21 đề THI GIỮA học kì 2 văn 8

23 3 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2020, 15:53

https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: VĂN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ Phần I:Trắc nghiệm:(2 điểm) Trong câu hỏi sau, câu có phương án trả lời A,B,C,D; có phương án Hãy chọn phương án để viết vào tờ giấy làm Câu 1: Trong thơ”Quê hương”tác giả so sánh”cánh buồm”với hình ảnh nào? A Con tuấn mã C Dân làng B Mảnh hồn làng D.Quê hương Câu 2: Phong trào”thơ mới”được đời thêi gian nào? A Từ 1900 đến 1915 B Từ 1932 đến 1945; C Từ 1920 đến 1930 D Từ 1945 đến 1954 Câu 3: Biện pháp nghệ thuật tác giả sử dụng câu thơ sau? “Chiếc thuyền nhẹ hăng tuấn mã Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang” (“Quê hương”- Tế Hanh) A Nhân hóa C Ẩn dụ B So sánh D Hốn dụ Câu 4: Câu sau:”Trẫm đau xót việc khơng thể khơng dời đổi.”thuộc kiểu câu gì? A Câu phủ định C Câu nghi vấn B Câu cảm thán D Câu trần thuật Câu 5: Câu sau thực hành động cầu khiến? A Em muốn anh nhận giải B Cây bút đẹp quá! C Bẩm quan lớn đê vỡ rồi! D Khúc đê hỏng Câu Trong câu sau câu câu khẳng đÞnh? A Tơi giật sững người B Chẳng hiểu tơi phải bám chặt lấy tay mẹ C Tơi nhìn thơi miên vào dòng chữ đề tranh: Anh trai tơi D Vậy mà mắt tơi Câu 7: Dựa vào hiểu biết em luận điểm, lựa chọn câu trả lời đúng: A Luận điểm vấn đề đưa giải văn nghị luận B Luận điểm phần vấn đề đưa giải văn nghị luận C Luận điểm tư tưởng, quan điểm, chủ trương mà người viết, người nói đưa văn nghị luận D Luận điểm kể vấn đề văn nghị luận Câu 8: Yếu tố thể quan điểm tư tưởng văn nghị luận? A Luận điểm B Luận C Lập luận Phần II: Tự luận (8điểm) Câu 1: (2 điểm) Trình bày cảm nhận em đoạn văn sau: Huống chi ta sinh phải thời loạn lạc, lớn gặp buổi gian nan Ngó thấy sứ giặc lại nghênh ngang ngồi đường, uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ, thác mệnh Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa để thoả lòng tham khơng cùng, giả hiệu Vân Nam Vương mà thu bạc vàng, để vét kho có hạn Thật khác đem thịt mà ni hổ đói, cho khỏi để tai vạ sau! (Hịch tướng sĩ -Trần Quốc Tuấn) Câu 2: (5 điểm) Chứng minh thơ”Quê hương”của Tế Hanh và”Khi tu hú”của Tố Hữu biểu rõ tình cảm thiết tha hai nhà thơ với thiên nhiên đất nước -HẾT - https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: VĂN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ Câu (3,0 điểm) Cho đoạn văn: Huống chi ta sinh phải thời loạn lạc, lớn gặp buổi gian nan Ngó thấy sứ giặc lại nghênh ngang đường, uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ, thác mệnh Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa, để thỏa lòng tham không cùng, giả hiệu Vân Nam Vương mà thu bạc vàng, để vét kho có hạn Thật khác đem thịt mà ni hổ đói, cho khỏi để tai vạ sau! (Ngữ văn 8, tập 2, trang 57) a) Đoạn văn trích tác phẩm nào? Do sáng tác? b) Tác phẩm viết hồn cảnh đất nước? Mục đích tác giả viết tác phẩm đó? c) Trình bày nội dung đoạn văn nêu biện pháp nghệ thuật tiêu biểu sử dụng đoạn văn Câu (2,0 điểm) a) Hành động nói gì? Có cách thực hành động nói? b) Câu văn sau thuộc kiểu câu phân loại theo mục đích nói nào? Thực hành động nói gì? - Anh phải hứa với em không để chúng ngồi cách xa nhau… (Khánh Hoài) Câu (5,0 điểm) Có ý kiến cho rằng: thơ”Quê hương”đã thể tình yêu quê hương tha thiết nhà thơ Tế Hanh Bằng hiểu biết em thơ Quê hương, làm sáng tỏ ý kiến -HẾT - https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: VĂN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ Câu 1: (1đ) Chép lại xác dịch thơ thơ”Đi đường”của Hồ Chí Minh Câu 2: (2đ) Những nét chung thể văn bản: Chiếu dời Lí Công Uẩn; Hịch tướng sĩ Trần Quốc Tuấn Nước đại Việt ta (Trích Bình Ngơ đại cáo Nguyễn Trãi) Câu 3: (1đ) Chỉ phân tích giá trị biện pháp tu từ câu thơ sau đây: “Chiếc thuyền im bến mỏi trở nằm Nghe chất muối thấm dần thớ vỏ” (Quê hương- Tế Hanh) Câu 4:(6đ) Trình bày luận điểm bài”Bàn luận phép học”của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, từ nêu suy nghĩ em mối quan hệ học hành -HẾT - https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: VĂN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ Phần I: Trắc nghiệm (2 điểm) Câu Người ta thường viết hịch nào? A Khi đất nước có giặc ngoại xâm B Khi đất nước bình C Khi đất nước phồn vinh D Khi đất nước vừa kết thúc chiến tranh Câu Ý nói chức thể hịch? A Dùng để ban bố mệnh lệnh nhà vua B Dùng để công bố kết nghiệp C Dùng để trình bày với nhà vua việc, ý kiến đề nghị D Dùng để, cổ động, thuyết phục kêu gọi đấu tranh chống thù trong, giặc Câu Trần Quốc Tuấn sáng tác Hịch tướng sĩ nào? A Trước quân Mông-Nguyên xâm lược nước ta lần thứ (1257) B Trước quân Mông-Nguyên xâm lược nước ta lần thứ hai (1285) C Trước quân Mông-Nguyên xâm lược nước ta lần thứ ba (1287) D Sau chiến thắng quân Mông- Nguyên lần thứ hai Câu Tác giả đẫ sử dụng biện pháp nêu gương bậc trung thần nghĩa sĩ phần mở đầu? A So sánh B Liệt kê C Cường điệu D Nhân hố Câu Lí khiến tác giả nêu gương đời trước đương thời? A Để tăng sức thuyết phục tì tướng B Để cho dẫn chứng nêu đầy đủ C Để tì tướng phải xem xét lại D Để chứng tỏ người thơng hiểu văn chương, sử sách Câu Đoạn văn thể rõ lòng yêu nước, căm thù giặc Trần Quốc Tuấn? A Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối; ruột đau cắt, nước mắt đầm đìa; căm tức chưa xả thịt lột da, nuốt gan uống máu quân thù Dẫu cho trăm thân ta phơi nội cỏ, nghìn xác ta gói da ngựa, ta vui lòng B Giặc với ta kẻ thù khơng đội trời chung, điềm nhiên rửa nhục, không lo trừ hung, không dậy quân sĩ; chẳng khác quay mũi giáo mà chịu đầu hàng, giơ tay không mà chịu thua giặc C Chẳng thái ấp ta khơng còn, mà bổng lộc mất; gia quyến ta bị tan, mà vợ khốn; xã tắc tổ tông ta bị giày xéo, mà phần mộ cha mẹ bị quật lên D Từ xưa bậc trung thần nghĩa sĩ bỏ mạng nước, đời khơng có? Giả sử bậc theo thói nữ nhi thường tình, chết già xó cửa, lưu danh sử sách, trời đất muôn đời bất hủ Câu Trần Quốc Tuấn yêu cầu tướng lĩnh phải thực điều gì? A Hành động đề cao học cảnh giác B Chăm huấn luyện cho quân sĩ, tập dượt cung tên C Tích cực tìm hiểu sách:”Binh thư yếu lược” D Gồm A, B C Câu Trong Hịch tướng sĩ, Trần Quốc Tuấn kết hợp linh hoạt nhiều giọng điệu khác Đúng hay sai? A Đúng B Sai Phần II: Tự luận (8 điểm) Câu 1: So sánh ba thể loại Hịch, Chiếu, Cáo Câu 2: Thuyết minh danh lam thắng cảnh Việt Nam -HẾT https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: VĂN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ Câu (2,0 điểm) a) Kể tên kiểu câu phân theo mục đích nói? b) Xác định kiểu câu phân theo mục đích nói có câu đây: Cái Tí chưa hiểu câu nói mẹ, xám mặt lại hỏi giọng luống cuống: (1) – Vậy bữa sau ăn đâu? (2) Câu (3,0 điểm) Khi tu hú gọi bầy Lúa chiêm chín, trái dần Vườn râm dậy tiếng ve ngân Bắp rây vàng hạt đầy sân nắng đào Trời rộng cao Đôi diều sáo lộn nhào không… (SGK Ngữ Văn 8, tập 2, trang 19) a) Đoạn thơ trích thơ nào? Của tác giả nào? b) Bài thơ viết theo thể thơ nào? c) Nêu ngắn gọn đặc sắc nghệ thuật nội dung đoạn thơ trên? Câu (5,0 điểm) file word đề-đáp án Zalo 0986686826 Nghị luận Tuổi trẻ tương lai đất nước -HẾT - https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MÔN: VĂN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ Câu (3 điểm): Đọc đoạn văn sau trả lời câu hỏi: “Huống thành Đại La, kinh dô cũ Cao Vương: Ở vào nơi trung tâm trời đất; rồng cuộn hổ ngồi Đã nam bắc đơng tây; lại tiện hướng nhìn sông dựa núi Địa rộng mà bằng; đất đai cao mà thoáng Dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt; muôn vật phong phú tốt tươi Xem khắp Đất Việt ta, nơi thắng địa Thật chốn hội tụ trọng yếu bốn phương đất nước; nơi kinh đô bậc đời” (Ngữ văn 8- Tập 2) a Đoạn văn trích từ văn nào? Tác giả ai? b Văn có đoạn văn viết thể loại gì? c Đoạn văn sử dụng phương thức biểu đạt nào? d Nội dung đoạn văn gì? Câu (2 điểm): Xác định kiểu câu hành động nói đoạn văn sau: “Với vẻ mặt băn khoăn, Tí lại bưng bát khoai chìa tận mặt mẹ (1): - Này, u ăn đi! (2) Để mãi! (3) U có ăn ăn.(4) U khơng ăn không muốn ăn nữa.(5)” (Ngô Tất Tố) Câu (5 điểm) Bài thơ”Quê hương”của Tế Hanh thể tình yêu quê hương tha thiết, sâu nặng nhà thơ xa quê Qua thơ em làm sáng tỏ ý kiến -HẾT - https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MÔN: VĂN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ Câu 1: (1.0 điểm) Đặt câu nghi vấn với chức sau: a Chức cầu khiến b Chức lộ tình cảm, cảm xúc Câu 2: (3.0 điểm) a Chép theo trí nhớ khổ cuối thơ Quê hương Tế Hanh b Nêu cảm nhận em nội dung khổ thơ đoạn văn từ đến câu Câu 3: (6.0 điểm) Giới thiệu ăn ngày tết cổ truyền người Việt Nam -HẾT CĨ SKKN CỦA TẤT CẢ CÁC MƠN CẤP 1-2 11 đề đáp án Văn AMSTERDAM=20k 19 đề-10 đáp án vào Tiếng Việt=20k 20 đề đáp án KS đầu năm Văn 6,7,8,9=30k/1 khối 15 ĐỀ ĐÁP ÁN KHẢO SÁT VĂN 6,7,8,9 LẦN 1,2,3=30k/1 lần/1 khối 15 ĐỀ ĐÁP ÁN THI THỬ VĂN LẦN 1,2,3=30k/1 lần 20 ĐỀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I (II) VĂN 6,7,8,9=30k/1 khối/1 kỳ 20 ĐỀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I (II) VĂN 6,7,8,9=30k/1 khối/1 kỳ 36 ĐỀ ĐÁP ÁN VĂN VÀO 10 CÁC TỈNH 2018-2019=40k 57 ĐỀ ĐÁP ÁN VĂN VÀO 10 CÁC TỈNH 2019-2020=60k 31 ĐỀ-19 ĐÁP ÁN CHUYÊN VĂN VÀO 10 CÁC TỈNH 2019-2020=30k ĐỀ CƯƠNG GIỮA HK2 VĂN CÓ ĐÁP ÁN=30k Giáo án bồi dưỡng HSG Văn 7(23 buổi-63 trang)=50k TẶNG: Giáo án bồi dưỡng HSG Văn 7,8,9 45 de-dap an on thi Ngu van vao 10 500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN NGỮ VĂN 110 tập đọc hiểu chọn lọc có lời giải chi tiết CÁCH VIẾT BÀI VĂN NGHỊ LUẬN VĂN HỌC Cách toán: Thanh toán qua tài khoản ngân hàng Nội dung chuyển khoản: tailieu + < số điện thoại > Số T/K VietinBank: 101867967584; Chủ T/K: Nguyễn Thiên Hương Cách nhận tài liệu: Tài liệu gửi vào email bạn qua Zalo 0986686826 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: VĂN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ PHẦN I: Trắc nghiệm (2,0 điểm) Hãy chọn phương án viết chữ đứng trước phương án vào làm Câu Bài thơ”Tức cảnh Pác Bó”thuộc thể thơ nào? A Thất ngôn tứ tuyệt B Ngũ ngôn tứ tuyệt C Thất ngôn bát cú D Song thất lục bát Câu Thơ tác giả coi gạch nối hai thơ cổ điển đại Việt Nam? A Trần Tuấn Khải B Tản Đà C Phan Bội Châu D Phan Châu Trinh Câu Tác phẩm không thuộc thể loại nghị luận trung đại? A Chiếu dời đô B Hịch tướng sĩ C Nhớ rừng D Bình Ngơ đại cáo Câu Đọc hai câu thơ sau cho biết: Ngày hôm sau ồn bến đỗ- Khắp dân làng tấp nập đón ghe (Tế Hanh), thuộc hành động nói nào? A Hỏi B Trình bày C Điều khiển D Bộc lộ cảm xúc Câu Tác phẩm”Hịch tướng sĩ”được viết vào thời kì nào? A Thời kì nước ta chống quân Tống B Thời kì nước ta chống quân Thanh C Thời kì nước ta chống quân Minh D Thời kì nước ta chống quân Nguyên Câu Giọng điệu chủ đạo thơ”Nhớ rừng”của (Thế Lữ) gì? A Bay bổng, lãng mạn B Thống thiết, bi tráng, uất ức C Nhỏ nhẹ, trầm lắng D Sôi nổi, hào hùng Câu Yêu cầu lời văn giới thiệu danh lam thắng cảnh gì? A Có tính hình tượng B Có nhịp điệu, giàu cảm xúc C Có tính hàm xúc D Có tính xác biểu cảm Câu Dòng phù hợp với nghĩa từ”thắng địa”trong câu:”Xem khắp đất Việt ta, nơi thắng địa.”(Chiếu dời đơ)? A Đất có phong cảnh đẹp B Đất có phong thủy tốt C Đất trù phú, giàu có D Đất có phong cảnh địa đẹp PHẦN II: Tự luận (8,0 điểm) Câu (1,0 điểm) Em cho biết: Để khẳng định chủ quyền độc lập dân tộc Nước Đại Việt ta, Nguyễn Trãi dựa vào yếu tố nào? Câu (2,0 điểm): Trình bày cảm nhận em đoạn thơ sau: “Nay xa cách lòng tơi ln tưởng nhớ Màu nước xanh cá bạc, buồm vơi, Thống thuyền rẽ sóng chạy khơi, Tơi thấy nhớ mùi nồng mặn quá!” (Quê hương – Tế Hanh) Câu (5,0 điểm) Vẻ đẹp tâm hồn Bác qua thơ Ngắm trăng -HẾT https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: VĂN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ Câu 1: (3,0 điểm) Cho đoạn văn sau: "Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau cắt, nước mắt đầm đìa; căm tức chưa xả thịt, lột da, nuốt gan uống máu quân thù Dẫu cho trăm thân phơi ngồi nội cỏ, nghìn xác gói da ngựa, ta vui lòng" (Hịch tướng sĩ - Trần Quốc Tuấn) a Đoạn văn gồm câu? Mỗi câu trình bày theo mục đích nói nào? b Viết đoạn văn (6 - câu) trình bày cảm nhận em tâm trạng Trần Quốc Tuấn? c Kể tên văn nghị luận trung đại khác chương trình Ngữ văn nói lòng u nước (Nêu rõ tên văn bản, tác giả) Câu 2: (2,0 điểm) Cho câu sau: “Như nước Đại Việt ta từ trước Vốn xưng văn hiến lâu…” a) Chép câu để hồn thiện đoạn trích? b)”Nước Đại Việt ta”được trích tác phẩm nào? Tác giả ai? c) Văn viết theo thể loại nào? Em hiểu thể văn cổ đó? Câu 3: (5,0 điểm) Cho câu thơ sau: “Ta nghe hè dậy bên lòng” a) Hãy chép tiếp câu thơ lại để hoàn thành khổ thơ? b) Khổ thơ vừa chép trích tác phẩm nào? Tác giả nào? c) Đoạn văn có câu cảm thán? Câu cảm thán dùng để thực hành động nói gì? d) Tiếng chim tu hú cuối có ý nghĩa gì? e) Viết đoạn văn khoảng 10 - 12 câu theo hình thức tổng phân hợp nêu cảm nhận tâm trạng người tù qua khổ thơ vừa chép -HẾT - https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: VĂN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ 10 Câu 1: (2,0 điểm) a Nêu đặc điểm hình thức chức câu nghi vấn? b Đặt hai câu nghi vấn dùng để: - Yêu cầu người bạn cho mượn sách - Bộc lộ tình cảm, cảm xúc trước số phận nhân vật văn học Câu 2: (1,0 điểm) Đọc đoạn văn sau trả lời câu hỏi: ”Lão Hạc (1)! Lão n lòng mà nhắm mắt (2)! Lão đừng lo cho vườn lão (3) Tôi cố giữ gìn cho lão (4) Ðến trai lão về, trao lại cho bảo hắn:”Ðây vườn mà ông cụ thân sinh anh cố để lại cho anh trọn vẹn, cụ chết khơng chịu bán sào "(5)” (Trích”Lão Hạc”- Nam Cao.) Cho biết câu (2), (3), (4), (5) đoạn văn thực hành động nói nào? Câu 3: (2,0 điểm) Trình bày cảm nhận em khổ thơ cuối thơ”Quê hương”của Tế Hanh Câu 4: (5,0 điểm) Giới thiệu trò chơi dân gian mà em biết -HẾT - 10 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MÔN: VĂN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ 11 Câu (2,0 điểm) a) Trình bày đặc điểm hình thức chức câu cầu khiến b) Các câu sau thuộc kiểu câu dùng để làm gì? Ta nghe hè dậy bên lòng Mà chân muốn đạp tan phòng hè ơi! (Khi tu hú - Tố Hữu) Những người muôn năm cũ Hồn đâu bây giờ? (Ơng đồ - Vũ Đình Liên) Câu (3,0 điểm) a) Chép theo trí nhớ phần dịch thơ bài”Ngắm trăng’’ Hồ Chí Minh b) Bài thơ sáng tác theo thể thơ nào? Thuộc tập thơ nào? c) Nêu ý nghĩa tư tưởng giá trị nghệ thuật thơ Câu (5,0 điểm) Hãy nói”khơng”với tệ nạn -HẾT - 11 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: VĂN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ 12 Phần I (6,0 điểm) Đọc đoạn thơ sau trả lời câu hỏi: Cảnh rừng Việt Bắc thật hay Vượn hót chim kêu suốt ngày …Non xanh nước biếc dạo Rượu chè tươi say (Cảnh rừng Việt Bắc – Hồ Chí Minh) Những lời thơ gợi em nhớ tới thơ học chương trình Ngữ văn Của tác giải nào? Hãy chép lại xác thơ Ghi rõ thời gian sáng tác Có thể hiểu ba chữ cuối câu thơ thứ hai thơ em vừa chép nào? Dựa vào thơ em vừa chép, viết đoạn văn khoảng 10 câu để làm rõ tinh thần lạc quan, phong thái ung dung tác giả sống cách mạng buổi đầu đầy gian khổ, có sử dụng câu ghép câu cảm thán (gạch câu ghép câu cảm thán) Phần II (4,0 điểm) Cho đoạn trích sau: …Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối; ruột đau cắt, nước mắt đầm đìa; căm tức chưa xả thịt, lột da, nuốt gan uống máu quân thù Dẫu cho trăm thân phơi ngồi nội cỏ, nghìn xác gói da ngựa, ta vui lòng… (Trích Ngữ văn 8, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015, trang 57) Những câu văn rút từ tác phẩm nào? Tác giả ai? Hãy giới thiệu vài nét tác giả Hãy viết văn nghị luận ngắn nêu lên suy nghĩ em, với tư cách chủ nhân tương lai đất nước độc lập, thống toàn vẹn -HẾT - 12 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: VĂN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ 13 I PHẦN ĐỌC – HIỂU: (4,0 điểm) Đọc câu thơ sau trả lời câu hỏi: Bàn đá chông chênh dịch sử đảng Cuộc đời cách mạng thật sang Câu (1,0 điểm): Hai câu thơ trích thơ nào? Tác giả ai? Nêu hoàn cảnh sáng tác thơ Câu (2,0 điểm): Viết đoạn văn ngắn nêu cảm nhận em cách dùng từ”sang”trong câu thơ Câu (1,0 điểm): Chỉ hành động nói câu văn sau: Trẫm muốn dựa vào thuận lợi đất để định chỗ Các khanh nghỉ nào? (Chiếu dời Lí Công Uẩn) II PHẦN LÀM VĂN: (6,0 điểm) Qua thơ Khi tu hú Tố Hữu chứng minh lòng yêu sống tha thiết niềm khao khát tự cháy bỏng người chiến sĩ Cách mạng cảnh tù đày -HẾT - 13 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: VĂN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ 14 Câu (2.0 điểm) Cho câu thơ sau:”Ta nghe hè dạy bên lòng ” a Hãy chép tiếp câu thơ lại để hồn thành khổ thơ? b Khổ thơ vừa chép trích tác phẩm nào? tác giả nào? c Đoạn văn có câu cảm thán? Câu cảm thán dùng để thực hành động nói gì? d Tiếng chim tu hú cuối có ý nghĩa gì? Câu (3.0 điểm) Viết văn ngắn trình bày suy nghĩ chủ đề: Gia đình lòng em Câu (5.0 điểm) Giới thiệu danh lam thắng cảnh lễ hội mà em thích Hết -Cán coi thi không giải thích thêm 14 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: VĂN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ 15 Phần 1: (5,0 điểm) Ngắm trăng Trong tù không rượu không hoa, Cảnh đẹp đêm khó hững hờ; Người ngắm trăng soi ngồi sổ, Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ (Hồ Chí Minh) Trình bày hồn cảnh đời thơ Câu thứ hai nguyên tác:”Đối thử lương tiêu nại nhược hà?”có khác kiểu câu so với dịch thơ? Sự khác có ý nghĩa nào? Nhà phê bình văn học Hồi Thanh nhận xét:”Thơ Bác đầy trăng” Hãy kể tên thơ khác Bác có hình ảnh trăng Viết đoạn văn khoảng (8 đến 10 câu) theo lối diễn dịch phân tích hai câu cuối bài”Ngắm trăng”để làm rõ mối giao hòa thầm lặng mà tha thiết người trăng Phần 2: (5,0 điểm) Nay xa cách lòng tưởng nhớ Màu nước xanh, cá bạc, buồm vơi, Thống thuyền rẽ sóng chạy khơi, Tơi thấy nhớ mùi nồng mặn q! (Trích: Q hương – Tế Hanh) Có thể cảm nhận mùi nồng mặn nỗi nhớ quê tác nào? Từ đoạn thơ hiểu biết xã hội, em viết văn ngắn trình bày suy nghĩ tình yêu quê hương đất nước -HẾT - 15 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MÔN: VĂN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ 16 Phần I (5,0 điểm): Đọc đoạn văn sau “Huống thành Đại La, kinh cũ Cao Vương: Ở vào nơi trung tâm trời đất; rồng cuộn hổ ngồi Đã nam bắc đông tây; lại tiện hướng nhìn sơng dựa núi Địa rộng mà bằng; đất đai cao mà thoáng Dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt; muôn vật mực phong phú tốt tươi Xem khắp đất Việt ta, nơi thắng địa Thật chốn tụ hội trọng yếu bốn phương đất nước; nơi kinh đô bậc đế vương muôn đời” Câu Đoạn văn trích tác phẩm nào? Tác giả ai? Câu Tác phẩm có đoạn văn thuộc thể loại nào? Nêu hiểu biết em thể loại văn đó? Câu 3: Nội dung chủ yếu đoạn văn gì? Câu 4: Giải thích là”thắng địa”? Câu 5: Câu:”Thật chốn tụ hội trọng yếu bốn phương đất nước; nơi kinh đô bậc đế vương mn đời”thuộc kiểu câu gì? Thực hành động nói nào? Câu 6: Viết đoạn văn (5 – câu) làm sáng tỏ luận điểm”Đại La thắng địa xứng kinh đô đế vương muôn đời” Phần II (5,0 điểm): Cho câu thơ: Khi trời trong, gió nhẹ sớm mai hồng Câu 1: Chép tiếp câu thơ để tạo thành đoạn thơ hoàn chỉnh? Câu 2: Đoạn thơ trích từ tác phẩm nào? Của ai? Nội dung đoạn thơ gì? Câu 3: Viết đoạn văn (12 – 15 câu) trình bày cảm nhận em khổ thơ có sử dụng câu cảm thán -HẾT - 16 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: VĂN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ 17 Phần I: Đọc - hiểu (4,0 điểm) Đọc đoạn thơ sau trả lời câu hỏi dưới: Ta nghe hè dậy bên lòng Mà chân muốn đạp tan phòng, hè ơi! Ngột chết uất thơi Con chim tu hú ngồi trời kêu! (“Khi tu hú”- Tố Hữu, SGK Ngữ văn tập II, tr 19, NXBGD năm 2007) Câu (1,0 điểm): Bài thơ có đoạn thơ nhà thơ Tố Hữu sáng tác hoàn cảnh nào? Thuộc thể thơ gì? Câu (1,5 điểm): Câu thơ thứ thuộc kiểu câu gì? Vì sao? Câu (1,5 điểm): Mở đầu thơ”Khi tu hú”, nhà thơ viết”Khi tu hú gọi bầy”, kết thúc thơ là”Con chim tu hú trời kêu!”, theo em việc lặp lại tiếng chim tu hú có ý nghĩa gì? Phần II: Tạo lập văn (6,0 điểm) Ninh Bình quê hương em là”một miền non nước, miền thơ”, có danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử đặc sắc, hấp dẫn Đóng vai hướng dẫn viên du lịch nhỏ tuổi, em giới thiệu di tích lịch sử danh lam thắng cảnh quê hương -HẾT - 17 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: VĂN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ 18 Phần I (5.0 điểm): Đọc kĩ đoạn văn sau trả lời câu hỏi: … (1)Nếu có giặc Mơng Thát tràn sang cựa gà trống đâm thủng áo giáp giặc, mẹo cờ bạc dùng làm mưu lược nhà binh; ruộng vườn nhiều, thân q nghìn vàng khơn chuộc, vợ bìu díu, việc quân trăm ích chi; tiền nhiều khơn mua đầu giặc, chó săn khỏe khôn đuổi quân thù; chén rượu ngon làm cho giặc say chết, tiếng hát hay làm cho giặc điếc tai (2)Lúc giờ, ta bị bắt, đau xót biết chừng nào! (3)Chẳng thái ấp ta khơng còn, mà bổng lộc mất; gia quyến ta bị tan, mà vợ khốn; xã tắc tổ tông ta bị giày xéo, mà phần mộ cha mẹ bị quật lên; thân ta kiếp chịu nhục, đến trăm năm sau, tiếng dơ khôn rửa, tên xấu lưu, mà đến gia không khỏi mang tiếng tướng bại trận (4)Lúc giờ, muốn vui vẻ có khơng? 1- Đoạn văn trích từ tác phẩm nào? Của ai? Nêu ngắn gọn hoàn cảnh đời tác phẩm 2- Ghi lại nội dung đoạn văn câu hoàn chỉnh 3- Xác định kiểu câu câu (1), (2), (4) đoạn cho biết mục đích nói câu 4- Khát vọng đánh thắng giặc ngoại xâm, giành độc lập – tự cho Tổ quốc vị chủ tướng đoạn văn trở thành thực Nhưng từ khát vọng, ước mơ đến thực chặng đường dài Hãy viết đoạn văn (khoảng nửa trang giấy thi) để chia sẻ với bạn bè khát vọng, ước mơ em dự định để biến ước mơ trở thành thực Phần II (5.0 điểm): Kết thúc thơ”Quê hương”, nhà thơ Tế Hanh viết: Nay xa cách lòng tơi ln tưởng nhớ Màu nước xanh, cá bạc, buồm vôi, Thống thuyền rẽ sóng chạy khơi Tơi thấy nhớ mùi nồng mặn quá! Tình yêu quê hương xa cách, với Tế Hanh, nỗi nhớ khôn ngi hình ảnh thân thuộc làng chài ven biển miền Trung Còn tình u q hương em gì? Hãy viết văn nghị luận tình yêu quê hương, đất nước hệ trẻ ngày -HẾT - 18 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: VĂN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ 19 Phần I: Đọc hiểu (5 điểm) Câu (2.0 điểm) Chép thuộc lòng thơ”Ngắm trăng“(Phần dịch thơ) chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời câu hỏi sau: a) Bài thơ viết theo thể thơ gì? b) Nêu nội dung, nghệ thuật thơ? c) Từ thơ”Ngắm trăng”của Bác, học tập Bác tinh thần lạc quan, chủ động hoàn cảnh Vậy, em có nhớ tiếp tục thực vận động để học theo gương Bác Hồ, chép lại tên vận động Câu (2.0 điểm) Xác định kiểu câu chia theo mục đích nói câu đoạn văn sau:”Vẻ nghi ngại sắc mặt bé hóm hỉnh hỏi mẹ cách thiết tha: (1) - Sáng ngày người ta đâm u có đau không? (2) Chị Dậu gạt nước mắt: (3) - Không đau ạ! (4)” (Ngô Tất Tố - Tắt đèn) Câu (1.0 điểm) Qua hai câu thơ: “Việc nhân nghĩa cốt yên dân Quận điều phạt trước lo trừ bạo” Em hiểu cốt lõi tư tưởng nhân nghĩa Nguyễn Trãi gì? Phần 2: Làm văn (5 điểm) Câu Hình ảnh người chiến sĩ cộng sản qua thơ”Khi tu hú”của Tố Hữu -HẾT - 19 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: VĂN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ 20 Câu 1: (2 điểm) a Thế câu nghi vấn ? Đặt câu nghi vấn dùng để bộc lộ cảm xúc b Câu: “Trẫm đau xót việc đó, khơng thể không dời đổi !” thuộc kiểu câu nào? Dùng để làm gì? Câu 2: (2 điểm) a Chép lại thơ “Tức cảnh Pác Bó” (Sgk-T1-Tr 28) b Nêu giá trị nội dung,nghệ thuật thơ “Tức cảnh Pác Bó” Câu 3: (6 điểm) Giải thích câu nói nhà văn M.Gorki: “Hãy yêu sách, nguồn kiến thức, có kiến thức đường sống” -HẾT - 20 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: VĂN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ 21 Câu (3,0 điểm) Cho đoạn văn: Huống chi ta sinh phải thời loạn lạc, lớn gặp buổi gian nan Ngó thấy sứ giặc lại nghênh ngang đường, uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ, thác mệnh Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa, để thỏa lòng tham khơng cùng, giả hiệu Vân Nam Vương mà thu bạc vàng, để vét kho có hạn Thật khác đem thịt mà ni hổ đói, cho khỏi để tai vạ sau! (Ngữ văn 8, tập 2, trang 57) a) Đoạn văn trích tác phẩm nào? Do sáng tác? b) Tác phẩm viết hoàn cảnh đất nước? Mục đích tác giả viết tác phẩm đó? c) Trình bày nội dung đoạn văn nêu biện pháp nghệ thuật tiêu biểu sử dụng đoạn văn Câu (2,0 điểm) a) Hành động nói gì? Có cách thực hành động nói? b) Câu văn sau thuộc kiểu câu phân loại theo mục đích nói nào? Thực hành động nói gì? - Anh phải hứa với em khơng để chúng ngồi cách xa nhau… (Khánh Hoài) Câu (5,0 điểm) Có ý kiến cho rằng: thơ “Quê hương” thể tình yêu quê hương tha thiết nhà thơ Tế Hanh Bằng hiểu biết em thơ Quê hương, làm sáng tỏ ý kiến -HẾT - Họ tên học sinh:……………………………………Số báo danh:……………… Chữ kí giám thị 1: …………………… Chữ kí giám thị 2:……………………… 21 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN: VĂN Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ 22 A PHẦN TRẮC NGHỆM: (3,0 điểm, câu 0,25 điểm) Đọc kĩ trả lời câu hỏi cách ghi chữ đặt trước câu trả lời nhất; xếp thứ tự chữ yêu cầu vào tờ giấy làm Câu 1: Nỗi niềm Thế Lữ gửi gắm qua thơ Nhớ rừng là: A Chán ghét thực tầm thường tù túng B Ước mơ li thực C Tình cảm hồi cổ chân thành D Tình u thiên nhiên tha thiết Câu 2: Về ý nghĩa, thơ Tức cảnh Pác Bó Ngắm trăng có điểm giống là: A Thể niềm vui sống hòa hợp thiên nhiên Bác Hồ B Thể khát vọng tự mãnh liệt Bác Hồ C Ca ngợi sống đạm, giản dị Bác Hồ D Toát lên tinh thần lạc quan, phong thái ung dung Bác Hồ Câu 3: Câu sau thuộc kiểu câu cảm thán? A Ơi, ước thấy mưa rơi B Cơn mưa lớn rình rập ngồi biển C Mưa dăng lộng lẫy phía xa khơi D Mưa yểu điệu nàng công chúa Câu 4: Câu mắc lỗi diễn đạt (lỗi lơ-gíc) câu: A Ngô Tất Tố Nam Cao hướng ngòi bút vào số phận người nơng dân B Nghệ thuật nói chung văn học nói riêng ln phản ánh đời sống người C Lão Hạc người trung thực, nhân hậu nên lão Hạc yêu thương sâu nặng D Chị Dậu không người phụ nữ đảm mà chị Dậu yêu thương chồng tha thiết Câu 5: Câu làm sáng tỏ ý kiến Chiếu dời thể nỗi lòng tác giả Lý Công Uẩn? A Xem khắp đất Việt ta nơi thắng địa B Trẫm đau xót việc đó, khơng thể khơng dời đổi C Phải đâu vua thời Tam Đại theo ý riêng mà tự tiệm chuyển dời D Dân cư khỏi chịu cảnh ngập lụt, khốn khổ Câu 6: Dòng sai nói thể loại nghị luận trung đại? A Chiếu: thể văn vua dùng để ban bố mệnh lệnh B Hịch: thường vua chúa, tướng lĩnh thủ lĩnh phong trào dùng để cổ động, thuyết phục kêu gọi đấu tranh chống thù giặc C Cáo: thể văn nghị luận cổ, thường vua chúa thủ lĩnh dùng để trình bày chủ trương hay cơng bố kết nghiệp để người biết D Tấu: hình thức nghệ thuật đại, loại hình kể chuyện, biểu diễn trước cơng chúng, thường mang yếu tố hài Câu 7: Ý không nêu đặc điểm câu trần thuật? A Câu trần thuật có chức kể, tả, trình bày, thơng báo, B Câu trần thuật thường kết thúc dấu chấm, kết thúc bắng dấu chấm than dấu chấm lửng 22 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ C Câu trần thuật sử dụng phổ biến giao tiếp D Câu trần thuật sử dụng người nói(viết) muốn biết thêm thơng tin hay bày tỏ cảm xúc Câu 8: Câu có ý nghĩa tương đương với câu”Theo điều học mà làm”trong văn Bàn luận phép học La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp? A Học ăn, học nói, học gói, học mở B Ăn vóc học hay C Học đôi với hành D Đi ngày đàng, học sàng khôn Câu 9: Tác dụng yếu tố tự miêu tả văn nghị luận gì? A Giúp văn nghị luận dễ hiểu B Giúp cho việc trình bày luận điểm, luận chặt chẽ C Giúp cho việc trình bày luận điểm, luận rõ ràng, cụ thể, sinh động D Cả A, B, C sai Câu 10: Nghệ thuật bật văn Thuế máu Nguyễn Ái Quốc gì? A Kết hợp lí lẽ tình cảm B Bút pháp trào phúng sắc sảo C Giọng văn hùng hồn D Kết hợp hài hòa yếu tố luận văn chương Câu 11: Dòng nói tính cách ơng Giuốc-đanh văn Ơng Giuốc-đanh mặc lễ phục (Trích Trưởng giả học làm sang, Mơ-li-e)? A Thích tâng bốc, nịnh hót B Khơng tiếc tiền để làm sang C Trưởng giả học đòi làm sang, lố lăng, mù qng D Dễ tính, rộng rãi, phóng khống Câu 12: Hành động nói câu thực theo cách gián tiếp? A Anh tắt thuốc đi! B Anh hút thuốc C Anh đừng hút thuốc nữa! D Tôi muốn anh tắt thuốc B PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm) Câu 1: (2,0 điểm) Chọn hai câu để hoàn thành đoạn văn bên Hãy giải thích em lại chọn a) Phía bên đường vọng sang tiếng tơ nổ máy b) Phía bên đường tiếng tơ nổ máy vọng sang Nó để ý phía tay trái có dãy tường cao nằm gần kề tường hồi ngơi nhà núp Bên dãy tường có hàng cọc sắt nghiêng nghiêng, dây thép gai [………] Tiếng sắt thép va chạm, tiếng người xì xồ gọi (Phùng Quán, Tuổi thơ dội) Câu 2: (5,0 điểm) Dựa vào văn An Giang vấn đề rác thải sinh hoạt (Sách Ngữ văn địa phương An Giang), em nêu suy nghĩ em vấn đề môi trường -HẾT - 23 ... TỈNH 20 18 -20 19=40k 57 ĐỀ ĐÁP ÁN VĂN VÀO 10 CÁC TỈNH 20 19 -20 20=60k 31 ĐỀ-19 ĐÁP ÁN CHUYÊN VĂN VÀO 10 CÁC TỈNH 20 19 -20 20=30k ĐỀ CƯƠNG GIỮA HK2 VĂN CÓ ĐÁP ÁN=30k Giáo án bồi dưỡng HSG Văn 7 (23 buổi-63... VĂN LẦN 1 ,2, 3=30k/1 lần 20 ĐỀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I (II) VĂN 6,7 ,8, 9=30k/1 khối/1 kỳ 20 ĐỀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I (II) VĂN 6,7 ,8, 9=30k/1 khối/1 kỳ 36 ĐỀ ĐÁP ÁN VĂN VÀO 10 CÁC TỈNH 20 18 -20 19=40k... 1 -2 11 đề đáp án Văn AMSTERDAM =20 k 19 đề- 10 đáp án vào Tiếng Việt =20 k 20 đề đáp án KS đầu năm Văn 6,7 ,8, 9=30k/1 khối 15 ĐỀ ĐÁP ÁN KHẢO SÁT VĂN 6,7 ,8, 9 LẦN 1 ,2, 3=30k/1 lần/1 khối 15 ĐỀ ĐÁP ÁN THI
- Xem thêm -

Xem thêm: 21 đề THI GIỮA học kì 2 văn 8 , 21 đề THI GIỮA học kì 2 văn 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn