - Bố trí, xếp, phân cơng cán có lực, có trách nhiệm, đảm bảo thực tốt công tác quản lý nợ cưỡng chế nợ thuế Gắn trách nhiệm công chức hải quan, Chi cục trưởng số nợ Chi cục việc khen thưởng, đề bạt - Kiện tồn Tổ đơn đốc thu hồi nợ đọng thuế Chi cục theo hướng chuyên môn hố, chun sâu cơng việc Xây dựng sổ tay nghiệp vụ hướng dẫn quản lý thu nợ cưỡng chế thuế áp dụng toàn Cục - Tăng cường phối hợp với quan thuế, ngân hàng thương mại, quan chức để trao đổi thông tin theo dõi tình trạng tài sản, tài khoản phục vụ cho công tác thu hồi nợ thuế thực việc thu nộp cho NSNN - Tăng cường công tác phối hợp với quan Công an, Viện Kiểm sát, Sở Kế hoạch Đầu tư, Cục Thuế để truy tìm doanh nghiệp, chủ sở hữu doanh nghiệp; xác minh thông tin doanh nghiệp bỏ trốn, tích khỏi địa đăng ký kinh doanh - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người nộp thuế để họ hiểu từ tuân thủ pháp luật, thực nghĩa vụ nộp thuế 3.2.5 Xây dựng sở vật chất đại, ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quản lý thuế Để công tác quản lý thuế hiệu quả, sở vật chất kỹ thuật phải đại phải ứng dụng công nghệ thông tin vào tất khâu thu thuế; cung cấp thông tin nhanh chóng xác phục u cầu quản lý; cung cấp dịch vụ thuế đầy đủ, kịp thời, nhanh chóng với chất lượng cao Theo đó, cần: - Xây dựng hệ thống trụ sở làm việc đại; trang bị thiết bị, phương tiện kỹ thuật đại, đồng với quy trình thủ tục hải quan có đủ cán có trình độ sử dụng thiết bị - Đưa Website Cục trở thành cổng thông tin điện tử cung cấp thông tin 85 dịch vụ hành cơng cho cộng đồng doanh nghiệp, cụ thể: cung cấp đầy đủ thông tin quy trình thủ tục (hướng dẫn quy trình, bước tiến hành, thời gian thực ); thông tin CBCC xử lý vướng mắc khâu quy trình thủ tục; thơng tin đường dây nóng để doanh nghiệp phản ánh hành vi sai trái CBCC Hải quan; cung cấp dịch vụ hỏi đáp, tư vấn, hướng dẫn thuế NK qua mạng… - Chủ động xây dựng thêm chương trình ứng dụng theo đặc thù Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn theo hướng liệu tập trung, có tính sẵn sàng tích hợp với chương trình khác Ngành - Đầu tư, nâng cấp cho hạ tầng truyền thông, chương trình ứng dụng, hệ thống vệ tinh VNACCS/VCIS để đảm bảo khơng có tình trạng nghẽn mạng cục bộ, hệ thống, chương trình hoạt động khơng ổn định, phát sinh lỗi… đường truyền phải ln trì mức độ sẵn sàng cao (đạt từ 99,99% trở lên), độ trễ thấp (từ 3ms trở xuống), độ gói tin thấp (dưới 0,1%) Chú trọng đầu tư nhiều đến công tác bảo mật lớp ứng dụng sở liệu - Tiếp tục công tác ứng dụng điều hành văn qua mạng (Netoffice) nhằm tăng cường tối đa xử lý công việc, giao việc, xử lý việc phương thức điện tử, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu cơng tác quản lý nhà nước hải quan Đầu tư nâng cấp hệ thống Netoffice theo hướng tích hợp thư điện tử, có diễn đàn trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ 3.3 Một số kiến nghị Nhằm hồn thiện hiệu cơng tác quản lý thuế XNK, đảm bảo thu đúng, thu đủ thuế, nộp kịp thời vào NSNN; ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK; tăng cường tuân thủ pháp luật thuế doanh nghiệp, góp phần đảm bảo cơng bằng, bình đẳng nghĩa vụ thuế; đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế tăng trưởng đồng thời vừa thực đầy đủ cam kết quốc tế góp phần nâng cao lực cạnh tranh kinh tế, viêcc̣ đưa số kiến nghị với Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính, Chính phủ góp phần đảm bảo hỗ trợ giải pháp đượ c hiêụ 3.3.1 Đối với Chính phủ Theo quy định hành, để khuyến khích nhập máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu… phục vụ cho sản xuất xuất quy định hành cho phép 86 số trường hợp đơn vị NK nợ thuế NK 275 ngày, thực chất hình thức Nhà nước tài trợ cho doanh nghiệp thông qua phương thức cho vay vốn không thu lãi để doanh nghiệp tạm thời không khoản vốn lưu động để nộp thuế NK, quy định tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trình sản xuất kinh doanh Tuy nhiên, số doanh nghiệp lợi dụng quy định để NK hàng hoá tiêu thụ bỏ trốn, không thực nghĩa vụ thuế mình, điều kiện số lượng doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK ngày tăng tình trạng gian lận nợ thuế gia tăng, gây thất thu cho NSNN, biện pháp thu hồi tiền thuế khơng đủ mạnh để thu tiền thuế bị thất Một số doanh nghiệp lợi dụng mối quan hệ với tổ chức tín dụng để nhờ tổ chức tín dụng bảo lãnh số thuế phải nộp, sau NK hàng hóa tiêu thụ, chây ỳ khơng nộp thuế; quan Hải quan yêu cầu tổ chức tín dụng nộp thuế, tiền phạt chậm nộp thuế cho đối tượng bảo lãnh họ không thực Cơ quan Hải quan xử lý tổ chức tín dụng mà thông báo văn thông báo hệ thống liệu điện tử cho đơn vị Hải quan phạm vi tồn quốc khơng chấp nhận Thư bảo lãnh tổ chức tín dụng Để khắc phục tình trạng gian lận đồng thời trì sách khuyến khích Nhà nước Chính phủ cần quy định chế bảo lãnh chặt chẽ theo hướng: doanh nghiệp phải ký quỹ, chấp, cầm cố với ngân hàng để ngân hàng đứng bảo lãnh cho doanh nghiệp khoản tiền thuế XNK phải nộp Chính phủ cần có quy định ràng buộc Ngân hàng, tổ chức tín dụng phải thực nghĩa vụ bảo lãnh trường hợp doanh nghiệp nộp thuế hạn cho quan Hải quan lý khách quan hay chủ quan Trong trường hợp phát sinh nợ đọng thuế lý khách quan để khắc phục tình trạng nợ đọng thuế đảm bảo thuận lợi mặt tài cho doanh nghiệp, Chính phủ cần thay đổi sách ân hạn thuế giải pháp hỗ trợ cho vay vốn ngân hàng với lãi suất ưu đãi khuyến khích doanh nghiệp nộp thuế thơng qua việc đầu tư hỗ trợ vốn tương ứng với lãi suất ngân hàng cho doanh nghiệp gặp khó khăn tài Để tránh tình trạng gian lận thuế đối tượng hưởng ưu đãi miễn thuế XNK, Chính phủ cần thay đổi hướng ưu đãi theo hướng: khuyến khích chủ 87 đầu tư dự án nộp thuế ngay, sau dự án vào hoạt động hồn lại dần số thuế NK từ thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh hàng năm (cơ chế hoàn thuế tương tự thuế giá trị gia tăng) Ở nước ta nay, cấu thu NSNN, thuế gián thu chiếm 46%, bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế XK, thuế NK; thuế trực thu chiếm 39% bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà đất, thuế tài nguyên, thuế chuyển quyền sử dụng đất… loại thu khác chiếm 15% Do tỷ trọng thuế gián thu cao làm cho chi phí đầu vào tăng, đẩu giá thành sản phẩm lên cao làm giảm sức cạnh tranh hàng hóa Việt Nam thị trường quốc tế Trong điều kiện thực Hiệp định thuế quan theo cam kết với WTO hiệp định cắt giảm thuế quan khác (như Hiệp định Chương trình thuế quan ưu đãi có hiệu lực chung cho Khu vực thương mại tự ASEAN (CEPT/AFTA); Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC); Hiệp định Thương mại khu vực mậu dịch ASEAN-Trung Quốc, ASEAN-Ấn Độ ) hay tham gia Hiệp định Hợp tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương TPP, sắc thuế khơng thay đổi việc cắt giảm thuế NK (hay xóa bỏ 100% thuế NK theo TTP) ảnh hưởng lớn đến cấu tỷ trọng loại thuế Hiện thuế NK chiếm tỷ trọng từ 20% tổng thu NSNN, cắt giảm thuế kéo theo thay đổi tỷ trọng thuế gián thu tổng thu NSNN Để đảm bảo tỷ trọng hợp lý loại thuế cần tiến hành cấu lại theo hướng tăng tỷ trọng thuế NK thuế gián thu tổng thu NSNN Chính vậy, Chính phủ cần sửa đổi sắc thuế theo lộ trình cấu lại sắc thuế gián thu thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, tiến tới nâng dần tỷ trọng thuế trực thu, giảm tỷ trọng thuế gián thu (đặc biệt thuế NK) cấu thu NSNN, hạn chế tới mức thấp ảnh hưởng việc cắt giảm thuế quan thu NSNN Chính phủ cần xây dựng chế, sách quản lý tiền tệ thực chế độ toán, giao dịch qua hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng nhằm kiểm sốt tất giao dịch, toán liên quan đến hoạt động NK doanh nghiệp, đảm bảo nghiêm minh nghĩa vụ nộp thuế, tránh việc lợi dụng toán gây thất thu thuế 88 3.3.2 Đối với Bộ Tài Bộ ngành liên quan Trong trình thực thi nhiệm vụ, quan Hải quan ln chịu điều chỉnh nhiều văn pháp quy Nhà nước nhiều văn hướng dẫn thực thi pháp luật liên quan đến nhiều bộ, ngành Trong thời gian qua, hệ thống sách thuế XNK, pháp luật quản lý thuế hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động XNK hàng hóa Tuy nhiên, hệ thống sách thuế XNK tồn số bất cập, chồng chéo dẫn đến nhiều hạn chế công tác quản lý hoạt động XNK quản lý thuế XNK Do đó, thời gian tới ngành Hải quan phải phối hợp với Bộ, Ngành khác (ngồi Bộ Tài chính) để tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền khắc phục bất cập hệ thống văn quản lý thuế phải xây dựng hệ thống văn mang tính thống nhất, phù hợp với tình hình thực tế đặc thù công tác Hải quan Khi xây dựng biểu thuế, Bộ Tài cần ý xây dựng biểu thuế theo hướng đơn giản, thuận tiện, dễ hiểu, dễ áp dụng tra cứu, áp mã; giảm số lượng dòng thuế, giảm chênh lệch mức thuế với chủng loại hàng hóa, hạn chế tối đa việc xác định dòng thuế theo mục đích sử dụng Tuy nhiên, biểu thuế nhập cần thiết kế để theo kịp đa dạng hàng hoá hoạt động XNK, mã số biểu thuế nhập phải thống với mã số theo danh mục HS để hạn chế tình trạng sản phẩm quan khơng có kết xác định mã hay loại hàng hoá nhập lại có nhiều cách áp mã khác Điều 65 Luật Quản lý thuế bổ sung thêm trường hợp xóa nợ thuế khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phát sinh khách quan, 10 năm, quan thuế áp dụng tất biện pháp cưỡng chế để thu đòi khơng có khả thu hồi Tuy nhiên, Thông tư 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 hướng dẫn thực xóa nợ tiền thuế, tiền phạt khơng có khả thu hồi phát sinh trước ngày 01/7/2007 áp dụng xóa nợ hộ gia đình, cá nhân hay quan nhà nước, không áp dụng với doanh nghiệp ngồi nhà nước Vì vậy, Bộ Tài cần tham mưu cho Chính phủ bổ sung trường hợp doanh nghiệp nhà nước xem xét xóa nợ để Cục Hải quan tỉnh, thành phố có sở để xử lý dứt điểm khoản nợ phát sinh q lâu, hồn tồn khơng có khả thu 89 hồi trước Đề nghị Bộ Tài tham mưu cho Chính phủ điều chỉnh quy định liên quan đến phương pháp tính thuế điều kiện hội nhập việc sử dụng phương pháp tính thuế NK theo mức tuyệt đối biện pháp hữu ích việc chống gian lận thương mại qua giá Thuế tuyệt đối đánh vào hàng hóa NK khơng dựa giá trị khai báo hàng hóa Như vậy, doanh nghiệp khó gian lận thuế cách khai thấp trị giá tính thuế trường hợp đánh thuế % Hệ thống VNACCS/VCIS có chức quan trọng tăng cường kết nối với Bộ, Ngành cách áp dụng Cơ chế cửa (Single Window) Theo thiết kế, Hệ thống VNACCS có kết nối chặt chẽ với Bộ, Ngành Vì vậy, Bộ, Ngành liên quan Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nơng thơn, Bộ Kế hoạch Đầu tư… cần có quy chế phối hợp chặt chẽ với quan Hải quan việc cấp phép, tra cứu giấy phép điện tử để ngăn chặn hành vi làm giả giấy phép, gian lận thương mại để trốn thuế 3.3.3 Đối với Tổng cục Hải quan Luật Hải quan số 54/2014/QH13 Quốc hội Khóa XIII, kỳ họp thứ thơng qua vào ngày 23/6/2014 Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, có nhiều quy định quy định Luật Tổng cục Hải quan cần đẩy nhanh việc tham mưu xây dựng văn hướng dẫn thi hành Luật, tránh trường hợp Luật đời chưa đưa vào sống phải “chờ” Nghị định, Thông tư Tổng cục Hải quan Bộ Tài giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì xây dựng Nghị định 107/2002/NĐ-CP Thời gian qua , Tổng cục Hải quan thành lập Đoàn khảo sát phạm vi địa bàn hoạt động hải quan Cục Hải quan có cửa biên giới đường giáp nước láng giềng Vì vậy, đề nghị Tổng cục Hải quan sớm bổ sung địa bàn hoạt động hải quan cửa biên giới đường mà chưa đề cập Nghị định 107/2002/NĐ-CP trước để đảm bảo sở pháp lý thuận lợi cho việc triển khai hoạt động lực lượng hải quan công tác phối kết hợp với lực lượng thời gian đến Luật Hải quan có hiệu lực 90 Tổng cục Hải quan cần sửa đổi quy trình miễn thuế, xét miễn thuế, xét giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập áp dụng Chi cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh, thành phố Quyết định số 2424/QĐ-TCHQ ngày 27/11/2008 Quyết định ban hành lâu, nhiều nội dung quy trình khơng phù hợp ngành Hải quan thực thông quan điện tử theo VNACCS Đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét tổ chức máy cấp Danh mục hàng hóa miễn thuế NK theo hướng Chi cục Hải quan cửa đơn vị cấp Danh mục (Danh mục sau cấp phải gửi Cục để theo dõi) Các Chi cục đầu mối toán danh mục Có cơng tác quản lý đối tượng hưởng ưu đãi thuế thống chặt chẽ Ngoài ra, Tổng cục Hải quan cần có hướng dẫn, quy định khuyến khích đẩy mạnh việc triển khai mạng lưới đại lý làm thủ tục hải quan, làm dịch vụ khai th hải quan xu phát triển chung nước tiên tiến giới mà cần học tập làm theo 3.3.4 Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn tăng cường đạo ngành chức đẩy nhanh tiến độ thi cơng, sớm hồn thiện hạng mục khu vực cửa khẩu, đặc biệt khu vực làm thủ tục hải quan tập kết, kiểm tra hàng hóa nhập để nâng cao lực thơng quan hàng hóa đảm bảo cơng tác kiểm tra, kiểm soát đạt hiệu cao 3.3.5 Đối với cộng đồng doanh nghiệp Quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp xu hướng phát triển tất yếu quan Hải quan đại Đây nội dung quan trọng hoạt động quan Hải quan nước Tổ chức Hải quan giới (WCO) khuyến nghị trọng thực Đối với Hải quan Việt Nam, quan hệ đối tác tạo điều kiện thuận lợi suốt trình tham gia hoạt động XNK hày đồng hành thời điểm, giai đoạn thuận lợi khó khăn doanh nghiệp Để tham gia vào mối quan hệ đối tác này, cộng đồng doanh nghiệp gồm: doanh nghiệp XNK, doanh nghiệp dịch vụ XNK (bao gồm công ty cung ứng, công ty giao nhận, hãng vận tải, ngân hàng, doanh nghiệp kinh doanh kho bãi, cầu cảng, đại lý làm thủ tục hải 91 quan), hiệp hội doanh nghiệp… cần phải có trách nhiệm: - Tích cực tham gia thảo luận đóng góp ý kiến, phối hợp, hỗ trợ quan hải quan q trình: xây dựng hồn thiện sách, pháp luật, quy chế, quy trình thủ tục hải quan; dự báo thu NSNN; phòng chống vi phạm pháp luật hải quan; nâng cao tính liêm chính, đạo đức nghề nghiệp công chức hải quan cải cách đại hóa hải quan - Nghiên cứu đầy đủ, thực sách, quy định pháp luật nhà nước, hạn chế lỗi, sai sót mắc phải làm thủ tục hải quan - Minh bạch hóa hoạt động kinh doanh, tạo cạnh tranh lành mạnh doanh nghiệp; tuân thủ pháp luật, thực đầy đủ nghĩa vụ thuế tài nhà nước, hỗ trợ quan hải quan nâng cao hiệu kiểm soát, bảo vệ cộng đồng, đảm bảo an ninh thương mại chuỗi cung ứng 92 KẾT LUẬN Tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế, khu vực trở thành xu tất yếu quan hệ kinh tế quốc tế Trong bối cảnh đó, ngành Hải quan đóng vai trò quan trọng việc góp phần bảo đảm thực sách Nhà nước phát triển kinh tế, xã hội, khoa học công nghệ, tạo thuận lợi cho phát triển XNK, thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển giao thương thương quốc tế, bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia, lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân Quản lý thuế XNK chức chủ yếu ngành Hải quan Việt Nam nói chung, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn nói riêng Hoạt động địa bàn tỉnh Lạng Sơn, nơi có nhiều cửa lớn giao thương với Trung Quốc cảng biển, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn không ngừng đổi hoạt động quản lý thuế nhập địa bàn đạt kết đáng khích lệ Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình cần phải có đánh giá đắn, mức cần thiết phải hồn thiện cơng tác quản lý thuế XNK hiệu quả, nhằm nâng cao vị ngành Hải quan, khuyến khích doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất XNK sở “tuân thủ tự nguyện” pháp luật thuế, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững Trên sở phân tích đánh giá thực trạng cơng tác quản lý thuế XNK giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018, luận văn làm rõ kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế quản lý thuế Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn Để khắc phục hạn chế, tồn đáp ứng yêu cầu đặt bối cảnh mới, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn cần thực đồng bộ, tổng thể giải pháp liên quan đến hoàn thiện quản lý thuế XNK Các giải pháp nói đề xuất sở phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thuế XNK Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đòi hỏi tình hình Hy vọng giải pháp đưa luận văn góp phần tích cực vào việc hoàn thiện hoạt động quản lý thuế XNK Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn thời gian tới Tuy nhiên, khẳng định điều rằng: giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý thuế XNK thực có hiệu có tâm thực ngành 93 Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, Bộ, Ngành, quan có liên quan cộng đồng doanh nghiệp Trong khuôn khổ đề tài, tác giả cố gắng vận dụng lý luận thực tiễn để đánh giá toàn diện thực trạng quản lý thuế XNK Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2014 - 2018 dựa quan điểm cần quán triệt quản lý thuế XNK điều kiện hội nhập quốc tế để đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác quản lý thuế XNK Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn năm TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2005), Quyết định 50/2005/QĐ-BTC ngày 19/7/2005 Bộ Tài ban hành Quy định quy trình thực thí điểm thủ tục hải quan điện tử hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; Bộ Tài (2005), Thơng tư 73/2005/TT-BTC ngày 5/9/2005 Bộ Tài hướng dẫn thực số điều Nghị định 79/2005/NĐ-CP ngày 16/6/2005 Chính phủ Quy định điều kiện đăng ký hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; Bộ Tài (2007), Quyết định 52/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007 Bộ Tài việc Ban hành Quy định thí điểm thủ tục hải quan điện tử; Bộ Tài (2007), Quyết định 107/2007/QĐ-BTC ngày 25/12/2005 Bộ Tài Về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập Việt Nam; Bộ tài (2008), Chỉ thị số 04/2008/CT-BTC ngày 15/12/2008 Bộ Trưởng Bộ Tài Chính việc đẩy mạnh cải cách, đại hóa hải quan, phòng chống phiền hà, sách nhiễu tiêu cực ngành Hải quan; Bộ Tài (2009), Thơng tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 Bộ Tài hướng dẫn thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập quản lý thuế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Chính phủ (2002) , Nghị định 60/2002/NĐ-CP ngày 06/6/2002 Chính phủ Quy định việc xác định trị giá tính thuế hàng hóa nhập theo nguyên tắc Hiệp định Thực Điều Hiệp định chung thuế quan thương mại; Chính phủ (2003),Nghị định 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 Chính phủ Quy định việc phân loại hàng hố xuất khẩu, nhập khẩu; Chính phủ (2005), Nghị định 79/2005/NĐ-CP ngày 16/6/2005 Chính phủ Quy định việc phân loại danh mục hàng hoá nhập khẩu; 10 Chính phủ (2005), Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; 11 Chính phủ (2005) , Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật Hải quan thủ tục hải quan, kiểm tra, giát sát hải quan; 12 Chính phủ (2005) Nghị định 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 Chính phủ Quy định việc xác định trị giá hải quan hàng hóa nhập định điều kiện đăng ký hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; 13 Chính phủ (2006) , Nghị định 19/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006 Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại xuất xứ hàng hố; 14 Chính phủ (2007), Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 Chính phủ quy định việc xác định trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; 15 Chính phủ (2007) ,Nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Quản lý thuế; 16 Công ước quốc tế đơn giản hài hoà thủ tục hải quan (Công ước Kyoto); 17 Trần Thu Hà (2010), Hoạt động mậu dịch biên giớ vùng Đông Bắc Việt Nam, luận văn thạc sĩ kinh tế giới kinh tế quốc tế, Đại học kinh tế - ĐHQG HÀ Nội; 18 Nguyễn Minh Hiếu (2003), Một số vấn đề kinh tế cửa Việt Nam trình hội nhập, Nxb GD TP HCM; 19 Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001; 20 Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005; 21 Nguyễn Thị Bất (2002), Giáo trình Quản lý thuế, Đại học Kinh tế Quốc dân, NXB Thống kê, Hà Nội 22 Nguyễn Thị Bất (2009), Giáo trình Kinh tế Hải quan, Đại học Kinh tế Quốc dân, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 23 Nguyễn Thị Bất (2016), Giáo trình Chính sách nghiệp vụ thuế, Đại học Kinh tế Quốc dân, NXB Lao Động, Hà Nội 24 Nguyễn Thị Nga (2007), Quản lý Nhà nước Hải quan hoạt động nhập sản xuất xuất địa bàn tỉnh Đồng Nai bối cảnh hội nhập Kinh tế quốc tế, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM; 25 Lường Đăng Ninh (2006), Tìm hiểu pháp luật Trung Quốc lĩnh vực thương mại Nxb Lý luận trị, Hà Nội; 26 Nguyễn Ngọc Sơn (2008), Nghiên cứu, so sánh pháp luật Việt Nam Trung Quốc đại hóa hải quan, Luận án tiến sĩ luật học, Viện Nghiên cứu Nhà nước Pháp luật Hà Nội; 27 Đỗ Thanh Quang (2007), Gỉai pháp cải cách phát triển đại hóa Hải quan Việt Nam giai đoạn 2006-2010, luận văn thạc sĩ Kinh tế, Đại học Mở TP.HCM; 28 Trần Thị Thu Trang (2012), Quản lý nhà nước lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập theo pháp luật Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ ngành Luật Kinh tế, đại học Luật – ĐHQG Hà Nội; 29 Nguyễn Ngọc Túc (2007), Tiếp tục cải cách đại hóa hải quan Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Đại học Ngoại thương, Hà Nội; 30 Thủ tướng Chính phủ(2007), Quyết định số 1151/2007/QĐ -TTg, Hà Nội 30-8-2007, Quy hoạch xây dựng vùng biên giới Việt - Trung đến năm 2020; 31 Thủ tướng Chính phủ(2008), Quyết định 52/2008/QĐ - TTg ngày 25-42008 v/v phê duyệt Đề án Quy hoạch khu kinh tế cửa Việt Nam đến năm 2020; 32 Thủ tướng Chính phủ (2007), Quyết định số 1151/2007/QĐ -TTg, Hà Nội 30-8-2007, Quy hoạch xây dựng vùng biên giới Việt - Trung đến năm 2020 33 Thủ tướng Chính phủ (2008), Quyết định 52/2008/QĐ - TTg ngày 25-42008 việc phê duyệt Đề án Quy hoạch khu kinh tế cửa Việt Nam đến năm 2020; 34 Tổng cục Hải quan (2003), Quyết định 1723/TCHQ/QĐ-KTTT ngày 22/12/2003 Tổng cục Hải quan Ban hành tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa nhập hướng dẫn khai báo; 35 Tổng cục Hải quan (2006), Quyết định 640/QĐ-TCHQ ngày 3/4/2006 Tổng cục Hải quan Về việc ban hành quy định quản lý trị giá tính thuế theo Thơng tư 118/2003/TT-BTC ngày 18/12/2003; 36 Tổng cục Hải quan(2003), Quyết định 1723/TCHQ/QĐ-KTTT ngày 22/12/2003 Tổng cục Hải quan Ban hành tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa nhập hướng dẫn khai báo; 37 Tổng cục Hải quan (2006), Quyết định 640/QĐ-TCHQ ngày 3/4/2006 Tổng cục Hải quan Về việc ban hành quy định quản lý trị giá tính thuế theo Thông tư 118/2003/TT-BTC ngày 18/12/2003; 38 Trường Đại học Luật Hà Nội (2006), “Những vấn đề pháp lý thủ tục hải quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu”, NXB Tư pháp, Hà Nội; 39 Trường Đại học Luật Hà Nội (2006), “Những vấn đề pháp lý thủ tục hải quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu”, NXB Tư pháp, Hà Nội; 40 Lê Thị Anh Vân (2003), Đổi sách nhằm thúc đẩy xuất nhập hàng hoá Việt Nam trình hội nhập KTQT, NXB Lao động, Hà Nội ... luận thuế xuất nhập quản lý thuế xuất nhập cục Hải quan Chương Thực trạng quản lý thuế xuất nhập Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn Chương Giải pháp hoàn thiện quản lý thuế xuất nhập Cục Hải quan tỉnh Lạng. .. nghiệm số Cục hải quan 37 1.4.2 Bài học quản lý thuế xuất nhập cho Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn .41 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH LẠNG SƠN ... QUẢN LÝ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH LẠNG SƠN 77 3.1 Định hướng mục tiêu Cục hải quan tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025 .77 3.1.1 Định hướng phát triển Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN LÝ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH LẠNG SƠN, QUẢN LÝ THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH LẠNG SƠN

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn